GRUPA MAJORA 2 – Codul ocupatiilor din Romania (actualizat 2011)

conform Ministerului Muncii [https://www.mmuncii.ro]

Specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice

Specialiştii cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice îndeplinesc sarcini profesionale care necesită cunoştinţe de înalt nivel în ştiinţe fizice, biologice, sociale şi umane; întreprind analize şi cercetări, elaborează concepte, teorii şi metode; aplică în practică cunoştinţele dobândite sau avizează lucrări realizate în domeniul respectiv; predau în învăţământul de diverse grade, teoria şi practica uneia sau mai multor discipline; instruiesc şi educă persoane handicapate; oferă consultaţii în domeniul comercial, juridic şi social; creează şi interpretează opere de artă; susţin comunicări ştiinţifice şi întocmesc rapoarte.

Subgrupe majore componente :

21 Fizicieni, matematicieni şi ingineri

22 Specialişti în biologie, agronomie şi ştiinţele vieţii

23 Profesori în învăţământul superior secundar şi asimilaţi

24 Alţi specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice

25 Alţi specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice

2.1. SUBGRUPA MAJORĂ 21

Fizicieni, matematicieni şi ingineri

Fizicienii, matematicienii şi inginerii efectuează cercetări asupra teoriilor, conceptelor şi procedeelor, le ameliorează sau actualizează; aplică în practică cunoştinţele din domeniul fizicii, astronomiei, meteorologiei, chimiei, geofizicii, geologiei, matematicii, statisticii, informaticii, arhitecturii, ingineriei şi tehnologiei; avizează proiecte de construcţii, sistematizare, reţele de circulaţie rutieră, echipamente, maşini, metode de exploatare minieră; efectuează ridicări topografice şi submarine şi întocmesc hărţi; studiază aspectele tehnologice ale unor materiale, produse şi procedee; susţin comunicări ştiinţifice şi întocmesc rapoarte tehnice de specialitate.

Grupe minore componente:

211 Fizicieni, chimişti şi asimilaţi

212 Matematicieni, specialişti statisticieni şi asimilaţi

213 Specialişti în informatică

214 Arhitecţi, ingineri şi asimilaţi (exclusiv ingineri din industria textilă, pielărie, alimentară, lemn şi materiale de construcţii)

215 Ingineri în industria textilă, pielărie şi alimentară

216 Ingineri în industria lemnului şi materialelor de construcţii

1.1. GRUPA MINORĂ 211

Fizicieni, chimişti şi asimilaţi

Fizicienii, chimiştii şi specialiştii asimilaţi aplică cunoştinţele ştiinţifice în domeniul fizicii, astronomiei, meteorologiei, chimiei, geologiei şi geofizicii; aplică cunoştinţele dobândite în domeniul prelucrării industriale, agriculturii, medicinii, navigaţiei, explorării spaţiale, exploatării resurselor de petrol şi gaze, altor resurse minerale şi apei, în telecomunicaţii şi alte servicii sau construcţii civile; susţin comunicări ştiinţifice şi întocmesc rapoarte tehnice de specialitate.

Grupe de bază componente:

2111 Fizicieni şi astronomi

2112 Meteorologi

2113 Chimişti

2114 Geologi, geofizicieni

2111 FIZICIENI ŞI ASTRONOMI

Fizicienii şi astronomii efectuează experimente, teste şi analize asupra structurii şi proprietăţilor materiei în stare solidă şi a modificărilor posibile în funcţie de temperatură şi presiune; evaluează rezultatele experimentelor pe baza modelelor matematice; observă şi analizează fenomenele cereşti; aplică cunoştinţele legate de fizică şi astronomie în industrie, medicină şi în domeniul militar.

Ocupaţii componente:

211101 fizician

2112 METEOROLOGI

Meteorologii conduc cercetarea, îmbunătăţesc sau dezvoltă concepte, teorii şi metode operaţionale care se referă la compoziţia, structura şi dinamica atmosferei; investighează direcţia şi viteza deplasărilor aerului, presiunii temperaturii, umidităţii şi alte fenomene ca formarea ceţei şi precipitaţiilor, pregătesc detalierea pe termen lung a hărţilor meteorologice şi prognozelor meteo folosite în aviaţie, în marină, agricultură şi alte domenii pentru informarea publicului.

Ocupaţii componente:

211201 meteorolog (studii sup.)

211202 meteorolog previzionist

211203 climatolog

211204 meteorolog aeronautic

211205 consilier/expert în meteorologie şi domenii conexe

211206 asistent meteorolog

211207 meteorolog aeronautic prognozist

211208 coordonator intervenţii active în atmosferă

2113 CHIMIŞTI

Chimiştii efectuează cercetări aplicative şi analize pentru determinarea compoziţiei chimice a diferitelor substanţe, materii şi produse naturale, artificiale sau sintetice; întocmesc rapoarte cu concluziile rezultate în vederea îmbunătăţirii calităţii materialelor, produselor şi procedeelor farmaceutice şi industriale.

Ocupaţii componente:

211301 chimist

211302 consilier chimist

211303 expert chimist

211304 inspector de specialitate chimist

211305 referent de specialitate chimist

2114 GEOLOGI, GEOFIZICIENI

Geologii, geofizicienii şi geografii studiază compoziţia şi structura scoarţei terestre, analizează rocile, mineralele şi fosilele pentru determinarea naturii şi cronologiei diferitelor formaţiuni geologice; studiază şi măsoară intensitatea seismelor şi a forţei gravitaţionale; studiază fenomenele optice şi acustice din atmosferă; identifică zăcăminte de petrol, gaze naturale, pânza freatică etc. şi stabilesc procedeele de exploatare a acestora.

Ocupaţii componente:

211401 consilier geolog

211402 expert geolog

211403 inspector de specialitate geolog

211404 referent de specialitate geolog

211405 consilier geofizician

211406 expert geofizician

211407 inspector de specialitate geofizician

211408 referent de specialitate geofizician

211409 consilier hidrogeolog

211410 expert hidrogeolog

211411 inspector de specialitate hidrogeolog

211412 referent de specialitate hidrogeolog

211413 consilier hidrolog

211414 expert hidrolog

211415 inspector de specialitate hidrolog

211416 referent de specialitate hidrolog

211417 consilier pedolog

211418 expert pedolog

211419 inspector de specialitate pedolog

211420 referent de specialitate pedolog

211421 inginer geolog

211422 geolog

211423 geofizician

211424 hidrolog

211425 pedolog

2.1.2. GRUPA MINORĂ 212

Matematicieni, specialişti statisticieni şi asimilaţi

Matematicienii, statisticienii şi asimilaţii acestora avizează aplicarea unor metode şi principii matematice, actuariale şi statistice; pregătesc şi efectuează culegeri de date statistice, le evaluează, le organizează şi le interpretează, întocmind rapoarte şi comunicări ştiinţifice.

Grupe de bază componente:

2121 Matematicieni şi asimilaţi

2122 Specialişti statisticieni

2121 MATEMATICIENI ŞI ASIMILAŢI

Matematicienii şi asimilaţii acestora studiază şi elaborează teorii şi metode matematice şi actuariale, avizează utilizarea acestora în ştiinţele tehnice, agronomie, medicină şi alte sectoare; efectuează analize logice ale problemelor de gestiune, elaborează modele matematice în vederea programării şi rezolvării computerizate a acestor probleme.

Ocupaţii componente:

212101 consilier matematician

212102 expert matematician

212103 inspector de specialitate matematician

212104 referent de specialitate matematician

212105 consilier actuar

212106 expert actuar

212107 inspector de specialitate actuar

212108 referent de specialitate actuar

212109 matematician

212110 actuar (studii sup.)

2122 SPECIALIŞTI STATISTICIENI

Statisticienii proiectează şi organizează anchete şi alte culegeri de date statistice, concep chestionarele şi celelalte instrumente specifice; evaluează, prelucrează, analizează şi interpretează informaţii statistice şi se ocupă de publicarea lor.

Ocupaţii componente:

212201 consilier statistician

212202 expert statistician

212203 inspector de specialitate statistician

212204 referent de specialitate statistician

2.1.3. GRUPA MINORĂ 213

Specialişti în informatică

Specialiştii în informatică concep, proiectează, elaborează, testează, implementează şi dezvoltă sisteme informatice şi programe de calculator în diferite domenii de activitate, în conformitate cu cerinţele şi opţiunile de informatizare.

Grupe de bază componente :

2131 Analişti, programatori, proiectanţi sisteme informatice, consultanţi în informatică

2139 Specialişti în informatică neclasificaţi în grupele de bază anterioare

2131 ANALIŞTI, PROGRAMATORI, PROIECTANŢI SISTEME INFORMA-TICE, CONSULTANŢI ÎN INFORMATICĂ

Analiştii, programatorii, proiectanţii de sisteme informatice, consultanţii în informatică concep, proiectează, elaborează, testează, implementează şi dezvoltă sisteme informatice, programe şi documentaţia tehnică aferentă; proiectează structura bazelor de date; concep şi proiectează reţele de calculatoare; oferă consultaţii de specialitate utilizatorilor de tehnică de calcul.

Ocupaţii componente:

213101 analist

213102 programator

213103 proiectant sisteme informatice

213104 consultant în informatică

2139 SPECIALIŞTI ÎN INFORMATICĂ, NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE

Specialiştii în informatică neclasificaţi în grupa de bază anterioară concep, realizează şi aplică metode de asigurare a integrităţii şi securităţii datelor şi programelor; instalează, întreţin şi menţin în exploatare echipamente de calcul; gestionează reţele de calculatoare.

Ocupaţii componente:

213901 inginer de sistem în informatică

213902 administrator de reţea de calculatoare

213903 administrator baze de date

213904 programator de sistem informatic

213905 inginer de sistem software

213906 manager proiect informatic

213907 specialist în domeniul proiectării asistate pe calculator

213908 specialist în proceduri şi instrumente de securitate a sistemelor informatice 213909 administrator de reţea de telefonie VOIP

2.1.4. GRUPA MINORĂ 214

Arhitecţi, ingineri şi asimilaţi (exclusiv ingineri din industria textilă, pielărie, alimentară, lemn şi materiale de construcţii)

Arhitecţii, inginerii şi asimilaţii acestora proiectează şi avizează proiecte de construcţii, de sistematizare urbană, reţele de circulaţie rutieră şi de amenajare peisagistică; avizează şi supraveghează lucrările de construcţii civile şi industriale, sistemele electrice şi electronice, maşinile , echipamentul şi instalaţiile industriale; aplică la scară industrială procedee chimice pentru producerea diferitelor substanţe; aplică metode de extragere din sol la scară industrială a apei, petrolului, gazelor naturale şi altor substanţe minerale utile; întocmesc reprezentări grafice sau fotografice; supraveghează tehnologia specifică materialelor şi produselor.

Grupe de bază componente :

2141 Arhitecţi în urbanistică şi amenajarea teritoriului

2142 Ingineri constructori

2143 Ingineri energeticieni şi electricieni

2144 Ingineri electronişti în transporturi, poştă şi telecomunicaţii

2145 Ingineri mecanici

2146 Ingineri petrolişti, petrochimişti şi în chimia industrială

2147 Ingineri minieri şi metalurgişti

2148 Ingineri geodezi, cartografi şi topografi

2149 Arhitecţi, ingineri şi asimilaţi neclasificaţi în grupele de bază anterioare

2141 ARHITECŢI ÎN URBANISTICĂ ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI

Arhitecţii în urbanistică şi amenajarea teritoriului proiectează zonele de locuit, comerciale, industriale şi căi rutiere; elaborează schiţe şi planuri de detaliu pentru construcţii şi restaurări; identifică şi găsesc cele mai bune soluţii privind asigurarea calităţii mediului înconjurător, elaborează planuri de amenajare urbanistică şi peisagistică, urmăresc în teren realizarea proiectelor de desfăşurare a activităţilor şi diverselor reglementări în vigoare.

Ocupaţii componente:

214101 arhitect clădiri

214102 conductor arhitect DESCRIEREA GRUPELOR DE OCUPAŢII 99

214103 arhitect urbanism, peisagistică şi amenajarea teritoriului

214104 arhitect restaurări

214105 consilier arhitect

214106 expert arhitect

214107 inspector de specialitate arhitect

214108 referent de specialitate arhitect

214109 proiectant arhitect

214110 urbanist

2142 INGINERI CONSTRUCTORI

Inginerii constructori analizează şi avizează proiectele de construcţie a podurilor, docurilor, drumurilor, canalelor, sistemelor de îndiguire etc. Stabilesc materialele şi normele de calitate specifice; organizează şi conduc şantierele de construcţii, întreţinere şi reparaţii ale construcţiilor existente; supraveghează respectarea normelor tehnice, a tehnologiilor specifice la standardele de construcţii.

Ocupaţii componente:

214201 inginer construcţii civile, industriale şi agricole

214202 subinginer construcţii civile, industriale şi agricole

214203 inginer instalaţii pentru construcţii

214204 inginer căi ferate, drumuri şi poduri

214205 inginer construcţii hidrotehnice

214206 inginer constructor instalaţii

214207 proiectant inginer instalaţii

214208 proiectant inginer construcţii

214209 consilier inginer construcţii

214210 expert inginer construcţii

214211 inspector de specialitate inginer construcţii

214212 referent de specialitate inginer construcţii

214213 conducător de lucrări civile

214214 diriginte şantier (studii sup.)

2143 INGINERI ENERGETICIENI ŞI ELECTRICIENI

Inginerii energeticieni şi electricieni proiectează şi avizează realizarea motoarelor electrice, a sistemelor de producere, conducere prin dispecer, transport, transmisie şi distribuţie a energiei; stabilesc controlul standard şi procedeele de asigurare a funcţionării eficiente a motoarelor şi echipamentelor, urmărind securitatea sistemelor de distribuţie a energiei.

Ocupaţii componente:

214301 dispecer energetic feroviar

214302 dispecer centrală, hidrocentru, cascadă, dispecerate teritoriale

214303 dispecer reţea distribuţie

214304 dispecer reţele de înaltă tensiune

214305 inginer electroenergetică

214306 radiochimist

214307 subinginer electroenergetică

214308 inginer energetică industrială

214309 inginer termoenergetică

214310 proiectant inginer electrotehnic

214311 proiectant inginer energetician

214312 inginer reţele electrice

214313 subinginer reţele electrice

214314 inginer hidroenergetică

214315 inginer centrale nuclearo-electrice

214316 subinginer centrale termoelectrice

214317 inginer exploatare instalaţii nucleare

214318 proiectant subinginer electrotehnic

214319 proiectant sisteme de securitate

214320 şef tură dispecer energetic

2144 INGINERI ELECTRONIŞTI ÎN TRANSPORTURI, POŞTĂ ŞI TELECOMUNICAŢII

Inginerii electronişti, în transporturi, poştă şi telecomunicaţii construiesc sisteme electronice, avizează funcţionarea lor, le asigură întreţinerea şi repararea , nominalizează şi conduc producţia, instalaţiile şi sistemele de telecomunicaţii, stabilesc controlul standardelor şi modalităţilor de funcţionare eficientă şi în siguranţă a dispozitivelor, motoarelor, echipamentelor.

Ocupaţii componente:

214401 inginer electromecanic SCB

214402 inginer automatist

214403 inginer emisie

214404 inginer montaj

214405 inginer navigaţie

214406 inginer electronist, transporturi, telecomunicaţii

214407 inginer electrotehnist

214408 inginer imagine

214409 inginer producţie

214410 inginer sunet

214411 instructor instalaţii

214412 instructor linii

214413 revizor siguranţa circulaţiei feroviare

214414 subinginer automatist

214415 subinginer electronist, transporturi, telecomunicaţii

214416 subinginer reglaje subansamble

214417 inginer de recepţie şi control aeronave

214418 proiectant inginer electronist

214419 proiectant inginer de sisteme şi calculatoare

214420 proiectant inginer electromecanic

214421 inginer electromecanic

214422 subinginer electromecanic

214425 ofiţer electrician maritim

214426 căpitan secund

214427

214428 căpitan port

214429 specialist mentenanţă electromecanică-automatică echipamente industriale

214430 inginer şef car reportaj

214431 subinginer şef car reportaj

214432 inginer şef schimb emisie

214433 subinginer iluminat tehnologic

214434 inspector aeronautic

214435 inginer proiectant comunicaţii

214436 subinginer proiectant comunicaţii

214437 inginer/inspector de specialitate/referent de specialitate/expert în serviciile de trafic aerian

214438 inginer sisteme de securitate

214439 consilier tehnic

214440 inginer iluminare

214441 şef studio RTV

2145 INGINERI MECANICI

Inginerii mecanici construiesc maşini, mecanisme şi instalaţii industriale, avizează funcţionarea acestora, asigură întreţinerea şi repararea lor; studiază anumite materiale, produse sau procedee tehnologice.

Ocupaţii componente:

214501 inginer mecanic

214502 subinginer mecanic

214503 inginer electromecanic minier

214504 inginer material rulant cale ferată

214505 inginer mecanică agricolă

214506 inginer aviaţie

214507 inginer nave

214508 inginer maşini unelte

214509 inginer mecanică fină

214510 inginer maşini termice

214511 inginer maşini hidraulice şi pneumatice

214512 inginer autovehicule rutiere

214513 inginer mecanic utilaj tehnologic chimic

214514 inginer mecanic utilaj tehnologic petrolier

214515 inginer mecanic utilaj tehnologic maşini agricole

214516 inginer mecanic utilaj tehnologic textil

214517 inginer mecanic utilaj tehnologic pentru construcţii

214518 inginer mecanic utilaj tehnologic pentru prelucrare la cald

214519 inginer mecanic maşini instalaţii miniere

214520 subinginer mecanic tehnologia construcţiilor de maşini

214521 subinginer mecanic utilaje şi tehnica sudurii

214522 subinginer mecanic, mecanică fină

214523 subinginer mecanic material rulant de cale ferată

214524 subinginer mecanic mecanică agricolă

214525 subinginer mecanic utilaj tehnologic pentru chimie

214526 subinginer mecanic utilaje pentru construcţii

214527 subinginer mecanic avioane şi motoare de aviaţie

214528 subinginer mecanic construcţii corp de navă

214529 subinginer mecanic instalaţii navale de bord

214530 subinginer mecanic automobile

214531 subinginer mecanic utilaje pentru industria lemnului

214532 subinginer mecanic utilaje pentru materiale de construcţie

214533 consilier inginer mecanic

214534 expert inginer mecanic

214535 inspector de specialitate inginer mecanic

214536 referent de specialitate inginer mecanic

214537 proiectant inginer aeronave

214538 proiectant inginer mecanic

214539 subinginer îmbunătăţiri funciare

214540 Inginer pilot de încercare

214541 subinginer proiectant mecanic

214542 specialist reglementări/cărţi identitate vehicule/verificări tehnice înmatriculare/inspecţii tehnice /omologări oficiale

214543 specialist prestaţii vehicule

214544 specialist mentenanţă mecanică echipamente industriale

214545 inginer/subinginer tehnolog prelucrări mecanice

214546 inginer tehnolog în fabricarea armamentului şi muniţiei

214547 subinginer tehnolog în fabricarea armamentului şi muniţiei

214548 inginer pentru protecţia navigaţiei aeriene (comunicaţii, navigaţie, supraveghere)

2146 INGINERI PETROCHIMIŞTI ŞI ÎN CHIMIA INDUSTRIALĂ

Inginerii petrochimişti şi în chimia industrială avizează procedee aplicabile la scară industrială, pentru producţia diferitelor substanţe şi articole chimice (petrol brut, derivate din petrol, produse alimentare, medicamente etc.); urmăresc aplicarea şi respectarea tehnologiilor de producţie, colaborează cu inginerii mecanici şi automatiştii în asigurarea funcţionării instalaţiilor specifice.

Ocupaţii componente:

214601 inginer petrochimist

214602 subinginer petrochimist

214603 proiectant inginer chimist

214604 consilier inginer chimist

214605 expert inginer chimist

214606 inspector de specialitate inginer chimist

214607 referent de specialitate inginer chimist

214608 consilier inginer petrochimist

214609 expert inginer petrochimist

214610 inspector de specialitate inginer petrochimist

214611 referent de specialitate petrochimist

214612 biochimist

214613 inginer chimist

2147 INGINERI MINIERI, PETROLIŞTI ŞI METALURGIŞTI

Inginerii minieri, petrolişti şi metalurgişti avizează tehnici aplicabile la scară industrială pentru extragerea metalelor din minereu şi a mineralelor, apei, petrolului, gazelor naturale din sol; realizează aliaje noi, produse ceramice şi alte materiale; soluţionează problemele tehnologice legate de diferite materiale, produse sau procese specifice.

Ocupaţii componente:

214701 inginer metalurgie extractivă

214702 inginer minier

214703 subinginer metalurgist

214704 subinginer minier

214705 inginer preparator minier

214706 consilier inginer metalurg

214707 expert inginer metalurg

214708 inspector de specialitate inginer metalurg

214709 referent de specialitate inginer metalurg

214710 consilier inginer minier

214711 expert inginer minier

214712 inspector de specialitate inginer minier

214713 referent de specialitate inginer minier

214714 inginer prelucrări metalurgice

214715 inginer metalurgie neferoasă

214716 inginer petrolist

214717 subinginer petrolist

214718 consilier inginer petrolist

214719 expert inginer petrolist

214720 referent inginer petrolist

214721 proiectant inginer petrolist

214722 inginer tehnolog metalurg

214723 proiectant inginer metalurg

214724 proiectant inginer în minerit

214725 inginer mineralurg

2148 INGINERI GEODEZI, CARTOGRAFI ŞI TOPOGRAFI

Inginerii geodezi, cartografi şi topografi aplică metode şi tehnici de ridicare topografică pentru determinarea situaţiei exacte a zonelor construite, delimitarea suprafeţelor solului şi amplasamentelor subterane pentru realizarea şi revizuirea reprezentărilor numerice, grafice şi fotografice.

Ocupaţii componente:

214801 cartograf

214802 inginer geodez

214803 subinginer geodez

214804 inginer topograf

214805 inginer topograf minier

214806 proiectant inginer geodez

2149 ARHITECŢI, INGINERI ŞI ASIMILAŢI, NECLASIFICAŢI IN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE

Arhitecţii, inginerii şi asimilaţii acestora care nu sunt cuprinşi în celelalte grupe de bază urmăresc organizarea muncii, creşterea randamentului producţiei, acordă consultaţii şi stabilesc procedeele optime în aceste domenii; efectuează măsurători şi verificări, studiază aspectele tehnologice ale procedeelor de fabricaţie.

Ocupaţii componente:

214901 alţi arhitecţi, ingineri şi asimilaţi

214902 conceptor /conceptor CAO

214903 specialist încercări componente vehicule/ grup motopropulsor/ optimizare energetică/ sisteme de măsurare

214904 specialist documentaţie studii

214905 instructor sistem de producţie

214906 metodist

214907 responsabil afacere

214908 manager de clădire

214909 auditor energetic pentru clădiri

2.1.5. GRUPA MINORĂ 215

Ingineri în industria textilă-pielărie şi industria alimentară

Inginerii din industria textilă-pielărie şi industria alimentară elaborează tehnologii noi sau le modernizează pe cele existente, pentru fabricarea produselor textile, de pielărie şi alimentare; colaborează cu inginerii mecanici şi alţi specialişti de profil la montarea şi funcţionarea instalaţiilor şi maşinilor de prelucrare a acestor produse.

Grupe de bază componente:

2151 Ingineri în industria textilă şi pielărie

2152 Ingineri în industria alimentară

2151 INGINERI ÎN INDUSTRIA TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE

Inginerii din industria textilă şi pielărie elaborează şi îmbunătăţesc tehnologii, supraveghează şi urmăresc prelucrarea pieilor şi blănurilor, fabricaţia de fire, ţesături, tricotaje, confecţii (din textile, blănuri, piei) şi încălţăminte; contribuie la optimizarea fluxurilor tehnologice.

Ocupaţii componente:

215101 inginer confecţii piele şi înlocuitori

215102 inginer textile, pielărie

215103 inginer tricotaje, confecţii

215104 subinginer textile, pielărie

215105 proiectant inginer textile, pielărie

215106 consilier inginer textile, pielărie

215107 expert inginer textile, pielărie

215108 inspector specialitate inginer textile, pielărie

215109 referent de specialitate inginer textile, pielărie

2152 INGINERI ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ

Inginerii din industria alimentară elaborează şi îmbunătăţesc tehnologii pentru fabricarea sau conservarea produselor alimentare.

Ocupaţii componente:

215201 inginer în industria alimentară

215202 subinginer în industria alimentară

215203 proiectant inginer produse alimentare

215204 consilier inginer industria alimentară

215205 expert inginer industria alimentară

215206 inspector de specialitate inginer industria alimentară

215207 referent de specialitate inginer industria alimentară

2.1.6. GRUPA MINORĂ 216

Ingineri în industria lemnului, industria sticlei şi ceramicii, industria celulozei şi hârtiei şi materialelor de construcţii

Inginerii din industriile lemnului, sticlei şi ceramicii, celulozei şi hârtiei şi materialelor de construcţii elaborează şi îmbunătăţesc tehnologii de fabricaţie a mobilei, stratificatelor şi furnirelor; elaborează reţetele de fabricaţie a amestecurilor de sticlă şi controlează regimurile de ardere în cuptoare; întocmesc procesul tehnologic de prelucrare şi finisare a produselor de sticlă şi geamuri; elaborează reţetele maselor ceramice şi a glazurilor pentru produsele ceramice; stabilesc curbele de ardere a maselor de porţelan, faianţă şi vitros în faze de biscuit şi a produselor glazurate, decorate; stabilesc reţetele de fabricaţie a celulozei şi hârtiei, precum şi parametrii tehnici pentru produsele derivate ale acestora.

Grupe de bază componente:

2161 Ingineri în industria lemnului

2162 Ingineri în industria sticlei, ceramicii şi materialelor de construcţii (materiale oxidice)

2163 Ingineri în industria celulozei şi hârtiei

2161 INGINERI ÎN INDUSTRIA LEMNULUI

Inginerii din industria lemnului elaborează şi îmbunătăţesc tehnologiile de fabricare a mobilei, stratificatelor şi furnirelor, proiectează şi supraveghează executarea de produse finite.

Ocupaţii componente:

216101 inginer industrializarea lemnului

216102 subinginer industrializarea lemnului

216103 consilier inginer industrializarea lemnului

216104 expert inginer industrializarea lemnului

216105 inspector de specialitate inginer industrializarea lemnului

216106 referent de specialitate inginer industrializarea lemnului

2162 INGINERI ÎN INDUSTRIA STICLEI, CERAMICII SI MATERIALELOR DE CONSTRUCŢII (MATERIALE OXIDICE)

Inginerii din industria sticlei şi ceramicii elaborează reţete de fabricaţie a amestecurilor de sticlă şi ceramică, controlează regimul de ardere în cuptoare şi stabilesc procesul tehnologic de prelucrare şi finisare a produselor finite; elaborează tehnologii noi sau le îmbunătăţesc pe cele existente acestora (piatră, ciment, var, prefabricate, cherestea etc.).

Ocupaţii componente:

216201 inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii

216202 subinginer prelucrarea sticlei şi ceramicii

216203 inginer materiale de construcţii

216204 subinginer materiale de construcţii

216205 consilier inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii

216206 expert inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii

216207 inspector de specialitate inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii

216208 referent de specialitate inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii

216209 proiectant inginer ceramică sticlă

216210 chimist în materiale oxidice (sticlă, ceramică)

2163 INGINERI ÎN INDUSTRIA CELULOZEI ŞI HÂRTIEI

Inginerii din industria celulozei şi hârtiei stabilesc reţetele pentru fabricarea celulozei şi hârtiei, stabilesc parametrii tehnici în procesul de fabricare a produselor derivate din celuloză şi hârtie.

Ocupaţii componente:

216301 subinginer tehnologia celulozei şi hârtiei

216302 proiectant inginer celuloză şi hârtie

216303 consilier inginer tehnologia celulozei şi hârtiei

216304 expert inginer tehnologia celulozei şi hârtiei

216305 inspector de specialitate inginer tehnologia celulozei şi hârtiei

216306 referent de specialitate inginer tehnologia celulozei şi hârtiei

2.2. SUBGRUPA MAJORĂ 22

Specialişti în biologie, agronomie şi ştiinţele vieţii

Specialiştii în biologie, agronomie şi ştiinţele vieţii efectuează cercetări asupra teoriilor, conceptelor şi procedeelor, le îmbunătăţesc şi le ameliorează, aplicând cunoştinţele ştiinţifice în domeniul biologiei, zoologiei, botanicii, ecologiei, psihologiei, biochimiei, microbiologiei, farmacologiei şi medicinei; aplică cunoştinţele dobândite cu prilejul studiilor pe care le efectuează asupra vieţii umane, animale sau vegetale în toate manifestările sale, inclusiv studii de organe, ţesuturi, celule şi microorganisme şi a efectelor determinate de factorii de mediu, medicamente sau alte substanţe; studiază bolile care afectează plantele, fiinţele umane sau animale; îşi dau avizul asupra tratamentelor profilactice sau curative; întocmesc şi susţin comunicări ştiinţifice şi rapoarte pe teme de specialitate.

Grupe minore componente:

221 Specialişti în biologie şi agronomie

222 Medici şi asimilaţi DESCRIEREA GRUPELOR DE OCUPAŢII 109

2.2.1. GRUPA MINORĂ 221

Specialişti în biologie şi agronomie

Specialiştii din biologie şi agronomie aplică cunoştinţele dobândite la studiul vieţii umane, animale şi vegetale, în toate manifestările sale, inclusiv organe, ţesuturi celule, microorganisme şi la studierea efectelor pe care le exercită asupra acestora factorii de mediu, medicamentele sau alte substanţe; îşi dau avizul în activităţile specifice agriculturii, industriei farmaceutice sau medicinei; întocmesc şi susţin comunicări ştiinţifice şi rapoarte de specialitate.

Grupe de bază componente:

2211 Biologi, botanişti, zoologi, ecologi şi asimilaţi

2212 Bacteriologi, microbiologi, farmacologi şi asimilaţi

2213 Ingineri agronomi, zootehnişti şi silvici

2214 Ingineri clinici

2211 BIOLOGI, BOTANIŞTI, ZOOLOGI, ECOLOGI ŞI ASIMILAŢI

Biologii, botaniştii, zoologii, ecologii şi asimilaţii acestora aplică cunoştinţele de specialitate în industrie şi medicină şi urmăresc ameliorarea speciilor de plante şi animale şi protecţia mediului natural; întocmesc rapoarte şi susţin comunicări ştiinţifice în domeniile proprii de specialitate.

Ocupaţii componente:

221101 consilier biolog

221102 expert biolog

221103 inspector de specialitate biolog

221104 referent de specialitate biolog

221105 consilier botanist

221106 expert botanist

221107 inspector de specialitate botanist

221108 referent de specialitate botanist

221109 consilier zoolog

221110 expert zoolog

221111 inspector de specialitate zoolog

221112 referent de specialitate zoolog

221113 consilier ecolog

221114 expert ecolog

221115 inspector de specialitate ecolog

221116 referent de specialitate ecolog

221117 inginer ecolog

221118 biolog

221119 zoolog

221120 botanist

221121 ecolog

2212 BACTERIOLOGI, MICROBIOLOGI, FARMACOLOGI ŞI ASIMILAŢI

Bacteriologii, farmacologii şi asimilaţii acestora aplică cunoştinţele tehnice în domeniul propriu de activitate, contribuie la îmbunătăţirea calităţii medicamentelor existente experimentându-le pe cele noi.

Ocupaţii componente:

221201 consilier bacteriolog

221202 expert bacteriolog

221203 inspector de specialitate bacteriolog

221204 referent de specialitate bacteriolog

221205 consilier biochimist

221206 expert biochimist

221207 inspector de specialitate biochimist

221208 referent de specialitate biochimist

221209 consilier farmacolog

221210 expert farmacolog

221211 inspector de specialitate farmacolog

221212 referent de specialitate farmacolog

221213 consilier microbiolog

221214 expert microbiolog

221215 inspector de specialitate microbiolog

221216 referent de specialitate microbiolog

221217 farmacolog

221218 bacteriolog

221219 microbiolog

2213 INGINERI AGRONOMI, ZOOTEHNIŞTI ŞI SILVICI

Inginerii agronomi, zootehnişti şi silvici supraveghează şi îndrumă activitatea din zootehnie şi culturile horticole; asigură creşterea suprafeţelor împădurite; coordonează exploatarea fondului forestier, conservarea faunei; întocmesc rapoarte şi susţin comunicări ştiinţifice în domeniul de specialitate; acordă consultanţă în domeniul culturii de cereale, plante tehnice şi furaje pentru realizarea producţiilor performante şi folosirea profitabilă a pământului.

Ocupaţii componente:

221301 consilier inginer agronom

221302 expert inginer agronom

221303 inspector de specialitate inginer agronom

221304 referent de specialitate inginer agronom

221305 consilier inginer horticol

221306 expert inginer horticol

221307 inspector de specialitate inginer horticol

221308 referent de specialitate inginer horticol

221309 consilier inginer zootehnist

221310 expert inginer zootehnist

221311 inspector de specialitate inginer zootehnist

221312 referent de specialitate inginer zootehnist

221313 subinginer agronom

221314 subinginer zootehnist

221315 inginer tehnolog în zootehnie

221316 proiectant inginer în agricultură

221317 proiectant inginer în zootehnie

221318 proiectant inginer în silvicultură

221319 consilier inginer silvic

221320 expert inginer silvic

221321 inspector de specialitate inginer silvic

221322 referent de specialitate inginer silvic

221323 inginer îmbunătăţiri funciare

221324 inginer/subinginer silvic

221325 inginer agronom

221326 inginer zootehnist

221327 consultant tehnic în producţia de cereale, plante tehnice şi furaje

221328 subinginer îmbunătăţiri funciare

2214 INGINERI CLINICI

Inginerii clinici organizează şi asigură managementul general al echipamentelor din spitale şi clinici – în particular interfaţa profesională cu furnizorii, adaptarea la exigenţe clinice speciale, exploatarea şi întreţinerea optimală în condiţii de securitate a pacientului şi a medicului precum şi parteneriatul cu personalul medical în intervenţii diagnostice sau terapeutice de înaltă tehnologie, sunt implicaţi în cercetare dezvoltare referitoare la aplicaţiile ştiinţelor inginereşti (electronică, informatică, automatică) în biomedicină, susţin comunicări ştiinţifice în domeniul de specialitate.

Ocupaţii componente:

221401 inginer clinic

2.2.2. GRUPA MINORĂ 222

Medici şi asimilaţi

Medicii şi asimilaţii acestora tratează tulburările şi maladiile care afectează fiinţele umane şi animalele; avizează măsurile preventive şi curative, întocmesc rapoarte şi susţin comunicări cu prilejul manifestărilor ştiinţifice de specialitate.

Grupe de bază componente:

2221 Medici medicină generală

2222 Medici stomatologi

2223 Medici veterinari

2224 Farmacişti

2229 Medici şi asimilaţi, neclasificaţi în grupele de bază anterioare

2221 MEDICI MEDICINĂ GENERALĂ

Medicii de medicină generală şi pediatrie acordă consultaţii şi tratează tulburările şi maladiile care afectează fiinţele umane; stabilesc metodele de tratament preventiv sau curativ; examinează pacienţii, prescriu şi administrează tratamente medicale sau chirurgicale în funcţie de natura afecţiunilor.

Ocupaţii componente:

222101 medic medicină generală

222102 medic rezident

222103 medic specialist

222104 consilier medic

222105 expert medic

222106 inspector de specialitate medic

222107 referent de specialitate medic

222108 medic primar

222109 medic medicină în familie

2222 MEDICI STOMATOLOGI

Medicii stomatologi efectuează cercetări teoretice, acordă consultaţii şi aplică tratamente profilactice şi curative în afecţiunile dentare şi ale cavităţii bucale; întocmesc rapoarte şi susţin comunicări ştiinţifice la reuniunile ştiinţifice de specialitate.

Ocupaţii componente:

222201 medic stomatolog

222202 medic stomatolog rezident

222203 medic stomatolog de specialitate

2223 MEDICI VETERINARI

Medicii veterinari efectuează cercetări teoretice, examinează, pun diagnosticul şi administrează tratamente medicale sau chirurgicale şi vaccinează animalele; avizează consumul produselor de origine animală; participă la supravegherea epidemiologică şi radiologică a sănătăţii animalelor şi a hranei acestora; întocmesc rapoarte şi susţin comunicări ştiinţifice în domeniul de specialitate cu prilejul manifestărilor ştiinţifice.

Ocupaţii componente:

222301 epizotolog

222302 medic veterinar

222303 medic veterinar-oncologie comparată

2224 FARMACIŞTI

Farmaciştii aplică cunoştinţele de farmacologie la prepararea şi eliberarea medicamentelor; prepară medicamentele după prescripţia medicilor, stomatologilor sau practicienilor veterinari; verifică dozele prescrise, fac recomandări pacienţilor referitoare la posologia şi riscul de incompatibilitate a unor medicamente; eliberează medicamente în spitale, vând medicamente în farmacii; ţin evidenţa medicamentelor toxice, dependente şi a stupefiantelor; controlează natura, puritatea şi eficacitatea medicamentelor şi iau măsuri de control a acestora.

Ocupaţii componente:

222401 farmacist

222402 farmacist rezident

222403 farmacist de specialitate

2229 MEDICI ŞI ASIMILAŢI, NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE

Medicii specializaţi în alte domenii decât cele nominalizate şi asimilaţii acestora examinează pacienţii, stabilesc diagnosticul, capacitatea de muncă, acuitatea vizuală şi auditivă a acestora, fac analize şi teste de laborator; avizează desfăşurarea unor activităţi în condiţii igienice; examinează cadavre şi stabilesc cauza şi imprejurările în care s-au produs decesele; coordonează şi îndrumă exerciţiile de gimnastică medicală prescrise de medici specialişti în vederea recuperării capacităţii de muncă a pacienţilor; fac parte din echipele de asistenţă, diagnostică, curativă, preventivă şi de cercetare medicală, asigură siguranţă în exploatarea, întreţinerea şi manipularea echipamentului medical; asigură securitatea radiaţiei şi contribuie la îmbunătăţirea tehnicilor terapeutice, colaborează cu radioterapeuţii pentru întocmirea planului de tratament şi monitorizează echipamentul şi procedurile.

Ocupaţii componente:

222901 medic igienist

222902 medic expertiză a capacităţii de muncă

222903 medic legist

222904 profesor de cultură fizică medicală

222905 kinetoterapeut

222906 fiziokinetoterapeut

222907 bioinginer medical

222908 asistent medical (studii superioare)

222909 fizioterapeut

222910 fizician medical

222911 optometrist (studii superioare)

222912 medic specialist psihiatru

222913 medic de familie cu competenţe în sănătate mintală

2.3. SUBGRUPA MAJORĂ 23

Profesori în învăţământul superior, secundar şi asimilaţi

Profesorii din învăţământul superior, secundar şi asimilaţii acestora predau, la diferite niveluri, teoria şi practica uneia sau mai multor discipline, studiază conceptele, teoriile şi metodele în cadrul propriei discipline, pe care le îmbunătăţesc sau completează; îşi pregătesc prelegerile sau lucrările de specialitate; coordonează studiul individual, meditează elevi, pregătesc şi educă persoane cu handicap; elaborează şi modifică programe de studii; verifică şi avizează metode şi mijloace pedagogice; participă la luarea deciziilor cu privire la organizarea învăţământului şi activităţilor şcolare şi universitare.

Grupe minore componente:

231 Profesori universitari, conferenţiari, lectori, asistenţi şi asimilaţi ocupaţi în învăţământul superior

232 Profesori în învăţământul secundar

233 Profesori în învăţământul primar

234 Profesori specializaţi pentru recuperarea şi educarea persoanelor cu handicap

235 Alţi specialişti în învăţământ

2.3.1. GRUPA MINORĂ 231

Profesori universitari, conferenţiari, lectori, asistenţi şi asimilaţi ocupaţi în învăţământul superior

Profesorii universitari, conferenţiarii, lectorii, asistenţii şi asimilaţii acestora concep şi modifică programele de studii, predau cursuri, organizează seminarii, supraveghează studiul individual şi susţin prelegeri; participă la luarea deciziilor privind organizarea învăţământului universitar şi activităţilor anexe.

Grupe de bază componente:

2310 Profesori universitari, conferenţiari, lectori, asistenţi şi asimilaţi ocupaţi în învăţământul superior

231 PROFESORI UNIVERSITARI, CONFERENŢIARI, LECTORI, ASIS-TENŢI ŞI ASIMILAŢI OCUPAŢI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR

Profesorii universitari, conferenţiarii, lectorii, asistenţii şi asimilaţii acestora concep şi modifică programele de studii, predau cursuri, 116 COR – PARTEA A DOUA

organizează seminarii, supraveghează studiul individual şi susţin prelegeri; participă la luarea deciziilor privind organizarea învăţământului universitar şi activităţilor anexe.

Ocupaţii componente:

231001 asistent universitar

231002 conferenţiar universitar

231003 expert centre de perfecţionare

231004 lector universitar

231005 preparator învăţământul universitar

231006 profesor universitar

2.3.2. GRUPA MINORĂ 232

Profesori în învăţământul secundar

Profesorii din învăţământul secundar predau una sau mai multe discipline, în scopul instruirii sau formării profesionale a elevilor din învăţământul secundar; participă la luarea deciziilor privind organizarea învăţământului secundar şi desfăşoară alte activităţi conexe.

Grupe de bază componente:

2321 Profesori în învăţământul liceal, postliceal, profesional şi de maiştri

2322 Profesori în învăţământul gimnazial

2321 PROFESORI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL, POSTLICEAL, PROFE-SIONAL ŞI DE MAIŞTRI

Profesorii din învăţământul liceal, postliceal, profesional şi de maiştri predau una sau mai multe discipline, în scopul instruirii profesionale a elevilor din învăţământul liceal, postliceal, profesional şi de maiştri; pregătesc cursuri şi planuri de predare, testează cunoştinţele elevilor, le corectează temele, îi examinează şi îi notează pentru a le aprecia progresele; întocmesc referate privind munca elevilor, consultându-se în acest sens cu părinţii elevilor şi cu alte cadre didactice; participă la întâlnirile cu alte cadre de specialitate pentru orientarea programelor şi organizarea activităţilor în afara programelor şcolare (cercuri pe discipline, programe artistice, cluburi etc.)

Ocupaţii componente:

232101 profesor în învăţământul liceal, postliceal, profesional şi de maiştri

2322 PROFESORI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL

Profesorii din învăţământul gimnazial predau una sau mai multe discipline, în scopul instruirii elevilor în învăţământul gimnazial; pregătesc planuri de predare a cursurilor, testează şi examinează elevii, le corectează temele, îi notează pentru a le urmări progresele; fac caracterizări ale elevilor consultându-se în acest sens cu părinţii acestora, precum şi cu celelalte cadre didactice; organizează activităţi extraşcolare (programe artistice, cercuri pe discipline etc.).

Ocupaţii componente:

232201 profesor în învăţământul gimnazial

2.3.3. GRUPA MINORĂ 233

Profesori în învăţământul primar

Profesorii din învăţământul primar şi preşcolar predau diferite discipline în şcolile primare şi grădiniţe şi organizează activităţi educative pentru copiii care nu au atins vârsta şcolii primare.

Grupe de bază componente:

2331 Profesori în învăţământul primar

2332 Profesori în învăţământul preşcolar

2331 PROFESORI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

Profesorii din învăţământul primar predau diferite discipline în instituţii de învăţământ primar, în cadrul programului de studii impus.

Ocupaţii componente:

233101 profesor în învăţământul primar

2332 PROFESORI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR

Profesorii din învăţământul preşcolar organizează jocuri colective şi individuale, activităţi educative, predau limbi străine pentru a ajuta şi favoriza dezvoltarea fizică, mentală şi socială a copiilor care nu au atins vârsta şcolii primare.

Ocupaţii componente:

233201 profesor în învăţământul preşcolar

2.3.4. GRUPA MINORĂ 234

Profesori specializaţi pentru recuperarea şi educarea persoanelor cu handicap

Profesorii specializaţi pentru recuperarea şi educarea persoanelor cu handicap supraveghează copii, adolescenţi sau adulţi cu handicap fizic sau mintal, a celor care îşi însuşesc cu dificultate cunoştinţele elementare; adaptează programele şcolare diferitelor categorii de handicap care le sunt încredinţaţi; predau una sau mai multe discipline surdo-muţilor, nevăzătorilor (folosind alfabetul Braille, labiolectura sau alte mijloace speciale).

Grupe de bază componente:

2340 Profesori specializaţi pentru recuperarea şi educarea handicapaţilor

2340 PROFESORI SPECIALIZAŢI PENTRU RECUPERAREA ŞI EDUCAREA PERSOANELOR CU HANDICAP

Profesorii specializaţi pentru recuperarea şi educarea persoanelor cu handicap utilizează metode sau mijloace speciale de instruire (alfabetul Braille sau labiolectura) adaptate tipului de handicap; redau încrederea în sine elevilor, ajutându-i să descopere metode proprii pentru depăşirea handicapului; îi testează, îi notează şi le urmăresc progresele; colaborează cu părinţii, conducerea şcolii, personalul de îngrijire şi asistenţii sociali în vederea recuperării elevilor handicapaţi.

Ocupaţii componente:

234001 defectolog

234002 logoped

234003 audiolog

234004 interpret în limbaj mimico-gestual (studii superioare)

2.3.5. GRUPA MINORĂ 235

Alţi specialişti în învăţământ

Specialiştii din învăţământ, alţii decât cei încadraţi în grupele anterioare, efectuează cercetări asupra metodelor şi mijloacelor de pregătire şcolară, le actualizează şi le avizează, controlează activitatea personalului din învăţământ şi rezultatele obţinute în aplicarea programelor şcolare şi, dacă este cazul, propun unele reforme sau ameliorări de program.

Grupe de bază componente:

2351 Cercetători în domeniul didactic şi pedagogic

2352 Inspectori în învăţământ

2359 Specialişti în învăţământ, neclasificaţi în grupele de bază anterioare

2351 CERCETĂTORI ÎN DOMENIUL DIDACTIC ŞI PEDAGOGIC

Cercetătorii din domeniul didactic şi pedagogic cercetează mijloacele şi metodele de predare, le îmbunătăţesc şi avizează eventuale restructurări; avizează conţinutul programelor de curs şi metodele de verificare a cunoştinţelor.

Ocupaţii componente:

235101 cercetător în pedagogie

235102 asistent de cercetare în pedagogie

2352 INSPECTORI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT

Inspectorii din învăţământ controlează şi examinează munca personalului didactic, rezultatele obţinute prin aplicarea programelor de studiu şi, dacă este cazul, propun reforme şi fac recomandări în acest sens factorilor responsabili cu educaţia.

Ocupaţii componente:

235201 consilier învăţământ

235202 expert învăţământ

235203 inspector învăţământ 120 COR – PARTEA A DOUA

235204 referent de specialitate învăţământ

2359 SPECIALIŞTI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE

În această grupă de bază sunt cuprinşi specialiştii din învăţământ care nu se regăsesc în grupele de bază enumerate anterior în cadrul grupei minore 235.

Ocupaţii componente:

235901 secretar institut, facultate

235902 mentor

235903 consilier şcolar

235904 designer instrucţional

235905 dezvoltator de e-learning

2.4. SUBGRUPA MAJORĂ 24

Alţi specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice

Specialiştii cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice, altele decât cele clasificate în subgrupele majore anterioare, efectuează cercetări teoretice şi aplicative în domeniul difuzării informaţiei, organizării şi conducerii afacerilor, filozofiei, filologiei, sociologiei şi altor ştiinţe sociale şi artei; practică dreptul, concep, creează sau execută opere de artă; îmbogăţesc sau aplică cunoştinţele dobândite prin studiul comportamentelor individuale sau colective precum şi al doctrinelor, conceptelor, teoriilor, sistemelor şi organismelor filozofice, politice, economice, juridice, religioase şi altele; întocmesc rapoarte de specialitate, susţin comunicări ştiinţifice şi publică lucrări.

Grupe minore componente:

241 Specialişti cu funcţii administrative şi comerciale

242 Jurişti

243 Arhivişti, bibliotecari, documentarişti şi asimilaţi

244 Specialişti în ştiinţe economice, sociale şi umaniste

245 Scriitori şi artişti creatori, interpreţi şi asimilaţi

246 Membri ai clerului

247 Specialişti în administraţia publică

248 Cercetători şi asistenţi de cercetare in ştiinţe fizice şi chimice

249 Cercetători şi asistenţi de cercetare în matematică si statistică

2.4.1. GRUPA MINORĂ 241

Specialişti cu funcţii administrative şi comerciale

Specialiştii cu funcţii administrative şi comerciale studiază, organizează şi execută operaţii contabile sau operaţii legate de politica de personal şi orientare profesională; se consacră activităţii organizatorice în domeniul comercial, publicitar, aplicării legislaţiei în materie de brevete sau de noi întreprinderi.

Grupe de bază componente:

2411 Specialişti în sistemul financiar

2412 Specialişti în probleme de personal şi de pregătire profesională a personalului

2413 Specialişti în logistică

2414 Specialişti în cumpărări produse, repere, ansamble şi subansamble

2415 Specialişti în domeniul bancar

2416 Specialişti în domeniul asigurărilor

2417 Specialişti în evaluare

2418 Experţi tehnici extrajudiciari

2419 Specialişti cu funcţii administrative şi comerciale, neclasificaţi în grupele de bază anterioare

2411 SPECIALIŞTI ÎN SISTEMUL FINANCIAR

Specialiştii în domeniul financiar avizează operaţiuni financiare, efectuează operaţiuni financiare şi contabile; întocmesc şi vizează ştate financiare; stabilesc nivelul impozitelor pe baza declaraţiilor; acordă consultaţii în domeniul fiscal şi stabilesc previziuni privind beneficiile şi bugetul; verifică lucrările contabile şi întreprind anchete şi revizii financiar-contabile.

Ocupaţii componente:

241101 cenzor

241102 comisar garda financiară

241103 consilier financiar-bancar

241104 controlor tezaur

241105 expert contabil-verificator

241106 expert financiar-bancar

241107 inspector financiar-bancar

241108 inspector asigurări

241109 revizor contabil

241110 referent de specialitate financiar-contabilitate

241111 comisar principal

241112 consultant bugetar

241113 dealer

241114 evaluator

241115 analist investiţii

241116 manager de fond acţiuni/obligaţiuni

241117 consultant plasamente valori mobiliare

241118 agent capital de risc

241119 administrator credite

241120 specialist control risc

241121 specialist evaluare daune

241122 lichidator

241123 administrator judiciar

241124 executor bancar

241125 auditor intern

241126 analist preţ de revenire/costuri

241127 controlor de gestiune

241128 expert fiscal

241129 consultant fiscal

241130 auditor financiar

2412 SPECIALIŞTI ÎN PROBLEME DE PERSONAL ŞI DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ A PERSONALULUI

Specialiştii în probleme de personal şi de pregătire profesională a personalului prestează servicii administrative legate de politica de personal, în special în ce priveşte recrutarea sau formarea profesională a personalului, analiza locurilor de muncă şi orientarea profesională; întocmesc materiale de informare profesională şi acordă consultaţii celor interesaţi în legătură cu perspectivele de ocupare, alegerea unei cariere, instruire sau formare complementară.

Ocupaţii componente:

241201 consilier forţă de muncă şi şomaj

241202 expert forţă de muncă şi şomaj

241203 inspector de specialitate forţă de muncă şi şomaj

241204 inspector de specialitate protecţia muncii

241205 formator

241206 referent de specialitate forţă de muncă şi şomaj

241207 formator de formatori

241208 consilier orientare privind cariera

241209 consultant în domeniul forţei de muncă

241210 analist piaţa muncii

241211 analist recrutare/integrare salariaţi

241212 analist sisteme salarizare

241213 consultant reconversie-mobilitate personal

241214 consultant condiţii muncă

241215 specialist sisteme de calificare

241216 specialist resurse umane

241217 organizator/conceptor/consultant formare

241218 inspector de specialitate formare, evaluare şi selecţie profesională

241219 evaluator de competenţe profesionale

241220 specialist în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

241221 coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă (studii superioare)

241222 consilier vocaţional

241223 consultant în resurse umane

241224 specialist în formare

241225 specialist în recrutare

241226 specialist în compensaţii şi beneficii

241227 specialist în dezvoltare organizaţională

241228 consultant intern în resurse umane

241229 specialist în relaţii de muncă

2413 SPECIALIŞTI ÎN LOGISTICĂ

Specialiştii în logistică stabilesc, lansează şi urmăresc programele de fabricaţie; planifică şi coordonează inceputurile şi transferurile de fabricaţie; gestionează informaţiile de aprovizionare între client şi furnizor; iniţiază şi actualizează documentaţia tehnică de specialitate care serveşte ca baza de date la gestionarea pieselor; hotărăşte începutul, modificarea şi sfârşitul fabricaţiei.

Ocupaţii componente:

241301 logistician gestiune flux

241302 programator fabricaţie/lansator fabricaţie

241303 documentarist ordonanţare logistică

2414 SPECIALIŞTI ÎN CUMPĂRĂRI PRODUSE, REPERE, ANSAMBLE ŞI SUBANSAMBLE

Specialiştii în cumpărări stabilesc listele cu furnizorii potenţiali pentru achiziţionarea produselor necesare fabricaţiei; negociază preţurile şi încheie contractele de cumpărări cu furnizorii; întocmesc documentele administrative pentru cumpărare şi urmăresc derularea contractului; urmăresc îmbunătăţirea performanţelor furnizorilor pentru atingerea obiectivelor de calitate, costuri, termene.

Ocupaţii componente:

241401 analist cumpărări/consultant furnizori

2415 SPECIALIŞTI ÎN DOMENIUL BANCAR

Specialiştii în domeniul bancar aplică politica băncii în domeniul promovării şi vânzării produselor şi serviciilor bancare (creditarea clienţilor băncii, administrarea conturilor în lei şi în valută ale persoanelor fizice şi juridice, prin operaţiuni executate la ordinul acestora, derularea operaţiunilor de încasări şi plăţi în lei şi în valută, monitorizarea acestor operaţiuni etc.), realizând interfaţa cu clientul; gestionează activitatea de management al clientelei prin întreţinerea şi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu clienţii băncii; evaluează bunurile aduse în garanţia creditelor şi realizează studiile de fezabilitate; efectuează operaţiuni de decontare între unităţile bancare dispuse de persoane fizice sau juridice şi cele proprii ale băncii etc.

Ocupaţii componente:

241501 inspector general de bancă

241502 economist bancă

241503 manager bancă

241504 manager de operaţiuni/produs

241505 manager relaţii cu clienţii băncii/societate leasing

241506 trezorier

241507 analist bancar/societate leasing

241508 ofiţer bancar (credite, marketing, produse şi servicii bancare)

241509 administrator bancar /produs leasing

241510 operator cifru (mesaje cifrate)

241511 proiectant produse bancare

241512 consultant bancar

241513 agent compensare (interbancară)

241514 referent bancar/societate leasing

241515

241516 ofiţer conformitate

241517 expert conformitate

241518 ofiţer securitatea informaţiei (Security Officer – SO)

241519 administrator de risc

241520 analist credite

2416 SPECIALIŞTI ÎN DOMENIUL ASIGURĂRILOR

Specialiştii în domeniul asigurărilor negociază şi încheie contractele de asigurare şi reasigurare, încasează primele de asigurare, execută activitatea de contractare a evenimentelor asigurate şi plata despăgubirilor ce decurg din contractele de asigurare încheiate, acordă consultaţii clienţilor în domeniul asigurărilor, evaluează riscul de producere a unor evenimente asigurate, concep şi îmbunătăţesc produsele de asigurare, formează şi administrează reţele de vânzare asigurări.

Ocupaţii componente:

241601 inspector de specialitate asigurări

241602 inspector de specialitate subscriere

241603 referent de specialitate asigurări

241604 consilier vânzări asigurări

241605 inspector coordonator asigurări

241606 inspector de risc

241607 inspector de specialitate daune

241608 inspector coordonator daune

241609 specialist sistem asigurări

2417 SPECIALIŞTI ÎN EVALUARE

Specialiştii în evaluare execută lucrări de evaluare aferente celor 4 tipuri de proprietate; cunosc, înţeleg şi pot aplica în mod corect acele metode şi tehnici recunoscute de evaluare, care sunt necesare pentru efectuarea unei evaluări credibile; evaluează întreprinderi, proprietăţi (bunuri) imobiliare, mărfuri sau diverse obiecte, active financiare; efectuează evaluări în scopul asigurării.

Ocupaţii componente:

241701 expert evaluator de întreprinderi

241702 expert evaluator de proprietăţi imobiliare

241703 expert evaluator de bunuri mobile

241704 expert evaluator de active financiare

2418 EXPERŢI TEHNICI EXTRAJUDICIARI

Specialiştii în domeniul tehnic întocmesc expertize tehnice extrajudiciare pentru stabilirea şi precizarea unor «împrejurări de fapt», analizează aspectele tehnice şi economice ale unei întreprinderi în vederea reorganizării, dezvoltă sau îmbunătăţesc procedeele de producţie sau comerciale şi întocmesc rapoarte de expertiză tehnică şi economică pentru terţe persoane.

Ocupaţii componente:

241801 expert tehnic extrajudiciar

2419 SPECIALIŞTI CU FUNCŢII ADMINISTRATIVE ŞI COMERCIALE, NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE

Specialiştii cu funcţii administrative şi comerciale care nu se regăsesc în grupele anterioare se consacră activităţilor de analiză şi stabilire a volumului de vânzare a unor produse sau servicii şi evoluţiei în perspectivă a cererii; organizează şi coordonează campaniile publicitare. Studiază şi avizează problemele pe care le ridică crearea şi gestiunea unei întreprinderi în plan financiar şi juridic, organizatoric şi comercial; acordă consultaţii pe problemele legate de acordarea brevetelor; examinează cererile, redactează rapoartele şi motivează acordarea/neacordarea brevetelor.

Ocupaţii componente:

241901 administrator editură

241902 administrator publicaţii

241903 agent consular

241904 organizator activitate turism

241905 ataşat diplomatic

241906 consul

241907 expert/inspector vamal

241908 curier diplomatic

241909 organizator protocol

241910 organizator relaţii

241911 organizator târguri şi expoziţii

241912 prezentator expoziţii

241913 referent relaţii externe

241914 secretar diplomatic

241915 viceconsul

241916 corespondent comercial

241917 secretar economic

241918 consilier proprietate industrială autorizat

241919 manager proiect

241920 controlor vamal, controlor pentru datoria vamală, agent vamal (studii superioare)

241921 specialist marketing

241922 analist servicii client

241923 asistent comercial

241924 asistent director/responsabil de funcţiune (studii superioare)

241925 specialist relaţii sociale

241926 corespondent securitate – confidenţialitate produs

241927 planificator/specialist plan sinteze

241928 specialist îmbunătăţire procese

241929 specialist strategie industrială

241930 specialist garanţii auto

241931 responsabil proces

241932 expert relaţii externe

241933 referent de specialitate TIR şi tranzite (studii superioare)

241934 coordonator secretariat studiouri teritoriale

241935 expert aplicare legislaţie armonizată în domeniul industriei şi comerţului

241936 consultant afaceri în agricultură

241937 specialist proprietate intelectuală

241938 manager de produs

241939 administrator societate comercială

241940 expert achiziţii publice

241941 manager de inovare

241942 expert prevenire şi combatere a corupţiei

241943 analist financiar

241944 expert în ingineria costurilor investiţionale

241945 expert în conducerea şi organizarea activităţilor de mentenanţă

241946 manager îmbunătăţire procese

241947 asistent analist

241948 expert accesare fonduri struct

Lăcașuri Ortodoxe
Din decembrie 2006, Ortodoxie, Tradiție și Meșteșug: informări, articole, dezbateri, traduceri, transmisiuni live. Organizație non-profit care inițiază proiecte în sprijinul credincioșilor.
Puteți citi paginile rețelei web Lăcașuri Ortodoxe în sistem gratuit privat, accesul fiind destinat EXCLUSIV abonaților prin email.