publicat în: Arhivă

GRUPA MAJORA 3 – Codul ocupatiilor din Romania (actualizat 2011)

conform Ministerului Muncii [https://www.mmuncii.ro]

Tehnicieni, maiştri şi asimilaţi

Tehnicienii şi asimilaţii acestora sunt absolvenţi ai învăţământului liceal, postliceal şi de maiştri, în subordinea cadrelor de conducere sau specialiştilor cu profesiuni intelectuale şi ştiinţifice, îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic şi înrudite cu cercetarea, din domeniile ştiinţelor fizice (inclusiv ingineria şi tehnologia), ştiinţelor vieţii (inclusiv profesiunile medicale), precum şi ştiinţelor sociale şi umaniste. Sarcinile acestora constau în instruirea copiilor din învăţământul primar, preşcolar şi învăţământul special; prestarea de servicii tehnice legate de comerţ, finanţe, administraţie şi activităţi sociale; exercitarea de activităţi artistice, sportive şi de divertisment; îndeplinesc unele funcţii cu caracter religios.

Subgrupe majore componente:

31 Tehnicieni în domeniul fizicii şi tehnicii

32 Tehnicieni în ştiinţele vieţii, ocrotirea sănătăţii şi asimilaţi

33 Învăţători şi asimilaţi

34 Alte ocupaţii asimilate tehnicienilor

3.1. SUBGRUPA MAJORĂ 31

Tehnicieni în domeniul fizicii şi tehnicii

Tehnicienii din domeniul fizicii şi tehnicii execută lucrări cu caracter tehnic în domeniul informaticii şi ingineriei; acţionează şi verifică aparate şi sisteme optice, electronice sau înrudite; pilotează avioane şi conduc nave, efectuează inspecţii pentru verificarea conformităţii cu normele de securitate specifice construcţiilor, instalaţiilor sau procedeelor de fabricaţie.

Grupe minore componente:

311 Tehnicieni în domeniul fizicii, chimiei şi tehnicii (exclusiv cei din industriile textilă, pielărie, alimentară, lemnului şi materialelor de construcţii)

312 Operatori şi tehnicieni echipamente de calcul şi roboţi industriali (exploatare-întreţinere)

313 Tehnicieni la echipamente optice şi electronice (exploatare-întreţinere)

314 Tehnicieni de nave maritime, fluviale şi aeriene

315 Inspectori pentru asigurarea clădirilor împotriva incendiilor, pentru protecţia şi igiena muncii şi controlori de calitate

316 Tehnicieni şi maiştri în industriile textilă, pielărie şi alimentară

317 Tehnicieni şi maiştri în industria lemnului, industriile sticlei, ceramicii, celulozei şi hârtiei şi materialelor de construcţii (materiale oxidice)

3.1.1. GRUPA MINORĂ 311

Tehnicieni în domeniul fizicii, chimiei şi tehnicii (exclusiv cei din industriile textilă, pielărie, alimentară, lemnului şi materialelor de construcţii)

Tehnicienii din domeniul fizicii, chimiei şi tehnicii execută lucrări cu caracter tehnic în domeniul chimiei, fizicii, geologiei, desenului tehnic şi evaluează eficienţa economică a proceselor de producţie.

Grupe de bază componente:

3111 Tehnicieni în fizică şi chimie

3112 Tehnicieni constructori

3113 Tehnicieni energeticieni şi electricieni

3114 Tehnicieni în electronică, transporturi,poştă şi telecomunicaţii

3115 Tehnicieni şi maiştri mecanici

3116 Tehnicieni şi maiştri petrolişti, petrochimişti şi în chimia industrială

3117 Tehnicieni minieri şi metalurgişti

3118 Desenatori tehnici

3119 Tehnicieni în domeniul fizicii, chimiei, tehnicii şi asimilaţi, neclasificaţi în grupele de bază anterioare

3111 TEHNICIENI ÎN FIZICĂ ŞI CHIMIE

Tehnicienii din fizică şi chimie culeg eşantioane şi pregătesc instalaţiile şi aparatura necesară în vederea experimentelor, încercărilor şi analizelor şi le asigură execuţia; fac estimări de cantităţi şi costuri de materiale şi forţă de muncă necesare realizării proiectelor; organizează întreţinerea şi repararea instalaţiilor de cercetare.

Ocupaţii componente:

311101 laborant chimist

311102 tehnician chimist

311103 laborant determinări fizico-mecanice

311104 tehnician determinări fizico-mecanice

311105 laborant determinări geologice şi geotehnice

311106 laborant tehnică nucleară

311107 tehnician meteorolog

311108 tehnician geolog

311109 tehnician hidrometru

311110 prospector – prospecţii geologice, geofizice

311111 tehnician hidrolog

311112 tehnician hidrogeolog

311113 laborant operator centrale termice

311114 metrolog

311115 tehnician metrolog

311116 asistent fizică şi chimie

311117 operator metrolog

311118 meteorolog aeronautic tehnician

311119 operator specialist curăţare chimică la schimbătoarele de căldură cu plăci

3112 TEHNICIENI CONSTRUCTORI

Tehnicienii constructori efectuează pe teren şi în laboratoare încercări asupra solurilor şi materialelor de construcţii; contribuie tehnic la activitatea de construcţie a locuinţelor şi altor lucrări, evaluare lucrări şi pregătire de meseriaşi; reprezintă arhitecţii şi inginerii civili pe şantierele de construcţii pentru a asigura efectuarea lucrărilor în conformitate cu specificaţiile din planuri şi schiţe, precum şi pentru respectarea normelor de consum a materialelor; contribuie potrivit planurilor şi schiţelor pe care le primesc la estimarea detaliată a cantităţilor şi costurilor de materiale şi a forţei de muncă necesare realizării proiectelor; organizează întreţinerea şi reparaţiile utilajelor.

Ocupaţii componente:

311201 maistru construcţii civile, industriale şi agricole

311202 maistru normator

311203 tehnician constructor

311204 tehnician hidroamelioraţii

311205 tehnician hidrotehnic

311206 tehnician topometrist

311207 tehnician proiectant în construcţii

311208 maistru instalator în construcţii

311209 tehnician instalaţii în construcţii

311210 diriginte şantier

311211 tehnician laborant pentru lucrări de drumuri şi poduri

3113 TEHNICIENI ENERGETICIENI ŞI ELECTRICIENI

Tehnicienii energeticieni şi electricieni îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic de montaj, construcţie, transport, funcţionare, întreţinere şi reparare a aparatelor, instalaţiilor şi sistemelor de distribuţie a energiei electrice; asigură funcţionarea aparatelor şi instalaţiilor; testează prototipurile; concep şi realizează scheme de montaj ale instalaţiilor şi circuitelor electrice; contribuie la estimarea cantităţilor şi costurilor de materiale şi a forţei de muncă necesare; asigură controlul tehnic al instalaţiilor; întreţin sistemele şi aparatele electrice în vederea funcţionării conform specificaţiilor şi reglementărilor.

Ocupaţii componente:

311301 dispecer gestiune uraniu

311302 maistru electromecanic

311303 maistru energetician/electrician

311304 tehnician electro-energetician, termo-energetician

311305 tehnician electromecanic

311306 tehnician energetician/ electrician

311307 tehnician proiectant energetician/ electrician

311308 maistru electrician în construcţii

311309 tehnician mentenanţă electromecanică-automatică echipamente industriale

311310 şef/şef adjunct tură staţie electrică (studii medii)

3114 TEHNICIENI ÎN ELECTRONICĂ, TRANSPORTURI, POŞTĂ ŞI TELE-COMUNICAŢII

Tehnicienii din electronică, transporturi, poştă şi telecomunicaţii îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării din electronică şi telecomunicaţii legate de concepţie, fabricaţie, montare, instalare, utilizare, întreţinere şi reparare de materiale electronice şi sisteme electronice şi electromecanice din telecomunicaţii; asigură funcţionarea aparatelor electronice şi de telecomunicaţii sau încearcă prototipuri; concep şi realizează circuite electronice potrivit schemelor; participă la estimarea cantităţilor şi costurilor de materiale şi a forţei de muncă necesare fabricaţiei şi instalării de materiale electronice şi telecomunicaţii; asigură controlul tehnic al fabricării, utilizării, întreţinerii şi reparării aparatelor electronice şi sistemelor de telecomunicaţii şi buna lor funcţionare.

Ocupaţii componente:

311401 maistru aviaţie

311402 maistru electronică/ transporturi/ poştă şi telecomunicaţii

311403 şef formaţie sisteme radiante (antene)

311404 tehnician aviaţie

311405 tehnician construcţii telefonice

311406 tehnician electronică/ transporturi/ poştă şi telecomunicaţii

311407 tehnician radiolocaţii

311408 tehnician turn paraşutism

311409 tehnician proiectant electronică/transporturi/comunicaţii

311410 inspector exploatare poştală

311411 tehnician staţii de emisie radio-tv

311412 tehnician staţii radiorelee şi satelit

311413 tehnician protecţia navigaţiei aeriene (comunicaţii, navigaţie, supraveghere)

311414 maistru protecţia navigaţiei aeriene (comunicaţii, navigaţie, supraveghere)

311415 şef tură protecţia navigaţiei aeriene (comunicaţii, navigaţie, supraveghere)

311416 tehnician în serviciile de trafic aerian

3115 TEHNICIENI ŞI MAIŞTRI MECANICI

Tehnicienii mecanici îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării din activitatea de construcţii maşini: concepţie, construcţie, montaj, utilizare, întreţinere şi reparaţii maşini, motoare şi instalaţii mecanice; asigură funcţionarea maşinilor, motoarelor şi instalaţiilor mecanice şi a elementelor acestora sau încercarea prototipurilor; concep şi asamblează maşini, motoare şi instalaţii mecanice, potrivit schemelor stabilite; estimează cantităţile şi costurile materialelor şi forţei de muncă necesare fabricaţiei; asigură controlul tehnic al fabricaţiei, al utilizării întreţinerii şi reparaţiei maşinilor, motoarelor şi instalaţiilor; identifică şi rezolvă problemele tehnice care apar în procesul muncii; coordonează activitatea muncitorilor ocupaţi cu curăţarea, vopsirea şi repararea navelor maritime.

Ocupaţii componente:

311501 maistru cazangerie

311502 maistru instalaţii navale

311503 maistru întreţinere şi reparaţii maşini unelte, utilităţi, service, prototi- puri

311504 maistru lăcătuş, construcţii metalice

311505 maistru lăcătuş mecanic

311506 tehnician proiectant mecanic

311507 mecanic pentru întreţinerea aparatelor de lansare la zbor

311508 maistru mecanic

311509 maistru mecanic auto

311510 maistru mecanică agricolă

311511 maistru mecanică fină

311512 maistru montaj

311513 maistru prelucrări mecanice

311514 maistru sculer matriţer

311515 maistru sudură

311516 tehnician construcţii navale

311517 tehnician instalaţii bord (avion)

311518 tehnician maşini şi utilaje

311519 tehnician mecanic

311520 tehnician prelucrări mecanice

311521 tehnician sudură

311522 tehnician tehnolog mecanic

311523 maistru mecanic maşini şi utilaje pentru construcţii

311524 tehnician mentenanţă mecanică echipamente industriale

311525 tehnician încercări componente vehicule/ grup motopropulsor/ optimizare energetică/ sisteme de măsurare

311526 tehnician documentaţie studii

311527 tehnician prestaţii vehicule

311528 tehnician reglementări/omologări oficiale

311529 tehnician/ tehnician responsabil afacere, metode implantare

311530 tehnician/ tehnician responsabil afacere, metode gestiune mijloace şi utilaje

311531 tehnician/ tehnician responsabil afacere, metode pregătire de industrializare

311532 tehnician/ tehnician responsabil afacere, metode logistică

311533 tehnician/ tehnician responsabil afacere, metode org. şi măsurarea muncii

311534 maistru fabricarea armamentului

311535 inspector cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor

3116 TEHNICIENI, MAIŞTRI PETROLIŞTI, PETROCHIMIŞTI ŞI DIN CHIMIA INDUSTRIALĂ

Tehnicienii şi maiştrii petrolişti, petrochimişti şi din chimia industrială îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării chimice: 160 COR – PARTEA A DOUA

concepţie, montaj, utilizare, întreţinere, reparaţii de instalaţii şi experimentarea prototipurilor din industria chimică; identifică şi rezolvă problemele tehnice care apar în procesul muncii; estimează cantităţile şi costurile materialelor şi forţei de muncă necesare fabricării sau montării instalaţiilor.

Ocupaţii componente:

311601 decontaminator

311602 laborant apă şi apă grea

311603 laborant control dozimetrie

311604 laborant petrolist/industria chimică

311605 maistru petrolist/ industria chimică

311606 laborant apă potabilă

311607 tehnician petrolist chimie industrială

311608 laborant petrochimist

311609 maistru la fabricarea muniţiei

3117 TEHNICIENI MINIERI ŞI METALURGI

Tehnicienii minieri şi tehnicienii metalurgişti îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării metalurgice în vederea ameliorării metodelor de extracţie a substanţelor minerale solide, petrolului şi gazelor, sistemelor de transport, depozitare a petrolului, gazelor şi materialelor destinate extracţiei de metale din mineralele respective; contribuie în plan tehnic la stabilirea procedeelor de determinare a proprietăţilor metalelor şi noilor aliaje şi participă la experimentarea prototipurilor; contribuie în plan tehnic la realizarea studiilor geologice şi topografice, precum şi a celor de tratament, rafinare şi purificare a mineralelor şi metalelor; estimează cantităţile şi costurile de materiale şi forţă de muncă necesare realizării proiectelor.

Ocupaţii componente:

311701 laborant structură macroscopică şi microscopică

311702 maistru metalurgie

311703 maistru minier

311704 maistru presator metale

311705 maistru termotehnist

311706 tehnician metalurgie

311707 tehnician minier

311708 tehnician proiectant minier

311709 tehnician proiectant metalurg

311710 tehnician mineralurg

311711 maistru mineralurg

311712 maistru termist tratamentist

3118 PROIECTANŢI ŞI DESENATORI TEHNICI

Proiectanţii şi desenatorii tehnici realizează desene tehnice pe baza schiţelor şi specificaţiilor stabilite de ingineri şi proiectanţi, în vederea fabricării, instalării şi montării maşinilor şi echipamentelor sau în vederea construcţiei, transformării, întreţinerii şi reparării locuinţelor, barajelor, podurilor, arterelor de circulaţie şi a altor lucrări; utilizează aparatură de desen asistată de calculator pentru crearea, modificarea şi producerea de copii şi reprezentări grafice; utilizează instrumente stereoscopice pentru prelucrarea datelor topografice şi pentru realizarea şi revizuirea hărţilor topografice şi hidro-grafice; realizează şi revizuiesc ilustraţii, broşuri şi manuale tehnice care tratează probleme de montaj, instalare, funcţionare, întreţinere şi reparare a maşinilor şi a altor instalaţii şi produse; copiază desene şi tablouri pe plăci sensibile din piatră şi metal.

Ocupaţii componente:

311801 desenator tehnic

311802 trasator

311803 desenator

311804 topograf

311805 trasator naval-desenator

311806 trasator optic

311807 tehnician proiectant

3119 TEHNICIENI ÎN DOMENIUL FIZICII, CHIMIEI, TEHNICII ŞI ASIMILAŢI, NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE

Tehnicienii din domeniul fizicii, chimiei şi asimilaţii acestora, alţii decât cei cuprinşi în grupele de bază anterioare asigură, din punct de vedere tehnic, planificarea şi producţia, utilizarea eficace, sigură şi economică a personalului, materiilor prime, materialelor, metodelor de muncă; supraveghează fluxul operaţiilor şi controlul tehnic; rezolvă probleme de organizare a muncii; culeg date în vederea estimării costurilor şi stabilirii cantităţilor necesare realizării proiectelor arhitectonice şi de construcţii.

Ocupaţii componente:

311901 maistru tipograf

311902 paginator tipograf

311903 tehnician normare, salarizare, organizare

311904 tehnician preţ de cost

311905 tehnician programare, lansare, urmărirea producţiei

311906 tehnician preţ de revenire/costuri

311907 tehnician gestiune salarială

311908 tehnician gestiunea producţiei

311909 tehnician gestiune stoc

3.1.2. GRUPA MINORĂ 312

Operatori şi tehnicieni echipamente de calcul şi roboţi industriali (exploatare întreţinere)

Operatorii şi tehnicienii de echipamente de calcul şi roboţi industriali asigură funcţionarea şi comanda calculatoarelor şi a perifericelor aferente; execută lucrări de instalare, întreţinere şi reparare a echipamentelor de calcul; pun în funcţiune roboţi industriali, îi programează pentru a îndeplini operaţii speciale şi le comandă funcţionarea.

Grupe de bază componente:

3121 Programatori ajutori

3122 Tehnicieni, operatori echipamente calcul

3123 Tehnicieni, operatori roboţi industriali

3121 PROGRAMATORI AJUTORI

Programatorii ajutori codifică, testează şi întreţin programe de calculator pe diferite tipuri de echipamente de calcul şi sisteme de operare; utilizează instrumente specifice care-i ajută în realizarea sarcinilor.

Ocupaţii componente:

312101 programator ajutor

312102 analist ajutor

3122 TEHNICIENI, OPERATORI ECHIPAMENTE DE CALCUL

Tehnicienii şi operatorii la echipamente de calcul asigură funcţionarea şi comanda calculatoarelor, prompterelor şi a perifericelor aferente pentru prelucrarea, memorarea, transmiterea şi prelucrarea datelor; gestionează resursele de calcul pentru a satisface cerinţele utilizatorilor; manipulează suporţi magnetici şi asigură imprimarea situaţiilor de ieşire în condiţii de calitate.

Ocupaţii componente:

312201 operator calculator electronic şi reţele

312202 şef tură exploatare în centre sau oficii de calcul

312203 tehnician echipamente de calcul şi reţele

312204 operator în domeniul proiectării asistate pe calculator

312205 administrator sistem documentar

312206 operator prompter

312207 operator dispecerat operaţional de supraveghere în serviciile de trafic aerian

312208 operator suport tehnic pentru servicii de comunicaţii electronice

3123 TEHNICIENI OPERATORI ROBOŢI INDUSTRIALI

Tehnicienii operatori la roboţii industriali pun în funcţiune, programează, reprogramează, supraveghează buna funcţionare a roboţilor industriali, le asigură întreţinerea şi reglajele simple.

Ocupaţii componente:

312301 maistru-operator la roboţi industriali

312302 tehnician-operator la roboţi industriali

3.1.3. GRUPA MINORĂ 313

Tehnicieni la echipamente optice şi electronice (exploatare întreţinere)

Tehnicienii de echipamente optice şi electronice execută fotografii, manipulează şi reglează camerele cinematografice şi alte aparate destinate înregistrării şi montării de imagini sau sunet; asigură funcţionarea, întreţinerea şi repararea aparatelor emiţătoare radio sau aparatelor de diagnosticare sau tratament medical; emit şi recepţionează semnale radio.

Grupe de bază componente:

3131 Tehnicieni de echipamente de înregistrare imagine şi sunet

3132 Tehnicieni de echipamente pentru radio-emisie, televiziune şi telecomunicaţii

3133 Tehnicieni de aparate electro-medicale

3139 Tehnicieni pentru alte aparate optice şi electronice

3131 TEHNICIENI DE ECHIPAMENTE DE ÎNREGISTRARE IMAGINE ŞI SUNET

Tehnicienii de echipamente pentru înregistrare imagine şi sunet execută fotografii, utilizează şi reglează camere cinematografice şi alte aparate destinate înregistrării de imagini (inclusiv fotografice) montării şi mixării imaginilor cu sunetul; execută programe TV în scopuri publicitare, ştiinţifice, industriale, comerciale, informative, educaţionale, divertisment.

Ocupaţii componente:

313101 fotograf şi tehnician la echipamente de înregistrare imagine şi sunet

313102 acustician cinematografic

313103 controlor şi recondiţioner filme

313104 electrician iluminare filmare

313105 etaloner

313106 fotograf

313107 laborant foto

313108 maistru aparate video şi sunet

313109 maşinist mecanic traweling

313110 mecanic cameră filmare

313111 montor imagine

313112 montor negative şi de pregătire a peliculei

313113 montor pozitive

313114 operator cameră diafilm, diapozitive

313115 operator emisie-recepţie

313116 operator producţie RTV

313117 preparator filmare

313118 proiecţionist

313119 retuşor foto

313120 senzitometrist

313121 ştanţator de filme

313122 operator prelucrare peliculă

313123 operator truka

313124 editor imagine

313125 tehnician iluminat tehnologic

313126 ilustrator muzical

313127 electrician iluminare scenă

3132 TEHNICIENI DE ECHIPAMENTE PENTRU RADIO-EMISIE, TELEVI-ZIUNE ŞI TELECOMUNICAŢII

Tehnicienii de echipamente radio-emisie, televiziune şi telecomunicaţii asigură funcţionarea aparatelor pentru transmisie în direct sau retransmisii de emisiuni de radio şi televiziune şi telecomunicaţii terestre sau la bordul navelor şi avioanelor; asigură reglarea şi funcţionarea sistemelor emiţătoare şi a sistemelor satelit pentru transmisia programelor radio şi de televiziune; asigură reglarea şi funcţionarea sistemelor de radiocomunicaţie, servicii difuzate prin satelit şi sisteme multiplexor şi aparate de proiecţie.

Ocupaţii componente:

313201 controlor emisii RTV

313202 maistru materiale emisie RTV şi telecomunicaţii

313203 montor emisie

313204 operator imagine

313205 operator radio-radioficare

313206 operator sunet

313207 tehnician radioelectronist

313208 tehnician CATV

313209 operator dispecer sisteme de monitorizare şi aparatură de control

313210 tehnician pentru sisteme de detecţie, supraveghere video, control acces

313211 pilonist antenist

313212 cameraman

313213 tehnician de echipamente TV

313214 tehnician reţele de telecomunicaţii

313215 operator reţele de telecomunicaţii

313216 radioelectronist staţii de emisie radio-TV

313217 radioelectronist staţii radiorelee şi satelit

3133 TEHNICIENI DE APARATE ELECTRO-MEDICALE

Tehnicienii de aparate electro-medicale asigură funcţionarea şi reglarea de aparatură tehnică pentru diagnosticarea şi tratarea afecţiunilor, pentru radiografii, radioscopii.

Ocupaţii componente:

313301 maistru aparate electro-medicale

313302 tehnician aparate electro-medicale

3139 TEHNICIENI PENTRU ALTE APARATE OPTICE ŞI ELECTRONICE

Tehnicienii pentru alte aparate optice şi electronice, care nu se regăsesc în celelalte grupe de bază din grupa minoră 313 se clasifică în grupa 3139.

3.1.4. GRUPA MINORĂ 314

Tehnicieni de nave maritime, fluviale şi aeriene

Tehnicienii de nave maritime, fluviale şi aeriene asigură comanda şi pilotarea avioanelor şi navelor maritime, supravegherea şi funcţionarea motoarelor şi instalaţiilor mecanice, electrice şi electronice.

Grupe de bază componente:

3141 Ofiţeri mecanici de nave

3142 Ofiţeri de punte şi pilotaj nave

3143 Piloţi de avioane şi asimilaţi

3144 Controlori şi navigatori de trafic aerian

3145 Tehnicieni pentru siguranţa traficului aerian

3141 OFIŢERI MECANICI DE NAVE

Ofiţerii mecanici de nave asigură comanda aparatelor mecanice, electrice şi electronice şi a maşinilor de bord; participă la conducerea şi repararea acestor aparate şi maşini sau exercită funcţiuni similare de întreţinere a navelor în porturi; asigură şi supraveghează aprovizionarea cu carburant şi alte materiale necesare sălii de maşini; ţin registrul de operaţii.

Ocupaţii componente:

314101 ofiţer ajutor fluvial/ portuar

314102 ofiţer RTG

314103 ofiţer electrician fluvial/ portuar

3142 OFIŢERI DE PUNTE ŞI PILOTAJ NAVE

Ofiţerii de punte şi pilotaj de nave asigură comanda şi navigarea vapoarelor şi ambarcaţiunilor similare pe mare sau pe alte cursuri de navigaţie interioară; manevrează navele la intrare sau ieşire din port, la traversarea canalelor, strâmtorilor şi altor pasaje care impun cunoştinţe deosebite de navigaţie; supraveghează securitatea pasagerilor, a încărcării şi descărcării cargourilor, precum şi respectarea reglementărilor şi normelor specifice de securitate; asigură supravegherea tehnică a întreţinerii şi reparării navelor; asigură aprovizionarea navelor şi recrutarea membrilor echipajului şi întocmesc registrul de operaţii.

Ocupaţii componente:

314201 căpitan fluvial

314202 căpitan port

314203 ofiţer intendent

314204 ofiţer port

314205 ofiţer de punte fluvial/portuar

314206 pilot de Dunăre maritimă

314207 şef echipaj maritim/fluvial

314208 pilot de mare largă, pilot de port maritim

314209 dragor maritim/fluvial

314210 pilot de port maritim aspirant/pilot de Dunăre aspirant

314211 ofiţer de punte maritim

314212 ofiţer de punte maritim aspirant/ofiţer mecanic maritim aspirant/ofiţer electrician maritim aspirant

3143 PILOŢI DE AVIOANE ŞI ASIMILAŢI

Piloţii de avioane şi asimilaţii acestora pilotează avioanele de transport al pasagerilor sau mărfurilor, verifică şi asigură funcţionarea corectă a aparatelor mecanice, electrice şi electronice de bord; studiază şi stabilesc planul de zbor; identifică şi rezolvă problemele tehnice care apar în funcţionarea avioanelor.

Ocupaţii componente:

314301 comandant detaşament zbor

314302 comandant însoţitor de bord

314303 copilot

314304 inspector pilotaj

314305 mecanic navigant aviaţie

314306 pilot aeronave

314307 pilot comandant avion

314308 pilot încercare

314309 pilot recepţie şi control aeronave

314310 paraşutist recepţie şi control

314311 paraşutist încercător

314312 pilot paraşutism încercător

3144 CONTROLORI ŞI NAVIGATORI DE TRAFIC AERIAN

Controlorii şi navigatorii de trafic aerian conduc traficul avioanelor în spaţiul aerian şi pe sol, cu ajutorul aparaturii radio şi de comunicaţii, radarului şi sistemelor de semnalizare luminoasă; aprobă şi dirijează decolarea şi aterizarea avioanelor, informează echipajele prin radio despre condiţiile meteorologice.

Ocupaţii componente:

314401 controlor dirijare nonradar

314402 controlor sol

314403 controlor trafic aviaţia civilă

314404 dispecer sol

314405 navigator dirijare radar

314406 navigator aviaţia civilă

314407 navigator dirijare non radar

314408 navigator dirijare zbor

314409 navigator instructor dirijare radar şi nonradar

314410 navigator sol

314411 operator radar

314412 operator radiotelecomunicaţii aeronautice

314413 controlor trafic aerian dirijare nonradar

314414 controlor trafic aerian dirijare radar

314415 controlor trafic aerian informare

314416 navigator informare

314417 operator/ specialist/ instructor telecomunicaţii aeronautice aviaţie civilă

314418 şef tură telecomunicaţii aeronautice aviaţie civilă

314419 controlor trafic aerian (simulator trafic aerian)

314420 navigator instructor informare

3145 TEHNICIENI PENTRU SIGURANŢA TRAFICULUI AERIAN

Tehnicienii pentru siguranţa traficului aerian îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic, legate de punerea în funcţiune a aparaturii electronice şi electromecanice, utilizate în sistemele de navigaţie aeriană şi încercarea de prototipuri; contribuie la concepţia şi punerea în funcţiune a circuitelor de legătură pentru navigaţia aeriană şi sistemele de detectare sau urmărire a navelor; participă la estimarea costurilor, stabilesc specificaţii tehnice şi comenzi pentru controlul circulaţiei aeriene şi pentru utilizarea dispozitivelor de securitate; contribuie la controlul tehnic al navei, la asigurarea stării de funcţionare a navelor situate la sol, la întreţinerea şi repararea acestora, verificarea aplicării normelor şi recomandărilor tehnice specifice.

Ocupaţii componente:

314501 agent salvare aeroportuară şi instalaţii de stins incendii

314502 maşinist agregate aerodrom

314503 operator instalaţii control antiterorist/antideturnare

314504 operator radio-navigant aviaţie

314505 operator radio-navigant instructor aviaţie

314506 tehnician securitate aeriană

314507 operator de handling

314508 inspector siguranţă operaţională

314509 agent de securitate aeroportuară

314510 dispecer operaţiuni de zbor

3.1.5. GRUPA MINORĂ 315

Inspectori pentru asigurarea clădirilor împotriva incendiilor, pentru protecţia şi igiena muncii şi controlori de calitate

Inspectorii pentru asigurarea clădirilor împotriva incendiilor, pentru protecţia şi igiena muncii şi controlorii de calitate controlează aplicarea reglementărilor în vigoare şi a normelor referitoare la prevenirea riscurilor de incendii şi altor riscuri, securitatea muncii, protecţia sănătăţii muncitorilor şi mediului înconjurător, securitatea proceselor de fabricaţie a bunurilor şi serviciilor produse, utilizate sau puse în vânzare; inspectează sistemele de prevenire a incendiilor şi acordă consultaţii în acest sens; întreprind anchete la locurile de producere a incendiilor pentru stabilirea cauzelor; inspectează întreprinderile industriale în legătură cu problemele de securitate a muncii, proceselor de fabricaţie a bunurilor produse, utilizate sau puse în vânzare.

Grupe de bază componente:

3151 Specialişti în domeniul apărării împotriva incendiilor

3152 Inspectori pentru protecţia şi igiena muncii şi controlori de calitate

3151 SPECIALIŞTI ÎN DOMENIUL APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Inspectorii pentru asigurarea clădirilor împotriva incendiilor inspectează imobilele, instalaţiile industriale, hotelurile şi alte construcţii noi sau existente, pentru a se asigura că îndeplinesc condiţiile prevăzute de normele şi reglementările referitoare la construcţii, urbanism şi amenajarea teritoriului; inspectează sistemele de prevenire a incendiilor; anchetează şi stabilesc cauzele incendiilor; acordă consultaţii cu privire la instalaţiile de detectare a incendiilor, sistemele de stingere şi materialele utilizate pentru construcţiile de locuinţe, în vederea reducerii riscurilor de incendii.

Ocupaţii componente:

315101 şef serviciu voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă

315102

315103 paramedic

315104 cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor

3152 INSPECTORI PENTRU PROTECŢIA ŞI IGIENA MUNCII ŞI CONTROLORI DE CALITATE

Inspectorii pentru protecţia şi igiena muncii şi controlorii de calitate instruiesc reprezentanţii întreprinderilor în vederea aplicării normelor şi reglementărilor legale în vigoare, cu privire la securitatea muncii şi mediului de muncă; inspectează locurile de muncă pentru a se asigura că mediul de muncă, maşinile şi echipamentul corespund normelor şi reglementărilor legale; se informează prin contacte directe, observări sau alte mijloace, asupra condiţiilor de muncă şi riscurilor de accidente; verifică respectarea normelor de securitate a muncii; inspectează locurile de producţie, prelucrare, depozitare şi vânzare a produselor, pentru a se asigura că sunt respectate normele şi reglementările specifice; verifică produsele finite pentru a se asigura de conformitatea acestora cu specificaţiile de calitate ale producătorului; informează publicul şi reprezentanţii întreprinderilor cu privire la aplicarea normelor şi reglementărilor referitoare la igienă şi salubritate, puritatea produselor şi mărfurilor alimentare, medicamentelor, produselor cosmetice şi altor produse analoge; informează pe cei care produc, utilizează, întreţin şi repară mijloace de transport, despre măsurile şi reglementările în vigoare referitoare la condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele respective; inspectează întreprinderile pentru a se asigura că acestea nu contravin normelor referitoare la poluare, deşeuri şi reziduuri periculoase.

Ocupaţii componente:

315201 controlor calitate

315202 inspector ISCIR

315203 inspector protecţie socială

315204 operator control nedistructiv

315205 probator hidraulic piese turnate

315206 tehnician protecţia muncii

315207 tehnician condiţii de muncă şi securitate

315208 tehnician asigurarea calităţii

315209 tehnician analist calitate

315210 tehnician cotator calitate

315211

315212 operator control nedistructiv cu radiaţii penetrante

315213 operator control nedistructiv cu ultrasunete

315214 operator control nedistructiv cu lichide penetrante

315215 operator control nedistructiv cu particule magnetice

315216 operator control nedistructiv cu curenţi turbionari

315217 operator control nedistructiv pentru verificarea etanşietăţii

315218 operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor

315219 inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

315220 coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă (studii medii)

315221 operator control nedistructiv pentru examinare vizuală

3.1.6. GRUPA MINORĂ 316

Tehnicieni şi maiştri în industriile textilă, pielărie şi alimentară

Tehnicienii din industriile textilă, pielărie şi alimentară îşi desfăşoară activitatea sub directa conducere a inginerilor, se ocupă de supravegherea proceselor tehnologice de fabricare a produselor textile, de pielărie şi a produselor alimentare, precum şi la aplicarea normelor de muncă şi alte sarcini privind organizarea muncii.

Grupe de bază componente:

3161 Tehnicieni şi maiştri în industriile textilă şi pielărie

3162 Tehnicieni şi maiştri în industria alimentară

3161 TEHNICIENI ŞI MAIŞTRI ÎN INDUSTRIILE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE

Tehnicienii din industriile textilă şi pielărie, în subordinea directă a inginerilor, supraveghează procesul tehnologic de fabricare a firelor, ţesătu-rilor, tricotajelor şi încălţămintei; urmăresc respectarea calităţii materiilor prime, semifabricatelor şi produselor finite.

Ocupaţii componente:

316101 maistru în industriile textilă, pielărie

316102 tehnician în industria confecţiilor din piele şi înlocuitori

316103 tehnician în industria confecţiilor şi tricotajelor

316104 tehnician în industria încălţămintei

316105 tehnician în industria pielăriei

316106 tehnician în industria textilă

316107 tehnician proiectant textile, pielărie

316108 laborant în industriile textilă, pielărie

316109 şef formaţie industria confecţiilor îmbrăcăminte

3162 TEHNICIENI ŞI MAIŞTRI ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ

Tehnicienii din industria alimentară şi frigului, în subordinea directă a inginerilor, execută sarcini privind tehnologia de fabricaţie, aplicarea şi respectarea normelor de muncă; efectuează analize de laborator privind calităţile nutritive ale materiilor prime folosite şi ale produselor finite.

Ocupaţii componente:

316201 maistru frigotehnist

316202 tehnician frigotehnist

316203 tehnician în industria alimentară

316204 tehnician laborant analize produse alimentare

316205 tehnician în industria alimentară extractivă

316206 tehnician în industria alimentară fermentativă

316207 tehnician în industria cărnii, laptelui şi conservelor

316208 tehnician în morărit şi panificaţie

316209 tehnician proiectant în industria alimentară

316210 maistru în industria alimentară

3.1.7. GRUPA MINORĂ 317

Tehnicieni şi maiştri în industria lemnului, industria sticlei şi ceramicii, industria celulozei şi hârtiei şi materialelor de construcţii (materiale oxidice)

Tehnicienii şi maiştrii din industriile lemnului, sticlei şi ceramicii, celulozei şi hârtiei şi materialelor de construcţii (materiale oxidice) execută sarcini de supraveghere a procesului de prelucrare a lemnului, de întreţinere şi reparare a maşinilor şi instalaţiilor specifice; urmăresc respectarea parametrilor tehnici prevăzuţi în procesele tehnologice de fabricare a sticlei, geamurilor, ceramicii, celulozei şi produselor derivate din celuloză şi hârtie, a materialelor de construcţii.

Grupe de bază componente:

3171 Tehnicieni şi maiştri în industria lemnului

3172 Tehnicieni şi maiştri în industria sticlei şi ceramicii, materialelor de construcţii (materiale oxidice)

3173 Tehnicieni şi maiştri în industria celulozei şi hârtiei

3171 TEHNICIENI ŞI MAIŞTRI ÎN INDUSTRIA LEMNULUI DESCRIEREA GRUPELOR DE OCUPAŢII 173

Tehnicienii şi maiştrii din industria lemnului execută sarcini de supraveghere a procesului de prelucrare a lemnului de întreţinere şi reparare a maşinilor şi instalaţiilor specifice; execută analize de laborator, de testare şi încercare a diferitelor esenţe de lemn sau înlocuitori de material lemnos.

Ocupaţii componente:

317101 tehnician în industrializarea lemnului

317102 tehnician proiectant în industrializarea lemnului

317103 maistru în industrializarea lemnului

3172 TEHNICIENI ŞI MAIŞTRI ÎN INDUSTRIA STICLEI ŞI CERAMICII ŞI MATERIALELOR DE CONSTRUCŢII (MATERIALE OXIDICE)

Tehnicienii şi maiştrii din industriile sticlei, ceramicii şi a materialelor de construcţii (materiale oxidice), în subordinea inginerilor de specialitate, supraveghează procesul de fabricaţie a materialelor cu această destinaţie; întreţin şi repară instalaţiile aferente, efectuează analize de laborator privind testarea rezistenţei şi proprietăţilor materialelor respective; urmăresc respectarea parametrilor tehnici prevăzuţi de procesele tehnologice de fabricare a sticlei, geamurilor, ceramicii, cimentului şi prefabricatelor din beton.

Ocupaţii componente:

317201 tehnician în industria sticlei şi ceramicii

317202 maistru în industria sticlei şi ceramicii

317203 tehnician în industria materialelor de construcţii

317204 maistru în industria materialelor de construcţii

317205 tehnician proiectant în industria materialelor de construcţii

3173 TEHNICIENI ŞI MAIŞTRI ÎN INDUSTRIA CELULOZEI ŞI HÂRTIEI

Tehnicienii şi maiştrii din industria celulozei şi hârtiei, în subordinea inginerilor de specialitate, execută sarcini de supraveghere a proceselor de producere a celulozei şi hârtiei şi produselor derivate din celuloză şi hârtie.

Ocupaţii componente:

317301 tehnician în industria celulozei şi hârtiei

317302 maistru în industria celulozei şi hârtiei

3.2. SUBGRUPA MAJORĂ 32

Tehnicieni în ştiinţele vieţii, ocrotirea sănătăţii şi asimilaţi

Tehnicienii din ştiinţele vieţii, sănătate şi asimilaţii acestora îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării şi aplicării conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor specifice ştiinţelor vieţii, inclusiv din agricultură, silvicultură, medicină, medicină veterinară, farmacie şi alte discipline înrudite; acordă îngrijiri medicale.

Grupe minore componente:

321 Tehnicieni în ştiinţele vieţii, ocrotirea sănătăţii şi asimilaţi

322 Tehnicieni şi alţi lucrători în ocrotirea sănătăţii (exclusiv surori medicale)

323 Surori medicale, surori puericultoare, moaşe şi laborante

3.2.1. GRUPA MINORĂ 321

Tehnicieni în ştiinţele vieţii, ocrotirea sănătăţii şi asimilaţi

Tehnicienii din ştiinţele vieţii, sănătate şi asimilaţii acestora execută lucrări cu caracter tehnic, fie în cercetarea aplicativă a ştiinţelor vieţii, fie pentru aplicarea conceptelor, principiilor şi metodelor, cu deosebire în domeniul medicinei, agriculturii sau producţiei din industria medicamentelor.

Grupe de bază componente:

3211 Tehnicieni în ştiinţele vieţii şi ecologiei

3212 Tehnicieni în activitatea de cercetare din domeniile agriculturii şi silviculturii

3213 Tehnicieni agronomi, zootehnişti şi silvici în unităţi de producţie

3211 TEHNICIENI ÎN ŞTIINŢELE VIEŢII ŞI ECOLOGIEI

Tehnicienii din ştiinţele vieţii şi ecologiei pregătesc instalaţiile şi aparatele pentru experienţe, încercări şi analize; recoltează şi prepară probele supuse experimentării: celule, ţesuturi, părţi de plante, organe; participă sau conduc experimente, încercări sau analize; efectuează citiri pe aparate de măsurare a poluării aerului, apei şi efectuează diagrame de transcriere a rezultatelor; centralizează date şi estimează cantităţile şi costurile de materiale şi a forţei de muncă necesare realizării proiectelor; organizează întreţinerea şi repararea aparatelor şi instrumentelor necesare cercetărilor; utilizează cunoştinţele teoretice şi practice acumulate pentru identificarea şi rezolvarea problemelor care se ivesc în activitatea profesională.

Ocupaţii componente:

321101 tehnician în bacteriologie

321102 tehnician în biochimie

321103 tehnician în hematologie

321104 tehnician în serologie

321105 tehnician în biologie

321106 tehnician în protecţia mediului (tehnician ecolog)

321107 evaluator şi auditor de mediu

3212 TEHNICIENI ÎN ACTIVITATEA DE CERCETARE DIN DOMENIILE AGRICULTURII ŞI SILVICULTURII

Tehnicienii agronomi şi silvici din centrele experimentale îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării aplicative din agronomie şi silvicultură; pregătesc instalaţiile şi aparatele necesare experienţelor, încercărilor şi analizelor; recoltează şi pregătesc materiale pentru experimentări: celule, ţesuturi, segmente de plante, organe etc. Participă la experimente sau chiar le conduc, analizează calitatea, puritatea sau indicii de germinaţie a eşantioanelor de seminţe; centralizează date sau estimează cantităţi şi costuri de materiale şi forţă de muncă necesare realizării proiectelor; organizează întreţinerea şi repararea aparatelor şi instrumentelor necesare în activitatea de cercetare.

Ocupaţii componente:

321201 tehnician agronom-cercetare

321202 tehnician zootehnist-cercetare

321203 tehnician silvic-cercetare

321204 tehnician pedolog

3213 TEHNICIENI AGRONOMI, ZOOTEHNIŞTI ŞI SILVICI ÎN UNITĂŢI DE PRODUCŢIE

Tehnicienii din activitatea de producţie agricolă şi silvică acordă asistenţă tehnică cu privire la metodele de exploatare; acordă consultaţii tehnice privind metodele de ameliorare a calităţii produselor şi de creştere a randamentului; pentru eliminarea factorilor de eroziune a solului sau de infestare parazitară; centralizează date şi estimează costurile materiale şi de forţă de muncă necesare realizării lucrărilor; organizează demonstraţii, ţin conferinţe şi distribuie materiale documentare pentru favorizarea adoptării unor metode de muncă îmbunătăţite; utilizează cunoştinţele teoretice şi practice acumulate, pentru identificarea şi rezolvarea problemelor care apar în timpul activităţii.

Tehnicienii din activitatea de producţie agricolă vegetală, zootehnie şi silvicultură realizează activităţi şi servicii cu caracter tehnic pentru creşterea randamentului de producţie şi ameliorarea calităţii produselor, acordă asistenţă tehnică şi consultanţă privind tehnologiile de cultură a plantelor, tehnologiile de creştere şi reproducţie a animalelor, lucrări specifice silviculturii.

Ocupaţii componente:

321301 agent agricol

321302 brigadier silvic

321303 pădurar

321304 tehnician agronom-exploatare

321305 tehnician zootehnist-exploatare

321306 tehnician silvic-exploatare

321307 clasificator carcase

321308 operator de însămânţări artificiale la animale

321309 administrator bunuri agricole

321310 tehnician în reconstrucţie ecologică

321311 tehnician cadastru forestier

321312 tehnician amenajist

321313 tehnician proiectant în reconstrucţie ecologică

3.2.2. GRUPA MINORĂ 322

Tehnicieni şi alţi lucrători în ocrotirea sănătăţii (exclusiv surori medicale)

Tehnicienii şi alţi lucrători din medicină, în subordinea medicilor şi în limitele pregătirii, îndeplinesc sarcini de diagnosticare şi asistenţă în domeniul medical, stomatologic, veterinar, atât în scop preventiv, cât şi curativ; acordă consultaţii privind măsurile care trebuie întreprinse pentru ameliorarea igienei şi salubrităţii; stabilesc şi aplică metode nutritive şi regimuri alimentare; examinează pacienţi şi prescriu tratamente în funcţie de afecţiunile sau infirmităţile constatate.

Grupe de bază componente:

3221 Asistenţi medicali generalişti

3222 Igienişti

3223 Asistenţi dieteticieni şi de nutriţie

3224 Optometrişti şi opticieni

3225 Tehnicieni dentari

3226 Fizioterapeuţi şi asimilaţi

3227 Asistenţi şi tehnicieni veterinari

3228 Asistenţi farmacişti şi laboranţi

3229 Tehnicieni în medicina modernă, neclasificaţi în grupele de bază anterioare

3221 ASISTENŢI MEDICALI GENERALIŞTI

Asistenţii medicali generalişti îndeplinesc sarcini, în limitele pregătirii de nivel mediu, acordă în subordinea medicilor, consultaţii medicale pentru diagnosticare şi tratament preventiv sau curativ (pentru rezolvarea cazurilor mai dificile solicită sprijinul medicilor de specialitate); execută intervenţii chirurgicale simple; acordă consultaţii de specialitate – în colectivităţi şi individual – cu privire la igienă, regim alimentar şi întreprind alte măsuri medicale preventive.

Ocupaţii componente:

322101 asistent medical generalist

322102 autopsier

322103 oficiant medical

322104 tehnician sanitar

322106

322105 asistent medical consiliere HIV/SIDA

322107 asistent medical comunitar

3222 IGIENIŞTI

Igieniştii inspectează şi acordă consultaţii cu privire la problemele şi măsurile preventive şi curative legate de igiena mediului; acţionează în vederea ameliorării şi prevenirii poluării apei, aerului, bunurilor alimentare sau solului; promovează măsuri preventive şi corective de manipulare igienică a bunurilor alimentare, de curăţare a locurilor publice sau de luptă împotriva substanţelor nocive şi focarelor de microbi;organizează conferinţe şi demonstraţii, difuzează materiale documentare şi de popularizare a practicilor şi măsurilor igienice; centralizează date şi estimează cantităţile şi costurile de materiale şi forţa de muncă necesare realizării unor programe sau proiecte cu caracter preventiv sau curativ.

Ocupaţii componente:

322201 igienist

322202 inspector sanitar

3223 ASISTENŢI DIETETICIENI ŞI DE NUTRIŢIE

Asistenţii dieteticieni şi de nutriţie stabilesc şi experimentează reţete dietetice şi de regim alimentar; organizează şi supraveghează prepararea regimurilor alimentare, terapeutice, pentru grupuri de pacienţi spitalizaţi, muncitori ocupaţi în sectoarele deosebite sau individuale; participă la executarea programelor educative pe teme de nutriţie şi readaptare alimentară; contribuie, prin consultaţii dietetice, la rezolvarea problemelor de nutriţie care apar în colectivităţi; se documentează asupra progresului înregistrat de cunoştinţele din domeniul de specialitate şi cele conexe; organizează conferinţe şi susţin expozeuri pe teme de regimuri alimentare şi nutriţie.

Ocupaţii componente:

322301 asistent de nutriţie

322302 asistent dietetician

322303 nutriţionist şi dietetician

3224 OPTOMETRISTI ŞI OPTICIENI

Optometriştii şi opticienii examinează pacienţii cu acuitate vizuală deficitară, prescriu şi montează ochelari şi lentile de contact, acordă consultaţii cu privire la utilizarea acestora sau a altor aparate de corecţie a vederii.

Ocupaţii componente:

322401 optician medical

322402 optometrist

3225 TEHNICIENI DENTARI

Tehnicienii dentari acordă consultaţii individuale sau colective, cu privire la igiena dentară, alimentaţie şi la alte precauţii referitoare la dentiţie; efectuează examene dentare pentru diagnosticare (cazurile mai dificile le efectuează medicul stomatolog); efectuează operaţii de detartrare, obturaţii, lucrări de protezare; pregătesc instrumentele, materialele necesare pentru tratamente dentare, precum şi pacienţii înainte de examinare şi tratament.

Tehnicienii dentari execută proteze dentare fixe şi mobile, aparate ortodontice şi proteze chirurgicale conform unui plan protetic stabilit de medicul dentist cu respectarea tehnologiilor de lucru pentru obţinerea unei proteze dentare, instruind în procesul de învăţământ profesional.

Ocupaţii componente:

322501 tehnician dentar

3226 FIZIOTERAPEUŢI ŞI ASIMILAŢI

Fizioterapeuţii şi asimilaţii acestora tratează afecţiunile locomotorii, musculare, circulatorii şi neuropsihice cu ajutorul ultrasunetelor, fasciculelor laser, helioterapiei, hidroterapiei sau altor metode similare pentru tratarea unor afecţiuni sau consolidarea tratamentelor de specialitate; execută masajul clienţilor sau pacienţilor pentru ameliorarea circulaţiei sanguine, redarea sau stimularea activităţii nervoase sau pentru obţinerea altor efecte terapeutice.

Ocupaţii componente:

322601 instructor educaţie – fizică

322602 maseur

322603 asistent medical fizioterapie

322604 ergoterapeut

322605 reflexoterapeut

3227 ASISTENŢI ŞI TEHNICIENI VETERINARI

Asistenţii şi tehnicienii veterinari acordă consultaţii individuale sau colective, cu privire la tratamentul animalelor, afecţiunile şi leziunile acestora; examinează animalele pentru stabilirea diagnosticelor sau, în unele situaţii, se adresează medicului veterinar; tratează animalele bolnave sau rănite, în cazul afecţiunilor simple, obişnuite; pregătesc instrumentele şi materialele utilizate în tratamentele animalelor; pregătesc animalele pentru examen sau tratament şi, dacă este cazul, le supraveghează şi asistă în timpul fătărilor.

Ocupaţii componente:

322701 agent veterinar

322702 asistent veterinar

322703 autopsier la ecarisaj

322704 tehnician veterinar

3228 ASISTENŢI FARMACIŞTI ŞI LABORANŢI

Asistenţii farmacişti şi laboranţii din farmacii, sub îndrumarea şi supravegherea farmaciştilor, prepară şi eliberează în farmacii, spitale şi dispensare, medicamente, loţiuni şi mixturi; fac recomandări scrise sau verbale cu privire la utilizarea medicamentelor prescrise de medici; asigură curăţarea, recondiţionarea aparaturii şi recipientelor utilizate pentru prepararea şi eliberarea medicamentelor şi preparatelor farmaceutice.

Ocupaţii componente:

322801 asistent farmacist

322802 laborant farmacie

3229 TEHNICIENI DIN MEDICINA MODERNĂ, NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE

Tehnicienii de medicină modernă (alţii decât cei clasificaţi în grupele de bază descrise anterior ca făcând parte din grupa minoră 322) practică homeopatia şi alte tratamente terapeutice pentru alinarea suferinţelor şi dezechilibrelor fizice şi mentale; aplică tratamente terapeutice cu caracter educativ sau recreativ; tratează defecte de pronunţie, corectează tulburările vizuale oculomotorii.

Ocupaţii componente:

322901 instructor ergoterapie

322902 instructor logoped

322903 tehnician homeopat

322904 instructor de educaţie sanitară

322905 bioenergetician

322906 infoenergetician radiestezist

322907 terapeut în terapii complementare

322908 asistent pentru îngrijirea persoanelor vârstnice

322909 interpret în limbaj mimico-gestual (studii medii)

3.2.3. GRUPA MINORA 323

Surori medicale, surori puericultoare, moaşe şi laborante

Surorile medicale, moaşele şi laborantele îi asistă pe medici, în aplicarea măsurilor preventive şi curative şi fac faţă urgenţelor în absenţa acestora; oferă îngrijiri şi sfaturi bolnavilor, răniţilor, handicapaţilor fizici şi mental, precum şi altor persoane a căror stare necesită îngrijiri de această natură; ajuta la naşterea copiilor şi instruiesc mamele cu privire la îngrijirea sugarilor şi copiilor mici; efectuează analize medicale, sub îndrumarea medicului sau farmacistului, în vederea facilitării diagnosticării şi tratamentului bolnavilor.

Grupe de bază componente:

3230 Tehnicieni protezişti – ortezişti

3231 Surori medicale şi laborante

3232 Moaşe şi surori puericultoare

3230 TEHNICIENI PROTEZIŞTI – ORTEZIŞTI

Tehnicienii protezişti-ortezişti identifică, concep, fabrică, adaptează şi montează orice tip de proteze şi orteze pacienţilor cu deficienţe funcţionale; acusticianul – audioprotezist evaluează auzul, amprentează urechea, recomandă tipul de proteză auditivă, o reglează, confecţionează olive şi asigură service-ul protezei. Protezele (aparatele care înlocuiesc un membru amputat sau absent), ortezele (aparate de susţinere a trunchiului sau a membrului cu deficienţe) sunt realizate din diferite materiale: piele, oţel, lemn, aliaje uşoare, materiale plastice etc.

Ocupaţii componente:

323001 tehnician protezist-ortezist

323002 tehnician acustician – audioprotezist

3231 SURORI MEDICALE ŞI LABORANTE

Surorile medicale şi laborantele acordă îngrijiri, tratamente şi sfaturi medicale bolnavilor, răniţilor, handicapaţilor şi altor persoane care necesită îngrijiri; administrează medicamente, aplică pansamente şi alte forme de tratament, sub îndrumarea medicului; participă la acordarea primului ajutor în caz de urgenţă; ajută la pregătirea tratamentului fizic sau psihic pentru bolnavii mentali; ajută la pregătirea necesară integrării sociale a handicapaţilor mentali sau fizic; oferă îngrijiri la domiciliu pentru bolnavi; efectuează analize medicale, sub îndrumarea medicului sau farmacistului, în vederea facilitării diagnosticării şi tratamentului bolnavului.

Ocupaţii componente:

323101 laborant în ocrotirea sănătăţii

323102 soră medicală

3232 MOAŞE ŞI SURORI PUERICULTOARE

Moaşele şi surorile puericultoare ajută la naşterea copiilor, oferă îngrijiri prenatale şi postnatale; instruiesc mamele cu privire la îngrijirea copiilor mici şi nou-născuţilor.

Ocupaţii componente:

323201 moaşă

323202 asistentă puericultoare

3.3. SUBGRUPA MAJORĂ 33

Învăţători şi asimilaţi

Învăţătorii şi asimilaţii acestora pregătesc programele de instruire şi organizează cursuri pentru toate disciplinele de grad preşcolar şi şcolar; pregătesc şi organizează activităţi destinate să favorizeze dezvoltarea limbajului sau facultăţilor fizice şi sociale ale copiilor; adaptează programele şcolare pentru grupurile de persoane cu handicap fizic sau mental, îi instruiesc cu ajutorul alfabetului Braille; pregătesc şi organizează cursuri de pilotare a avioanelor sau de conducere a autovehiculelor.

Grupe minore componente:

331 Învăţători

332 Educatoare

333 Instructori-educatori în unităţi de handicapaţi

334 Alt personal în învăţământ

3.3.1. GRUPA MINORĂ 331

Învăţători

Învăţătorii din învăţământul primar predau diferite discipline, pregătesc programe de instruire, organizează activităţi educative pentru elevii din primul grad şcolar.

Grupe de bază componente:

3310 Învăţători în învăţământul primar

3310 ÎNVĂŢĂTORI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

Învăţătorii din învăţământul primar pregătesc programe de instruire şi predare a disciplinelor din primul grad şcolar – cititul, scrisul şi aritmetica; corectează temele şi evaluează progresele realizate de copii; organizează activităţi extraşcolare pentru recrearea elevilor; supraveghează elevii în clase şi alte locuri din incinta şcolii.

Ocupaţii componente:

331001 învăţător

331002 institutor

3.3.2.GRUPA MINORĂ 332

Educatoare

Educatoarele din învăţământul preşcolar pregătesc şi organizează activităţi destinate să favorizeze dezvoltarea limbajului sau a facultăţilor fizice, mentale şi sociale ale copiilor aflaţi sub vârsta şcolară.

Grupe de bază componente:

3320 Educatoare

3320 EDUCATOARE

Educatoarele din învăţământul preşcolar organizează jocuri colective şi individuale şi activităţi educative, pentru dezvoltarea fizică, mentală şi socială a copiilor; promovează dezvoltarea exprimării orale prin povestiri, cântece şi conversaţie liberă; observă copiii pentru a le evalua progresele şi le supraveghează evoluţia.

Ocupaţii componente:

332001 educatoare

332002 educator puericultor

3.3.3. GRUPA MINORĂ 333

Instructori-educatori în unităţi de handicapaţi

Instructorii-educatori din unităţile de handicapaţi predau şi adaptează programele de studii pentru diferitele categorii – grupe speciale de handicapaţi mental sau fizic sau persoane care învaţă cu dificultate; instruiesc deficienţii cu ajutorul alfabetului Braille, labiolecturii sau a altor mijloace speciale.

Grupe de bază componente:

3330 Instructori-educatori în unităţi de handicapaţi

3331 Instructori-educatori în centrele de reeducare şi penitenciare

3330 INSTRUCTORI-EDUCATORI ÎN UNITĂŢI DE HANDICAPAŢI

Instructorii-educatori din unităţile de handicapaţi concep sau modifică programe de studiu pentru diferite categorii de handicapaţi, pregătesc lecţii şi activităţi în funcţie de nevoi; instruiesc prin metode sau mijloace speciale în vederea reducerii handicapului elevului, urmăresc progresele înregistrate.

Ocupaţii componente:

333001 educator în unităţi de handicapaţi

333002 instructor – educator în unităţi de handicapaţi

333003 pedagog de recuperare

3331 INSTRUCTORI EDUCATORI ÎN CENTRELE DE REEDUCARE ŞI PENITENCIARE

Instructorii – educatori din centrele de reeducare şi penitenciare, prin activitatea pe care o desfăşoară, pregătesc minorii şi tinerii pentru reabilitarea şi reintegrarea socială, prin formarea unei atitudini corecte fata de societate şi regulile de convieţuire socială contribuie la dobândirea de către aceştia a deprinderilor intelectuale şi sociale care, după eliberare, să le permită un comportament constructiv, autonom şi responsabil.

Ocupaţii componente:

333101 instructor educator pentru activităţi de resocializare

3.3.4. GRUPA MINORĂ 334

Alt personal în învăţământ

Alt personal din învăţământ se ocupă cu învăţarea pilotării avioanelor, a conducerii automobilelor, locomotivelor etc., îndeplinind şi alte activităţi cum ar fi cea de secretariat.

Grupe de bază componente:

3340 Personal în învăţământ, neclasificat în grupele de bază anterioare

3340 PERSONAL ÎN ÎNVĂŢĂMĂNT NECLASIFICAT ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE

Alt personal din învăţământ predă cunoştinţe legate de pilotajul avioanelor, conducerea vehiculelor cu motor, locomotivelor sau altor maşini, prin explicarea manipulării comenzilor, însoţirea elevilor în ieşiri de antrenament, efectuarea de demonstraţii şi prezentarea reglementărilor legate de conducerea vehiculelor cu motor, pilotarea avioanelor sau altor maşini.

Ocupaţii componente:

334001 instructor şcolar-auto

334002 laborant în învăţământ

334003 maistru instructor

334004 pedagog şcolar

334005 secretar şcoală

334006 şef atelier şcoală

334007 pilot instructor aeronave

334008 instructor paraşutism

334009 mecanic navigant instructor

334010 mediator şcolar

334011 instructor auto

3.4. SUBGRUPA MAJORĂ 34

Alte ocupaţii asimilate tehnicienilor

Personalul cuprins în această subgrupă majoră realizează activităţi specializate în domeniile: intermedierilor imobiliare, financiar, comercial, administrării întreprinderilor, ţinerii registrelor contabile, juridic, statistic, administraţie publică, vamă, turism, fiscal, plasarea forţei de muncă, eliberarea de autorizaţii, poliţe, asistenţă socială, spectacole, sport şi religie.

Grupe minore componente:

341 Agenţi în activitatea financiară şi comercială

342 Agenţi comerciali şi mijlocitori de afaceri

343 Alţi lucrători cu studii medii în gestiunea economică şi administrativă

344 Inspectori şi agenţi financiari

345 Inspectori de poliţie şi detectivi

346 Asistenţi sociali

347 Tehnicieni în domeniul creaţiei artistice, spectacole şi sport

348 Personal laic din culte

349 Tehnicieni în turism, activităţi ospitaliere, activităţi de alimentaţie şi activităţi de agrement

3.4.1. GRUPA MINORĂ 341

Agenţi în activitatea financiară şi comercială

Agenţii din activitatea financiară şi comercială cumpără şi vând titluri de valoare, plasează poliţe de asigurare, vând mărfuri, materiale şi instalaţii tehnice în contul producătorilor; estimează valoarea obiectelor, bunurilor imobiliare sau altor proprietăţi şi coordonează vânzarea la licitaţie a acestora; furnizează servicii de voiaj.

Grupe de bază componente:

3411 Agenţi de valori şi cambişti (brokeri valori)

3412 Agenţi de asigurări

3413 Agenţi imobiliari

3414 Agenţi de turism

3415 Reprezentanţi tehnici şi comerciali

3416 Agenţi contractări şi achiziţii

3417 Experţi în evaluarea bunurilor şi vânzători la licitaţie

3419 Agenţi în activitatea financiară şi comercială, neclasificaţi în grupele de bază anterioare

3411 AGENŢI DE VALORI ŞI CAMBIŞTI (BROKERI VALORI)

Agenţii de valori şi cambiştii cumpără şi vând titluri de valoare, acţiuni, obligaţiuni şi devize străine în contul propriei societăţi, sau în contul clienţilor, pe bază de comision.

Ocupaţii componente:

341101 cambist (broker valori)

341102 agent de schimb

3412 AGENŢI DE ASIGURĂRI

Agenţii de asigurări acordă consultaţii în domeniul asigurărilor şi plasează clienţilor poliţe de asigurare pe viaţă pentru caz de accidente, asigurare a automobilelor, asigurare mixtă, asigurare în caz de incendiu, asigurare maritimă şi alte forme de asigurare, acordă consultanţă, asistenţă, reprezentare pentru identificarea, analiza şi evaluarea riscurilor asigurabile, negocierea şi încheierea contractelor de asigurare sau de reasigurare ori cu fondurile de pensii facultative, regularizarea daunelor, asistenţă înainte şi pe durata derulării contractelor de asigurare sa u de pensii, intermediate.

Ocupaţii componente:

341201 agent de asigurare

341202 broker în asigurări

3413 AGENŢI IMOBILIARI

Agenţii imobiliari se ocupă de vânzări, cumpărări, locaţii şi închirieri de bunuri imobiliare în contul clienţilor, pe bază de comision.

Ocupaţii componente:

341301 agent imobiliar (broker imobiliar)