publicat în: Arhivă

GRUPA MAJORA 7 – Codul ocupatiilor din Romania (actualizat 2011)

conform Ministerului Muncii [https://www.mmuncii.ro]

Meşteşugari şi lucrători calificaţi în meserii de tip artizanal, de reglare şi întreţinere a maşinilor şi instalaţiilor

Muncitorii clasificaţi în această grupă execută lucrări manuale sau cu ajutorul unor scule, utilaje şi dispozitive parţial mecanizate.

Majoritatea ocupaţiilor din această grupă necesită cunoştinţe profesionale care se dobândesc în şcoli profesionale, licee industriale sau cursuri de calificare.

Lucrările specifice constau în: extragerea de materii prime şi prelucrarea acestora; executarea, construirea, întreţinerea şi repararea construcţiilor şi altor lucrări; turnarea, sudarea şi modelarea metalelor; construirea şi montarea aparatelor, motoarelor şi accesoriilor; reglarea maşinilor-unelte, întreţinerea şi repararea maşinilor industriale, inclusiv a motoarelor şi vehiculelor, aparatelor electrice şi electronice; fabricarea instrumentelor de precizie, bijuteriilor, veselei şi altor obiecte din metale preţioase, sticlărie şi produse similare; executarea lucrărilor de imprimerie, precum şi producerea şi prelucrarea bunurilor alimentare şi a obiectelor din lemn, textile, piele şi altele.

Subgrupe majore componente:

71 Meseriaşi şi muncitori calificaţi în industria extractivă şi construcţii

72 Meseriaşi şi muncitori calificaţi în metalurgie, construcţii metalice şi asimilaţi

73 Meseriaşi şi muncitori calificaţi în mecanică fină, artizanat, imprimerie şi asimilaţi

74 Meseriaşi şi muncitori calificaţi în industria alimentară şi alte meserii artizanale

7.1. SUBGRUPA MAJORĂ 71

Meseriaşi şi muncitori calificaţi în industria extractivă şi construcţii

Meseriaşii şi muncitorii calificaţi din industria extractivă şi construcţii execută lucrări de extragere a minereurilor solide din subteran sau exploatări de suprafaţă (cărbune), extrag şi prelucrează pietrele destinate construcţiilor şi execută lucrări specifice activităţilor de construcţii.

Grupe minore componente:

711 Mineri şi artificieri, tăietori şi cioplitori în piatră

712 Muncitori constructori şi asimilaţi

713 Muncitori constructori la lucrări de finisare

714 Zugravi, vopsitori, curăţitori de faţade, şi asimilaţi

7.1.1. GRUPA MINORĂ 711

Mineri şi artificieri, tăietori şi cioplitori în piatră

Minerii, artificierii, tăietorii şi cioplitorii în piatră extrag minerale solide din mine subterane sau exploatări de suprafaţă, încarcă şi amorsează explozibilul, taie şi fasonează pietre pentru construcţii.

Grupe de bază componente:

7111 Mineri şi lucrători în carieră

7112 Artificieri

7113 Spărgători, tăietori şi cioplitori în piatră

7111 MINERI ŞI LUCRĂTORI ÎN CARIERĂ

Minerii şi lucrătorii în carieră execută operaţii de extragere a cărbunelui, minereului, mineralelor solide şi rocilor din mine subterane şi de suprafaţă (granit, calcar, ardezie, silex etc.).

Salvatorii minieri întreprind acţiuni de salvare sau de asigurare a securităţii minerilor prinşi în subteran, protejează patrimoniul unităţii miniere de avariile produse de incendii, surpări, reinstaurează condiţiile de siguranţă pentru o bună funcţionare a minei.

Ocupaţii componente:

711101 miner în subteran

711102 miner la suprafaţă

711103 măsurător de gaze, temperatură şi radiaţii

711104 controlor de producţie la minele de aur nativ

711105 salvator minier

711106 miner în subteran pentru construcţii

7112 ARTIFICIERI

Artificierii execută lucrări de amplasare şi detonare a explozivului pentru fragmentarea şi dislocarea cărbunelui, minereurilor şi rocilor; respectă planul de amplasare a explozivului, cantitatea acestuia, precum şi normele de protecţie a muncii.

Ocupaţii componente:

711201 artificier de mină

711202 artificier la lucrări de suprafaţă

711203 pirotehnician cinematografie şi teatru

7113 SPĂRGĂTORI, TĂIETORI ŞI CIOPLITORI ÎN PIATRĂ

Spărgătorii, tăietorii şi cioplitorii în piatră execută lucrări de spargere a pietrelor extrase din carieră (granit, marmură etc), debitare, fasonare şi polizare a formelor necesare pentru construcţii, tăiere şi gravare de inscripţii sau motive decorative pe plăcile finisate.

Ocupaţii componente:

711301 cioplitor în piatră şi marmură

711302 cioplitor montator piatră, marmură

711303 gaterist la tăiat blocuri de piatră, marmură

711304 tăietor, şlefuitor, lustruitor piatră, marmură

711305 restaurator piatră

7.1.2. GRUPA MINORĂ 712

Muncitori constructori şi asimilaţi

Muncitorii constructori şi asimilaţii acestora execută lucrări de zidărie şi tâmplărie folosind ca materii prime piatra, cărămida, mortarul, fierul beton, lemnul etc. Exercitarea operaţiilor specifice necesită cunoştinţe legate de duritatea şi rezistenţa materialelor folosite şi de tehnologia construcţiilor; cunoştinţele se dobândesc fie prin şcoala profesională, fie prin cursuri de calificare.

Grupe de bază componente:

7121 Muncitori constructori care utilizează tehnici şi materiale tradiţionale

7122 Zidari

7123 Constructori în beton armat şi asimilaţi

7124 Dulgheri

7129 Muncitori constructori neclasificaţi în grupele de bază anterioare

7121 MUNCITORI CONSTRUCTORI CARE UTILIZEAZĂ TEHNICI ŞI MATERIALE TRADIŢIONALE

Muncitorii constructori din această grupă de bază execută lucrări de construcţii şi reparaţii de locuinţe şi alte anexe gospodăreşti din chirpici, lemn, bârne etc; nivelează terenul, sapă fundaţia şi clădesc construcţia din materialele respective.

Ocupaţii componente:

712101 muncitor constructor bârne, chirpici, piatră

712102 confecţioner plăci din diverse materiale

712103 confecţioner plase şi pânze rabiţ din stuf

7122 ZIDARI

Zidarii execută lucrări de zidărie, adică construiesc şi repară fundaţii, pereţi, coşuri înalte, cuptoare, clădiri etc., prin îmbinarea cărămizilor, pietrelor sau materialelor similare după anumite reguli, folosind un liant (mortar) pentru fixarea acestora.

Ocupaţii componente:

712201 sobar

712202 zidar coşuri fabrică

712203 zidar pietrar

712204 zidar şamotor

712205 zidar roşar-tencuitor

712206 zidar restaurator

7123 CONSTRUCTORI ÎN BETON ARMAT ŞI ASIMILAŢI

Constructorii în beton armat execută, în principal, operaţii privind construirea structurilor şi lucrărilor din beton armat; execută turnarea betonului în cofraje, montarea fierului beton, cimentează fântâni şi deschiderile din pereţi; repară suprafeţe din beton şi similare.

Ocupaţii componente:

712301 betonist

712302 fierar betonist

712303 montator elemente prefabricate din beton armat

712304 constructor structuri monolite

712305 operator injectorist

712306 injectorist în construcţii

7124 DULGHERI

Dulgherii construiesc, montează şi instalează diferite structuri din lemn pe şantierele de construcţii, ajustează, asamblează, îmbină, finisează, încadrează uşi, ferestre, pereţi despărţitori din lemn în interiorul construcţiilor; confecţionează podine din lemn pentru schele; execută cofraje pentru turnarea betonului; execută construcţii din lemn cu caracter provizoriu sau definitiv (baracamente, case de locuit, magazii etc.).

Ocupaţii componente:

712401 dulgher (exclusiv restaurator)

712402 dulgher restaurator

7129 MUNCITORI CONSTRUCTORI NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE

Muncitorii încadraţi în această grupă practică meserii de construcţii şi întreţinere a drumurilor şi podurilor, căilor ferate şi liniilor de tramvai (asfaltare, pavare etc.), care nu au fost cuprinse în grupele de mai sus.

Ocupaţii componente:

712901 muncitor hidrometru

712902 pavator

712903 săpător fântâni

712904 asfaltator

712905 cantonier

712906 chesonier

712907 constructor căi ferate

712908 constructor linii tramvai

712909 drenor canalist

712910 fascinar

712911 finisor terasamente

712912 muncitor hidrogeolog

712913 muncitor constructor şenal navigabil, lucrări hidrotehnice şi portuare

712914 şef echipă întreţinere poduri metalice, viaducte şi tuneluri

712915 agent hidrotehnic

712916 revizor cale sau puncte periculoase

712917 meseriaş întreţinere cale

712918 şef echipă întreţinere cale

712919 meseriaş întreţinere poduri metalice, viaducte şi tuneluri

712920 alpinist utilitar

712921 laborant determinări fizico-mecanice pentru lucrări de drumuri şi

poduri

712922 şef echipă întreţinere cale metrou

712923 şef echipă lucrări artă metrou

712924 lucrător pentru drumuri şi căi ferate

712925 muncitor în tăieri structuri cu scule diamantate

7.1.3. GRUPA MINORĂ 713

Muncitori constructori la lucrări de finisare

Muncitorii constructori la lucrări de finisare execută acoperişuri, montări de parchete, turnări şi finisări de mozaicuri; instalează şi montează ţevi şi izolaţii termice şi acustice; execută reţelele de distribuţie a energiei electrice pentru clădiri şi alte lucrări de finisare.

Grupe de bază componente:

7131 Constructori de acoperişuri

7132 Parchetari, linolişti, mozaicari şi faianţari

7133 Ipsosari

7134 Montatori de izolaţii termice şi acustice

7135 Geamgii

7136 Instalatori şi montatori de ţevi

7137 Electricieni în construcţii

7131 CONSTRUCTORI DE ACOPERIŞURI

Constructorii de acoperişuri execută lucrări de acoperire a construcţiilor cu table metalice, materiale sintetice, ţigle, asfalt, ardezie şi alte materiale.

Ocupaţii componente:

713101 acoperitor-învelitor ţiglă, azbociment, tablă

713102 constructor de acoperişuri

7132 PARCHETARI, LINOLIŞTI, MOZAICARI ŞI FAIANŢARI

Parchetarii execută lucrări de pregătire, montează şi finisează parchete în interiorul clădirilor; linoliştii croiesc, fixează şi lipesc foliile de linoleum; mozaicarii toarnă şi finisează mozaicuri; faianţarii pregătesc pereţii, aplică şi îmbină plăcile de faianţă.

Ocupaţii componente:

713201 faianţar

713202 montator placaje interioare şi exterioare

713203 mozaicar (exclusiv restaurator)

713204 parchetar

713205 mozaicar restaurator

713206 linolist

7133 IPSOSARI

Ipsosarii execută tencuieli interioare din mortar de var cu adaos de ipsos; gletuiesc suprafeţele pereţilor cu un strat subţire de pastă de ipsos, profiluri interioare şi exterioare (scafe, brâuri, ancadramente, cornişe etc.), cu ajutorul şabloanelor; montează profile, prefabricate, lucrări de marmură artificială sau stuco-marmură executate cu ipsos sau var.

Ocupaţii componente:

713301 ipsosar (exclusiv restaurator)

713302 turnător ornamentalist

713303 ipsosar restaurator ornamente din ipsos

7134 MONTATORI DE IZOLAŢII TERMICE ŞI ACUSTICE

Montatorii de izolaţii termice şi acustice execută lucrări pentru asigurarea izolării termice şi acustice în construcţii prin fixarea, lipirea, izolarea cu diferite materiale (plăci din stufit, vată minerală, beton celular, materiale plastice, plăci fibrolemnoase etc.) a pereţilor, planşeelor, teraselor, conductelor.

Ocupaţii componente:

713401 izolator fonic

713402 izolator frigorific

713403 izolator hidrofug

713404 izolator lucrări speciale (antiacide şi de protecţie)

713405 izolator termic

713406 montator pereţi şi plafoane din ghips carton

713407 asamblator montator profile aluminiu şi geam termopan

713408 confecţioner geam termoizolator

713409 confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice

713410 montator tâmplărie din aluminiu şi mase plastice

713411 confecţioner-montator tâmplărie din aluminiu şi mase plastice cu geam termoizolator

7135 GEAMGII

Geamgii aleg panourile de sticlă, taie, măsoară şi montează sticla la ferestre, vitrine, magazine, pereţi despărţitori, tablouri; realizează vitralii şi panouri decorative.

Ocupaţii componente:

713501 geamgiu

7136 INSTALATORI ŞI MONTATORI DE ŢEVI

Instalatorii şi montatorii de ţevi execută lucrări de montaj de instalaţii sanitare, gaze, încălzire centrală, ventilare şi condiţionare, alimentare cu apă, reţele exterioare şi instalaţii frigorifice.

Ocupaţii componente:

713601 detector pierderi apă şi gaze

713602 instalator apă, canal

713603 instalator frigotehnist

713604 instalator încălzire centrală şi gaze

713605 instalator reţele de distribuţie/transport fluide

713606 instalator ventilare şi condiţionare apă

713607 verificator canale subterane

713608 instalator centrale termice

713609 instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze

713610 instalator autorizat proiectare execuţie şi /sau exploatare obiectiv/sisteme de transport şi înmagazinare stocare

713611 instalator autorizat proiectare execuţie şi/sau exploatare obiectiv/sisteme de distribuţie

713612 instalator reţele termice şi sanitare

713613 operator instalaţii apă şi canalizare

713614 instalator pentru sisteme termice solare

713615 montator instalaţii solare

7137 ELECTRICIENI ÎN CONSTRUCŢII

Electricienii în construcţii trasează instalaţiile electrice; execută lucrări în vederea susţinerii diverselor piese ale acestora; montează elementele componente (tuburi, conductori, cabluri, lămpi, tablouri etc.); execută legăturile, conexiunile şi racordurile electrice; repară şi întreţin aceste instalaţii.

Ocupaţii componente:

713701 electrician în construcţii

713702 instalator pentru sisteme fotovoltaice solare

713703 electrician de întreţinere în construcţii

7.1.4. GRUPA MINORĂ 714

Zugravi, vopsitori, curăţitori de faţade şi asimilaţi

Muncitorii, meseriaşii din această grupă de bază zugrăvesc, execută lucrări de vopsitorie pe carcase metalice, structurile metalice ale clădirilor, curăţă faţadele clădirilor şi coşurile industriale.

Grupe de bază componente:

7141 Zugravi, tapetari, lăcuitori şi vopsitori

7143 Curăţitori de faţade şi coşari

7141 ZUGRAVI, TAPETARI, LĂCUITORI ŞI VOPSITORI

Meseriaşii din această grupă de bază execută lucrări de văruire, zugrăveli, vopsitorie pe pereţii clădirilor, lemn, metal; aplică tapete de hârtie sau material plastic pe pereţii tencuiţi sau din beton.

Ocupaţii componente:

714101 tapetar

714102 zugrav, vopsitor

714103 lăcuitor lemn

714104 vopsitor industrial

714105 finisor-lăcuitor lemn

714106 stucaturist

714107 ignifugator

714108 vopsitor auto

714109 operator termoprotecţie

7143 CURĂŢITORI DE FAŢADE ŞI COŞARI

Curăţitorii de faţade curăţă faţadele din pietre tăiate, cărămizi, metal sau alte materiale cu ajutorul produselor chimice, jetului de vapori sau nisip sub presiune; coşarii înlătură prin procedee specifice funinginea depusă în interiorul coşurilor industriale.

Ocupaţii componente:

714301 coşar

714302 curăţitor de faţade

7.2. SUBGRUPA MAJORĂ 72

Meseriaşi şi muncitori calificaţi în metalurgie, construcţii metalice şi asimilaţi

Muncitorii din această subgrupă majoră toarnă metalele, le sudează, le prelucrează la cald sau prin alte procedee; montează, întreţin şi repară structuri metalice; reglează maşini unelte; asamblează, întreţin şi repară motoare, vehicule, instalaţii şi echipamente electrice.

Grupe minore componente:

721 Turnători, sudori, tinichigii-cazangii , alţi lucrători în construcţii metalice

722 Forjori, matriţeri, reglori şi asimilaţi

723 Mecanici, montatori şi reparatori de maşini şi utilaje

724 Montatori şi reparatori de aparate şi echipamente electronice şi electrotehnice

7.2.1. GRUPA MINORĂ 721

Turnători, sudori, tinichigii, cazangii şi alţi lucrători în construcţii metalice

Persoanele având aceste meserii confecţionează forme pentru turnarea metalelor; sudează şi taie piese metalice; confecţionează şi repară articole din tablă; montează, întreţin şi repară structuri metalice grele şi de ridicat, funiculare şi alte instalaţii.

Grupe de bază componente:

7211 Turnători, formatori, miezuitori

7212 Sudori şi debitatori autogeni

7213 Tinichigii-cazangii

7214 Constructori şi montatori de structuri metalice

7215 Lucrători la montarea şi întreţinerea de instalaţii de ridicat şi transportat

7216 Scafandri şi alţi lucrători subacvatici

7211 TURNĂTORI, FORMATORI, MIEZUITORI

Meseriaşii specializaţi ca turnători, formatori, miezuitori, confecţionează manual sau mecanic formele pentru turnare şi miezurile, după care execută operaţiunea de turnare a metalului pentru realizarea piesei stabilite.

Ocupaţii componente:

721101

721102 modelier lemn

721103 modelier metal

721104 modelator miezuitor

721105 modelier naval

721106 operator la maşini de brichetat şpan

721107 pregătitor metale vechi pentru retopire

721108 recuperator metale vechi

721109 topitor aliaje tipografie

721110 topitor fontă şi neferoase

721111 topitor, turnător metale şi aliaje neferoase

721112 turnător fontă pe bandă

721113 turnător formator

721114 turnător pregătitor oţelărie

721115 turnător modelier

721116 turnător metale şi neferoase

721117 modelor prototipuri auto

7212 SUDORI ŞI DEBITATORI AUTOGENI

Sudorii şi debitatorii autogeni sudează sau decupează piese metalice cu ajutorul surselor de căldură (gaz, arc electric, flacără oxiacetilenică sau alte procedee) prin tăiere, topire; asamblează piese metalice prin fuziune.

Ocupaţii componente:

721201 brazor

721202 sudor manual cu flacără de gaze

721203 sudor manual cu arc electric

721204 sudor cu arc electric acoperit sub strat de flux

721205 operator tăiere

721206 sudor cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector

721207 sudor cu arc electric cu electrod nefuzibil în mediu de gaz protector

721208 sudor

7213 TINICHIGII-CAZANGII

Tinichigiii trasează repere pe tablă în vederea decupării şi fasonării; realizează şi repară articole pentru menaj, jgheaburi, toate având ca materie primă tabla din oţel, aramă, cositor, alamă, aluminiu, zinc sau tablă galvanizată. Montează şi repară piese din tablă pentru vehicule şi avioane.

Cazangiii fabrică şi repară cazane, rezervoare (cisterne, cuve, recipiente şi similare).

Ocupaţii componente:

721301 cazangiu recipiente

721302 probator hidraulic cazane, ţevi, recipiente

721303 tinichigiu carosier

721304 tinichigiu industrial

721305 tinichigiu de şantier

721306 tinichigiu structurist de aviaţie

721307 cazangiu ţevar

721308 cazangiu formator

721309 tinichigiu restaurator

7214 CONSTRUCTORI ŞI MONTATORI DE STRUCTURI METALICE

Constructorii şi montatorii de structuri metalice decupează, fasonează şi nituiesc elemente metalice pentru încorporarea lor în clădiri, nave.

Ocupaţii componente:

721401 finisor cocleţi

721402 finisor ace şi accesorii

721403 confecţioner capace de carde

721404 confecţioner cocleţi

721405 confecţioner plase din sârmă

721406 formator ţevi prin sudare

721407 lăcătuş construcţii metalice şi navale

721408 lăcătuş de mină

721409 lăcătuş revizie vagoane

721410 lăcătuş mecanic

721411 lăcătuş montator

721412 presator metale la rece

721413 recondiţioner scule şi utilaje petroliere

721414 şanfrenator

721415 pregătitor, montator, reparator iţe, cocleţi, lamele, spete

721416 repasator garnituri carde

721417 tubulator naval

721418 maşinist la litografiat şi vernisat tablă

721419 maşinist la confecţionarea ambalajelor metalice

721420 maşinist la confecţionarea tuburilor de aluminiu

721421 constructor – montator de structuri metalice

721422 maşinist la fabricarea acelor şi accesoriilor

721423 nituitor

721424 lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale

721425 maşinist la confecţionarea spetelor şi spiralelor

721426 montator ajustor spete

721427 lipitor şi protejator spete

721428 tăietor garnituri de carde

721429 maşinist mecanic la confecţionare garnituri carde

721430 lăcătuş-depanator utilaje calcul

721431 operator la montarea şi conservarea produselor după probe

721432 schelar

7215 LUCRĂTORI LA MONTAREA ŞI ÎNTREŢINEREA DE INSTALAŢII DE RIDICAT ŞI TRANSPORTAT

Lucrătorii la montarea şi întreţinerea de instalaţii de ridicat şi transportat montează instalaţii de ridicat; instalează şi întreţin cabluri metalice şi fire pe şantiere (de construcţii, foraj puţuri petrol şi gaze), la bordul navelor 238 COR – PARTEA A DOUA

şi avioanelor. Concret, leagă, repară şi ajustează legătura firelor, corzilor, cablurilor metalice pentru punerea în funcţiune a diferitelor tipuri de funiculare şi platforme mobile pentru transport persoane şi materiale, pentru construirea podurilor suspendate etc.

Ocupaţii componente:

721501 mecanic montator instalaţii cu cablu în silvicultură şi exploatări forestiere

7216 SCAFANDRI ŞI ALŢI LUCRĂTORI SUBACVATICI

Scafandrii şi lucrătorii similari execută lucrări sub apă necesare instalării şi reparării podurilor, pilonilor şi fundaţiei pentru construcţii portuare; verifică starea navelor aflate la apă şi a instalaţiilor subacvatice, semnalează prin imersiune, situaţia navelor naufragiate.

Ocupaţii componente:

721601 scafandru

721602 scafandru lucrător subacvatic

721603 scafandru şef grup

721604 scafandru şef utilaj

721605 scafandru greu

721606 scafandru salvator

721607 şef de scufundare

721608 operator barocameră

721609 tehnician de scufundare

7.2.2. GRUPA MINORĂ 722

Forjori, matriţeri, reglori şi asimilaţi

Forjorii, matriţerii şi asimilaţii acestora realizează lucrări de prelucrare a fierului, oţelului şi altor metale prin procedee de ciocănire (lovire), forjare, presare, trefilare, în vederea fabricării şi reparării de utilaje şi echipamente; reglează maşini-unelte, profilează şi rectifică suprafeţe metalice.

Grupe de bază componente:

7221 Forjori, ştanţatori şi presatori

7222 Sculeri

7223 Reglori şi reglori conductori de maşini unelte

7224 Lucrători la maşini de polizat, rectificat şi ascuţit

7221 FORJORI, ŞTANŢATORI ŞI PRESATORI

Forjorii, ştanţatorii, presatorii şi matriţerii execută operaţii de schimba-re a formei şi dimensiunilor pieselor prin deformare plastică, manual cu ajutorul maşinilor universale de forjat sau specializate, prin încălzire prealabilă. În procesul de execuţie, meseriaşii cu aceste calificări folosesc nicovale, plăci de oţel, ciocane manuale sau pneumatice, dălţi, dispozitive de îndoire, refulare etc., obţinând piese de diverse tipodimensiuni, complexităţi şi greutăţi.

Ocupaţii componente:

722101 forjor matriţer

722102 prelucrător mecanic metale preţioase

722103 presator piese din pulberi metalice

722104 ştanţator

722105 presator, ambutisor la cald

722106 forjor manual

722107 forjor arcurar

722108 forjor mecanic

722109 confecţioner ferodouri

722110 preparator pulberi

722111 cuptorar termist pentru ferite

722112 fierar/potcovar

722113 formator-presator ferite

722114 finisor ferite

722115 controlor de calitate la forjare

722116 controlor de calitate la turnare

7222 SCULERI

Sculerii SDV prelucrează dispozitive verificatoare şi matriţe pentru care execută operaţii de ajustare, găurire, filetare, tuşare, lepuire etc; în funcţie de specificul materialului folosesc diferite maşini unelte ca : freze, strunguri, raboteze şi altele, pentru a asigura funcţionarea cu precizie a acestora.

Ocupaţii componente:

722201 lăcătuş SDV

722202 sculer matriţer

722203 lăcătuş AMC

722204 lăcătuş mecanică fină

722205 prelucrător prin electroeroziune

722206 lăcătuş la prelucrarea şi îndreptarea ţevilor ghintuite

7223 REGLORI ŞI REGLORI CONDUCTORI DE MAŞINI – UNELTE

Reglorii execută toate reglările mecanice pentru asigurarea parametrilor tehnologici la un grup de instalaţii, mecanisme, automate sau maşini şi agregate care funcţionează ca linie complexă. Principalele operaţii ce se execută în cadrul reglajului sunt montarea şi demontarea sculelor şi dispozitivelor, verificarea lor, diferite ajustări în vederea reglării, reglarea mecanismelor de pornire-oprire şi siguranţa în funcţionare, asigurarea funcţionării în regimul optim de funcţionare.

Ocupaţii componente:

722301 reglor la maşini pentru fabricarea cablurilor, conductorilor electrici şi materialelor electrice

722302 reglor la maşini pentru confecţionarea elementelor galvanice

722303 reglor benzi montaj

722304 maşinist la linii automate aşchietoare

722305 reglor maşini de bobinat şi platinat

722306 reglor la maşini de prelucrare mase plastice

722307 reglor maşini – unelte

722308 reglor montator

722309 reglor la maşini pentru fabricarea lămpilor electrice

722310 reglor şi reglor-conductor la maşini–unelte

722311 conductor de instalaţii

7224 LUCRĂTORI LA MAŞINI DE POLIZAT, RECTIFICAT ŞI ASCUŢIT

Lucrătorii la maşini de polizat, rectificat şi ascuţit conduc maşini fixe sau portabile de polizat şi rectificat, de ascuţire a uneltelor de tăiat; repară, ajustează şi ascut lamele de tăiat şi dinţii metalici ai cilindrilor de la maşinile de cardat textile. Principalele operaţii de rectificare sunt: rectificarea universală, rectificare dantură caneluri, honuire, rodare, lepuirea şi ascuţirea de scule şi instrumente.

Ocupaţii componente:

722401 ascuţitor laminate la cald

722402 ascuţitor laminate la rece

722403 ascuţitor călitor garnituri de carde

722404 ascuţitor scule, instrumente medicale şi obiecte de uz casnic

722405 debitator-şlefuitor perii de maşini electrice

722406 polizator

722407 şlefuitor metale

722408 frezor universal

722409 găuritor filetator

722410 honuitor, rodator-lepuitor

722411 rabotor mortezor universal

722412 rectificator universal

722413 strungar universal

722414 broşator

722415 frezor la maşini roţi dinţate

722416 gravor mecanic

722417 rabotor, mortezor roţi dinţate

722418 rectificator dantură caneluri

722419 strungar la strung paralel şi de detalonat

722420 strungar la strung revolver

722421 strungar la strung carusel

722422 strungar la maşini orizontale

722423 strungar la maşini de alezat

722424 strungar la maşini de prelucrat în coordonate

722425 strungar la maşini de strunjit roţi căi ferate

722426 rectificator piese producătoare de ochiuri

722427 şlefuitor metale cu plumb industria de armament

722428 debitator semifabricate

722429 curăţitor-sablator

7.2.3. GRUPA MINORĂ 723

Mecanici, montatori şi reparatori de maşini şi utilaje

Mecanicii, montatorii şi reparatorii de maşini şi utilaje ajustează, instalează, întreţin şi repară motoare, vehicule, maşini agricole şi industriale.

Grupe de bază componente:

7231 Mecanici, montatori şi reparatori de autovehicule

7232 Mecanici, montatori şi reparatori de motoare de avioane

7233 Mecanici, montatori şi reparatori de maşini agricole şi industriale

7231 MECANICI, MONTATORI ŞI REPARATORI DE AUTOVEHICULE

Mecanicii, montatorii şi reparatorii de autovehicule execută operaţii de ajustare, instalare, întreţinere şi reparare a motoarelor de autovehicule. 242 COR – PARTEA A DOUA

Înlocuiesc motoarele defecte ale autovehiculelor, piesele uzate şi reglează mecanisme de direcţie, frânare, oprire-pornire şi altele.

Ocupaţii componente:

723101 electrician auto

723102 electromecanic auto

723103 mecanic auto

723104 lăcătuş montator agregate energetice şi de transport

723105 operator standuri încercări

723106 operator pregătire încercări vehicule

723107 mecanic utilaj

7232 MECANICI, MONTATORI ŞI REPARATORI DE MOTOARE DE AVIOANE

Mecanicii, montatorii şi reparatorii de motoare de avioane instalează, examinează, încearcă, întreţin şi repară motoare de avion. Verifică mecanismele de siguranţă, înlocuiesc piesele uzate pentru asigurarea unei bune funcţionări a motoarelor de avion.

Ocupaţii componente:

723201 mecanic aviaţie

7233 MECANICI, MONTATORI ŞI REPARATORI DE MAŞINI AGRICOLE ŞI INDUSTRIALE

Muncitorii calificaţi din această grupă execută operaţii de instalare, montare, întreţinere şi reparare a motoarelor agricole şi industriale, a echipamentelor mecanice, cu excepţia celor de autovehicule şi avioane.

Ocupaţii componente:

723301 frigoriferist (frigotehnist)

723302 mecanic agricol

723303 motorist

723304 ungător-gresor

723305 operator în verificarea, reîncărcarea şi repararea stingătoarelor de

incendiu

723306 mecanic întreţinere şi reparaţii maşini de cusut industriale

723307 operator în verificarea întreţinerea şi repararea autospecialelor

destinate apărării împotriva incendiilor

723308 mecanic maşini agricole

7.2.4. GRUPA MINORĂ 724

Montatori şi reparatori de aparate şi echipamente electronice şi electrotehnice

Montatorii şi reparatorii de aparate şi echipamente electrotehnice şi electronice execută operaţii de montaj, instalare, reglare şi reparare a aparatelor electrice şi electronice.

Grupe de bază componente:

7241 Electromecanici montatori şi reparatori de aparate şi echipamente electrice şi energetice

7242 Electronişti montatori şi reparatori de aparate şi echipamente electronice

7244 Electromecanici montatori şi reparatori de instalaţii telegrafice şi telefonice

7245 Electricieni montatori şi reparatori de linii electrice aeriene şi subterane

7241 ELECTROMECANICI MONTATORI ŞI REPARATORI DE APARATE ŞI ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI ENERGETICE

Electromecanicii din această grupă de bază montează, reglează şi repară aparate şi echipamente electrice şi energetice de toate tipurile (motoare electrice, dinamuri, tablouri de comandă şi distribuţie, instrumente sau componente electrice la maşini agricole şi industriale, autovehicule, aeronave, precum şi partea electrică la obiectele de uz casnic etc.).

Ocupaţii componente:

724101 electrician echipamente electrice şi energetice

724102 bobinator aparataj electric

724103 electromecanic reparator obiecte de uz casnic

724104 bobinator maşini electrice rotative

724105 electrician aparate măsură-control şi automatizare în centrale termoelectrice şi nuclearo-electrice

724106 electrician montare şi reparaţii aparataj electric de protecţie, relee, automatizare

724107 bobinator condensatori pentru instalaţii electrice

724108 electrician verificări şi măsurători electrice în centrale şi reţele electrice

724109 bobinator transformatoare

724110 montator/reglor/depanator de aparataj electric

724111 montator reglor si depanator pentru aparate de măsură electrice şi relee

724112 montator reglor şi depanator de ascensoare

724113 electrician nave

724114 confecţioner cablaje auto

724115 electromecanic maşini şi echipamente electrice

724116 electromecanic staţie pompare apă-canal

7242 ELECTRONIŞTI, MONTATORI ŞI REPARATORI DE APARATE ŞI ECHIPAMENTE ELECTRONICE

Electroniştii, montatorii şi reparatorii de aparate şi echipamente electronice reglează, întreţin şi repară echipamente de calcul, echipamente de înregistrare şi transmisie sunet şi imagine şi alte componente electronice.

Ocupaţii componente:

724201 electrician depanator utilaje calcul

724202 electronist depanator utilaje calcul

724203 plantator elemente electronice

724204 operator in verificarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor speciale de prevenire şi stingere a incendiilor

724205 tehnician pentru sisteme şi instalaţii de semnalizare, alarmare şi

alertare în caz de incendiu

724206 tehnician pentru sisteme şi instalaţii de limitare şi stingere a

incendiilor

7244 ELECTROMECANICI MONTATORI ŞI REPARATORI DE INSTALAŢII TELEGRAFICE ŞI TELEFONICE

Electromecanicii montatori şi reparatori de instalaţii telegrafice şi telefonice montează, întreţin şi repară instalaţii telefonice şi telegrafice din centralele telefonice şi alte locuri unde se instalează asemenea echipamente.

Ocupaţii componente:

724401 automatist

724402 electromecanic SCB (semnalizare, centralizare, blocare)

724403 electromecanic radio-radioficare

724404 electromecanic reţele cabluri

724405 electromecanic reţele linii

724406 electromecanic telegrafie, telefonie

724407 electronist telecomunicaţii

724408 jonctor

724409 linior

724410 montator, reglor, testor aparatură de telecomunicaţii şi instalaţii de semnalizare, centralizare şi blocare

724411 electromecanic electroalimentare

724412 muncitor radioelectronist

724413 electromecanic automatizări şi telecomunicaţii

724414 electromecanic

7245 ELECTRICIENI, MONTATORI ŞI REPARATORI DE LINII ELECTRI-CE AERIENE ŞI SUBTERANE

Electricienii, montatorii şi reparatorii de linii electrice instalează şi repară linii electrice aeriene şi subterane, racordează cabluri pentru transportul energiei electrice şi pentru tracţiune electrică.

Ocupaţii componente:

724501 electrician exploatare centrale şi staţii electrice

724502 electrician exploatare reţele electrice

724503 electrician montare şi reparaţii cabluri electrice subterane

724504 electrician montare şi reparaţii linii electrice aeriene

724505 electrician montare şi reparaţii echipament electric din centrale, staţii şi posturi de transformare electrice

724506 electrician protecţie relee, automatizări şi măsurători electrice

724507 electrician de întreţinere şi reparaţii

724508 electrician montator de instalaţii automatizate

724509 electrician montator de instalaţii electrice la mijloace de transport

724510 electrician pentru protecţia catodică

724511 electrician rural

724512 electrician de mină

724513 electrician pentru utilizarea energiei electrice

7.3. SUBGRUPA MAJORĂ 73

Meseriaşi şi muncitori calificaţi în mecanică fină, artizanat, imprimerie şi asimilaţi

Meseriaşii din mecanica fină, artizanat, imprimerie şi asimilaţii acestora realizează şi repară instrumente şi aparate de mecanică fină şi precizie, instrumente muzicale, bijuterii, articole artizanale din lemn, textile, piele şi alte materiale, lucrări de tipografie şi legătorie. Lucrările se execută manual sau cu scule şi maşini mecanice, pentru reducerea efortului fizic sau îmbunătăţirea calităţii produselor.

Grupe minore componente:

731 Lucrători în mecanică fină şi asimilaţi

732 Olari, sticlari şi lucrători asimilaţi

733 Lucrători meseriaşi în executarea de produse artizanale din lemn, textile, piele şi alte materiale

734 Lucrători poligrafi şi asimilaţi

7.3.1. GRUPA MINORĂ 731

Lucrători în mecanică fină şi asimilaţi

Lucrătorii din mecanică fină şi asimilaţii acestora confecţionează, repară instrumente şi aparate de precizie, instrumente muzicale, bijuterii şi efectuează operaţii de precizie în metal şi alte materiale.

Grupe de bază componente:

7311 Confecţioneri şi reparatori de instrumente şi aparate de precizie

7312 Confecţioneri şi acordori de instrumente muzicale

7313 Giuvaergii şi alţi lucrători de precizie în metal şi alte materiale

7311 CONFECŢIONERI ŞI REPARATORI DE INSTRUMENTE ŞI APARATE DE PRECIZIE

Confecţionerii şi reparatorii de instrumente şi aparate de precizie execută, reglează şi repară aparate şi instrumente optice utilizate în aviaţie, marină, meteorologie, medicină; execută proteze medicale ortopedice şi dentare.

Ocupaţii componente:

731101 AMC-ist

731102 armurier

731103 blocator, chituitor, deblocator

731104 ceasornicar

731105 centrator, debordator piese optice

731106 centrator, finisor aparate optice

731107 degresator, curăţător piese şi aparate optice

731108 lipitor lentile şi prisme

731109 montator aparatură optică

731110 optician

731111 optician armament

731112 confecţioner seringi

731113 presator piese optice

731114 reparator aparate foto

731115 reparator stilouri, brichete

731116 reparator umbrele

731117 gravor piese optice

731118 debitator – eboşator

731119 dusisator – polizator

731120 tratamentist piese optice

731121 metrolog şi depanator mecanică fină, tehnică digitală şi analogică (MFTDA)

731122 metrolog verificator

731123 controlor de conformitate în industria de maşini

7312 CONFECŢIONERI ŞI ACORDORI DE INSTRUMENTE MUZICALE

Confecţionerii şi acordorii de instrumente muzicale sunt meseriaşi specializaţi în confecţionarea, acordarea şi repararea de instrumente muzicale cu coarde, de suflat, percuţie. Pentru executarea acestora se folosesc scule specifice şi materii prime care să corespundă din punct de vedere calitativ.

Ocupaţii componente:

731201 acordor acordeoane, armonici

731202 acordor piane, pianine, orgă, ţambal

731203 caşerator şi şlefuitor de celuloid pentru carcase acordeoane

731204 ceruitor de piastrine pentru acordeoane

731205 constructor claviatură

731206 constructor-reparator de acordeoane şi armonici

731207 constructor-reparator de alte instrumente muzicale (suflat, percuţie)

731208 filator corzi pentru piane

731209 montator corp sonor la piane

731210 montator reglor piane

731211 montator ajustor de acordeoane

731212 lutier

731213 constructor – restaurator de orgi

7313 GIUVAERGII ŞI ALŢI LUCRĂTORI DE PRECIZIE ÎN METAL ŞI ALTE MATERIALE

Giuvaergiii şi ceilalţi lucrători de precizie în metal şi alte materiale confecţionează obiecte de artă şi podoabă prin prelucrarea metalului preţios; fixează şi încrustează în metale preţioase sau comune pietre preţioase, sintetice sau din sticlă; prelucrează şi confecţionează obiecte de uz casnic, tacâmuri şi obiecte de galanterie, după modele; şlefuiesc pietre preţioase naturale sau sintetice.

Ocupaţii componente:

731301 argintar

731302 bijutier metale preţioase

731303 cizelator

731304 cizelator clişee galvanice

731305 confecţioner ştampile de cauciuc, metal, facsimile

731306 gravor manual

731307 ţintuitor

731308 bijutier metale comune

731309 giuvaergiu

731310 şlefuitor diamante naturale

7.3.2. GRUPA MINORĂ 732

Olari, sticlari şi lucrători asimilaţi

Olarii, sticlarii şi lucrătorii asimilaţi prelucrează şi produc materiale abrazive, obiecte din ceramică, pământ ars, porţelan, cărămizi, sticlă; gravează motive ornamentale şi decorează articole de sticlă şi ceramică; aplică motive decorative pictate (vopsite) pe diferite obiecte şi firme (tăbliţe).

Grupe de bază componente:

7321 Olari şi formatori în ceramică şi materiale abrazive

7322 Sticlari (suflători, tăietori de sticlă, polizori de sticlă etc.)

7323 Gravori pe sticlă

7324 Pictori, decoratori pe sticlă şi ceramică

7321 OLARI ŞI FORMATORI ÎN CERAMICĂ ŞI MATERIALE ABRAZIVE

Olarii şi formatorii în ceramică şi materiale abrazive confecţionează articole din pământ ars, faianţă şi porţelan, forme în argilă sau ipsos; fasonează articole din argilă pe roata de olărit; execută turnarea manuală în forme a cărămizilor şi ţiglelor; realizează articole din materiale ceramice prin presare manuală; produc obiecte abrazive prin turnarea şi presarea amestecului abraziv.

Ocupaţii componente:

732101 aplicator de detalii la produse din ceramică

732102 debavurator – retuşor la produse din ceramică fină

732103 turnător produse ceramice

732104 fasonator produse ceramice

732105 glazurator produse din ceramică fină

732106 modelator ceramică

732107 olar ceramică (artizanat)

732108 preparator mase ceramice

732109 presator produse ceramice

732110 râşnitor smalţ

732111 şlefuitor produse din ceramică fină

7322 STICLARI (SUFLĂTORI, TĂIETORI DE STICLĂ, POLIZORI DE STICLĂ ETC.)

Sticlarii execută operaţii de fasonare a sticlei topite prin suflare, turnare manuală a sticlei încălzite, îndoire, turnare şi presare a sticlei optice pentru fabricarea lentilelor, polizarea marginilor sticlei şi a lentilelor, tăierea sticlei în foi cu ajutorul uneltelor manuale.

Ocupaţii componente:

732201 brigadier la fabricarea sticlei

732202 modelator tuburi spectrale

732203 trăgător, şlefuitor, gradator nivele

732204 prelucrător topitură sticlă la presă

732205 prelucrător topitură sticlă la ţeavă

732206 formator tuburi spectrale

7323 GRAVORI PE STICLĂ

Gravorii pe sticlă execută manual sau mecanic operaţii de gravare de inscripţii sau motive ornamentale pe articole de sticlă, cu ajutorul pietrelor abrazive sau cu substanţe erodante.

Ocupaţii componente:

732301 gradator vase şi aparate de laborator

732302 gravor produse de sticlă

732303 inscripţioner pe produse de sticlă şi ceramică

7324 PICTORI, DECORATORI PE STICLĂ ŞI CERAMICĂ

Pictorii, decoratorii pe sticlă şi ceramică pictează cu pensula sau pistolul (spray) motive ornamentale; transferă modele cu ajutorul matriţelor, tiparelor de cauciuc sau alte procedee; aplică cu ajutorul unor instrumente emailuri, glazuri sau lacuri pe obiectele de decorat; acoperă sticla de oglindă cu soluţii de argint.

Ocupaţii componente:

732401 pictor pe sticlă şi ceramică

732402 oglindar

7.3.3. GRUPA MINORĂ 733

Lucrători meseriaşi în executarea de produse artizanale din lemn, textile, piele şi alte materiale

Lucrătorii meseriaşi executanţi de produse artizanale din lemn, textile, piele şi alte materiale produc, prin metode tradiţionale, articole de uz personal, casnic şi obiecte decorative; pregătesc lemnul, paiele, pietrele, scoicile şi alte materiale; asamblează şi decorează obiecte; împletesc, tricotează, brodează; realizează dantele; confecţionează încălţăminte tradiţională, poşete, curele şi alte accesorii.

Grupe de bază componente:

7331 Lucrători-meseriaşi în executarea de produse artizanale din lemn şi alte materiale

7332 Lucrători-meseriaşi în executarea de produse artizanale din textile, piele şi materiale similare

7331 LUCRĂTORI-MESERIAŞI ÎN EXECUTAREA DE PRODUSE ARTIZANALE DIN LEMN ŞI ALTE MATERIALE

Lucrătorii-meseriaşi de produse artizanale din lemn şi alte materiale prelucrează şi modelează materiile prime şi produc vase, căni, coşuri, pălării de paie, obiecte din os, salatiere, statuete, piese pentru plajă, proteze dentare şi ortopedice etc.

Ocupaţii componente:

733101 confecţioner piese, linguri, spiţe, albii, doniţe, cozi de unelte, şindrilă, ciubere

733102 confecţioner jucării

733103 confecţioner obiecte artizanale din lemn

733104 confecţioner plute

733105 confecţioner garnituri pentru etanşare

733106 pirogravor

733107 rămar poleitor

733108 sculptor în lemn

733109 confecţioner cretă şcolară

733110 traforator manual lemn

733111 dogar manual

733112 rotar caretaş

733113 lumânărar

733114 confecţioner cuţite, brice, brăţări, andrele, agrafe, inele

733115 confecţioner nasturi, piepteni

733116 confecţioner obiecte casnice din deşeuri aluminiu şi alte metale

733117 confecţioner obiecte din ipsos

733118 confecţioner obiecte din os, scoică, mică etc.

733119 confecţioner manual în metaloplastie

733120 confecţioner corzi din intestine

733121 încadrator tablouri

733122 confecţioner materiale didactice pentru ştiinţele naturii

733123 confecţioner proteze dentare

733124 confecţioner proteze ortopedice

733125 confecţioner jaluzele

7332 LUCRĂTORI-MESERIAŞI ÎN EXECUTAREA DE PRODUSE ARTIZA-NALE DIN TEXTILE, PIELE ŞI MATERIALE SIMILARE

Lucrătorii-meseriaşi de produse artizanale din textile, piele şi materiale similare produc ţesături, îmbrăcăminte tricotată, broderii, articole de uz casnic, papuci, poşete, curele etc.; pregătesc şi vopsesc pieile.

Ocupaţii componente:

733201 confecţioner plase pescăreşti

733202 confecţioner articole hârtie

733203 confecţioner bibelouri din Jenille

733204 decorator în piele

733205 velator-matisor

733206 confecţioner manual de produse din sfori sau frânghii

733207 ghemuitor

733208 polierator frânghii

733209 cablator frânghii

733210 saluzitor frânghii

733211 confecţioner unelte pescuit din plase

733212 confecţioner îmbrăcare volane în piele

7.3.4. GRUPA MINORĂ 734

Lucrători poligrafi şi asimilaţi

Lucrătorii poligrafi aleg şi aranjează caracterele de tipărit manual, manual-mecanic sau cu maşini electronice cu tastatură; fac probe de tipar, gravează pietre litografice, plăci şi cilindri de tipărire; imprimă pe hârtie sau alţi suporţi; leagă şi finisează cărţi.

Grupe de bază componente:

7341 Zeţari şi linotipişti

7342 Stereotipari şi galvanotipişti

7343 Gravori de imprimerie şi fotogravori

7344 Personal de fotografiere şi asimilat

7345 Legători şi lucrători înrudiţi

7346 Imprimatori pe mătase, lemn şi textile

7341 ZEŢARI ŞI LINOTIPIŞTI

Zeţarii şi linotipiştii culeg textul manual sau manual-mecanic, formează şpaltul, corectează textul în şpalt, formează paginile, leagă forma de tipar pentru a fi dusă la imprimare sau matriţare, desfac şi împart elementele componente ale formei de zaţ după imprimare sau matriţare şi retopesc elementele formei de text. Linotipiştii culeg textul prin claviere, iar turnarea rândurilor culese se face cu ajutorul dispozitivelor mecanice cu care este echipată maşina.

Ocupaţii componente:

734101 culegător la maşina de cules şi turnat rânduri (linotipisti)

734102 culegător la maşina de perforat programe pentru maşinile de turnat text (monotastor)

734103 culegător la maşina de turnat rânduri pentru titluri (LUDLOV)

734104 culegător manual (zeţar)

734105 tipograf turnător la maşinile de turnat text

7342 STEREOTIPARI ŞI GALVANOTIPIŞTI

Stereotiparii şi galvanotipiştii confecţionează clişee de imprimerie tipografică, utilizând procedee de stereotipie şi galvanoplastie.

Ocupaţii componente:

734201 frezor-montator clişee

734202 stereotipar

734203 galvanotipist

734204 corodor prin procedee chimice (tiefdruc şi zinco)

734205 zincograf

7343 GRAVORI DE IMPRIMERIE ŞI FOTOGRAVORI

Gravorii şi fotogravorii trasează desene pe suprafaţa peliculei aplicată pe piatra litografică; gravează manual sau mecanic plăci, cilindri, matriţe metalice, suprafeţe de lemn, cauciuc, linoleum; transferă desenele gravate pe pietre litografice şi plăci metalice; execută, parţial sau total, lucrările necesare confecţionării cilindrilor prin procedee de fotogravare.

Ocupaţii componente:

734301 copist formare tipar plan

734302 desenator cromo-litograf

734303 şlefuitor granulator

734304 gravor plăci metalice

734305 gravor plăci litografice

734306 fotogravor

734307 turnător valuri

734308 manipulant cutter-plotter

7344 PERSONAL DE FOTOGRAFIERE ŞI ASIMILAT

Fotografii şi personalul asimilat reproduc cu ajutorul unor aparate de construcţie specială, pe film sau plăci fotografice, imagini; retuşează manual sau mecanic negativele sau diapozitivele; montează manual negative şi diapozitive în conformitate cu machetele; copiază manual-mecanic montajele pe plăci metalice sensibile, cilindri şi altele.

Ocupaţii componente:

734401 fotoceramist

734402 fotocopist

734403 fotopoligraf

734404 fotoreproducător

734405 montator filme

734406 retuşor clişee

7345 LEGĂTORI ŞI LUCRĂTORI ÎNRUDIŢI

Legătorii şi lucrătorii înrudiţii execută lucrări complexe de broşare şi legătorie, confecţionare de ambalaje din hârtie şi carton (cutii, pungi, saci etc.).

Ocupaţii componente:

734501 legător manual (în poligrafie şi ateliere speciale)

734502 confecţioner flori artificiale

734503 confecţioner, prelucrător ţevi pentru industria textilă

734504 colator publicitar

7346 IMPRIMATORI PE MĂTASE, LEMN ŞI TEXTILE

Imprimatorii pe mătase, lemn şi textile decupează matriţe pentru serigrafie; imprimă prin serigrafie pe hârtie, metal, textile şi alte materiale, desene, tapet, cu ajutorul cilindrilor de gravat.

Ocupaţii componente:

734601 imprimeur textil

734602 imprimator serigraf

734603 tăietor matriţe serigrafie

734604 serigraf

734605 operator presă de transfer termic

7.4. SUBGRUPA MAJORĂ 74

Meseriaşi şi muncitori calificaţi în industria alimentară şi alte meserii artizanale

Meseriaşii şi muncitorii calificaţi din industria alimentară şi alte meserii artizanale acţionează, manual sau mecanic, pentru prelucrarea şi prepararea materiilor prime din agricultură şi pescuit şi le transformă în bunuri alimentare şi în alte produse; execută şi repară articole din lemn, textile, blănuri, piele şi alte materiale.

Grupe minore componente:

741 Meseriaşi şi lucrători în industria alimentară

742 Meseriaşi şi lucrători în tratarea şi prelucrarea lemnului

743 Lucrători în industria textilă şi confecţii

744 Lucrători în prelucrarea pielii şi fabricarea încălţămintei

IV.7.4.1. GRUPA MINORĂ 741

Meseriaşi şi lucrători în industria alimentară

Meseriaşii şi lucrătorii din industria alimentară sacrifică animale pentru carne, blană şi subproduse; prelucrează carnea şi peştele; prepară pâine şi produse de patiserie, produse lactate; prelucrează tutunul şi produsele din tutun; conservă fructe şi legume.

Grupe de bază componente:

7411 Măcelari şi alţi lucrători în prelucrarea cărnii şi peştelui

7412 Brutari, patisieri şi cofetari

7413 Lucrători în fabricarea produselor lactate

7414 Lucrători în conservarea fructelor şi legumelor

7415 Degustători şi controlori de calitate de mâncăruri şi băuturi

7416 Lucrători în prelucrarea tutunului şi produselor din tutun

7411 MĂCELARI ŞI ALŢI LUCRĂTORI ÎN PRELUCRAREA CĂRNII ŞI PEŞTELUI

Măcelarii, ciontolitorii şi tranşatorii de carne taie animalele pe linie, în bandă; tranşează, dezosează şi sortează carnea pe calităţi; conservă carnea prin sărare, uscare, frig sau fum; pregătesc şi ambalează carnea şi produsele derivate pentru vânzare.

Lucrătorii în prelucrarea peştelui tranşează peştele, îl curăţă de intestine, îl pregătesc pentru vânzare sau îl conservă prin sărare, uscare, frig sau fum.

Ocupaţii componente:

741101 carmangier

741102 ciontolitor tranşator carne

741103 măcelar

741104 sterilizator

741105 tăietor păsări

741106 lucrător la prelucrarea peştelui

741107 afumător carne

7412 BRUTARI, PATISERI ŞI COFETARI

Brutarii fabrică pâine şi produse de panificaţie prin transformarea făinii şi adausurilor respective. Patiserii şi cofetarii prepară aluaturile, cremele şi compoziţiile necesare produselor respective (blaturi, foetaje); coc, umplu, finisează şi glasează produsele.

Ocupaţii componente:

741201 brutar

741202 cofetar

741203 patisier

741204 preparator de semifabricate şi preparate culinare

741205 operator la fabricarea produselor congelate de patiserie şi panificaţie

7413 LUCRĂTORI LA FABRICAREA PRODUSELOR LACTATE

Lucrătorii la fabricarea produselor lactate produc prin, prelucrarea laptelui: unt, diferite tipuri de brânzeturi, alte produse lactate; fierb laptele, separă smântâna, încheagă laptele şi îl toarnă în forme sau malaxoare pentru obţinerea produsului finit.

Ocupaţii componente:

741301 pasteurizator produse lactate

741302 preparator produse lactate

741303 smântânitor

7414 LUCRĂTORI LA CONSERVAREA FRUCTELOR ŞI LEGUMELOR

Lucrătorii la conservarea fructelor şi legumelor conservă fructe şi legume prin fierbere, deshidratare, sărare sau prin extracţie de sucuri şi uleiuri.

Ocupaţii componente:

741401 preparator conserve, legume şi fructe

741402 uscător-deshidrator legume, fructe

741403 preparator castane, dovleac, porumb

741404 lucrător în procesarea de fructe de pădure şi ciuperci de pădure

7415 DEGUSTĂTORI ŞI CONTROLORI DE CALITATE DE MÂNCĂRURI ŞI BĂUTURI

Degustătorii şi controlorii de calitate a mâncărurilor şi băuturilor testează şi gustă alimente şi băuturi în diferite etape ale procesului de realizare, pentru a le determina calitatea.

Ocupaţii componente:

741501 degustător

7416 LUCRĂTORI LA PRELUCRAREA TUTUNULUI ŞI PRODUSELOR DIN TUTUN

Lucrătorii la prelucrarea tutunului se ocupă de uscarea frunzelor de tutun, sortarea şi prelucrarea acestora pentru obţinerea ţigaretelor şi a tutunului de pipă.

Ocupaţii componente:

741601 condiţioner tutun pentru fabricarea ţigaretelor

7.4.2. GRUPA MINORĂ 742

Meseriaşi şi lucrători în tratarea şi prelucrarea lemnului

Meseriaşii şi lucrătorii la tratarea şi prelucrarea lemnului asigură uscarea lemnului, executarea mobilei, decorarea şi repararea pieselor componente; execută vehicule din lemn, machete şi diverse articole: pipe, schiuri, saboţi şi alte articole de sport; reglează şi coordonează maşini de sculptat în lemn şi execută obiecte de uz gospodăresc: perii, bidinele, coşuri şi altele similare prin împletirea nuielelor.

Grupe de bază componente:

7421 Lucrători în pregătirea şi tratarea lemnului

7422 Tâmplari şi lucrători asimilaţi

7423 Reglori-montatori maşini de prelucrat lemn

7424 Împletitori de coşuri, confecţioneri de perii şi asimilaţi

7421 LUCRĂTORI ÎN PREGĂTIREA ŞI TRATAREA LEMNULUI

Lucrătorii din activitatea de pregătire şi tratare a lemnului execută operaţii de uscare-aburire a materialului lemnos în vederea asigurării umidităţii şi plasticităţii, în scopul prelucrării.

Ocupaţii componente:

742101 vopsitor lemn

742102 pregătitor paste chimice

742103 pregătitor plăci fibrolemnoase şi hârtie pentru filme

742104 uscător, aburitor material lemnos

7422 TÂMPLARI ŞI LUCRĂTORI ASIMILAŢI

Tâmplarii şi asimilaţii acestora produc, decorează şi repară mobilă şi alte produse din lemn; îmbină furnirele, le presează, încleiază, ajustează şi finisează; produc şi repară vehicule şi alte obiecte din lemn de dimensiuni reduse (pipe, schiuri, rachete) şi alte articole de sport.

Ocupaţii componente:

742201 tâmplar universal

742202 tâmplar carosier

742203 tâmplar manual/artizanal

742204 marangoz călăfătuitor

742205 asamblator lăzi

742206 confecţioner montator produse lemn

742207 curbător – montator butoaie lemn

742208 tâmplar manual la presare şi încleiere

742209 corhănitor

742210 tâmplar manual ajustor montator

742211 tâmplar manual la îmbinarea furnirelor

742212 marangoz cală – tachelagiu

742213 şlefuitor, lustruitor

742214 pregătitor suprafeţe pentru lăcuit

742215 gardinator

742216 confecţioner-montator cercuri la butoaie

742217 decupator lamele din lemn pentru lăzi

742218 preparator-dozator adezive, răşini, lacuri şi emailuri în industria lemnului

742219 tâmplar restaurator

742220 restaurator şarpante şi structuri din lemn

742221 tâmplar binale

7423 REGLORI-MONTATORI MAŞINI DE PRELUCRAT LEMN

Reglorii-montatori de maşini pentru prelucrat lemn montează şi reglează aceste maşini în vederea executării operaţiilor de tăiere, modelare, găurire, răsucire şi sculptură.

Ocupaţii componente:

742301 strungar în lemn

742302 reglor maşini de prelucrat lemn

742303 tăietor de precizie în lemn

7424 ÎMPLETITORI DE COŞURI, CONFECŢIONERI DE PERII ŞI ASIMILAŢI

Împletitorii de coşuri, confecţionerii de perii şi asimilaţii acestora execută diferite obiecte artizanale, de uz gospodăresc şi utilitate personală, din răchită, rafie, trestie, stuf şi alte materiale pe care le pregătesc în prealabil.

Ocupaţii componente:

742401 confecţioner bidinele, pensule, perii

742402 confecţioner mături

742403 împletitor de nuiele

742404 împletitor obiecte din foi de porumb

742405 împletitor fibre plastice

742406 împletitor papură

742407 legător de păr

742408 prelucrător de fulgi şi pene

742409 sortator, spălător păr

742410 prelucrător de păr la maşină

742411 prelucrător manual de păr

742412 împletitor din panglică împletită

742413 pieptănător de păr la maşină

742414 fierbător – uscător de păr

7.4.3. GRUPA MINORĂ 743

Lucrători în industria textilă şi confecţii

Lucrătorii în textile execută, manual sau mecanic, operaţii de filatură, ţesătorie şi tricotat.

Lucrătorii din confecţii textile şi blănuri confecţionează şi repară articole vestimentare şi pălării din textile şi blănuri, manual sau cu ajutorul unor maşini; produc, croiesc şi cos ţesături pentru mobilă şi saltele.

Grupe de bază componente:

7431 Filatori

7432 Ţesători şi tricoteri

7433 Confecţioneri industriali de îmbrăcăminte, pălărieri şi modiste

7434 Blănari şi asimilaţi

7435 Meşteri, croitori în textile şi piele

7436 Lucrători în broderie şi asimilaţi

7437 Tapiţeri şi asimilaţi

7431 FILATORI

Filatorii clasifică fibrele textile după criterii prestabilite, le spală, curăţă, dărăcesc şi piaptănă în vederea obţinerii firelor de ţesut sau tricotat.

Ocupaţii componente:

743101 filator

743102 ajutor maistru filator

7432 ŢESĂTORI ŞI TRICOTORI

Ţesătorii şi tricoterii filează (torc) şi bobinează firele, ţes stofe, covoare, dantele şi alte articole, manual sau pe maşini cu comandă manuală.

Ocupaţii componente:

743201 ţesător

743202 tricoteur manual

743203 ajutor maistru ţesător, tricoteur

743204 croşetor

743205 împletitor textile

743206 confecţioner preşuri

743207 ţesător restaurator manual covoare

743208 pregătitor şi confecţioner cataloage mostre

743209 confecţioner tricotaje după comandă

743210 finisor textile (vopsitor, imprimeur)

743211 repasator

743212 aburitor textile

743213 reparator covoare

743214 ţesător manual

7433 CONFECŢIONERI DE ÎMBRĂCĂMINTE, PĂLĂRIERI ŞI MODISTE

Croitorii, pălărierii şi modistele confecţionează, după comandă, şi retuşează articole de îmbrăcăminte, rochii şi alte articole vestimentare din ţesături şi alte materiale (cu excepţia blănurilor); confecţionează pălării sau participă la unele operaţii de confecţionare a acestor articole de îmbrăcăminte.

Ocupaţii componente:

743301 croitor

743302 lenjer, confecţioner lenjerie după comandă

743303 confecţioner pălării

743304 ajutor maistru croitor

743305 plior confecţii

743306 modistă

743307 ceaprazar – şepcar

743308 curăţitor – reparator pălării

743309 retuşier confecţii

7434 BLĂNARI ŞI ASIMILAŢI

Blănarii confecţionează, repară şi recondiţionează haine din blană, după modele şi schiţe, în serie sau pe bază de comandă. Operaţiile pe care le execută constau în alegerea, întinderea, tăierea şi îmbinarea părţilor croite pentru realizarea produsului finit.

Ocupaţii componente:

743401 blănar – confecţioner îmbrăcăminte din blană, după comandă

743402 confecţioner îmbrăcăminte din piele şi înlocuitori, după comandă

743403 cojocar

7435 MEŞTERI CROITORI ÎN TEXTILE ŞI PIELE

Confecţionerii de articole vestimentare din textile şi pielărie confecţionează, la comandă, articole vestimentare din materiale textile şi piele; execută tipare după măsurile clientului, croiesc, cos, efectuează probe; dacă este cazul, supraveghează şi îndrumă meseriaşii din subordine; concep şi confecţionează pălării la cererea clienţilor.

Ocupaţii componente:

743501 croitor – confecţioner îmbrăcăminte, după comandă

743502 multiplicator şabloane croitorie

743503 confecţioner corsete

743504 confecţioner reparator cravate

743505 planimetror şabloane

743506 croitor confecţioner costume teatru

7436 LUCRĂTORI ÎN BRODERIE ŞI ASIMILAŢI

Broderii şi asimilaţii acestora execută manual, mecanic sau pe gherghef operaţii de decorare pe diferite materiale, confecţii sau lenjerie; stopează sau remaiază ţesături, confecţii şi alte articole similare.

Ocupaţii componente:

743601 broder manual

743602 stopeur

743603 remaieur ciorapi

743604 broder manual – mecanic

743605 broder la gherghef

7437 TAPIŢERI ŞI ASIMILAŢI

Tapiţerii şi asimilaţii acestora execută operaţii de tapiţare a mobilei, decoraţiuni interioare din textile şi piele; confecţionează huse şi lucrări de tapiţerie pentru autovehicule, trenuri şi alte mijloace de transport.

Ocupaţii componente:

743701 tapiţer

743702 saltelar

743703 plăpumar

7.4.4. GRUPA MINORĂ 744

Lucrători în prelucrarea pielii şi fabricarea încălţămintei

Lucrătorii în prelucrarea pielii şi fabricarea încălţămintei execută operaţii de transformare prin tăbăcire a pieilor brute, pentru obţinerea semifabricatelor necesare confecţionării încălţămintei din piele, a articolelor de marochinărie etc., cu excepţia hainelor,