publicat în: Arhivă

GRUPA MAJORA 8 – Codul ocupatiilor din Romania (actualizat 2011)

conform Ministerului Muncii [https://www.mmuncii.ro]

Operatori la instalaţii şi maşini şi asamblori de maşini, echipamente şi alte produse

Operatorii (conducătorii) şi asamblorii la instalaţii şi maşini conduc şi supraveghează maşini şi instalaţii industriale şi agricole; asamblează echipamente, părţi componente sau alte produse, conform unor specificaţii stabilite sau procese tehnologice de fabricaţie. Calificarea necesară îndeplinirii sarcinilor se dobândeşte în licee de specialitate, şcoli profesionale sau prin practică la locul de muncă, în urma cărora se obţin cunoştinţe cu privire la: supravegherea funcţionării sistemelor de comandă a maşinilor şi instalaţiilor; ordinea operaţiilor de montaj, a pieselor componente produselor în fabricaţie; desfăşurarea proceselor tehnologice de fabricaţie; cunoaşterea modului de funcţionare şi conducere a maşinilor mobile şi altele.

Subgrupe majore componente :

81 Operatori la instalaţiile fixe şi lucrători asimilaţi

82 Operatori pe maşini, utilaje şi asamblori de maşini, echipamente şi alte produse

83 Conducători de vehicule şi operatori pe instalaţii mobile

8.1. SUBGRUPA MAJORĂ 81

Operatori la instalaţiile fixe şi lucrători asimilaţi

Operatorii (conducătorii) la instalaţii şi accesorii fixe conduc şi supraveghează funcţionarea corectă a agregatelor şi instalaţiilor fixe, prin acţionarea unor sisteme de comandă sau telecomandă, în vederea trans-formării metalelor, sticlei, ceramicii, lemnului, hârtiei sau produselor chimice; supraveghează instalaţiile de tratare a apei, producţia de energie electrică sau alte instalaţii; conduc şi supraveghează liniile de montare automată sau semiautomată, precum şi roboţii industriali.

Grupe minore componente :

811 Operatori la instalaţiile de exploatare minieră şi petrolieră de extracţie şi preparare a minerale utile

812 Operatori la instalaţiile de producere şi prelucrare a metalului

813 Operatori la cuptoarele şi instalaţiile de obţinere a sticlei, ceramicii şi produselor refractare abrazive din cărbune şi grafit

814 Operatori la instalaţiile de prelucrare a lemnului şi fabricare a hârtiei

815 Operatori la instalaţiile de prelucrare chimică

816 Operatori la instalaţiile de producere a energiei şi tratarea apei

817 Operatori la liniile de montaj automat şi roboţi industriali

818 Operatori de mijloace tehnice de intervenţii active în atmosferă

8.1.1. GRUPA MINORĂ 811

Operatori la instalaţiile de exploatare minieră şi petrolieră, de extracţie şi prepararea substanţelor minerale utile

Operatorii la instalaţiile de exploatare minieră, petrolieră şi de extracţie şi preparare a minereurilor conduc şi supraveghează funcţionarea agregatelor şi instalaţiilor pentru săparea lucrărilor miniere, forării de puţuri în exploatarea petrolieră, extragere a cărbunilor şi minereurilor din mină, precum şi operaţiile de preparare în vederea concentrării substanţei utile.

Grupe de bază componente :

8111 Operatori la instalaţii şi utilaje miniere

8112 Operatori la instalaţii de preparare a minereurilor şi rocilor

8113 Operatori la instalaţii de foraj şi sonde de extracţie a ţiţeiului

8111 OPERATORI LA INSTALAŢII ŞI UTILAJE MINIERE

Operatorii la instalaţiile şi utilajele miniere conduc şi supraveghează maşini şi instalaţii miniere în executarea lucrărilor miniere orizontale şi verticale, forări de găuri în mină sau cariere pentru împuşcări; conduc şi supraveghează combine de extracţie continuă în abataje.

Ocupaţii componente :

811101 maşinist pentru utilaje specifice la extracţie şi execuţia tunelurilor

811102 semnalist cuplător

811103 excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate

811104 trolist

8112 OPERATORI LA INSTALAŢII DE PREPARARE A MINEREURILOR ŞI ROCILOR

Operatorii la instalaţiile de preparare a minereurilor şi rocilor conduc şi supraveghează instalaţii de preparare a minereurilor de fier, mangan, neferoase, nemetalifere în vederea îmbogăţirii acestora în substanţe utile prin sfărâmare, clasare, prăjire, flotare şi aplicarea diferiţilor reactivi pentru uşurarea proceselor tehnologice următoare.

Ocupaţii componente :

811201 brichetator cărbune

811202 distilator la prepararea cărbunelui

811203 operator la prepararea minereurilor

811204 operator la sfărâmarea minereurilor

811205 prăjitor minereu

811206 prelucrător mică

811207 spălător la prepararea cărbunilor

811208 flotator la prepararea cărbunilor

811209 separator la prepararea cărbunilor

811210 morar la maşini de mărunţit roci

811211 tocător la maşini de mărunţit roci

811212 concasorist

811213 operator mineralurg

8113 OPERATORI LA INSTALAŢII DE FORAJ ŞI SONDE DE EXTRACŢIE A ŢIŢEIULUI

Operatorii la instalaţiile de foraj şi sondele de extracţie a ţiţeiului montează şi supraveghează instalaţii de foraj pentru executarea puţurilor; instalează şi conduc sondele pentru aducerea la suprafaţă a ţiţeiului şi gazelor naturale.

Ocupaţii componente :

811301 operator extracţie ţiţei

811302 sondor la foraj manual

811303 operator-prospector lucrări geologice şi geofizice

811304 operator transport pe conducte singulare gaze

811305 operator extracţie gaze

811306 operator extracţie ţiţei în subteran

811307 operator extracţie sare în salină

811308 operator măsurători speciale sonde

811309 operator lucrări speciale sonde

811310 sondor la forajul mecanizat şi reparaţii sonde

811311 sondor la intervenţii de sonde

811312 sondor la punerea în producţie

811313 primitor preparator produse fluide

811314 operator flotare produse fluide

8.1.2. GRUPA MINORĂ 812

Operatori la instalaţiile de producere şi prelucrare a metalului

Operatorii la instalaţiile de producere şi prelucrare a metalului conduc şi supraveghează cuptoare pentru topirea, turnarea şi laminarea metalelor, instalaţiile de tratament termic a metalelor şi trefilarea acestora.

Grupe de bază componente :

8121 Operatori la cuptoare pentru minereuri, furnalişti şi oţelari

8122 Operatori la cuptoare şi instalaţii pentru turnarea şi laminarea metalelor

8123 Operatori la instalaţii de tratament termic al metalelor

8124 Operatori la instalaţii de trefilare a metalelor

8121 OPERATORI LA CUPTOARE PENTRU MINEREURI, FURNALIŞTI ŞI OŢELARI

Operatorii la cuptoarele pentru minereuri, furnaliştii şi oţelarii conduc şi supraveghează cuptoarele şi instalaţiile pentru prima topire a minereurilor, în vederea obţinerii metalelor feroase şi neferoase; conduc cuptoare Martin, convertizoare şi alte instalaţii specifice pentru producerea oţelului şi fontei speciale.

Ocupaţii componente :

812101 cocsar

812102 furnalist

812103 oţelar

812104 pregătitor materiale de şarje

812105 melanjorist

812106 operator oxizi de plumb

812107 dezbătător lingouri

812108 metalurgist pulberi din oxid de fier

812109 curăţitor lingouri

812110 preparator la concentratele miniere

812111 topitor la concentrate miniere

812112 rafinator metale neferoase

812113 electrometalurgist

812114 condiţioner finisor

812115 turnător fontă

812116 granulator zgură

812117 epurator gaze

812118 maşinist suflante

812119 pregătitor de şarje

812120 dozator la producerea aglomeratului

812121 aglomeratorist

812122 maşinist exhaustor

812123 operator separare magnetică

8122 OPERATORI LA CUPTOARE ŞI INSTALAŢII PENTRU TURNAREA ŞI LAMINAREA METALELOR

Operatorii la cuptoarele şi instalaţiile pentru turnarea şi laminarea metalelor conduc şi supraveghează cuptoare şi instalaţii în care metalele feroase sau neferoase sunt supuse celei de a doua topiri, pentru obţinerea prin turnare şi laminare a diferitelor profiluri.

Ocupaţii componente :

812201 laminator semifabricate, profiluri tablă şi platbandă

812202 laminator, presator ţevi plumb

812203 topitor, turnător metale preţioase

812204 laminator sârmă

812205 laminator tablă subţire

812206 laminator de bandaje şi discuri

812207 laminator de ţevi

812208 laminator pe laminoare continue

812209 laminator de benzi la rece

812210 presator de ţevi la cald şi profiluri prin extruziune

812211 alimentator-încălzitor de materiale

812212 operator la cuptoare şi instalaţii pentru turnarea şi laminarea metalelor

812213 laminator

8123 OPERATORI LA INSTALAŢII DE TRATAMENT TERMIC AL METALELOR

Operatorii la instalaţiile de tratament termic al metalelor conduc şi supraveghează instalaţiile care modifică proprietăţile fizice ale obiectelor din metal prin topire, răcire şi tratament chimic; conduc cuptoare pentru călirea obiectelor din oţel sau asigurarea durităţii necesare.

Ocupaţii componente :

812301 termist tratamentist de produse brute, forjate, turnate sau laminate

812302 termist tratamentist de piese semifabricate, finite

812303 călitor prin inducţie sau cu flacără

812304 călitor scule

812305 termist tratamentist

812306 operator la instalaţii de tratament termic cu procesare

812307 operator la pregătirea şarjelor pentru tratament termic

8124 OPERATORI LA INSTALAŢII DE TREFILARE A METALELOR

Operatorii la instalaţiile de trefilare a metalelor conduc şi supra-veghează maşini şi instalaţii de trefilare şi întindere a metalelor pentru fabricarea sârmelor, barelor şi ţevilor, tuburilor şi produselor similare.

Ocupaţii componente :

812401 finisor laminate şi trefilate

812402 decapator

812403 regulator ţevi

812404 trefilator, trăgător

8.1.3. GRUPA MINORĂ 813

Operatori la cuptoarele şi instalaţiile de obţinere a sticlei, ceramicii şi produselor refractare, abrazive din cărbune şi grafit

Operatorii la cuptoarele şi instalaţiile de obţinere a sticlei şi ceramicii conduc şi supraveghează cuptoare şi alte instalaţii pentru fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă şi ceramică, pentru fabricarea produselor refractare şi abrazive.

Grupe de bază componente :

8131 Operatori la cuptoare şi instalaţii de producere a sticlei şi produselor din sticlă

8139 Operatori la instalaţii de obţinere a ceramicii şi produselor refractare, abrazive din cărbune şi grafit

8131 OPERATORI LA CUPTOARE ŞI INSTALAŢII DE PRODUCERE A STICLEI ŞI PRODUSELOR DIN STICLĂ

Operatorii la cuptoarele şi instalaţiile de sticlă şi ceramică conduc şi supraveghează cuptoarele şi instalaţiile pentru producerea sticlei, produselor din sticlă, prin folosirea procedeelor de recoacere, călire pentru creşterea durităţii, laminare în folii a sticlei, suflarea simultană cu tragerea şi altele.

Ocupaţii componente :

813101 topitor sticlă

813102 prelucrător de topituri la semiautomate

813103 prelucrător de topituri la instalaţii de tras ţevi

813104 prelucrător de tuburi şi baghete

813105 cuptorar recoacere sticlă

813106 confecţioner termosuri

813107 tăietor produse din sticlă

813108 şlefuitor produse din sticlă

813109 arzător produse din sticlă

813110 sablator produse din sticlă

813111 argintar produse din sticlă

813112 operator la instalaţii automate pentru prepararea amestecului

813113 operator la instalaţii automate pentru prelucrarea topiturii de sticlă

813114 operator la prelucrarea tuburilor din sticlă

813115 operator la maşini de inscripţionat

813116 prelucrător fire şi ţesături din fire de sticlă

813117 operator la instalaţii de tras şi laminat geam

813118 turnător geam

813119 preparator vată de sticlă

813120 tăietor geam

813121 şlefuitor/sablator geam

813122 securizator geam

813123 pregătitor de materii prime pentru producerea sticlei

8139 OPERATORI LA INSTALAŢII DE OBŢINERE A CERAMICII ŞI PRODUSELOR REFRACTARE, ABRAZIVE DIN CĂRBUNE ŞI GRAFIT

Operatorii la instalaţiile de obţinere a ceramicii, produselor refractare abrazive din cărbune şi grafit conduc şi supraveghează cuptoarele şi instalaţiile pentru fabricarea ceramicii, produselor refractare, abrazive din 268 COR – PARTEA A DOUA

cărbune şi grafit; conduc instalaţiile de amestec, coacere şi recoacere şi finisează produse din ceramică, produse refractare, abrazive din cărbune (grafit).

Ocupaţii componente :

813901 strungar produse ceramice

813902 cuptorar ceramică fină şi decor

813903 arzător produse ceramice

813904 operator la fabricarea produselor refractare

813905 operator la fabricarea produselor abrazive

813906 operator la fabricarea produselor din cărbune

813907 operator abrazive pe suporţi

813908 finisor produse abrazive

813909 granulator/sortator abrazive

813910 cuptorar produse abrazive

813911 preparator-presator abrazive

813912 cuptorar produse refractare

813913 formator produse refractare

813914 preparator-presator produse din cărbune

813915 cuptorar produse din cărbune

813916 finisor produse din cărbune

813917 prelucrător produse ceramice prin extrudare

813918 discuitor de produse ceramice la maşini

813919 prelucrător produse ceramice prin injectare

813920 armator de izolatori electrici (prelucrător produse electrotehnice)

8.1.4. GRUPA MINORĂ 814

Operatori la instalaţiile de prelucrare a lemnului şi fabricare a hârtiei

Operatorii la instalaţiile de prelucrare a lemnului şi fabricare a hârtiei conduc şi supraveghează maşini şi instalaţii pentru transformarea lemnului în semifabricate necesare fabricării produselor din lemn, a fabricării pastei de hârtie şi a hârtiei.

Grupe de bază componente :

8141 Operatori la instalaţii de prelucrare a lemnului

8142 Operatori la instalaţii de fabricare a pastei de hârtie

8143 Operatori la instalaţii de fabricare a hârtiei

8141 OPERATORI LA INSTALAŢII DE PRELUCRARE A LEMNULUI

Operatorii la instalaţiile de prelucrare a lemnului conduc şi supra-veghează maşini şi instalaţii pentru tăierea lemnului, fabricarea cherestelei, a placajelor şi a altor semifabricate necesare la fabricarea produselor din lemn.

Ocupaţii componente :

814101 confecţioner rondele din plută

814102 confecţioner bastoane din plută

814103 confecţioner colaci şi centuri de salvare

814104 maşinist la maşina de tăiat ştraifuri şi dopuri din plută

814105 maşinist la maşina de zdrobit şi măcinat plută

814106 confecţioner plăci izolatoare

814107 aburitor plută

814108 pregătitor lemn aşchietor

814109 pregătitor aşchii

814110 încleietor plăci aglomerate

814111 formator presator plăci brute

814112 formator finisor plăci

814113 tocatorist-defibratorist

814114 filtrator-deshidratorist

814115 presator PFL

814116 tratamentist PFL

814117 formator PFL

814118 impregnator la înnobilare PFL

814119 fasonator sortator filme

814120 presator la înnobilare PFL

814121 formator la înnobilare PFL

814122 finisor la înnobilare PFL

814123 pregătitor PFL şi hârtie pentru filme

814124 gaterist la tăiat buşteni

814125 tăietor la ferăstrău panglică

814126 fasonator cherestea

814127 desenator însemnator cherestea

814128 decupator furnire

814129 derulatorist

814130 fasonator-uscător furnire

814131 frezor îmbinător furnire tehnice

814132 presator produse stratificate

814133 formator şlefuitor produse stratificate

814134 preparator PPF

814135 miezuitor panele şi plăci celulare

814136 operator la recoltarea şi toaletarea arborilor forestieri

8142 OPERATORI LA INSTALAŢII DE FABRICARE A PASTEI DE HÂRTIE

Operatorii la instalaţiile de fabricare a pastei de hârtie conduc şi supraveghează maşini şi instalaţii pentru producerea pastei de hârtie, care execută operaţii de mărunţire a lemnului, paielor, stufului şi altor materiale similare, precum şi de spălare, albire şi amestecare, în vederea obţinerii pastei de hârtie.

Ocupaţii componente :

814201 pregătitor lemn, stuf, paie

814202 preparator pastă

814203 fierbător-spălător celuloză, hârtie

814204 albitor pastă hârtie

8143 OPERATORI LA INSTALAŢII DE FABRICARE A HÂRTIEI

Operatorii la instalaţiile de fabricare a hârtiei conduc şi supra-veghează maşinile şi instalaţiile pentru prelucrarea hârtiei, prin executatea operaţiilor de deshidratare a pastei de hârtie, de finisare a hârtiei, mucavalei şi cartonului şi de înnobilare a hârtiei; sortează hârtia şi cartonul pe calităţi, grosime şi culoare.

Ocupaţii componente :

814301 confecţioner tambur filigranare

814302 maşinist la deshidratare pastă hârtie

814303 finisor hârtie, carton, mucava

814304 confecţioner produse igienico-sanitare

8.1.5. GRUPA MINORĂ 815

Operatori la instalaţiile de prelucrare chimică

Operatorii la instalaţiile de prelucrare chimică conduc şi supra-veghează maşini şi instalaţii pentru fragmentare, măcinare şi malaxare, tratare termică, fierbere şi separare chimică, distilare şi rafinare a petrolului şi gazelor naturale şi alte prelucrări chimice.

Grupe de bază componente :

8151 Operatori la instalaţii de fragmentare, de amestecare, măcinare şi malaxare chimică

8152 Operatori la aparate de tratament termic în chimie

8153 Operatori la aparate de filtrare şi separare chimică

8154 Operatori la instalaţii de distilare şi tratamente chimice (cu excepţia rafinării petrolului şi gazelor)

8155 Operatori la instalaţii de rafinare a petrolului şi gazelor naturale

8159 Operatori la instalaţii de prelucrare chimică neclasificaţi în grupele de bază anterioare

8151 OPERATORI LA INSTALAŢII DE FRAGMENTARE, DE AMESTE- CARE, MĂCINARE ŞI MALAXARE CHIMICĂ

Operatorii la instalaţiile de fragmentare, de amestecare, măcinare şi malaxare chimică conduc şi supraveghează maşinile şi instalaţiile de măcinare, concasare şi de malaxare sau amestec al produselor chimice solide utilizate în alte procese chimice şi conexe.

Ocupaţii componente :

815101 operator la maşini de măcinare fină (produse chimice)

815102 operator la maşini de fragmentare (produse chimice)

815103 operator la maşini de amestecare (produse chimice)

8152 OPERATORI LA APARATE DE TRATAMENT TERMIC ÎN CHIMIE

Operatorii la aparatele de tratament termic în chimie conduc şi supra-veghează instalaţiile destinate arderii şi coacerii materialelor pentru purificare, amestec sau combinare, pentru a le conferi proprietăţi particulare sau pentru a le supune unor transformări chimice.

Ocupaţii componente :

815201 operator la instalaţii de ardere

815202 uscător în industria chimică

815203 preparator în industria chimică

815204 sinterizator

815205 operator la fabricarea sticlei

815206 împâslitor pânză sticlă

815207 filator fibre sticlă

815208 preparator amestec şi topitor sticlă

815209 operator poliesteri armaţi cu fibră de sticlă

8153 OPERATORI LA APARATE DE FILTRARE ŞI SEPARARE CHIMICĂ

Operatorii la aparatele de filtrare şi separare chimică conduc şi supra-veghează aparate de filtrare şi separare a produselor chimice şi substanţelor similare prin diferite procedee: refulare sub presiune, aspirare sub vid, separare prin centrifugare.

Ocupaţii componente :

815301 extractorist în chimie

815302 fermentator în chimie

815303 concentrator-purificator în chimie

815304 extractorist uleiuri volatile naturale şi colesterină

8154 OPERATORI LA INSTALAŢII DE DISTILARE ŞI TRATAMENTE CHIMICE (CU EXCEPŢIA RAFINĂRII PETROLULUI ŞI GAZELOR NATURALE)

Operatorii la instalaţiile de distilare şi tratamente chimice (cu excepţia rafinării petrolului şi gazelor naturale) conduc şi supraveghează aparate şi instalaţii destinate rafinării de produse chimice lichide brute, disocierii în elementele lor componente sau concentrării soluţiilor şi substanţelor în sus-pensie, precum şi a altor procedee chimice.

Ocupaţii componente :

815401 operator chimist la producerea compuşilor organici ai sulfului şi îngrăşămintelor fosfatice

815402 distilator în industria chimică

815403 operator chimist la producerea diverselor produse anorganice

815404 operator chimist la fabricarea lacurilor, vopselelor şi uleiurilor

815405 operator chimist la fabricarea coloranţilor

815406 operator la obţinerea produselor din spume poliuretanice şi latex

815407 operator chimist la producerea compuşilor anorganici ai azotului şi îngrăşămintelor azotoase

815408 operator lacuri electroizolante

815409 preparator lacuri, vopsele, paste de fludor folosite la aparataj electric

8155 OPERATORI LA INSTALAŢII DE RAFINARE A PETROLULUI ŞI GAZELOR NATURALE

Operatorii la instalaţiile de rafinare a petrolului şi gazelor naturale conduc şi supraveghează instalaţii destinate rafinării, distilării şi tratării petrolului, produselor şi subproduselor petroliere sau gazului metan, până la obţinerea produselor finite (benzine, motorine, uleiuri etc.)

Ocupaţii componente :

815501 operator chimist la chimizarea metanului

815502 operator chimist la chimizarea gazelor de rafinărie

815503 rafinor

815504 distilator la prelucrarea ţiţeiului

815505 operator cracare, deformare şi fabricare bitum

815506 operator instalaţii îmbuteliere gaz petrol lichefiat

8159 OPERATORI LA INSTALAŢII DE PRELUCRARE CHIMICĂ NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE

Operatorii la instalaţiile de prelucrare chimică, alţii decât cei clasificaţi în grupele de bază anterioare, conduc şi supraveghează maşini şi instalaţii pentru tratarea soluţiilor chimice cu agenţi de spălare, pentru transformarea cărbunelui în cocs, producerea fibrelor sintetice prin extruzia polimerilor naturali sau sintetici, pentru producerea de îngrăşăminte sau pentru extragerea şi tratarea substanţelor radioactive.

Ocupaţii componente :

815901 operator chimist la fabricarea altor produse organice

815902 operator chimist la chimizarea gazului de cocs

815903 producător de fire şi fibre sintetice

815904 operator la fabricarea pielii sintetice

815905 preparator ferodouri

815906 finisor universal ferodouri

8.1.6. GRUPA MINORĂ 816

Operatori la instalaţiile de producere a energiei şi tratarea apei

Operatorii la instalaţiile de producere a energiei conduc şi supra-veghează maşini şi instalaţii din centrale pentru producerea energiei electrice, instalaţii pentru tratarea apei, incineratoare şi instalaţii similare; conduc şi întreţin cazanele la maşini de navigat şi alte tipuri de maşini cu vapori şi cazane de locomotive.

Grupe de bază componente :

8161 Operatori la instalaţii de producere a energiei

8162 Fochişti la maşini mobile cu abur şi cazane de locomotivă

8163 Operatori la incineratoare, instalaţii de tratare a apei şi asimilaţi

8161 OPERATORI LA INSTALAŢII DE PRODUCERE A ENERGIEI

Operatorii la instalaţiile de producere a energiei conduc şi supra-veghează instalaţiile pentru producerea energiei din centrale termice, hidro-centrale, centrale nucleare, eoliene, geotermice, solare, precum şi distribuţia energiei produse.

Ocupaţii componente :

816101 operator la instalaţiile din centrale electrice

816102 maşinist la instalaţiile din centrale electrice

816103 fochist pentru cazane de abur şi de apă fierbinte

816104 ajutor fochist

816105 fochist pentru cazane mici de abur

816106 fochist la cazane de apă caldă şi cazane abur de joasă presiune

816107 fochist pentru cazane conduse de calculator

816108 operator la instalaţiile de cazane din centrale electrice

816109 operator la instalaţiile de turbine cu abur sau gaze

816110 operator la camera de comandă termică

816111 maşinist la instalaţiile hidrotehnice din centrale electrice

816112 maşinist la instalaţiile de turbine hidraulice

816113 maşinist la centrale Diesel

816114 operator punct termic

816115 operator centrală termică

816116 automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane

816117 operator curăţare chimică la schimbătoarele de căldură cu plăci

816118 operator surse regenerabile de energie

8162 FOCHIŞTI LA MAŞINI MOBILE CU ABUR ŞI CAZANE DE LOCOMOTIVĂ

Fochiştii la maşini mobile cu abur şi cazane de locomotive conduc şi supraveghează maşinile care folosesc pentru mişcare forţa aburului, maşinile instalate pe vapoare, locomotive şi altele similare.

Ocupaţii componente:

816201 fochist locomotivă cu abur

816202 fochist la maşini cu abur

816203 maşinist la instalaţii pentru încălzit tren

8163 OPERATORI LA INCINERATOARE, INSTALAŢII DE TRATARE A APEI ŞI ASIMILAŢI

Operatorii la incineratoare, instalaţiile de tratare a apei şi asimilaţii acestora conduc şi supraveghează instalaţii speciale de incinerare (deşeuri, resturi menajere etc.), instalaţii de filtrare a apei potabile şi epurare a apei reziduale, compresoare de aer, instalaţii de pompare pentru transportul lichidelor, gazelor, instalaţii de ventilare şi instalaţii pentru producerea frigului.

Ocupaţii componente :

816301 operator la instalaţii de incinerare

816302 pompagiu

816303 compresorist

816304 operator hidraulic în alimentările cu apă

816305 operator circuite reţea apă

816306 maşinist la condiţionarea aerului

816307 operator la tratarea apei tehnologice

816308 operator maşini refrigeratoare (conservare prin frig)

8.1.7. GRUPA MINORĂ 817

Operatori la liniile de montaj automat şi roboţi industriali

Operatorii la liniile de montaj automat şi roboţi industriali conduc şi supraveghează liniile de montaj automat şi roboţii industriali.

Grupe de bază componente :

8170 Operatori la linii de montaj automat şi roboţi industriali

8170 OPERATORI LA LINII DE MONTAJ AUTOMAT ŞI ROBOŢI INDUSTRIALI

Operatorii la liniile de montaj automate şi semiautomate şi roboţi industriali conduc şi supraveghează liniile de montaj automat şi roboţii industriali.

Ocupaţii componente:

817001 operator la roboţi industriali

817002 operator montaj la linii automate

8.1.8. GRUPA MINORĂ 818

Operatori de mijloace tehnice de intervenţii active în atmosferă

Operatorii de mijloace tehnice de intervenţii active în atmosferă utilizează în activităţile lor specifice instalaţii de lansare, rachete antigrindină, generatoare sonice şi generatoare cu agenţi activi de însămânţare pentru prevenirea, diminuarea sau înlăturarea efectelor dăunătoare a fenomenelor meteorologice periculoase, precum şi de creştere a precipitaţiilor.

8181 OPERATORI DE MIJLOACE TEHNICE DE INTERVENŢII ACTIVE ÎN ATMOSFERĂ

Ocupaţii componente :

818101 operator generatoare terestre sonice şi cu agent activ de însămânţare

818102 operator punct de lansare

8.2. SUBGRUPA MAJORĂ 82

Operatori la maşini, utilaje şi asamblori de maşini, echipamente şi alte produse

Operatorii la maşini, utilaje şi asamblorii conduc şi supraveghează maşinile şi instalaţiile utilizate pentru: fabricarea de produse metalice sau minerale, produse chimice, produse din materiale plastice, lemn, hârtie, pro-duse textile, articole din blană şi piele; prepară bunurile alimentare; conduc maşini de imprimare şi legătorie, maşini de ambalat şi etichetat, linii de montaj automatizate.

Grupe minore componente :

821 Operatori la maşini pentru prelucrarea metalelor şi produselor minerale

822 Operatori la instalaţii şi utilajele pentru fabricarea produselor chimice

823 Operatori la instalaţii şi utilajele pentru fabricarea articolelor din cauciuc şi mase plastice

824 Operatori la maşini şi utilaje pentru fabricarea produselor din lemn

825 Operatori la maşini şi utilaje din tipografii şi legătorii

826 Operatori la maşini şi utilaje pentru fabricarea produselor şi articolelor din textile, blănuri şi piele

827 Operatori la maşini pentru fabricarea produselor alimentare

828 Asamblori de maşini, echipamente şi alte produse

829 Alti operatori la maşini şi asamblori

8.2.1. GRUPA MINORĂ 821

Operatori la maşinile pentru prelucrarea metalelor şi produselor minerale

Operatorii la maşinile pentru prelucrarea metalelor conduc şi supra-veghează maşini şi utilaje destinate prelucrării suprafeţelor exterioare a pieselor metalice prin aşchiere; operatorii pe maşinile pentru fabricarea pro-duselor minerale conduc şi supraveghează maşini şi utilaje pentru fabricarea produselor minerale: var, ciment, ipsos şi altele, precum şi fabricarea pro-duselor de azbociment.

Grupe de bază componente :

8211 Operatori prelucrători la maşini-unelte

8212 Operatori la maşini şi instalaţii pentru fabricarea cimentului şi a altor produse minerale

8211 OPERATORI PRELUCRĂTORI LA MAŞINI-UNELTE

Operatorii prelucrători la maşini-unelte conduc şi supraveghează maşini şi utilaje destinate executării unui ansamblu de operaţii de prelucrare prin aşchiere-frezare, rabotare, găurire, filetare, rectificare a suprafeţelor exterioare sau interioare a pieselor metalice.

Ocupaţii componente :

821101 operator la maşini unelte semiautomate şi automate

821102 dozator la fabricarea electrozilor de sudură

821103 maşinist la lame de maşini pentru automate aşchietoare

821104 degresator-imersioner

821105 uscător electrozi de sudură

821106 maşinist la maşini speciale fără aşchiere

821107 preparator amestec de înveliş

821108 pregătitor sârmă

821109 finisator electrozi de sudură

821110 maşinist la maşini speciale de aşchiere

821111 maşinist la confecţionarea tuburilor de protecţie şi a dozelor de

ramificaţie

821112 operator la maşini unelte cu comandă numerică

821113 operator la maşini de electroeroziune automate

8212 OPERATORI LA MAŞINI ŞI INSTALAŢII PENTRU FABRICAREA CIMENTULUI ŞI A ALTOR PRODUSE MINERALE

Operatorii la maşinile şi instalaţiile pentru fabricarea cimentului şi a altor produse minerale conduc şi supraveghează instalaţii pentru fabricarea cimentului, varului, ipsosului, produselor din azbociment şi a altor produse minerale, în cadrul unor procese tehnologice specifice, prin procedee de măcinare, amestecare, calcinare în cuptoare, instalaţii de granulare, instalaţii de cicloane.

Ocupaţii componente :

821201 cuptorar lianţi

821202 fasonator produse azbociment

821203 finisor produse azbociment

821204 morar lianţi

821205 preparator pastă azbociment

821206 tratamentist produse azbociment

821207 operator la impregnarea produselor hidroizolatoare

821208 maşinist pentru prefabricate din beton şi beton armat

821209 operator la fabricarea vatei şi produselor din vată minerală

821210 confecţioner garnituri din azbest

8.2.2. GRUPA MINORĂ 822

Operatori la instalaţiile şi utilajele pentru fabricarea produselor chimice

Operatorii la instalaţiile şi utilajele pentru fabricarea produselor chimice conduc şi supraveghează utilaje şi instalaţii chimice specializate pentru fabricarea produselor chimice, cu respectarea proceselor tehnologice specifice producerii medicamentelor, cosmeticelor, muniţiei chimice şi substanţelor explozive, materialelor fotografice şi tratarea chimică a metalelor.

Grupe de bază componente :

8221 Operatori la instalaţiile pentru producerea medicamentelor şi produselor cosmetice

8222 Operatori la instalaţiile de fabricare a muniţiei chimice şi explozivilor

8223 Operatori la instalaţiile de tratare chimică a metalelor

8224 Operatori la instalaţiile de fabricare a produselor fotografice

8229 Operatori la instalaţiile de fabricare a altor produse chimice

8221 OPERATORI LA INSTALAŢIILE PENTRU PRODUCEREA MEDICAMENTELOR ŞI PRODUSELOR COSMETICE

Operatorii la utilajele pentru producerea medicamentelor şi pro-duselor cosmetice conduc şi supraveghează instalaţii de măcinat, încălzire, amestecare, sfărâmare, de umplere şi sigilare a ambalajelor de produse farmaceutice, cosmetice, detergenţi şi produse similare; manevrează comenzi de reglare a temperaturii, presiunii, debitului şi cadenţele operaţiilor.

Ocupaţii componente :

822101 operator la fabricarea glicerinei şi acizilor graşi

822102 operator la fabricarea săpunurilor

822103 operator la produse odorante sintetice

822104 operator la fabricarea detergenţilor

822105 operator chimist la produsele farmaceutice şi chimice pure

822106 preparator benzi cauciucate şi compoziţii emplastre

822107 preparator prafuri de spălat şi curăţat

822108 preparator la prepararea produselor cosmetice şi de parfumerie

822109 preparator ser vaccin

8222 OPERATORI LA INSTALAŢIILE DE FABRICARE A MUNIŢIEI CHIMICE ŞI EXPLOZIVILOR

Operatorii la maşinile de fabricare a muniţiei chimice şi explozivilor conduc şi supraveghează maşini şi instalaţii de amestecare, deshidratare, măcinare, uscare, cernere, malaxare şi alte operaţii pentru producerea explozivilor, pulberilor, fitilelor detonante şi altor materiale pirotehnice; conduc şi supraveghează maşini de încărcare a obuzelor, bombelor, rachetelor, minelor etc.

Ocupaţii componente :

822201 condiţioner finisor produse explozive

822202 confecţioner fitile

822203 confecţioner produse pirotehnice

822204 nitrator

822205 pregătitor la produse explozive

822206 preparator la produse explozive

822207 confecţioner cartuşe vânătoare

822208 operator la tragere şi muniţie

822209 controlor calitate dupa efectuarea probelor la armament şi muniţie

822210 operator la pregătirea, conservarea şi ambalarea armamentului şi muniţiei

822211 pregătitor, completator echipamente tehnice şi SDV-uri

822212 delaborator muniţie

822213 controlor calitate pentru execuţia elementelor la armament şi muniţie

8223 OPERATORI LA INSTALAŢIILE DE TRATARE CHIMICĂ A METALELOR

Operatorii la instalaţiile de tratare chimică a metalelor conduc şi supraveghează instalaţii şi dispozitive de curăţire a obiectelor din metale şi tratarea acestora, în vederea protejării împotriva factorilor distructivi sau procedeelor de depunere electrolitică, galvanizare, emailare, metalizare în băi de călire la cald, căptuşire cu pelicule protectoare şi altele.

Ocupaţii componente :

822301 galvanizator

822302 metalizator prin pulverizare

822303 metalizator prin cufundare în metal topit

822304 confecţioner protecţii şi obiecte anticorozive

822305 emailator

822306 operator la confecţionarea materialelor electroizolante

822307 matisor cabluri

822308 metalizator termist

822309 arzător email

822310 emailator insigne şi decoraţii

822311 emailator firme şi decoruri

822312 emailator prin pudrare

822313 emailator prin pulverizare

822314 preparator email

822315 emailator prin imersiune

822316 acoperitor metale

822317 poleitor filiere

822318 protejator conductori cabluri şi condensatori statici de forţă

822319 confecţioner izolaţii la conductori electrici

822320 confecţioner mantale de plumb prin presare la cabluri

822321 confecţioner toroane şi cablaje la conductori electrici

822322 pregătitor seturi de cabluri electrice pentru autotrac şi accesorii

822323 preparator electrolit şi amestec depolarizator

822324 confecţioner şi legător depolarizator

822325 asamblator elemente şi baterii galvanice

822326 confecţioner de elemente galvanice

822327 confecţioner celule de electroliză

822328 controlor de calitate la protejări metalice

8224 OPERATORI LA INSTALAŢIILE DE FABRICARE A PRODUSELOR FOTOGRAFICE

Operatorii la instalaţiile de fabricare a produselor fotografice conduc şi supraveghează maşini şi agregate pentru fabricarea filmelor şi hârtiei foto-grafice, de acoperire şi argintare a plăcilor fotografice sensibile, color sau alb-negru, tratare a peliculelor şi plăcilor fotografice pentru obţinerea negativelor sau diapozitivelor, developare şi reducere a dimensiunilor fotografiilor.

Ocupaţii componente :

822401 pregătitor hârtie fotosensibilă

822402 operator la fabricarea filmelor fotografice

8229 OPERATORI LA INSTALAŢII DE FABRICARE A ALTOR PRODUSE CHIMICE

Operatorii la maşinile pentru fabricarea altor produse chimice conduc şi supraveghează maşini şi instalaţii pentru producerea sodei şi produselor clorosodice, săruri, carbonaţi, esteri, solvenţi şi alte produse chimice.

Ocupaţii componente :

822901 operator la producerea sodei şi produselor clorosodice

822902 operator la fabricarea altor produse chimice

8.2.3. GRUPA MINORĂ 823

Operatori la instalaţiile şi utilajele pentru fabricarea articolelor din cauciuc şi mase plastice

Operatorii la instalaţiile şi utilajele de fabricare a articolelor din cauciuc şi mase plastice conduc şi supraveghează maşini şi instalaţii de 282 COR – PARTEA A DOUA

malaxare şi amestecare a cauciucului şi materialelor din cauciuc, pentru obţinerea produselor din cauciuc natural sau sintetic, precum şi producerea de articole din mase plastice.

Grupe de bază componente :

8231 Operatori la instalaţiile, utilajele şi maşinile pentru fabricarea produselor din cauciuc

8232 Operatori la instalaţiile, utilajele şi maşinile pentru fabricarea articolelor din materiale plastice

8231 OPERATORI LA INSTALAŢIILE, UTILAJELE ŞI MAŞINILE PENTRU FABRICAREA PRODUSELOR DIN CAUCIUC

Operatorii la instalaţiile, utilajele şi maşinile pentru fabricarea pro-duselor din cauciuc conduc şi supraveghează maşini şi instalaţii de malaxat şi amestecare a cauciucului şi ingredientelor acestuia pentru producerea benzilor de rulare, cardului gumat, pânzei gumate, dimensionarea acestora şi vulcanizarea lor pe maşini de vulcanizare; conduc şi supraveghează operaţiile de reşapare a pneurilor uzate şi fabricarea altor articole din cauciuc: menajere, materiale izolante sau accesorii industriale.

Ocupaţii componente :

823101 preparator la confecţionarea produselor industriale din cauciuc

823102 pregnator prize tehnice şi bandă izolatoare

823103 confecţioner de produse industriale din cauciuc

823104 vulcanizator de produse industriale din cauciuc

823105 finisor-reparator de produse industriale din cauciuc

823106 operator la prelucrarea cauciucului

823107 confecţioner garnituri de etanşare din cauciuc

823108 finisor încălţăminte şi articole tehnice din cauciuc

823109 calandror la finisarea cauciucului

823110 pregătitor regenerare cauciuc

823111 devulcanizator regenerare cauciuc

823112 rafinator regenerare cauciuc

823113 dozator prelucrare cauciuc

823114 impregnator produse cauciuc

823115 profilator produse din cauciuc

823116 ştanţator piese pentru încălţăminte din piele şi cauciuc

823117 cusător piese la încălţăminte din cauciuc

823118 vulcanizator piese din cauciuc la prese

823119 vulcanizator la autoclavă

823120 preparator cauciuc electroizolant

823121 vălţar cauciuc electroizolant

823122 maşinist la confecţionarea materialelor electroizolante impregnate

823123 maşinist la confecţionarea materialelor electroizolante stratificate (mică)

823124 maşinist la confecţionarea foliilor de cauciuc electroizolante

823125 presator-formator materiale stratificate, pregnator prize tehnice şi bandă izolatoare

823126 condiţioner finisor produse din cauciuc

823127 croitor pentru încălţăminte şi articole tehnice din cauciuc

823128 pregătitor pentru încălţăminte şi articole tehnice din cauciuc

823129 preparator plăci de etanşare comprimate

823130 operator fabricarea şi prelucrarea polimerilor

8232 OPERATORI LA INSTALAŢIILE, UTILAJELE ŞI MAŞINILE PENTRU FABRICAREA ARTICOLELOR DIN MATERIALE PLASTICE

Operatorii la maşinile pentru fabricarea articolelor din materiale plastice conduc şi supraveghează maşini şi utilaje de inducţie, extindere şi sudare, prese, maşini de vacuum, valţuri, calandre, granulatoare, malaxoare şi altele, pentru obţinerea materialelor plastice folosite în producerea de plăci, bare, ţevi şi alte articole similare.

Ocupaţii componente :

823201 preparator mase plastice

823202 vălţar calandru mase plastice

823203 operator la prelucrarea maselor plastice

823204 presator mase plastice

823205 finisor asamblator obiecte din mase plastice

823206 creator, modelier mase plastice

823207 operator la confecţionarea discurilor fonografice

823208 operator sudare ţevi şi fitinguri din polietilenă de înaltă densitate PEHD

823209 operator mase plastice

823210 operator maşini de termo-formatare

8.2.4. GRUPA MINORĂ 824

Operatori la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor din lemn

Operatorii la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor din lemn conduc şi supraveghează maşini automate şi semiautomate de prelucrare a lemnului şi fabricare a produselor din lemn; execută operaţii de tăiat, fasonat, găurit, rabotat, strunjit pentru fabricarea mobilei, rechizitelor şcolare şi de uz tehnic, binalelor, ambarcaţiunilor, articolelor de sport, instrumentelor muzicale şi altele.

Grupe de bază componente :

8240 Operatori la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor din lemn

8240 OPERATORI LA MAŞINILE ŞI UTILAJELE PENTRU FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN

Operatorii la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor din lemn conduc şi supraveghează maşini automate şi semiautomate de pre-lucrare a lemnului şi fabricare a produselor din lemn; execută operaţii de tăiat, fasonat, găurit, rabotat şi strunjit pentru fabricarea mobilei, rechizitelor şcolare şi de uz tehnic, al binalelor, ambarcaţiunilor, articolelor de sport, instrumentelor muzicale şi altele.

Ocupaţii componente :

824001 confecţioner articole speciale din lemn

824002 confecţioner parchete

824003 confecţioner cutii chibrituri din furnir

824004 impregnator-uscător chibrituri

824005 confecţioner gămălii chibrituri

824006 maşinist la umplerea şi închiderea cutiilor de chibrituri

824007 pastator cutii chibrituri

824008 fasonator calapoade

824009 montator accesorii pentru calapoade

824010 finisor calapoade

824011 circularist la tăiat lemne de foc

824012 curbător lemn

824013 gradator rechizite şi articole tehnice din lemn

824014 tâmplar mecanic la croit şi dimensionat

824015 tâmplar mecanic la rindeluit

824016 tâmplar mecanic la frezat şi găurit

824017 tâmplar mecanic la strunjit

824018 tâmplar mecanic la şlefuit

824019 confecţioner mine pentru creioane

824020 înnobilator scândurele pentru creioane

824021 fasonator creioane şi tocuri

824022 finisor creioane şi tocuri

824023 preparator paste chimice pentru chibrituri

824024 confecţioner cutii chibrituri din carton

824025 operator la maşini unelte cu comandă numerică în prelucrarea lem nului

8.2.5. GRUPA MINORĂ 825

Operatori la maşinile şi utilajele din tipografii şi legătorii

Operatorii la maşinile şi utilajele din tipografii şi legătorii conduc şi supraveghează diverse tipuri de maşini de imprimat, reproducere, legătorie şi gofrat cărţi; conduc maşini speciale pentru fabricarea diferitelor articole din hârtie, carton şi materiale similare

Grupe de bază componente :

8251 Operatori la maşinile şi utilajele de imprimat

8252 Operatori la maşinile şi utilajele de legat cărţi

8253 Operatori la maşinile de papetărie, fabricarea diferitelor articole din hârtie, carton şi materiale similare.

8251 OPERATORI LA MAŞINILE ŞI UTILAJELE DE IMPRIMAT

Operatorii la maşinile şi utilajele de imprimat conduc şi supra-veghează diferite tipuri de prese cu cilindru şi platine, rotative, prese offset, prese litografice, prese heliografice, prese heliogravură şi maşini de imprimare a desenelor pe hârtie.

Ocupaţii componente :

825101 tipograf-tipăritor

825102 dactilo-rotaprint

825103 operator la maşina electronică de gravat

825104 operator la maşinile de fotoculegere (monofoto)

825105 operator tipărituri Braille

825106 heliografist

825107 operator xerox

825108 operator maşini multiplicat

825109 tipograf print digital şi offset

825110 operator la maşina de gravat şi decupat cu laser

825111 operator la maşina de tampografiat

825112 tipograf flexograf

8252 OPERATORI LA MAŞINILE ŞI UTILAJELE DE LEGAT CĂRŢI

Operatorii la maşinile şi utilajele de legat cărţi conduc şi supra-veghează maşini de legat cărţi şi prese de gofrat desene, titluri sau alte inscripţionări pe coperţile de carton ale publicaţiilor.

Ocupaţii componente :

825201 maşinist în legătorie mecanică

825202 strungar şlefuitor tipografie

8253 OPERATORI LA MAŞINILE DE PAPETĂRIE, FABRICAREA DIFERITELOR ARTICOLE DIN HÂRTIE, CARTON ŞI MATERIALE SIMILARE

Operatorii la maşinile de papetărie conduc şi supraveghează maşini care taie şi pliază carton pentru confecţionarea cutiilor conform modelului prestabilit, taie şi pliază hârtie pentru confecţionarea de plicuri, saci, sacoşe şi alte articole similare.

Ocupaţii componente :

825301 cartonagist

825302 operator la maşina de laminat

8.2.6. GRUPA MINORĂ 826

Operatori la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor şi articolelor din textile, blănuri şi piele

Operatorii la maşinile şi utilajele de fabricare a produselor şi articolelor din textile, blănuri şi piele conduc şi supraveghează utilajele pentru pregătirea fibrelor pentru filatură, războaie de ţesătorie şi tricotaje, maşini pentru confecţionarea îmbrăcămintei şi a altor articole din textile, piele, blănuri şi alte materiale.

Grupe de bază componente :

8261 Operatori la utilaje de filatură

8262 Operatori la maşini de ţesut şi tricotat

8263 Operatori la maşini şi utilaje pentru industria confecţiilor

8264 Operatori la utilaje şi instalaţii de finisare textilă

8265 Operatori la maşini pentru tratarea blănurilor şi pieilor

8266 Operatori la maşini, utilaje şi instalaţii din industria încălţămintei

8269 Operatori la maşini de prelucrare a altor articole din textile, blănuri şi alte materiale similare

8261 OPERATORI LA UTILAJE DE FILATURĂ

Operatorii la utilajele de filatură conduc şi supraveghează maşini care amestecă fibrele textile pentru uniformizarea amestecurilor, curăţă, scămoşează fibrele, le transformă în scame, execută operaţii de filare până la obţinerea firelor finite din bumbac, in, cânepă, lână, mătase şi altele.

Ocupaţii componente :

826101 decapsulator

826102 decuscutor

826103 topitor in şi cânepă

826104 meliţator in şi cânepă

826105 înnobilator in şi cânepă

826106 scuturător in şi cânepă

826107 lucrător în bataje (bătător)

826108 destrămător

826109 carbonizator textile

826110 scuturător

826111 pregătitor amestecuri în filaturi

826112 cardator

826113 laminator benzi din fibre

826114 pieptănător

826115 zdrobitor şi uleiator textile

826116 operator maşini puitoare

826117 formator mănuşi fibre liberiene

826118 montator la lipit ace

826119 curăţitor şlefuitor garnituri carde

826120 cilindror în filaturi

826121 disponent în filaturi

826122 pregătitor gogoşi mătase (fierbător)

826123 prelucrător fire de mătase gogoşi (filator)

826124 înnodător fire mătase naturală

826125 finisor fire de mătase naturală

826126 prelucrător deşeuri gogoşi mătase naturală

8262 OPERATORI LA MAŞINI DE ŢESUT ŞI TRICOTAT 288 COR – PARTEA A DOUA

Operatorii la maşinile de ţesut şi tricotat conduc şi supraveghează maşini de ţesut şi tricotat simple sau cu model pentru tapiserie, dantelă, covoare, îmbrăcăminte, ciorapi şi altele.

Ocupaţii componente :

826201 operator la maşini de tricotat rectiliniu

826202 operator la deservirea războaielor de ţesut

826203 şnuruitor Jaqard

826204 operator la maşini de tricotat circular

826205 operator sculuitor

826206 operator canelator

826207 operator la maşini de urzit

826208 operator încheietor fire

826209 operator năvăditor, lipitor, înnodător fire

826210 operator bobinator dublator

826211 operator batirator fire

826212 operator răsucitor fire

826213 pâslitor

826214 confecţioner polizoare din pâslă

8263 OPERATORI LA MAŞINI ŞI UTILAJE PENTRU INDUSTRIA CONFECŢIILOR

Operatorii la maşini de cusut conduc şi supraveghează maşini de cusut simple sau speciale cu un singur ac sau cu mai multe ace, pentru fabricarea sau repararea îmbrăcămintei şi a altor articole din textile, piele sau blană; conduc şi supraveghează maşini simple sau speciale cu un singur ac sau cu mai multe ace pentru brodarea de motive ornamentale pe textile sau alte materiale.

Ocupaţii componente :

826301 operator confecţioner industrial îmbrăcăminte din ţesături, tricotaje, materiale sintetice

826302 operator confecţii îmbrăcăminte din piele şi înlocuitori

826303 operator la confecţionarea industrială a îmbrăcămintei din blană

826304 operator la confecţionarea industrială a mănuşilor din piele

826305 încadrator confecţii

826306 rihtuitor confecţii

826307 pregătitor lansator confecţii

826308 şpănuitor confecţii

826309 tăietor confecţii

8264 OPERATORI LA UTILAJELE ŞI INSTALAŢIILE DE FINISARE TEXTILĂ

Operatorii la utilajele şi instalaţiile de finisare textilă conduc şi supra-veghează maşini care servesc la tratarea produselor textile pentru albire sau colorare, impregnare, curăţare uscată a textilelor sau a articolelor din blană sau piele, eliminarea impurităţilor sau excedentului de agenţi chimici şi cauciuc natural sau execută alte tratamente de finisare.

Ocupaţii componente :

826401 operator gazator textile

826402 operator descleietor textile

826403 operator degamator textile

826404 operator spălător textile

826405 operator albitor textile

826406 operator fierbător textile

826407 operator mercerizator textile

826408 operator pregătitor chimicale în industria textilă

826409 operator vopsitor textile

826410 operator imprimeur textile

826411 confecţioner şabloane şi cilindri de imprimat

826412 operator apretor textile

826413 operator calandor-govrator textile

826414 operator impregnator textile

826415 operator decator

826416 operator presator ţesături textile (storcator textile)

826417 operator fixator textile

826418 operator piuar

826419 operator scămoşetor

826420 operator tunsător textile

826421 operator curăţitor chimic

826422 operator metrar-volator-dublator textile

826423 operator tăietor textile

826424 operator uscător textile

826425 operator îngreunător mătase naturală

826426 naphtolator la imprimerie

826427 vaporizator la imprimerie

826428 confecţioner şabloane la imprimerie

826429 presator axe la cilindrul de imprimat

826430 operator universal-spălător textile şi curăţitor chimic

8265 OPERATORI LA MAŞINI PENTRU TRATAREA BLĂNURILOR ŞI PIEILOR

Operatorii la maşini pentru tratarea blănurilor şi pieilor conduc şi supraveghează maşini pentru îndepărtarea grăsimilor şi altor reziduuri de pe piei înainte de apretare: tunderea blănurilor, vopsirea, întinderea şi netezirea pieilor apretate, tratarea pieilor în soluţii şi aplicarea de apret în vederea transformării acestora în piele tăbăcită, aplicarea vopselelor şi coloranţilor corespunzători.

Ocupaţii componente :

826501 operator cenuşeritor

826502 operator tăbăcitor mineral argăsitor

826503 operator tăbăcitor vegetal

826504 operator finisor mineral

826505 operator finisor vegetal

826506 operator argăsitor

826507 operator sortator în industria pielăriei

826508 vopsitor îmbrăcăminte din blană

8266 OPERATORI LA MAŞINI, UTILAJE ŞI INSTALAŢII DIN INDUSTRIA ÎNCĂLŢĂMINTEI

Operatorii la utilajele şi instalaţiile din industria încălţămintei conduc şi supraveghează maşini ce realizează tipare şi decupează părţi componente pe care le îmbină prin coasere sau lipire şi finisează încălţămintea; conduc şi supraveghează maşini pentru fabricat articole din piele, valize, serviete, poşete, centuri, articole de marochinărie şi alte obiecte similare.

Ocupaţii componente :

826601 cusător mănuşi piele

826602 croitor mănuşi piele

826603 operator la prepararea tălpii de încălţăminte din fibre

826604 operator la confecţionarea industrială a articolelor din cauciuc şi textile cauciucate

826605 croitor ştanţator piese încălţăminte

826606 pregătitor piese încălţăminte

826607 cusător piese din piele şi înlocuitori

826608 trăgător feţe pe calapod

826609 tălpuitor industrial

826610 finisor încălţăminte

826611 finisor mănuşi piele

826612 croitor ştanţator articole marochinărie

826613 cusător articole marochinărie

826614 pregătitor articole marochinărie

826615 asamblator montator articole marochinărie

8269 OPERATORI LA MAŞINI DE PRELUCRARE A ALTOR ARTICOLE DIN TEXTILE, BLĂNURI ŞI ALTE MATERIALE SIMILARE

Operatorii la maşini de prelucrare a altor articole din textile, blănuri şi alte materiale înlocuitoare conduc şi supraveghează maşini destinate fabricării pălăriilor din textile, piele sau blană, confecţionării industriale a articolelor tehnice din piele şi înlocuitori, articolelor de sport şi protecţie din piele şi înlocuitori şi alte articole similare.

Ocupaţii componente :

826901 operator la confecţionea industriala a pălăriilor

826902 croitor confecţii industriale din blană

826903 operator la confecţionarea industrială a articolelor de sport şi protecţie, din piele şi înlocuitori

826904 cusător confecţii industriale din blană

826905 pregătitor confecţii industriale din blană

826906 finisor confecţii industriale din blană

826907 operator textile neţesute

8.2.7. GRUPA MINORĂ 827

Operatori la maşinile pentru fabricarea produselor alimentare

Operatorii la maşinile pentru fabricarea produselor alimentare conduc maşini şi utilaje pentru sacrificarea animalelor, tranşarea cărnii şi peştelui în vederea vânzării sau prelucrării, fabricării produselor conservate sau semiconservate din carne şi peşte; prelucrarea laptelui şi obţinerea pro-duselor lactate; măcinarea şi prelucrarea mirodeniilor şi produselor similare; fabricarea pâinii, produselor de panificaţie şi cofetărie; prelucrarea conservelor şi semiconservelor din legume şi fructe; prelucrarea ceaiului, cafelei şi pudrei de cacao; fabricarea berii, vinului şi băuturilor spirtoase, sucurilor şi altor băuturi răcoritoare; prelucrarea tutunului şi produselor din tutun.

Grupe de bază componente :

8271 Operatori la maşini şi utilaje de prelucrare a cărnii şi peştelui

8272 Operatori la maşini şi utilaje de fabricare a produselor lactate

8273 Operatori la maşini de măcinat cereale şi mirodenii

8274 Operatori la maşini şi utilaje pentru fabricarea pâinii, pastelor făinoase, a produselor de patiserie, cofetărie şi zaharoase

8275 Operatori la maşini şi utilaje pentru prelucrarea fructelor, legumelor şi fabricarea uleiurilor alimentare

8276 Operatori la utilaje de producere şi rafinare a zahărului

8277 Operatori la maşini şi utilaje de prelucrare a cafelei şi a ceaiului

8278 Operatori la maşini şi instalaţii de fabricare a berii, vinurilor şi altor băuturi

8279 Operatori la utilaje de prelucrare a tutunului şi produselor din tutun

8271 OPERATORI LA MAŞINI ŞI UTILAJE DE PRELUCRARE A CĂRNII ŞI PEŞTELUI

Operatorii la maşinile şi utilajele pentru prelucrarea cărnii şi peştelui conduc şi supraveghează instalaţii pentru sacrificarea animalelor, tranşarea cărnii şi peştelui, prelucrarea cărnii şi peştelui în produse conservate, mezeluri, afumături din carne şi peşte.

Ocupaţii componente :

827101 operator la prepararea conservelor din carne, peşte şi în amestec legume şi peşte

827102 operator la valorificarea subproduselor de abator

827103 tripier

827104 preparator peşte, raci, broaşte în cherhanale şi oficii

827105 preparator făină din peşte

827106 topitor grăsimi comestibile şi de uz industrial

827107 operator la fabricarea mezelurilor

827108 colector şi sortator păr

827109 preparator ulei de copite

827110 colector şi preparator făină, sânge, carne, oase

827111 curăţitor piei

827112 valorificator glande

827113 preparator pepsină, cheag

827114 măţar

8272 OPERATORI LA MAŞINI ŞI UTILAJE DE FABRICARE A PRODUSELOR LACTATE

Operatorii la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor lactate conduc şi supraveghează maşini şi instalaţii pentru omogenizarea şi pasteurizarea laptelui, producerea smântânii, laptelui praf, untului, brânzeturilor şi altor produse lactate.

Ocupaţii componente :

827201 operator la prepararea brânzeturilor

827202 operator la prepararea produselor lactate

827203 operator centru de răcire lapte

827204 operator la fabricarea untului

827205 preparator conserve lapte şi lactoză

8273 OPERATORI LA MAŞINI DE MĂCINAT CEREALE ŞI MIRODENII

Operatorii la maşinile de măcinat cereale şi mirodenii conduc şi supraveghează maşini de măcinat, pisat, amestecat şi prelucrat cereale, mirodenii, orez, destinate consumului uman sau animalier.

Ocupaţii componente :

827301 morar

827302 operator la fabricarea nutreţurilor combinate

827303 preparator boia de ardei

827304 preparator muştar

827305 preparator extracte, arome şi esenţe

827306 decorticator crupe

8274 OPERATORI LA MAŞINI ŞI UTILAJE PENTRU FABRICAREA PÂINII, PASTELOR FĂINOASE, A PRODUSELOR DE PATISERIE, COFETĂRIE ŞI ZAHAROASE

Operatorii la maşinile şi utilajele pentru fabricarea pâinii, pastelor făinoase, a produselor de patiserie, cofetărie şi produselor zaharoase conduc maşini şi utilaje pentru producerea pâinii, produselor de patiserie, pastelor făinoase, a ciocolatei şi altor produse zaharoase.

Ocupaţii componente :

827401 operator la prepararea produselor zaharoase

827402 operator la fabricarea produselor făinoase

827403 preparator îngheţată

827404 operator la fabricarea biscuiţilor

827405 preparator napolitane

8275 OPERATORI LA MAŞINI ŞI UTILAJE PENTRU PRELUCRAREA FRUCTELOR, LEGUMELOR ŞI FABRICAREA ULEIURILOR ALIMENTARE

Operatorii la maşinile şi utilajele pentru prelucrarea fructelor, legumelor şi fabricarea uleiurilor alimentare conduc şi supraveghează maşini pentru: extragerea sucurilor din fructe şi legume, prin stoarcere; extragerea şi rafinarea uleiului din seminţe, nuci, migdale şi fructe oleaginoase; fabricarea margarinei şi produselor similare; deshidratarea, fierberea şi conservarea fructelor şi legumelor sau congelarea lor.

Ocupaţii componente :

827501 operator la fabricarea uleiurilor vegetale

827502 operator la fabricarea conservelor din legume sau fructe

8276 OPERATORI LA UTILAJE DE PRODUCERE ŞI RAFINARE A ZAHĂRULUI

Operatorii la utilajele de producere şi rafinare a zahărului conduc şi supraveghează instalaţii pentru prelucrarea sfeclei de zahăr, obţinerea zahărului brut şi rafinarea acestuia, precum şi pentru prelucrarea mierii.

Ocupaţii componente :

827601 operator la fabricarea zahărului

827602 condiţioner miere

827603 preparator de produse apicole

8277 OPERATORI LA MAŞINI ŞI UTILAJE DE PRELUCRARE A CAFELEI ŞI CEAIULUI

Operatorii la maşinile şi utilajele de prelucrare a cafelei şi ceaiului conduc maşini şi utilaje care servesc la: uscarea frunzelor de ceai sau usca-rea frunzelor fermentate şi amestecarea diferitelor sorturi de ceai; prăjirea boabelor de cafea şi amestecarea cu cacao, rădăcini de cicoare; obţinerea de surogate prin măcinare şi amestecare.

Ocupaţii componente :

827701 preparator surogate cafea

827702 operator la condiţionarea şi prelucrarea plantelor medicinale

8278 OPERATORI LA MAŞINI ŞI INSTALAŢII DE FABRICARE A BERII, VINURILOR ŞI ALTOR BĂUTURI

Operatorii la maşinile şi instalaţiile de fabricare a berii, vinurilor şi altor băuturi conduc şi supraveghează instalaţii pentru: fermentarea şi distilarea orzului şi altor cereale pentru fabricarea berii; prelucrarea şi fermentarea strugurilor pentru producerea vinurilor; distilarea pentru obţinerea băuturilor alcoolice şi a altor băuturi nealcoolice, cu excepţia sucurilor din fructe şi legume.

Ocupaţii componente :

827801 operator la prepararea băuturilor alcoolice şi răcoritoare

827802 operator la fabricarea berii

827803 operator la fabricarea malţului

827804 operator la fabricarea spirtului şi drojdiei de panificaţie

827805 vinificator pivnicer

827806 fermentator oţet

827807 operator la fabricarea glucozei

827808 preparator băuturi răcoritoare

827809 preparator rachiuri industriale şi lichioruri

827810 distilator rachiuri naturale

827811 operator la fabricarea amidonului şi dextrinei

827812 preparator şampanie

827813 preparator coniac

827814 preparator vermut

8279 OPERATORI LA UTILAJE DE PRELUCRARE A TUTUNULUI ŞI PRODUSELOR DIN TUTUN

Operatorii la utilajele de producere a tutunului şi produselor din tutun conduc şi supraveghează instalaţii pentru prelucrarea tutunului, fabricarea ţigaretelor şi altor produse din tutun.

Ocupaţii componente :

827901 operator la fermentarea tutunului şi fabricarea produselor din tutun

8.2.8. GRUPA MINORĂ 828

Asamblori de maşini, echipamente şi alte produse

Asamblorii execută operaţii de montaj-asamblare a pieselor şi re-pe