TITLUL IX, Impozite si taxe locale – Codul Fiscal (actualizat 2011)

TITLUL IX, Impozite şi taxe locale

conform ANAF [https://www.anaf.ro]

*) Nu sunt incluse în textul actualizat modificările efectuate prin art. I pct. 215 din Legea nr. 343/2006. Reproducem mai jos aceste prevederi.“215. În cuprinsul titlului IX „Impozite şi taxe locale”, sintagma „taxa asupra mijloacelor de transport” se va înlocui cu sintagma „impozitul pe mijloacele de transport”.”

CAP. 1Dispoziţii generale ART. 247Definiţii În înţelesul prezentului titlu, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) rangul unei localităţi – rangul atribuit unei localităţi conform legii;

b) zone din cadrul localităţii – zone stabilite de consiliul local, în funcţie de poziţia terenului faţă de centrul localităţii, de reţelele edilitare, precum şi de alte elemente specifice fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, conform documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, registrelor agricole, evidenţelor specifice cadastrului imobiliar-edilitar sau altor evidenţe agricole sau cadastrale care pot afecta valoarea terenului;

c) nomenclatură stradală – lista care conţine denumirile tuturor străzilor dintr-o unitate administrativ-teritorială, numerele de identificare a imobilelor pe fiecare stradă în parte, precum şi titularul dreptului de proprietate al fiecărui imobil; nomenclatura stradală se organizează pe fiecare localitate rurală şi urbană şi reprezintă evidenţa primară unitară care serveşte la atribuirea adresei domiciliului/reşedinţei persoanei fizice, a sediului persoanei juridice, precum şi a fiecărui imobil, teren şi/sau clădire.

Norme metodologice [https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Cod_fiscal_norme_2011.htm#e247] (click AICI) [https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Cod_fiscal_norme_2011.htm#e247] ART. 248Impozite şi taxe locale Impozitele şi taxele locale sunt după cum urmează:

a) impozitul pe clădiri;b) impozitul pe teren;c) taxa asupra mijloacelor de transport;d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor;

e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate;

f) impozitul pe spectacole;g) taxa hotelieră;h) taxe speciale;i) alte taxe locale. Norme metodologice (click AICI) [https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Cod_fiscal_norme_2011.htm#e248] CAP. 2Impozitul şi taxa pe clădiri ART. 249Reguli generale (1) Orice persoană care are în proprietate o clădire situată în România datorează anual impozit pentru acea clădire, exceptând cazul în care în prezentul titlu se prevede diferit.

(2) Impozitul prevăzut la alin. (1), denumit în continuare impozit pe clădiri, precum şi taxa pe clădiri prevăzută la alin. (3) se datorează către bugetul local al comunei, al oraşului sau al municipiului în care este amplasată clădirea. În cazul municipiului Bucureşti, impozitul şi taxa pe clădiri se datorează către bugetul local al sectorului în care este amplasată clădirea.

(3) Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.

(4) În cazul în care o clădire se află în proprietatea comună a două sau mai multe persoane, fiecare dintre proprietarii comuni ai clădirii datorează impozitul pentru spaţiile situate în partea din clădire aflată în proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili părţile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul pentru clădirea respectivă.

(5) În înţelesul prezentului titlu, clădire este orice construcţie situată deasupra solului şi/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosinţa sa, şi care are una sau mai multe încăperi ce pot servi la adăpostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalaţii, echipamente şi altele asemenea, iar elementele structurale de bază ale acesteia sunt pereţii şi acoperişul, indiferent de materialele din care sunt construite. Încăperea reprezintă spaţiul din interiorul unei clădiri.

Norme metodologice [https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Cod_fiscal_norme_2011.htm#e249] (click AICI) [https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Cod_fiscal_norme_2011.htm#e249] ART. 250Scutiri (1) Clădirile pentru care nu se datorează impozit, prin efectul legii, sunt, după cum urmează:

1. clădirile proprietate a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale sau a oricăror instituţii publice, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice, altele decât cele desfăşurate în relaţie cu persoane juridice de drept public;

2. clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

3. clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial în România şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

4. clădirile care constituie patrimoniul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat, confesional sau particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

5. clădirile unităţilor sanitare publice, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

6. clădirile care sunt afectate centralelor hidroelectrice, termoelectrice şi nuclearo-electrice, staţiilor şi posturilor de transformare, precum şi staţiilor de conexiuni;

7. clădirile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

8. clădirile funerare din cimitire şi crematorii;

9. clădirile din parcurile industriale, ştiinţifice şi tehnologice, potrivit legii;

10. clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

11. clădirile care constituie patrimoniul Academiei Române, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

12. clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

13. clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată;

14. clădirile care sunt afectate activităţilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, de îmbunătăţiri funciare şi de intervenţii la apărarea împotriva inundaţiilor, precum şi clădirile din porturi şi cele afectate canalelor navigabile şi staţiilor de pompare aferente canalelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

15. clădirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje şi tuneluri şi care sunt utilizate pentru exploatarea acestor construcţii, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice;

16. construcţiile speciale situate în subteran, indiferent de folosinţa acestora şi turnurile de extracţie;

17. clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadniţe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri şi/sau pătule pentru depozitarea şi conservarea cerealelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice;

18. clădirile trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale în lipsă de moştenitori legali sau testamentari;

19. clădirile utilizate pentru activităţi social-umanitare de către asociaţii, fundaţii şi culte, potrivit hotărârii consiliului local.

(2) Nu intră sub incidenţa impozitului pe clădiri construcţiile care nu au elementele constitutive ale unei clădiri.

(3) Scutirea de impozit prevăzută la alin. (1) pct. 10 – 13 se aplică pe durata pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public.

Norme metodologice [https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Cod_fiscal_norme_2011.htm#e250] (click AICI) [https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Cod_fiscal_norme_2011.htm#e250] ART. 251Calculul impozitului pentru persoane fizice (1) În cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabilă a clădirii.

(2) În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii se identifică în tabelul prevăzut la alin. (3) valoarea impozabilă cea mai mare corespunzătoare tipului clădirii respective.

(3) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimate în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/mp, din tabelul următor:

______________________________________________________________________________| TIPUL CLĂDIRII | VALOAREA IMPOZABILĂ |

| | – lei/mp – |

|________________________________|_____________________________________________|| | Clădire cu instalaţie| Clădire fără |

| | electrică, de apă, | instalaţie electrică,|

| | de canalizare şi de | de apă, de canalizare|

| | încălzire | şi de încălzire |

| | (condiţii cumulative)| |

|________________________________|______________________|______________________|| 0 | 1 | 2 |

|________________________________|______________________|______________________|| A. Clădire cu cadre din beton | 669 | 397 |

| armat sau cu pereţi exteriori | | |

| din cărămidă arsă sau din orice| | |

| alte materiale rezultate în | | |

| urma unui tratament termic | | |

| şi/sau chimic | | |

|________________________________|______________________|______________________|| B. Clădire cu pereţii exteriori| 182 | 114 |

| din lemn, din piatră naturală, | | |

| din cărămidă nearsă, din | | |

| vălătuci sau din orice alte | | |

| materiale nesupuse unui | | |

| tratament termic şi/sau chimic | | |

|________________________________|______________________|______________________|| C. Clădire-anexă cu cadre din | 114 | 102 |

| beton armat sau cu pereţi | | |

| exteriori din cărămidă arsă sau| | |

| din orice alte materiale | | |

| rezultate în urma unui | | |

| tratament termic şi/sau chimic | | |

|________________________________|______________________|______________________|| D. Clădire-anexă cu pereţii | 68 | 45 |

| exteriori din lemn, din piatră | | |

| naturală, din cărămidă nearsă, | | |

| din vălătuci sau din orice alte| | |

| materiale nesupuse unui | | |

| tratament termic şi/sau chimic | | |

|________________________________|______________________|______________________|| E. În cazul contribuabilului | 75% din suma care | 75% din suma care |

| care deţine la aceeaşi adresă | s-ar aplica clădirii | s-ar aplica clădirii |

| încăperi amplasate la subsol, | | |

| la demisol şi/sau la mansardă, | | |

| utilizate ca locuinţă, în | | |

| oricare dintre tipurile de | | |

| clădiri prevăzute la lit. A – D| | |

|________________________________|______________________|______________________|| F. În cazul contribuabilului | 50% din suma care | 50% din suma care |

| care deţine la aceeaşi adresă | s-ar aplica clădirii | s-ar aplica clădirii |

| încăperi amplasate la subsol, | | |

| la demisol şi/sau la mansardă, | | |

| utilizate în alte scopuri decât| | |

| cel de locuinţă, în oricare | | |

| dintre tipurile de clădiri | | |

| prevăzute la lit. A – D | | |

|________________________________|______________________|______________________|(4) Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol, exceptând suprafeţele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinţă şi suprafeţele scărilor şi teraselor neacoperite.

(5) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate conform alin. (3) cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor:

__________________________________________________________| Zona în cadrul | Rangul localităţii |

| localităţii | |

|________________|_________________________________________|| | 0 | I | II | III | IV | V |

|________________|______|______|______|______|______|______|| A | 2,60 | 2,50 | 2,40 | 2,30 | 1,10 | 1,05 |

|________________|______|______|______|______|______|______|| B | 2,50 | 2,40 | 2,30 | 2,20 | 1,05 | 1,00 |

|________________|______|______|______|______|______|______|| C | 2,40 | 2,30 | 2,20 | 2,10 | 1,00 | 0,95 |

|________________|______|______|______|______|______|______|| D | 2,30 | 2,20 | 2,10 | 2,00 | 0,95 | 0,90 |

|________________|______|______|______|______|______|______|(6) În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente, coeficientul de corecţie prevăzut la alin. (5) se reduce cu 0,10.

(7) Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor alin. (1) – (6), se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează:

a) cu 20%, pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;

b) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.

(8) În cazul clădirii utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţă construită depăşeşte 150 de metri pătraţi, valoarea impozabilă a acesteia, determinată în urma aplicării prevederilor alin. (1) – (7), se majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 metri pătraţi sau fracţiune din aceştia.

(81) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care au fost terminate aceste ultime lucrări.

(9) Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,20.

Norme metodologice [https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Cod_fiscal_norme_2011.htm#n251] (click AICI) [https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Cod_fiscal_norme_2011.htm#n251] Notă: Conform anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1514/2006 valorile impozabile prevăzute la art. 251 alin. (3) au fost actualizate astfel:

______________________________________________________________________________| CAP. 2 |

| IMPOZITUL ŞI TAXA*) PE CLĂDIRI |

|______________________________________________________________________________|| VALORILE IMPOZABILE |

| pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul |

| persoanelor fizice |

| Art. 251 alin. (3) |

|______________________________________________________________________________|| Tipul clădirii | NIVELURILE INDEXATE | NIVELURILE APLICABILE |

| | PENTRU ANUL 2006 | ÎN ANUL FISCAL 2007 |

| |__________________________|__________________________|

| | Valoarea impozabilă | Valoarea impozabilă |

| | – lei/mp – | – lei/mp – |

| |__________________________|__________________________|

| |Cu |Fără |Cu |Fără |

| |instalaţii |instalaţii |instalaţii |instalaţii |

| |de apă, |de apă, |de apă, |de apă, |

| |canalizare, |canalizare, |canalizare, |canalizare, |

| |electrice şi|electricitate|electrice şi|electricitate|

| |încălzire |sau încălzire|încălzire |sau încălzire|

| |[condiţii | |[condiţii | |

| |cumulative] | |cumulative] | |

|________________________|____________|_____________|____________|_____________|| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |

|________________________|____________|_____________|____________|_____________|| 1. Clădiri cu pereţi | 669 | 397 | x | x |

| sau cadre din beton | | | | |

| armat, din cărămidă | | | | |

| arsă, piatră naturală | | | | |

| sau alte materiale | | | | |

| asemănătoare | | | | |

|________________________|____________|_____________|____________|_____________|| 2. Clădiri cu pereţi | 182 | 114 | x | x |

| din lemn, cărămidă | | | | |

| nearsă, paiantă, | | | | |

| vălătuci, şipci sau | | | | |

| alte materiale | | | | |

| asemănătoare | | | | |

|________________________|____________|_____________|____________|_____________|| 3. Construcţii anexe | 114 | 102 | x | x |

| corpului principal al | | | | |

| unei clădirii, având | | | | |

| pereţii din beton, | | | | |

| cărămidă arsă, piatră | | | | |

| sau alte materiale | | | | |

| asemănătoare | | | | |

|________________________|____________|_____________|____________|_____________|| 4. Construcţii anexe | 68 | 45 | x | x |

| corpului principal al | | | | |

| unei clădiri, având | | | | |

| pereţii din lemn, | | | | |

| cărămidă nearsă, | | | | |

| vălătuci, şipci sau | | | | |

| alte materiale | | | | |

| asemănătoare | | | | |

|________________________|____________|_____________|____________|_____________|| A. Clădire cu cadre | x | x | 669 | 397 |

| din beton armat sau cu | | | | |

| pereţi exteriori din | | | | |

| cărămidă arsă sau din | | | | |

| orice alte materiale | | | | |

| rezultate în urma unui | | | | |

| tratament termic | | | | |

| şi/sau chimic | | | | |

|________________________|____________|_____________|____________|_____________|| B. Clădire cu pereţii | x | x | 182 | 114 |

| exteriori din lemn, din| | | | |

| piatră naturală, din | | | | |

| cărămidă nearsă, din | | | | |

| vălătuci sau din orice | | | | |

| alte materiale nesupuse| | | | |

| unui tratament termic | | | | |

| şi/sau chimic | | | | |

|________________________|____________|_____________|____________|_____________|| C. Clădire-anexă cu | x | x | 114 | 102 |

| cadre din beton armat | | | | |

| sau cu pereţi exteriori| | | | |

| din cărămidă arsă sau | | | | |

| din orice alte | | | | |

| materiale rezultate în | | | | |

| urma unui tratament | | | | |

| termic şi/sau chimic | | | | |

|________________________|____________|_____________|____________|_____________|| D. Clădire-anexă cu | x | x | 68 | 45 |

| pereţii exteriori din | | | | |

| lemn, din piatră | | | | |

| naturală, din cărămidă | | | | |

| nearsă, din vălătuci | | | | |

| sau din orice alte | | | | |

| materiale nesupuse unui| | | | |

| tratament termic | | | | |

| şi/sau chimic | | | | |

|________________________|____________|_____________|____________|_____________|| *) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru clădirile proprietate publică |

| sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, |

| concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, |

| persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina |

| fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare|

| sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri. |

|______________________________________________________________________________| ART. 252Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce deţin mai multe clădiri

(1) Persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri datorează un impozit pe clădiri, majorat după cum urmează:

a) cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;

b) cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;

c) cu 300% pentru a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu.

(2) Nu intră sub incidenţa alin. (1) persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri dobândite prin succesiune legală.

(3) În cazul deţinerii a două sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se determină în funcţie de ordinea în care proprietăţile au fost dobândite, aşa cum rezultă din documentele ce atestă calitatea de proprietar.

(4) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) au obligaţia să depună o declaraţie specială la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în raza cărora îşi au domiciliul, precum şi la cele în raza cărora sunt situate celelalte clădiri ale acestora. Modelul declaraţiei speciale va fi cel prevăzut prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Norme metodologice [https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Cod_fiscal_norme_2011.htm#n252] (click AICI) [https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Cod_fiscal_norme_2011.htm#n252] ART. 253Calculul impozitului datorat de persoanele juridice

(1) În cazul persoanelor juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii.

(2) Cota de impozit se stabileşte prin hotărâre a consiliului local şi poate fi cuprinsă între 0,25% şi 1,50% inclusiv. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

(3) Valoarea de inventar a clădirii este valoarea de intrare a clădirii în patrimoniu, înregistrată în contabilitatea proprietarului clădirii, conform prevederilor legale în vigoare.

(31) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, de către locatar, din punct de vedere fiscal, acesta are obligaţia să comunice locatorului valoarea lucrărilor executate pentru depunerea unei noi declaraţii fiscale, în termen de 30 de zile de la data terminării lucrărilor respective.

(4) În cazul unei clădiri a cărei valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării, valoarea impozabilă se reduce cu 15% .

(5) În cazul unei clădiri care a fost reevaluată, conform reglementărilor contabile, valoarea impozabilă a clădiri este valoarea contabilă rezultată în urma reevaluării, înregistrată ca atare în contabilitatea proprietarului – persoană juridică.

(6) În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă, cota impozitului pe clădiri se stabileşte de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucureşti între 5% şi 10% şi se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare. Fac excepţie clădirile care au fost amortizate potrivit legii, în cazul cărora cota impozitului pe clădiri este cea prevăzută la alin. (2).

(7) În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:

a) impozitul pe clădiri se datorează de locatar;b) valoarea care se ia în considerare la calculul impozitului pe clădiri este valoarea din contract a clădirii, aşa cum este ea înregistrată în contabilitatea locatorului sau a locatarului, conform prevederilor legale în vigoare;

c) în cazul în care contractul de leasing încetează altfel decât prin ajungerea la scadenţă, impozitul pe clădiri este datorat de locator.

(8) Impozitul pe clădiri se aplică pentru orice clădire deţinută de o persoană juridică aflată în funcţiune, în rezervă sau în conservare, chiar dacă valoarea sa a fost recuperată integral pe calea amortizării.

Norme metodologice (click AICI) [https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Cod_fiscal_norme_2011.htm#n253] ART. 254Dobândirea, înstrăinarea şi modificarea clădirilor (1) În cazul unei clădiri care a fost dobândită sau construită de o persoană în cursul anului, impozitul pe clădire se datorează de către persoana respectivă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care clădirea a fost dobândită sau construită.

(2) În cazul unei clădiri care a fost înstrăinată, demolată sau distrusă, după caz, în cursul anului, impozitul pe clădire încetează a se mai datora de persoana respectivă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care clădirea a fost înstrăinată, demolată sau distrusă.

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) sau (2), impozitul pe clădiri se recalculează pentru a reflecta perioada din an în care impozitul se aplică acelei persoane.

(4) În cazul extinderii, îmbunătăţirii, distrugerii parţiale sau al altor modificări aduse unei clădiri existente, impozitul pe clădire se recalculează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost finalizată modificarea.

(5) Orice persoană care dobândeşte, construieşte sau înstrăinează o clădire are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, înstrăinării sau construirii.

(6) Orice persoană care extinde, îmbunătăţeşte, demolează, distruge sau modifică în alt mod o clădire existentă are obligaţia să depună o declaraţie în acest sens la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile de la data la care s-au produs aceste modificări.

(7) Înstrăinarea unei clădiri, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra clădirii respective nu are stinse orice creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasată clădirea sau al celei unde îşi are domiciliul fiscal contribuabilul în cauză, cu termene de plată scadente până la data de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea. Atestarea achitării obligaţiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. Actele prin care se înstrăinează clădiri cu încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.

Norme metodologice [https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Cod_fiscal_norme_2011.htm#n254] (click AICI) [https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Cod_fiscal_norme_2011.htm#n254] ART. 255Plata impozitului (1) Impozitul/taxa pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.

(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de până la 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

(3) Impozitul anual pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe clădiri cumulat.

Norme metodologice [https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Cod_fiscal_norme_2011.htm#n255] (click AICI) [https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Cod_fiscal_norme_2011.htm#n255] CAP. 3Impozitul şi taxa pe teren ART. 256Reguli generale (1) Orice persoană care are în proprietate teren situat în România datorează pentru acesta un impozit anual, exceptând cazurile în care în prezentul titlu se prevede altfel.

(2) Impozitul prevăzut la alin. (1), denumit în continuare impozit pe teren, precum şi taxa pe teren prevăzută la alin. (3) se datorează către bugetul local al comunei, al oraşului sau al municipiului în care este amplasat terenul. În cazul municipiului Bucureşti, impozitul şi taxa pe teren se datorează către bugetul local al sectorului în care este amplasat terenul.

(3) Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren.

(4) În cazul terenului care este deţinut în comun de două sau mai multe persoane, fiecare proprietar datorează impozit pentru partea din teren aflată în proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili părţile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul pentru terenul respectiv.

(5) În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia, impozitul pe teren se datorează de locatar.

(6) În cazul în care contractul de leasing încetează, altfel decât prin ajungerea la scadenţă, impozitul pe teren este datorat de locator.

Norme metodologice (click AICI) [https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Cod_fiscal_norme_2011.htm#n256] ART. 257Scutiri Impozitul pe teren nu se datorează pentru:

a) terenul aferent unei clădiri, pentru suprafaţa de teren care este acoperită de o clădire;

b) orice teren al unui cult religios recunoscut de lege şi al unei unităţi locale a acestuia, cu personalitate juridică;

c) orice teren al unui cimitir, crematoriu;d) orice teren al unei instituţii de învăţământ preuniversitar şi universitar, autorizată provizoriu sau acreditată;

e) orice teren al unei unităţi sanitare de interes naţional care nu a trecut în patrimoniul autorităţilor locale;

f) orice teren deţinut, administrat sau folosit de către o instituţie publică, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice;

g) orice teren proprietate a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale sau a altor instituţii publice, aferent unei clădiri al cărui titular este oricare din aceste categorii de proprietari, exceptând suprafeţele acestuia folosite pentru activităţi economice;

h) orice teren degradat sau poluat, inclus în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât durează ameliorarea acestuia;

i) terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii pentru agricultură sau silvicultură, orice terenuri ocupate de iazuri, bălţi, lacuri de acumulare sau căi navigabile, cele folosite pentru activităţile de apărare împotriva inundaţiilor, gospodărirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apă, cele folosite ca zone de protecţie definite în lege, precum şi terenurile utilizate pentru exploatările din subsol, încadrate astfel printr-o hotărâre a consiliului local, în măsura în care nu afectează folosirea suprafeţei solului;

j) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigaţie, terenurile aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele şi staţiile de pompare aferente acestora, precum şi terenurile aferente lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, pe baza avizului privind categoria de folosinţă a terenului, emis de oficiul judeţean de cadastru şi publicitate imobiliară;

k) terenurile ocupate de autostrăzi, drumuri europene, drumuri naţionale, drumuri principale administrate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., zonele de siguranţă a acestora, precum şi terenurile din jurul pistelor reprezentând zone de siguranţă;

l) terenurile parcurilor industriale, ştiinţifice şi tehnologice, potrivit legii;

m) terenurile trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale în lipsă de moştenitori legali sau testamentari;

n) terenurile aferente clădirilor prevăzute la art. 250 alin. (1) pct. 6 şi 7, cu excepţia celor folosite pentru activităţi economice;

o) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 pe durata pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public;

p) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 pe durata pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public;

r) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 6 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 pe durata pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public.

Norme metodologice (click AICI) [https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Cod_fiscal_norme_2011.htm#n257] ART. 258Calculul impozitului (1) Impozitul pe teren se stabileşte luând în calcul numărul de metri pătraţi de teren, rangul localităţii în care este amplasat terenul şi zona şi/sau categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local.

(2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel*):

_______________________________________________________________________|Zona din cadrul localităţii| Rangul localităţii (lei [vechi]/mp) |

|___________________________|___________________________________________|| | O | I | II | III | IV | V |

|___________________________|_______|_______|_______|_______|_____|_____|| A | 5.900 | 4.900 | 4.300 | 3.700 | 500 | 400 |

|___________________________|_______|_______|_______|_______|_____|_____|| B | 4.900 | 3.700 | 3.000 | 2.500 | 400 | 300 |

|___________________________|_______|_______|_______|_______|_____|_____|| C | 3.700 | 2.500 | 1.900 | 1.200 | 300 | 200 |

|___________________________|_______|_______|_______|_______|_____|_____|| D | 2.500 | 1.200 | 1.000 | 700 | 200 | 100 |

|___________________________|_______|_______|_______|_______|_____|_____|(3) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la alin. (4), iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la alin. (5).

(4) Pentru stabilirea impozitului pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul următor:

_____________________________________________________________________Nr. Zona (lei/ha)

crt. _________________

A B C D

_____________________________________________________________________ 1 Teren arabil 20 15 13 11

2 Păşune 15 13 11 9

3 Fâneaţă 15 13 11 9

4 Vie 33 25 20 13

5 Livadă 38 33 25 20

6 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră 20 15 13 11

7 Teren cu apă 11 9 6 x

8 Drumuri şi căi ferate x x x x

9 Teren neproductiv x x x x

_____________________________________________________________________ (5) Suma stabilită conform alin. (4) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut în următorul tabel:

_______________________________________________| Rangul localităţii | Coeficientul de corecţie |

|____________________|__________________________|| O | 8,00 |

|____________________|__________________________|| I | 5,00 |

|____________________|__________________________|| II | 4,00 |

|____________________|__________________________|| III | 3,00 |

|____________________|__________________________|| IV | 1,10 |

|____________________|__________________________|| V | 1,00 |

|____________________|__________________________| (51) Ca excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se calculează conform prevederilor alin. (3) – (5) numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;

b) au înregistrate în evidenţa contabilă venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a).

(52) În caz contrar, impozitul pe terenul situat în intravilanul unităţii administrativ-teritoriale, datorat de contribuabilii persoane juridice, se calculează conform alin. (2).

(6) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art. 251 alin. (5)**):

________________________________________________________________________________Nr. Categoria de folosinţă Zona

crt. [lei (RON)/ha]

________________________________________________________________________________ 0 1 A B C D

________________________________________________________________________________1. Teren cu construcţii 22 20 18 16

2. Arabil 36 34 32 30

3. Păşune 20 18 16 14

4. Fâneaţă 20 18 16 14

5. Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 40 38 36 34

5.1. Vie până la intrarea pe rod x x x x

6. Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 40 38 36 34

6.1. Livadă până la intrarea pe rod x x x x

7. Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu

excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1 12 10 8 6

7.1. Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol

de protecţie x x x x

8. Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 4 3 2 1

8.1. Teren cu amenajări piscicole 24 22 20 18

9. Drumuri şi căi ferate x x x x

10. Teren neproductiv x x x x

________________________________________________________________________________(7) Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea categoriei de folosinţă se pot face numai pe bază de documente, anexate la declaraţia făcută sub semnătura proprie a capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei, potrivit normelor prevăzute la art. 293, sub sancţiunea nulităţii.

(8) Atât în cazul clădirilor, cât şi al terenurilor, dacă se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în condiţiile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafeţele care corespund situaţiei reale, dovedite prin lucrări tehnice de cadastru. Datele rezultate din lucrările tehnice de cadastru se înscriu în evidenţele fiscale, în registrul agricol, precum şi în cartea funciară, iar modificarea sarcinilor fiscale operează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care se înregistrează la compartimentul de specialitate lucrarea respectivă, ca anexă la declaraţia fiscală.

*) Conform anexei la Hotărârea Guvernului nr. 797/2005 valorile impozabile prevăzute la art. 258 alin. (2) au fost actualizate astfel:

______________________________________________________________________________| |

| CAP. 3 |

| IMPOZITUL PE TEREN |

| |

|______________________________________________________________________________|| |

| IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN – TERENURI CU CONSTRUCŢII |

| |

| art. 258 alin. (2) |

|______________________________________________________________________________||Zona în | NIVELURILE INDEXATE |

|cadrul | PENTRU ANUL 2005 – lei/ha*) – |

|locali- |_____________________________________________________________________|

|tăţii | Nivelurile impozitului, pe ranguri de localităţi |

| | rol/ron |

| |_____________________________________________________________________|

| | 0 | I | II | III | IV | V |

|________|___________|___________|___________|___________|__________|__________|| A |69.850.000/|58.000.000/|50.950.000/|43.850.000/|6.000.000/|4.800.000/|

| | 6.985 | 5.800 | 5.095 | 4.385 | 600 | 480 |

|________|___________|___________|___________|___________|__________|__________|| B |58.000.000/|43.850.000/|35.550.000/|30.000.000/|4.800.000/|3.600.000/|

| | 5.800 | 4.385 | 3.555 | 3.000 | 480 | 360 |

|________|___________|___________|___________|___________|__________|__________|| C |43.850.000/|30.000.000/|22.500.000/|14.250.000/|3.600.000/|2.400.000/|

| | 4.385 | 3.000 | 2.250 | 1.425 | 360 | 240 |

|________|___________|___________|___________|___________|__________|__________|| D |30.000.000/|14.250.000/|11.900.000/| 8.300.000/|2.350.000/|1.200.000/|

| | 3.000 | 1.425 | 1.190 | 830 | 235 | 120 |

|________|___________|___________|___________|___________|__________|__________|| |

|______________________________________________________________________________||Zona în | NIVELURILE INDEXATE |

|cadrul | PENTRU ANUL 2006 – lei/ha*) – |

|locali- |_____________________________________________________________________|

|tăţii | Nivelurile impozitului, pe ranguri de localităţi |

| |_____________________________________________________________________|

| | 0 | I | II | III | IV | V |

|________|___________|___________|___________|___________|__________|__________|| A | 7.404 | 6.148 | 5.401 | 4.681 | 636 | 509 |

|________|___________|___________|___________|___________|__________|__________|| B | 6.148 | 4.648 | 3.768 | 3.180 | 509 | 382 |

|________|___________|___________|___________|___________|__________|__________|| C | 4.648 | 3.180 | 2.385 | 1.511 | 382 | 254 |

|________|___________|___________|___________|___________|__________|__________|| D | 3.180 | 1.511 | 1.261 | 880 | 249 | 127 |

|________|___________|___________|___________|___________|__________|__________|| *) În cazul impozitului pe terenurile amplasate în intravilan, la |

| actualizarea pe anul 2006 a nivelurilor acestuia, pentru a nu majora sau |

| diminua, după caz, nivelurile respective ca efect al rotunjirilor la a doua |

| zecimală în urma conversiei generată de aplicarea Legii nr. 348/2004 privind |

| denominarea monedei naţionale, s-a procedat la raportarea nivelurilor |

| impozitului pe teren în lei/ha, ţinând seama de faptul că 1 mp = 0,0001 ha. |

|______________________________________________________________________________|**) Reproducem mai jos prevederile art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2006.

“ART. 2(1) Impozitele pe terenurile din extravilanul localităţilor, stabilite şi încasate pentru anul 2006 până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, rămân stabilite conform deciziilor de impunere emise de organele fiscale. Impozitul pe terenurile din extravilanul localităţilor, stabilit şi neîncasat până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se stabileşte conform alin. (2).

(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă impozitul pe terenurile din extravilanul localităţilor se stabileşte potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă.

(3) Impozitul pe terenurile amplasate în extravilanul localităţilor, încasat până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se face venit la bugetul de stat.

(4) Prin derogare de la prevederile art. 260 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, impozitul pe teren pentru terenurile amplasate în extravilanul localităţilor, aferent anului 2006, se plăteşte în 3 rate egale, până la datele de 15 iunie, 15 septembrie şi 15 noiembrie inclusiv.”

Norme metodologice (click AICI) [https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Cod_fiscal_norme_2011.htm#n258] ART. 259Dobândiri şi transferuri de teren, precum şi alte modificări aduse terenului

(1) Pentru un teren dobândit de o persoană în cursul unui an, impozitul pe teren se datorează de la data de întâi a lunii următoare celei în care terenul a fost dobândit.

(2) Pentru orice operaţiune juridică efectuată de o persoană în cursul unui an, care are ca efect transferul dreptului de proprietate asupra unui teren, persoana încetează a mai datora impozitul pe teren începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a fost efectuat transferul dreptului de proprietate asupra terenului.

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) sau (2), impozitul pe teren se recalculează pentru a reflecta perioada din an în care impozitul se aplică acelei persoane.

(4) Dacă încadrarea terenului în funcţie de poziţie şi categorie de folosinţă se modifică în cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care modifică impozitul datorat pe teren, impozitul datorat se modifică începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a intervenit modificarea.

(5) Dacă în cursul anului se modifică rangul unei localităţi, impozitul pe teren se modifică pentru întregul teren situat în intravilan corespunzător noii încadrări a localităţii, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a intervenit această modificare.

(6) Orice persoană care dobândeşte teren are obligaţia de a depune o declaraţie privind achiziţia terenului la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile, inclusiv, care urmează după data achiziţiei.

(61) Înstrăinarea unui teren, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra terenului respectiv nu are stinse orice creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau al celei unde îşi are domiciliul fiscal contribuabilul în cauză, cu termene de plată scadente până la data de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea. Atestarea achitării obligaţiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. Actele prin care se înstrăinează terenuri cu încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.

(7) Orice persoană care modifică folosinţa terenului are obligaţia de a depune o declaraţie privind modificarea folosinţei acestuia la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile, inclusiv, care urmează după data modificării folosinţei.

Norme metodologice (click AICI) [https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Cod_fiscal_norme_2011.htm#n259] ART. 260Plata impozitului (1) Impozitul/taxa pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.

(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de până la 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

(3) Impozitul anual pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe teren cumulat.

Norme metodologice (click AICI) [https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Cod_fiscal_norme_2011.htm#n260] CAP. 4Taxa asupra mijloacelor de transport

ART. 261Reguli generale (1) Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat în România datorează o taxă anuală pentru mijlocul de transport, cu excepţia cazurilor în care în prezentul capitol se prevede altfel.

(2) Taxa prevăzută la alin. (1), denumită în continuare taxa asupra mijloacelor de transport, se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale unde persoana îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz.

(3) În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar.

(4) În cazul în care contractul de leasing încetează altfel decât prin ajungerea la scadenţă, impozitul pe mijlocul de transport este datorat de locator.

Norme metodologice (click AICI) [https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Cod_fiscal_norme_2011.htm#n261] ART. 262Scutiri Taxa asupra mijloacelor de transport nu se aplică pentru:

a) autoturismele, motocicletele cu ataş şi mototriciclurile care aparţin persoanelor cu handicap locomotor şi care sunt adaptate handicapului acestora;

b) navele fluviale de pasageri, bărcile şi luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei şi Insula Balta Ialomiţei;

c) mijloacele de transport ale instituţiilor publice;

d) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localităţi, dacă tariful de transport este stabilit în condiţii de transport public;

e) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare.

Norme metodologice (click AICI) [https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Cod_fiscal_norme_2011.htm#n262] ART. 263*)Calculul taxei (1) Taxa asupra mijloacelor de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport, conform celor prevăzute în prezentul capitol.

(2) În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

_______________________________________________________________________________

Tipuri de autovehicule lei/200 cm3

sau fracţiune

din aceasta

_______________________________________________________________________________1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu

capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3 inclusiv 8

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între

1601 cm3 şi 2000 cm3 inclusiv 18

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între

2001 cm3 şi 2600 cm3 inclusiv 72

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între

2601 cm3 şi 3000 cm3 inclusiv 144

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste

3.001 cm3 290

6. Autobuze, autocare, microbuze 24

7. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată

de până la 12 tone inclusiv 30

8. Tractoare înmatriculate 18

_______________________________________________________________________________(3) În cazul unui ataş, taxa pe mijlocul de transport este de 50% din taxa pentru motocicletele, motoretele şi scuterele respective.

(4) În cazul unui autovehicul de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate în operaţiunile de transport intern şi internaţional

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

I. Vehicule cu două axe1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone

07201022. Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone

721981022823. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone

1982782823974. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone

278630397899 II.Vehicule cu 3 axe1. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone

721251021782. Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone

1252551783643. Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 de tone

2553313644734. Masa de cel puţin 21 de tone, dar mai mică de 23 de tone

3315104737295. Masa de cel puţin 23 de tone, dar mai mică de 25 de tone

5107937291.1326. Masa de cel puţin 25 de tone, dar mai mică de 26 de tone

5107937291.1327. Masa de cel puţin 26 tone

III.Vehicule cu 4 axe1. Masa de cel puţin 23 de tone, dar mai mică de 25 de tone

3313364734792. Masa de cel puţin 25 de tone, dar mai mică de 27 de tone

3365244797483. Masa de cel puţin 27 de tone, dar mai mică de 29 de tone

5248327481.1884. Masa de cel puţin 29 de tone, dar mai mică de 31 de tone

8321.2341.1881.7625.Masa de cel puţin 31 de tone, dar mai mică de 32 de tone

8321.2341.1881.7626. Masa de cel puţin 32 tone (5) În cazul unei combinaţii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate în operaţiunile de transport intern şi internaţional

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

I. Vehicule cu 2+1 axe1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone

00002. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone

00003. Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone

0330464. Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone

3374461055. Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone

741731052466. Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone

1732232463187. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

2234023185748. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone

40270557410079. Masa de cel puţin 28 tone II.Vehicule cu 2+2 axe1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

69161982302. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

1612642303773. Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 de tone

2463883445544. Masa de cel puţin 28 de tone, dar mai mică de 29 de tone

3884695546695. Masa de cel puţin 29 de tone, dar mai mică de 31 de tone

46977066910096. Masa de cel puţin 31 de tone, dar mai mică de 33 de tone

7701068109915257. Masa de cel puţin 33 de tone, dar mai mică de 36 de tone

10681622152523168. Masa de cel puţin 36 de tone, dar mai mică de 38 de tone

10681622152523169. Masa de cel puţin 38 tone

III.Vehicule cu 2+3 axe1. Masa de cel puţin 36 de tone, dar mai mică de 38 de tone

7511043107314892. Masa de cel puţin 38 de tone, dar mai mică de 40 de tone

10431442148920603. Masa de cel puţin 40 tone1442213320603047IV.Vehicule cu 3+2 axe1. Masa de cel puţin 36 de tone, dar mai mică de 38 de tone

7511043107314892. Masa de cel puţin 38 de tone, dar mai mică de 40 de tone

10431442148920603. Masa de cel puţin 40 de tone, dar mai mică de 44 de tone

14422133206030474. Masa de cel puţin 44 tone V.Vehicule cu 3+3 axe1. Masa de cel puţin 36 de tone, dar mai mică de 38 de tone

4275176107382. Masa de cel puţin 38 de tone, dar mai mică de 40 de tone

51777273811023. Masa de cel puţin 40 de tone, dar mai mică de 44 de tone

7741229110217554. Masa de cel puţin 44 tone (6) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută la alin. (5), taxa asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor*):

_________________________________________________________| Masa totală maximă autorizată | Taxa |

| |(lei [vechi])|

|____________________________________________|_____________|| a) Până la 1 tonă inclusiv | 59.000 |

|____________________________________________|_____________|| b) Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone | 194.000 |

|____________________________________________|_____________|| c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone | 292.000 |

|____________________________________________|_____________|| d) Peste 5 tone | 370.000 |

|____________________________________________|_____________|(7) În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

_______________________________________________________________________________ Mijlocul de transport pe apă Impozit

– lei/an –

_______________________________________________________________________________1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz

personal 15

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 40

3. Bărci cu motor 150

4. Nave de sport şi agrement*) între 0 şi 800

5. Scutere de apă 150

6. Remorchere şi împingătoare: a) până la 500 CP inclusiv 400

b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP inclusiv 650

c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP inclusiv 1.000

d) peste 4.000 CP 1.600

7. Vapoare – pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta 130

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:

a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone inclusiv 130

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone şi până la

3.000 tone inclusiv 200

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone 350

_______________________________________________________________________________*) Criteriile de stabilire a cuantumului impozitului vor fi prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentului cod.

(8) În înţelesul prezentului articol, capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată a unui mijloc de transport se stabileşte prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achiziţie sau un alt document similar.

*) Conform art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 83/2004, pentru anul 2005, nivelurile taxei armonizate prevăzute la art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Conform anexei la Hotărârea Guvernului nr. 797/2005 valorile impozabile prevăzute la art. 263 alin. (4), art. 263 alin. (5) şi art. 263 alin. (6) au fost actualizate astfel:

______________________________________________________________________________| |

| CAP. 4 |

| TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT |

| |

|______________________________________________________________________________|| |

| art. 263alin. (4) Autovehicule de transport marfă cu masa totală |

| şi 292 alin. (3) autorizată de peste 12 tone |

|______________________________________________________________________________|| Numărul axelor şi masa totală | NIVELURILE INDEXATE | NIVELURILE |

| maximă autorizată | PENTRU ANUL 2005 | PENTRU ANUL 2006 |

| |_____________________|_____________________|

| | Taxa (lei) rol/ron | Taxa (lei) |

| |_____________________|_____________________|

| |Vehicule |Vehicule |Vehicule |Vehicule |

| |cu sistem |cu alt |cu sistem |cu alt |

| |de |sistem de |de |sistem de |

| |suspensie |suspensie |suspensie |suspensie |

| |pneumatică| |pneumatică| |

| |sau un | |sau un | |

| |echivalent| |echivalent| |

| |recunoscut| |recunoscut| |

|__________________________________|__________|__________|__________|__________||I. Vehicule cu două axe | x | x | x | x |

|__________________________________|__________|__________|__________|__________||1. Masa peste 12 tone, |1.184.000/|1.302.000/| 100 | 110 |

|dar nu mai mult de 13 tone | 118,40 | 130,20 | | |

|__________________________________|__________|__________|__________|__________||2. Masa peste 13 tone, |1.302.000/|1.420.000/| 110 | 167 |

|dar nu mai mult de 14 tone | 130,20 | 142,00 | | |

|__________________________________|__________|__________|__________|__________||3. Masa peste 14 tone, |1.420.000/|1.656.000/| 167 | 235 |

|dar nu mai mult de 15 tone | 142,00 | 165,60 | | |

|__________________________________|__________|__________|__________|__________||4. Masa peste 15 tone |1.656.000/|3.314.000/| 235 | 533 |

| | 165,60 | 331,40 | | |

|__________________________________|__________|__________|__________|__________||II. Vehicule cu trei axe | x | x | x | x |

|__________________________________|_____

Lăcașuri Ortodoxe
Din decembrie 2006, Ortodoxie, Tradiție și Meșteșug: informări, articole, dezbateri, traduceri, transmisiuni live. Organizație non-profit care inițiază proiecte în sprijinul credincioșilor.
Puteți citi paginile rețelei web Lăcașuri Ortodoxe în sistem gratuit privat, accesul fiind destinat EXCLUSIV abonaților prin email.