publicat în: Arhivă

LISTA CU MATERIALE STIINTIFICE PUBLICATE – 02.02.2009

LISTA CU ARTICOLE ŞI STUDII ŞTIINŢIFICE REPREZENTATIVE PUBLICATE (TITLUL, REVISTA, PAGINA, ANUL, COAUTORI)
1. Problematica antropologică în opera Părintelui Dumitru Stăniloae, în “Mitropolia Olteniei”, Craiova, nr. 4, 1991, p. 148‑156 (material prezentat la Simpozionul de antropologie creştină româno‑francez, Bucureşti, 1990, va apărea şi sub titlul Sensul eshatologic în antropologia Părintelui Dumitru Stăniloae într‑un volum omagial, consacrat aniversării a şapte ani de la trecerea la cele veşnice, Bucureşti, 5 Octombrie 2000).
2. La valeur de la notion du temps dans la philosophie de la science et dans la théologie patristique orientale de langue grecque. Divergences et convergences în “Analele Universităţii din Craiova”, Drobeta Turnu Severin, Seria Colegiu, fasc. 2 ‑ Ştiinţe Socio‑Umane, anul II, nr. 6, 1994, p. 150‑157.
3. Părintele Prof. Acad. Dr. Dumitru Stăniloae ‑ Doctor honoris causa al Universităţii din Bucureşti. Prezentare şi bibliografie completă, în “Studii Teologice”, nr. 3‑4, 1992, p. 139‑172.
4. The escatological meaning of the time in the Writings of Maximus the Confesor, în “Analele Universită¡ii din Craiova”, Seria: Teologie, Sec¡iunea III. Teologie şi viaţă, anul II, nr.2, 1997, p. 135‑141 (pentru Note, 5 p., a se vedea Erată în revistă). Lucrare acceptată pentru prezentare la Conferinţa internaţională de patristică de la Oxford (august 1995) şi publicare în “Studia Patristica”.
5. Dumnezirea cuvântului ioanic. Privire generală asupra Prologului Sfântului Ioan. Structura Prologului (I), în “Mitropolia Olteniei”, nr. 3‑6, iulie‑decembrie, 1997, p. 21‑32.
6. Dumnezeirea cuvântului ioanic. “Cuvântul este Dumnezeu” (II), în “Mitropolia Olteniei”, nr. 1‑6, ianuarie‑decembrie, 1998, p. 94‑100.
7. Dumnezeirea cuvântului ioanic. “Cuvântul ‑ Fiul lui Dumnezeu” (III), în “Mitropolia Olteniei”, nr. 1‑2, ianuarie‑aprilie, 1998, p. 42‑47.
8. La création comme révélation. Création “ex nihilo”, în “Analele Universităţii din Craiova”, Seria: Teologie, Secţiunea II. Teologie biblică şi patristică, anul II, nr. 2, 1997, p. 69‑79.
9. Vie monacale ‑ Les établissements monastiques, centres de spiritualité roumaine, în “Nouvelle de l’Église Orthodoxe Roumaine”, XXI‑e année, No. 2 ‑ 1991, mars‑avril, Bucarest, Roumanie, p. 27‑30.
10. Fişă biobibliografică în “Omagiul memoriei Părintelui Dumitru Stăniloae”, Editura Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, 1994, p. 147‑152.
11. Din arhiva istorică a României (IV): Răsturnarea din România de la 23.08.1944. Premizele şi desfăşurarea, în colecţia “Românii în istoria universală”, vol. III, cap.XIV : “Testimonia”, Iaşi, 1988, p. 811‑827.
12. Sensul eshatologic al timpului în scrierile lui Maxim Mărturisitorul, în “Mitropolia Olteniei”, Craiova, Anul XLVII, Nr. 1‑2, ianuarie‑aprilie 1995, p. 65‑77.
13. Despre valoarea noţiunii de timp în filosofie, ştiinţă şi în teologia patristică răsăriteană. Divergenţe şi convergenţe în “Mitropolia Olteniei”, Craiova, Anul XLVI, Nr.1‑6, ianuarie‑decembrie 1994, p. 100‑110.
14. Din arhiva istorică a României contemporane(III): Generalul Titus Gârbea despre ultima întrevedere Hitler‑Antonescu, în “Anuarul Institutului de istorie şi arheologie «A.D. Xenopol»”, Iaşi, nr.XXIII/2, 1986, p. 815‑820 (în colaborare cu Gheorghe Buzatu) şi republicat în Gheorghe Buzatu, Mareşalul Antonescu în faţa istoriei, în colecţia “Românii în istoria universală”, 2 vol., B.A.I., Iaşi, 1990, în vol. I, p.485‑495 şi în Antonescu‑Hitler. Corespondenţă şi întâlniri inedite (1940‑1944), 2 vol., ediţie îngrijită de Vasile Arimia, Ion Ardeleanu, Ştefan Lache, coordonator ştiinţific Dr. Florin Constantiniu, Cozia Ed.‑Co., Bucureşti, 1991, vol. II, p. 175‑204.
15. Persoană şi comuniune. Prinos de cinstire Preotului Profesor Academician Dumitru Stăniloae. 1903‑1993, ediţie îngrijită de Micea Păcurariu şi Ioan I. Ică, în colaborare, Editura şI Tiparniţa Arhiepiscopiei Ortodoxe Sibiu, Sibiu, 1993, Capitolul “Bibliografie sistematică”, p. 16‑67.
16. La Dimension eschatologique de l’anthropologie du Père Dumitru Stăniloae, în “Analele Universităţii din Craiova”, Editura Universitaria, seria teologie, anul I, nr. 1, 1996, p. 79‑81.
17. Aspecte ale culturii şi civilizaţiei din epoca lui Mircea cel Bătrân, în “Mitropolia Olteniei”, Craiova, nr. 5, 1986, p. 11‑17.
18. Timp, veşnicie şi eternitate în Corpus Areopagiticum (secolele V‑VI) în “Mitropolia Olteniei”, Craiova, Anul XLVII, Nr. 3‑6, mai‑decembrie 1995, p. 57‑67 [sub varianta franceză Temps, “aion cronos” et éternité en “Corpus Areopagiticum” (V‑e ‑ VI‑e siècle), 15 p. (în curs de apariţie, în cadrul lucrărilor Conferinţei Europene pentru Ştiinţă şi Teologie, E.C.S.T. VI, Cracovia, 1996).
19. Religion et pouvoir. Histoire et actualitė, în “Analele Universităţii din Craiova”, Seria: Teologie, An III, Nr. 3/1998, p. 81‑84.
20. Monastic Life ‑ Monastic Settlements, centres of Romanian spirituality, în "Romanian Orthodox Church News", year XX, No 2 ‑ 1991, March ‑ April, Bucharest, Romania, p. 27‑29.
21. Aniversarea Independenţei României. 9 Mai 1877‑9 Mai 1987, în “Glasul Bisericii”, Bucureşti, nr. 3, 1987, p. 5‑12.
22. “Trias” avant Athanase d’Alexandrie, în “Analele Universităţii din Craiova”, Editura Universitaria, Seria Teologie, anul I, nr. 1, 1996, p. 86‑90.
23. Rolul timpului în Biserica Răsăriteană de ieri şi de azi, în “Mitropolia Olteniei”, nr. 4‑6, aprilie‑iunie, 1996, p. 33‑47.
24. Înţelesuri ale creaţiei şi timpului în primele două veacuri creştine. O abordare apologistă şi o influenţă (vădit) platonică, în “Mitropolia Olteniei”, nr. 1‑3 ianuarie ‑ iunie, 1997, p. 39‑47.
25. Noţiunea de creaţie la începutul sinoadelor ecumenice. Punctul de vedere al Sfântului Atanasie cel Mare, în “Mitropolia Olteniei”, nr. 1‑3 ianuarie‑iunie, 1997, p. 23‑39.
26. Opt secole de existenţă a Bisericii Germanilor din Transilvania, în “Revista Institutului Român pentru Drepturile Omului”, Bucureşti, nr. 2, 1994, p. 20‑21.
27. Puncte de vedere privind viaţa religioasă în România, în “Conştiinţă şi libertate”, Organ Oficial al Organizaţiei Naţionale pentru Apărarea Libertăţii Religioase, Bucureşti, 1991, p. 31‑40.
28. Câteva aprecieri despre argumentarea ontologică în evoluţia Filosofiei Religiei, în “Analele Universităţii din Craiova”, Seria: Teologie, Anul V, nr.6/2000, p.180‑183.
29. Biografia Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae, în “Ortodoxia”, Revista Patriarhiei Române, anul XLV, nr. 3‑4, iulie‑decembrie 1993, Bucureşti, p. 198‑200.
30. Două documente de arhivă din istoria contemporană a României: Ultimele întrevederi la nivel înalt româno‑germane din 5‑6 august 1944, în “Revista Istorică”, serie nouă, tomul VIII, 1997, nr. 3 ‑ 4, martie ‑ aprilie, p. 271 – 275.
31. Religie şi putere. Istorie şi actualitate, în “Mitropolia Olteniei”, nr. 1‑2, ianuarie‑februarie, 1999, p. 48‑50
32. Quelques considérations sur les relations entre l’état et l’église dans la société romaine d’hier et d’aujourd’hui, în “Analele Universităţii din Craiova”, Seria: Teologie, Anul III, Nr. 3/1998, Editura Universitaria, Craiova, p. 92‑98.
33. From the religious and political life in Romania, the central administration of the Churches‑Glimpes ‑, în “Analele Universităţii din Craiova”, Seria: Teologie, Anul IV, Nr. 4/1999, p. 137‑144.
34. Aprecieri despre libertatea şi posibilitatea de a cunoaşte şi a înţelege a omului natura divină şi creată în viziunea origenistă, în “Studii Teologice”, Seria a II‑a, Anul LII, Nr. 3‑4, Iulie‑Decembrie 2000, p. 216‑221 şi în “Cronica Episcopiei Huşilor”, VIII, Editura “Bonitas”, Iaşi, 2002, p. 247‑254.
35. Spirit şi istorie. Volum omagial Gheorghe Vlăduţescu, ediţie îngrijită de Vasile Morar, în colaborare, Editura All, Bucureşti, 1999, Capitolul “Valoarea dimensiunii persoanei umane între temporal şi atemporal”, p. 124‑136., ISBN 973‑684‑063‑0.
36. Câteva consideraţii despre eshatologie şi viaţă fără de moarte a sufletului, în "Ortodoxia", An LIII, Nr. 1‑2, Ianuarie‑Iunie, Bucureşti, 2002, p. 78‑81.
37. Asigurarea transparenţei exercitării drepturilor religioase în activitatea socio‑caritativă din România, în “Candela Moldovei”, an VIII, nr. 7‑8/1999.
38. Cuvânt de învăţătură pentru generaţia viitoare sau cinci cuvinte duhovniceşti pentru posteritate. Interviu cu Părintele Dumitru Stăniloae (interviu inedit), în “Almanah Bisericesc 2003“, Arhiepiscopia Târgoviştei, 2003, Realizator de ASA MEDIA GRAFIC, p.92‑98, în “Analele Universităţii din Craiova”, Seria: Teologie, Anul VI, nr. 7 / 2001, Editura Universitaria, Craiova, p. 248‑254 şi în “Vestitorul Ortodoxiei”, Periodic de informaţie bisericească şi spiritualitate al Patriarhiei Române, Anul XV, Nr. 305‑306, Ianuarie 2003, p. 5‑6.
39. Wirtschftliche Betatigugsfelder der Sekten, în colaborare cu Estera Emanuela Anghelescu, în “Analele Universităţii din Craiova”, Seria: Teologie, Anul VI, nr. 7 / 2001, Editura Universitaria, Craiova, p. 186‑196 şi în “Analele Universităţii ‘’Valahia’’. Facultatea de Teologie”, Târgovişte, 2003, p. 139‑153.
40. Neelucidarea începutului şi sfârşitului etern în viziunea eshatologică origenistă, în “Analele Universităţii din Craiova”, Seria: Teologie, Anul VII, nr. 10 / 2002, Editura Universitaria, Craiova, p. 58‑65.
41. O succintă interpretare a evoluţiei eshatologice şi a vieţii fără de moarte a sufletului, în “Analele Universităţii din Craiova”, Seria: Teologie, Anul VII, nr. 10 / 2002, Editura Universitaria, Craiova, p. 195‑201 şi în ‘‘Teologie şi Viaţă’’, Iaşi, nr. 5‑8 / 2002.
42. Câteva lămuriri despre interdependenţa între eshatologie si sacralizare, în “Analele Universităţii din Craiova”, Seria: Teologie, Anul VII, nr. 10 / 2002, Editura Universitaria, Craiova, p. 137‑142.
43. O interpretare filosofică a doctrinei învierii trupului din eshatologia patristică clasică, în “Analele Universităţii din Craiova”, Seria: Teologie, Anul VII, nr. 9 / 2002, Editura Universitaria, Craiova, p. 106‑110.
44. Câteva consideraţii asupra mântuirii la un exponent de seamă al gândirii filosofice existenţialiste occidentale, în “Analele Universităţii din Craiova”, Seria: Teologie, Anul VII, nr. 9 / 2002, Editura Universitaria, Craiova, p. 151‑160.
45. Statutul ontologic al numelor date lui Dumnezeu in “Numele divine” la Dionisie Areopagitul, in “Mitropolia Olteniei”, Anul LV, Nr. 1‑4/2003, Craiova, p. 36‑43.
46. Domnul Iisus Hristos – Modelul fundamental al iubirii şi umilinţei creştine, în “Almanah Bisericesc. 2003. Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor”, Editura Sloboziei şi Călăraşilor, Slobozia, 2003, p. 16‑25.
47. Rolul cuvântului şi importanţa comunicării în “De Dialectica” a Fericitului Augustin, în “Almanah Bisericesc. 2003. Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor”, Editura Sloboziei şi Călăraşilor, Slobozia, 2003, p. 48‑52.
48. Frica de Dumnezeu sau înţelegerea deplină a sensului vieţii după moarte în viziunea sfinţilor şi marilor ierarhi ai Bisericii: Vasile, Grigore şi Ioan, în “Analele Universităţii “Valahia”. Facultatea de Teologie”, Târgovişte, 2003, p. 163‑177.
49. Câteva aprecieri asupra noţiunilor de eshatologie în gândirea filosofică modernă, în “Analele Universităţii “Valahia’”. Facultatea de Teologie”, Târgovişte, 2003, p. 200‑208 şi în “Almanah Bisericesc 2004. Arhiepiscopia Târgoviştei”, Târgovişte, [2004], p. 49‑58.
50. Fiinţialitatea numelor date lui Dumnezeu în “Numele Divine” din Scrierile Areopagitice, în “Cronica Episcopiei Huşilor”, VIII, Editura “Bonitas”, Iaşi, 2002, p. 233‑246.
51. Dimensiunea sensurilor iubirii şi problema răului la Fericitul Augustin, în “Cronica Episcopiei Huşilor”, VIII, Editura “Bonitas”, Iaşi, 2002, p. 255‑260 si in “Mitropolia Olteniei”, Nr. 9‑12, 2003, p. 20‑23.
52. Succinte lămuriri despre bunătatea şi omnipotenţa lui Dumnezeu în faţa suferinţei şi răului din lume în viziunea augustiniană, în “Cronica Episcopiei Huşilor”, VIII, Editura “Bonitas”, Iaşi, 2002, p. 261‑266 şi în “Mitropolia Olteniei”, Nr. 1‑4, 2004, p. 49‑53.
53. Argumentaţia ontologică în scrierile unui faimos gânditor medieval occidental, în “Cronica Episcopiei Huşilor”, VIII, Editura “Bonitas”, Iaşi, 2002, p. 267‑278.
54. Câteva aprecieri despre un promotor al experienţei mistice occidentale, în “Cronica Episcopiei Huşilor”, VIII, Editura “Bonitas”, Iaşi, 2002, p. 279‑286.
55. Ortodoxia în contextul social‑istoric al Europei de astăzi. Succinte aprecieri şi înţelesuri, în “Analele Universităţii din Craiova”, Seria: Teologie, Anul IX, nr. 12/2004, Editura Universitaria, Craiova, p. 43‑50; în “Almanah Bisericesc. 2005. Arhiepiscopia Târgoviştei”, Târgovişte, 2005, p. 78‑82; în “Ortodoxia parte integrantǎ din spiritualitatea şi cultura europeanǎ”, Mǎnǎstiraea Constantin Brâncoveanu, Sâmbǎta de Sus, 28 aprilie – 2 mai 2004, Programul Phare 2002 de Micro‑Proiecte. Fondul Europa, Editat de Consiliul Judeţean Braşov în parteneriat cu Mǎnǎstiraea Constantin Brâncoveanu, Sâmbǎta de Sus, p. 143‑151; în “Profesorul Universitar Dr.Dr.D.H.C. Nicolae V. Dură la 60 de ani”, Editor Facultatea de Teologie a Universităţii “Ovidiu” din Constanţa, (Constanţa, 2005), p. 418‑421; în “Analele Universităţii “Valahia”. Facultatea de Teologie”, Târgovişte, 2004, p. 25‑34; în “Mitropolia Olteniei”, Anul LVI, Nr. 5‑8/2004, Craiova, p. 39‑45.
56. Pe treptele mereu urcǎtoare ale timpului spre veşnicie, în “Telegraful Român”, Anul 140 (193), Nr. 37‑40, p. 1‑2.
57. Nǎzuinţele Bisericii pentru împlinirea apostolatului social între secularizare şi o irevocabilǎ misiune. Visul României Creştine în Europa Unitǎ de mâine, Simpozionul “Aspecte ale filantropiei creştine contemporane”, în “Studii”, Nr. 3 – An 2005, Mitropolia Olteniei. Centrul de Studii de Teologie Aplicatǎ & Universitatea Craiova. Facultatea de Teologie, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2‑4 Iunie 2005, p. 141‑148.
58. Semnificaţii ale Logosului în cultura filosoficǎ din Grecia Anticǎ, în “Arhid.Prof.Univ.Dr. Constantin Voicu Dr.H.C. Universitatea Oradea – O viaţǎ în slujba Bisericii şi Şcolii Româneşti”, EIBMBOR, Bucureşti, 2005, p. 331‑337.
59. Libertatea religioasă din România în contextul integrării în Uniunea Europeană, în “Almanah Bisericesc. 2006. Arhiepiscopia Târgoviştei”, Târgovişte, 2006, p. 66‑70; în “Analele Universităţii OVIDIUS Constanţa”, Seria: Drept şi Ştiinţe Administrative, Nr. 3 (2005), OVIDIUS University Press, p. 96‑101.
60. Interviu cu Domnul General Titus Gârbea [Document inedit], în “Analele Universităţii “Valahia”. Facultatea de Teologie”, Târgovişte, 2004, p. 35‑47.
61. Tendinţe paradoxale ale dimensiunii timpului în gândirea patristică răsăriteană şi filosofia ştiinţei. Câteva remarci concise, “Simpozionul Ştiinţă şi Religie. Conflict sau convergenţă ?”, Universitatea “Ovidius” Constanţa, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Centrul de cercetări teologice, interculturale şi ecumenice “Sf. Ioan Cassian”, Constanţa, Noiembrie 2005, Editura Vasiliana ’98, Iaşi, 2005, p.267‑280.
62. Temporal şi atemporal între teologia răsăriteană şi filosofia ştiinţei. Succinte observaţii şi aprecieri, în tomul “Timp şi Spaţiu. O abordare din perspectiva ştiinţelor umaniste”, coordonator‑editor Lucreţia Vasilescu, Facultatea de Teologie Ortodoxă “Patriarhul Justinian Marina”. Universitatea Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2006, p. 43‑52; în “Analele Universităţii “Valahia”. Facultatea de Teologie”, Târgovişte, 2005, p. 215‑228.
63. Actualitatea gândirii şi spiritualităţii patristice în Europa Unită a zilelor noastre în tomul “Religia în societate la început de secol XXI. Tendinţe Europene”, Editura Valahia University Press, Târgovişte, 2006, p. 15‑28.
64. Spiritualitatea românească între tradiţie şi actualitatea ecumenică a integrării europene. Succinte observaţii în “Simpozionul <>. De la New Delhi la Porto Alegre 1961‑2006”, Editor AIDROM – Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România & Centrul de Cercetări Teologice, Interculturale şi Ecumenice <>, Constanţa, Iulie 2006, p. 228‑236.
65. Papa Ioan Paul al II‑lea: un veritabil model pentru dialogul interreligios al secolului al XXI‑lea în volumul omagial “Un buchet de laude pentru Papa Ioan Paul al II‑lea” (Iosif Bisoc editor), Editura Serafica, Roman, 2006, p.155‑164.
66. Justeţea şi sacralitatea textelor patristice de odinioară în Europa comunitară a zilelor noastre în “Almanah Bisericesc Arhiepiscopia Târgoviştei 2007”, Arhiepscopia Târgoviştei, Târgovişte, 2007, p. 67‑76.
67. Semnificaţia instituţiei social‑caritabile şi medicale cu caracter confesional în cadrul relaţiei stat‑biserică la începutul mileniului trei în România în “Analele Universităţii “Valahia”. Facultatea de Teologie”, Târgovişte, 2005, p. 229‑237.
68. Statul şi Biserica în actualul context socio‑cultural şi politic european. Tendinţele din societatea românească în volumul omagial “Convergent World Religions. Comparative law, order and discipline”, Editura IALPRESS [Slobozia], Bucureşti & Târgovişte, Romania, 2007, p. 239‑256; în “Analele Universităţii OVIDIUS Constanţa”, Seria: Teologie, Nr. 1 (2005), p. 66‑82; în “Annales Universitatis Valachiae”. Facultatea de Teologie. Universitatea “Valahia” Târgovişte, Târgovişte, 2006, p. 47‑76 (apărut cu titlul Statul şi Biserica în actualul context socio‑cultural şi politic european).
69. A contemporary of the 20th or impressions from Romanian military politics lived by an illustrious war veteran. Dialogue with Mister General Titus Gârbea, în “Analele Universităţii OVIDIUS Constanţa”, Seria: Teologie, Nr. 1 (2005), p. 83‑93.
70. The Size of Human Dignity in the classic Greek Thinking, material publicat în tomul conferinţei internaţionale “Pathways of Human Dignity: From Cultural Traditions to a New Paradigm”, Editor European Science Foundation ‑ LiU Conference & Linkoping University, Vadstena, Sweden, 31 Octombrie ‑ 4 Noiembrie 2007, p. 43‑48; în “Annales Universitatis Valachiae”. Facultatea de Teologie. Universitatea “Valahia” Târgovişte, Târgovişte, 2007, p. 18‑27.
71. Dimensiunea demnităţii umane în gândirea patristică clasică de limbă greacă, în “Darul sacru al vieţii şi conştientizarea responsabilităţii umane pentru acesta”, Universitatea “VALAHIA” Târgovişte, Facultatea de Teologie, “Valahia” University Press, Târgovişte, 2007, p. 62‑70.
72. Sfântul Ioan Gură‑de‑Aur – un veritabil exiget al timpului de peste timp (407‑2007), în “Almanah Bisericesc Arhiepiscopia Târgoviştei 2008”, Arhiepscopia Târgoviştei, Târgovişte, 2008, p. 77‑81; în Revista „Sfântul Apostol Andrei”, Facultatea de Teologie a Universităţii „Ovidius” din Constanţa, An XI, Nr. 1 (2007).
73. Papa Ioan Paul al II‑lea şi Patriarhul Teoctist – promotori ai dialogului pentru unitatea creştină, în Volumul cu ed. Dr. Emil Jurcan, Dr. Jan Nicolae, “Wer ist die Kirche ? / Cine este Biserica ? Omagiu Monseniorului Dr. Albert Rauch”, Editura Reîntregirea, Alba iulia, 2008, p. 453‑462.
74. Omul – un microcosmos îndumnezeit prin Logos. Succint temei teologico‑filosofic, în Tomul “Mărturie comună. Credinţă şi ştiinţă în dialog”, Revista Centrului de Cercetări Interdisciplinare Religie şi Ştiinţă “Sfântul Maxim Mărturisitorul” – Facultatea de Teologie Târgovişte, Editura Bibliotheca, Târgovişte, Anul III, Nr. 1(3), 2007, p.87‑95.
75. State and Church in the Current European Social‑Cultural and Political Context – Convergences and Divergences Between the Objectives and Trends in the Romanian Society în Volumul “Religion zwischen Kirche, Staat und Gesellschaft – Religion between Church, State and Society”, Verlag Dr. Kovac, Hamburg, 2007, p. 189‑198.
76. Energia logosului în filosofia anticǎ de limbǎ greacǎ, în “Annales Universitatis Valachiae”. Facultatea de Teologie. Universitatea “Valahia” Târgovişte, Târgovişte, 2008, p. 43‑49; în „Theologia Pontica”. Revista Centrului de Cercetări Teologice, Interculturale şi Ecumenice „Sf. Ioan Casian”, „Dialogul Creştin şi Interculturalitatea”, Anul I (2008), Nr. 3-4, p. 7-12.
77. Valoarea dimensiunii eshatologice în gândirea patristicǎ capadocianǎ (Temeiuri teologico-filosofice la Sfinţii Ierarhi Vasile al Cezareei Capadociei, Grigorie al Nazianzului şi Grigorie al Nyssei), în “Almanah Bisericesc 2010 – Studii şi articole de teologie, istorie şi misiune creştinǎ -”, Arhiepscopia Târgoviştei, Târgovişte, 2010, p. 86-98.
78. Logica pedagogică a doctrinei lui Origen. Succinte aprecieri, în volumul coordonat de Lucreţia Vasilescu „Cultură şi religie. Statutul religiei şi instrucţia şcolară”, Editura Universităţii Bucureşti, 2009, p. 269-274, ISBN 978-973-737-753-1.
79. La dimension de la dignité humaine dans la pensée patrististique classique de langue grecque, în “Revista de Teologie Sfântul Apostol Andrei”, Anul XII, Nr. 1 (2008), aproximativ 8 pagini.

80. Viziunea geopoliticǎ a domnului Neagoe Basarab. Succinte aprecieri lǎmuritoare, în volumul Centrului de Studii Misionare şi Ecumenice “Sfântul Apostol Pavel” al Universităţii “Valahia” din Târgovişte “Misiune, spiritualitate, cultură”, ce cupurinde lucrările Simpozionului “Contribuţia voievodului Neagoe Basarab la dezvoltarea culturii şi spiritualităţii româneşti”, Târgovişte, 24-25 Septembrie 2009, Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2009, p. 58-66; în “Analele Universităţii Ovidius Constanţa”, Seria: Teologie, Anul VI, Nr. 1 (2008), aproximativ 8 pagini.

81. Elemente de cultură şi spiritualitate ale urbei târgoviştene în vremuri renascentiste. Aprecieri succinte la “Învăţăturile” Domnului Neagoe Basarab, în “Almanah Bisericesc 2011. Teologie, istorie şi misiune creştină”, Arhiepscopia Târgoviştei, Târgovişte, 2011, p. 137-146; în Revista Centrului de Cercetări Teologice, Interculturale şi Ecumenice „Sf. Ioan Casian”, „Dialogul Creştin şi Interculturalitatea”, Anul II (2009), Nr. 2-4, p. 379-382.

82. Valoarea dimensiunii eshatologice în gândirea patristică capadociană, în “Annales Universitatis Valachiae”, An VIII – 2009, Facultatea de Teologie. Universitatea “Valahia” Târgovişte, Târgovişte, 2009, p. 15-28.

83. Din viaţa politică şi religioasă a României , împreună cu Mircea Sfârlea, în “Biserica Ortodoxă Română”, An. CXV (1997), Nr. 7-12 (iul.-dec.), pp. 126-130.

84. De la istorie la eshatologie. Un demers împotriva pervertirtii timpului, în Revista Centrului de Cercetare Ştiinţă şi Religie “Maxim Mărturisitorul” al Universităţii Valahia din Târgovişte, Târgovişte, 2010, aproximativ 15 pagini; în Revista “Theologia Pontica”, Revista Centrului de Cercetări Teologice, Interculturale şi Ecumenice “Sf. Ioan Casian”. Dialog Creştin şi Interculturalitate, Anul III (2010), Nr. 1-2, p. 69-80.

85. Die Beziehungen zwischen Kirche und Staat in Rumanien nach 1989 / Relaţiile dintre biserică şi stat în România după 1989, în Holger Dix / Jurgen Henkel (Hg./ Ed.), în “Die Europadebatte in den Kirchen Rumaniens / Problematica europeană din prisma bisericilor din România”, Schiller Verlag, Hermannstadt – Bonn, 2011, p. 209-240.

86. Respectarea vieţii omului ca dar dumnezeisc şi îndumnezeirea acesteia prin Sfintele Taine, în “Almanah Bisericesc 2011. Teologie, istorie şi misiune creştină”, Arhiepscopia Târgoviştei, Târgovişte, 2012, p. 76-82; în tomul Simpozionului Internaţional “Sfintele Taine şi Familia Creştină”, 17-19 Octombrie 2011, Mănăstirea “Acoperământul Maicii Domnului”, Dorna-Arini, Judeţul Suceava, Editura Vasiliana’98, Sibiu-Iaşi, 2012, p. 109-115.

87. Rostul unui parteneriat între stat şi biserică pentru dezvoltarea calităţii vieţii, în Revista “Theologia Pontica”, Revista Centrului de Cercetări Teologice, Interculturale şi Ecumenice “Sf. Ioan Casian”. Dialog Creştin şi Interculturalitate, Anul III (2010), Nr. 3-4, p. 57-67.

88. Părinte Cleopa, roagă-te şi acolo, în ceruri…pentru România noastră în volumul omagial “Părintele Cleopa (1912-1998). Prieten al sfinţilor şi duhovnic al credincioşilor”, Coordonator şi Editor Dr. Daniel Ciobotea, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Editura Trinitas, Iaşi, 2005, p. 205; în “Candela Moldovei”, Anul VII, Nr. 11-12, 1998, p. 8.

LISTA CU CĂRŢILE PUBLICATE
(TITLUL, EDITURA, LOCALITATEA, ANUL, COAUTORI)
1. Părintele Dumitru Stăniloae ‑ promotor şi exeget al gândirii patristice. Introducere în biobibliografie, Prefaţă de Î.P.S. Dr. Daniel Ciobotea, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Editura Trinitas, Iaşi, 1998, 208 p. (în pregătire pentru reeditare, cu îmbunătăţiri şi adăugiri, în limbile română, engleză, franceză şi germană), ISBN 973‑9272‑31‑2.
2. Timp şi dincolo de timp. Consideraţii din antropologia patristică clasică răsăriteană, Editura Universităţii Bucureşti, Bucureşti, 1997, 238 p., ISBN 973‑575‑191‑7.
3. Cunoaşterea lui Dumnezeu între gândirea filosofică şi apologetica patristică. O încercare de abordare, Pro Axe Mundi, Bucureşti, 2001, 170p., ISBN 973‑0‑02460‑X.
4. Eshatologia între sacru şi profan. Un demers filosofic şi patristic asupra revărsării timpului în eternitate, Pro Axe Mundi, Bucureşti, 2002, 214 p., ISBN 973‑0‑02688‑0.
5. Orientul Apropiat sub imboldul eliberării: Iordania, Siria, Liban, Israel. Între vis şi realitate, Editura Studium, Cluj‑Napoca, 1999, 124 p., ISBN 973‑9422‑27‑6.
6. Înţelesuri despre apropierea omului de Dumnezeu sau îndumnezeirea persoanei umane. Succinte opinii patristice şi filosofice, Pro Axe Mundi, Bucureşti, 2003, 230 p., ISBN 973‑0‑03204‑1.
7. Bibliografia Părintelui Academician Profesor Dr. Dumitru Stăniloae. Alcătuită de Prof. Gheorghe F. Anghelescu, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1993, 48 p. (lucrare distinctă în broşură cu prefaţă de P.F. Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, şi cu postfaţă de Pr. Prof. Dr. Dumitru Gh. Popescu).
8. The Imprisoned Church. Romania 1944‑1989, în colaborare cu Paul Caravia etc., Dictionaries, Ed. The Romanian Academy. The National Institute for the Study of Totalitarism, Bucharest, 1999, 416 p., ISBN 973‑0‑00849‑3.
9. Mărturii despre fiinţă. O antologie a poeziei româneşti din Iugoslavia, Editura Buna Vestire, Beiuş, 1997, 152 p., ISBN 973‑97853‑4‑4.
10. Universul religios al lui Mihai Eminescu, Cuvânt înainte de Gheorghe Vlăduţescu, Studiu introductiv de Aurel Petrescu, Antologie, notă asupra ediţiei, tabel cronologic, bibliografie, indice de Gheorghe F. Anghelescu, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1997, 362 p., ISBN 973‑44‑0216‑1.
11. Viaţa religioasă în România ‑ studiu documentar ‑ în colaborare cu un colectiv din Secretariatul de Stat pentru Culte, studiu coordonat şi realizat împreună cu Ştefan Ioniţă etc., Editura Paideia, Bucureşti, 1999, 168 p., ISBN 973‑9368‑55‑7; The Religious Life in Romania, Second Edition, Editura Bizantină, Bucureşti, 2005, 256 p.; ediţia a II‑a revizuită, adăugită şi actualizată sub coord. lui Adrian Lemeni etc. şi sub patronajul Ministerului Culturii şi Cultelor. Secretariatul de Stat pentru Culte, Editura Bizantină, Bucureşti, 2005, 256 p., ISBN 973‑9492‑67‑3 ; ediţia a III‑a, adăugită şi actualizată sub coord. lui Gigel Sorinel Ştirbu etc. şi sub patronajul Ministerului Culturii şi Cultelor. Secretariatul de Stat pentru Culte, Tipogrup Press Buzǎu, Bucureşti, 2008, 286 p., ISBN 978‑973‑1829‑35‑7.
12. Şcoala Germană în Bucureşti. 250 de ani. Jahre Deutsche Schule in Bukareast, în colaborare, Volum jubiliar editat de Biserica Evanghelică C.A. (Lutherană) Bucureşti şi Liceul Teoretic “Hermann Oberth”, Herausgeber Evangelische Kirche A.B. Bukarest und Theoretischen Lyzeum “Hermann Oberth”, Bucureşti/Bukarest, Mai 2002, 78 p.
13. Biserica întemniţată. România 1944‑1989, în colaborare cu Paul Caravia, Virgiliu Constantinescu, Flori Stănescu etc., Colecţia Dicţionare, Editura Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 1998, 464 p. ISBN 973‑0‑00579‑6.
14. sos.cultura.ro, în colaborare [Editor Comisia pentru cultură, culte, societatea civilă şi audiovizual a DRN a PNL], Bucuresti, 2003, 96 p.
15. Religious Life in Romania, în colaborare cu S.S.C., Editura Paideia, Bucureşti, 1999, 138 p., ISBN 973‑8064‑07‑4.
16. Dumitru Stăniloae (1903‑1993). Teologie românească de dimensiune europeană, ed. Dr. Laurenţiu Streza, Dr. Jurgen Henkel, Dr. Gheorghe F. Anghelescu, Editura EAS & Schiller Verlag, Sibiu/Hermannstadt, 2007/2008, a se vedea contribuţia personală cu Capitolul “Bio‑bibliografia Părintelui Dumitru Stăniloae. Repere semnificative în spiritualitatea românească a secolului XX”, p. 54‑67, ISBN 978‑973‑88536‑5‑2.
17. Părintele Dumitru Stăniloae, un urmaş vrednic al patristicii clasice (bio‑bibliografie), în colaborare cu Cristian Untea, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2008, 160 p., ISBN 978‑973‑1794‑11‑2.
18. Corpus legislativ privind viaţa religioasă din România (1989‑2006). Cu adaosuri normative lămuritoare anterioare (1866‑1989), în colaborare cu Valeriu Stoica şi Adrian Claudiu Bourceanu, 2 vol., Editura Vasiliana’98, Iaşi, 2008, 300 p. + 312 p., vol. 1: ISBN 973‑116‑080‑9/ISBN 973‑116‑078‑7 + vol. 2: ISBN 973‑116‑080‑9/ISBN 973‑116‑079‑5.
19. Father Dumitru Stǎniloae, A Worthy Disciple of the Classic Patristics (Bio-Bibliography), în colaborare cu Cristian Untea, traducere de Mihaela Cerasela Bǎnicǎ Enache în colaborare cu Olivia Bǎlǎnescu, Cristian Untea, Ionuţ Chircalan, Editura Enciclopedicǎ, Bucureşti, 2009, 216 p., ISBN 978-973-45-0594-4.
20. Le Père Dumitru Stǎniloae, Un digne successeur de la patristique classique (Biobibliographie), în colaborare cu Cristian Untea, traducere de Ştefania Viorica Rujan în colaborare cu Mihaela Cerasela Bǎnicǎ Enache, Cristian Untea, Elena Chircalan, Editura Enciclopedicǎ, Bucureşti, 2009, 222 p., ISBN 978-973-45-0596-8.
21. Vater Dumitru Stǎniloae, Ein würdiger Nachfolger der klassischen Patristik (Bio- Bibliographie), în colaborare cu Cristian Untea, traducere de Picu Ocoleanu în colaborare cu Remus Marian, Estera Emanuela Anghelescu, Sorin Nicolae Budui, Editura Enciclopedicǎ, Bucureşti, 2009, 224 p., ISBN 978-973-45-0595-1.
22. Ο πατέρας Δημήτριος Στανιλοάε – ένας άξιος διάδοχος της κλασικής πατερικής γραμματείας (Βίο‑βιβλιογραφία), Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2011, 256 p., ISBN 978-973-45-0635-4.
23. Святой отец Думитру Стэнилоае – достойный наследник класической патристики (Био-библиография), Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2011, 264 p., ISBN 978-973-45-0636-1.
24. *** Dimitrie Cantemir – savant de dimensiune europeană – 300 de ani de la plecarea din domnie. 1711-2011, Editor coordonator: Gheorghe F. Anghelescu, Editura Mica Valahie, Bucureşti, Târgovişte, 2012, 180 p., ISBN 9786068304465 [CARTE / lucrare în colaborare].; Corpus-ul *** Dimitrie Cantemir – savant de dimensiune europeană – 300 de ani de la plecarea din domnie. 1711-2011, Editor coordonator: Gheorghe F. Anghelescu, a apărut şi în “Patmos”, Revistă de cultură şi spiuritualitate a Centrului de Cercetări Ştiinţifice Interdisciplinare “Dumitru Stăniloae” al Universităţii “Valahia” din Târgovişte, CCSIDSUVT, 2012, Numărul 1, Anul I/1, Bucureşti-Târgovişte, 2012, 180 p., ISSN 2285-3901/ISSN-L 2285-3901.

N.B.: Cărţile personale şi tomurile în colaborare au fost înaintate spre depozitare la Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Centrală Universitară şi Biblioteca Naţională a României.

RECENZII (PREZENTARE DE CARTE)
1. R. la Ladislau Gyemant, Mişcarea naţională a românilor din Transilvania între 1790 şi 1848, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986, 518 p., în “Revista de istorie”, nr. 4, 1988.
2. R. la Pagini ale gândirii militare universale, vol. I şi II, Editura Militară, Bucureşti, 1984, 420 p. şi 384 p., în “Revista de istorie”, nr. 4, 1987.
3. R. la N. Şerbănescu şi N. Stoicescu, Mircea cel Mare (1386‑1418). 600 de ani de la urcarea pe tronul Ţării Româneşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1987, XXIV+424 p., în “Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie «A.D.Xenopol»”, Iaşi, nr. 24, 1988.
4. R. la Leonid Boicu, Principatele Române în raporturile internaţionale (secolul al XVIII‑lea), Editura Junimea, Iaşi, 1986, în “Revista de Istorie”, nr. 6, 1988.
5. Prezentare carte Ionuţ Vlădescu, De la psihic la spirit prin credinţă. O triplă perspectivă: patristică, axiologică şi nonpsihanalitică, Editura Vasiliana ’98, Iaşi, 2006, 244 p. cu materialul introductiv “Un succint argument la dialogul inter‑personal sau comunicarea făuririi binelui”, p. 9‑11.
6. R. la Prof.Univ.Dr. Nicolae V. Durǎ, “Scythia Minor” (Dobrogea) şi Biserica ei Apostolică. Scaunul Arhiepiscopal şi Mitropolitan al Tomisului (sec. IV‑XIV), Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2006, 251 p. +10 p. anexă + 10 p. cu fotografii, în “Pax Et Unitas”, Revistă Ecumenică şi de Dialog Interreligios, Nr. 5, Iulie‑Decembrie 2005, Serafica, Roman, 2005, p. 177‑178.
7. R. (prezentare) la traducerea efectuatǎ în germanǎ de Hermann Pitters a lucrǎrii lui Dumitru Stǎniloae, Teologia Dogmaticǎ Ortodoxǎ, vol. I-III, EIB, Bucuresti, 1978, respectiv, Ortohodoxe Dogmatik, I-III, Benziger Verlag / Gutersloher Verlaghaus Gerd Mohn, Zurich / Koln, 1984 (I: 460 p.), 1990 (II: 308 p.), 1995 (III: 404 p.), apǎrutǎ cu titlul “O împlinire pentru teologia româneascǎ (semnal apariţie carte Orthodoxe Dogmatik, vol. III), în “VOR”, 8 (1996), nr.159-160, p. 6.
8. Consultant ştiinţific la *** Istorie şi studii culturale. Culegere de cercetări şi referate, Valahia University Press, Târgovişte, 2011, 116 p.

RECENZII (APRECIERI) DESPRE LUCRǍRILE
(CǍRŢILE) PUBLICATE

1. R. de Gabriela Platon la Gheorghe F. Anghelescu, Cristian Untea, Pǎrintele Dumitru Stǎniloae, un urmaş vrednic al patristuicii clasice (bio-bliografie), Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2008, 160 p., în „Condeiul Ardelean”, Sǎptǎmnal regional de atitudine şi culturǎ, Anul IV, Serie nouǎ – Nr. 82 (117), 27 Martie-2 Aprilie 2009, p. 4.

2. R. de Gabriela Platon la Gheorghe F. Anghelescu, Valeriu Stoica, Adrian Claudiu Bourceanu, Corpus legislativ privind viaţa religioasǎ din Romania (1989-2006), cu adaosuri normative lǎmuritoare anterioare (1866-1989), Editura Vasiliana’98, 2008, 2 volume, 612 p., în „Condeiul Ardelean”, Sǎptǎmnal regional de atitudine şi culturǎ, Anul IV, Serie nouǎ – Nr. 83 (118), 3 Aprilie-9 Aprilie 2009, p. 4.

3. R. de Ionuţ Chircalan la Gheorghe F. Anghelescu, Cristian Untea, Pǎrintele Dumitru Stǎniloae, un urmaş vrednic al patristuicii clasice (bio-bliografie), Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2008, 160 p., în „Tabor”, Revistǎ de culturǎ şi spiritualitate româneascǎ editatǎ de Mitropolia Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, Anul III, Nr. 4, Iulie 2009, p. 92-93.

4. R. de Gabriela Platon la Gheorghe F. Anghelescu, Valeriu Stoica, Adrian Claudiu Bourceanu, Corpus legislativ privind viaţa religioasǎ din Romania (1989-2006), cu adaosuri normative lǎmuritoare anterioare (1866-1989), Editura Vasiliana’98, 2008, 2 volume, 612 p., în „Tabor”, Revistǎ de culturǎ şi spiritualitate româneascǎ editatǎ de Mitropolia Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, Anul III, Nr. 5, August 2009, p. 95-97.

5. R. de Gabriela Platon la Gheorghe F. Anghelescu, Cristian Untea, Pǎrintele Dumitru Stǎniloae, un urmaş vrednic al patristuicii clasice (bio-bliografie), Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2008, 160 p., în „Candela”, Revistǎ de Teologie şi Culturǎ a Arhiepiscopiei Sucevei şi Rǎdǎuţilor, Anul XIX, Nr. 1-2, Ianuarie – Februarie 2009, p. 49-50.

6. R. de Ionuţ Chircalan la Gheorghe F. Anghelescu, Cristian Untea, Pǎrintele Dumitru Stǎniloae, un urmaş vrednic al patristuicii clasice (bio-bliografie), Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2008, 160 p., în „Theologia Pontica”. Revista Centrului de Cercetări Teologice, Interculturale şi Ecumenice „Sf. Ioan Casian”, „Dialogul Creştin şi Interculturalitatea”, Anul I (2008), Nr. 1-2, p. 183-185; în “Annales Universitatis Valachiae”, An VIII – 2009, Facultatea de Teologie. Universitatea “Valahia” Târgovişte, Târgovişte, 2009, p. 329-331. Revista Centrului de Cercetări Teologice, Interculturale şi Ecumenice „Sf. Ioan Casian”, „Dialogul Creştin şi Interculturalitatea”, Anul II (2009), Nr. 2-4, p. 379-382.

7. R. Florin Spanache la Gheorghe F. Anghelescu, Cristian Untea, Pǎrintele Dumitru Stǎniloae, un urmaş vrednic al patristuicii clasice (bio-bliografie), Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2008, 160 p.; la Gheorghe F. Anghelescu, Cristian Untea, Father Dumitru Stǎniloae, A Worthy Disciple of the Classic Patristics (Bio-Bibliography), în colaborare cu Cristian Untea, traducere în limba engleză de Mihaela Cerasela Bǎnicǎ Enache în colaborare cu Olivia Bǎlǎnescu, Cristian Untea, Ionuţ Chircalan, Editura Enciclopedicǎ, Bucureşti, 2009, 216 p.; la Gheorghe F. Anghelescu, Cristian Untea, Le Père Dumitru Stǎniloae, Un digne successeur de la patristique classique (Biobibliographie), în colaborare cu Cristian Untea, traducere în limba franceză de Ştefania Viorica Rujan în colaborare cu Mihaela Cerasela Bǎnicǎ Enache, Cristian Untea, Elena Chircalan, Editura Enciclopedicǎ, Bucureşti, 2009, 222 p.; la Gheorghe F. Anghelescu, Cristian Untea Vater Dumitru Stǎniloae, Ein würdiger Nachfolger der klassischen Patristik (Bio- Bibliographie), în colaborare cu Cristian Untea, traducere în limba germană de Picu Ocoleanu în colaborare cu Remus Marian, Estera Emanuela Anghelescu, Sorin Nicolae Budui, Editura Enciclopedicǎ, Bucureşti, 2009, 224 p.; în „Theologia Pontica”. Revista Centrului de Cercetări Teologice, Interculturale şi Ecumenice „Sf. Ioan Casian”, „Dialogul Creştin şi Interculturalitatea”, Anul II (2009), Nr. 2-4, p. 482-484.

8. R. Marian Nencescu la Gheorghe F. Anghelescu etc., Pǎrintele Dumitru Stǎniloae, un urmaş vrednic al patristuicii clasice (bio-bliografie), Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2008, 160 p.; Father Dumitru Stǎniloae, A Worthy Disciple of the Classic Patristics (Bio-Bibliography), în colaborare cu Cristian Untea, traducere în limba engleză de Mihaela Cerasela Bǎnicǎ Enache în colaborare cu Olivia Bǎlǎnescu, Cristian Untea, Ionuţ Chircalan, Editura Enciclopedicǎ, Bucureşti, 2009, 216 p.; Le Père Dumitru Stǎniloae, Un digne successeur de la patristique classique (Biobibliographie), în colaborare cu Cristian Untea, traducere în limba franceză de Ştefania Viorica Rujan în colaborare cu Mihaela Cerasela Bǎnicǎ Enache, Cristian Untea, Elena Chircalan, Editura Enciclopedicǎ, Bucureşti, 2009, 222 p.; Vater Dumitru Stǎniloae, Ein würdiger Nachfolger der klassischen Patristik (Bio- Bibliographie), în colaborare cu Cristian Untea, traducere în limba germană de Picu Ocoleanu în colaborare cu Remus Marian, Estera Emanuela Anghelescu, Sorin Nicolae Budui, Editura Enciclopedicǎ, Bucureşti, 2009, 224 p.; Ο πατέρας Δημήτριος Στανιλοάε – ένας άξιος διάδοχος της κλασικής πατερικής γραμματείας (Βίο‑βιβλιογραφία), traducere în limba neogreacă de Cristina Costena Rogobete, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2011, 256 p.; Святой отец Думитру Стэнилоае – достойный наследник класической патристики (Био-библиография), traducere în limba rusă de Georgeta Stoica Marcu, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2011, 264 p.; în “Biblioteca Bucureştilor”, Biblioteca Metropolitană Bucureşti, Bucureşti, Anul XIV, Nr. 11 / Noiembrie 2011, p. 24.

REFERINŢE BIO-BIBLIOGRAFICE

Radu Ciuceanu, Intrarea în tunel. Memorii, vol. I, prefaţă şi note de Octavian Roske, Seria « Document », Editura Meridiane, Bucureşti, 1991, 416 p. [vezi subsemnatul sub denumirea de Puiu Maţoi în « O prefaţă neobişnuită », p. 5-114].

Valeriu Mangu, Catalogul general. Instituţiile, organismele, organizaţiile, agenţiile economice şi financiare din România [Informaţii Bibliografice], Editor Agenţia de Presă şi Informaţii « Pinochio », Bucureşti, 1997 [vezi la instituţii Secretariatul de Stat pentru Culte].

Sergiu Popescu, Facultatea de Teologie din Craiova. La 10 ani de activitate educaţională (1992-2002), în « Mitropolia Olteniei », Anul LIV, 2002, Nr. 9-12, p.102-110.

*** Enciclopedia Personalităţilor din România (Hubners, Who is Who Verlag fur Personenenzyklopadien AG, CH – 6304 Zug, Alpenstrasse 16), Ediţiile II-V, Bucureşti, 2007-2010.

*** Istoria Românilor. România în anii 1940-1947, Vol. IX, lucrare apărută sub egida Academiei Române. Secţia de Ştiinţe Istorice şi Arheologie, Dinu C. Giurescu, membru titular al Academiei Române, coordonator, Florin Şperlea, secretar, Editura Enciclopedfică, Bucureşti, 2008, p. 165.

*** Enciclopedia Ortodoxiei Româneşti, Editura Institutului Biblic şi Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 2010, p. 27-28 [articol de Ionuţ-Alexandru Tudorie].

Gheorghe I. Drăgulin, Dicţionar Bio-Bibliografic. Teologi ortodocşi români şi străini: sec. XIX-XXI, Editura Proxima, Bucureşti, 2011, p. 32-38.

*** România 1945-1989. Enciclopedia Regimului Comunist. Represiunea, Vol.I: A-E, lucrare apărută sub egida Academiei Române, Octavian Roske, coordonator, Cuvânt înainte de Radu Ciuceanu, Prefaţă de Octavian Roske, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 2011, p. 20.

*** Abstracte în bibliologie şi ştiinţa informării, Anul 2011, LI / Nr. 2/2011, Editura Bibliotecii Naţionale a României, Bucureşti, Decembrie 2011, p. 12.

*** Dicţionarul Personalităţilor din România. Biografii contemporane, Ediţia 2011, Editura Anima, Bucureşti, 2011, p. 22-23.

Mircea Păcurariu, Cultura Teologică Românească. Scurtă prezentare istorică, Editura Basilica a Patriarhiei Române, Bucureşti, 2011, p. 300.

Maciej Bielawski, Părintele Dumitru Stăniloae – O viziune filocalică despre lume, trad. Ioan Ică jr., Edit. Deisis, Sibiu, 1998, 348 p.

Silviu Eugen Rogobete, O ontologie a iubirii. Subiect şi Realitate Personală supremă în gândirea Părintelui Dumitru Stăniloae, trad. Anca Dumitraşcu şi Adrian Guiu, Edit. Polirom, Iaşi, 2001, 288 p.

Emil Bartoş, Conceptul de îndumnezeire în teologia lui Dumitru Stăniloae, Edit. Cartea Creştină, Oradea, 1999, 509 p.; ediţia a II-a, 2002, 469 p.

Nicolae Moşoiu, Taina prezenţei lui Dumnezeu în viaţa umană. Viziunea creatoare a Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae, Edit. Paralela 45, Braşov, 2000, 328 p.

Vasile Cristescu, Antropologia şi fundamentarea ei hristologică la Wolfhart Pannenberg şi Dumitru Stăniloae, Edit. Tehnopres, Iaşi, 2004, 442 p.

Jürgen Henkel, Îndumnezeire şi etică a iubirii în „Spiritualitatea ortodoxă”. „Ascetica şi Mistica” Părintelui Dumitru Stăniloae, trad. diac. Ioan I. Ică jr., Edit. Deisis, Sibiu, 2003, p. 410.

Ioachim Giosanu, La déification de l'homme d'après la pensée du père Dumitru Stăniloae, Edit. Trinitas, Iaşi, 2003, 272 p.

Rică Berbece, Contribuţii ale Părintelui Acad. Dumitru Stăniloae în misiunea ortodoxiei şi în ecumenism, teză de doctorat susţinută la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti, 2003, 378 p.

Dănuţ Mănăstireanu, Un model perihoretic al Bisericii. Eclesiologia trinitară a lui Dumitru Stăniloae, Universitatea Brunel Londra, 2004.

Nicolae Leasevici, Concepţia antropologică în opera Pr. Prof. Dr. Acad. Dumitru Stăniloae, teză de doctorat susţinută la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti, 2004, 347 p.

Dumitru Stăniloae, Cultură şi duhovnicie. Articole publicate în Telegraful Român (1930-1936), Opere Complete, 1, Ediţie îngrijită, introducere şi note de Ion-Dragoş Vlădescu, Editura Basilica a Patriarhiei Române, Bucureşti, 2012, 910 p.

Prof.Univ.Dr. Gheorghe F. Anghelescu Bucureşti, 6 Decembrie 2012