Sunday 1 november 2009

STATUTUL CENTRULUI DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE INTERDISCIPLINARE “DUMITRU STĂNILOAE” AL UNIVERSITĂȚII “VALAHIA” DIN TÂRGOVIȘTE

Capitolul 1. Dispozitii generale

Articolul 1. Centrul de Cercetări Ştiinţifice Interdisciplinare “Dumitru Stăniloae” al Universității “Valahia” din Târgoviște, referit în continuare prin acronimul CCSIDSUVT, este o unitate academică de cercetare, fără personalitate juridică, organizată în cadrul Universității Valahia din Târgoviște.
Articolul 2. Sediul CCSIDSUVT este în Târgoviște, str. Lt. Stancu Ion, nr.35. Nr. GSM / telefon: 0040/744/613613, e-mail: anghelescug@gmail.com
Articolul 3. CCSIDSUVT se constituie pe o perioada nelimitata.

Capitolul 2. Misiune si obiective

Articolul 4. CCSIDSUVT are ca domenii generale de cercetare artele și științele umaniste, sociale, psiho-pedagogice și teologice cu următoarele subdomenii: studii culturale, studii despre educație in contextul postmodernitatii, cogniția socială, studii despre identitate sociala si culturala, controlul social, importanța religiei în contextul schimbărilor sociale ș.a.
Articolul 5. Tema centrală care orientează cercetarea in cadrul CCSIDSUVT este: "adaptare, creativitate și reflexivitate in contextul schimbărilor sociale, culturale economice si politice ale post-modernității".
Articolul 6. Misiunea CCSIDSUVT o constituie stimularea cercetării științifice interdisciplinare în domeniile amintite anterior și pe tema aleasă, valorificând competențele și experiența specialiștilor din cadrul Universității si contribuind la formarea tinerilor cercetători (doctoranzi, masteranzi, studenți).
Articolul 7. Pct. a) CCSIDSUVT se declară deschis colaborării științifice între toate unitățile de profil din țară și din străinătate, pe baza unor acorduri bilaterale/parteneriate sau în cadrul unor programe naționale sau internaționale. Pct. b) CCSIDSUVT funcționează în parteneriat cu organizația neguvernamentală Fundaţia Ecumenică PRO AXE MUNDI .
Articolul 8. Obiectivele CCSIDSUVT sunt:
dezvoltarea unor strategii de cercetare ştiinţifică interdisciplinară în domeniile arte, științe umaniste, sociale, psiho-pedagogice și teologice;
formarea si dezvoltarea competențelor de cercetare științifică ale cadrelor didactice, studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor pentru cercetarea ştiinţifică interdisciplinară in domeniile precizate;
elaborarea si depunerea unor proiecte/programe de cercetare pe teme din sfera de interes a subdomeniilor menționate;
diseminarea pe plan naţional şi internaţional a rezultatelor proiectelor și programelor de cercetare ştiinţifică derulate prin CCSIDS.
Pentru realizarea obiectivelor se vor desfășura diverse activități cuprinse in Planul anual de cercetare al CCSIDSUVT.

Capitolul 3. Membrii si organizarea Centrului

Articolul 9. Membrii CCSIDSUVT sunt cadre didactice titulare și studenți ai Universității care au semnat actul de constituire a CCSIDSUVT.
Articolul 10. Membru al CCSIDSUVT poate deveni orice cadru didactic și student al UVT din domeniile artelor, științelor umaniste, sociale, psiho-pedagogice și teologice, care nu are calitatea de membru în alt centru de cercetare și care își exprimă intenția de a contribui la realizarea obiectivelor Centrului prin completarea unei cereri de înscriere in CCSIDSUVT. Cererea va fi aprobata de Consiliul Director al CCSIDSUVT.
Articolul 11. CCSIDSUVT poate desemna membri de onoare, persoane fizice din țara si străinătate, care prin activitatea lor contribuie la creșterea prestigiului CCSIDSUVT.
Articolul 12. Orice membru se poate transfera la cerere în alt centru sau poate renunța la calitatea de membru al centrului, în urma unei cereri scrise. Calitatea de membru poate fi retrasă numai în cazuri deosebite, prin decizia Adunării Generale, luata prin vot secret cu un număr de voturi egal cu 2/3 din numărul membrilor CCSIDSUVT.
Articolul 13. CCSIDSUVT este organizat în grupuri de cercetare pe criterii de specializare tematică sau obligații contractuale (proiecte de cercetare), conduse de manageri de proiect.
13. a) Rezultatele cercetării științifice a centrului vor fi publicate in Revista PATMOS – revistă de specialitate a CCSIDSUVT care se tipărește în ediție bianuală într-o editură acreditată CNCS -, precum și în alte reviste de specialitate indexate ISI/BDI/B din țară și din străinătate.
13. b) Manifestările științifice (conferințe, simpozioane, mese rotunde, etc.) ale CCSIDSUVT vor fi organizate în funcție de temele de interes ale grupurilor de cercetare din centru; lucrările prezentate vor putea fi publicate prin ediții speciale ale Revistei PATMOS sau alte jurnale/reviste acreditate CNCS, publicare susținută de CCSIDSUVT.
Articolul 14. CCSIDSUVT este condus de Adunarea Generala a Membrilor Centrului, care se consideră legal constituită în prezența a 2/3 din numărul total al membrilor. Adunarea Generală se întrunește o data pe an. Poate fi convocată și în mod extraordinar la cererea unuia dintre organele de conducere specificate în articolul 16 sau la cererea semnată de cel puțin 66% din membrii Centrului.
Articolul 15. Adunarea Generală are următoarele competențe:
a. modificarea „Statutului CCSIDSUVT”;
b. desemnarea membrilor de onoare;
c. excluderea membrilor din centru;
d. alegerea si revocarea organelor de conducere;
e. aprobarea „Planului Anual de Cercetare al CCSIDSUVT”.
Articolul 16. Organizarea și conducerea CCSIDS-UVT se realizează de către Consiliul de Conducere (CC) si Biroul Administrativ(BA).
16. a) CC este format din 9 membri: Directorul Centrului, Directorul Adjunct (functie care poate exista in cazul cand CCSIDSUVT are cel putin 30 de membri activi), Secretarul Științific, câte un reprezentant ai celor 7 subdomenii de cercetare (teologie, sociologie-asistenta sociala, psiho-pedagogie, istorie, filologie, arte, filosofie-comunicare).
16. b). B.A. este format din persoane cu rol de administrare și coordonare a activităților centrului (relații cu publicul/secretariat, editare materiale, gestionare resurse etc.).
Art.17. Consiliul de Conducere al CCSIDSUVT are următoarele atribuţii:
a) elaborează politicile de cercetare și planul de anual de cercetare al centrului;
b) coordonează activitatea colectivelor de cercetare ale centrului;
c) identifică şi face demersuri pentru atragerea surselor de finanţare;
d) elaborează bugetul de venituri și cheltuieli al CCSIDSUVT;
e) diverse.
Art. 18. Consiliul de Conducere (CC) ia decizii prin consultarea membrilor CCSIDSUVT şi sunt girate de votul a cel puţin 2/3 din membri CC. Hotărârile adoptate sunt obligatorii pentru toţi membrii CCSIDSUVT.
Articolul 19. Directorul CCSIDSUVT este ales pentru un mandat de 5 ani de către Adunarea Generală a CCSIDSUVT. Directorul centrului trebuie să aibă gradul didactic de profesor sau conferențiar universitar. Atribuțiile Directorului centrului sunt următoarele:
a. reprezentarea centrului în relația cu Universitatea Valahia din Târgoviște, inclusiv în Consiliul Științific al UVT;
b. reprezentarea centrului în relațiile cu alte structuri de învățământ superior ți de cercetare din țară si din străinătate;
c. reprezintă CCSIDSUVT în relaţiile cu instituții publice sau private – potențiali beneficiarii şi partenerii externi;
d. managerierea centrului împreună cu membrii CC.
Articolul 20. Directorul Adjunct al CCSIDSUVT este ales pentru un mandat de 5 ani de Adunarea Generală a Membrilor Centrului (a se avea in vedere observatia de la art. 16. a). Directorul Adjunct al centrului poate avea gradul didactic de profesor/ conferențiar/lector universitar. Atribuțiile Directorului Adjunct sunt următoarele:
a. suplinirea Directorului General in absența acestuia;
b. gestionarea problemelor curente de administrare a centrului împreună cu membrii BA .
Articolul 21. Atribuțiile Secretarului Științific sunt următoarele:
a. avizarea politicilor si a obiectivelor științifice ale centrului;
b. avizarea internă, pe faze, a contractelor de cercetare si a documentelor cu caracter științific care sunt trimise în exteriorul Centrului;
c. recomandă Adunării Generale desemnarea membrilor de onoare.
Articolul 22. Secretarul Știintific al CCSIDSUVT este ales pentru un mandat de 5 ani de Adunarea Generala a Membrilor Centrului. Secretarul Științific trebuie să aibă gradul didactic de cel puțin lector universitar.
Capitolul 4. Resurse materiale si financiare
Articolul 23. CCSIDSUVT poate utiliza pentru activitățile sale următoarele resurse materiale: sediul catedrelor de la arte și științele amintite la art. 4; echipamentele de TIC din sediile menționate (ordinator, copiator, imprimanta, scanner); bibliotecile de specialitate ale catedrelor participante la proiectele centrului. De asemenea, CCSIDSUVT are acces la sălile și echipamentele din Corpul K al Universității „Valahia” din Târgoviște.
Articolul 24. Resursele financiare ale CCSIDSUVT includ contractele de cercetare derulate sau aflate în derulare ale membrilor fondatori; sponsorizări și donații; taxe de participare la manifestări științifice organizate de CCSIDSUVT.
Articolul 25. Gestionarea resurselor se va face prin Biroul Administrativ al CCSIDSUVT si prin Direcția Financiar-Contabilă și Departamentul Cercetare ale Universității „Valahia” din Târgoviște, de care centrul este direct dependent. Fondurile se vor gestiona de către organismele de conducere ale CCSIDSUVT. Controlul gestiunii va fi asigurat prin formele specific legale în vigoare.
Capitolul 5. Lichidare, dizolvare
Articolul 26. Dizolvarea CCSIDSUVT poate fi decisa de UVT cu acordul Ministerului Educației si Cercetării, care va stabili totodată și destinația fondurilor rămase după lichidare. Lichidarea Centrului și a bunurilor sale se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Capitolul 6. Dispoziții finale
Articolul 27. Activitatea științifică și financiară a CCSIDSUVT respectă Regulamentul privind organizarea, desfășurarea și finanțarea activității de cercetare al Universității „Valahia” din Târgoviște și se desfășoară în conformitate cu statutul propriu de funcționare.
Articolul 28. Amendamentele la prezentul Statut pot fi propuse de Adunarea Generală sau prin petiție semnată de cel puțin 66 % din membrii CCSIDSUVT. Amendamentele vor fi adoptate prin votul favorabil a cel puțin doua treimi din numărul membrilor Centrului și se vor concretiza în modificarea statutului prin acte adiționale.
Articolul 29. CCSIDSUVT poate incheia parteneriate de activitate stiintifica cu institutii similare din zona culturala, educationala si a cultelor religioase din tara si strainatate.
Articolul 30. Prezentul Statut a fost adoptat în Adunarea Generala din data de ……si se completează cu alte dispoziții legale în vigoare.

Prof.Univ.Dr. Gheorghe F. Anghelescu

Ajutaţi Mânăstirea Halmyris

Ajutaţi Mânăstirea Halmyris

Orice sumă ca ajutor poate fi depusă prin mandat poștal.

Adresa: Mânăstirea Halmyris, Murighiol, Tulcea, România
Pr. Arhim. Stareț Iov (Ion Archiudean)

Mai multe informații puteți afla pe

www.ManastireaHalmyris.ro și www.SfintiiEpictetSiAstion.ro

Slujbe live la duminici și sărbători

Transmisiuni in direct - slujbe

Vă anunţăm noutăţile

Lăcașuri Ortodoxe
Din decembrie 2006, Ortodoxie, Tradiție și Meșteșug: informări, articole, dezbateri, traduceri, transmisiuni live. Organizație non-profit care inițiază proiecte în sprijinul credincioșilor.
Puteți citi paginile rețelei web Lăcașuri Ortodoxe în sistem gratuit privat, accesul fiind destinat EXCLUSIV abonaților prin email.