ATENȚIONARE! COMUNICAT al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare privind Strategia Națională pentru Copii 2019-2030

08 februarie 2019
19:03

 

* "De nu vă veţi întoarce şi nu veţi fi precum pruncii, nu veţi intra în împărăţia cerurilor."

(Sfânta Evanghelie după Matei 18: 3-4)

 

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare, Patriarhia Bulgară, solicită o revizuire cuprinzătoare a Strategiei Naționale pentru Copii 2019-2030 (NSD anii 2019-2030). Sfânta noastră Biserică, din poziția de maică grijulie, acordă o atenție deosebită copiilor bulgari și dorește să contribuie la situația și viitorul lor mai bune. Sfântul Sinod consideră că prioritățile în proiectarea și punerea în aplicare a oricărei strategii viitoare în acest domeniu ar trebui să se raporteze la:

> protejarea vieții, a sănătății și a condițiilor bune pentru dezvoltarea copilului;

> păstrarea nevinovăției conștiinței copilului și creșterea capacității morale și a virtuții adolescenților;

> încurajarea învățării și a hărniciei copiilor;

> întregul sprijin familial, familia fiind cel mai intim mediu și instituția autoritară pentru creșterea și educarea copilului.

 

Deoarece obiectivul NSD`2019-2030 „a fost crearea unui document vizionar“ privind politicile guvernamentale referitoare la copiii bulgari, „care presupun direcții de dezvoltare pentru următorii doisprezece ani“ (p. 4, NSD`2019-2030), Sfântul Sinodul al Bisericii Ortodoxe Bulgare - Patriarhia Bulgară consideră de datoria sa să adreseze un apel către Consiliul de Miniștri al Republicii Bulgaria, pentru revizuirea, corectarea și completarea documentului amintit, pe marginea următoarelor aspecte:

I. Luarea în considerare a problemelor actuale ale copilului bulgar și ale societății bulgare, care sunt încă nerezolvate, în ciuda implementării Strategiei Naționale pentru Copii 2008-2018;

II. Protejarea copilului și a vieții sale din momentul concepției sale;

III. Depășirea problemei agravante a abuzului asupra copilului; cu creșterea continuă a dependenței de droguri și a altor dependențe în rândul copiilor (vezi 9-10, NDS 2019-2030);

IV. Îngrijirea pentru buna și completa personalitate a copilului. Asigurarea calității și educației multilaterale;

V. Protejarea valorilor tradiționale și a trăiniciei familiei bulgare;

VI. Protecția parentală și drepturile părintești;

VII. Luarea în considerare a atitudinilor și nevoilor societății bulgare și eliminarea practicilor și politicilor străine privind copilul și familia, care nu sunt aplicabile în Bulgaria;"

 

Asupra ASPECTULUI 1, se pornește de la obiectivele operaționale formulate sectorial vizând:

• reducerea sărăciei în rândul copiilor și crearea condițiilor pentru incluziunea socială a copiilor;
• asigurarea accesului egal la educația preșcolară de calitate și la școlarizarea tuturor copiilor;
• îmbunătățirea sănătății copiilor;
• Încurajarea participării copiilor la formarea și implementarea politicilor legate de drepturile și responsabilitățile lor "(P.6, NSD 2019-2030)

Dar, aceste obiective operaționale și coordonarea realizării lor nu au cunoscut un rezultat satisfăcător (p.7, NSD 2019-2030). Mai mult decât atât, între obiectivele de mai sus și obiectivele NSD`2019-2030, lipsesc obiectivele prioritare legate de îmbunătățirea stării duhovnicești și morale a copilului bulgar, care reprezintă, fără îndoială, un factor important în „îmbunătățirea calității vieții copilului"(p.7, NSD2019-2030). Această omisiune semnificativă trebuie remediată în noua strategie, care nu ar trebui să fie ghidată de principiul unilateral al „riscului de sărăcire, ca măsură cheie pentru îmbunătățirea calității“ vieții copiilor din Bulgaria.

 

ASPECTUL II:

   Sfântul Sinod salută mesajul pozitiv din NOS 2019-2030 privind dreptul copilului la viață, supraviețuire și dezvoltare (p.11), dar consideră că este potrivită includerea în acest document a unor texte destinate încurajării unei inițiative de reformare a legislației bulgare, pentru a proteja viața copilului de catre Stat de îndată ce este conceput. Acest lucru se datorează și faptului că punctul 13 din noul proiect de strategie prevede că ciclul de viață "urmărește etapele dezvoltării copilului de la începutul sarcinii până la cea de-a 18-a aniversare a copilului și permite identificarea riscurilor și amenințărilor la adresa dezvoltării copilului, la care ar trebui să se mobilizeze sprijinul public și resursele necesare". Prin urmare, dacă într-un mod potrivit tuturor părților, va fi posibil să se depășească contradicția din legislația bulgară și din NDB 2019-2030 privind legalitatea avortului și dreptul la viață al copilului în toate ciclurile sale de viață, societatea noastră și, în special, copiii bulgari vor avea o altă șansă de existență și un progres binecuvântat, iar societatea noastră - o oportunitate pentru a depăși criza demografică. În acest sens, NDS 2019-2030 ar trebui să includă în cadrul său stadiul de viață al copilăriei de la concepție la 0 ani (vezi 13, NDS 2019-2030).

 

   Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare - Patriarhia Moscovei protejează ferm păstrarea celui mai mare dar al lui Dumnezeu - viața umană, sănătatea și integritatea persoanei, opunându-se la tot ceea ce: distruge ordinea divină în lume; conduce la moarte spirituală și fizică; strică natura umană; suprimă națiunea bulgară. Nu există motive - cu excepția celor mai grave și ireversibile boli ale mamei, cum ar fi oligofrenia severă pronunțată, însoțită de dizabilități și de insuficiență letală a organelor (care nu permit formarea completă a copilului) sau, spre exemplu, anomaliile grave, ce fac viața mai departe și dezvoltarea imposibile - care să poată justifica faptul ca Statul să planifice distrugerea vieții copiilor în uter, cu un mare risc pentru viață, și tratarea copiilor uciși, ca "deșeuri spitalicești".

   Acest lucru este recunoscut și de Declarația Universală a Drepturilor Omului, de Pactul Internațional privind Drepturile Civile și Politice (ICCPR) și de multe alte documente internaționale. "Dreptul la viață este inerent față de persoana umană" (ICCPR, articolul III, articolul 6, paragraful 1). "Toată lumea are dreptul la viață, libertate și securitatea persoanei" (UDHR, articolul 3). "Nimeni nu va fi supus torturii sau tratamentului crud, inuman sau degradant" (UDHR, articolul 5). "Nimeni nu va fi supus torturii sau pedepsei cu cruzime, inumane sau degradante". (ICCPR, articolul III, articolul 7). "Nimeni nu ar trebui să fie supus unei intervenții arbitrare în viața sa personală" (extras din UDHR, articolul 12).

   Biserica Ortodoxă Sfântă ajută, păstrează, binecuvântează și sfințește viața umană. De asemenea, Statul este chemat să o apere ferm, în fiecare etapă a concepției sale.


Pentru ASPECTUL III: Această problemă încă nu găsește o soluție calitativă și durabilă din partea statului, Sinodul își reiterează apelul de lungă durată de acordare de atenție și de fonduri speciale de catre stat, pentru educarea universală spirituală și morală a copiilor și elevilor din Bulgaria, necesitând modificări legislative în domeniul educației. Noi credem că educarea tinerei generații din țară va fi fructuoasă dacă se face în spiritul valorilor tradiționale umane și al respectului, al idealurilor înalte de moralitate și spiritualitate creștină. Mai bine este să se lucreze la prevenirea abuzului față de copii prin predarea virtuților creștine ale umilinței, carității, iubirii față de aproapele, decât la ​​abordarea consecințelor devastatoare ale unor acte de violență deja existente anterior. Este mai corect să le vorbim copiilor și elevilor despre evitarea alcoolului, nicotinei si drogurilor, decât sa le spunem că se pot bucura de un consum „moderat“ sau de droguri „soft“, cum ar fi marijuana, care, în doze mici "nu dăunează".


ASPECTUL IV

   "Proiectul de strategie ar trebui să încorporeze în mod explicit în dimensiunile dezvoltării timpurii a copilului (pag. 69 NSD`2019-2030) - dezvoltarea spirituală și morală, fără de care toate celelalte dimensiuni ale dezvoltării copilului nu pot fi utilizate pe deplin.

   Sfântul Sinodul al Bisericii Ortodoxe Bulgare recomandă insistent ca Statul Bulgar să adopte ca prioritate în politica educațională alfabetizarea spirituală și morală și educarea copiilor și elevilor din Bulgaria. Această educație trebuie să fie în concordanță cu valorile tradiționale ale societății bulgare și cu dreptul legitim al părinților de a-și educa propriii copii, ri fiind autoritatea cea mai imediată și indispensabilă asupra vieții copilului. Calitatea copilăriei depinde mult de capacitatea copilului de a obține un sistem de valori durabile și de o viziune asupra lumii, care să-i asigure viața. De exemplu, noi credem că este corect ca generația tânără să fie educată cu privire la valoarea iubirii adevărate, nu a sexualității afișate în afara contextului iubirii. Băieții și fetele ar trebui să fie învățați că cea mai bună contracepție este abstinența în viața privată, nu libertinajul sexual cu utilizarea contraceptivelor înainte și în afara căsătoriei. Mai uman și în ascultare față de legea divină este să vorbești cu copiii și tinerii cu privire la valoarea vieții, căsătorie, decât să le sugerezi că sarcina este ușor de îndepărtat, că avortul este dreptul suveran al mamei sau că două sau mai multe persoane pot trăi fără căsătorie și pot coabita cu familia, inclusiv dacă sunt de același sex.

   În NSD`2019-2030, trebuie să fie regândite principiile educației sexuale timpurii în afara și în cadrul școlii. Programele legate de „stilul de viață sănătos, comportamentul sexual și de sănătate“ ale copiilor în învățământul preșcolar și școlar nu ar trebui să fie date pe mâinile oficialilor guvernamentali, organizațiilor non-guvernamentale (de multe ori pro-LGBT, ONG-uri orientate) și „educatorilor“ cu comportamente dubioase, fără consimțământul explicit al părinților. Întrucât, la nivel mondial, este din ce în ce mai mare procentul de programe care includ promovarea libertinajul sexual și a orientărilor sexuale alternative, experimentarea lor în sfera vieții private, schimbarea sexului și avortul, tendința prostituției în conștiința copiilor trebuie să fie depășită prin reabilitarea unor metode educaționale și de conținut educațional, atât în ​​familie cât și în școală.

   Calitatea și educația multilaterală pentru toți copiii ar trebui să includă cunoștințe aprofundate ale Sfintei Ortodoxii, ale tradițiilor religioase, istorice și cultural-naționale, pentru dezvoltarea Bulgariei.

   Prin urmare, cerem ca în NSD`2019-2030 să fie inclus obiectivul strategic Religia în secțiunea A a curriculum-ului (între cursurile obligatorii), nu doar între cele opționale și facultative. Educația religioasă în grădinițe și școli educă nu numai mințile, ci și inimile celor mai mici membri ai societății noastre. Acest lucru înseamnă că practicarea religiei (în special, Creștinismul, Ortodoxia) le descoperă copiilor taina sfântă că omul este creat după chipul lui Dumnezeu, și că ei cresc, nu numai intelectual, ci și perfecționându-se în credință, speranță, dragoste, bunăvoință și evlavie. Acesta este și ar trebui să fie cel mai mare obiectiv privind educația - imaginea omului care urmează să fie comparat cu prototipul Creatorului său.

„Măreția și esența omului... constă în frumusețea divină a umanității sale și în măreția spiritului său dumnezeiesc și nemuritor“ (Arhim. Boris, ulterior Episcop de Nevrokop. „Criza din școala noastră“, 1928).

 

Domeniile de impact și obiectivele strategice din NSD`2019-2030, care urmăresc educația de calitate pentru toți copiii (pag. 22), nu au putut fi pe deplin îngrijite și puse în aplicare fără transformarea educației religioase într-un curs obligatoriu pentru toți copiii (cu posibilitatea de a alege între mai multe direcții interne, în funcție de punctele de vedere și de religiozitatea familiei si a copilului). NSD`2019-2030 ar trebui să cheme la ajutorarea copiilor bulgari, pentru a educa și a crește în ei „dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credinţa, blândeţea, înfrânarea, curăţia;“ (Epistola Sfântului Apostol Pavel către Galateni 5: 22-23), cerând Statului Bulgar să facă modificările legislative necesare în această direcție.

Din același motiv, în tabelul de la pag. 65 din NSD`2019-2030, Sfânta Biserica Ortodoxă Bulgară - Patriarhia Bulgară, eventual cu alte instituții spirituale (în funcție de religia copilului și a părinților săi), ar trebui să fie incluse ca factor pozitiv dovedit și constructiv participant între "grupurile și instituțiile avizate și interesate în procesul de dezvoltare a vieții copilului".

 

ASPECTUL V

Pornind de la înțelegerea familiei ca o Biserică mică (a se vedea Epistola Sfântului Apostol Pavel către Romani 16: 5), Sfântul Sinod insistă că NDS 2019-2030 ar trebui să protejeze, nu să reevalueze ordinea tradițională și poziția familiei bulgare.

"Copii, ascultaţi pe părinţii voştri în Domnul că aceasta este cu dreptate. "Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, care este porunca cea dintâi cu făgăduinţa: Ca să-ţi fie ţie bine şi să trăieşti ani mulţi pe pământ". Şi voi, părinţilor, nu întărâtaţi la mânie pe copiii voştri, ci creşteţi-i întru învăţătura şi certarea Domnului." (Epistola Sfântului Apostol Pavel către Efeseni 6: 1-4). Această abordare de secole creștine a dat roade excelente, precum prevenirea învârtoșării inimii, neascultării, degradării sociale, deznădejdii, violenței și dependențelor devastatoare în rândul generațiilor mai tinere.

 

ASPECTUL VI

   Principiul de bază „Toate drepturile pentru toți copiii“ creează un dezechilibru în NSD`2019-2030, deoarece sunt absolutizate drepturile copilului, ca și cum copilul ar putea fi văzut ca o entitate complet în afara familiei și în afara relației ierarhice cu părinții săi. Atâta timp cât drepturile copilului sunt protejate, trebuie protejate și drepturile părinților lor. Autoritatea parentală nu ar trebui să fie diminuată în NSD`2019-2030, prin restricții artificiale și extreme cu privire la metodele educaționale care pot fi utilizate în îngrijirea copiilor. Părinții nu ar trebui să fie privați de dreptul lor de a aplica și alege tipul de creștere a copiilor și educația potrivit convingerilor lor morale, religioase și pedagogice.

   Sfântul Sinod consideră că, în plus, trebuie să se evite toleranța strategică și creșterea disproporționată a drepturilor statului în domeniul educației și în educarea copilului. „Nimeni nu va fi supus unor imixtiuni arbitrare în viața sa“ (DUDO, articolul 12). NSD`2019-2030 ar trebui să evite să promită în actualul proiect confiscarea drepturilor părintești în favoarea funcționarilor și a instituțiilor sociale din afara familiei. Strategia ar fi acceptabilă și utilă societății bulgare în cazul în care ar respecta pe deplin drepturile constituționale ale părinților, care nu ar trebui să fie ușor de înlocuit cu îngrijirea alternativă a lucrătorilor sociali. Deoarece NSD`2019-2030 conținea prea mulți termeni generali și nedefiniți, în condițiile legii, există riscul unor erori fatale în evaluarea stării de abuz grav, și al unor decizii dezastruoase pentru viața și dezvoltarea copiilor.

   Cererea de fonduri pentru combaterea cazurilor de violență fizică și psihică de către adulți/părinții copiilor nu ar trebui să conducă la diminuarea generală a autorității părintești în țară. Cei mai mulți părinți bulgari sunt părinți buni și nu este corect ca aceștia să fie restricționați și intimidați din cauza vinei unui procent mic de alți părinți care provoacă motive de îngrijorare mici sau sunt agresivi la adresa copiilor lor. Proiectul de strategie trebuie să țină seama de faptul că protejarea drepturilor părintești este în interesul copilului însuși. În cazul în care nu există nicio problemă cu copilul, cei care l-au născut, crescut și educat, în orice caz, nu ar trebui să fie împinși în rolul de „prim acuzat“ și „prezumptiv vinovat“; chiar prevenind separarea copiilor de părinți cu date ambigue și contradictorii insuficiente privind agresiunea în familie față de copil (cf. P. 37 NSD`2019-2030). Strategia ar trebui să se perfecționeze în continuare în domeniul formelor interzise de violență (pag. 37 pct. 1, p. 2), să nu se abuzeze de rolul de „victimă“, inclusiv de către copiii înșiși, în cazurile în care părinții folosesc mijloace verbale sau fizice acceptabile pentru a corecta comportamentul copilului. Texte cum ar fi:

"Măsuri care vizează toate grupele de vârstă:
1. Introducerea unor interdicții privind pedepsirea corporală a copiilor și un sistem eficient de lucru pentru monitorizarea și implementarea acestei interdicții
2. Introducerea unui sistem de lucru pentru prevenirea violenței în familie, raportare și măsuri imediate de protecție în toate cazurile de violență în familie împotriva copiilor "

ar crea condiții pentru speculații și cazuri de neascultare totală a copilului față de părinții săi și de dezvoltare necontrolată a personalității copilului, permițând separarea ușoară de mediul familial, inclusiv și cu participarea activă a funcționarilor de stat.

De asemenea NSD`2019-2030 trebuie să evite legalizarea instituționalizării forțate a copiilor (între 0-3 ani, în grădiniță, și între 3-7 ani, în grădinițe și școli), fără nicio posibilitate a unei soluții alternative pentru părinții lor. La această vârstă fragedă, pe primul loc și interesul cheie al copilului este a petrece cât mai mult timp cu părinții săi, lucuri care determină dezvoltarea sa generală la nivel psihofizic. Acest interes trebuie protejat în funcție de dorințele și oportunitățile părinților.

 

La ASPECTUL VII

   Sfântul Sinodul nu aprobă adoptarea mecanică și punerea în aplicare a practicilor și politicilor externe în domeniul dezvoltării copilului și a instituției familiei, nici încurajarea lor chiar dacă experimentează temporar pe copiii bulgari și familiile bulgare. Din ce în ce mai mult metodele liberale de „educație“ și „educare“ evită valorile sănătoase și conservatoare ale Creștinismului, aducând în societățile în care acestea sunt aplicate valoarea decăderii, prostituția copiilor și tinerilor, reorientări artificiale de gen, reducând în mod semnificativ puterea lor fizică și morală, spiritul de protest, inducând disperarea, lipsa de speranță și suicidul.

   Respingerea societății bulgare față de Convenția de la Istanbul este un exemplu suficient, caracterizat de faptul că orice strategie națională trebuie să respecte atitudinile poporului bulgar. Poporul nostru a depus mărturie în fața hotărârii prin care dezaprobă formele de familie experimentale și ingineria educațională și socială, în special cele importate din străinătate. De asemenea, familia Bulgariei va adopta o strategie care să nu încalce tradițiile sale vechi de secole, zona religioasă și morală, rezistența și sensibiltatea implicate în creșterea și educarea copiilor bulgari. Prin nerespectarea acestor factori, aprobarea NSD`2019-2030 ar deveni un instrument care se opune Statului și familiei. Și acest lucru nu este în interesul nici al copilului, nici al comunității, nici al familiei, nici al puterii Statului Bulgar. Puritatea sufletelor copiilor, drepturile părinților și protejarea familiei tradiționale sunt direct legate de securitatea națională, prosperitatea publică și mântuirea veșnică în Dumnezeu.

 

*Ulterior, Biserica Ortodoxă Bulgară a retractat comentariile privitoare la proiectul Strategiei Naționale pentru protecția copilului

Traducere Lăcașuri Ortodoxe® 2019

vezi știrile de azi