116
Astăzi, 13 februarie 2018, credincioșii ortodocși îl cinstesc în mod aparte pe Sfântul Prea-Cuvios fericit Părintele nostru Martinian, lauda pustinicilor, cel ce a ales sihăstria și pătimirea grea, fugind și depărtându-se în peșteri și munți. Și-a înfrumusețat și curățit cugetul, cu vedenii dumnezeiești și cu înălțări, făcându-se vas dumnezeiesc al Duhului, purtător de Dumnezeu.

Astăzi, 13 februarie, îl cinstim pe cel ce s-a supus singur muceniciei, de bună voie, fâcându-se pe sine propriul său acuzator și judecător, aprinzându-și foc mare și băgându-se în el ca să se ardă, fiindcă se aprinsese de focul dulceții "fară de cale" (nepotrivită, primejdioasă și vătămătoare). Însă, roua Duhului din cer l-a răcorit (răcorindu-se, astfel, de cercetare dumnezeiască), schimbând furtuna nemărginită, în liniște.

Astăzi, 13 februarie, îl cinstim pe Sfântul Cuvios Martinian, cel ce a locuit în mijlocul mării, fugind de valurile șarpelui (ispitei), care până și acolo a fost supus curselor aduse de vrăjmaș (prin femeia scăpată din cumplitele și întreitele valuri ale mării). Iar de acolo, din nou, încălecând pe fiare (înfrângând sălbăticiunile cele rele, pe vrăjmași; dar și încălecând pe... delfini) a sosit la uscat, savârșindu-și nevoința și, necăjindu-se, umblând în străinătate. În munți și în pustii, în ostroave, vrăjmașul i-a adus lui toată supărarea: în pustii i-a adus o femeie, iar în micul ostrov al mării, bântuitorul s-a chinuit iar să-l supere, ispitindu-l. Bucură-te, Sfinte prea-fericite înțelepte Prea-cuvios Martinian, cinstită laudă și multă mirare a palestinienilor! - că ne-ai răsărit nouă ca un soare prea-luminos, care arzând toată puterea vrăjmașului, te-ai atins cu foc de picioarele și de mâinile tale. Sfinte Martinian, de trei ori fericite, nu înceta a te ruga neîncetat lui Hristos pentru noi, cei ce săvârșim cu credință pomenirea ta! Născătoare de Dumnezeu, Stăpână Preacurată, apărătoarea noastră, Mireasă a lui Dumnezeu, strigăm cu credință către tine: ajută-ne, cu rugăciunile tale, să ne mântuim de săgețile vrăjmașului, de întristarea cea stricătoare de suflet și de toată scârba, toți cei ce te lăudăm pe tine!Cântare Sfintei Cruci și Născătoarei de Dumnezeu: Când a văzut mielușeaua, Născătoarea de Dumnezeu, pe Mielușelul său Hristos pironindu-Se pe Cruce, se văita și zicea, lăcrimând: Cum mori, Fiul meu? vrând să spargi zapisul lui Adam cel dintâi zidit și să mântuiești de moarte pe tot omul: Doamne, îndelung-răbdătorule, mărire rânduielii Tale!

Astăzi, 13 februarie, îl cinstim pe Sfântul Martinian, cel împodobit cu podoaba curăției și înfierbântat cu rugăciune dumnezeiască, având locuitor, în el, pe Hristos Cel născut din Fecioară. Acesta nu s-a amăgit cu podoaba femeiască și nici n-a primit îndulcirea trupească, ci s-a pus pe el pe focul simțitor și vremelnic (având, în inima sa, foc dumnezeiesc), stingând văpaia gheenei. Sfinte Cuvioase Martinian, de trei ori fericite, roagă-te să ne mântuim și noi de focul cel pierzător și veșnic! Născătoare de Dumnezeu Preacurată, pleacâ-te spre robii tăi și ne dă nouă izvoare de lacrimi! - ca să ne spălâm întinăciunile greșelilor noastre și să stingem văpaia focului veșnic și prea-amar. Că, tu împlinești rugăciunile celor ce te cheamă din toată inima spre ajutor, pe tine, Maica Stăpânului!Cântare Sfintei Cruci și Născătoarei de Dumnezeu: Cuvinte Cel fără de început, Hristoase Dumnezeule, o căt este de mare bunătatea Ta! O, cât este de multă suferirea și îndelungă-răbdarea Ta! Fecioara striga, tânguindu-se: Cum, Cel ce ești nemuritor ai iubit să mori; mare taină văd, însă mâ închin pătimirilor Tale, pe care le-ai răbdat de bună-voie! Sfinte Cuvioase Martinian, tu ai stins, cu curgerea lacrimilor, văpaia ispitelor, înfrânând valurile mării și pornirile fiarelor și strigând: Preamărit ești Atot-puternice Doamne, Cel Ce m-ai mântuit de foc și de vifor!

Astăzi, 13 februarie, îl cinstim pe Sfântul Cuvios Martinian, cel ce sihăstrind și luându-și crucea, omorându-și patimile, a poftit să urmeze lui Hristos, Cel Ce a răbdat de bună-voie, pentru el, Crucea și îngroparea. Prin postire, înfrănare și rugăciune, s-a dat pe sine "plecărilor cele către Dumnezeu", ziua și noaptea, alegând să petreacă în muntele nepătimirii. Hristos l-a arătat, pe el, luminător al Bisericii, ca să lumineze, cu bunătățile, adunările credincioșilor și să gonească negura cea de multe feluri, a sufletelor. Păzind neadormit, cu Duhul, lumina sufletului, s-a sălășluit în cămara cea înțelegătoare (primitoare, apărătoare, ajutătoare, plină de milostivire și bunătate, ocrotitoare, protectoare), în Împărăția cerurilor. Născătoare de Dumnezeu, numai pe tine te-am cunoscut Fecioară și după naștere, că ai născut pe Ziditorul Dumnezeu și ai înfășat trupul Celuia Ce înfașă pământul cu negură, cu puteri dumnezeiești!

Astăzi, 13 februarie, îl cinstim pe Sfântul Cuvios Martinian, vrednicul de laudă, cel care nu a luat seama la lucrurile veselitoare trecătoare, ci a ales petrecerea sihăstrească și a sârguit - cu suflet bine-credincios - să cuprindă cele statornice (nepieritoare), ajungând astfel la "lățimea cea veselitoare a raiului". Întărindu-și piciorul pe piatra bunei-credințe și a dragostei lui Dumnezeu, turnul inimii sale a rămas nestrămutat (nemișcat) de măestria vrăjmașului care l-a împresurat cu valurile răutății. Născătoare de Dumnezeu, Cel ce locuiește în ceruri locuind în pântecele tău , te-a făcut pe tine alt cer însuflețit, cu adevărat Maică a lui Dumnezeu. Hristoase, de Tine se veselește Biserica Ta, strigând: Tu ești puterea mea, Doamne! Tu ești scăparea și întărirea mea! Sfinte Cuvioase Martinian, mărire Celui Ce te-a încununat pe tine! Mărire Celui Ce lucrează prin Tine, tămăduiri tuturor! Preasfântă Fecioară - întinzându-ți tu mâinile tale cele dumnezeiești, cu care L-ai ținut pe Ziditorul Cel Ce S-a întrupat pentru bunătate - roagă pe Hristos să ne mântuiască pe noi de supărări, de patimi și de primejdii! - cei ce te lăudăm cu dragoste și strigăm ție: Mărire Celui Ce a locuit întru tine! Mărire Celui Ce ne-a mântuit pe noi prin nașterea ta!Cântare Sfintei Cruci și Născătoarei de Dumnezeu: Mântuitorule - pironindu-Te cei fără-de-lege pe Cruce și împungâdu-ți-Se coasta de către ostași cu sulița, Preacurata se tânguia cu amar și se înspăimânta de suferirea Ta cea multă și înfricoșată, strigând: Mărire bunătății Tale! Mărire Dumnezeirii Tale! Mărire, că prin moartea Ta i-ai făcut, pe oameni, nemuritori! Doamne, văzându-te pe Tine Biserica ridicat pe Cruce - Soarele Dreptății - a "stătut întru a sa rânduială", strigând: Mărire puterii Tale, Doamne!

Astăzi, 13 februarie, îl cinstim pe Sfântul Cuvios Martinian, cel care "și-a strujit" (a curățăt, și-a cioplit) trupul cu petreceri (pătimiri, vețuiri) grele, primind în inima sa cea curată lumina Duhului și, luminându-se cu strălucirile Acestuia, "a trecut" (a depășit, a învins, a îndepărtat) norul cel întunecos al diavolilor, cântănd "cu bună-versurire" Celui Ce l-a întărit pe el: "Mărire puterii Tale, Doamne!". Născătoare de Dumnezeu, numai tu te-ai arătat Fecioară mai presus decât îngerii, că ai născut "pe Cuvântul îngerul sfatului Celui mare", Cel Ce luminează pe toți cei ce strigă: Mărire puterii Tale, Doamne! Tu, Doamne, ai venit lumina mea în lume, lumina Cea sfântă, Care îi întorci dintru întunericul necunoștinței, pe cei ce te laudă pe Tine cu credință!

Astăzi, 13 februarie, îl cinstim pe Sfântul Cuvios Martinian, întărirea cea nemișcată a pustnicilor, care nevoindu-se cu viața pe pământ, s-a arătat cuvios întocmai ca îngerii, stingând cuptorul patimilor și biruind cu împotrivirile sale (intrând de bună-voie în văpaia focului) pe tiranul vrăjmaș (cel rău) care l-a năpădit ca să-l înșele cu dulceață - vrăjmașul șarpe ispitindu-l cu graiurile cele viclene ale femeii (ca pe strămoșul de odinioară, Adam). Îl cinstim, acum, pe cel ce nu a încetat a umbla, cu multă nevoință, prin pustiuri și cetăți, depărtându-se în munți și mări, pentru a culege binele cel de curățenie, prin cugetările sfinte, și a se învrednici cununilor prea-luminoase. Născătoare de Dumnezeu, pe tine te punem armă nesfărâmată, împotriva vrăjmașilor! Pe tine te avem "Anghiră" (Ancoră) și nădejde mântuirii noastre, mireasă a lui Dumnezeu! Născătoare de Dumnezeu, Cuvântul Cel sfânt te-a sfințit cu totul, sălășluindu-se negrăit în păntecele tău cel sfințit! Roagă-L pe Acesta, neîncetat, să se mântuiască robii tăi! Doamne, Biserica strigă către Tine, curățindu-se de sângele diavolilor, cu Sângele Cel curs prin milostivire din coasta Ta: "Voi jertfi Ție, cu glas de laudă, Doamne!". Astăzi, 13 februarie, îl lăudăm întru cântări, după vrednicie, cinstindu-l pe Sfântul Cuvios Martinian, ca pe un învățător iscusit al bunei-credințe și nevoitor de bună-voie, cinstit, căci acesta l-a călcat la pământ pe șarpe. Vestirea bunătăților frumoase și ale nevoințelor sale dumnezeiești s-a dus de la margini până la margini, căci fiind tânăr ca vârstă, a poftit sa petreacă în pustietăți, înălțând cântări si Psalmi și rugăciuni pururea lui Hristos. Sporind ziua și noaptea în osteneli, și-a săvârșit viața curat, rușinând înțelepțește pe începătorul răutății. Îl cinstim, acum, pe cel din Cesarea Palestinei, care a viețuit în sihăstrie de la vârsta de 18 ani, în pustiu și prin munți. Și, "plinind în sihăstrie 25 de ani", după alte multe ispite, a fost bântuit de cel rău, trimițându-i în munte o femeie în haine sărăcăcioase, plângându-i-se să o primească în chilie pentru a nu fi mâncată de fiare. Neputând să o lase afară, acesta a primit-o, retrâgădu-se pe sine în chilia cea mai dinăuntru. Dimineața, însă, a văzut-o schimbată în haine împodobite (pe care le adusese cu ea), ademenindu-l și fară de rușine spunându-i că venise pentru el, aceasta ocărând viața sihăstrească. Îl cinstim astăzi pe cel care, socotind că ar fi putut cădea în astfel de păcat, "s-a tras înapoi, prin darul dumnezeiesc, și aprinzând multe gâteje (focuri, din vreascuri și crengi uscate), a sărit în mijlocul lor, dojenindu-se" singur și amintindu-și ce însemna să rabde focul gheenei. Îl cinstim pe acela prin care, astfel (înțelepțită fiind ea, de sfânt) a trimis-o pe femeie la Mânăstire, unde s-a și făcut monahie (călugăriță).

Astăzi, 13 februarie 2018, îl cinstim pe Sfântul Cuvios Martinian, care după ce s-a vindecat de rănile focului, povățuit de un corabier, s-a retras pe o stâncă ce ieșea din mare, "cale de o zi de uscat", unde a locuit 10 ani, hrănit chiar de corăbier. Și iarăși s-a ridicat și de acolo, căci vrăjmașul (urâtorul binelui) nici aici nu l-a lăsat neispitit, trimițând la el o fată, pe o scândura provenită de pe o corabie sfărâmată, pe care Cuviosul a scos-o din mare, salvând-o. Îl cinstim pe cel care, mai apoi, a sărit el în mare, părăsind stânca și zicând: Căci, fânul nu se unește cu focul... A fost sprijinit de niște delfini, ca să ajungă la mal, iar mai apoi a traversat cetăți pâna în Atena, fugind pentru restul vieții de căderea în ispită, unde a răposat întru Domnul, ajungând să fie îngropat de Episcop și de popor, cu cinste mare. Cea de-a doua femeie, a răbdat și ea pe stânca aceea din mare, cu haine bărbătești pe ea (aduse de corăbier), tot restul vieții sale. Iar sfântul Cuvios Martinian, se serba mai ales în Biserica cinstită a Sfântului Apostol Petru, "din apropierea sfintei biserici mari". Doamne, bine ești cuvântat în Biserica măririi Tale!

Astăzi, 13 februarie, îl cinstim pe Sfântul Cuvios Martinian, cel care fiind ocârmuit de mâna dumnezeiască, s-a aruncat pe sine în adâncimea mării, "încălecând pe fiare și ieșind luminat la uscat". A mântuit (cu prea-milostivă voință) pe fecioară, de furtuna amară, întărind-o pe piatra neclintită a cunoștinței dumnezeiești (aflându-se pe piatra stâncii din mare), "ca să cânte și să slujească ea lui Dumnezeu, spre bună-plăcere". S-a mântuit pe el de furtuna mării, cu porunca lui Dumnezeu... Purtând omorârea lui Hristos Dumnezeu cea de bună-voie, a înconjurat cetăți și locuri, strigând cu cântare: Toate lucrurile, bine-cuvântați pe Domnul! Născătoare de Dumnezeu, Soarele măririi - Care a strălucit din tine - a luminat sufletele tuturor credincioșilor, care cântă cu Duhul dumnezeiesc: Doamne, bine ești cuvântat în Biserica măririi Tale! Doamne, Tu ești puterea și lauda mea, partea și sorțul meu (alegerea, izbânda mea)!

Astăzi, 13 februarie, îl cinstim pe Sfântul Cuvios Martinian, cel care - nelâsându-se să se slăbească nici la minte, nici de frig, nici de zăduf - fiind aprins la suflet, nu s-a ferit a-și struji (lucra, munci, curăța, ciopli) trupul, ci le-a suferit toate, "socotind fericirea drepților" și strigând: "Toate lucrurile Domnului, lăudați pe Domnul!" "Într-aripându-se cu vetrela (pânză de corabie) Duhului dumnezeiesc", a plutit prea-ușor pe marea vieții, ajungând la limanul Împărăției lui Dumnezeu și cântând cu veselie: "Toate lucrurile Domnului, bine-cuvântați pe Domnul!"Dezbrăcându-se de norul trupului, sălășluiește în lăcașuri luminoase și se împodobește cu podoabe țesute din sudorile sale sihăstrești, cu prea-curat suflet, cântând: "Toate lucrurile Domnului, bine-cuvântați pe Domnul!" Născătoare de Dumnezeu Fecioară, dăruită de Dumnezeu, Îi strigâm și noi Celui Ce S-a întrupat din tine - Cel mai presus de ființă - "văzându-Se îndoit cu două lucrări și cu două voi [Dumnezeu și Om], dar într-un Ipostas": Toate lucrurile Domnului, lăudați pe Domnul!.

Astăzi, 13 februarie, îl cinstim pe Sfântul Părinte pururea-fericit Cuvios Martinian, grăitorul de Dumnezeu, cel care a primit - cu cuget prea-curat - toată strălucirea Duhului, aratându-se pe el lumină și stâlp înălțat de pe pământ, povățuitor pustnicilor. A primit daruri fericite pentru ostenelile sale, de la Puitorul de nevoințe, ale Cărui legi le-a păzit, săvârșind "martirisare (suferință, mărturisire) curată", fără mustrare de conștiință. Fiind curat cu Duhul și vrednic de minune, locuiește în lumină împreună cu îngerii, ca unul ce a viețuit viața întocmai cu a acestora, îndestulându-se cu dulceața dumnezeiască, de vederea lui Dumnezeu și de curăție. Și-a jertfit trupul său Domnului, cugetul și inima, arătându-se jertfă - arzându-se cu focul chinuirii - păzit cu bună-mireazmă. Născătoare de Dumnezeu, Fecioară Maică, pe tine - norul cel ușor al Soarelui măririi - "din care, Acesta răsărind mai presus de gând, a luminat toată zidirea, te mărim în cântări, cu cuget bine-credincios! Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, veselindu-ne, te mărim pe tine! - căci Hristos, piatra Cea netăiată din marginea unghiului, S-a tăiat din tine, adunând firile cele osebite (Dumnezeu și Om). Sfinte Cuvioase Martinian, roagă-te acum pentru noi! - căci tu te-ai arătat silitor firii, mucenic de bună-voie și îndreptător femeilor cu care dimpreună ai biruit pe vrăjmașul. Născătoare de Dumnezeu Fecioară, te lăudăm cu laude de mulțumire, strigându-ți cu dragoste, împreună cu îngerul: Bucură-te Născătoare de Dumnezeu, bucură-te Maică nenuntită, a Împăratului măririi!

Slavă milostivirii Tale celei multe și pogorârii Tale, Doamne, iubitorule de oameni!Slavă smereniei Tale negrăite, Stăpâne!(o alcătuire după cronici străvechi: Lăcașuri Ortodoxe® februarie 2018 - www.lacasuriortodoxe.ro [http://www.lacasuriortodoxe.ro] )

Comentarii

Trimite
Powered by InterChat

π 0.01665 sec - PID: 25290