103
Astăzi, 12 februarie 2018, credincioşii ortodocşi îl cinstesc pe Părintele nostru Sfânt Ierarh Meletie, Arhiepiscopul Antiohiei mari, cel ce s-a arătat "pom sădit lângă apa nevoinței", dând roadă de bunătăți, cu darul Celui Ce i-a luminat sufletul său sfânt, făcându-l primitor de tot felul de lumini duhovnicești. A iubit înfrânarea ("ca turturelele, înfrumusețăndu-se fălcile lui", după cum zice Scriptura) și a defăimat desfrânarea, pentru dragostea desfătării celei înțelegătoare, pe care i-a dăruit-o Hristos, primindu-i luptele multe şi râvna cea fierbinte pe care a avut-o primejduindu-se pentru credință. A biruit patimile și s-a luminat pe sine, cu luminarea nepătimirii, slujind curat și lămurit cele sfinte ale lui Hristos. Sfinte Ierarhe Meletie, roagă-te lui Hristos, să se mântuiască de stricăciune și de primejdii, cei ce săvârșesc cu credință pomenirea ta cea pururea cinstită!

Astăzi, 12 februarie, îl cinstim pe Sfântul Ierarh Meletie, cel cuprins de Dumnezeu, Arhiepiscopul Antiohiei mari, care a "dogmatizat" înțelepțește despre cum "Cuvântul Cel fară de trup S-a unit cu trupul după Ipostas, fără schimbare și fără amestecare, și cu două lucrări asemenea firilor, din care este alcătuit și întru care se socoteşte unul fiind cu adevărat nedespărțit, înțelegându-se întru amândouă". S-a asemanat, în virtuți, cu Apostolii lui Hristos, arătând că a moștenit stăpânirea și scaunul acelora și făcându-se stâlp Ortodoxiei și bunei-credințe. "Pe Cuvântul Cel din Dumnezeu nu L-a pogorât la treapta zidirii, ci L-a prea-mărit ca pe un fără de început și de un scaun cu Tatăl, făcător și ziditor celor făcute". Născătoare de Dumnezeu Preacurată, păzește-mă pe mine când plutesc pe mare și umblu pe cale, și noaptea dormind, şi priveghind gândul meu umple-l de dar și mă îndreptează a face voia Domnului! - ca să aflu, în ziua judecăţii, dezlegare de cele ce am făcut în viață, eu cel ce năzuiesc la adăpostirea ta. Sfinte Cuvioase Ierarhe Meletie, luminează ochiul cel întunecat al sufletului meu, cu lumina cunoștinței și, cu rugăciunile tale, gonește negura patimilor! - că tu ai îndrăzneală către Stăpânul, ca un Ierarh. Fecioară Născătoare de Dumnezeu, pe tine te cunoaștem ușă de mântuire! - căci Dumnezeu, locuind în păntecele tău sfânt, "S-a întrupat precum Însuși știe", și ne-a mântuit pe noi, cu pătimirile Sale cele purtătoare de viață. Doamne, Iisuse Hristoase, mă întăreşte pe piatra poruncilor Tale, că nu este sfânt afară de Tine, Unule iubtorule de oameni! - Cel Ce ai întărit dintru început cerurile întru pricepere, si pământul l-ai întemeiat pe ape.

Astăzi, 12 februarie, îl cinstim pe Sfântul părinte înțelept Ierarh Meletie, Arhiepiscopul Antiohiei mari, cel ce s-a arătat ca un pom roditor sădit lângă apele Duhului - cugetând ziua și noaptea în legea Domnului şi strălucind cu duhul. A preoțit fără prihană, lui Dumnezeu, scârbindu-se fățiș, cu cuget ortodox, de nedumnezeirea lui Arie și de năravul cel cu socotință rea al lui Savelie. A predicat tuturor Cuvântul darului - învățând înțelepciunea Cuvântului și lepădând umbra legii - netezind (cu graiul său) lespezile sufletului și însemnând în ele învățăturile dumnezeiești. Sfinte Cuvioase Ierarhe Meletie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să dăruiască iertare de greșeli, celor ce serbează cu dragoste pomenirea ta sfântă! Născătoare de Dumnezeu Preacurată, ție îți strigăm cu credință: roagă-te Fiului și Dumnezeului tău, să se dea iertare de greșeli celor ce se apropie cu credință la acoperământul tău dumnezeiesc! - căci toţi alergăm la tine, Fecioară, cerând iertare de păcate și ne rugăm să ne mântuim de munca cea veșnică și de toată pedeapsa de acolo - ceea ce ești protectoare oamenilor, după cum te-a arătat Stăpânul tuturor și Făcătorul, Acesta luând trup din pântecele tău. Preabunule Doamne, Datătorule de viață și Judecătorule drept de oameni, mă rog Ție: milostivește-Te spre sufletul meu cel căzut, când vei judeca faptele mele, și dă-mi, Preaîndurate Dumnezeule, iertare păcatelor, ca un milostiv, că Tu ești singur fară de păcat! - Cel ce ai răbdat, ca un Bun, Crucea, luând asupra Ta sărăcia lui Adam; stricând stăpânirea morții, Milostive, și cu pătimirea Ta, Stăpâne, mântuind lumea. Doamne, Tu ești tăria mea! Tu ești și puterea mea! Tu ești Dumnezeul meu și bucuria mea! - Cel Ce nu ai lăsat sânurile părintești și ai cercetat sărăcia noastră. Mărire puterii Tale, iubitorule de oameni! - strig și eu către Tine, cu profetul Avacum. Astăzi, 12 februarie, îl cinstim pe Sfântul luminat Cuvios Ierarh Meletie, arătător de cele dumnezeiești, preafericit Arhiepiscop al Antiohiei mari, învățătorul de cele sfinte, care a moștenit scaunul lui Petru cel hirotonit de Arhiereul Hristos. A urmat acestuia și învățăturilor sale, având credința că Mântuitorul este Fiul lui Dumnezeu Cel viu. S-a făcut propovăduitor "Unei Stăpâniri, Care Se înțelege în Tatăl și în unul născut Cuvântul și în Duhul dumnezeiesc, învățând o Unime după ființă și Treimea în fețe cu adevărat". A luminat Biserica, aratând lumina bunei-credințe, celor ce aleargă cu credință (acesta amestecându-se cu frumusețea Cea dintâi, făcându-se în chipul lumini Aceleia și aprinzându-se de fulgerele dumnezeiești). Pe toţi cei stăpâniți de eresul cel ticălos fără de cale, "i-a ridicat la bun-neamul sufletului" și la strălucirea și gândul cel prea-curat și la credința cea întărită spre Dumnezeu. A întărit dogma cu Credință Ortodoxă, predicându-ne nouă un Dumnezeu în Treime și stricând, cu toată osârdia, pe cei ce credeau cugetătorilor lui Arie. Doamne, pentru ce m-ai lepădat de la fața Ta, Cel Ce ești lumină neapusă? - și întunericul cel străin m-a acoperit pe mine ticălosul. Întoarce-mă și îndreptează căile mele la lumina poruncilor Tale! Astăzi, 12 februarie, îl cinstim pe Sfântul Ierarh prea-cinstit și prea-fericit Părinte Meletie, Arhiepiscop al Antiohiei mari, cel ce s-a făcut învățător prea-adevărat al Treimii Cea prea-îndumnezeită, zicând despre "Cuvântul că este de o ființă și de pe un scaun cu Tatăl, și Duhul dumnezeiesc de o fire cu Tatăl și cu Cuvântul". A secat râurile eresurilor și a deschis izvoarele dogmelor ortodoxe, făcându-se apărător nebiruit al Dreptei-Credințe. Secând râul tulbure și fără de Dumnezeu al lui Arie, a adăpat din destul, cu apele darului, adunările cedincioșilor, împodobind buna-cuviință a Bisericii. Împodobit cu "isprăvi dumnezeiești", s-a făcut făcător de bunătăți, prea-vestit părinte și ajutor neclintit al credinței lui Dumnezeu, înainte-mergător păstorilor. S-a împodobit cu obiceiurile Ortodoxiei, luminând marginile cu învățăturile, ca un luminător prea-luminat al Bisericii. Născătoare de Dumnezeu Preacurată Fecioară, pe tine te fericesc mai marii cetelor puterilor de sus și toate neamurile omenești, după vrednicie! Numai ție îți laudă nașterea, unindu-se, cei de pe pământ cu cei din cer! Mireasă a lui Dumnezeu Fecioară, graiurile profeților (vestind mai-înainte prea-curata zămislire și nașterea ta cea mai presus de cuvânt) luminează sufletele celor ce te laudă cu dreaptă-credință! Mântuitorule, te rog, curățește-mă si ridică-mă din adâncul răutăților, căci sunt multe fără-de-legile mele şi către Tine am strigat! Dumnezeul mântuirii mele, auzi-mă! Astăzi, 12 februarie, toţi credincioșii îl cinstim și îl lăudăm cu un glas pe Sfântul Ierarh de trei ori fericit Cuvios Părinte Meletie, Arhiepiscop al Antiohiei mari, "întocmai la obicei cu Apostolii și întocmai mărit, și de un scaun", cunoscându-l pe el tăinuitor și slujitor Treimii, mare învățător Bisericii - punându-și sufletul pentru dânsa - aprins cu râvna bunei-credințe. Fiind de o bunătate desăvârșită și dragoste curată catre Hristos, era iubit de mulţi, încât și atunci când a intrat în cetate - în ziua hirotoniei sale - era chemat în fiecare casă, spre sfințirea aceleia prin intrarea sa acolo. Neîmplinind încă 30 de zile în cetate, însă, a fost gonit de vrăjmașii adevărului, împăratul fiind înșelat de cei aplecați spre arianismul lui Arie. Mai mult de doi ani a stat la Constantinopol, fiind rechemat mai apoi cu scrisori împărăteşti, a fost trimis în Tracia, unde se adunaseră și alți episcopi (chemaţi prin astfel de scrisori, căci bisericile lui Dumnezeu începeau să cunoască pacea și liniștea, după iarna cea lungă a prigoanei). S-a aratat minunat şi mare întru toţi aceștia, răposând cu pace, în acest pământ străin, ajungând să fie cinstit inclusiv de Sfântul Ioan Gură de Aur și de Sfântul Grigorie Teologul (Nisis). Sfinte Cuvioase Ierarhe Meletie, luminătorule al Bisericii, te lăudăm pe tine, cinstind adormirea ta cinstită și dumnezeiască! Dumnezeul părintilor noștri, bine ești cuvântat!

Astăzi, 12 februarie, îl cinstim pe Sfântul Ierarh Meletie, Arhiepiscop al Antiohiei (întocmai la cinste cu Apostolii lui Hristos, moștenind învățătura lor dumnezeiască), întâi-stătător al Sfântului Sinod - adunat de la marginile pământului, de Sfântul Duh, într-un loc, ca să-I cuvânteze Dumnezeirea Lui: Dumnezeul părintilor noștri, bine ești cuvântat!

Astăzi, 12 februarie 2018, îl cinstim pe Sfântul Ierarh Meletie, Arhiepiscop al Antiohiei, cel cu "gând foarte isteț", întins spre vederea lui Dumnezeu, care a rușinat "vederea cea tâmpă a ereticilor", iar pe cei bine-credincioși i-a învățat strigând: Dumnezeul părintilor noștri, bine ești cuvântat! Preacurată Fecioară, Născătoare de Dumnezeu fără de prihană - care strălucești ca o oglindă a sfântului dar, arătându-te născătoare luminii - cântăm cu un glas nașterii tale: Bine este cuvântat Dumnezeul părintilor noștri!

Astăzi, 12 februarie 2018, îl cinstim pe Sfântul Ierarh Meletie, Arhiepiscop al Antiohiei, cel care a învățat a cinsti "o Dumnezeire Ce este în Tatăl și în Fiul și in Duhul Sfânt, și o putere nemărginită și o împărăție adevărată, păzindu-se negrăit osebirile fiecărui Ipostas". Acesteia, cântând, îi striga: "Popoare, prea-înălțați-O întru toţi vecii! Sfinte Cuvioase Părinte Ierarhe Meletie, sfințeşte-i pe toţi cei ce se sârguiesc a chema numele tău, și zugrăvesc (pictează în icoane) cu dragoste chipul tău, spre aducerea aminte de tine, și care cântă cu credință: Preoți, binecuvântați, popoarea prea-înălțați pe Hristos în veci! - căci tu te-ai făcut casă de sfințenie. Astăzi, 12 februarie, îl cinstim pe Sfântul Ierarh Meletie, Arhiepiscop al Antiohiei, care a luminat prea-bine cu învățături de taină turma sa, crescând acum Biserica celor întăi născuţi, "făcându-se adaos" (alăturându-se) celor ce au strălucit din veac prin slujbe Arhierești și de taină, cu care strigă neîncetat: Preoți, binecuvântați, popoarea prea-înălțați pe Hristos în veci! Duhul cel curat și Sfânt l-a încununat ca pe un biruitor, l-a luat după vrednicie și l-a așezat în rândul cetelor cele de sus - văzându-l pe el Duh curat și sfânt, asudat cu ostenelile duhovnicești și luptându-se cu osârdie, pentru Dânsul, cu vrăjmașii Duhului. Învățând cu toată cinstea credința cea dreaptă, a luat cununa dreptăţii de la Ziditorul tuturor, fiind petrecut cu cinste de Sinodul învățătorilor, cu cântări de laudă. Născătoare de Dumnezeu, strigăm împreună cu Arhanghelul Gavriil: Bucură-te Născătoare de Dumnezeu! - glăsuind și strigând cu credință: Popoare, prea-înălțați pe Hristos în veci! Tineri, binecuvântați-L, preoți lăudati-L, popoare prea-înălțati-L întru toti vecii! Sfinte Cuvioase Părinte Ierarhe Meletie, nu înceta a cere să se mântuiască cei ce cu credință te fericesc pe tine, grăitorule de cele dumnezeiești! - căci stai fără de materie înaintea Celui fără de materie, pe Care tu L-ai cuvântat Dumnezeu curat, fiind Acesta Ziditor tuturor și Domn și Cuvânt și înțelepciunea Tatălui. Născătoare de Dumnezeu, dă-mi mie să trec prea-lesne viforul vieții, îmblânzind pornirile supărărilor și ale patimilor, si mă povătuiește către bunatate, pe calea cea cerească! - să te măresc pe tine neîncetat, ca pe o făcătoare de bine, una ce ești bună. Pe tine, Născătoare de Dumnezeu, începătoriile cetelor îngerești și omenești, te mărim! - înspăimântându-se cerul și minunându-se marginile pământului, că Dumnezeu S-a arătat oamenilor trupeşte, pântecele tau făcându-se mai desfătat decât cerurile.

Astăzi, 12 februarie 2018, a sosit prea-luminat serbarea Ierarhului Sfânt Meletie! veniţi cu osârdie să lăudăm întru dânsul pe Hristos, Cel Ce este minunat întru sfinți și singur Domn. Născătoare de Dumnezeu, roagă-te Fiului tău, pentru toţi cei ce se închină cu credință ție! - ceea ce ești nădejdea celor deznădăjduiți, scăparea creștinilor, dimpreuna cu Apostolii, cu profeţii și cu mucenicii.

Slavă milostivirii Tale celei multe și pogorârii Tale, Doamne, iubitorule de oameni!Slavă smereniei Tale negrăite, Stăpâne!(o alcătuire după cronici străvechi: Lăcașuri Ortodoxe® februarie 2018 - www.lacasuriortodoxe.ro [http://www.lacasuriortodoxe.ro] )

Comentarii

Trimite
Powered by InterChat

π 0.0138 sec - PID: 14744