174
Astăzi, 11 februarie 2018, credincioșii ortodocși îl cinstesc pe Sfântul Sfințit Mucenic Vlasie, Episcopul Sevastiei, care a trăit în sihăstrie și "a înflorit după dreptate în mărirea preoției ca un finix (palmier, curmal) în curțile Domnului (după cum zice David)", aducând lui Dumnezeu roadele dumnezeiești ale muceniciei, înmulțindu-se (ca un cedru) cu "isprăvile bunătăților", arâtând sfărâmarea idolilor și "apropierea oamenilor". Împodobit ca un păstor, a răbdat vitejește patimi mucenicești, luând dublă cunună: a preoției și a muceniciei. Murind pentru Hristos, împărățește împreună cu Dânsul totdeauna, întru viața cea fără de sfârșit. Cu sângele său, Biserica și-a țesut înfrumusețat haina - prin podoaba bunei ungeri (a preoției) și prin cea a durerilor (a muceniciei) - ca și cu o podoaba de mireasă, lăudând pe Mirele Hristos.

Sfinte Sfințite Mucenice Vlasie, roagă-te să ne mântuim noi!

Astăzi, 11 februarie, îl cinstim pe prea-fericitul Sfânt Mucenic al lui Hristos Vlasie, cel urmat în mucenicie de cele șapte femei întărite în râvna dumnezeiască a credinței, prin prea-cinstitele patimi ale bunei mărturisiri a lui Hristos (Mirele lor), împreună cu fiii (pruncii) aflați în temniță. Pe acesta, îl lăudăm ca pe un purtător de grijă al tuturor bolnavilor, și al ființelor cuvântătoare și al celor necuvântătoare, dând din destul minunile, fiind îmbogățit cu darul Duhului, și putând a le face bine tuturor și a-i tămădui după credință.

Astăzi, 11 februarie, îl cinstim pe Sfântul Mucenic Sfințit Vlasie, cugetătorul de Dumnezeu, care a odrăslit întru ostenelile bunătăților dumnezeiești (după cum o arată numele său) și, ca o vie cu bună rodire în casa lui Dumnezeu, ne-a izvorât nouă vin înțelegător, din care bând, ne umplem toți, inimile, de bucurie dumnezeiască, adunându-ne la pomenirea cinstită a săvârșirii sale, lăudându-l și fericindu-l. Sfinte Sfințite Mucenice Vlasie, roagă-te să primim, prin tine, pace și mare milă! Născătoare de Dumnezeu, fecioară, roagă-te lui Dumnezeu, să se mântuiască sufletele noastre!

Astăzi, 11 februarie, îl cinstim pe prea-fericitul Sfânt Mucenic Sfinţit Vlasie, îndreptătorul bun și învățător al bunei credințe, care le-a îndemnat (cu puterea cuvintelor sale dumnezeiești), către lupte mucenicești, pe femeile iubitoare de Dumnezeu, întărind întru Hristos slăbiciunea firii lor. Bine-săvârșind, împreună cu acestea, călătoria nevoinței, se veselesc acum în cămara cerească a Mirelui. Sfinte Sfințite Mucenice Vlasie, împreună cu femeile mucenițe, cereți lui Hristos să ne dea nouă pace și mare milă! Născătoare de Dumnezeu Preacurată, îndulcește, cu ploile darului Duhului, cugetul meu! - ceea ce ai născut picătura, pe Hristos Dumnezeul nostru, Care șterge, cu milostivirile, nelegiuirile oamenilor. Îneacă izvorul patimilor mele, prin rugăciunile tale, și mâ învrednicește pârâului desfatării celei pururea vii! Să cântăm lui Hristos, că S-a preamărit în veci! - Cel Ce a scuturat tirania lui Faraon în mare, și l-a povățuit pe Israel prin uscat. Sfinte Sfințite Mucenice Vlasie, tu având îndrăzneală către Stăpânul Dumnezeu, luminează gândul meu cu lumină prea-strălucitoare! - ca să laud cu credință, întru cântări, pătimirea ta cea purtătoare de lumină cinstită și sfințită.

Astăzi, 11 februarie, îl cinstim pe Sfântul Sfințit Mucenic Vlasie, cel ce a mărturisit o Dumnezeire în trei fețe, gonind negura mulțimii dumnezeilor, aratându-se, ca o dimineață luminătoare a bunei credințe, în fața celor prinși în întunericul înșelăciunii. Cu fulgerele sfintei predicări, a micșorat noaptea nedumnezeirii - ca un luminător - și fiind împodobit cu strălucirile minunilor, a luminat toată zidirea, prin razele muceniciei ("suferind întreite valuri de munci". Însă, cu plecarea sa desăvârșită către Dumnezeu, s-a arătat nebiruit, "părând că altul ar pătimi"). Ca un Ierarh luminat cu mărire dumnezeiască, stă acum înaintea doririi desăvârșite, rugându-se pentru turma sa. Sfinte Sfințite Mucenice Vlasie, cu secera rugăciunii tale, curățește-i de toate întâmplările pe cei înecați de mărăcinii vieții, care te cheamă neîncetat pe tine, să le fii părtinitor! Născătoare de Dumnezeu, pe tine te fericesc cu laudă neamurile oamenilor! - ceea ce te-ai arătat mai presus decât zidirile, fericită de Dumnezeu. Sfinte Sfințite Mucenice Vlasie, privește și spre noi, cei ce am venit în lăcașul tău și strigăm într'ânsul neîncetat, către tine: Păzește-ne pe noi toți! - cel ce locuiești întru cele de sus, strălucind pretutindeni.

Astăzi, 11 februarie, îl cinstim pe Sfântul Sfințit Mucenic Vlasie, lucrător de cele sfinte în casa Domnului, care i-a sădit pe mulți pe pământul mântuirii, mărturisind întruparea lui Dumnezeu. Mergând înaintea turmei, "ca un berbece bine-mergător", s-a junghiat si s-a jertfit Celui Ce, pentru milostivire, s-a junghiat ca un Miel. Sfinte Sfințite Mucenice Vlasie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să dăruiască iertare de păcate, celor ce serbează cu dragoste pomenirea ta sfântă! Născătoare de Dumnezeu Fecioară, pe Mielul, Păstorul şi Mântuitorul L-ai văzut pe Cruce, tu lăcrimând și văitându-te ca o mielușea și strigând cu amar: "Prea-bunule Dumnezeule, Doamne Cel fără de răutate, lumea se bucură primind mântuire, iar cele dinlăuntru ale mele se ard, văzând răstignirea Ta, pe care o rabzi pentru milostivirea milei!" Născătoare de Dumnezeu Fecioară, arată milostivire spre noi și dăruiește iertare de păcate, celor ce ne închinăm Pătimirilor lui Hristos! - ceea ce ai născut în lume pe Împodobitorul lumii (pentru podoaba lumii și înfrumusețarea cetelor de sus). Căci, mai înainte de aceasta erau neîmpodobite, oamenii neputând să-L vadă pe Domnul.

Astăzi, 11 februarie, îl cinstim pe Sfântul Sfințit prea-cinstit Mucenic Vlasie, cel ce s-a arătat Bisericii tăinuitor, preot și mucenic purtător de cunună, stâlp nemișcat și temelie neclintită a bunei-credințe, întărire adevărului, învățător și predicator de cele sfinte, vrednic de minune. A păstorit cu cuvioșie miei cuvântători și s-a adus Stăpânului jertfă primită. Cu glasul buzelor sale înțelepte, s-au îngrădit buzele viclene ale celor ce grăiesc hulă asupra Stăpânului și Împăratului tuturor. Răbdând cu bărbăție chinurile trupului (cu pătimirea sa, închipuind pe Cel Ce S-a pironit pe Cruce, Hristos), a rănit rătăcirea, iar cu înălțarea sa către Dumnezeu, i-a surpat pe vrăjmași, numărându-se împreună cu oștile mucenicilor. Hristoase Dumnezeule, dătătorule de lumină, risipește întunericul sufletului meu și dăruiește-mi lumina poruncilor tale Cuvinte, ca mânecând (pornind în zori) să Te măresc pe Tine! - Cel Ce ai gonit întunericul cel mai dinainte al adâncului.

Astăzi, 11 februarie, îl cinstim pe Sfântul Sfințit Mucenic Vlasie, care a împlinit cu inima prea-milostivă cererea femeii credincioase, și, cu rugăciunile sale, a silit fiara să lepede vânatul ce fusese prins pe nedrept. Îl cinstim pe cel care - întărindu-se cu puterea crucii - a sfărâmat capul cel mult-meșteșugit al vrăjmașului și a împletit diademă de biruință; alături de care s-a muncit și ceata femeilor cinstite și pururea-pomenite, acestea - întărindu-se cu darul și puterea lui Dumnezeu - făcând vitejii bărbătești și câlcând șarpele care odinioară a izgonit din rai pe Eva. Înecând chipurile cioplite și fără suflet ale viclenilor diavoli, s-au adus pe ei odoare însuflețite ale Bisericii cerești, luminând Biserica celor întâi născuți. Născătoare de Dumnezeu, Preacurată Marie, te lăudăm pe tine, ceea ce ai îndumnezeit - cu nașterea ta cea mai presus de gând - frământătura oamenilor, și ne-ai rezidit pe noi, fiind stricați și zdrobiți de înșelăciunea șarpelui. Născătoare de Dumnezeu Preacurată, luminează ochii sufletului meu și curățește inima mea, de negura patimilor! - ceea ce ești scaunul lui Dumnezeu, cel mai presus de heruvimi și norul luminii. Mântuitorule, curățește-mă, că fărădelegile mele sunt multe, și, Te rog, ridică-mă din adâncul rautăților! - căci, către Tine am strigat. Auzim-mă, Dumnezeul mântuirii mele!

Astăzi, 11 februarie, îl cinstim pe purtătorul de Dumnezeu, Sfântul Sfințit Mucenic Vlasie, pe care Biserica îl numește: odrasla cea dumnezeiască, floarea cea neveștejită, vița cea cu multă roadă a viei lui Hristos. Fiind uns cu mir dumnezeiesc, s-a arătat, în fapte dumnezeiești, ca Ierarh sfințit și slujitor al lui Dumnezeu, purtător de chinuri și încununat - înălțându-se mai presus decât jertfele lui Aaron, ca un tăinuitor al lui Hristos; iar sângele său cel sfințit, împreună cu Abel, strigă către Dumnezeu junghierea sa. Sfinte Sfințite Mucenice Vlasie, umple de veselia ta, pe cei ce săvârșesc pomenirea ta cu credință, rugându-te neîncetat pentu noi! Sfinte Sfințite Mucenice Vlasie, roagă-te neîncetat pentru noi toți! - tu stând aproape de scaunul cel dumnezeiesc al Ziditorului, împreună cu cetele îngerilor.

Astăzi, 11 februarie 2018, cinstim pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Vlasie, Episcopul Sevastiei, cel ce locuia într-una din peșterile din munte, pe vremea împăratului Licinie, îmblânzind fiarele sălbatice cu binecuvântarea sa și prinzându-le cu mâna. Pe cel ce făcea multe tămăduiri, "fiind iscusit în meșteșugul doctoriei". Prins și dat pe mâna ighemonului (guvernatorului) Agricolae și mărturisind pe Hristos, a fost chinuit, torturat și închis în temniță. L-au urmat șapte femei, care au fost ucise și ele ca mucenițe, pentru mărturisirea lui Hristos ca Dumnezeu adevărat. Astăzi, îl cinstim pe cel aruncat în iezer, scos nevătămat pe uscat de îngerii dumnezeiești. A fost ucis mucenicește, împreună cu alți doi prunci, aflaţi şi ei în temniță. "Acesta fusese epitrop la rânduirea vieţii Marelui Mucenic Eustratie, după cum se află zugrăvit (Sfântul Vlasie) într-o veche închipuire lângă Sfântul Eustratie, în mijlocul a cinci mucenici, și primind din mâinile lui cartea rânduielii". Iar pomenirea soborului său se făcea mai ales pe locul muceniciei sale sfinte, aproape de Sfântul Filip, în Miltiada... Bine ești cuvântat, Dumnezeul părinților noștri!

Astăzi, 11 februarie 2018, îl cinstim pe Sfântul Sfințit Mucenic Vlasie, cel cu inima plină de lumină dumnezeiască, care a împiedicat smintelile rătăcirii și umbletele vrăjmașilor, stingând vapaia înșelăciunii, cu stropirile sângelui său, și luminând faptura, cu strălucirea cuvintelor sale, și strigând: Bine ești cuvântat, Dumnezeul părinților noștri! Născătoare de Dumnezeu Fecioară - fiind eu biruit de dormitarea lenevirii și cuprinzându-mă somnul păcatului purtător de moarte - deșteaptă-mă, spre lumina pocăinței purtătoare de viață, și mă mântuiește!

Astăzi, 11 februarie 2018, îl cinstim pe Sfântul Prea-sfințit Mucenic Vlasie, cel ce s-a adus cu bucurie jertfă, ca un miel fără de răutate, către Mielul Cel Ce S-a jertfit pentru mântuirea noastră. Îl cinstim pe cel alături de care, ceata cea fericită a femeilor sfințite strigă: "Nu ne vom lepăda de Domnul, Care este Dumnezeu peste toate!" - răbdând chinurile cu sabie și foc, lăudând în veci pe Hristos. A uscat adâncimea nedumnezeirii, cu picăturile sângelui său, izvorând lumii vărsări de tămăduri, care încetează arsura a tot felul de patimi - celor ce scapă la el cu credință și Îl prea-înalță pe Hristos în veci. S-a împreunat cu ceata mucenicilor și, împreună cu îngerii, cântă cântare de laudă. Doamne, Făcătorul tuturor - Cel Ce acoperi cu ape cele mai pe deasupra ale Tale, Cel Ce pui nisipul hotar mării, și toate le ții - pe Tine Te laudă soarele, pe Tine Te mărește luna, Ție Îți aduce laudă toată făptura, în veci!

Astăzi, 11 februarie 2018, îl cinstim pe Sfântul Prea-sfințit Mucenic Vlasie, cel care, suindu-se ca pe o scară mai presus de fire (prin sângele său), a ajuns la lăcașurile cele de sus, aratându-se frumos (cu luminile chinurilor sale) și stănd înaintea Celui Ce i-a dat cunună. Alături de acesta, femeile iubitoare de Hristos, mirosind mirurile cele dulci-mirositoare ale Sale, au închipuit pătimirea Acestuia, și s-au învrednicit nestricăciunii. Sfinte Sfințite Mucenice Vlasie, te rugăm să mântuiești - prin rugăciunile tale - de greșelile cele întunecate, pe cei ce cinstesc pomenirea ta cea purtătoare de lumină! Maică Preacurată, roagă-L pe Hristos, ca pe un Fiu al tău și Ziditor, să mântuiască sufletele celor ce te laudă pe tine, pururea Fecioară! - ceea ce ai purtat în brațe pe Hristos, Care ține toată lumea în mână. Născătoare de Dumnezeu Fecioară, naşterea ta o mărim neîncetat cu cântări! - ceea ce s-a arătat mai-înainte puitorului de lege (Moise), în munte, prin foc și rug, spre mântuirea noastă. Maica lui Dumnezeu, mă închin la milostivirea "de prisosit" a lui Dumnezeu, și la tine, și te prea-măresc! - căci Dumnezeu Cel ce m-a zidit, căutându-mă pe mine, oaia cea rătăcită, pentru călcarea poruncii, a intrat în pântecele tau cel nestricat și, luându-mă pe umeri, m-a înălțat la ceruri, cinstindu-mă cu șederea cea dimpreună cu Tatăl.

Slavă milostivirii Tale celei multe și pogorârii Tale, Doamne, iubitorule de oameni!Slavă smereniei Tale negrăite, Stăpâne!(o alcătuire după cronici străvechi: Lăcașuri Ortodoxe® februarie 2018 - www.lacasuriortodoxe.ro [http://www.lacasuriortodoxe.ro] )

Comentarii

Trimite
Powered by InterChat

π 0.01719 sec - PID: 27697