76
Astăzi, 10 februarie 2018, credincioșii ortodocși îl cinstesc pe Sfântul Sfințit Mucenic și Făcător de Minuni Haralambie (Haralampie), cel care s-a dat Stăpânului Dumnezeu încă din tinerețe, iubindu-L și urmând urmelor Sale (fiind aprins, dinlăuntru, de dragostea dumnezeiască) curâțindu-se de toată întinăciunea patimilor și îmbogățindu-se cu dar dumnnezeiesc, săvârșind vindecări și lucrând minuni prea-mărite. S-a făcut mucenic (pironindu-și fericitul trup și dându-l la munci, păzindu-și sufletul nestrămutat fără prihană și cugetul nefurat), rămânând nemișcat în fața tuturor năvălirilor muncilor (chinurilor și încercărilor la care a fost supus), cu puterea Celui Ce S-a jertfit pe Cruce.

Sfinte Sfințite Mucenic Haralambie, Făcătorule de Minuni, roagă-L, cu îndrăzneală, pe Hristos, pentru sufletele noastre!

Astăzi, 10 februarie 2018, credincioșii ortodocși îl cinstesc pe Sfântul Sfințit și sfințitor Cuvios Mucenic Haralambie, pătimitor cinstit și oastaș prea-viteaz, care, prin nevoințele sale, a moștenit bucuria cea prea-luminoasă, mărirea cea mai presus de cinste și veselia veșnică. Sfinte Sfințite Mucenic Haralambie, Făcătorule de Minuni, roagă-L neîncetat pe Hristos, pentru sufletele noastre!

Astăzi, 10 februarie 2018, credincioșii ortodocși îl cinstesc pe Sfântul SfințitCuvios Mucenic Haralambie. A înecat de tot oștile și taberele balaurului (șarpele cel cu multe capete, ale patimilor, care actionează și prin răutatea mai multor oameni), cu curgerea sângelui său și cu darul, prin rugăciune dumnezeiască, înviind morți. Sfinte Sfințite Mucenic Haralambie, Făcătorule de Minuni, roagă-te cu îndrăzneală, pentru sufletele noastre!

Astăzi, 10 februarie 2018, credincioșii ortodocși îl cinstesc pe Sfântul Sfințit mărit pururea-fericit Mucenic Haralambie, neîntinat de tot păcatul și de păgânătatea călcătorilor de lege chinuitori. Înălțându-și gândul mai presus, către Stăpânul și Făcătorul său, s-a învrednicit să locuiască în cămara cerească (Impărăția lui Dumnezeu). Pe acesta, Dumnezeu l-a dat ca pe o slugă a sa, robilor Săi, drept vindecare fără sminteală a multor feluri de boli, mângâiere în primejdii și în scârbe, surpător prea-mare al înșelăciunii. Doamne Mult-îndurate și Mântuitorul sufletelor noastre, mărim rânduiala Ta cea iubitoare de oameni!

Astăzi, 10 februarie 2018, credincioșii ortodocși îl cinstesc pe Sfântul Sfințit purtător de nevoințe si cugetător de Dumnezeu Mucenic Haralambie, podoaba mucenicilor, cel care a câștigat darul de la Hristos Dumnezeu (mai presus de cuvânt și de cuget), arătându-l tuturor - dăruirile sale fiind predicate de darul vindecărilor și de mulțimea nenumărată a minunilor. A jertfit lui Dumnezeu jertfă de laudă - ca preot prea-legiuitor - lucrând Stăpânului și Ziditorului său cu sfințenie. Râvnind pătimirilor lui Hristos, s-a adus pe sine jertfă bine-primită lui Dumnezeu și Tatălui, acum veselindu-se împreună cu Dânsul, în biserica Celor întâi născuți. Sfinte Sfințite Mucenic Haralambie, roagă-te neîncetat lui Dumnezeu, să ne mântuim de mânie și de scârbă - noi cei ce cinstim pomenirea ta cea întru-tot serbată și ne închinăm, cu dragoste fierbinte, cinstitului tău cap (sfintelor tale moaște), care izvorăște minuni nenumărate și gonește departe "boala ciumei și a lungorei" (toate bolile), dăruindu-ne nouă mântuire și vindecare! Născătoare de Dumnezeu, pentru tine, profetul David - care îți este părinte al lui Dumnezeu - a glăsuit, mai-înainte, cu cântare către Cel Ce ți-a făcut ție mărire: "Stătu-a împărăteasa de-a dreapta Ta"!. Că, pe tine, Dumnezeu te-a arătat solitoare vieții. El este Cel Care a bine-voit a Se face Om, din tine, fără tată, ca să se zidească iarăși chipul omului cel stricat de patimi; iar oaia cea ratăcită, "răpită din munte", aflând-o (găsind-o) și ridicând-o pe umeri, să o aducă la Tatăl și, după voia Sa, să o împreuneze cu puterile cerești; și să mântuiască lumea - Hristos, Cel ce are milă mare și bogată!

Astăzi, 10 februarie 2018, cetățile Eladei se fălesc și se veselesc în Domnul și saltă, bucurându-se, căci au câștigat și țin în sânurile (mijlocul) lor capul mucenicului Haralambie, ca pe o comoară de mult preț și nedeșertată (nesecată). Cu acestea, și noi - izvorând din el, în toate zilele, râuri de vindecări - ne vindecăm "de boala ciumei" (de bolile a-tot-pierzătoare), mulțumind lui Dumnezeu, purtătorul de grijă și Mântuitorul sufletelor noastre! Veniți, toți iubitorii de mucenici, să ne ospătăm întru prea-cinstită serbarea Sfântului Mucenic purtător de chinuri Haralambie, și să serbăm duhovnicește! Că, astăzi, ne cheamă pe noi serbarea sa prea-cinstită - punându-ne, ca masă, vitejiile lui și prea-lăudat capul său (sfintele sale moaște), care izvorăște vindecări tuturor (ca niște râuri - fiind darul "nici odinioară deșertat, care gonește boala ciumei", bolile cele mult-stricăcioase) și bogăție nesfârșită, celor ce se apropie de dânsul cu credință și îl fericesc și scot, dintr'însul, tămăduiri sufletelor și trupurilor, mântuire de cele rele și mare milă! Născătoare de Dumnezeu, pe tine te lăudăm, binecuvântată, ca pe o Maică a lui Dumnezeu! Roagă-te, să ne mântuim noi! Prea-lăudate Mucenice al lui Hristos, pătimitorule Haralambie, cinstim toti capul tău (sfintele tale moaște)! - căci tu ai predicat în mijlocul priveliștei (în văzul tuturor) pe Hristos Dumnezeu și om, întârindu-te cu puterea Duhului; și te-ai luptat împotriva luptătorilor vrăjmași, luând cunună.

Astăzi, 10 februarie 2018, îl cinstim pe Sfântul prea-fericit Sfințit Mucenic Haralambie, cel care, înviind prin rugăciune un mort, a înspăimântat pe necredincioși, aducând pe cei mai mulți dintre ei la Hristos, tămăduind "în grab" pe cel stăpânit de diavoli și scoțând pe împărăteasa Galina đin înșelăciunea celui rău - aducând-o încununată la Hristos, ca pe o fecioară muceniță. Să-l lăudăm, fraților, pe cel pe care Biserica îl numește "diamantul cel gânditor al răbdării", pe Sfântul Haralambie, cel prea-mare între mucenici, nevoitorul prea-viteaz încununat - de-a dreapta Împăratului Dumnezeu a toate - cu două cununi: a preoției și a muceniciei. Sfinte Mucenice Sfințit Haralambie, cere, acum, în ceruri, de la Dumnezeu, să dea iertare de păcate și mântuire de tot felul de boli, celor ce năzuiesc cu căldură la tine, și sărută cu evlavie sfântul tău cap (sfintele tale moaște) și săvârșesc cu droagoste pomenirea ta cea de peste an. Prin rugăciunile tale, cerem de la Dumnezeu curățire și mare milă! Născătoare de Dumnezeu binecuvântată, păzește pe robii tăi de toate primejdiile! - ca să te mărim pe tine, ceea ce ești nădejdea sufletelor noastre. Sfinte Sfințite Mucenic fericit înțelept Haralambie, roagă-te lui Hristos, cu îndrăzneală, să ne mântuim noi! - cel ce te-ai arătat ca un stâlp nemișcat (neclintit) al Bisericii lui Hristos si sfeșnic pururea-luminos lumii, strălucind prin mucenicie în lume și risipind întunecarea idolilor.

Astăzi, 10 februarie 2018, îl cinstim pe Sfântul prea-fericit mărit Sfințit Mucenic Haralambie, purtătorul de biruință, care a strălucit cu faptele bunei-credințe, stingând - ca un ostaș al lui Hristos - înșelăciunea relei-credințe și rușinând taberele celor fără-de-lege. Preafericite Mucenice mărite Sfinte Sfințite Haralambie, roagă-te lui Hristos, să ne dăruiască nouă mare milă! Născătoare de Dumnezeu, Maică Fecioară Preacurată, roagă-L pe Dumnezeu neîncetat, să ne dăruiască nouă mare milă! - ceea ce ai ținut în brațe (minune prea-mare!) pe Cel Ce ține toate în palma Lui, și ai hrănit cu lapte pe Dătătorul de hrană și Ziditorul firii. Sfinte Sfințite Mucenic Haralambie, cinstim dumnezeieștile tale moaște! - cel ce ai răsărit ca un luminător de la Răsarit, luminând pe credincioși cu strălucirile minunilor tale. Sfinte Sfințite Mucenic Haralambie, zdrobește îngâmfările vrăjmașilor noștri și ne mântuiește pe noi din primejdii și din boli! - cei ce te lăudăm pe tine. Înspăimântându-se de curăția vieții tale și de prea-strălucitul tău martiriu, Elada strigă ție, acum, veselindu-se: "Astăzi cinstim capul tău cel cinstit!". Pe Născătoarea de Dumnezeu o lăudăm într-un glas, strigând: Bucură-te, Preacurată Stăpână, cea dăruită cu dar! - singura care ai putut mântui din blestem neamul omenesc, cea neispitită de nuntă, care ai încăput, în pântece, pe Cel ne-încăput, și ai hrănit cu lapte pe Hrănitorul a toate. Astăzi, 10 februarie, veniți, cinstitorilor de mucenici, să cinstim ostășia încununată de Dumnezeu a mucenicului arătător de lumină, care s-a jertfit pentru Hristos, Haralambie, și să cinstim înarmarea sfințit-aleasă a Sfințitului Mucenic Haralambie, săvârșind duhovnicește pomenirea sa prea-sfântă, strigând către dânsul: Slobozește poporul tău cel drept-cinstitor, de groaza ciumei (a tuturor bolilor), și ne mântuieste pe noi de toată primejdia! Sfinte Sfințite Mucenic Haralambie, mântuiește-mă, cu rugăciunile tale înțelepte, de patimi! - ca să te laud pe tine, cel ce umbli cu bucurie prin lăcașurile cerești cele înțelegătoare (primitoare, apărătoare, ajutătoare, pline de milostivire și de bunătate, ocrotitoare și protectoare), luminându-te cu lumina cea neînserată.

Astăzi, 10 februarie 2018, îl cinstim pe Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie, a cărui pomenire (purtătoare de lumină) stralucește daruri ca de soare și luminează pe cei ce cu credința îl cinstesc întru ea pe cel ce este, într-adevăr, asemenea numelui său - "Bucuria Prealuminată" (Haralambie/Haralampie provine din Charalampos, insemnând "Strălucind din Fericire"/ "Strălucirea Fericirii"). S-a făcut râu al bunei-credințe a lui Hristos, adăpând întotdeauna, cu adevărat, Biserica - înecând (cu picăturile sângelui său) marea cea sărată a necredinței. Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-mă cu rugăciunea ta cea tare! - căci viforele păcatelor, valurile potrivnice ale cugetelor și împresurările patimilor au venit asupra mea. Doamne, cer strălucire din înălțime dumnezeiască, prin care să pot lauda cu căntări (dorind asta), preacinstitul cap (sfintele moaște) și luptele slugii Tale! Astăzi, 10 februarie 2018, îl cinstim pe Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie, vrednic de laudă, cel încununat cu mâna Ziditorului său, căci l-a surpat pe Sevir (Sever) cel fără de Dumnezeu, care râcnea ca un leu și, împreună, pe nebunul Crisp, înfrângând păgânătatea lor. Biserica l-a câștigat pe Sfântul Haralambie drept podoabă împărătească, izgonitor al diavolilor și mântuitor de tot felul de boli, pentru aceasta serbând pomenirea sa cea sfântă... Născătoare de Dumnezeu Marie Preacurată, pe tine te lăudăm: munte sfânt, năstrapă (potir) cu totul aurită care a ținut Mana firească dumnezeiască (Hristos / mana fiind hrana cu care Dumnezeu i-a hrănit pe evrei în pustiu, după ieșirea din Egipt/ miere, nectar), Ce hrănește pe credincioși, cu darul, pururea!

Astăzi, 10 februarie 2018, îl cinstim pe Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie, ale cărui curgeri de izvoare de sânge au stins toată văpaia necredinței, stingând arderea de foc cea cumplită și pricinuindu-i, lui, pârâul desfătării. Înviind pe tânărul cel mort și arătându-se izgonitor diavolilor, a înspăimântat mulțimile oamenilor -răpindu-le pe acestea din mâinile balaurului și aducându-le (prin sângele său) lui Hristos. Sfinte Sfințite Mucenic Haralambie, purtătorule de Dumnezeu, apără-i și păzește-i, de smintelile potrivnicului, pe cântăreții tăi care, cu credință, s-au adunat în biserică să se închine (sfintelor tale moaște) capului tău cel dumnezeiesc și cinstit! Astăzi, 10 februarie, veniți, mulțimea celor numiți cu numele lui Hristos (creștini), sa lăudăm cu credință pe mucenicul Domnului și să încununăm (cu cântări duhovnicești) capul său cel cinstit (sfintele sale moaște), ca să aflăm dezlegare de greșeli! Născătoare de Dumnezeu, Maică Preacurată, tu ești scăparea creștinilor! Sfinte Sfințite Mucenic Haralambie, păzește de vătămare pe robii tăi! - cel ce te-ai făcut, preoților, strălucit purtător de lumină, laudă părinților și cinste veselitoare. Sfinte Sfințite Mucenice Mărite Haralambie, roagă pe Hristos Dumnezeu, să ne dăruiască mare milă! - cel ce, strălucind mai luminat decât soarele, gonești întunericul idolilor.

Astăzi, 10 februarie 2018, adunându-ne toate cetele credincioșilor, să lăudăm cu bună-credință, după vrednicie, pe Sfântul Sfințit Mucenic al lui Hristos Haralambie cel mare - apărătorul de diamant al bunei-credințe, surpătorul necredincioșilor, podoaba și întărirea pătimitorilor, cel ce L-a predicat pe Dumnezeul a toată lumea, pe Hristos Dumnezeu și Om. S-a arătat pe sine lăcaș al Sfântului Duh, stâlp și pildă a răbdării adevărate (părtinitorii întunericului chinuindu-l și pricinuindu-i, prin aceasta, desfătarea cea veșnică și adevărată). Născătoare de Dumnezeu, Marie, ceea ce ești lăcaș cinstit al Stăpânului, ridică-ne pe noi, cei căzuți în prapastia deznădăjduirii cumplite și a greșelilor și necazurilor, și mântuiește pe robii tăi! - că tu ești mântuirea păcătoșilor, ajutătoare și folositoare tare. Hristos Domnul este tăria mea și lauda, Cel Ce a răsărit din tine, Preacurată (pentru mulțimea bunătății), și ne-a mântuit pe noi din călcarea poruncii de demult!

Astăzi, 10 februarie, îl cinstim pe Sfântul Sfințit nevoitor nebiruit și prea-mărit, prea-înțelept și vrednic de laude Mucenic Haralambie, pe care l-a primit ca pe un porumbel cu aripi aurite zburând la lăcașurile cerești, Cel Ce șade în mărire pe scaunul Dumnezeirii. L-a mărturisit pe Hristos - Dumnezeu desăvârșit îmbrăcat cu firea omenească - fără de temere, în fața scaunelor celor fără-de-lege. Cinstitul său cap s-a arătat mare cu adevărat și comoară prea-mult cinstită, izgonind multe feluri de boli și ciuma, cu puterea dumnezeiască a Duhului. A răbdat, cu vitejie, pironirile, râvnind pătimirii dumnezeiești a lui Hristos. "Îndreptând necuvântarea celor ce goneau credința, Cuvântul Cel d'impreună fără de început cu Tatăl a pus cuvântare în dobitoacele cele fără cuvânt, care învățau să îl dezlege din legături!". Fiind chinuit cu foc, a rănit (cu sulița bărbăției și a răbdării sale) inima vrăjmașului cel rău al pământenilor. Născătoare de Dumnezeu Preacurată Marie, te lăudăm pe tine! - cea care ai născut (întru curăție) pe Soarele dreptății (Hristos), ceea ce ești ușa cea cerească, ce bagi înăuntrul lăcașurilor cerești dumnezeiești pe cei ce te măresc. Cu lumina ta dumnezeiască prea-bună, îndreptează la lumină sufletul meu cel întunecat de dulceți, povățuindu-mă spre calea mântuirii! - ceea ce una ai născut pe Mântuitorul Hristos. Sfinte Sfințite Mucenice Haralambie, dăruiește-le tuturor credincioșilor, celor ce năzuiesc, vindecare, și mântuire de cele rele! - căci toți s-au înspăimântat de mărirea ta dumnezeiască, prea-cinstitul și dumnezeiescul tău cap (sfintele tale moaște) contenind și vindecând (prin cinstirea cea cu cucernicie și prin închinăciune) bolile trupești și sufletești și izgonind diavolii. Pe acesta, Hristos ni l-a dăruit nouă vindecător și izbânditor împotriva relelor...

Astăzi, 10 februarie, îl cinstim pe Sfântul Sfințit Mucenic purtător de chinuri al Domnului și vrednic de laudă și de minune Haralambie, de care s-au înspăimântat diavolii și elinii cei fără de Dumnezeu, văzând că îl face sănătos iarăși pe "ducele (ighemon, stăpân, guvernator) cel prea-semeț și ocărâtor", ale cărui mâini, tăiate cumplit, atârnau de trupul sfântului. Îl cinstim, astăzi, pe cel ce, omorând săltările spre păcat ale trupului și cu lumina pătimirilor sale, s-a făcut luminător, îndreptând la lumină marginile pământului, mărturisind numele lui Hristos înaintea tiranilor și arătând necredincioșilor minunile lui Hristos, mărindu-L pe Cel Ce în toate l-a prea-mărit pe el. Maică a lui Dumnezeu, întărește-mă, ca una ce ai născut izvorul nepătimirii, căci către tine am nădăjduit, tu fiind scăparea cea mare a oamenilor! - căci mă clatin de potrivnicele împătimiri ale patimilor. Astăzi, 10 februarie, săvârșim dumnezeiasca și prea-cinstita serbare a Sfântului prea-fericit Sfințit Mucenic Haralambie. Veniți, toți, să sărutăm (sfintele sale moaște) capul său prea-cinstit și să luăm mântuire de cele rele! Avându-l izvor de tămăduire, alergăm cu căldură, dându-i închinăciune și lăudând pe Dumnezeu, Cel Ce l-a mărit pe Sfântul Haralambie (luând dar prea-mare de la El)! Pentru aceasta, Biserica se bucură, mărind pe Ziditorul! Adunarea ortodocșilor, sărutând capul său prea-cinstit (sfintele sale moaște) și încununându-l cu laude, se mântuiește de multe rele și de boli, bucurându-se prea-mărind pe Ziditorul și lăudând pe ostașul înarmat prea-tare al lui Hristos, pe marele între mucenici, pe Sfântul Haralambie cel mărit. S-a luptat pentru Hristos și pentru adevăr luminos, predicând arătat Credința Ortodoxă, surpând înșelăciunea idolilor, înfruntând pe împăratul cel fără-de-lege și bucurându-se și veselindu-se sfârșind mucenicește. A luat cunună din dreapta Celui prea-înalt, făcându-se "cetățean împreună cu îngerii"...

Astăzi, 10 februarie, îl cinstim pe Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie, din cetatea Magnesiei, din vremea împărăției lui Sevir (și a ighemonului Lucian). Era preot al creștinilor, învățând calea dreptății și predicând credința în Hristos, pentru care a fost osândit de tirani - care l-au dezbrăcat de hainele sale preoțești. A fost supus la chinuri cumplite, iar ighemonul, văzând că le răbda, s-a pornit personal cu mânie asupra lui, dar pe loc i s-au tăiat mâinile, ele apărând atârnând de trupul Sfântului Haralambie. Îl cinstim, astăzi, pe cel ce, prin rugăciunea sa, l-a vindecat pe ighemon, fapt pentru care chinuitorii Porfirie și Vaptos s-au lepădat și ei de idoli și au crezut în Hristos, alături de alte trei femei dintre cei ce priveau (toți fiind uciși de furia aceluiași ighemon care, deși fusese vindecat de sfânt, a rămas tot păgân fără credință).

Astăzi, 10 februarie 2018, îl cinstim pe Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie, cel arătat mai lămurit decât aurul (fiind trecut prin chinuri și foc), făcându-se cu adevărat prinos sfințit (ofrandă, dar adus lui Dumnezeu). Stingând cuptorul celor fără-de-lege, cu roua rugăciunilor sale (și mântuindu-se), cântă Celui Ce l-a zidit: Doamne, Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat! S-a arătat copac cu ramuri înalte ("cu lungirea chinurilor"), umbrind pe cei credinioși aprinși de văpaia păcatelor și care strigau: Doamne, Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat! Născătoare de Dumnezeu Preacurată Pururea Fecioară, umple inima mea de bucurie, gonind întunecarea patimilor! - ceea ce ai primit bucuria, întru pântecele tău prea-curat. Sfinte Sfințite Haralambie, te laudăm pe tine, strigând: Bucură-te, Slăvite Mucenic! - căci ne-ai dăruit nouă capul tău dumnezeiesc (sfintele tale moaște), ca pe o fântână care izvorăște bogăție nefurată, veselind sufletele celor ce te măresc pe tine cu credință! Mărim nevoințele și luptele tale, dumnezeiescule mare mucenice prea-fericite al lui Hristos! - căci ai surpat capiștile (căpeteniile; templele, altarele) idolești, făcând, vitejește, nelucrătoare îngămfarea diavolească. Sfinte Sfințite Haralambie, capul tău (sfintele tale moaște) a strălucit "ca un luceafăr pururea prea-strălucitor", care - apârându-ne de întunericul înșelăciunii, de primejdii și de scârbe - ne mântuiește de bolile pierzătoare și ne dăruiește sănătate! Preacurată Născătoare de Dumnezeu, din pântecele tău ne-a răsărit nouă, tuturor oamenilor, marele și neînseratul Soare (Hristos), și pe toți i-a luminat cu lumina cunoștinței, pe cei ce strigă: Bine cuvântat este rodul pântecelui tău!

Astăzi, 10 februarie 2018, îl cinstim pe Sfântul Sfințit fericit Mucenic Haralambie, cugetătorul de Dumnezeu și purtătorul de chinuri, pătimitorul vrednic de minune, cel care (stropindu-se cu curgerile sângelui și înfrumusețându-se cu podoaba rănilor) fiind împodobit cu diadema (cununa) cea de biruință, stă înaintea lui Dumnezeu. Mulțimile chinurilor nu a acoperit bărbăția și vitejia sa, iar împotrivirea "gonacilor" (hăitașilor) credinței nu a întunecat răbdarea sa cea prea-minunată, arătându-se, cu adevărat: preot și mucenic nebiruit, ostaș viteaz, stâlp nemișcat, reazem credincioșilor, apărător al credinței. Fiind întărit ca un diamant și ca un stâlp neclintit, l-a biruit în fața tuturor pe Sevir, predicând pe Hristos Dumnezeu și om (și cu totul - nicicum - nu s-a plecat la măgulirile cele pierzătoare de suflet ale ucigașilor). Nici focul, nici sabia, nici moartea, nici goana, nici foamea, nici primejdia, nici scornirea de tot felul de chinuri nu au putut să-l despartă de dragostea Celui Ce l-a zidit. Născătoare de Dumnezeu, binecuvântăm pe Hristos Domnul, întru toți vecii! - Cel Ce a făcut toate cu voie dumnezeiască și, voind, S-a sălășluit în pântecele tău, vrând să ne înnoiască pe noi, cei ce am fost stricați. Sfinte prea-înțelepte Mucenic Haralambie, mântuieste pururea pe toți cei ce aleargă la cinstitele tale moaște (capul tău cel cinstit), cer dezlegare de cele rele și Îl prea-înalță pe Hristos în veci! - căci tu te-ai arătat mare ajutător ortodocșilor și mântuitor din primejdii. Sfinte Sfințite Mucenic Haralambie, dezleagă lanțurile greșelilor mele - cel ce laud capul tău, care izvorăște pururea râuri de vindecări - dăruindu-mi mie iertare de păcate și mântuire de cumplita boală! - celui ce te laud pe tine întru toți vecii. Născătoare de Dumnezeu, Stăpână, Mireasă dumnezeiască, aflându-te pe tine Mirele tău - ca fiind trandafir în spini, floare prea-mirositoare în văi și crin prea-curat - S-a sălășluit, de sus, întru tine și a umplut de miros toată lumea, care te prea-înalță întru toți vecii! Sfinte Sfințite Mucenic Haralambie, fă, cu rugăciunile tale, să aflăm - toți cei ce serbăm pomenirea ta rasărită în lume și plină de bucurie, dătătoare de strălucire dumnezeiască, gonind iarna patimilor - iertare de greșeli! Astăzi, 10 februarie, să stăm cu evlavie în casa Dumnezeului nostru (Biserica) și să ne închinăm cinstitului cap (sfintelor moaște) al Sfântului Sfințit Mucenic Haralambie - cel cu adevărat dumnezeiesc, care "s-a roșit prin sângele dumnezeiescului mucenic, savârșind minuni prea-mărite (fiind cel ce s-a încununat de mâna Țiitorului a toate Dumnezeu). Aprinzându-se dumnezeiește de dragostea Împaratului a toate, a surpat vitejeste șarpele cel mândru și pe tiranul cel neomenit, înfruntându-l pe Sevir cel fără minte și luând plată de la Stăpânul tuturor. Născătoare de Dumnezeu - Mireasă dumnezeiască, dăruită de Dumnezeu, Maica Dumnezeului nostru - primește de la noi cântări de laudă și dă-ne darul tău, nouă, robilor tăi, celor ce te cinstim cu evlavie! Iar, pe Hristos - Cel pe Care L-ai născut negrăit - fă-L nouă milostiv! Marie, ceea ce ești lauda creștinilor, păzește, acoperă pe robii tăi, nevătămați de toată stricăciunea, și ne scoate din primejdii și din toate întâmplările, pe noi cei ce te lăudăm pe tine cu dragoste! - "aducănd rugăciunile tale către Fiul și Dumnezeul tău". Astăzi, 10 februarie, toți fiii Eladei să vină, adunându-se, să sarute toți capul preacinstit al dumnezeescului Sfânt Sfințit Mucenic Haralambie, de trei ori fericit - care acum se numără cu îngerii cerești, stând înaintea Preasfintei Treimi, rugându-se neîncetat pentru noi, cei ce cinstim prea-cinstitele sale moaste (prea-cinstitul său cap), cu credință, și cerem mântuire de cele rele. Căci, pomenirea sa cea întru tot serbată a răsărit în toată Biserica, serbând și ținând luminos prea-cinstit capul său, care a predicat pe Hristos ca pe un Dumnezeu și om. Sfintele sale moaște (cinstitul său cap), revarsă tămăduiri, ca un (vas de) alabastru plin, asemenea unui mir de mult preț, umplând minunat cu bune miresme pe credincioși și mântuiește de cele rele, pe cei ce cu credința se apropie de dânsul, și încetând înșelăciunea și bolile cele de multe feluri (și boala ciumei), dăruieste tuturor sănătate și întărire, pace și mare milă. Născătoare de Dumnezeu Fecioară, te fericim pe tine și te mărim - noi, credincioșii, după datorie - ceea ce ești cetate neclintită, zid nesurpat, folositoarea cea tare și scăparea sufletelor noastre!

Slavă milostivirii Tale celei multe și pogorârii Tale, Doamne, iubitorule de oameni!Slavă smereniei Tale negrăite, Stăpâne!(o alcătuire după cronici străvechi: Lăcașuri Ortodoxe® februarie 2018 - www.lacasuriortodoxe.ro [http://www.lacasuriortodoxe.ro] )

Comentarii

Trimite
Powered by InterChat

π 0.01263 sec - PID: 1182