13

Codul Fiscal (actualizat 2011)

Publicat în urmă cu 7 ani, în Lonews, de lacasuriortodoxe

CUPRINS (conform ANAF)

 

TITLUL I

Dispoziţii generale

 

CAP. 1

Scopul şi sfera de cuprindere a Codului fiscal

ART. 1 Scopul şi sfera de cuprindere a Codului fiscal

ART. 2 Impozitele şi taxele reglementate de Codul fiscal

CAP. 2

Interpretarea şi modificarea Codului fiscal

ART. 3 Principiile fiscalităţii

ART. 4 Modificarea şi completarea Codului fiscal

ART. 5 Norme metodologice, instrucţiuni şi ordine

ART. 6 Înfiinţarea şi funcţionarea Comisiei fiscale centrale

CAP. 3

Definiţii

ART. 7 Definiţii ale termenilor comuni

ART. 8 Definiţia sediului permanent

CAP. 4

Reguli de aplicare generală

ART. 9 Moneda de plată şi de calcul a impozitelor şi taxelor

ART. 10 Venituri în natură

ART. 11 Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal

ART. 12 Venituri obţinute din România

ART. 121 Prevederi speciale privind schimbul de informaţii cu statele membre ale Uniunii Europene

 

TITLUL II

Impozitul pe profit

 

CAP. 1

Dispoziţii generale

ART. 13 Contribuabili

ART. 14 Sfera de cuprindere a impozitului

ART. 15 Scutiri

ART. 16 Anul fiscal

ART. 17 Cotele de impozitare

ART. 18 Impozit minim

CAP. 2

Calculul profitului impozabil

ART. 19 Reguli generale

ART. 191 Deduceri pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare

ART. 192 Scutirea de impozit a profitului reinvestit

ART. 20 Venituri neimpozabile

ART. 201 Regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre ale Uniunii Europene

ART. 21 Cheltuieli

ART. 22 Provizioane şi rezerve

ART. 23 Cheltuieli cu dobânzile şi diferenţe de curs valutar

ART. 24 Amortizarea fiscală

ART. 25 Contracte de leasing

ART. 26 Pierderi fiscale

ART. 27 Reorganizări, lichidări şi alte transferuri de active şi titluri de participare

ART. 271 Regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor, divizărilor, divizărilor parţiale, transferurilor de active şi schimburilor de acţiuni între societăţile din diferite state membre ale Uniunii Europene

ART. 28 Asocieri fără personalitate juridică

ART. 281 Reguli generale aplicabile persoanelor juridice cu sediul în România, înfiinţate potrivit legislaţiei europene

CAP. 3

Aspecte fiscale internaţionale

ART. 29 Veniturile unui sediu permanent

ART. 30 Venituri obţinute de persoanele juridice străine din proprietăţi imobiliare şi din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare

ART. 31 Credit fiscal

ART. 32 Pierderi fiscale externe

CAP. 4 *** Abrogat

ART. 33 *** Abrogat

CAP. 5

Plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscale

ART. 34 Plata impozitului

ART. 35 Depunerea declaraţiilor de impozit pe profit

CAP. 6

Impozitul pe dividende

ART. 36 Declararea, reţinerea şi plata impozitului pe dividende

CAP. 7

Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 37 Pierderi fiscale din perioadele de scutire

ART. 371 Pierderi realizate printr-un sediu permanent din străinătate

ART. 38 Dispoziţii tranzitorii

 

TITLUL III

Impozitul pe venit

 

CAP. 1

Dispoziţii generale

ART. 39 Contribuabili

ART. 40 Sfera de cuprindere a impozitului

ART. 41 Categorii de venituri supuse impozitului pe venit

ART. 42 Venituri neimpozabile

ART. 43 Cotele de impozitare

ART. 44 Perioada impozabilă

ART. 45 Stabilirea deducerilor personale şi a sumelor fixe

CAP. 2

Venituri din activităţi independente

ART. 46 Definirea veniturilor din activităţi independente

ART. 47 *** Abrogat.

ART. 48 Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activităţi independente, determinat pe baza contabilităţii în partidă simplă

ART. 49 Stabilirea venitului net anual din activităţi independente pe baza normelor de venit

ART. 50 Stabilirea venitului net anual din drepturile de proprietate intelectuală

ART. 51 Opţiunea de a stabili venitul net anual, utilizându-se datele din contabilitatea în partidă simplă

ART. 52 Reţinerea la sursă a impozitului reprezentând plăţi anticipate pentru unele venituri din activităţi independente

ART. 521 Opţiunea pentru stabilirea impozitului final pentru unele venituri din activităţi independente

ART. 53 Plăţi anticipate ale impozitului pe veniturile din activităţi independente

ART. 54 Impozitarea venitului net din activităţi independente

CAP. 3

Venituri din salarii

ART. 55 Definirea veniturilor din salarii

ART. 56 Deducere personală

ART. 57 Determinarea impozitului pe venitul din salarii

ART. 58 Termen de plată a impozitului

ART. 581 Deducerea sumelor economisite, potrivit legii, privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ

ART. 59 Fişe fiscale

ART. 60 Plata impozitului pentru anumite venituri salariale

CAP. 4

Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

ART. 61 Definirea veniturilor impozabile din cedarea folosinţei bunurilor

ART. 62 Stabilirea venitului net anual din cedarea folosinţei bunurilor

ART. 63 Plăţi anticipate de impozit pe veniturile din cedarea folosinţei bunurilor

ART. 64 Impozitarea venitului net din cedarea folosinţei bunurilor

CAP. 5

Venituri din investiţii

ART. 65 Definirea veniturilor din investiţii

ART. 66 Stabilirea venitului din investiţii

ART. 67 Reţinerea impozitului din veniturile din investiţii

ART. 671 *** Abrogat

ART. 672 Impozitarea câştigului net anual impozabil/câştigului net anual

CAP. 6

Venituri din pensii

ART. 68 Definirea veniturilor din pensii

ART. 681 Venituri neimpozabile

ART. 69 Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii

ART. 70 Reţinerea impozitului din venitul din pensii

CAP. 7

Venituri din activităţi agricole

ART. 71 Definirea veniturilor din activităţi agricole

ART. 72 Stabilirea venitului net anual din activităţi agricole pe bază de norme de venit

ART. 73 Opţiunea de a determina venitul net anual prin utilizarea datelor din contabilitatea în partidă simplă

ART. 74 Calculul şi plata impozitului aferent veniturilor din activităţi agricole

CAP. 8

Venituri din premii şi din jocuri de noroc

ART. 75 Definirea veniturilor din premii şi din jocuri de noroc

ART. 76 Stabilirea venitului net din premii şi din jocuri de noroc

ART. 77 Reţinerea impozitului aferent veniturilor din premii şi din jocuri de noroc

CAP. 81

Venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal

ART. 771 Definirea venitului din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal

ART. 772 Rectificarea impozitului

ART. 773 Obligaţiile declarative ale notarilor publici cu privire la transferul proprietăţilor imobiliare

CAP. 9

Venituri din alte surse

ART. 78 Definirea veniturilor din alte surse

ART. 79 Calculul impozitului şi termenul de plată

ART.791 Definirea şi impozitarea veniturilor a căror sursă nu a fost identificată

CAP. 10

Venitul net anual impozabil

ART. 80 Stabilirea venitului net anual impozabil

ART. 801 Stabilirea câştigului net anual impozabil

ART. 81 Declaraţii de venit estimat

ART. 82 Stabilirea plăţilor anticipate de impozit

ART. 83 Declaraţia privind venitul realizat

ART. 84 Stabilirea şi plata impozitului datorat

CAP. 11

Proprietatea comună şi asociaţiile fără personalitate juridică

ART. 85 Venituri din bunuri sau drepturi care sunt deţinute în comun

ART. 86 Reguli privind asocierile fără personalitate juridică

CAP. 12

Aspecte fiscale internaţionale

ART. 87 Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activităţi independente

ART. 88 Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activităţi dependente

ART. 89 Alte venituri ale persoanelor fizice nerezidente

ART. 90 Venituri obţinute din străinătate

ART. 91 Creditul fiscal extern

ART. 92 *** Abrogat Pierderi fiscale externe

CAP. 13

Obligaţii declarative ale plătitorilor de venituri cu reţinere la sursă

ART. 93 Obligaţii declarative ale plătitorilor de venituri cu reţinere la sursă

CAP. 14

Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 94 Dispoziţii tranzitorii

ART. 95 Definitivarea impunerii pe anul fiscal

ART. 96 *** Abrogat

ART. 97 *** Abrogat

ART. 98 *** Abrogat

ART. 99 *** Abrogat

ART. 100 *** Abrogat

ART. 101 *** Abrogat

ART. 102 *** Abrogat

Supliment: Art. II din OUG 82/2010 (referitoare la impozitul pe venit)

 

TITLUL IV1

Impozitul pe veniturile Microîntreprinderilor

 

ART. 1121 Definiţia microîntreprinderii

ART. 1122 Opţiunea de a plăti impozit pe veniturile microîntreprinderii

ART. 1123 Aria de cuprindere a impozitului

ART. 1124 Anul fiscal

ART. 1125 Cota de impozitare

ART. 1126 Impunerea microîntreprinderilor care realizează venituri mai mari de 100.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi management în veniturile totale este de peste 50%

ART. 1127 Baza impozabilă

ART. 1128 Procedura de declarare a opţiunii

ART. 1129 Plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscale

ART. 11210 Impozitarea persoanelor fizice asociate cu o microîntreprindere

ART. 11211 Prevederi fiscale referitoare la amortizare

 

TITLUL V

Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România

 

CAP. 1

Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi

ART. 113 Contribuabili

ART. 114 Sfera de cuprindere a impozitului

ART. 115 Venituri impozabile obţinute din România

ART. 116 Reţinerea impozitului din veniturile impozabile obţinute din România de nerezidenţi

ART. 117 Scutiri de la impozitul prevăzut în prezentul capitol

ART. 118 Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale convenţiilor de evitare a dublei impuneri

ART. 119 Declaraţii anuale privind reţinerea la sursă

ART. 120 Certificatele de atestare a impozitului plătit de nerezidenţi

ART. 121 Dispoziţii tranzitorii

CAP. 2

Impozitul pe reprezentanţe

ART. 122 Contribuabili

ART. 123 Stabilirea impozitului

ART. 124 Plata impozitului şi depunerea declaraţiei fiscale

CAP. 3

Modul de impozitare a veniturilor din economii obţinute din România de persoane fizice rezidente în state membre şi aplicarea schimbului de informaţii în legătură cu această categorie de venituri

ART. 1241 Definiţia beneficiarului efectiv

ART. 1242 Identitatea şi determinarea locului de rezidenţă a beneficiarilor efectivi

ART. 1243 Definiţia agentului plătitor

ART. 1244 Definiţia autorităţii competente

ART. 1245 Definiţia plăţii dobânzilor

ART. 1246 Sfera teritorială

ART. 1247 Informaţiile comunicate de un agent plătitor

ART. 1248 Schimbul automat de informaţii

ART. 1249 Perioada de tranziţie pentru trei state membre

ART. 12410 Reţinerea la sursă

ART. 12411 Distribuirea venitului

ART. 12412 Excepţii de la sistemul de reţinere la sursă

ART. 12413 Măsuri luate de România pentru efectuarea schimbului de informaţii cu statele care au perioadă de tranziţie la impunerea economiilor

ART. 12414 Eliminarea dublei impuneri

ART. 12415 Titluri de creanţe negociabile

ART. 12416 Anexa referitoare la lista entităţilor asimilate la care se face referire la art. 12415

ART. 12417 Data aplicării

CAP. 4

Redevenţe şi dobânzi la întreprinderi asociate

ART. 12418 Sfera de aplicare şi procedura

ART. 12419 Definiţia dobânzii şi a redevenţelor

ART. 12420 Definiţia întreprinderii, întreprinderii asociate şi a sediului permanent

ART. 12421 Exceptarea plăţilor de dobânzi sau de redevenţe

ART. 12422 Fraudă şi abuz

ART. 12423 Reguli tranzitorii pentru Republica Cehă, Grecia, Spania, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia şi Slovacia

ART. 12424 Clauza de delimitare

ART. 12425 Măsuri luate de România

ART. 12426 Lista societăţilor acoperite de prevederile art. 12420 lit. a) pct. (iii)

ART. 12427 Data aplicării

CAP. 5

Schimb de informaţii în domeniul impozitelor directe

ART. 12428 Prevederi generale

ART. 12429 Schimb la cerere

ART. 12430 Schimbul automat de informaţii

ART. 12431 Schimbul spontan de informaţii

ART. 12432 Limita de timp pentru transmiterea informaţiei

ART. 12433 Colaborarea dintre oficialii statului vizat

ART. 12434 Prevederi privind secretul

ART. 12435 Limitări la schimbul de informaţii

ART. 12436 Notificarea

ART. 12437 Verificări simultane

ART. 12438 Consultări

ART. 12439 Schimb de experienţă

ART. 12440 Aplicabilitatea unor prevederi lărgite referitoare la asistenţă

ART. 12441 Data aplicării

 

TITLUL VI

Taxa pe valoarea adăugată

 

CAP. 1

Definiţii

ART. 125 Definiţia taxei pe valoarea adăugată

ART. 1251 Semnificaţia unor termeni şi expresii

ART. 1252 Aplicare teritorială

CAP. 2

Operaţiuni impozabile

ART. 126 Operaţiuni impozabile

CAP. 3

Persoane impozabile

ART. 127 Persoane impozabile şi activitatea economică

CAP. 4

Operaţiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei

ART. 128 Livrarea de bunuri

ART. 129 Prestarea de servicii

ART. 130 Schimbul de bunuri sau servicii

ART. 1301 Achiziţiile intracomunitare de bunuri

ART. 131 Importul de bunuri

CAP. 5

Locul operaţiunilor cuprinse în sfera de aplicare a taxei

ART. 132 Locul livrării de bunuri

ART. 1321 Locul achiziţiei intracomunitare de bunuri

ART. 1322 Locul importului de bunuri

ART. 133 Locul prestării de servicii

CAP. 6

Faptul generator şi exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată

ART. 134 Faptul generator şi exigibilitatea – definiţii

ART. 1341 Faptul generator pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii

ART. 1342 Exigibilitatea pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii

ART. 1343 Exigibilitatea pentru livrări intracomunitare de bunuri, scutite de taxă

ART. 135 Faptul generator şi exigibilitatea pentru achiziţii intracomunitare de bunuri

ART. 136 Faptul generator şi exigibilitatea pentru importul de bunuri

CAP. 7

Baza de impozitare

ART. 137 Baza de impozitare pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate în interiorul ţării

ART. 138 Ajustarea bazei de impozitare

ART. 1381 Baza de impozitare pentru achiziţiile intracomunitare

ART. 139 Baza de impozitare pentru import

ART. 1391 Cursul de schimb valutar

CAP. 8

Cotele de taxă

ART. 140 Cotele

CAP. 9

Operaţiuni scutite de taxă

ART. 141 Scutiri pentru operaţiuni din interiorul ţării

ART. 142 Scutiri pentru importuri de bunuri şi pentru achiziţii intracomunitare

ART. 143 Scutiri pentru exporturi sau alte operaţiuni similare, pentru livrări intracomunitare şi pentru transportul internaţional şi intracomunitar

ART. 144 Scutiri speciale legate de traficul internaţional de bunuri

ART. 1441 Scutiri pentru intermediari

CAP. 10

Regimul deducerilor

ART. 145 Sfera de aplicare a dreptului de deducere

ART. 1451 Limitări speciale ale dreptului de deducere

ART. 146 Condiţii de exercitare a dreptului de deducere

ART. 147 Deducerea taxei pentru persoana impozabilă cu regim mixt şi persoana parţial impozabilă

ART. 1471 Dreptul de deducere exercitat prin decontul de taxă

ART. 1472 Rambursarea taxei către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România şi rambursarea TVA de către alte state membre către persoane impozabile stabilite în România

ART. 1473 Rambursările de taxă către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153

ART. 148 Ajustarea taxei deductibile în cazul achiziţiilor de servicii şi bunuri, altele decât bunurile de capital

ART. 149 Ajustarea taxei deductibile în cazul bunurilor de capital

CAP. 11

Persoanele obligate la plata taxei

ART. 150 Persoana obligată la plata taxei pentru operaţiunile taxabile din România

ART. 151 Persoana obligată la plata taxei pentru achiziţii intracomunitare

ART. 1511 Persoana obligată la plata taxei pentru importul de bunuri

ART. 1512 Răspunderea individuală şi în solidar pentru plata taxei

CAP. 12

Regimuri speciale

ART. 152 Regimul special de scutire pentru întreprinderile mici

ART. 1521 Regimul special pentru agenţiile de turism

ART. 1522 Regimuri speciale pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi

ART. 1523 Regimul special pentru aurul de investiţii

ART. 1524 Regimul special pentru persoanele impozabile nestabilite care prestează servicii electronice persoanelor neimpozabile

CAP. 13

Obligaţii

ART. 153 Înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA

ART. 1531 Înregistrarea în scopuri de TVA a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii

ART. 154 Prevederi generale referitoare la înregistrare

ART. 155 Facturarea

ART. 1551 Alte documente

ART. 156 Evidenţa operaţiunilor

ART. 1561 Perioada fiscală

ART. 1562 Decontul de taxă

ART. 1563 Alte declaraţii

ART. 1564 Declaraţia recapitulativă

ART. 157 Plata taxei la buget

ART. 158 Responsabilitatea plătitorilor şi a organelor fiscale

ART. 1581 Baza de date privind operaţiunile intracomunitare

Art. 1582 Registrul operatorilor intracomunitari

CAP. 14

Dispoziţii comune

ART. 159 Corectarea documentelor

ART. 160 Măsuri de simplificare

ART. 1601 *** Abrogat

CAP. 15

Dispoziţii tranzitorii

ART. 161 Dispoziţii tranzitorii

ART. 1611 Operaţiuni efectuate înainte şi de la data aderării

ART. 1612 Directive transpuse

 

TITLUL VII

Accize şi alte taxe speciale

 

CAP. 1

Accize armonizate

Art. 162 – 1754 *** Abrogat

SECŢIUNEA a 3-a

Nivelul accizelor

ART. 176 Nivelul accizelor

ART. 177 Calculul accizei pentru ţigarete

ART. 178 – 2061 *** Abrogat

Cap. I1

Regimul accizelor armonizate

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii generale

ART. 2062 Sfera de aplicare

ART. 2063 Definiţii

ART. 2064 Alte teritorii de aplicare

ART. 2065 Faptul generator

ART. 2066 Exigibilitatea

ART. 2067 Eliberarea pentru consum

ART. 2068 Importul

ART. 2069 Plătitori de accize

SECŢIUNEA a 2-a

Alcool şi băuturi alcoolice

ART. 20610 Bere

ART. 20611 Vinuri

ART. 20612 Băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri

ART. 20613 Produse intermediare

ART. 20614 Alcool etilic

SECŢIUNEA a 3-a

ART. 20615 Tutun prelucrat

SECŢIUNEA a 4-a

Produse energetice

ART. 20616 Produse energetice

ART. 20617 Gaz natural

ART. 20618 Cărbune, cocs şi lignit

SECŢIUNEA a 5-a

Energie electrică

ART. 20619 Energie electrică

SECŢIUNEA a 6-a

Excepţii de la regimul de accizare pentru produse energetice şi energie electrică

ART. 20620 Excepţii

SECŢIUNEA a 7-a

Regimul de antrepozitare

ART. 20621 Reguli generale

ART. 20622 Cererea de autorizare ca antrepozit fiscal

ART. 20623 Condiţii de autorizare

ART. 20624 Autorizarea ca antrepozit fiscal

ART. 20625 Respingerea cererii de autorizare

ART. 20626 Obligaţiile antrepozitarului autorizat

ART. 20627 Regimul de transfer al autorizaţiei

ART. 20628 Anularea, revocarea şi suspendarea autorizaţiei

SECŢIUNEA a 8-a

Destinatarul înregistrat

ART. 20629 Destinatarul înregistrat

SECŢIUNEA a 9-a

Deplasarea şi primirea produselor accizabile aflate în regim suspensiv de accize

ART. 20630 Deplasarea produselor accizabile aflate în regim suspensiv de accize

ART. 20631 Documentul administrativ electronic

ART. 20632 Divizarea deplasării produselor energetice în regim suspensiv de accize

ART. 20633 Raportul de primire a produselor accizabile

ART. 20634 Raportul de export

ART. 20635 Proceduri în cazul în care sistemul informatizat este indisponibil la expediţie

ART. 20636 Proceduri în cazul în care sistemul informatizat este indisponibil la destinaţie

ART. 20637 Încheierea deplasării produselor accizabile în regim suspensiv de accize

ART. 20638 Structura şi conţinutul mesajelor

ART. 20639 Proceduri simplificate

ART. 20640 Deplasarea unui produs accizabil în regim suspensiv după ce a fost pus în liberă circulaţie în procedură vamală simplificată

ART. 20641 Nereguli şi abateri

SECŢIUNEA a 10-a

Restituiri de accize

ART. 20642 Restituiri de accize

ART. 20643 Persoane fizice

ART. 20644 Produse cu accize plătite, deţinute în scopuri comerciale în România

ART. 20645 Deplasarea intracomunitară a produselor cu accize plătite

ART. 20646 Documentul de însoţire

ART. 20647 Vânzarea la distanţă

ART. 20648 Distrugeri şi pierderi

ART. 20649 Nereguli apărute pe parcursul deplasării produselor accizabile

ART. 20650 Declaraţii privind achiziţii şi livrări intracomunitare

SECŢIUNEA a 12-a

Obligaţiile plătitorilor de accize

ART. 20651 Plata accizelor la bugetul de stat

ART. 20652 Depunerea declaraţiilor de accize

ART. 20653 Documente fiscale

ART. 20654 Garanţii

ART. 20655 Responsabilităţile plătitorilor de accize

SECŢIUNEA a 13-a

Scutiri la plata accizelor

ART. 20656 Scutiri generale

ART. 20657 Scutiri speciale

ART. 20658 Scutiri pentru alcool etilic şi alte produse alcoolice

ART. 20659 Scutiri pentru tutun prelucrat

ART. 20660 Scutiri pentru produse energetice şi energie electrică

SECŢIUNEA a 14-a

Marcarea produselor alcoolice şi a tutunului prelucrat

ART. 20661 Reguli generale

ART. 20662 Responsabilitatea marcării

ART. 20663 Proceduri de marcare

ART. 20664 Eliberarea marcajelor

SECŢIUNEA a 15-a

Alte obligaţii pentru operatorii economici cu produse accizabile

ART. 20665 Confiscarea tutunului prelucrat

ART. 20666 Controlul

ART. 20667 Întârzieri la plata accizelor

ART. 20668 Procedura de import pentru produse energetice

ART. 20669 Condiţii de distribuţie şi comercializare

CAP. 2

Alte produse accizabile

ART. 207 Sfera de aplicare

ART. 208 Nivelul şi calculul accizei

ART. 209 Plătitori de accize

ART. 210 Scutiri

ART. 211 Exigibilitatea

ART. 212 Exigibilitatea accizei în cazul procedurii vamale simplificate

ART. 213 Plata accizelor la bugetul de stat

ART. 214 Declaraţiile de accize

CAP. 21

Taxe speciale pentru autoturisme şi autovehicule

ART. 2141 *** abrogat

ART. 2142*** abrogat

ART. 2143*** abrogat

CAP. 3

Impozitul la ţiţeiul din producţia internă

ART. 215 Dispoziţii generale

ART. 216 Scutiri

ART. 217 Declaraţiile de impozit

CAP. 4

Dispoziţii comune

ART. 218 Conversia în lei a sumelor exprimate în euro

ART. 219 Obligaţiile plătitorilor

ART. 220 Decontările între operatorii economici

ART. 2201 Regimul produselor accizabile deţinute de operatorii economici care înregistrează obligaţii fiscale restante

CAP. 5

Dispoziţii tranzitorii şi derogări

ART. 2202 Acciza minimă pentru ţigarete

ART. 221 – 2212

 

TITLUL VIII

Măsuri speciale privind supravegherea producţiei, importului şi circulaţiei unor produse accizabile

 

ART. 222- 246 *** Abrogat

 

TITLUL IX

Impozite şi taxe locale

 

CAP. 1

Dispoziţii generale

ART. 247 Definiţii

ART. 248 Impozite şi taxe locale

CAP. 2

Impozitul şi taxa pe clădiri

ART. 249 Reguli generale

ART. 250 Scutiri

ART. 251 Calculul impozitului pentru persoane fizice

ART. 252 Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce deţin mai multe clădiri

ART. 253 Calculul impozitului datorat de persoanele juridice

ART. 254 Dobândirea, înstrăinarea şi modificarea clădirilor

ART. 255 Plata impozitului

CAP. 3

Impozitul şi taxa pe teren

ART. 256 Reguli generale

ART. 257 Scutiri

ART. 258 Calculul impozitului

ART. 259 Dobândiri şi transferuri de teren, precum şi alte modificări aduse terenului

ART. 260 Plata impozitului

CAP. 4

Taxa asupra mijloacelor de transport

ART. 261 Reguli generale

ART. 262 Scutiri

ART. 263*) Calculul taxei

ART. 264 Dobândiri şi transferuri ale mijloacelor de transport

ART. 265 Plata taxei

CAP. 5

Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor

ART. 266 Reguli generale

ART. 267 Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire şi a altor avize asemănătoare

ART. 268 Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru a desfăşura o activitate economică şi a altor autorizaţii similare

ART. 269 Scutiri

CAP. 6

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate

ART. 270 Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate

ART. 271 Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate

ART. 272 Scutiri

CAP. 7

Impozitul pe spectacole

ART. 273 Reguli generale

ART. 274 Calculul impozitului

ART. 275 Reguli speciale pentru videoteci şi discoteci

ART. 276 Scutiri

ART. 277 Plata impozitului

CAP. 8

Taxa hotelieră

ART. 278 Reguli generale

ART. 279 Calculul taxei

ART. 280 Scutiri

ART. 281 Plata taxei

CAP. 9

Taxe speciale

ART. 282 Taxe speciale

CAP. 10

Alte taxe locale

ART. 283 Alte taxe locale

CAP. 11

Facilităţi comune

ART. 284 Facilităţi pentru persoane fizice

ART. 285 Facilităţi pentru persoanele juridice

ART. 2851 Scutiri şi facilităţi pentru persoanele juridice

ART. 286 Scutiri şi facilităţi stabilite de consiliile locale

CAP. 12

Alte dispoziţii comune

ART. 287 Majorarea impozitelor şi taxelor locale de consiliile locale sau consiliile judeţene

ART. 288 Hotărârile consiliilor locale şi judeţene privind impozitele şi taxele locale

ART. 289 Accesul la informaţii privind impozitele şi taxele locale

ART. 290 ** Abrogat

ART. 291 Controlul şi colectarea impozitelor şi taxelor locale

ART. 292 Indexarea impozitelor şi taxelor locale

ART. 293 Elaborarea normelor

CAP. 13

Sancţiuni

ART. 294 Sancţiuni

ART. 2941 Sancţiuni

CAP. 14

Dispoziţii finale

ART. 295 Implicaţii bugetare ale impozitelor şi taxelor locale

ART. 2951 Implicaţii bugetare ale impozitelor şi taxelor locale

ART. 296 Dispoziţii tranzitorii

 

TITLUL IX1

Infracţiuni

 

ART. 2961

 

Titlul IX2

CONTRIBUŢII SOCIALE OBLIGATORII

 

ART. 2962 Sfera contribuţiilor sociale

ART. 2963 Contribuabilii sistemelor de asigurări sociale

ART. 2964 Baza de calcul al contribuţiilor sociale individuale

ART. 2965 Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate de angajatori, entităţi asimilate angajatorului şi orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor

ART. 2966 Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. f) pct. 1

ART. 2967 Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. f) pct. 2

ART. 2968 Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. f) pct. 3

ART. 2969 Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. f) pct. 4 şi 5

ART. 29610 Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. f) pct. 6, 7 şi 8

ART. 29611 Baza de calcul al contribuţiilor sociale pentru veniturile sub forma indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate

ART. 29612 Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. f) pct. 10

ART. 29613 Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. f) pct. 11

ART. 29614 Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. c)

ART. 29615 Excepţii generale

ART. 29616 Excepţii specifice

ART. 29617 Alte sume pentru care se calculează şi se reţine contribuţia de asigurări sociale de sănătate

ART.29618 Calculul, reţinerea şi virarea contribuţiilor sociale

ART. 29619 Depunerea declaraţiilor

ART. 29620 Prevederi speciale

 

TITLUL X

Dispoziţii finale

 

ART. 297 Data intrării în vigoare a Codului fiscal

ART. 298 Abrogarea actelor normative

Comentarii

Comentarii

Mai multe formate de scriere poți găsi dând click aici.
Cum trebuie să scrii: ca să vezi:
(text încadrat între steluțe) *italic înclinat* italic înclinat
(text precedat și urmat de câte 2 underline) __bold îngroșat__ bold îngroșat
(text între paranteze drepte, urmat imediat de adresa link, între paranteze rotunde) [TEXT](http://www...) (dacă dai click pe "TEXT", ești condus către adresa link) TEXT
(semnul exclamării, urmat imediat de descrierea imaginii între paranteze drepte, urmată imediat de adresa imaginii, între paranteze rotunde) ![DESCRIERE](http://www...) (imagine inclusa în text - vezi imaginea recomandată, scoasă de la adresa indicată)
(o steluță și un spațiu înaintea rândului) * element listă 1
* element listă 2
* element listă 3
  • element listă 1
  • element listă 2
  • element listă 3
(text precedat și urmat de câte 2 ~) ~~text tăiat~~ text tăiat
(text precedat de 2 #) ## subtitlu

subtitlu

Detalii despre site-ul: LONews
Favorit pentru
< 100
utilizatori rețea
Online
77
pe acest site
Marchează între favoritele tale siteul LONews
Creează-ți propria pagină de informare în acest domeniu, aici! Participă cu informația ta, care poate fi utilă celorlalți!
Creează și Promovează
Trimite
Powered by InterChat

π 0.1999 sec - PID: 6459