82

GRUPA MAJORA 2 - Codul ocupatiilor din Romania (actualizat 2011)

Publicat în urmă cu 7 ani, în Lonews
conform Ministerului Muncii [http://www.mmuncii.ro]

Specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice

Specialiştii cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice îndeplinesc sarcini profesionale care necesită cunoştinţe de înalt nivel în ştiinţe fizice, biologice, sociale şi umane; întreprind analize şi cercetări, elaborează concepte, teorii şi metode; aplică în practică cunoştinţele dobândite sau avizează lucrări realizate în domeniul respectiv; predau în învăţământul de diverse grade, teoria şi practica uneia sau mai multor discipline; instruiesc şi educă persoane handicapate; oferă consultaţii în domeniul comercial, juridic şi social; creează şi interpretează opere de artă; susţin comunicări ştiinţifice şi întocmesc rapoarte.

Subgrupe majore componente :

21 Fizicieni, matematicieni şi ingineri

22 Specialişti în biologie, agronomie şi ştiinţele vieţii

23 Profesori în învăţământul superior secundar şi asimilaţi

24 Alţi specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice

25 Alţi specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice

2.1. SUBGRUPA MAJORĂ 21

Fizicieni, matematicieni şi ingineri

Fizicienii, matematicienii şi inginerii efectuează cercetări asupra teoriilor, conceptelor şi procedeelor, le ameliorează sau actualizează; aplică în practică cunoştinţele din domeniul fizicii, astronomiei, meteorologiei, chimiei, geofizicii, geologiei, matematicii, statisticii, informaticii, arhitecturii, ingineriei şi tehnologiei; avizează proiecte de construcţii, sistematizare, reţele de circulaţie rutieră, echipamente, maşini, metode de exploatare minieră; efectuează ridicări topografice şi submarine şi întocmesc hărţi; studiază aspectele tehnologice ale unor materiale, produse şi procedee; susţin comunicări ştiinţifice şi întocmesc rapoarte tehnice de specialitate.

Grupe minore componente:

211 Fizicieni, chimişti şi asimilaţi

212 Matematicieni, specialişti statisticieni şi asimilaţi

213 Specialişti în informatică

214 Arhitecţi, ingineri şi asimilaţi (exclusiv ingineri din industria textilă, pielărie, alimentară, lemn şi materiale de construcţii)

215 Ingineri în industria textilă, pielărie şi alimentară

216 Ingineri în industria lemnului şi materialelor de construcţii

1.1. GRUPA MINORĂ 211

Fizicieni, chimişti şi asimilaţi

Fizicienii, chimiştii şi specialiştii asimilaţi aplică cunoştinţele ştiinţifice în domeniul fizicii, astronomiei, meteorologiei, chimiei, geologiei şi geofizicii; aplică cunoştinţele dobândite în domeniul prelucrării industriale, agriculturii, medicinii, navigaţiei, explorării spaţiale, exploatării resurselor de petrol şi gaze, altor resurse minerale şi apei, în telecomunicaţii şi alte servicii sau construcţii civile; susţin comunicări ştiinţifice şi întocmesc rapoarte tehnice de specialitate.

Grupe de bază componente:

2111 Fizicieni şi astronomi

2112 Meteorologi

2113 Chimişti

2114 Geologi, geofizicieni

2111 FIZICIENI ŞI ASTRONOMI

Fizicienii şi astronomii efectuează experimente, teste şi analize asupra structurii şi proprietăţilor materiei în stare solidă şi a modificărilor posibile în funcţie de temperatură şi presiune; evaluează rezultatele experimentelor pe baza modelelor matematice; observă şi analizează fenomenele cereşti; aplică cunoştinţele legate de fizică şi astronomie în industrie, medicină şi în domeniul militar.

Ocupaţii componente:

211101 fizician

2112 METEOROLOGI

Meteorologii conduc cercetarea, îmbunătăţesc sau dezvoltă concepte, teorii şi metode operaţionale care se referă la compoziţia, structura şi dinamica atmosferei; investighează direcţia şi viteza deplasărilor aerului, presiunii temperaturii, umidităţii şi alte fenomene ca formarea ceţei şi precipitaţiilor, pregătesc detalierea pe termen lung a hărţilor meteorologice şi prognozelor meteo folosite în aviaţie, în marină, agricultură şi alte domenii pentru informarea publicului.

Ocupaţii componente:

211201 meteorolog (studii sup.)

211202 meteorolog previzionist

211203 climatolog

211204 meteorolog aeronautic

211205 consilier/expert în meteorologie şi domenii conexe

211206 asistent meteorolog

211207 meteorolog aeronautic prognozist

211208 coordonator intervenţii active în atmosferă

2113 CHIMIŞTI

Chimiştii efectuează cercetări aplicative şi analize pentru determinarea compoziţiei chimice a diferitelor substanţe, materii şi produse naturale, artificiale sau sintetice; întocmesc rapoarte cu concluziile rezultate în vederea îmbunătăţirii calităţii materialelor, produselor şi procedeelor farmaceutice şi industriale.

Ocupaţii componente:

211301 chimist

211302 consilier chimist

211303 expert chimist

211304 inspector de specialitate chimist

211305 referent de specialitate chimist

2114 GEOLOGI, GEOFIZICIENI

Geologii, geofizicienii şi geografii studiază compoziţia şi structura scoarţei terestre, analizează rocile, mineralele şi fosilele pentru determinarea naturii şi cronologiei diferitelor formaţiuni geologice; studiază şi măsoară intensitatea seismelor şi a forţei gravitaţionale; studiază fenomenele optice şi acustice din atmosferă; identifică zăcăminte de petrol, gaze naturale, pânza freatică etc. şi stabilesc procedeele de exploatare a acestora.

Ocupaţii componente:

211401 consilier geolog

211402 expert geolog

211403 inspector de specialitate geolog

211404 referent de specialitate geolog

211405 consilier geofizician

211406 expert geofizician

211407 inspector de specialitate geofizician

211408 referent de specialitate geofizician

211409 consilier hidrogeolog

211410 expert hidrogeolog

211411 inspector de specialitate hidrogeolog

211412 referent de specialitate hidrogeolog

211413 consilier hidrolog

211414 expert hidrolog

211415 inspector de specialitate hidrolog

211416 referent de specialitate hidrolog

211417 consilier pedolog

211418 expert pedolog

211419 inspector de specialitate pedolog

211420 referent de specialitate pedolog

211421 inginer geolog

211422 geolog

211423 geofizician

211424 hidrolog

211425 pedolog

2.1.2. GRUPA MINORĂ 212

Matematicieni, specialişti statisticieni şi asimilaţi

Matematicienii, statisticienii şi asimilaţii acestora avizează aplicarea unor metode şi principii matematice, actuariale şi statistice; pregătesc şi efectuează culegeri de date statistice, le evaluează, le organizează şi le interpretează, întocmind rapoarte şi comunicări ştiinţifice.

Grupe de bază componente:

2121 Matematicieni şi asimilaţi

2122 Specialişti statisticieni

2121 MATEMATICIENI ŞI ASIMILAŢI

Matematicienii şi asimilaţii acestora studiază şi elaborează teorii şi metode matematice şi actuariale, avizează utilizarea acestora în ştiinţele tehnice, agronomie, medicină şi alte sectoare; efectuează analize logice ale problemelor de gestiune, elaborează modele matematice în vederea programării şi rezolvării computerizate a acestor probleme.

Ocupaţii componente:

212101 consilier matematician

212102 expert matematician

212103 inspector de specialitate matematician

212104 referent de specialitate matematician

212105 consilier actuar

212106 expert actuar

212107 inspector de specialitate actuar

212108 referent de specialitate actuar

212109 matematician

212110 actuar (studii sup.)

2122 SPECIALIŞTI STATISTICIENI

Statisticienii proiectează şi organizează anchete şi alte culegeri de date statistice, concep chestionarele şi celelalte instrumente specifice; evaluează, prelucrează, analizează şi interpretează informaţii statistice şi se ocupă de publicarea lor.

Ocupaţii componente:

212201 consilier statistician

212202 expert statistician

212203 inspector de specialitate statistician

212204 referent de specialitate statistician

2.1.3. GRUPA MINORĂ 213

Specialişti în informatică

Specialiştii în informatică concep, proiectează, elaborează, testează, implementează şi dezvoltă sisteme informatice şi programe de calculator în diferite domenii de activitate, în conformitate cu cerinţele şi opţiunile de informatizare.

Grupe de bază componente :

2131 Analişti, programatori, proiectanţi sisteme informatice, consultanţi în informatică

2139 Specialişti în informatică neclasificaţi în grupele de bază anterioare

2131 ANALIŞTI, PROGRAMATORI, PROIECTANŢI SISTEME INFORMA-TICE, CONSULTANŢI ÎN INFORMATICĂ

Analiştii, programatorii, proiectanţii de sisteme informatice, consultanţii în informatică concep, proiectează, elaborează, testează, implementează şi dezvoltă sisteme informatice, programe şi documentaţia tehnică aferentă; proiectează structura bazelor de date; concep şi proiectează reţele de calculatoare; oferă consultaţii de specialitate utilizatorilor de tehnică de calcul.

Ocupaţii componente:

213101 analist

213102 programator

213103 proiectant sisteme informatice

213104 consultant în informatică

2139 SPECIALIŞTI ÎN INFORMATICĂ, NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE

Specialiştii în informatică neclasificaţi în grupa de bază anterioară concep, realizează şi aplică metode de asigurare a integrităţii şi securităţii datelor şi programelor; instalează, întreţin şi menţin în exploatare echipamente de calcul; gestionează reţele de calculatoare.

Ocupaţii componente:

213901 inginer de sistem în informatică

213902 administrator de reţea de calculatoare

213903 administrator baze de date

213904 programator de sistem informatic

213905 inginer de sistem software

213906 manager proiect informatic

213907 specialist în domeniul proiectării asistate pe calculator

213908 specialist în proceduri şi instrumente de securitate a sistemelor informatice 213909 administrator de reţea de telefonie VOIP

2.1.4. GRUPA MINORĂ 214

Arhitecţi, ingineri şi asimilaţi (exclusiv ingineri din industria textilă, pielărie, alimentară, lemn şi materiale de construcţii)

Arhitecţii, inginerii şi asimilaţii acestora proiectează şi avizează proiecte de construcţii, de sistematizare urbană, reţele de circulaţie rutieră şi de amenajare peisagistică; avizează şi supraveghează lucrările de construcţii civile şi industriale, sistemele electrice şi electronice, maşinile , echipamentul şi instalaţiile industriale; aplică la scară industrială procedee chimice pentru producerea diferitelor substanţe; aplică metode de extragere din sol la scară industrială a apei, petrolului, gazelor naturale şi altor substanţe minerale utile; întocmesc reprezentări grafice sau fotografice; supraveghează tehnologia specifică materialelor şi produselor.

Grupe de bază componente :

2141 Arhitecţi în urbanistică şi amenajarea teritoriului

2142 Ingineri constructori

2143 Ingineri energeticieni şi electricieni

2144 Ingineri electronişti în transporturi, poştă şi telecomunicaţii

2145 Ingineri mecanici

2146 Ingineri petrolişti, petrochimişti şi în chimia industrială

2147 Ingineri minieri şi metalurgişti

2148 Ingineri geodezi, cartografi şi topografi

2149 Arhitecţi, ingineri şi asimilaţi neclasificaţi în grupele de bază anterioare

2141 ARHITECŢI ÎN URBANISTICĂ ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI

Arhitecţii în urbanistică şi amenajarea teritoriului proiectează zonele de locuit, comerciale, industriale şi căi rutiere; elaborează schiţe şi planuri de detaliu pentru construcţii şi restaurări; identifică şi găsesc cele mai bune soluţii privind asigurarea calităţii mediului înconjurător, elaborează planuri de amenajare urbanistică şi peisagistică, urmăresc în teren realizarea proiectelor de desfăşurare a activităţilor şi diverselor reglementări în vigoare.

Ocupaţii componente:

214101 arhitect clădiri

214102 conductor arhitect DESCRIEREA GRUPELOR DE OCUPAŢII 99

214103 arhitect urbanism, peisagistică şi amenajarea teritoriului

214104 arhitect restaurări

214105 consilier arhitect

214106 expert arhitect

214107 inspector de specialitate arhitect

214108 referent de specialitate arhitect

214109 proiectant arhitect

214110 urbanist

2142 INGINERI CONSTRUCTORI

Inginerii constructori analizează şi avizează proiectele de construcţie a podurilor, docurilor, drumurilor, canalelor, sistemelor de îndiguire etc. Stabilesc materialele şi normele de calitate specifice; organizează şi conduc şantierele de construcţii, întreţinere şi reparaţii ale construcţiilor existente; supraveghează respectarea normelor tehnice, a tehnologiilor specifice la standardele de construcţii.

Ocupaţii componente:

214201 inginer construcţii civile, industriale şi agricole

214202 subinginer construcţii civile, industriale şi agricole

214203 inginer instalaţii pentru construcţii

214204 inginer căi ferate, drumuri şi poduri

214205 inginer construcţii hidrotehnice

214206 inginer constructor instalaţii

214207 proiectant inginer instalaţii

214208 proiectant inginer construcţii

214209 consilier inginer construcţii

214210 expert inginer construcţii

214211 inspector de specialitate inginer construcţii

214212 referent de specialitate inginer construcţii

214213 conducător de lucrări civile

214214 diriginte şantier (studii sup.)

2143 INGINERI ENERGETICIENI ŞI ELECTRICIENI

Inginerii energeticieni şi electricieni proiectează şi avizează realizarea motoarelor electrice, a sistemelor de producere, conducere prin dispecer, transport, transmisie şi distribuţie a energiei; stabilesc controlul standard şi procedeele de asigurare a funcţionării eficiente a motoarelor şi echipamentelor, urmărind securitatea sistemelor de distribuţie a energiei.

Ocupaţii componente:

214301 dispecer energetic feroviar

214302 dispecer centrală, hidrocentru, cascadă, dispecerate teritoriale

214303 dispecer reţea distribuţie

214304 dispecer reţele de înaltă tensiune

214305 inginer electroenergetică

214306 radiochimist

214307 subinginer electroenergetică

214308 inginer energetică industrială

214309 inginer termoenergetică

214310 proiectant inginer electrotehnic

214311 proiectant inginer energetician

214312 inginer reţele electrice

214313 subinginer reţele electrice

214314 inginer hidroenergetică

214315 inginer centrale nuclearo-electrice

214316 subinginer centrale termoelectrice

214317 inginer exploatare instalaţii nucleare

214318 proiectant subinginer electrotehnic

214319 proiectant sisteme de securitate

214320 şef tură dispecer energetic

2144 INGINERI ELECTRONIŞTI ÎN TRANSPORTURI, POŞTĂ ŞI TELECOMUNICAŢII

Inginerii electronişti, în transporturi, poştă şi telecomunicaţii construiesc sisteme electronice, avizează funcţionarea lor, le asigură întreţinerea şi repararea , nominalizează şi conduc producţia, instalaţiile şi sistemele de telecomunicaţii, stabilesc controlul standardelor şi modalităţilor de funcţionare eficientă şi în siguranţă a dispozitivelor, motoarelor, echipamentelor.

Ocupaţii componente:

214401 inginer electromecanic SCB

214402 inginer automatist

214403 inginer emisie

214404 inginer montaj

214405 inginer navigaţie

214406 inginer electronist, transporturi, telecomunicaţii

214407 inginer electrotehnist

214408 inginer imagine

214409 inginer producţie

214410 inginer sunet

214411 instructor instalaţii

214412 instructor linii

214413 revizor siguranţa circulaţiei feroviare

214414 subinginer automatist

214415 subinginer electronist, transporturi, telecomunicaţii

214416 subinginer reglaje subansamble

214417 inginer de recepţie şi control aeronave

214418 proiectant inginer electronist

214419 proiectant inginer de sisteme şi calculatoare

214420 proiectant inginer electromecanic

214421 inginer electromecanic

214422 subinginer electromecanic

214425 ofiţer electrician maritim

214426 căpitan secund

214427

214428 căpitan port

214429 specialist mentenanţă electromecanică-automatică echipamente industriale

214430 inginer şef car reportaj

214431 subinginer şef car reportaj

214432 inginer şef schimb emisie

214433 subinginer iluminat tehnologic

214434 inspector aeronautic

214435 inginer proiectant comunicaţii

214436 subinginer proiectant comunicaţii

214437 inginer/inspector de specialitate/referent de specialitate/expert în serviciile de trafic aerian

214438 inginer sisteme de securitate

214439 consilier tehnic

214440 inginer iluminare

214441 şef studio RTV

2145 INGINERI MECANICI

Inginerii mecanici construiesc maşini, mecanisme şi instalaţii industriale, avizează funcţionarea acestora, asigură întreţinerea şi repararea lor; studiază anumite materiale, produse sau procedee tehnologice.

Ocupaţii componente:

214501 inginer mecanic

214502 subinginer mecanic

214503 inginer electromecanic minier

214504 inginer material rulant cale ferată

214505 inginer mecanică agricolă

214506 inginer aviaţie

214507 inginer nave

214508 inginer maşini unelte

214509 inginer mecanică fină

214510 inginer maşini termice

214511 inginer maşini hidraulice şi pneumatice

214512 inginer autovehicule rutiere

214513 inginer mecanic utilaj tehnologic chimic

214514 inginer mecanic utilaj tehnologic petrolier

214515 inginer mecanic utilaj tehnologic maşini agricole

214516 inginer mecanic utilaj tehnologic textil

214517 inginer mecanic utilaj tehnologic pentru construcţii

214518 inginer mecanic utilaj tehnologic pentru prelucrare la cald

214519 inginer mecanic maşini instalaţii miniere

214520 subinginer mecanic tehnologia construcţiilor de maşini

214521 subinginer mecanic utilaje şi tehnica sudurii

214522 subinginer mecanic, mecanică fină

214523 subinginer mecanic material rulant de cale ferată

214524 subinginer mecanic mecanică agricolă

214525 subinginer mecanic utilaj tehnologic pentru chimie

214526 subinginer mecanic utilaje pentru construcţii

214527 subinginer mecanic avioane şi motoare de aviaţie

214528 subinginer mecanic construcţii corp de navă

214529 subinginer mecanic instalaţii navale de bord

214530 subinginer mecanic automobile

214531 subinginer mecanic utilaje pentru industria lemnului

214532 subinginer mecanic utilaje pentru materiale de construcţie

214533 consilier inginer mecanic

214534 expert inginer mecanic

214535 inspector de specialitate inginer mecanic

214536 referent de specialitate inginer mecanic

214537 proiectant inginer aeronave

214538 proiectant inginer mecanic

214539 subinginer îmbunătăţiri funciare

214540 Inginer pilot de încercare

214541 subinginer proiectant mecanic

214542 specialist reglementări/cărţi identitate vehicule/verificări tehnice înmatriculare/inspecţii tehnice /omologări oficiale

214543 specialist prestaţii vehicule

214544 specialist mentenanţă mecanică echipamente industriale

214545 inginer/subinginer tehnolog prelucrări mecanice

214546 inginer tehnolog în fabricarea armamentului şi muniţiei

214547 subinginer tehnolog în fabricarea armamentului şi muniţiei

214548 inginer pentru protecţia navigaţiei aeriene (comunicaţii, navigaţie, supraveghere)

2146 INGINERI PETROCHIMIŞTI ŞI ÎN CHIMIA INDUSTRIALĂ

Inginerii petrochimişti şi în chimia industrială avizează procedee aplicabile la scară industrială, pentru producţia diferitelor substanţe şi articole chimice (petrol brut, derivate din petrol, produse alimentare, medicamente etc.); urmăresc aplicarea şi respectarea tehnologiilor de producţie, colaborează cu inginerii mecanici şi automatiştii în asigurarea funcţionării instalaţiilor specifice.

Ocupaţii componente:

214601 inginer petrochimist

214602 subinginer petrochimist

214603 proiectant inginer chimist

214604 consilier inginer chimist

214605 expert inginer chimist

214606 inspector de specialitate inginer chimist

214607 referent de specialitate inginer chimist

214608 consilier inginer petrochimist

214609 expert inginer petrochimist

214610 inspector de specialitate inginer petrochimist

214611 referent de specialitate petrochimist

214612 biochimist

214613 inginer chimist

2147 INGINERI MINIERI, PETROLIŞTI ŞI METALURGIŞTI

Inginerii minieri, petrolişti şi metalurgişti avizează tehnici aplicabile la scară industrială pentru extragerea metalelor din minereu şi a mineralelor, apei, petrolului, gazelor naturale din sol; realizează aliaje noi, produse ceramice şi alte materiale; soluţionează problemele tehnologice legate de diferite materiale, produse sau procese specifice.

Ocupaţii componente:

214701 inginer metalurgie extractivă

214702 inginer minier

214703 subinginer metalurgist

214704 subinginer minier

214705 inginer preparator minier

214706 consilier inginer metalurg

214707 expert inginer metalurg

214708 inspector de specialitate inginer metalurg

214709 referent de specialitate inginer metalurg

214710 consilier inginer minier

214711 expert inginer minier

214712 inspector de specialitate inginer minier

214713 referent de specialitate inginer minier

214714 inginer prelucrări metalurgice

214715 inginer metalurgie neferoasă

214716 inginer petrolist

214717 subinginer petrolist

214718 consilier inginer petrolist

214719 expert inginer petrolist

214720 referent inginer petrolist

214721 proiectant inginer petrolist

214722 inginer tehnolog metalurg

214723 proiectant inginer metalurg

214724 proiectant inginer în minerit

214725 inginer mineralurg

2148 INGINERI GEODEZI, CARTOGRAFI ŞI TOPOGRAFI

Inginerii geodezi, cartografi şi topografi aplică metode şi tehnici de ridicare topografică pentru determinarea situaţiei exacte a zonelor construite, delimitarea suprafeţelor solului şi amplasamentelor subterane pentru realizarea şi revizuirea reprezentărilor numerice, grafice şi fotografice.

Ocupaţii componente:

214801 cartograf

214802 inginer geodez

214803 subinginer geodez

214804 inginer topograf

214805 inginer topograf minier

214806 proiectant inginer geodez

2149 ARHITECŢI, INGINERI ŞI ASIMILAŢI, NECLASIFICAŢI IN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE

Arhitecţii, inginerii şi asimilaţii acestora care nu sunt cuprinşi în celelalte grupe de bază urmăresc organizarea muncii, creşterea randamentului producţiei, acordă consultaţii şi stabilesc procedeele optime în aceste domenii; efectuează măsurători şi verificări, studiază aspectele tehnologice ale procedeelor de fabricaţie.

Ocupaţii componente:

214901 alţi arhitecţi, ingineri şi asimilaţi

214902 conceptor /conceptor CAO

214903 specialist încercări componente vehicule/ grup motopropulsor/ optimizare energetică/ sisteme de măsurare

214904 specialist documentaţie studii

214905 instructor sistem de producţie

214906 metodist

214907 responsabil afacere

214908 manager de clădire

214909 auditor energetic pentru clădiri

2.1.5. GRUPA MINORĂ 215

Ingineri în industria textilă-pielărie şi industria alimentară

Inginerii din industria textilă-pielărie şi industria alimentară elaborează tehnologii noi sau le modernizează pe cele existente, pentru fabricarea produselor textile, de pielărie şi alimentare; colaborează cu inginerii mecanici şi alţi specialişti de profil la montarea şi funcţionarea instalaţiilor şi maşinilor de prelucrare a acestor produse.

Grupe de bază componente:

2151 Ingineri în industria textilă şi pielărie

2152 Ingineri în industria alimentară

2151 INGINERI ÎN INDUSTRIA TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE

Inginerii din industria textilă şi pielărie elaborează şi îmbunătăţesc tehnologii, supraveghează şi urmăresc prelucrarea pieilor şi blănurilor, fabricaţia de fire, ţesături, tricotaje, confecţii (din textile, blănuri, piei) şi încălţăminte; contribuie la optimizarea fluxurilor tehnologice.

Ocupaţii componente:

215101 inginer confecţii piele şi înlocuitori

215102 inginer textile, pielărie

215103 inginer tricotaje, confecţii

215104 subinginer textile, pielărie

215105 proiectant inginer textile, pielărie

215106 consilier inginer textile, pielărie

215107 expert inginer textile, pielărie

215108 inspector specialitate inginer textile, pielărie

215109 referent de specialitate inginer textile, pielărie

2152 INGINERI ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ

Inginerii din industria alimentară elaborează şi îmbunătăţesc tehnologii pentru fabricarea sau conservarea produselor alimentare.

Ocupaţii componente:

215201 inginer în industria alimentară

215202 subinginer în industria alimentară

215203 proiectant inginer produse alimentare

215204 consilier inginer industria alimentară

215205 expert inginer industria alimentară

215206 inspector de specialitate inginer industria alimentară

215207 referent de specialitate inginer industria alimentară

2.1.6. GRUPA MINORĂ 216

Ingineri în industria lemnului, industria sticlei şi ceramicii, industria celulozei şi hârtiei şi materialelor de construcţii

Inginerii din industriile lemnului, sticlei şi ceramicii, celulozei şi hârtiei şi materialelor de construcţii elaborează şi îmbunătăţesc tehnologii de fabricaţie a mobilei, stratificatelor şi furnirelor; elaborează reţetele de fabricaţie a amestecurilor de sticlă şi controlează regimurile de ardere în cuptoare; întocmesc procesul tehnologic de prelucrare şi finisare a produselor de sticlă şi geamuri; elaborează reţetele maselor ceramice şi a glazurilor pentru produsele ceramice; stabilesc curbele de ardere a maselor de porţelan, faianţă şi vitros în faze de biscuit şi a produselor glazurate, decorate; stabilesc reţetele de fabricaţie a celulozei şi hârtiei, precum şi parametrii tehnici pentru produsele derivate ale acestora.

Grupe de bază componente:

2161 Ingineri în industria lemnului

2162 Ingineri în industria sticlei, ceramicii şi materialelor de construcţii (materiale oxidice)

2163 Ingineri în industria celulozei şi hârtiei

2161 INGINERI ÎN INDUSTRIA LEMNULUI

Inginerii din industria lemnului elaborează şi îmbunătăţesc tehnologiile de fabricare a mobilei, stratificatelor şi furnirelor, proiectează şi supraveghează executarea de produse finite.

Ocupaţii componente:

216101 inginer industrializarea lemnului

216102 subinginer industrializarea lemnului

216103 consilier inginer industrializarea lemnului

216104 expert inginer industrializarea lemnului

216105 inspector de specialitate inginer industrializarea lemnului

216106 referent de specialitate inginer industrializarea lemnului

2162 INGINERI ÎN INDUSTRIA STICLEI, CERAMICII SI MATERIALELOR DE CONSTRUCŢII (MATERIALE OXIDICE)

Inginerii din industria sticlei şi ceramicii elaborează reţete de fabricaţie a amestecurilor de sticlă şi ceramică, controlează regimul de ardere în cuptoare şi stabilesc procesul tehnologic de prelucrare şi finisare a produselor finite; elaborează tehnologii noi sau le îmbunătăţesc pe cele existente acestora (piatră, ciment, var, prefabricate, cherestea etc.).

Ocupaţii componente:

216201 inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii

216202 subinginer prelucrarea sticlei şi ceramicii

216203 inginer materiale de construcţii

216204 subinginer materiale de construcţii

216205 consilier inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii

216206 expert inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii

216207 inspector de specialitate inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii

216208 referent de specialitate inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii

216209 proiectant inginer ceramică sticlă

216210 chimist în materiale oxidice (sticlă, ceramică)

2163 INGINERI ÎN INDUSTRIA CELULOZEI ŞI HÂRTIEI

Inginerii din industria celulozei şi hârtiei stabilesc reţetele pentru fabricarea celulozei şi hârtiei, stabilesc parametrii tehnici în procesul de fabricare a produselor derivate din celuloză şi hârtie.

Ocupaţii componente:

216301 subinginer tehnologia celulozei şi hârtiei

216302 proiectant inginer celuloză şi hârtie

216303 consilier inginer tehnologia celulozei şi hârtiei

216304 expert inginer tehnologia celulozei şi hârtiei

216305 inspector de specialitate inginer tehnologia celulozei şi hârtiei

216306 referent de specialitate inginer tehnologia celulozei şi hârtiei

2.2. SUBGRUPA MAJORĂ 22

Specialişti în biologie, agronomie şi ştiinţele vieţii

Specialiştii în biologie, agronomie şi ştiinţele vieţii efectuează cercetări asupra teoriilor, conceptelor şi procedeelor, le îmbunătăţesc şi le ameliorează, aplicând cunoştinţele ştiinţifice în domeniul biologiei, zoologiei, botanicii, ecologiei, psihologiei, biochimiei, microbiologiei, farmacologiei şi medicinei; aplică cunoştinţele dobândite cu prilejul studiilor pe care le efectuează asupra vieţii umane, animale sau vegetale în toate manifestările sale, inclusiv studii de organe, ţesuturi, celule şi microorganisme şi a efectelor determinate de factorii de mediu, medicamente sau alte substanţe; studiază bolile care afectează plantele, fiinţele umane sau animale; îşi dau avizul asupra tratamentelor profilactice sau curative; întocmesc şi susţin comunicări ştiinţifice şi rapoarte pe teme de specialitate.

Grupe minore componente:

221 Specialişti în biologie şi agronomie

222 Medici şi asimilaţi DESCRIEREA GRUPELOR DE OCUPAŢII 109

2.2.1. GRUPA MINORĂ 221

Specialişti în biologie şi agronomie

Specialiştii din biologie şi agronomie aplică cunoştinţele dobândite la studiul vieţii umane, animale şi vegetale, în toate manifestările sale, inclusiv organe, ţesuturi celule, microorganisme şi la studierea efectelor pe care le exercită asupra acestora factorii de mediu, medicamentele sau alte substanţe; îşi dau avizul în activităţile specifice agriculturii, industriei farmaceutice sau medicinei; întocmesc şi susţin comunicări ştiinţifice şi rapoarte de specialitate.

Grupe de bază componente:

2211 Biologi, botanişti, zoologi, ecologi şi asimilaţi

2212 Bacteriologi, microbiologi, farmacologi şi asimilaţi

2213 Ingineri agronomi, zootehnişti şi silvici

2214 Ingineri clinici

2211 BIOLOGI, BOTANIŞTI, ZOOLOGI, ECOLOGI ŞI ASIMILAŢI

Biologii, botaniştii, zoologii, ecologii şi asimilaţii acestora aplică cunoştinţele de specialitate în industrie şi medicină şi urmăresc ameliorarea speciilor de plante şi animale şi protecţia mediului natural; întocmesc rapoarte şi susţin comunicări ştiinţifice în domeniile proprii de specialitate.

Ocupaţii componente:

221101 consilier biolog

221102 expert biolog

221103 inspector de specialitate biolog

221104 referent de specialitate biolog

221105 consilier botanist

221106 expert botanist

221107 inspector de specialitate botanist

221108 referent de specialitate botanist

221109 consilier zoolog

221110 expert zoolog

221111 inspector de specialitate zoolog

221112 referent de specialitate zoolog

221113 consilier ecolog

221114 expert ecolog

221115 inspector de specialitate ecolog

221116 referent de specialitate ecolog

221117 inginer ecolog

221118 biolog

221119 zoolog

221120 botanist

221121 ecolog

2212 BACTERIOLOGI, MICROBIOLOGI, FARMACOLOGI ŞI ASIMILAŢI

Bacteriologii, farmacologii şi asimilaţii acestora aplică cunoştinţele tehnice în domeniul propriu de activitate, contribuie la îmbunătăţirea calităţii medicamentelor existente experimentându-le pe cele noi.

Ocupaţii componente:

221201 consilier bacteriolog

221202 expert bacteriolog

221203 inspector de specialitate bacteriolog

221204 referent de specialitate bacteriolog

221205 consilier biochimist

221206 expert biochimist

221207 inspector de specialitate biochimist

221208 referent de specialitate biochimist

221209 consilier farmacolog

221210 expert farmacolog

221211 inspector de specialitate farmacolog

221212 referent de specialitate farmacolog

221213 consilier microbiolog

221214 expert microbiolog

221215 inspector de specialitate microbiolog

221216 referent de specialitate microbiolog

221217 farmacolog

221218 bacteriolog

221219 microbiolog

2213 INGINERI AGRONOMI, ZOOTEHNIŞTI ŞI SILVICI

Inginerii agronomi, zootehnişti şi silvici supraveghează şi îndrumă activitatea din zootehnie şi culturile horticole; asigură creşterea suprafeţelor împădurite; coordonează exploatarea fondului forestier, conservarea faunei; întocmesc rapoarte şi susţin comunicări ştiinţifice în domeniul de specialitate; acordă consultanţă în domeniul culturii de cereale, plante tehnice şi furaje pentru realizarea producţiilor performante şi folosirea profitabilă a pământului.

Ocupaţii componente:

221301 consilier inginer agronom

221302 expert inginer agronom

221303 inspector de specialitate inginer agronom

221304 referent de specialitate inginer agronom

221305 consilier inginer horticol

221306 expert inginer horticol

221307 inspector de specialitate inginer horticol

221308 referent de specialitate inginer horticol

221309 consilier inginer zootehnist

221310 expert inginer zootehnist

221311 inspector de specialitate inginer zootehnist

221312 referent de specialitate inginer zootehnist

221313 subinginer agronom

221314 subinginer zootehnist

221315 inginer tehnolog în zootehnie

221316 proiectant inginer în agricultură

221317 proiectant inginer în zootehnie

221318 proiectant inginer în silvicultură

221319 consilier inginer silvic

221320 expert inginer silvic

221321 inspector de specialitate inginer silvic

221322 referent de specialitate inginer silvic

221323 inginer îmbunătăţiri funciare

221324 inginer/subinginer silvic

221325 inginer agronom

221326 inginer zootehnist

221327 consultant tehnic în producţia de cereale, plante tehnice şi furaje

221328 subinginer îmbunătăţiri funciare

2214 INGINERI CLINICI

Inginerii clinici organizează şi asigură managementul general al echipamentelor din spitale şi clinici – în particular interfaţa profesională cu furnizorii, adaptarea la exigenţe clinice speciale, exploatarea şi întreţinerea optimală în condiţii de securitate a pacientului şi a medicului precum şi parteneriatul cu personalul medical în intervenţii diagnostice sau terapeutice de înaltă tehnologie, sunt implicaţi în cercetare dezvoltare referitoare la aplicaţiile ştiinţelor inginereşti (electronică, informatică, automatică) în biomedicină, susţin comunicări ştiinţifice în domeniul de specialitate.

Ocupaţii componente:

221401 inginer clinic

2.2.2. GRUPA MINORĂ 222

Medici şi asimilaţi

Medicii şi asimilaţii acestora tratează tulburările şi maladiile care afectează fiinţele umane şi animalele; avizează măsurile preventive şi curative, întocmesc rapoarte şi susţin comunicări cu prilejul manifestărilor ştiinţifice de specialitate.

Grupe de bază componente:

2221 Medici medicină generală

2222 Medici stomatologi

2223 Medici veterinari

2224 Farmacişti

2229 Medici şi asimilaţi, neclasificaţi în grupele de bază anterioare

2221 MEDICI MEDICINĂ GENERALĂ

Medicii de medicină generală şi pediatrie acordă consultaţii şi tratează tulburările şi maladiile care afectează fiinţele umane; stabilesc metodele de tratament preventiv sau curativ; examinează pacienţii, prescriu şi administrează tratamente medicale sau chirurgicale în funcţie de natura afecţiunilor.

Ocupaţii componente:

222101 medic medicină generală

222102 medic rezident

222103 medic specialist

222104 consilier medic

222105 expert medic

222106 inspector de specialitate medic

222107 referent de specialitate medic

222108 medic primar

222109 medic medicină în familie

2222 MEDICI STOMATOLOGI

Medicii stomatologi efectuează cercetări teoretice, acordă consultaţii şi aplică tratamente profilactice şi curative în afecţiunile dentare şi ale cavităţii bucale; întocmesc rapoarte şi susţin comunicări ştiinţifice la reuniunile ştiinţifice de specialitate.

Ocupaţii componente:

222201 medic stomatolog

222202 medic stomatolog rezident

222203 medic stomatolog de specialitate

2223 MEDICI VETERINARI

Medicii veterinari efectuează cercetări teoretice, examinează, pun diagnosticul şi administrează tratamente medicale sau chirurgicale şi vaccinează animalele; avizează consumul produselor de origine animală; participă la supravegherea epidemiologică şi radiologică a sănătăţii animalelor şi a hranei acestora; întocmesc rapoarte şi susţin comunicări ştiinţifice în domeniul de specialitate cu prilejul manifestărilor ştiinţifice.

Ocupaţii componente:

222301 epizotolog

222302 medic veterinar

222303 medic veterinar-oncologie comparată

2224 FARMACIŞTI

Farmaciştii aplică cunoştinţele de farmacologie la prepararea şi eliberarea medicamentelor; prepară medicamentele după prescripţia medicilor, stomatologilor sau practicienilor veterinari; verifică dozele prescrise, fac recomandări pacienţilor referitoare la posologia şi riscul de incompatibilitate a unor medicamente; eliberează medicamente în spitale, vând medicamente în farmacii; ţin evidenţa medicamentelor toxice, dependente şi a stupefiantelor; controlează natura, puritatea şi eficacitatea medicamentelor şi iau măsuri de control a acestora.

Ocupaţii componente:

222401 farmacist

222402 farmacist rezident

222403 farmacist de specialitate

2229 MEDICI ŞI ASIMILAŢI, NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE

Medicii specializaţi în alte domenii decât cele nominalizate şi asimilaţii acestora examinează pacienţii, stabilesc diagnosticul, capacitatea de muncă, acuitatea vizuală şi auditivă a acestora, fac analize şi teste de laborator; avizează desfăşurarea unor activităţi în condiţii igienice; examinează cadavre şi stabilesc cauza şi imprejurările în care s-au produs decesele; coordonează şi îndrumă exerciţiile de gimnastică medicală prescrise de medici specialişti în vederea recuperării capacităţii de muncă a pacienţilor; fac parte din echipele de asistenţă, diagnostică, curativă, preventivă şi de cercetare medicală, asigură siguranţă în exploatarea, întreţinerea şi manipularea echipamentului medical; asigură securitatea radiaţiei şi contribuie la îmbunătăţirea tehnicilor terapeutice, colaborează cu radioterapeuţii pentru întocmirea planului de tratament şi monitorizează echipamentul şi procedurile.

Ocupaţii componente:

222901 medic igienist

222902 medic expertiză a capacităţii de muncă

222903 medic legist

222904 profesor de cultură fizică medicală

222905 kinetoterapeut

222906 fiziokinetoterapeut

222907 bioinginer medical

222908 asistent medical (studii superioare)

222909 fizioterapeut

222910 fizician medical

222911 optometrist (studii superioare)

222912 medic specialist psihiatru

222913 medic de familie cu competenţe în sănătate mintală

2.3. SUBGRUPA MAJORĂ 23

Profesori în învăţământul superior, secundar şi asimilaţi

Profesorii din învăţământul superior, secundar şi asimilaţii acestora predau, la diferite niveluri, teoria şi practica uneia sau mai multor discipline, studiază conceptele, teoriile şi metodele în cadrul propriei discipline, pe care le îmbunătăţesc sau completează; îşi pregătesc prelegerile sau lucrările de specialitate; coordonează studiul individual, meditează elevi, pregătesc şi educă persoane cu handicap; elaborează şi modifică programe de studii; verifică şi avizează metode şi mijloace pedagogice; participă la luarea deciziilor cu privire la organizarea învăţământului şi activităţilor şcolare şi universitare.

Grupe minore componente:

231 Profesori universitari, conferenţiari, lectori, asistenţi şi asimilaţi ocupaţi în învăţământul superior

232 Profesori în învăţământul secundar

233 Profesori în învăţământul primar

234 Profesori specializaţi pentru recuperarea şi educarea persoanelor cu handicap

235 Alţi specialişti în învăţământ

2.3.1. GRUPA MINORĂ 231

Profesori universitari, conferenţiari, lectori, asistenţi şi asimilaţi ocupaţi în învăţământul superior

Profesorii universitari, conferenţiarii, lectorii, asistenţii şi asimilaţii acestora concep şi modifică programele de studii, predau cursuri, organizează seminarii, supraveghează studiul individual şi susţin prelegeri; participă la luarea deciziilor privind organizarea învăţământului universitar şi activităţilor anexe.

Grupe de bază componente:

2310 Profesori universitari, conferenţiari, lectori, asistenţi şi asimilaţi ocupaţi în învăţământul superior

231 PROFESORI UNIVERSITARI, CONFERENŢIARI, LECTORI, ASIS-TENŢI ŞI ASIMILAŢI OCUPAŢI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR

Profesorii universitari, conferenţiarii, lectorii, asistenţii şi asimilaţii acestora concep şi modifică programele de studii, predau cursuri, 116 COR – PARTEA A DOUA

organizează seminarii, supraveghează studiul individual şi susţin prelegeri; participă la luarea deciziilor privind organizarea învăţământului universitar şi activităţilor anexe.

Ocupaţii componente:

231001 asistent universitar

231002 conferenţiar universitar

231003 expert centre de perfecţionare

231004 lector universitar

231005 preparator învăţământul universitar

231006 profesor universitar

2.3.2. GRUPA MINORĂ 232

Profesori în învăţământul secundar

Profesorii din învăţământul secundar predau una sau mai multe discipline, în scopul instruirii sau formării profesionale a elevilor din învăţământul secundar; participă la luarea deciziilor privind organizarea învăţământului secundar şi desfăşoară alte activităţi conexe.

Grupe de bază componente:

2321 Profesori în învăţământul liceal, postliceal, profesional şi de maiştri

2322 Profesori în învăţământul gimnazial

2321 PROFESORI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL, POSTLICEAL, PROFE-SIONAL ŞI DE MAIŞTRI

Profesorii din învăţământul liceal, postliceal, profesional şi de maiştri predau una sau mai multe discipline, în scopul instruirii profesionale a elevilor din învăţământul liceal, postliceal, profesional şi de maiştri; pregătesc cursuri şi planuri de predare, testează cunoştinţele elevilor, le corectează temele, îi examinează şi îi notează pentru a le aprecia progresele; întocmesc referate privind munca elevilor, consultându-se în acest sens cu părinţii elevilor şi cu alte cadre didactice; participă la întâlnirile cu alte cadre de specialitate pentru orientarea programelor şi organizarea activităţilor în afara programelor şcolare (cercuri pe discipline, programe artistice, cluburi etc.)

Ocupaţii componente:

232101 profesor în învăţământul liceal, postliceal, profesional şi de maiştri

2322 PROFESORI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL

Profesorii din învăţământul gimnazial predau una sau mai multe discipline, în scopul instruirii elevilor în învăţământul gimnazial; pregătesc planuri de predare a cursurilor, testează şi examinează elevii, le corectează temele, îi notează pentru a le urmări progresele; fac caracterizări ale elevilor consultându-se în acest sens cu părinţii acestora, precum şi cu celelalte cadre didactice; organizează activităţi extraşcolare (programe artistice, cercuri pe discipline etc.).

Ocupaţii componente:

232201 profesor în învăţământul gimnazial

2.3.3. GRUPA MINORĂ 233

Profesori în învăţământul primar

Profesorii din învăţământul primar şi preşcolar predau diferite discipline în şcolile primare şi grădiniţe şi organizează activităţi educative pentru copiii care nu au atins vârsta şcolii primare.

Grupe de bază componente:

2331 Profesori în învăţământul primar

2332 Profesori în învăţământul preşcolar

2331 PROFESORI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

Profesorii din învăţământul primar predau diferite discipline în instituţii de învăţământ primar, în cadrul programului de studii impus.

Ocupaţii componente:

233101 profesor în învăţământul primar

2332 PROFESORI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR

Profesorii din învăţământul preşcolar organizează jocuri colective şi individuale, activităţi educative, predau limbi străine pentru a ajuta şi favoriza dezvoltarea fizică, mentală şi socială a copiilor care nu au atins vârsta şcolii primare.

Ocupaţii componente:

233201 profesor în învăţământul preşcolar

2.3.4. GRUPA MINORĂ 234

Profesori specializaţi pentru recuperarea şi educarea persoanelor cu handicap

Profesorii specializaţi pentru recuperarea şi educarea persoanelor cu handicap supraveghează copii, adolescenţi sau adulţi cu handicap fizic sau mintal, a celor care îşi însuşesc cu dificultate cunoştinţele elementare; adaptează programele şcolare diferitelor categorii de handicap care le sunt încredinţaţi; predau una sau mai multe discipline surdo-muţilor, nevăzătorilor (folosind alfabetul Braille, labiolectura sau alte mijloace speciale).

Grupe de bază componente:

2340 Profesori specializaţi pentru recuperarea şi educarea handicapaţilor

2340 PROFESORI SPECIALIZAŢI PENTRU RECUPERAREA ŞI EDUCAREA PERSOANELOR CU HANDICAP

Profesorii specializaţi pentru recuperarea şi educarea persoanelor cu handicap utilizează metode sau mijloace speciale de instruire (alfabetul Braille sau labiolectura) adaptate tipului de handicap; redau încrederea în sine elevilor, ajutându-i să descopere metode proprii pentru depăşirea handicapului; îi testează, îi notează şi le urmăresc progresele; colaborează cu părinţii, conducerea şcolii, personalul de îngrijire şi asistenţii sociali în vederea recuperării elevilor handicapaţi.

Ocupaţii componente:

234001 defectolog

234002 logoped

234003 audiolog

234004 interpret în limbaj mimico-gestual (studii superioare)

2.3.5. GRUPA MINORĂ 235

Alţi specialişti în învăţământ

Specialiştii din învăţământ, alţii decât cei încadraţi în grupele anterioare, efectuează cercetări asupra metodelor şi mijloacelor de pregătire şcolară, le actualizează şi le avizează, controlează activitatea personalului din învăţământ şi rezultatele obţinute în aplicarea programelor şcolare şi, dacă este cazul, propun unele reforme sau ameliorări de program.

Grupe de bază componente:

2351 Cercetători în domeniul didactic şi pedagogic

2352 Inspectori în învăţământ

2359 Specialişti în învăţământ, neclasificaţi în grupele de bază anterioare

2351 CERCETĂTORI ÎN DOMENIUL DIDACTIC ŞI PEDAGOGIC

Cercetătorii din domeniul didactic şi pedagogic cercetează mijloacele şi metodele de predare, le îmbunătăţesc şi avizează eventuale restructurări; avizează conţinutul programelor de curs şi metodele de verificare a cunoştinţelor.

Ocupaţii componente:

235101 cercetător în pedagogie

235102 asistent de cercetare în pedagogie

2352 INSPECTORI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT

Inspectorii din învăţământ controlează şi examinează munca personalului didactic, rezultatele obţinute prin aplicarea programelor de studiu şi, dacă este cazul, propun reforme şi fac recomandări în acest sens factorilor responsabili cu educaţia.

Ocupaţii componente:

235201 consilier învăţământ

235202 expert învăţământ

235203 inspector învăţământ 120 COR – PARTEA A DOUA

235204 referent de specialitate învăţământ

2359 SPECIALIŞTI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE

În această grupă de bază sunt cuprinşi specialiştii din învăţământ care nu se regăsesc în grupele de bază enumerate anterior în cadrul grupei minore 235.

Ocupaţii componente:

235901 secretar institut, facultate

235902 mentor

235903 consilier şcolar

235904 designer instrucţional

235905 dezvoltator de e-learning

2.4. SUBGRUPA MAJORĂ 24

Alţi specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice

Specialiştii cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice, altele decât cele clasificate în subgrupele majore anterioare, efectuează cercetări teoretice şi aplicative în domeniul difuzării informaţiei, organizării şi conducerii afacerilor, filozofiei, filologiei, sociologiei şi altor ştiinţe sociale şi artei; practică dreptul, concep, creează sau execută opere de artă; îmbogăţesc sau aplică cunoştinţele dobândite prin studiul comportamentelor individuale sau colective precum şi al doctrinelor, conceptelor, teoriilor, sistemelor şi organismelor filozofice, politice, economice, juridice, religioase şi altele; întocmesc rapoarte de specialitate, susţin comunicări ştiinţifice şi publică lucrări.

Grupe minore componente:

241 Specialişti cu funcţii administrative şi comerciale

242 Jurişti

243 Arhivişti, bibliotecari, documentarişti şi asimilaţi

244 Specialişti în ştiinţe economice, sociale şi umaniste

245 Scriitori şi artişti creatori, interpreţi şi asimilaţi

246 Membri ai clerului

247 Specialişti în administraţia publică

248 Cercetători şi asistenţi de cercetare in ştiinţe fizice şi chimice

249 Cercetători şi asistenţi de cercetare în matematică si statistică

2.4.1. GRUPA MINORĂ 241

Specialişti cu funcţii administrative şi comerciale

Specialiştii cu funcţii administrative şi comerciale studiază, organizează şi execută operaţii contabile sau operaţii legate de politica de personal şi orientare profesională; se consacră activităţii organizatorice în domeniul comercial, publicitar, aplicării legislaţiei în materie de brevete sau de noi întreprinderi.

Grupe de bază componente:

2411 Specialişti în sistemul financiar

2412 Specialişti în probleme de personal şi de pregătire profesională a personalului

2413 Specialişti în logistică

2414 Specialişti în cumpărări produse, repere, ansamble şi subansamble

2415 Specialişti în domeniul bancar

2416 Specialişti în domeniul asigurărilor

2417 Specialişti în evaluare

2418 Experţi tehnici extrajudiciari

2419 Specialişti cu funcţii administrative şi comerciale, neclasificaţi în grupele de bază anterioare

2411 SPECIALIŞTI ÎN SISTEMUL FINANCIAR

Specialiştii în domeniul financiar avizează operaţiuni financiare, efectuează operaţiuni financiare şi contabile; întocmesc şi vizează ştate financiare; stabilesc nivelul impozitelor pe baza declaraţiilor; acordă consultaţii în domeniul fiscal şi stabilesc previziuni privind beneficiile şi bugetul; verifică lucrările contabile şi întreprind anchete şi revizii financiar-contabile.

Ocupaţii componente:

241101 cenzor

241102 comisar garda financiară

241103 consilier financiar-bancar

241104 controlor tezaur

241105 expert contabil-verificator

241106 expert financiar-bancar

241107 inspector financiar-bancar

241108 inspector asigurări

241109 revizor contabil

241110 referent de specialitate financiar-contabilitate

241111 comisar principal

241112 consultant bugetar

241113 dealer

241114 evaluator

241115 analist investiţii

241116 manager de fond acţiuni/obligaţiuni

241117 consultant plasamente valori mobiliare

241118 agent capital de risc

241119 administrator credite

241120 specialist control risc

241121 specialist evaluare daune

241122 lichidator

241123 administrator judiciar

241124 executor bancar

241125 auditor intern

241126 analist preţ de revenire/costuri

241127 controlor de gestiune

241128 expert fiscal

241129 consultant fiscal

241130 auditor financiar

2412 SPECIALIŞTI ÎN PROBLEME DE PERSONAL ŞI DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ A PERSONALULUI

Specialiştii în probleme de personal şi de pregătire profesională a personalului prestează servicii administrative legate de politica de personal, în special în ce priveşte recrutarea sau formarea profesională a personalului, analiza locurilor de muncă şi orientarea profesională; întocmesc materiale de informare profesională şi acordă consultaţii celor interesaţi în legătură cu perspectivele de ocupare, alegerea unei cariere, instruire sau formare complementară.

Ocupaţii componente:

241201 consilier forţă de muncă şi şomaj

241202 expert forţă de muncă şi şomaj

241203 inspector de specialitate forţă de muncă şi şomaj

241204 inspector de specialitate protecţia muncii

241205 formator

241206 referent de specialitate forţă de muncă şi şomaj

241207 formator de formatori

241208 consilier orientare privind cariera

241209 consultant în domeniul forţei de muncă

241210 analist piaţa muncii

241211 analist recrutare/integrare salariaţi

241212 analist sisteme salarizare

241213 consultant reconversie-mobilitate personal

241214 consultant condiţii muncă

241215 specialist sisteme de calificare

241216 specialist resurse umane

241217 organizator/conceptor/consultant formare

241218 inspector de specialitate formare, evaluare şi selecţie profesională

241219 evaluator de competenţe profesionale

241220 specialist în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

241221 coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă (studii superioare)

241222 consilier vocaţional

241223 consultant în resurse umane

241224 specialist în formare

241225 specialist în recrutare

241226 specialist în compensaţii şi beneficii

241227 specialist în dezvoltare organizaţională

241228 consultant intern în resurse umane

241229 specialist în relaţii de muncă

2413 SPECIALIŞTI ÎN LOGISTICĂ

Specialiştii în logistică stabilesc, lansează şi urmăresc programele de fabricaţie; planifică şi coordonează inceputurile şi transferurile de fabricaţie; gestionează informaţiile de aprovizionare între client şi furnizor; iniţiază şi actualizează documentaţia tehnică de specialitate care serveşte ca baza de date la gestionarea pieselor; hotărăşte începutul, modificarea şi sfârşitul fabricaţiei.

Ocupaţii componente:

241301 logistician gestiune flux

241302 programator fabricaţie/lansator fabricaţie

241303 documentarist ordonanţare logistică

2414 SPECIALIŞTI ÎN CUMPĂRĂRI PRODUSE, REPERE, ANSAMBLE ŞI SUBANSAMBLE

Specialiştii în cumpărări stabilesc listele cu furnizorii potenţiali pentru achiziţionarea produselor necesare fabricaţiei; negociază preţurile şi încheie contractele de cumpărări cu furnizorii; întocmesc documentele administrative pentru cumpărare şi urmăresc derularea contractului; urmăresc îmbunătăţirea performanţelor furnizorilor pentru atingerea obiectivelor de calitate, costuri, termene.

Ocupaţii componente:

241401 analist cumpărări/consultant furnizori

2415 SPECIALIŞTI ÎN DOMENIUL BANCAR

Specialiştii în domeniul bancar aplică politica băncii în domeniul promovării şi vânzării produselor şi serviciilor bancare (creditarea clienţilor băncii, administrarea conturilor în lei şi în valută ale persoanelor fizice şi juridice, prin operaţiuni executate la ordinul acestora, derularea operaţiunilor de încasări şi plăţi în lei şi în valută, monitorizarea acestor operaţiuni etc.), realizând interfaţa cu clientul; gestionează activitatea de management al clientelei prin întreţinerea şi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu clienţii băncii; evaluează bunurile aduse în garanţia creditelor şi realizează studiile de fezabilitate; efectuează operaţiuni de decontare între unităţile bancare dispuse de persoane fizice sau juridice şi cele proprii ale băncii etc.

Ocupaţii componente:

241501 inspector general de bancă

241502 economist bancă

241503 manager bancă

241504 manager de operaţiuni/produs

241505 manager relaţii cu clienţii băncii/societate leasing

241506 trezorier

241507 analist bancar/societate leasing

241508 ofiţer bancar (credite, marketing, produse şi servicii bancare)

241509 administrator bancar /produs leasing

241510 operator cifru (mesaje cifrate)

241511 proiectant produse bancare

241512 consultant bancar

241513 agent compensare (interbancară)

241514 referent bancar/societate leasing

241515

241516 ofiţer conformitate

241517 expert conformitate

241518 ofiţer securitatea informaţiei (Security Officer – SO)

241519 administrator de risc

241520 analist credite

2416 SPECIALIŞTI ÎN DOMENIUL ASIGURĂRILOR

Specialiştii în domeniul asigurărilor negociază şi încheie contractele de asigurare şi reasigurare, încasează primele de asigurare, execută activitatea de contractare a evenimentelor asigurate şi plata despăgubirilor ce decurg din contractele de asigurare încheiate, acordă consultaţii clienţilor în domeniul asigurărilor, evaluează riscul de producere a unor evenimente asigurate, concep şi îmbunătăţesc produsele de asigurare, formează şi administrează reţele de vânzare asigurări.

Ocupaţii componente:

241601 inspector de specialitate asigurări

241602 inspector de specialitate subscriere

241603 referent de specialitate asigurări

241604 consilier vânzări asigurări

241605 inspector coordonator asigurări

241606 inspector de risc

241607 inspector de specialitate daune

241608 inspector coordonator daune

241609 specialist sistem asigurări

2417 SPECIALIŞTI ÎN EVALUARE

Specialiştii în evaluare execută lucrări de evaluare aferente celor 4 tipuri de proprietate; cunosc, înţeleg şi pot aplica în mod corect acele metode şi tehnici recunoscute de evaluare, care sunt necesare pentru efectuarea unei evaluări credibile; evaluează întreprinderi, proprietăţi (bunuri) imobiliare, mărfuri sau diverse obiecte, active financiare; efectuează evaluări în scopul asigurării.

Ocupaţii componente:

241701 expert evaluator de întreprinderi

241702 expert evaluator de proprietăţi imobiliare

241703 expert evaluator de bunuri mobile

241704 expert evaluator de active financiare

2418 EXPERŢI TEHNICI EXTRAJUDICIARI

Specialiştii în domeniul tehnic întocmesc expertize tehnice extrajudiciare pentru stabilirea şi precizarea unor «împrejurări de fapt», analizează aspectele tehnice şi economice ale unei întreprinderi în vederea reorganizării, dezvoltă sau îmbunătăţesc procedeele de producţie sau comerciale şi întocmesc rapoarte de expertiză tehnică şi economică pentru terţe persoane.

Ocupaţii componente:

241801 expert tehnic extrajudiciar

2419 SPECIALIŞTI CU FUNCŢII ADMINISTRATIVE ŞI COMERCIALE, NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE

Specialiştii cu funcţii administrative şi comerciale care nu se regăsesc în grupele anterioare se consacră activităţilor de analiză şi stabilire a volumului de vânzare a unor produse sau servicii şi evoluţiei în perspectivă a cererii; organizează şi coordonează campaniile publicitare. Studiază şi avizează problemele pe care le ridică crearea şi gestiunea unei întreprinderi în plan financiar şi juridic, organizatoric şi comercial; acordă consultaţii pe problemele legate de acordarea brevetelor; examinează cererile, redactează rapoartele şi motivează acordarea/neacordarea brevetelor.

Ocupaţii componente:

241901 administrator editură

241902 administrator publicaţii

241903 agent consular

241904 organizator activitate turism

241905 ataşat diplomatic

241906 consul

241907 expert/inspector vamal

241908 curier diplomatic

241909 organizator protocol

241910 organizator relaţii

241911 organizator târguri şi expoziţii

241912 prezentator expoziţii

241913 referent relaţii externe

241914 secretar diplomatic

241915 viceconsul

241916 corespondent comercial

241917 secretar economic

241918 consilier proprietate industrială autorizat

241919 manager proiect

241920 controlor vamal, controlor pentru datoria vamală, agent vamal (studii superioare)

241921 specialist marketing

241922 analist servicii client

241923 asistent comercial

241924 asistent director/responsabil de funcţiune (studii superioare)

241925 specialist relaţii sociale

241926 corespondent securitate – confidenţialitate produs

241927 planificator/specialist plan sinteze

241928 specialist îmbunătăţire procese

241929 specialist strategie industrială

241930 specialist garanţii auto

241931 responsabil proces

241932 expert relaţii externe

241933 referent de specialitate TIR şi tranzite (studii superioare)

241934 coordonator secretariat studiouri teritoriale

241935 expert aplicare legislaţie armonizată în domeniul industriei şi comerţului

241936 consultant afaceri în agricultură

241937 specialist proprietate intelectuală

241938 manager de produs

241939 administrator societate comercială

241940 expert achiziţii publice

241941 manager de inovare

241942 expert prevenire şi combatere a corupţiei

241943 analist financiar

241944 expert în ingineria costurilor investiţionale

241945 expert în conducerea şi organizarea activităţilor de mentenanţă

241946 manager îmbunătăţire procese

241947 asistent analist

241948 expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene

241949 consilier afaceri europene

241950 expert contractare activităţi investiţionale

241951 expert recepţie investitţi industriale

241952 expert elaborare documentaţii tehnice de montaj

241953 expert eficientizare investiţii

241954 expert evaluare – actualizare devize generale investiţii

241955 expert în elaborare – evaluare documentaţii achiziţii investiţionale

241956 expert monitorizare şi control lucrări de montaj

241957 expert prevenire – reducere riscuri tehnologice

241958 expert urmărire comportare în exploatare lucrări montaj

241959 expert în management activităţi investiţionale

241960 evaluator proiecte

241961 auditor intern în sectorul public

241962 specialist plan progres

2.4.2. GRUPA MINORĂ 242

Jurişti

Juriştii specialişti în drept efectuează cercetări asupra problemelor de drept, redactează proiecte de acte normative, acordă consultaţii juridice, pledează sau susţin procese în faţa instanţelor judecătoreşti, judecă şi pronunţă hotărâri judecătoreşti; reprezintă Ministerul Public şi cer aplicarea legii.

Grupe de bază componente:

2421 Avocaţi

2422 Magistraţi (judecători, procurori)

2423 Specialişti în domeniul standardizării, auditului şi evaluării conformităţii

2429 Jurişti neclasificaţi în grupele de bază anterioare

2421 AVOCAŢI

Avocaţii acordă asistenţă juridică persoanelor fizice şi juridice în scopul apărării drepturilor şi intereselor legitime ale acestora, pentru realizarea ordinii de drept şi a justiţiei.

Ocupaţii componente:

242101 avocat

242102 jurisconsult

242103 consilier juridic

2422 MAGISTRAŢI (JUDECĂTORI, PROCURORI)

Magistraţii pot fi judecători în cadrul instanţelor judecătoreşti, inamovibili investiţi, prin lege, cu atribuţii de judecare a proceselor civile, comerciale, penale, de contencios administrativ si alte cauze, sau procurori, aparţinând Ministerului Public, însărcinaţi să sesizeze instanţele judecătoreşti pentru aplicarea legii în vederea apărării intereselor generale ale societăţii; efectuează sau supraveghează urmărirea penală, sesizează instanţele de judecată şi îndeplinesc alte atribuţii stabilite de lege.

Ocupaţii componente:

242201 procuror

242202 judecător şi asimilaţi

242203 magistrat asistent

242204 judecător inspector

242205 magistrat consultant

242206 consilier de probaţiune

242207 inspector probaţiune

2423 SPECIALIŞTI ÎN DOMENIUL STANDARDIZĂRII, AUDITULUI ŞI EVALUĂRII CONFORMITĂŢII

Specialiştii în domeniul standardizarii, auditului şi evaluării conformităţii realizează standarde profesionale şi naţionale; proiectează, realizează şi dezvoltă sistemele de management pentru domeniul calităţii, mediului, securităţii informatiei, securităţii şi sănătăţii în muncă; propun politici şi obiective pentru domeniul calităţii, mediului, securităţii informatiei şi sănătăţii profesionale; organizează şi efectuează audituri prin care constata eficacitatea acestor sisteme de management; evaluează conformitatea produselor şi a sistemelor de management faţă de reglementările sau standardele stabilite şi faţă de prevederile conducerii organizaţiei.

Ocupaţii componente:

242301 specialist în domeniul calităţii

242302 manager al sistemelor de management al calităţii

242303 auditor în domeniul calităţii

242304 manager al sistemelor de management de mediu

242305 auditor de mediu

242306 expert/specialist standardizare

242307 analist calitate

242308 analist măsurători metrologice

242309 analist studiul materialelor

242310 consultant sistem de calitate

242311 monitor mediu înconjurător

242312 inspector pentru conformare ecologică

242313 asistent standardizare

242314 manager al sistemului de management al riscului

242315 manager al sistemului de management securitate şi sănătate în muncă

242316 responsabil de mediu

242317 auditor de sistem de management pentru sănătate şi securitate ocupaţională

242318 inspector protecţia mediului

242319 specialist în managementul deşeurilor

242320 auditor în domeniul siguranţei alimentare

242321 manager în domeniul siguranţei alimentare

242322 auditor responsabilitate socială

242323 responsabil al managementului responsabilităţii sociale

242324 manager de responsabilitate socială

242325 consultant în standardizare

2429 JURIŞTI NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE

Juriştii, alţii decât cei clasificaţi în grupele de bază anterioare, exercită funcţii juridice care constau în elaborarea unor acte juridice sau contracte, facilitarea transferurilor de proprietate, anchetarea împrejurărilor în care s-au produs decese în afara cauzelor naturale.

Ocupaţii componente:

242901

242902 executor judecătoresc

242903 inspector justiţie

242904 expert jurist

242905 consilier de justiţie

242906 referent de specialitate în justiţie

242907 notar

242908 inspector general judecătoresc

242909 inspector general notarial

242910 inspector general penitenciare

242911 consilier armonizare legislativă

242912 expert armonizare legislativă

242913 analist armonizare legislativă

242914 registrator carte funciară

242915 revizor jurist

2.4.3. GRUPA MINORĂ 243

Arhivişti, bibliotecari, documentarişti şi asimilaţi

Arhiviştii, bibliotecarii, documentariştii şi specialiştii asimilaţi dezvoltă şi conservă colecţiile din arhive, biblioteci, muzee, galerii şi instituţii similare; cercetează colecţiile de arhivă, obiectele de interes istoric, cultural, artistic, valoarea acestora, le completează şi le ordonează; organizează colecţiile şi expoziţiile din muzee, galerii şi instituţii similare.

Grupe de bază componente:

2431 Arhivişti şi conservatori ai operelor de artă şi monumentelor istorice

2432 Bibliotecari, documentarişti şi asimilaţi

2431 ARHIVIŞTI ŞI CONSERVATORI AI OPERELOR DE ARTĂ ŞI MONUMENTELOR ISTORICE

Arhiviştii şi conservatorii operelor de artă şi monumentelor istorice efectuează cercetări asupra colecţiilor de artă şi a altor obiecte de interes istoric, cultural sau artistic, opere de artă şi alte piese sau obiecte şi organizează expoziţii în muzee şi galerii; evaluează obiectele de arhivă, le completează, le ţin evidenţa, le clasifică şi le conservă.

Ocupaţii componente:

243101 arhivist

243102 conservator opere de artă şi monumente istorice (studii superioare)

243103 muzeograf

243104 restaurator opere de artă şi monumente istorice

243105 conservator arhivă

243106 restaurator arhivă (

243107 restaurator bunuri culturale (studii superioare)

2432 BIBLIOTECARI, DOCUMENTARIŞTI ŞI ASIMILAŢI

Bibliotecarii, documentariştii şi specialiştii asimilaţi colecţionează, completează şi conservă în mod sistematic cărţi, periodice şi alte documente sau înregistrări audio-vizuale; selecţionează lucrări şi alte documente în vederea achiziţionării; oferă informaţii din fondul documentar propriu sau obţinute prin reţeaua de schimb între bibliotecari, cercetători specializaţi sau alţi utilizatori; efectuează cercetări de biblioteconomie şi analizează sau modifică serviciile, în funcţie de necesităţile formulate de utilizatori.

Ocupaţii componente:

243201 bibliograf

243202 bibliotecar (studii superioare)

243203 documentarist

243204 referent difuzare carte

243205 lector carte

243206 bibliotecar arhivist

243207 referent de specialitate aşezământ cultural

2.4.4. GRUPA MINORĂ 244

Specialişti în ştiinţe economice, sociale şi umaniste

Specialiştii în ştiinţe economice, sociale şi umaniste efectuează cercetări teoretice şi aplicative; aplică cunoştinţele acumulate în filozofie, politică, economie, sociologie, antropologie, istorie, filologie, psihologie şi alte ştiinţe sociale; prestează servicii cu caracter social în interesul indivizilor şi familiilor dintr-o colectivitate; identifică, oferă şi aplică soluţii în domeniile enunţate; studiază originea şi evoluţia omului, a limbilor, a comportamentelor individuale şi colective, asigură traduceri şi interpretări din alte limbi.

Grupe de bază componente:

2441 Economişti (exclusiv specialişti statisticieni şi cei din sistemul financiar-bancar)

2442 Sociologi, antropologi, geografi şi asimilaţi

2443 Filozofi, istorici şi specialişti în ştiinţe politice

2444 Lingvişti, traducători şi interpreţi

2445 Psihologi

2446 Asistenţi sociali

2447 Specialişti în relaţii publice

2448 Specialişti în activitatea de tineret

2441 ECONOMIŞTI (EXCLUSIV SPECIALŞTI STATISTICIENI ŞI CEI DIN SISTEMUL FINANCIAR-BANCAR)

Economiştii activează pe pieţele naţionale de bunuri, servicii şi forţă de muncă şi rezolvă probleme economice vizând producţia, costurile acesteia, comercializarea, ocuparea forţei de muncă şi productivitatea şi acordă consultaţii în acest sens.

Ocupaţii componente :

244101 consilier/expert/inspector/referent/economist în management

244102 consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generală

244103 consilier/expert/inspector/referent/economist în economia mediului

244104 consilier/expert/inspector/referent/economist în comerţ şi marketing

244105 consilier/expert/inspector/referent/economist în relaţii economice

internaţionale

244106 consilier/expert/inspector/referent/economist în gestiunea economică

244107 consultant în management

244108 tehnician economist

244109 inginer economist

244110 inspector de concurenţă

244111 administrator financiar (patrimoniu) studii superioare

2442 SOCIOLOGI, ANTROPOLOGI, GEOGRAFI ŞI ASIMILAŢI

Sociologii, antropologii şi asimilaţii acestora efectuează cercetări asupra structurii sociale, originii şi evoluţiei umanităţii şi relaţiei dintre activitatea umană şi mediul social şi pun la dispoziţia factorilor de decizie rezultatele cercetărilor întreprinse; avizează aplicarea cunoştinţelor acumulate la definirea politicilor economice şi sociale, aplicabile anumitor categorii de populaţie şi regiuni.

Ocupaţii componente:

244201 sociolog

244202 geograf

244203 analist de mediu

244204 analist în turism

244205 analist teritorial

244206 arheolog

244207 cercetător de dezvoltare comunitară

2443 FILOZOFI, ISTORICI ŞI SPECIALIŞTI ÎN ŞTIINŢE POLITICE

Filozofii, istoricii si specialiştii în ştiinţe politice studiază, interpretează şi dezvoltă concepte şi teorii filozofice; evidenţiază cauzele, principiile şi semnificaţia iniţiativelor, experienţei şi existenţei umane; consultă şi compară surse primare, în special documente originale sau contemporane pe care le raportează la evenimente anterioare, precum şi surse secundare cum ar fi lucrări de arheologie sau antropologie; efectuează cercetări în domeniul filozofiei politice şi prezintă constatările şi concluziile sub formă de publicaţii sau rapoarte care servesc guvernelor, partidelor politice, altor organizaţii sau persoane interesate.

Ocupaţii componente:

244301 filozof

244302 istoric

244303 istoriograf

244304 politolog

2444 LINGVIŞTI, TRADUCĂTORI ŞI INTERPREŢI

Lingviştii, traducătorii şi interpreţii studiază relaţiile existente între limbile materne, originea şi evoluţia cuvintelor, gramatica şi sintaxa; stabilesc sisteme de clasificare a limbilor, gramaticilor, dicţionarelor şi lucrărilor analoge; traduc texte scrise dintr-o limbă în alta, cu asigurarea transpunerii corecte a textelor şi terminologiei; elaborează metode de utilizare a calculatoarelor şi altor instrumente, în vederea creşterii productivităţii şi ameliorării calităţii traducerilor; interpretează texte sau asigură translaţia directă cu ocazia conferinţelor, dezbaterilor sau altor reuniuni, cu respectarea sensului real din limba de origine.

Ocupaţii componente:

244401 filolog

244402 interpret

244403 interpret relaţii diplomatice

244404 referent literar

244405 secretar literar

244406 traducător

244407 translator

244408 grafolog

244409 revizor lingvist

244410 terminolog

2445 PSIHOLOGI

Psihologii efectuează cercetări asupra proceselor mentale, studiază comportamente umane, individuale şi colective şi aplică cunoştinţele dobândite la promovarea adaptării fiinţelor umane pe plan profesional, social, educativ; testează şi determină caracteristicile mentale şi aptitudinile şi acordă consultaţii; analizează influenţa eredităţii şi factorilor sociali şi profesionali asupra mentalităţii şi comportamentului indivizilor.

Ocupaţii componente:

244501 psiholog în specialitatea psihologie clinică

244502 psiholog în specialitatea consiliere psihologică

244503 psiholog în specialitatea psihoterapie

244504 psiholog în specialitatea psihologia muncii şi organizaţională

244505 psiholog în specialitatea psihologia transporturilor

244506 psiholog în specialitatea psihologia aplicată în servicii

244507 psiholog în specialitatea psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională

244508 psiholog în specialitatea psihopedagogie specială

244509 psiholog în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale

244510 psiholog în specialitatea psihologie judiciară – evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf

244511 psiholog

244512 psihopedagog

244513 expert poligraf

244514 psiholog şcolar

2446 ASISTENŢI SOCIALI

Asistenţii sociali oferă consultaţii în probleme sociale şi conexe, în scopul unei mai bune valorificări a resurselor şi depăşirii dificultăţilor personale sau sociale; culeg informaţii necesare acordării de consultaţii privind drepturile şi obligaţiile asistaţilor; analizează situaţia persoanelor asistate şi a persoanelor cu handicap şi propun măsuri de ajutorare sau recuperare a acestora.

Ocupaţii componente:

244601 asistent social nivel superior

244602

244603

244604 consilier în domeniul adicţiilor

244605 ofiţer control doping

244606 art-terapeut

244607 asistent social cu competenţă în sănătate mintală

244608 specialist în evaluare vocaţională a persoanelor cu dizabilităţi

244609 specialist în angajare asistată

2447 SPECIALIŞTI ÎN RELAŢII PUBLICE

Specialiştii în relaţii publice creează şi gestionează imaginea publică a unor instituţii, societăţi comerciale, partide şi organizaţii politice, organizaţii non-guvernamentale etc.; mediază conflictele şi consiliază negocierile, gestionează relaţiile organizaţiei cu mass-media în calitate de purtător de cuvânt sau funcţionar în cadrul biroului de presă, redactează mesaje scrise şi audiovizuale; organizează evenimente mediatice (conferinţe de presă, expoziţii, lansări de bunuri şi servicii etc.)

Ocupaţii componente:

244701 specialist în relaţii publice

244702 mediator

244703 referent de specialitate marketing

244704 specialist protocol şi ceremonial

244705 consultant cameral

244706 purtător de cuvânt

244707 brand manager

2448 SPECIALIŞTI ÎN ACTIVITATEA DE TINERET

Specialiştii în activitatea de tineret oferă informare, consiliere şi consultanţă pentru tineri şi organizaţii neguvernamentale pentru tineret; informează, organizează şi participă la activităţi recreative şi educative pentru tineri; asigură consiliere/consultanţă tinerilor aflaţi în situaţii conflictuale, cu probleme de integrare socială sau aflaţi în situaţii de risc; contribuie prin activităţi specifice la creşterea implicării tinerilor în viaţa publică sub toate formele ei de manifestare.

Ocupaţii componente:

244801 consilier pentru tineret

2.4.5. GRUPA MINORĂ 245

Scriitori şi artişti creatori, interpreţi şi asimilaţi

Scriitorii, artiştii creatori şi interpreţii concep şi creează opere literare, dramatice, muzicale sau alte opere de artă; apreciază operele realizate de autori; sculptează, pictează gravează sau restaurează opere de artă, compun muzică, dansează sau interpretează roluri în diferite reprezentaţii, sau le regizează.

Grupe de bază componente:

2451 Scriitori, ziarişti şi asimilaţi

2452 Sculptori, pictori şi asimilaţi

2453 Compozitori, muzicieni şi cântăreţi

2454 Coregrafi şi dansatori

2455 Actori şi regizori de film, teatru şi alte spectacole

2451 SCRIITORI, ZIARIŞTI ŞI ASIMILAŢI

Scriitorii, ziariştii şi asimilaţii acestora creează opere literare în vederea publicării sau reprezentării în spectacole, apreciază calitatea acestora şi a altor creaţii artistice; redactează şi corectează informaţii, articole, comentarii; intervievează personalităţi politice în timpul conferinţelor de presă şi cu alte ocazii sau înregistrează dezbaterile din timpul întâlnirilor pentru radio şi televiziune; concep şi redactează manuale, broşuri şi publicaţii analoge.

Ocupaţii componente:

245101 caricaturist

245102 comentator publicist

245103 corector

245104 corespondent special (ţară şi străinătate)

245105 corespondent radio

245106 corespondent presă

245107 critic de artă

245108 editorialist

245109 fotoreporter

245110 lector presă / editură

245111 poet

245112 publicist comentator

245113 redactor

245114 reporter

245115 reporter operator

245116 scriitor

245117 secretar de emisie

245118 secretar redacţie

245119 secretar responsabil de agenţie

245120 şef agenţie publicitate

245121 tehnoredactor

245122 translator emisie

245123 ziarist

245124 critic literar

245125 critic muzical

245126 comentator radio TV

245127 desenator artistic

245128 redactor rubrică

2452 SCULPTORI, PICTORI ŞI ASIMILAŢI

Sculptorii, pictorii şi asimilaţii acestora creează şi execută opere de artă prin sculptură, pictură, desen, gravură sau alte tehnici asemănătoare; restaurează picturile sau alte obiecte de artă degradate sau ameninţate cu degradarea.

Ocupaţii componente :

245201 artist plastic

245202 desenator film animaţie

245203 grafician

245204 machetist

245205 pictor

245206 pictor scenograf

245207 sculptor

245208 sculptor păpuşi

245209 restaurator tablouri

245210 art director

245211 designer pagini web (studii superior)

245212 designer grafică (studii superior)

2453 COMPOZITORI, MUZICIENI ŞI CÂNTĂREŢI

Compozitorii, muzicienii şi cântăreţii compun şi aranjează opere muzicale, dirijează execuţia sau participă la interpretarea lor; cântă ca solişti sau ca membri ai unor formaţii; interpretează piese muzicale la unul sau mai multe instrumente ca solişti sau membri ai unei orchestre; îndeplinesc activităţi conexe în domeniul propriu de activitate.

Ocupaţii componente:

245301 acompaniator

245302 artist liric

245303 concert maestru

245304 corepetitor

245305 corist

245306 dirijor

245307 ilustrator muzical

245308 maestru studii canto

245309 instrumentist

245310 maestru cor

245311 referent muzical

245312 secretar muzical

245313 şef orchestră

245314 solist instrumentist

245315 solist vocal

245316 sufleur operă

245317 copiator note muzicale

245318 specialist instrumente de suflat

245319 artist instrumentist

245320 solist concertist

245321 dirijor cor

245322 maestru corepetitor

245323 artist liric operă

245324 corist operă

245325 maestru acordor pian clavecin

245326 maestru lutier

245327 specialist orgă

245328 regizor muzical

2454 COREGRAFI ŞI DANSATORI

Coregrafii şi dansatorii concep dansuri pe o temă dată sau pe bază de inspiraţie; execută dansuri ca solist, cu partener sau ca membru al unei trupe de dansatori.

Ocupaţii componente:

245401 balerin

245402 coregraf

245403 maestru studii de balet

245404 maestru de balet

245405 solist balet

245406 maestru dans

2455 ACTORI ŞI REGIZORI DE FILM, TEATRU ŞI ALTE SPECTACOLE

Actorii şi regizorii de film, teatru şi alte spectacole interpretează roluri în producţiile teatrale, cinematografice, radiofonice sau de televiziune; coordonează aceste producţii, aleg actorii potriviţi pentru rolurile respective, iau decizii privind costumele, decorurile, efectele sonore şi luminoase; coordonează activitatea de producţie a filmelor artistice de lung şi scurt metraj, seriale TV, coordonează echipa de filmare în vederea realizării filmelor.

Ocupaţii componente:

245501 actor

245502 actor mânuitor de păpuşi

245503 artist circ

245504 consultant artistic

245505 corector transmisie

245506 instructor film

245507 instructor reţea cinematografică

245508 lector scenarii

245509 intermediarist film de desene animate (studii superioare)

245510 stilizator film de desene animate (studii superioare)

245511 producător delegat film

245512 realizator emisiuni RTV

245513 regizor artistic

245514 regizor emisie

245515 regizor studio

245516 regizor sunet

245517 regizor tehnic

245518 secretar şef producţie film

245519 sufleur teatru

245520 maestru artist circ

245521 producător RTV (ştiri)

245522 editor RTV (ştiri)

245523 director imagine

245524 referent de specialitate selecţie programe TV

245525 copywriter publicitate (studii superioare)

245526 mediaplanner

245527 producător delegat evenimente de marketing

245528 redactor prezentator de televiziune

245529 animator film de animaţie (studii superioare)

245530 director producţie film

245531 coordonator producţie film

245532 asistent producţie film

245533 producător audio-video

245534 editor coordonator programe TV

245535 director de creaţie

245536 organizator producţie (studii superioare)

245537 scenograf

245538 asistent scenograf

245539 videojurnalist

245540 producător delegat pentru teatru

2.4.6. GRUPA MINORĂ 246

Membri ai clerului

Membrii clerului sunt angajaţi în practici de perpetuare a tradiţiilor şi convingerilor religioase, celebrare sau administrare a ritualurilor de iniţiere; în acest sens, oficiază servicii religioase şi îşi asumă diverse funcţii administrative şi sociale în cadrul unor comunităţi religioase şi acordă consultaţii spirituale şi morale, potrivit religiei profesate.

Grupe de bază componente:

2460 Membri ai clerului

2460 MEMBRI AI CLERULUI

Membrii clerului propagă tradiţiile, practicile şi credinţele religioase, oficiază servicii religioase de celebrare sau administrare a ritualurilor de iniţiere, de reconstituire a evenimentelor legate de creaţie, rugăciune, ofrande.

Ocupaţii componente:

246001 arhiepiscop

246002 arhiereu vicar

246003 arhondar

246004 cantor

246005 capelan

246006 cardinal

246007 chevrasameş

246008 cântăreţ bisericesc

246009 consilier culte

246010 conducător arhiepiscopal

246011 diacon

246012 episcop

246013 exarh

246014 haham

246015 harmonist

246016 hatip

246017 imam

246018 inspector culte

246019 majghian

246020 melamed

246021 mitropolit

246022 muezin

246023 muftiu

246024 organist

246025 pastor

246026 patriarh

246027 preot

246028 preşedinte culte

246029 protopop

246030 provicar

246031 rabin

246032 secretar culte

246033 stareţ – stareţă

246034 treibar

246035 vestitor

246036 vicar

2.4.7. GRUPA MINORĂ 247

Specialişti în administraţia publică

Specialiştii din administraţia publică elaborează proiecte de acte normative, aplică reglementările legale în vigoare şi supraveghează respectarea acestora, centralizează, prelucrează şi analizează informaţii transmise de aparatul de specialitate din teritoriu, elaborează metodologii, organizează instruiri pe teme de specialitate ale personalului din subordine, rezolvă cereri şi acordă audienţe solicitanţilor.

Grupe de bază componente:

2470 Specialişti în administraţia publică

2470 SPECIALIŞTI ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

Specialiştii în administraţia publică elaborează proiecte de acte normative, aplică legislaţia în vigoare, centralizează şi prelucrează date şi informaţii culese de aparatul din teritoriu, elaborează metodologii, acordă audienţe; se ocupă cu informarea asupra programelor şi posibilităţilor de finanţare a proiectelor, informare privind strategia de dezvoltare preconizată, stabilirea şi menţinerea parteneriatelor la nivel local sau mai larg, urmărirea derulării proiectelor.

Ocupaţii componente :

247001 consilier administraţia publică

247002 expert administraţia publică

247003 inspector de specialitate în administraţia publică

247004 referent de specialitate în administraţia publică

247005 consultant administraţia publică

247006 reglementator

247007 agent de dezvoltare

247008 administrator public

247009

247010 inspector de integritate

247011 examinator de stat de specialitate

247012 inspector de trafic A.R.R. (studii superioare)

IV.2.4.8. GRUPA MINORĂ 248

Cercetători şi asistenţi de cercetare în ştiinţe fizice şi chimice

Cercetătorii şi asistenţii de cercetare din domeniul ştiinţelor fizice şi chimice efectuează cercetări fundamentale şi aplicative asupra conceptelor, teoriilor şi procedeelor cunoscute, le perfecţionează sau dezvoltă, elaborează noi teorii, metode şi tehnici.

Grupe de bază componente:

2481 Cercetători şi asistenţi de cercetare în fizică şi astronomie

2482 Cercetători şi asistenţi de cercetare în meteorologie

2483 Cercetători şi asistenţi de cercetare în chimie

2484 Cercetători şi asistenţi de cercetare în geologie şi geofizică

2481 CERCETĂTORI ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN FIZICĂ ŞI ASTRONOMIE

Cercetătorii şi asistenţii de cercetare din domeniul fizicii şi astronomiei efectuează studii şi cercetări fundamentale şi aplicative asupra nucleului şi particulelor elementare, structurii materialelor, proprietăţilor fizice din focarele cutremurelor, structurii interne, dinamice şi proprietăţilor fizice ale pământu-lui. Elaborează cercetări asupra magnetismului, plasmei, laserului, opticii şi spectroscopiei, a stării condensate a materiei.

Ocupaţii componente:

248101 cercetător în fizică

248102 asistent de cercetare în fizică

248103 cercetător în fizică-chimie

248104 asistent de cercetare în fizică-chimie

248105 cercetător în fizică tehnologică

248106 asistent de cercetare în fizică tehnologică

248107 cercetător în astronomie

248108 asistent de cercetare în astronomie

2482 CERCETĂTORI ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN METEOROLOGIE

Cercetătorii şi asistenţii de cercetare în domeniul meteorologiei efectuează studii şi cercetări asupra factorilor care influenţează şi determină starea vremii; fac determinări şi studii asupra vitezei de deplasare a aerului, modificarea temperaturii şi umidităţii, formarea şi deplasarea norilor şi curenţilor de aer, radiaţiilor solare, pe baza cărora întocmesc hărţi, prognoze pe termen scurt şi lung.

Ocupaţii componente:

248201 cercetător în meteorologie

248202 asistent de cercetare în meteorologie

2483 CERCETĂTORI ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN CHIMIE

Cercetătorii şi asistenţii de cercetare în chimie efectuează cercetări fundamentale şi aplicative privind mecanismele de reacţie, caracterizarea şi determinarea compoziţiilor substanţelor naturale şi sintetice utilizabile în industrie, agricultură, protecţia mediului, medicină, energetică. Elaborează procedee şi metode pentru identificarea compoziţiilor chimice şi a caracteristicilor acestora, utilizând tehnici şi principii noi.

Ocupaţii componente:

248301 cercetător în chimie

248302 asistent de cercetare în chimie

248303 cercetător în biochimie tehnologică

248304 asistent de cercetare în biochimie tehnologică

248305 cercetător în chimie fizică

248306 asistent de cercetare în chimie fizică

2484 CERCETĂTORI ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN GEOLOGIE ŞI GEOFIZICĂ

Cercetătorii şi asistenţii de cercetare din geologie şi geofizică efectuează cercetări fundamentale şi aplicative pentru descifrarea alcătuirii şi evoluţiei geologice a teritoriului, punerea în evidenţă de noi resurse minerale, petrol, ape geotermale şi ape minerale; elaborează metode, procedee şi tehnici pentru identificarea zonelor cu substanţe utile, întocmesc hărţi.

Ocupaţii componente:

248401 cercetător în geologie

248402 asistent de cercetare în geologie

248403 cercetător în geologie tehnică

248404 asistent de cercetare în geologie tehnică

248405 cercetător în geofizică

248406 asistent de cercetare în geofizică

248407 cercetător în mineralogia tehnică şi experimentală

248408 asistent de cercetare în mineralogia tehnică şi experimentală

248409 cercetător în geochimie

248410 asistent de cercetare în geochimie

248411 cercetător în geologie petrolieră

248412 asistent de cercetare în geologie petrolieră

2.4.9. GRUPA MINORĂ 249

Cercetători şi asistenţi de cercetare în matematică şi statistică

Cercetătorii şi asistenţii de cercetare în domeniul matematicii şi statisticii efectuează studii şi cercetări fundamentale şi aplicative, referitoare la teorii şi aplicaţii ale matematicii şi statisticii matematice în diferite domenii tehnice, economice şi ştiinţifice.

Grupe de bază componente:

2491 Cercetători şi asistenţi de cercetare în matematică

2492 Cercetători şi asistenţi de cercetare în statistică

2491 CERCETĂTORI ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN MATEMATICĂ

Cercetătorii şi asistenţii de cercetare în matematică desfăşoară activităţi de cercetare fundamentală şi aplicativă, referitoare la analiza matematică, analiza conexă, teoria operatorilor, ecuaţii diferenţiale, fizică matematică, geometrie algebrică, mecanica mediilor continue, mecanica fluidelor, aerodinamică, termodinamică, stabilitate, modelele matematice ale proceselor fizice.

Ocupaţii componente:

249101 cercetător în matematică

249102 asistent de cercetare în matematică

249103 cercetător în matematică mecanică

249104 asistent de cercetare în matematică-mecanică

249105 cercetător în matematică aplicată

249106 asistent de cercetare în matematică aplicată

249107 cercetător în matematică-fizică

249108 asistent de cercetare în matematică-fizică

249109 cercetător în matematică informatică

249110 asistent de cercetare în matematică-informatică

2492 CERCETĂTORI ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE STATISTICĂ

Cercetătorii şi asistenţii de cercetare în statistică desfăşoară cercetări fundamentale şi aplicative, referitoare la variabile aleatoare dependente, inferenţa statistică pentru procese stohastice, modele stohastice în medicină, biologie, ştiinţe sociale, metode statistice robuste, modele lineare, analiza multidimensională, teoria fiabilităţii, controlul statistic al calităţii.

Ocupaţii componente:

249201 cercetător în statistică

249202 asistent de cercetare în statistică

249203 cercetător în demografie

249204 asistent de cercetare în demografie

2.5. SUBGRUPA MAJORĂ 25

Alţi specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice

Specialiştii cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice, altele decât cele clasificate în subgrupele majore anterioare, efectuează cercetări teoretice şi aplicative în domeniul difuzării informaţiei, organizării şi conducerii afacerilor, filozofiei, filologiei, sociologiei şi altor ştiinţe sociale şi artei; practică dreptul, concep, creează sau execută opere de artă; îmbogăţesc sau aplică cunoştinţele dobândite prin studiul comportamentelor individuale sau colective precum şi al doctrinelor, conceptelor, teoriilor, sistemelor şi organismelor filozofice, politice, economice, juridice, religioase şi altele; întocmesc rapoarte de specialitate, susţin comunicări ştiinţifice şi publică lucrări.

Grupe minore componente

250 Cercetători şi asistenţi de cercetare în informatică

251 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în ştiinţe tehnice

252 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în domeniul textile, pielărie, industrie alimentară

253 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în domeniul lemnului şi materialelor oxidice

254 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în ştiinţele vieţii

255 Cercetători şi asistenţi de cercetare în medicină

256 Cercetători şi asistenţi de cercetare în domeniul financiar bancar

257 Cercetători şi asistenţi de cercetare în ştiinţele juridice

258 Cercetători şi asistenţi de cercetare în ştiinţe economice, sociale şi umanistice

2.5.0.GRUPA MINORĂ 250

Cercetători şi asistenţi de cercetare în informatică

Cercetătorii şi asistenţii de cercetare din informatică efectuează cercetări avansate şi aplicative privind sistemele informatice, elaborează şi dezvoltă programe; elaborează metode, tehnici, produse informatice şi metodologii.

Grupe de bază componente:

2501 Cercetători şi asistenţi de cercetare în informatică

2501 CERCETĂTORI ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN INFORMATICĂ

Cercetătorii şi asistenţii de cercetare în informatică efectuează cercetări avansate şi aplicative în domeniul informaticii; inovează tehnologiile şi mijloacele de prelucrare a informaţiei; efectuează cercetări suport, inclusiv privind metodologii, norme şi standarde specifice; identifică soluţii conceptuale tehnice şi organizaţionale de informatizare; întocmesc comunicări ştiinţifice şi rapoarte de cercetare în domeniul informaticii.

Ocupaţii componente:

250101 cercetător în informatică

250102 asistent de cercetare în informatică

2.5.1. GRUPA MINORĂ 251

Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în ştiinţe tehnice

Cercetătorii, inginerii de cercetare şi asistenţii de cercetare în ştiinţe tehnice efectuează lucrări de cercetare fundamentală, aplicativă şi de dezvoltare prin care se obţin tehnologii, produse, sisteme utilizabile în diferite domenii, elaborează metode, tehnici de calcul,de investigare şi de prelucrare a substanţelor şi a materialelor, de manipulare şi servire a instalaţiilor, utilajelor şi aparatelor.

Grupe de bază componente:

2511 Cercetători şi asistenţi de cercetare în arhitectură şi urbanism

2512 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în construcţii

2513 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în energetică şi electrotehnică

2514 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în electronică, transporturi şi telecomunicaţii

2515 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în mecanică

2516 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în petrochimie şi chimie industrială

2517 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în minerit, petrol şi metalurgie

2518 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în geodezie

2511 CERCETĂTORI ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN ARHITECTURĂ ŞI URBANISM

Cercetătorii ştiinţifici şi asistenţii de cercetare în arhitectură şi urbanism efectuează cercetări şi elaborează proiecte referitoare la arhitectura clădirilor de locuit, pentru instituţii de cultură, învăţământ, cult, instituţii publice şi de sănătate, amenajări de localităţi, creează design-ul produselor industriale şi a bunurilor de consum.

Ocupaţii componente:

251101 cercetător în arhitectură

251102 asistent de cercetare în arhitectură

251103 cercetător în arte plastice-design industrial

251104 asistent de cercetare în arte plastice-design industrial

251105 cercetător în arte plastice-textile (tapiserie, cotexturi, modă, imprimeuri)

251106 asistent de cercetare în arte plastice-textile (tapiserie, cotexturi, modă, imprimeuri)

251107 cercetător în arte plastice-sticlă, ceramică, metal

251108 asistent de cercetare în arte plastice-sticlă, ceramică, metal

2512 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN CONSTRUCŢII

Cercetătorii, inginerii de cercetare şi asistenţii de cercetare în construcţii efectuează studii şi lucrări de cercetare-dezvoltare din domeniul construcţiilor civile, industriale, drumuri şi poduri; studii şi cercetări legate de fizica construcţiilor; sistemele de construcţii, metode şi tehnici de testare a elementelor de construcţii şi ale construcţiilor.

Ocupaţii componente:

251201 cercetător în construcţii civile, industriale şi agricole

251202 inginer de cercetare în construcţii civile, industriale şi agricole

251203 asistent de cercetare în construcţii civile, industriale şi agricole

251204 cercetător în construcţii de căi ferate, drumuri şi poduri

251205 inginer de cercetare în construcţii de căi ferate, drumuri şi poduri

251206 asistent de cercetare în construcţii de căi ferate, drumuri şi poduri

251207 cercetător în construcţii hidrotehnice

251208 inginer de cercetare în construcţii hidrotehnice

251209 asistent de cercetare în construcţii hidrotehnice

251210 inginer de cercetare în ingineria sanitară şi protecţia mediului

251211 cercetător în construcţii miniere

251212 inginer de cercetare în construcţii miniere

251213 asistent de cercetare în construcţii miniere

251214 cercetător în instalaţii

251215 inginer de cercetare în instalaţii

251216 asistent de cercetare în instalaţii

2513 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN ENERGETICĂ ŞI ELECTROTEHNICĂ

Cercetătorii, inginerii de cercetare şi asistenţii de cercetare din domeniul energeticii şi electrotehnicii desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare pentru realizarea de produse electrice: motoare, servomotoare, transformatoare, aparate de joasă şi înaltă tensiune, instrumente de control, precum şi tehnologii de obţinere a acestora; elaborează tehnologii pentru producerea, transportul şi distribuirea energiei electrice, precum şi sisteme pentru asigurarea funcţionării şi securităţii sistemului energetic.

Ocupaţii componente:

251301 cercetător în electrotehnică

251302 inginer de cercetare în electrotehnică

251303 asistent de cercetare în electrotehnică

251304 cercetător în electrofizică

251305 inginer de cercetare în electrofizică

251306 asistent de cercetare în electrofizică

251307 cercetător în metrologie

251308 inginer de cercetare în metrologie

251309 asistent de cercetare în metrologie

251310 cercetător în electromecanică

251311 inginer de cercetare în electromecanică

251312 asistent de cercetare în electromecanică

251313 cercetător roboţi industriali

251314 inginer de cercetare roboţi industriali

251315 asistent de cercetare roboţi industriali

251316 cercetător în centrale termoelectrice

251317 inginer de cercetare în centrale termoelectrice

251318 asistent de cercetare în centrale termoelectrice

251319 cercetător în centrale nuclearo-electrice

251320 inginer de cercetare în centrale nuclearo-electrice

251321 asistent de cercetare în centrale nuclearo-electrice

251322 cercetător în electroenergetică

251323 inginer de cercetare în electroenergetică

251324 asistent de cercetare în electroenergetică

251325 cercetător în centrale hidroelectrice în ingineria mediului

251326 inginer de cercetare în centrale hidroelectrice în ingineria mediului

251327 asistent de cercetare în centrale hidroelectrice în ingineria mediului

251328 cercetător în energetică industrială

251329 inginer de cercetare în energetică industrială

251330 asistent de cercetare în energetică industrială

2514 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN ELECTRONICĂ, TRANSPORTURI ŞI TELECOMUNICAŢII

Cercetătorii, inginerii de cercetare şi asistenţii de cercetare în domeniul electronicii, transportului şi telecomunicaţiilor desfăşoară activitate de cercetare-dezvoltare pentru realizarea de calculatoare, componente electronice şi microelectronice, dispozitive, aparatură electronică şi de radiocomunicaţii, sisteme de conversie text-voce, imagine-voce; elaborează tehnologii din domeniul electronicii, microelectronicii, sisteme de automatizare.

Ocupaţii componente:

251401 cercetător în electronică aplicată

251402 inginer de cercetare în electronică aplicată

251403 asistent de cercetare în electronică aplicată

251404 cercetător în comunicaţii

251405 inginer de cercetare în comunicaţii

251406 asistent de cercetare în comunicaţii

251407 cercetător în microelectronică

251408 inginer de cercetare în microelectronică

251409 asistent de cercetare în microelectronică

251410 cercetător în telecomenzi şi electronică în transporturi

251411 inginer de cercetare în telecomenzi şi electronică în transporturi

251412 asistent de cercetare în telecomenzi şi electronică în transporturi

251413 cercetător în calculatoare

251414 inginer de cercetare în calculatoare

251415 asistent de cercetare în calculatoare

251416 cercetător în automatică

251417 inginer de cercetare în automatică

251418 asistent de cercetare în automatică

2515 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN MECANICĂ

Cercetătorii, inginerii de cercetare şi asistenţii de cercetare din domeniul ştiinţelor tehnice cu profil mecanic efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare pentru realizarea de tehnologii de prelucrare a metalelor la rece şi la cald, pentru obţinerea de piese subansamble şi utilaje. Elaborează tehnologii şi proiectează nave, aeronave, maşini şi sisteme de maşini, echipamente, instalaţii, aparatură, destinate industriei, agriculturii, protecţiei mediului, transportului şi ambalării produselor.

Ocupaţii componente:

251501 cercetător de aeronave

251502 inginer de cercetare de aeronave

251503 asistent de cercetare de aeronave

251504 cercetător în construcţii aerospaţiale

251505 inginer de cercetare în construcţii aerospaţiale

251506 asistent de cercetare în construcţii aerospaţiale

251507 cercetător în sisteme de propulsie

251508 inginer de cercetare în sisteme de propulsie

251509 asistent de cercetare în sisteme de propulsie

251510 cercetător în echipamente şi instalaţii bord

251511 inginer de cercetare în echipamente şi instalaţii bord

251512 asistent de cercetare în echipamente şi instalaţii bord

251513 cercetător în maşini şi echipamente termice

251514 inginer de cercetare în maşini şi echipamente termice

251515 asistent de cercetare în maşini şi echipamente termice

251516 cercetător în maşini hidraulice şi pneumatice

251517 inginer de cercetare în maşini hidraulice şi pneumatice

251518 asistent de cercetare în maşini hidraulice şi pneumatice

251519 cercetător în echipamente de proces

251520 inginer de cercetare în echipamente de proces

251521 asistent de cercetare în echipamente de proces

251522 cercetător în mecanică fină

251523 inginer de cercetare în mecanică fină

251524 asistent de cercetare în mecanică fină

251525 cercetător în tehnologia construcţiilor de maşini

251526 inginer de cercetare în tehnologia construcţiilor de maşini

251527 asistent de cercetare în tehnologia construcţiilor de maşini

251528 cercetător în construcţii de maşini agricole

251529 inginer de cercetare în construcţii de maşini agricole

251530 asistent de cercetare în construcţii de maşini agricole

251531 cercetător în autovehicule rutiere

251532 inginer de cercetare în autovehicule rutiere

251533 asistent de cercetare în autovehicule rutiere

251534 cercetător în utilaje şi instalaţii portuare

251535 inginer de cercetare în utilaje şi instalaţii portuare

251536 asistent de cercetare în utilaje şi instalaţii portuare

251537 cercetător în utilaje şi tehnologia ambalării

251538 inginer de cercetare în utilaje şi tehnologia ambalării

251539 asistent de cercetare în utilaje şi tehnologia ambalării

251540 cercetător în creaţia tehnică în construcţia de maşini

251541 inginer de cercetare în creaţia tehnică în construcţia de maşini

251542 asistent de cercetare în creaţia tehnică în construcţia de maşini

251543 cercetător în maşini şi instalaţii mecanice

251544 inginer de cercetare în maşini şi instalaţii mecanice

251545 asistent de cercetare în maşini şi instalaţii mecanice

251546 cercetător în instalaţii şi utilaje pentru transportul şi depozitarea pro-duselor petroliere

251547 inginer de cercetare în instalaţii şi utilaje pentru transportul şi depozitarea produselor petroliere

251548 asistent de cercetare în instalaţii şi utilaje pentru transportul şi depozitarea produselor petroliere

251549 cercetător în tehnologie şi echipamente neconvenţionale

251550 inginer de cercetare în tehnologie şi echipamente neconvenţionale

251551 asistent de cercetare în tehnologie şi echipamente neconvenţionale

2516 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN PETROCHIMIE ŞI CHIMIE INDUSTRIALĂ

Cercetătorii, inginerii de cercetare şi asistenţii de cercetare în domeniul petrochimiei şi chimiei industriale efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare pentru sinteza şi tehnologia de obţinere şi prelucrare de produse chimice cu parametri caracteristici şi performanţe noi, utilizabile în industrie, privind extracţia metalelor, minereurilor, apei, petrolului şi gazelor, medicină, agricultură, protecţia mediului, energetică, alimentaţiei.

Ocupaţii componente:

251601 cercetător în tehnologia substanţelor anorganice

251602 inginer de cercetare în tehnologia substanţelor anorganice

251603 asistent de cercetare în tehnologia substanţelor anorganice

251604 cercetător în tehnologia substanţelor organice

251605 inginer de cercetare în tehnologia substanţelor organice

251606 asistent de cercetare în tehnologia substanţelor organice

251607 cercetător în petrochimie şi carbochimie

251608 inginer de cercetare în petrochimie şi carbochimie

251609 asistent de cercetare în petrochimie şi carbochimie

251610 cercetător în tehnologia compuşilor macromoleculari

251611 inginer de cercetare în tehnologia compuşilor macromoleculari

251612 asistent de cercetare în tehnologia compuşilor macromoleculari

251613 cercetător în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei şi fibrelor

251614 inginer de cercetare în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei şi fibrelor

251615 asistent de cercetare în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei şi fibrelor

2517 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN MINERIT, PETROL ŞI METALURGIE

Cercetătorii, inginerii de cercetare şi asistenţii de cercetare din domeniul mineritului, petrolului şi metalurgiei, efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare privind sisteme şi procedee de extracţie şi preparare a cărbunilor, substanţelor utile – metale şi nemetalifere, conţinute în minereuri, obţinerea de fonte, oţeluri şi alte metale, aliaje, cocs şi produse cărbunoase şi refractare.

Ocupaţii componente:

251701 cercetător în exploatări miniere

251702 inginer de cercetare în exploatări miniere

251703 asistent de cercetare în exploatări miniere

251704 cercetător în prepararea substanţelor minerale utile

251705 inginer de cercetare în prepararea substanţelor minerale utile

251706 asistent de cercetare în prepararea substanţelor minerale utile

251707 cercetător în petrol (extracţie -prospecţiune)

251708 inginer de cercetare în petrol (extracţie -prospecţiune)

251709 asistent de cercetare în petrol (extracţie -prospecţiune)

251710 cercetător în topografie minieră

251711 inginer de cercetare în topografie minieră

251712 asistent de cercetare în topografie minieră

251713 cercetător în ingineria proceselor siderurgice

251714 inginer de cercetare în ingineria proceselor siderurgice

251715 asistent de cercetare în ingineria proceselor siderurgice

251716 cercetător în metalurgia neferoasă

251717 inginer de cercetare în metalurgia neferoasă

251718 asistent de cercetare în metalurgia neferoasă

251719 cercetător în turnarea metalelor

251720 inginer de cercetare în turnarea metalelor

251721 asistent de cercetare în turnarea metalelor

251722 cercetător în prelucrări plastice şi tratamente termice

251723 inginer de cercetare în prelucrări plastice şi tratamente termice

251724 asistent de cercetare în prelucrări plastice şi tratamente termice

251725 cercetător în ştiinţa materialelor

251726 inginer de cercetare în ştiinţa materialelor

251727 asistent de cercetare în ştiinţa materialelor

251728 cercetător în tehnologii carbochimice

251729 inginer de cercetare în tehnologii carbochimice

251730 asistent de cercetare în tehnologii carbochimice

2518 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN GEODEZIE

Cercetătorii, inginerii de cercetare şi asistenţii de cercetare în geodezie efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare referitoare la stabilirea şi dezvoltarea metodelor şi tehnicilor de măsurare a configuraţiei pământului, precum şi de redare grafică a acestora; întocmesc hărţi topografice.

Ocupaţii componente:

251801 cercetător în geodezie

251802 inginer de cercetare în geodezie

251803 asistent de cercetare în geodezie

251804 cercetător în cadastru

251805 inginer de cercetare în cadastru

251806 asistent de cercetare în cadastru

2.5.2. GRUPA MINORĂ 252

Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în domeniile textile, pielărie, industrie alimentară

Cercetătorii, inginerii de cercetare şi asistenţii de cercetare din domeniile textile, pielărie şi industrie alimentară efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare pentru realizarea de tehnologii de prelucrare a firelor şi fibrelor textile, a pieilor şi blănurilor, a materiilor prime agroalimentare, în scopul obţinerii de bunuri de consum de uz casnic, industrial şi alimentar.

Grupe de bază componente:

2521 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în textile, pielărie

2522 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în industria alimentară

2521 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN TEXTILE, PIELĂRIE

Cercetătorii, inginerii de cercetare şi asistenţii de cercetare în textile, pielărie efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare pentru realizarea de tehnologii de prelucrare a fibrelor textile, de obţinere de ţesături şi tricoturi, de obţinere a pielii şi înlocuitorilor, de confecţionare a produselor de uz personal, casnic şi industrial din ţesături, tricoturi, pieile şi înlocuitori din piele.

Ocupaţii componente:

252101 cercetător în filatură-ţesătorie

252102 inginer de cercetare în filatură-ţesătorie

252103 asistent de cercetare în filatură-ţesătorie

252104 cercetător în tricotaje-confecţii textile

252105 inginer de cercetare în tricotaje-confecţii textile

252106 asistent de cercetare în tricotaje-confecţii textile

252107 cercetător în tehnologia chimică a produselor textile, pielii, blănurilor şi înlocuitorilor

252108 inginer de cercetare în tehnologia chimică a produselor textile, pielii, blănurilor şi înlocuitorilor

252109 asistent de cercetare în tehnologia chimică a produselor textile, pie-lii, blănurilor şi înlocuitorilor

252110 cercetător în confecţii din piele şi înlocuitori

252111 inginer de cercetare în confecţii din piele şi înlocuitori

252112 asistent de cercetare în confecţii din piele şi înlocuitori

2522 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ

Cercetătorii, inginerii de cercetare şi asistenţii de cercetare în industria alimentară efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare pentru transformarea materiilor prime agricole în produse alimentare şi băuturi, creşterea intensivă a peştilor în captivitate; elaborează metode şi tehnici de control privind calitatea nutritivă a alimentelor.

Ocupaţii componente:

252201 cercetător în tehnologia prelucrării produselor agricole

252202 inginer de cercetare în tehnologia prelucrării produselor agricole

252203 asistent de cercetare în tehnologia prelucrării produselor agricole

252204 cercetător în controlul calităţii produselor alimentare

252205 inginer de cercetare în controlul calităţii produselor alimentare

252206 asistent de cercetare în controlul calităţii produselor alimentare

252207 cercetător în pescuit şi acvacultură

252208 inginer de cercetare în pescuit şi acvacultură

252209 asistent de cercetare în pescuit şi acvacultură

2.5.3. GRUPA MINORA 253

Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în domeniul prelucrării lemnului şi materialelor de construcţii (materiale oxidice)

Cercetătorii, inginerii de cercetare şi asistenţii de cercetare în domeniul prelucrării lemnului şi materialelor de construcţii (materiale oxidice) efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare privind amenajările silvice, exploatarea şi prelucrarea lemnului, prelucrarea silicaţilor şi a oxizilor metalici.

Grupe de bază componente:

2531 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în domeniul prelucrării lemnului

2532 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în domeniul materialelor de construcţii (materiale oxidice)

2531 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN DOMENIUL PRELUCRARII LEMNULUI

Cercetătorii, inginerii de cercetare şi asistenţii de cercetare din domeniul prelucrării lemnului efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare privind amenajările silvice, sisteme, procedee şi metode de menţinere a fondului forestier, de combatere a dăunătorilor; elaborează tehnologii şi procedee de exploatare şi prelucrare a lemnului, pentru obţinerea de mobilier.

Ocupaţii componente:

253101 cercetător în exploatări forestiere

253102 inginer de cercetare în exploatări forestiere

253103 asistent de cercetare în exploatări forestiere

253104 inginer de cercetare în proiectarea mobilei şi produselor finite din lemn

253105 cercetător în prelucrarea lemnului

253106 inginer de cercetare în prelucrarea lemnului

253107 asistent de cercetare în prelucrarea lemnului

2532 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN DOMENIUL MATERIALELOR DE CONSTRUCŢII (MATERIALE OXIDICE)

Cercetătorii, inginerii de cercetare şi asistenţii de cercetare în domeniul materialelor de construcţii (materiale oxidice) efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare privind prelucrarea silicaţilor şi oxizilor metalici pentru obţinerea de lianţi anorganici, produse din sticlă şi ceramică.

Ocupaţii componente:

253201 cercetător în ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice

253202 inginer de cercetare în ingineria materialelor oxidice

253203 asistent de cercetare în ingineria materialelor oxidice

2.5.4. GRUPA MINORĂ 254

Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în ştiinţele vieţii

Cercetătorii, inginerii de cercetare şi asistenţii de cercetare în ştiinţele vieţii efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare referitoare la genetica organismelor macro şi microscopice, structura şi funcţionarea sistemelor ecologice, procesele fundamentale ale viului la nivel celular, molecular şi de organism. Studiază geneza şi evoluţia solurilor, fiziologia genetică şi patologia plantelor şi animalelor.

Grupe de bază componente:

2541 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în bacteriologie, botanică, zoologie, microbiologie

2542 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în anatomie, biochimie, biofizică, farmacologie şi fiziologie

2543 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în agricultură şi zootehnie

2541 CERCETĂTORI ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN BIOLOGIE, BACTERIOLOGIE, BOTANICĂ, ZOOLOGIE, MICROBIOLOGIE ŞI ECOLOGIE

Cercetătorii şi asistenţii de cercetare în biologie efectuează cercetări fundamentale şi aplicative, referitoare la studierea şi cunoaşterea mecanismelor genetice ale organismelor, macro şi microscopiei, a impactului poluării asupra organismelor, cunoaşterea activităţii enzimatice în procesele metabolice, a ţesuturilor conjunctive şi a matricei extracelulare în cursul dezvoltării organismelor, funcţionarea şi protecţia ecosistemelor, fauna şi flora terestră, fauna de mamifere fosile din depozitele carstice şi stratificate.

Ocupaţii componente:

254101 cercetător în biologie

254102 asistent de cercetare în biologie

254103 cercetător în microbiologie-bacteriologie

254104 asistent de cercetare în microbiologie-bacteriologie

254105 cercetător în biologie chimie

254106 asistent de cercetare în biologie chimie

254107 cercetător în botanică

254108 asistent de cercetare în botanică

254109 cercetător în domeniul zoologic

254110 asistent de cercetare în domeniul zoologic

254111 cercetător în ecologie şi protecţia mediului

254112 asistent de cercetare în ecologie şi protecţia mediului

2542 CERCETĂTORI ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN ANATOMIE, BIOCHIMIE, BIOFIZICĂ, FARMACOLOGIE ŞI FIZIOLOGIE

Cercetătorii şi asistenţii de cercetare în anatomie, biochimie, biofizică, farmacologie şi fiziologie efectuează cercetări teoretice fundamentale şi aplicative în domeniul morfologiei, structurii şi altor caracteristici ale organismelor vii, precum şi sistemelor proprii organismului uman, animal şi vegetal, în condiţii normale şi anormale; studiază cauzele şi evoluţia tulburărilor şi maladiilor specifice organismelor vii; studiază efectele medicamentelor şi altor substanţe asupra ţesuturilor, contribuie la îmbunătăţirea calităţii medicamentelor, experimentându-le pe cele noi; efectuează cercetări pentru depistarea de noi principii active în diferite plante şi stabilesc tehnologii de izolare şi extracţie a acestora şi de preparare a medicamentelor.

Ocupaţii componente:

254201 cercetător ştiinţific în bacteriologie, microbiochimie, farmacologie

254202 asistent de cercetare în bacteriologie, microbiologie, biochimie, farmacologie

2543 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN AGRICULTURĂ, ZOOTEHNIE ŞI SILVICULTURĂ

Cercetătorii, inginerii de cercetare şi asistenţii de cercetare în agricultură, zootehnie şi silvicultură efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare care se referă la structura şi compoziţia solului, geneza şi evoluţia solului, elaborarea de tehnologii şi metode de fertilizare, combaterea poluării şi degradării solului. Creează genotipuri de cereale şi plante, ameliorează genetic rasele de animale; elaborează metode şi tehnici de combatere a bolilor şi dăunătorilor; elaborează tehnologii de cultură şi tehnologii de control al animalelor.

Ocupaţii componente :

254301 cercetător în agricultură

254302 inginer de cercetare în agricultură

254303 asistent de cercetare în agricultură

254304 cercetător în pedologie-agrochimie

254305 inginer de cercetare în pedologie-agrochimie

254306 asistent de cercetare în pedologie-agrochimie

254307 cercetător în horticultură

254308 inginer de cercetare în horticultură

254309 asistent de cercetare în horticultură

254310 cercetător în agromontanologie

254311 inginer de cercetare în agromontanologie

254312 asistent de cercetare în agromontanologie

254313 cercetător în ingineria genetică

254314 asistent de cercetare în ingineria genetică

254315 cercetător în silvicultură

254316 inginer de cercetare în silvicultură

254317 asistent de cercetare în silvicultură

254318 cercetător în zootehnie

254319 asistent de cercetare în zootehnie

254320 cercetător în biotehnologie pentru agricultură

254321 asistent de cercetare în biotehnologie pentru agricultură

2.5.5. GRUPA MINORĂ 255

Cercetători şi asistenţi de cercetare în medicină

Cercetătorii şi asistenţii de cercetare în medicină efectuează cercetări fundamentale, de laborator şi clinice referitoare la realizarea de tehnici, procedee şi metode de prevenire a bolilor, de tratament, de ameliorare şi eliminare a efectelor bolilor, de iradiere. Elaborează tehnici şi procedee de substituire, prin grefe, a unor organe bolnave cu alte organe naturale sau sintetice.

Grupe de bază componente:

2551 Cercetători şi asistenţi de cercetare în medicină

2552 Cercetători şi asistenţi de cercetare în medicina stomatologică

2553 Cercetători şi asistenţi de cercetare în medicina veterinară

2559 Cercetători şi asistenţi de cercetare în educaţie-fizică şi sport

2551 CERCETĂTORI ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN MEDICINĂ

Cercetătorii şi asistenţii de cercetare în medicina generală efectuează cercetări prin care stabilesc cauzele care provoacă bolile şi elaborează metodele, procedeele şi tehnicile de tratament şi combatere a bolilor (bronhopulmonare şi TBC, canceroase, gastroenterologice, cardiovasculare, abdominale, glandulare, diabet, dermatologice). Elaborează cercetări de imunologie, anatomie patologică, fiziopatologie normală şi patologică, psihiatrie, neurologie.

Ocupaţii componente:

255101 cercetător în medicina generală

255102 asistent de cercetare în medicina generală

255103 cercetător în medicină tradiţională

255104 asistent de cercetare în medicină tradiţională

255105 cercetător în fiziokinetoterapie

255106 asistent de cercetare în fiziokinetoterapie

2552 CERCETĂTORI ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN MEDICINA STOMATOLOGICĂ

Cercetătorii şi asistenţii de cercetare în medicina stomatologică efectuează cercetări prin care stabilesc cauzele care provoacă bolile stomatologice şi elaborează tehnici şi metode de prevenire, tratament şi combatere.

Ocupaţii componente :

255201 cercetător în medicina stomatologică

255202 asistent de cercetare în medicina stomatologică

2553 CERCETĂTORI ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN MEDICINA VETERINARĂ

Cercetătorii şi asistenţii de cercetare în medicina veterinară efectuează cercetări fundamentale şi aplicative în domeniul patologiei şi igienei publice sanitar-veterinare. Efectuează cercetări prin care stabilesc metode şi tehnici de diagnostic şi tratamente ale bolilor la animale, precum şi producerea şi administrarea de biopreparate.

Ocupaţii componente :

255301 cercetător în medicina veterinară

255302 asistent de cercetare în medicina veterinară

2559 CERCETĂTORI ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

Cercetătorii şi asistenţii de cercetare în educaţie fizică şi sport efectuează cercetări privind tehnicile şi metodele de formare-perfecţionare şi evaluare a sporturilor de performanţă.

Ocupaţii componente:

255901 cercetător în educaţie fizică şi sport

255902 asistent de cercetare în educaţie fizică şi sport

2.5.6. GRUPA MINORĂ 256

Cercetători şi asistenţi de cercetare în domeniul financiar-bancar

Cercetătorii şi asistenţii de cercetare în domeniul financiar-bancar efectuează studii şi cercetări asupra mecanismului financiar, sistemului bancar, gestionar şi control financiar.

Grupe de bază componente:

2560 Cercetători şi asistenţi de cercetare în domeniul financiar-bancar

2560 CERCETĂTORI ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN DOMENIUL FINANCIAR- BANCAR

Cercetătorii şi asistenţii de cercetare în domeniul financiar bancar efectuează cercetări privind mecanismul financiar, sistemul bancar şi gestionar şi al controlului financiar, promovează informatizarea în sistemul financiar-bancar la nivel macro şi microeconomic.

Ocupaţii componente:

256001 cercetător în finanţe-bănci

256002 asistent de cercetare în finanţe-bănci

256003 cercetător în gestiune, contabilitate, control financiar

256004 asistent de cercetare în gestiune, contabilitate, control financiar

2.5.7. GRUPA MINORĂ 257

Cercetători şi asistenţi de cercetare în domeniul ştiinţelor juridice

Cercetătorii şi asistenţii de cercetare în domeniul ştiinţelor juridice efectuează cercetări asupra mecanismului legislativ, a sistemului instituţional, a relaţiilor dintre puterile din stat, a limitelor de acţionare a fiecăreia dintre ele.

Grupe de bază componente:

2570 Cercetători şi asistenţi de cercetare în domeniul ştiinţelor juridice

2570 CERCETĂTORI ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR JURIDICE

Cercetătorii şi asistenţii de cercetare în domeniul ştiinţelor juridice efectuează studii şi cercetări asupra mecanismului, a sistemului instituţional a relaţiilor dintre puterile din stat, a limitelor acestora de acţionare; efectuează studii asupra dreptului civil, penal şi comercial-administrativ.

Ocupaţii componente:

257001 cercetător în ştiinţele juridice

257002 asistent de cercetare în ştiinţele juridice

2.5.8. GRUPA MINORĂ 258

Cercetători şi asistenţi de cercetare în ştiinţe economice, sociale şi umaniste

Cercetătorii şi asistenţii de cercetare în ştiinţe economice, sociale şi umaniste efectuează studii şi cercetări asupra legităţilor fenomenelor şi proceselor economice, interdependenţei ramurilor economiei, cercetări asupra factorilor care asigură creşterea economică; elaborează studii şi cercetări privind dezvoltarea şi evoluţia societăţii, dezvoltarea urbanistică a localităţilor, evoluţia alimentaţiei, realităţile societăţii contemporane.

Grupe de bază componente:

2581 Cercetători şi asistenţi de cercetare în domeniul economic

2582 Cercetători şi asistenţi de cercetare în sociologie, antropologie, arheologie şi geografie

2583 Cercetători şi asistenţi de cercetare în filozofie, istorie şi politologie

2584 Cercetători şi asistenţi de cercetare în lingvistică şi filologie

2585 Cercetători şi asistenţi de cercetare în psihologie

2581 CERCETĂTORI ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC

Cercetătorii şi asistenţii de cercetare în domeniul economic efectuează cercetări şi studii asupra legităţilor fenomenelor şi proceselor economice, mecanismului economic de piaţă, modalităţii de formare şi utilizare a capitalului, factorilor care asigură creşterea economică, conjuncturii pieţii, studiilor economice, rolului şi importanţei turismului şi serviciilor în economie, căilor de colaborare şi cooperare eficientă internaţională.

Ocupaţii componente:

258101 cercetător economist în management

258102 asistent de cercetare economist în management

258103 cercetător economist în economia mediului

258104 asistent de cercetare economist în economia mediului

258105 cercetător economist în economia generală

258106 asistent de cercetare economist în economia generală

258107 cercetător economist în economie agro-alimentară

258108 asistent de cercetare economist în economie agro-alimentară

258109 cercetător economist în marketing

258110 asistent de cercetare economist în marketing

258111 cercetător economist în relaţii economice internaţionale

258112 asistent de cercetare economist în relaţii economice internaţionale

258113 cercetător economist în gestiunea economică

258114 asistent de cercetare economist în gestiunea economică

2582 CERCETĂTORI ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN SOCIOLOGIE, ANTROPOLOGIE, ARHEOLOGIE ŞI GEOGRAFIE

Cercetătorii şi asistenţii de cercetare în domeniul sociologiei, antropologiei, arheologiei şi geografiei efectuează studii referitoare la evoluţia şi dezvoltarea societăţii, analiza fenomenelor lumii contemporane, dezvoltarea sociologiei; elaborează studii şi cercetări privind antropologia, antropologia social-demografică şi culturală, mutaţiile produse, identificarea surselor arheologice, evoluţia locuirii umane, civilizaţia geto-traco-daco-română; organizarea spaţiului geografic, dinamica şi structura componentelor mediului geografic, influenţa proceselor de restructurare a societăţii.

Ocupaţii componente:

258201 cercetător în sociologie

258202 asistent de cercetare în sociologie

258203 cercetător în antropologie

258204 asistent de cercetare în antropologie

258205 cercetător în geografie

258206 asistent de cercetare în geografie

258207 cercetător în asistenţa socială

258208 asistent de cercetare în asistenţa socială

258209 cercetător în arheologie

258210 asistent de cercetare în arheologie

258211 cercetător în etnologie

258212 asistent de cercetare în etnologie

2583 CERCETĂTORI ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN FILOZOFIE, ISTORIE ŞI POLITOLOGIE

Cercetătorii şi asistenţii de cercetare din filozofie, istorie şi politologie efectuează studii şi cercetări referitoare la teoria culturii, eticii, esteticii şi logicii, rolul minorităţilor naţionale, mentalităţile în relaţia limbaj-societate, cunoaşterea trecutului şi prezentului ariei europene în care trăieşte poporul român, istoria românilor în context european.

Ocupaţii componente:

258301 cercetător în filozofie

258302 asistent de cercetare în filozofie

258303 cercetător în istorie

258304 asistent de cercetare în istorie

258305 cercetător în ştiinţele politice

258306 asistent de cercetare în ştiinţele politice

2584 CERCETĂTORI ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN LINGVISTICĂ ŞI FILOLOGIE

Cercetătorii şi asistenţii de cercetare în lingvistică şi filologie efectuează studii şi cercetări referitoare la limba română, lingvistica romanică legată de limba română, studiul graiurilor şi dialectelor româneşti, structura sonoră a limbii române, fonetica experimentală şi acustică, folclor şi obiceiuri populare, elaborează atlase lingvistice pe regiuni.

Ocupaţii componente:

258401 cercetător în lingvistică

258402 asistent de cercetare în lingvistică

258403 cercetător în filologie

258404 asistent de cercetare în filologie

2585 CERCETĂTORI ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN PSIHOLOGIE

Cercetătorii şi asistenţii de cercetare în psihologie efectuează studii şi cercetări fundamentale referitoare la psihologia personalităţii şi creativităţii, dinamica comportamentului interpersonal, psihologia dezvoltării umane, modalităţile de investigare psihologică în activitatea nervoasă la om, calitatea vieţii sub aspectul economic, social, cultural.

Ocupaţii componente:

258501 cercetător în psihologie

258502 asistent de cercetare în psihologie

258503 cercetător în psihopedagogie specială

258504 asistent de cercetare în psihopedagogie specială

258505 terapeut ocupaţional
Trimite
Powered by InterChat

π 0.01264 sec - PID: 15738