46

conform Ministerului Muncii

Tehnicieni, maiştri şi asimilaţi

 

Tehnicienii şi asimilaţii acestora sunt absolvenţi ai învăţământului liceal, postliceal şi de maiştri, în subordinea cadrelor de conducere sau specialiştilor cu profesiuni intelectuale şi ştiinţifice, îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic şi înrudite cu cercetarea, din domeniile ştiinţelor fizice (inclusiv ingineria şi tehnologia), ştiinţelor vieţii (inclusiv profesiunile medicale), precum şi ştiinţelor sociale şi umaniste. Sarcinile acestora constau în instruirea copiilor din învăţământul primar, preşcolar şi învăţământul special; prestarea de servicii tehnice legate de comerţ, finanţe, administraţie şi activităţi sociale; exercitarea de activităţi artistice, sportive şi de divertisment; îndeplinesc unele funcţii cu caracter religios.

 

Subgrupe majore componente:

 

31 Tehnicieni în domeniul fizicii şi tehnicii

32 Tehnicieni în ştiinţele vieţii, ocrotirea sănătăţii şi asimilaţi

33 Învăţători şi asimilaţi

34 Alte ocupaţii asimilate tehnicienilor

 

3.1. SUBGRUPA MAJORĂ 31

 

Tehnicieni în domeniul fizicii şi tehnicii

 

Tehnicienii din domeniul fizicii şi tehnicii execută lucrări cu caracter tehnic în domeniul informaticii şi ingineriei; acţionează şi verifică aparate şi sisteme optice, electronice sau înrudite; pilotează avioane şi conduc nave, efectuează inspecţii pentru verificarea conformităţii cu normele de securitate specifice construcţiilor, instalaţiilor sau procedeelor de fabricaţie.

 

Grupe minore componente:

 

311 Tehnicieni în domeniul fizicii, chimiei şi tehnicii (exclusiv cei din industriile textilă, pielărie, alimentară, lemnului şi materialelor de construcţii)

312 Operatori şi tehnicieni echipamente de calcul şi roboţi industriali (exploatare-întreţinere)

313 Tehnicieni la echipamente optice şi electronice (exploatare-întreţinere)

314 Tehnicieni de nave maritime, fluviale şi aeriene

315 Inspectori pentru asigurarea clădirilor împotriva incendiilor, pentru protecţia şi igiena muncii şi controlori de calitate

316 Tehnicieni şi maiştri în industriile textilă, pielărie şi alimentară

317 Tehnicieni şi maiştri în industria lemnului, industriile sticlei, ceramicii, celulozei şi hârtiei şi materialelor de construcţii (materiale oxidice)

 

3.1.1. GRUPA MINORĂ 311

 

Tehnicieni în domeniul fizicii, chimiei şi tehnicii (exclusiv cei din industriile textilă, pielărie, alimentară, lemnului şi materialelor de construcţii)

Tehnicienii din domeniul fizicii, chimiei şi tehnicii execută lucrări cu caracter tehnic în domeniul chimiei, fizicii, geologiei, desenului tehnic şi evaluează eficienţa economică a proceselor de producţie.

 

Grupe de bază componente:

 

3111 Tehnicieni în fizică şi chimie

3112 Tehnicieni constructori

3113 Tehnicieni energeticieni şi electricieni

3114 Tehnicieni în electronică, transporturi,poştă şi telecomunicaţii

3115 Tehnicieni şi maiştri mecanici

3116 Tehnicieni şi maiştri petrolişti, petrochimişti şi în chimia industrială

3117 Tehnicieni minieri şi metalurgişti

3118 Desenatori tehnici

3119 Tehnicieni în domeniul fizicii, chimiei, tehnicii şi asimilaţi, neclasificaţi în grupele de bază anterioare

 

3111 TEHNICIENI ÎN FIZICĂ ŞI CHIMIE

 

Tehnicienii din fizică şi chimie culeg eşantioane şi pregătesc instalaţiile şi aparatura necesară în vederea experimentelor, încercărilor şi analizelor şi le asigură execuţia; fac estimări de cantităţi şi costuri de materiale şi forţă de muncă necesare realizării proiectelor; organizează întreţinerea şi repararea instalaţiilor de cercetare.

 

Ocupaţii componente:

 

311101 laborant chimist

311102 tehnician chimist

311103 laborant determinări fizico-mecanice

311104 tehnician determinări fizico-mecanice

311105 laborant determinări geologice şi geotehnice

311106 laborant tehnică nucleară

311107 tehnician meteorolog

311108 tehnician geolog

311109 tehnician hidrometru

311110 prospector – prospecţii geologice, geofizice

311111 tehnician hidrolog

311112 tehnician hidrogeolog

311113 laborant operator centrale termice

311114 metrolog

311115 tehnician metrolog

311116 asistent fizică şi chimie

311117 operator metrolog

311118 meteorolog aeronautic tehnician

311119 operator specialist curăţare chimică la schimbătoarele de căldură cu plăci

 

3112 TEHNICIENI CONSTRUCTORI

 

Tehnicienii constructori efectuează pe teren şi în laboratoare încercări asupra solurilor şi materialelor de construcţii; contribuie tehnic la activitatea de construcţie a locuinţelor şi altor lucrări, evaluare lucrări şi pregătire de meseriaşi; reprezintă arhitecţii şi inginerii civili pe şantierele de construcţii pentru a asigura efectuarea lucrărilor în conformitate cu specificaţiile din planuri şi schiţe, precum şi pentru respectarea normelor de consum a materialelor; contribuie potrivit planurilor şi schiţelor pe care le primesc la estimarea detaliată a cantităţilor şi costurilor de materiale şi a forţei de muncă necesare realizării proiectelor; organizează întreţinerea şi reparaţiile utilajelor.

 

Ocupaţii componente:

 

311201 maistru construcţii civile, industriale şi agricole

311202 maistru normator

311203 tehnician constructor

311204 tehnician hidroamelioraţii

311205 tehnician hidrotehnic

311206 tehnician topometrist

311207 tehnician proiectant în construcţii

311208 maistru instalator în construcţii

311209 tehnician instalaţii în construcţii

311210 diriginte şantier

311211 tehnician laborant pentru lucrări de drumuri şi poduri

 

3113 TEHNICIENI ENERGETICIENI ŞI ELECTRICIENI

 

Tehnicienii energeticieni şi electricieni îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic de montaj, construcţie, transport, funcţionare, întreţinere şi reparare a aparatelor, instalaţiilor şi sistemelor de distribuţie a energiei electrice; asigură funcţionarea aparatelor şi instalaţiilor; testează prototipurile; concep şi realizează scheme de montaj ale instalaţiilor şi circuitelor electrice; contribuie la estimarea cantităţilor şi costurilor de materiale şi a forţei de muncă necesare; asigură controlul tehnic al instalaţiilor; întreţin sistemele şi aparatele electrice în vederea funcţionării conform specificaţiilor şi reglementărilor.

 

Ocupaţii componente:

 

311301 dispecer gestiune uraniu

311302 maistru electromecanic

311303 maistru energetician/electrician

311304 tehnician electro-energetician, termo-energetician

311305 tehnician electromecanic

311306 tehnician energetician/ electrician

311307 tehnician proiectant energetician/ electrician

311308 maistru electrician în construcţii

311309 tehnician mentenanţă electromecanică-automatică echipamente industriale

311310 şef/şef adjunct tură staţie electrică (studii medii)

 

3114 TEHNICIENI ÎN ELECTRONICĂ, TRANSPORTURI, POŞTĂ ŞI TELE-COMUNICAŢII

 

Tehnicienii din electronică, transporturi, poştă şi telecomunicaţii îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării din electronică şi telecomunicaţii legate de concepţie, fabricaţie, montare, instalare, utilizare, întreţinere şi reparare de materiale electronice şi sisteme electronice şi electromecanice din telecomunicaţii; asigură funcţionarea aparatelor electronice şi de telecomunicaţii sau încearcă prototipuri; concep şi realizează circuite electronice potrivit schemelor; participă la estimarea cantităţilor şi costurilor de materiale şi a forţei de muncă necesare fabricaţiei şi instalării de materiale electronice şi telecomunicaţii; asigură controlul tehnic al fabricării, utilizării, întreţinerii şi reparării aparatelor electronice şi sistemelor de telecomunicaţii şi buna lor funcţionare.

 

Ocupaţii componente:

 

311401 maistru aviaţie

311402 maistru electronică/ transporturi/ poştă şi telecomunicaţii

311403 şef formaţie sisteme radiante (antene)

311404 tehnician aviaţie

311405 tehnician construcţii telefonice

311406 tehnician electronică/ transporturi/ poştă şi telecomunicaţii

311407 tehnician radiolocaţii

311408 tehnician turn paraşutism

311409 tehnician proiectant electronică/transporturi/comunicaţii

311410 inspector exploatare poştală

311411 tehnician staţii de emisie radio-tv

311412 tehnician staţii radiorelee şi satelit

311413 tehnician protecţia navigaţiei aeriene (comunicaţii, navigaţie, supraveghere)

311414 maistru protecţia navigaţiei aeriene (comunicaţii, navigaţie, supraveghere)

311415 şef tură protecţia navigaţiei aeriene (comunicaţii, navigaţie, supraveghere)

311416 tehnician în serviciile de trafic aerian

 

3115 TEHNICIENI ŞI MAIŞTRI MECANICI

 

Tehnicienii mecanici îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării din activitatea de construcţii maşini: concepţie, construcţie, montaj, utilizare, întreţinere şi reparaţii maşini, motoare şi instalaţii mecanice; asigură funcţionarea maşinilor, motoarelor şi instalaţiilor mecanice şi a elementelor acestora sau încercarea prototipurilor; concep şi asamblează maşini, motoare şi instalaţii mecanice, potrivit schemelor stabilite; estimează cantităţile şi costurile materialelor şi forţei de muncă necesare fabricaţiei; asigură controlul tehnic al fabricaţiei, al utilizării întreţinerii şi reparaţiei maşinilor, motoarelor şi instalaţiilor; identifică şi rezolvă problemele tehnice care apar în procesul muncii; coordonează activitatea muncitorilor ocupaţi cu curăţarea, vopsirea şi repararea navelor maritime.

 

Ocupaţii componente:

 

311501 maistru cazangerie

311502 maistru instalaţii navale

311503 maistru întreţinere şi reparaţii maşini unelte, utilităţi, service, prototi- puri

311504 maistru lăcătuş, construcţii metalice

311505 maistru lăcătuş mecanic

311506 tehnician proiectant mecanic

311507 mecanic pentru întreţinerea aparatelor de lansare la zbor

311508 maistru mecanic

311509 maistru mecanic auto

311510 maistru mecanică agricolă

311511 maistru mecanică fină

311512 maistru montaj

311513 maistru prelucrări mecanice

311514 maistru sculer matriţer

311515 maistru sudură

311516 tehnician construcţii navale

311517 tehnician instalaţii bord (avion)

311518 tehnician maşini şi utilaje

311519 tehnician mecanic

311520 tehnician prelucrări mecanice

311521 tehnician sudură

311522 tehnician tehnolog mecanic

311523 maistru mecanic maşini şi utilaje pentru construcţii

311524 tehnician mentenanţă mecanică echipamente industriale

311525 tehnician încercări componente vehicule/ grup motopropulsor/ optimizare energetică/ sisteme de măsurare

311526 tehnician documentaţie studii

311527 tehnician prestaţii vehicule

311528 tehnician reglementări/omologări oficiale

311529 tehnician/ tehnician responsabil afacere, metode implantare

311530 tehnician/ tehnician responsabil afacere, metode gestiune mijloace şi utilaje

311531 tehnician/ tehnician responsabil afacere, metode pregătire de industrializare

311532 tehnician/ tehnician responsabil afacere, metode logistică

311533 tehnician/ tehnician responsabil afacere, metode org. şi măsurarea muncii

311534 maistru fabricarea armamentului

311535 inspector cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor

 

3116 TEHNICIENI, MAIŞTRI PETROLIŞTI, PETROCHIMIŞTI ŞI DIN CHIMIA INDUSTRIALĂ

 

Tehnicienii şi maiştrii petrolişti, petrochimişti şi din chimia industrială îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării chimice: 160 COR – PARTEA A DOUA

concepţie, montaj, utilizare, întreţinere, reparaţii de instalaţii şi experimentarea prototipurilor din industria chimică; identifică şi rezolvă problemele tehnice care apar în procesul muncii; estimează cantităţile şi costurile materialelor şi forţei de muncă necesare fabricării sau montării instalaţiilor.

 

Ocupaţii componente:

 

311601 decontaminator

311602 laborant apă şi apă grea

311603 laborant control dozimetrie

311604 laborant petrolist/industria chimică

311605 maistru petrolist/ industria chimică

311606 laborant apă potabilă

311607 tehnician petrolist chimie industrială

311608 laborant petrochimist

311609 maistru la fabricarea muniţiei

 

3117 TEHNICIENI MINIERI ŞI METALURGI

 

Tehnicienii minieri şi tehnicienii metalurgişti îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării metalurgice în vederea ameliorării metodelor de extracţie a substanţelor minerale solide, petrolului şi gazelor, sistemelor de transport, depozitare a petrolului, gazelor şi materialelor destinate extracţiei de metale din mineralele respective; contribuie în plan tehnic la stabilirea procedeelor de determinare a proprietăţilor metalelor şi noilor aliaje şi participă la experimentarea prototipurilor; contribuie în plan tehnic la realizarea studiilor geologice şi topografice, precum şi a celor de tratament, rafinare şi purificare a mineralelor şi metalelor; estimează cantităţile şi costurile de materiale şi forţă de muncă necesare realizării proiectelor.

 

Ocupaţii componente:

 

311701 laborant structură macroscopică şi microscopică

311702 maistru metalurgie

311703 maistru minier

311704 maistru presator metale

311705 maistru termotehnist

311706 tehnician metalurgie

311707 tehnician minier

311708 tehnician proiectant minier

311709 tehnician proiectant metalurg

311710 tehnician mineralurg

311711 maistru mineralurg

311712 maistru termist tratamentist

 

3118 PROIECTANŢI ŞI DESENATORI TEHNICI

 

Proiectanţii şi desenatorii tehnici realizează desene tehnice pe baza schiţelor şi specificaţiilor stabilite de ingineri şi proiectanţi, în vederea fabricării, instalării şi montării maşinilor şi echipamentelor sau în vederea construcţiei, transformării, întreţinerii şi reparării locuinţelor, barajelor, podurilor, arterelor de circulaţie şi a altor lucrări; utilizează aparatură de desen asistată de calculator pentru crearea, modificarea şi producerea de copii şi reprezentări grafice; utilizează instrumente stereoscopice pentru prelucrarea datelor topografice şi pentru realizarea şi revizuirea hărţilor topografice şi hidro-grafice; realizează şi revizuiesc ilustraţii, broşuri şi manuale tehnice care tratează probleme de montaj, instalare, funcţionare, întreţinere şi reparare a maşinilor şi a altor instalaţii şi produse; copiază desene şi tablouri pe plăci sensibile din piatră şi metal.

 

Ocupaţii componente:

 

311801 desenator tehnic

311802 trasator

311803 desenator

311804 topograf

311805 trasator naval-desenator

311806 trasator optic

311807 tehnician proiectant

 

3119 TEHNICIENI ÎN DOMENIUL FIZICII, CHIMIEI, TEHNICII ŞI ASIMILAŢI, NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE

 

Tehnicienii din domeniul fizicii, chimiei şi asimilaţii acestora, alţii decât cei cuprinşi în grupele de bază anterioare asigură, din punct de vedere tehnic, planificarea şi producţia, utilizarea eficace, sigură şi economică a personalului, materiilor prime, materialelor, metodelor de muncă; supraveghează fluxul operaţiilor şi controlul tehnic; rezolvă probleme de organizare a muncii; culeg date în vederea estimării costurilor şi stabilirii cantităţilor necesare realizării proiectelor arhitectonice şi de construcţii.

 

Ocupaţii componente:

 

311901 maistru tipograf

311902 paginator tipograf

311903 tehnician normare, salarizare, organizare

311904 tehnician preţ de cost

311905 tehnician programare, lansare, urmărirea producţiei

311906 tehnician preţ de revenire/costuri

311907 tehnician gestiune salarială

311908 tehnician gestiunea producţiei

311909 tehnician gestiune stoc

 

3.1.2. GRUPA MINORĂ 312

 

Operatori şi tehnicieni echipamente de calcul şi roboţi industriali (exploatare întreţinere)

 

Operatorii şi tehnicienii de echipamente de calcul şi roboţi industriali asigură funcţionarea şi comanda calculatoarelor şi a perifericelor aferente; execută lucrări de instalare, întreţinere şi reparare a echipamentelor de calcul; pun în funcţiune roboţi industriali, îi programează pentru a îndeplini operaţii speciale şi le comandă funcţionarea.

 

Grupe de bază componente:

 

3121 Programatori ajutori

3122 Tehnicieni, operatori echipamente calcul

3123 Tehnicieni, operatori roboţi industriali

 

3121 PROGRAMATORI AJUTORI

 

Programatorii ajutori codifică, testează şi întreţin programe de calculator pe diferite tipuri de echipamente de calcul şi sisteme de operare; utilizează instrumente specifice care-i ajută în realizarea sarcinilor.

 

Ocupaţii componente:

 

312101 programator ajutor

312102 analist ajutor

 

3122 TEHNICIENI, OPERATORI ECHIPAMENTE DE CALCUL

 

Tehnicienii şi operatorii la echipamente de calcul asigură funcţionarea şi comanda calculatoarelor, prompterelor şi a perifericelor aferente pentru prelucrarea, memorarea, transmiterea şi prelucrarea datelor; gestionează resursele de calcul pentru a satisface cerinţele utilizatorilor; manipulează suporţi magnetici şi asigură imprimarea situaţiilor de ieşire în condiţii de calitate.

 

Ocupaţii componente:

 

312201 operator calculator electronic şi reţele

312202 şef tură exploatare în centre sau oficii de calcul

312203 tehnician echipamente de calcul şi reţele

312204 operator în domeniul proiectării asistate pe calculator

312205 administrator sistem documentar

312206 operator prompter

312207 operator dispecerat operaţional de supraveghere în serviciile de trafic aerian

312208 operator suport tehnic pentru servicii de comunicaţii electronice

 

3123 TEHNICIENI OPERATORI ROBOŢI INDUSTRIALI

 

Tehnicienii operatori la roboţii industriali pun în funcţiune, programează, reprogramează, supraveghează buna funcţionare a roboţilor industriali, le asigură întreţinerea şi reglajele simple.

 

Ocupaţii componente:

 

312301 maistru-operator la roboţi industriali

312302 tehnician-operator la roboţi industriali

 

3.1.3. GRUPA MINORĂ 313

 

Tehnicieni la echipamente optice şi electronice (exploatare întreţinere)

 

Tehnicienii de echipamente optice şi electronice execută fotografii, manipulează şi reglează camerele cinematografice şi alte aparate destinate înregistrării şi montării de imagini sau sunet; asigură funcţionarea, întreţinerea şi repararea aparatelor emiţătoare radio sau aparatelor de diagnosticare sau tratament medical; emit şi recepţionează semnale radio.

 

Grupe de bază componente:

 

3131 Tehnicieni de echipamente de înregistrare imagine şi sunet

3132 Tehnicieni de echipamente pentru radio-emisie, televiziune şi telecomunicaţii

3133 Tehnicieni de aparate electro-medicale

3139 Tehnicieni pentru alte aparate optice şi electronice

 

3131 TEHNICIENI DE ECHIPAMENTE DE ÎNREGISTRARE IMAGINE ŞI SUNET

 

Tehnicienii de echipamente pentru înregistrare imagine şi sunet execută fotografii, utilizează şi reglează camere cinematografice şi alte aparate destinate înregistrării de imagini (inclusiv fotografice) montării şi mixării imaginilor cu sunetul; execută programe TV în scopuri publicitare, ştiinţifice, industriale, comerciale, informative, educaţionale, divertisment.

 

Ocupaţii componente:

 

313101 fotograf şi tehnician la echipamente de înregistrare imagine şi sunet

313102 acustician cinematografic

313103 controlor şi recondiţioner filme

313104 electrician iluminare filmare

313105 etaloner

313106 fotograf

313107 laborant foto

313108 maistru aparate video şi sunet

313109 maşinist mecanic traweling

313110 mecanic cameră filmare

313111 montor imagine

313112 montor negative şi de pregătire a peliculei

313113 montor pozitive

313114 operator cameră diafilm, diapozitive

313115 operator emisie-recepţie

313116 operator producţie RTV

313117 preparator filmare

313118 proiecţionist

313119 retuşor foto

313120 senzitometrist

313121 ştanţator de filme

313122 operator prelucrare peliculă

313123 operator truka

313124 editor imagine

313125 tehnician iluminat tehnologic

313126 ilustrator muzical

313127 electrician iluminare scenă

 

3132 TEHNICIENI DE ECHIPAMENTE PENTRU RADIO-EMISIE, TELEVI-ZIUNE ŞI TELECOMUNICAŢII

 

Tehnicienii de echipamente radio-emisie, televiziune şi telecomunicaţii asigură funcţionarea aparatelor pentru transmisie în direct sau retransmisii de emisiuni de radio şi televiziune şi telecomunicaţii terestre sau la bordul navelor şi avioanelor; asigură reglarea şi funcţionarea sistemelor emiţătoare şi a sistemelor satelit pentru transmisia programelor radio şi de televiziune; asigură reglarea şi funcţionarea sistemelor de radiocomunicaţie, servicii difuzate prin satelit şi sisteme multiplexor şi aparate de proiecţie.

 

Ocupaţii componente:

 

313201 controlor emisii RTV

313202 maistru materiale emisie RTV şi telecomunicaţii

313203 montor emisie

313204 operator imagine

313205 operator radio-radioficare

313206 operator sunet

313207 tehnician radioelectronist

313208 tehnician CATV

313209 operator dispecer sisteme de monitorizare şi aparatură de control

313210 tehnician pentru sisteme de detecţie, supraveghere video, control acces

313211 pilonist antenist

313212 cameraman

313213 tehnician de echipamente TV

313214 tehnician reţele de telecomunicaţii

313215 operator reţele de telecomunicaţii

313216 radioelectronist staţii de emisie radio-TV

313217 radioelectronist staţii radiorelee şi satelit

 

3133 TEHNICIENI DE APARATE ELECTRO-MEDICALE

 

Tehnicienii de aparate electro-medicale asigură funcţionarea şi reglarea de aparatură tehnică pentru diagnosticarea şi tratarea afecţiunilor, pentru radiografii, radioscopii.

 

Ocupaţii componente:

 

313301 maistru aparate electro-medicale

313302 tehnician aparate electro-medicale

 

3139 TEHNICIENI PENTRU ALTE APARATE OPTICE ŞI ELECTRONICE

 

Tehnicienii pentru alte aparate optice şi electronice, care nu se regăsesc în celelalte grupe de bază din grupa minoră 313 se clasifică în grupa 3139.

 

3.1.4. GRUPA MINORĂ 314

 

Tehnicieni de nave maritime, fluviale şi aeriene

 

Tehnicienii de nave maritime, fluviale şi aeriene asigură comanda şi pilotarea avioanelor şi navelor maritime, supravegherea şi funcţionarea motoarelor şi instalaţiilor mecanice, electrice şi electronice.

 

Grupe de bază componente:

 

3141 Ofiţeri mecanici de nave

3142 Ofiţeri de punte şi pilotaj nave

3143 Piloţi de avioane şi asimilaţi

3144 Controlori şi navigatori de trafic aerian

3145 Tehnicieni pentru siguranţa traficului aerian

 

3141 OFIŢERI MECANICI DE NAVE

 

Ofiţerii mecanici de nave asigură comanda aparatelor mecanice, electrice şi electronice şi a maşinilor de bord; participă la conducerea şi repararea acestor aparate şi maşini sau exercită funcţiuni similare de întreţinere a navelor în porturi; asigură şi supraveghează aprovizionarea cu carburant şi alte materiale necesare sălii de maşini; ţin registrul de operaţii.

 

Ocupaţii componente:

 

314101 ofiţer ajutor fluvial/ portuar

314102 ofiţer RTG

314103 ofiţer electrician fluvial/ portuar

 

3142 OFIŢERI DE PUNTE ŞI PILOTAJ NAVE

 

Ofiţerii de punte şi pilotaj de nave asigură comanda şi navigarea vapoarelor şi ambarcaţiunilor similare pe mare sau pe alte cursuri de navigaţie interioară; manevrează navele la intrare sau ieşire din port, la traversarea canalelor, strâmtorilor şi altor pasaje care impun cunoştinţe deosebite de navigaţie; supraveghează securitatea pasagerilor, a încărcării şi descărcării cargourilor, precum şi respectarea reglementărilor şi normelor specifice de securitate; asigură supravegherea tehnică a întreţinerii şi reparării navelor; asigură aprovizionarea navelor şi recrutarea membrilor echipajului şi întocmesc registrul de operaţii.

 

Ocupaţii componente:

 

314201 căpitan fluvial

314202 căpitan port

314203 ofiţer intendent

314204 ofiţer port

314205 ofiţer de punte fluvial/portuar

314206 pilot de Dunăre maritimă

314207 şef echipaj maritim/fluvial

314208 pilot de mare largă, pilot de port maritim

314209 dragor maritim/fluvial

314210 pilot de port maritim aspirant/pilot de Dunăre aspirant

314211 ofiţer de punte maritim

314212 ofiţer de punte maritim aspirant/ofiţer mecanic maritim aspirant/ofiţer electrician maritim aspirant

 

3143 PILOŢI DE AVIOANE ŞI ASIMILAŢI

 

Piloţii de avioane şi asimilaţii acestora pilotează avioanele de transport al pasagerilor sau mărfurilor, verifică şi asigură funcţionarea corectă a aparatelor mecanice, electrice şi electronice de bord; studiază şi stabilesc planul de zbor; identifică şi rezolvă problemele tehnice care apar în funcţionarea avioanelor.

 

Ocupaţii componente:

 

314301 comandant detaşament zbor

314302 comandant însoţitor de bord

314303 copilot

314304 inspector pilotaj

314305 mecanic navigant aviaţie

314306 pilot aeronave

314307 pilot comandant avion

314308 pilot încercare

314309 pilot recepţie şi control aeronave

314310 paraşutist recepţie şi control

314311 paraşutist încercător

314312 pilot paraşutism încercător

 

3144 CONTROLORI ŞI NAVIGATORI DE TRAFIC AERIAN

 

Controlorii şi navigatorii de trafic aerian conduc traficul avioanelor în spaţiul aerian şi pe sol, cu ajutorul aparaturii radio şi de comunicaţii, radarului şi sistemelor de semnalizare luminoasă; aprobă şi dirijează decolarea şi aterizarea avioanelor, informează echipajele prin radio despre condiţiile meteorologice.

 

Ocupaţii componente:

 

314401 controlor dirijare nonradar

314402 controlor sol

314403 controlor trafic aviaţia civilă

314404 dispecer sol

314405 navigator dirijare radar

314406 navigator aviaţia civilă

314407 navigator dirijare non radar

314408 navigator dirijare zbor

314409 navigator instructor dirijare radar şi nonradar

314410 navigator sol

314411 operator radar

314412 operator radiotelecomunicaţii aeronautice

314413 controlor trafic aerian dirijare nonradar

314414 controlor trafic aerian dirijare radar

314415 controlor trafic aerian informare

314416 navigator informare

314417 operator/ specialist/ instructor telecomunicaţii aeronautice aviaţie civilă

314418 şef tură telecomunicaţii aeronautice aviaţie civilă

314419 controlor trafic aerian (simulator trafic aerian)

314420 navigator instructor informare

 

3145 TEHNICIENI PENTRU SIGURANŢA TRAFICULUI AERIAN

 

Tehnicienii pentru siguranţa traficului aerian îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic, legate de punerea în funcţiune a aparaturii electronice şi electromecanice, utilizate în sistemele de navigaţie aeriană şi încercarea de prototipuri; contribuie la concepţia şi punerea în funcţiune a circuitelor de legătură pentru navigaţia aeriană şi sistemele de detectare sau urmărire a navelor; participă la estimarea costurilor, stabilesc specificaţii tehnice şi comenzi pentru controlul circulaţiei aeriene şi pentru utilizarea dispozitivelor de securitate; contribuie la controlul tehnic al navei, la asigurarea stării de funcţionare a navelor situate la sol, la întreţinerea şi repararea acestora, verificarea aplicării normelor şi recomandărilor tehnice specifice.

 

Ocupaţii componente:

 

314501 agent salvare aeroportuară şi instalaţii de stins incendii

314502 maşinist agregate aerodrom

314503 operator instalaţii control antiterorist/antideturnare

314504 operator radio-navigant aviaţie

314505 operator radio-navigant instructor aviaţie

314506 tehnician securitate aeriană

314507 operator de handling

314508 inspector siguranţă operaţională

314509 agent de securitate aeroportuară

314510 dispecer operaţiuni de zbor

 

3.1.5. GRUPA MINORĂ 315

 

Inspectori pentru asigurarea clădirilor împotriva incendiilor, pentru protecţia şi igiena muncii şi controlori de calitate

 

Inspectorii pentru asigurarea clădirilor împotriva incendiilor, pentru protecţia şi igiena muncii şi controlorii de calitate controlează aplicarea reglementărilor în vigoare şi a normelor referitoare la prevenirea riscurilor de incendii şi altor riscuri, securitatea muncii, protecţia sănătăţii muncitorilor şi mediului înconjurător, securitatea proceselor de fabricaţie a bunurilor şi serviciilor produse, utilizate sau puse în vânzare; inspectează sistemele de prevenire a incendiilor şi acordă consultaţii în acest sens; întreprind anchete la locurile de producere a incendiilor pentru stabilirea cauzelor; inspectează întreprinderile industriale în legătură cu problemele de securitate a muncii, proceselor de fabricaţie a bunurilor produse, utilizate sau puse în vânzare.

 

Grupe de bază componente:

 

3151 Specialişti în domeniul apărării împotriva incendiilor

3152 Inspectori pentru protecţia şi igiena muncii şi controlori de calitate

 

3151 SPECIALIŞTI ÎN DOMENIUL APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

 

Inspectorii pentru asigurarea clădirilor împotriva incendiilor inspectează imobilele, instalaţiile industriale, hotelurile şi alte construcţii noi sau existente, pentru a se asigura că îndeplinesc condiţiile prevăzute de normele şi reglementările referitoare la construcţii, urbanism şi amenajarea teritoriului; inspectează sistemele de prevenire a incendiilor; anchetează şi stabilesc cauzele incendiilor; acordă consultaţii cu privire la instalaţiile de detectare a incendiilor, sistemele de stingere şi materialele utilizate pentru construcţiile de locuinţe, în vederea reducerii riscurilor de incendii.

 

Ocupaţii componente:

 

315101 şef serviciu voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă

315102

315103 paramedic

315104 cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor

 

3152 INSPECTORI PENTRU PROTECŢIA ŞI IGIENA MUNCII ŞI CONTROLORI DE CALITATE

 

Inspectorii pentru protecţia şi igiena muncii şi controlorii de calitate instruiesc reprezentanţii întreprinderilor în vederea aplicării normelor şi reglementărilor legale în vigoare, cu privire la securitatea muncii şi mediului de muncă; inspectează locurile de muncă pentru a se asigura că mediul de muncă, maşinile şi echipamentul corespund normelor şi reglementărilor legale; se informează prin contacte directe, observări sau alte mijloace, asupra condiţiilor de muncă şi riscurilor de accidente; verifică respectarea normelor de securitate a muncii; inspectează locurile de producţie, prelucrare, depozitare şi vânzare a produselor, pentru a se asigura că sunt respectate normele şi reglementările specifice; verifică produsele finite pentru a se asigura de conformitatea acestora cu specificaţiile de calitate ale producătorului; informează publicul şi reprezentanţii întreprinderilor cu privire la aplicarea normelor şi reglementărilor referitoare la igienă şi salubritate, puritatea produselor şi mărfurilor alimentare, medicamentelor, produselor cosmetice şi altor produse analoge; informează pe cei care produc, utilizează, întreţin şi repară mijloace de transport, despre măsurile şi reglementările în vigoare referitoare la condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele respective; inspectează întreprinderile pentru a se asigura că acestea nu contravin normelor referitoare la poluare, deşeuri şi reziduuri periculoase.

 

Ocupaţii componente:

 

315201 controlor calitate

315202 inspector ISCIR

315203 inspector protecţie socială

315204 operator control nedistructiv

315205 probator hidraulic piese turnate

315206 tehnician protecţia muncii

315207 tehnician condiţii de muncă şi securitate

315208 tehnician asigurarea calităţii

315209 tehnician analist calitate

315210 tehnician cotator calitate

315211

315212 operator control nedistructiv cu radiaţii penetrante

315213 operator control nedistructiv cu ultrasunete

315214 operator control nedistructiv cu lichide penetrante

315215 operator control nedistructiv cu particule magnetice

315216 operator control nedistructiv cu curenţi turbionari

315217 operator control nedistructiv pentru verificarea etanşietăţii

315218 operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor

315219 inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

315220 coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă (studii medii)

315221 operator control nedistructiv pentru examinare vizuală

 

3.1.6. GRUPA MINORĂ 316

 

Tehnicieni şi maiştri în industriile textilă, pielărie şi alimentară

 

Tehnicienii din industriile textilă, pielărie şi alimentară îşi desfăşoară activitatea sub directa conducere a inginerilor, se ocupă de supravegherea proceselor tehnologice de fabricare a produselor textile, de pielărie şi a produselor alimentare, precum şi la aplicarea normelor de muncă şi alte sarcini privind organizarea muncii.

 

Grupe de bază componente:

 

3161 Tehnicieni şi maiştri în industriile textilă şi pielărie

3162 Tehnicieni şi maiştri în industria alimentară

 

3161 TEHNICIENI ŞI MAIŞTRI ÎN INDUSTRIILE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE

 

Tehnicienii din industriile textilă şi pielărie, în subordinea directă a inginerilor, supraveghează procesul tehnologic de fabricare a firelor, ţesătu-rilor, tricotajelor şi încălţămintei; urmăresc respectarea calităţii materiilor prime, semifabricatelor şi produselor finite.

 

Ocupaţii componente:

 

316101 maistru în industriile textilă, pielărie

316102 tehnician în industria confecţiilor din piele şi înlocuitori

316103 tehnician în industria confecţiilor şi tricotajelor

316104 tehnician în industria încălţămintei

316105 tehnician în industria pielăriei

316106 tehnician în industria textilă

316107 tehnician proiectant textile, pielărie

316108 laborant în industriile textilă, pielărie

316109 şef formaţie industria confecţiilor îmbrăcăminte

 

3162 TEHNICIENI ŞI MAIŞTRI ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ

 

Tehnicienii din industria alimentară şi frigului, în subordinea directă a inginerilor, execută sarcini privind tehnologia de fabricaţie, aplicarea şi respectarea normelor de muncă; efectuează analize de laborator privind calităţile nutritive ale materiilor prime folosite şi ale produselor finite.

 

Ocupaţii componente:

 

316201 maistru frigotehnist

316202 tehnician frigotehnist

316203 tehnician în industria alimentară

316204 tehnician laborant analize produse alimentare

316205 tehnician în industria alimentară extractivă

316206 tehnician în industria alimentară fermentativă

316207 tehnician în industria cărnii, laptelui şi conservelor

316208 tehnician în morărit şi panificaţie

316209 tehnician proiectant în industria alimentară

316210 maistru în industria alimentară

 

3.1.7. GRUPA MINORĂ 317

 

Tehnicieni şi maiştri în industria lemnului, industria sticlei şi ceramicii, industria celulozei şi hârtiei şi materialelor de construcţii (materiale oxidice)

 

Tehnicienii şi maiştrii din industriile lemnului, sticlei şi ceramicii, celulozei şi hârtiei şi materialelor de construcţii (materiale oxidice) execută sarcini de supraveghere a procesului de prelucrare a lemnului, de întreţinere şi reparare a maşinilor şi instalaţiilor specifice; urmăresc respectarea parametrilor tehnici prevăzuţi în procesele tehnologice de fabricare a sticlei, geamurilor, ceramicii, celulozei şi produselor derivate din celuloză şi hârtie, a materialelor de construcţii.

 

Grupe de bază componente:

 

3171 Tehnicieni şi maiştri în industria lemnului

3172 Tehnicieni şi maiştri în industria sticlei şi ceramicii, materialelor de construcţii (materiale oxidice)

3173 Tehnicieni şi maiştri în industria celulozei şi hârtiei

 

3171 TEHNICIENI ŞI MAIŞTRI ÎN INDUSTRIA LEMNULUI DESCRIEREA GRUPELOR DE OCUPAŢII 173

 

Tehnicienii şi maiştrii din industria lemnului execută sarcini de supraveghere a procesului de prelucrare a lemnului de întreţinere şi reparare a maşinilor şi instalaţiilor specifice; execută analize de laborator, de testare şi încercare a diferitelor esenţe de lemn sau înlocuitori de material lemnos.

 

Ocupaţii componente:

 

317101 tehnician în industrializarea lemnului

317102 tehnician proiectant în industrializarea lemnului

317103 maistru în industrializarea lemnului

 

3172 TEHNICIENI ŞI MAIŞTRI ÎN INDUSTRIA STICLEI ŞI CERAMICII ŞI MATERIALELOR DE CONSTRUCŢII (MATERIALE OXIDICE)

 

Tehnicienii şi maiştrii din industriile sticlei, ceramicii şi a materialelor de construcţii (materiale oxidice), în subordinea inginerilor de specialitate, supraveghează procesul de fabricaţie a materialelor cu această destinaţie; întreţin şi repară instalaţiile aferente, efectuează analize de laborator privind testarea rezistenţei şi proprietăţilor materialelor respective; urmăresc respectarea parametrilor tehnici prevăzuţi de procesele tehnologice de fabricare a sticlei, geamurilor, ceramicii, cimentului şi prefabricatelor din beton.

 

Ocupaţii componente:

 

317201 tehnician în industria sticlei şi ceramicii

317202 maistru în industria sticlei şi ceramicii

317203 tehnician în industria materialelor de construcţii

317204 maistru în industria materialelor de construcţii

317205 tehnician proiectant în industria materialelor de construcţii

 

3173 TEHNICIENI ŞI MAIŞTRI ÎN INDUSTRIA CELULOZEI ŞI HÂRTIEI

 

Tehnicienii şi maiştrii din industria celulozei şi hârtiei, în subordinea inginerilor de specialitate, execută sarcini de supraveghere a proceselor de producere a celulozei şi hârtiei şi produselor derivate din celuloză şi hârtie.

 

Ocupaţii componente:

 

317301 tehnician în industria celulozei şi hârtiei

317302 maistru în industria celulozei şi hârtiei

 

3.2. SUBGRUPA MAJORĂ 32 

 

Tehnicieni în ştiinţele vieţii, ocrotirea sănătăţii şi asimilaţi

 

Tehnicienii din ştiinţele vieţii, sănătate şi asimilaţii acestora îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării şi aplicării conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor specifice ştiinţelor vieţii, inclusiv din agricultură, silvicultură, medicină, medicină veterinară, farmacie şi alte discipline înrudite; acordă îngrijiri medicale.

 

Grupe minore componente:

 

321 Tehnicieni în ştiinţele vieţii, ocrotirea sănătăţii şi asimilaţi

322 Tehnicieni şi alţi lucrători în ocrotirea sănătăţii (exclusiv surori medicale)

323 Surori medicale, surori puericultoare, moaşe şi laborante

 

3.2.1. GRUPA MINORĂ 321

 

Tehnicieni în ştiinţele vieţii, ocrotirea sănătăţii şi asimilaţi

 

Tehnicienii din ştiinţele vieţii, sănătate şi asimilaţii acestora execută lucrări cu caracter tehnic, fie în cercetarea aplicativă a ştiinţelor vieţii, fie pentru aplicarea conceptelor, principiilor şi metodelor, cu deosebire în domeniul medicinei, agriculturii sau producţiei din industria medicamentelor.

 

Grupe de bază componente:

 

3211 Tehnicieni în ştiinţele vieţii şi ecologiei

3212 Tehnicieni în activitatea de cercetare din domeniile agriculturii şi silviculturii

3213 Tehnicieni agronomi, zootehnişti şi silvici în unităţi de producţie

 

3211 TEHNICIENI ÎN ŞTIINŢELE VIEŢII ŞI ECOLOGIEI

 

Tehnicienii din ştiinţele vieţii şi ecologiei pregătesc instalaţiile şi aparatele pentru experienţe, încercări şi analize; recoltează şi prepară probele supuse experimentării: celule, ţesuturi, părţi de plante, organe; participă sau conduc experimente, încercări sau analize; efectuează citiri pe aparate de măsurare a poluării aerului, apei şi efectuează diagrame de transcriere a rezultatelor; centralizează date şi estimează cantităţile şi costurile de materiale şi a forţei de muncă necesare realizării proiectelor; organizează întreţinerea şi repararea aparatelor şi instrumentelor necesare cercetărilor; utilizează cunoştinţele teoretice şi practice acumulate pentru identificarea şi rezolvarea problemelor care se ivesc în activitatea profesională.

 

Ocupaţii componente:

 

321101 tehnician în bacteriologie

321102 tehnician în biochimie

321103 tehnician în hematologie

321104 tehnician în serologie

321105 tehnician în biologie

321106 tehnician în protecţia mediului (tehnician ecolog)

321107 evaluator şi auditor de mediu

 

3212 TEHNICIENI ÎN ACTIVITATEA DE CERCETARE DIN DOMENIILE AGRICULTURII ŞI SILVICULTURII

 

Tehnicienii agronomi şi silvici din centrele experimentale îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării aplicative din agronomie şi silvicultură; pregătesc instalaţiile şi aparatele necesare experienţelor, încercărilor şi analizelor; recoltează şi pregătesc materiale pentru experimentări: celule, ţesuturi, segmente de plante, organe etc. Participă la experimente sau chiar le conduc, analizează calitatea, puritatea sau indicii de germinaţie a eşantioanelor de seminţe; centralizează date sau estimează cantităţi şi costuri de materiale şi forţă de muncă necesare realizării proiectelor; organizează întreţinerea şi repararea aparatelor şi instrumentelor necesare în activitatea de cercetare.

 

Ocupaţii componente:

 

321201 tehnician agronom-cercetare

321202 tehnician zootehnist-cercetare

321203 tehnician silvic-cercetare

321204 tehnician pedolog

 

3213 TEHNICIENI AGRONOMI, ZOOTEHNIŞTI ŞI SILVICI ÎN UNITĂŢI DE PRODUCŢIE

 

Tehnicienii din activitatea de producţie agricolă şi silvică acordă asistenţă tehnică cu privire la metodele de exploatare; acordă consultaţii tehnice privind metodele de ameliorare a calităţii produselor şi de creştere a randamentului; pentru eliminarea factorilor de eroziune a solului sau de infestare parazitară; centralizează date şi estimează costurile materiale şi de forţă de muncă necesare realizării lucrărilor; organizează demonstraţii, ţin conferinţe şi distribuie materiale documentare pentru favorizarea adoptării unor metode de muncă îmbunătăţite; utilizează cunoştinţele teoretice şi practice acumulate, pentru identificarea şi rezolvarea problemelor care apar în timpul activităţii.

Tehnicienii din activitatea de producţie agricolă vegetală, zootehnie şi silvicultură realizează activităţi şi servicii cu caracter tehnic pentru creşterea randamentului de producţie şi ameliorarea calităţii produselor, acordă asistenţă tehnică şi consultanţă privind tehnologiile de cultură a plantelor, tehnologiile de creştere şi reproducţie a animalelor, lucrări specifice silviculturii.

 

Ocupaţii componente:

 

321301 agent agricol

321302 brigadier silvic

321303 pădurar

321304 tehnician agronom-exploatare

321305 tehnician zootehnist-exploatare

321306 tehnician silvic-exploatare

321307 clasificator carcase

321308 operator de însămânţări artificiale la animale

321309 administrator bunuri agricole

321310 tehnician în reconstrucţie ecologică

321311 tehnician cadastru forestier

321312 tehnician amenajist

321313 tehnician proiectant în reconstrucţie ecologică

 

3.2.2. GRUPA MINORĂ 322

 

Tehnicieni şi alţi lucrători în ocrotirea sănătăţii (exclusiv surori medicale)

 

Tehnicienii şi alţi lucrători din medicină, în subordinea medicilor şi în limitele pregătirii, îndeplinesc sarcini de diagnosticare şi asistenţă în domeniul medical, stomatologic, veterinar, atât în scop preventiv, cât şi curativ; acordă consultaţii privind măsurile care trebuie întreprinse pentru ameliorarea igienei şi salubrităţii; stabilesc şi aplică metode nutritive şi regimuri alimentare; examinează pacienţi şi prescriu tratamente în funcţie de afecţiunile sau infirmităţile constatate.

 

Grupe de bază componente:

 

3221 Asistenţi medicali generalişti

3222 Igienişti

3223 Asistenţi dieteticieni şi de nutriţie

3224 Optometrişti şi opticieni

3225 Tehnicieni dentari

3226 Fizioterapeuţi şi asimilaţi

3227 Asistenţi şi tehnicieni veterinari

3228 Asistenţi farmacişti şi laboranţi

3229 Tehnicieni în medicina modernă, neclasificaţi în grupele de bază anterioare

 

3221 ASISTENŢI MEDICALI GENERALIŞTI

 

Asistenţii medicali generalişti îndeplinesc sarcini, în limitele pregătirii de nivel mediu, acordă în subordinea medicilor, consultaţii medicale pentru diagnosticare şi tratament preventiv sau curativ (pentru rezolvarea cazurilor mai dificile solicită sprijinul medicilor de specialitate); execută intervenţii chirurgicale simple; acordă consultaţii de specialitate – în colectivităţi şi individual – cu privire la igienă, regim alimentar şi întreprind alte măsuri medicale preventive.

 

Ocupaţii componente:

 

322101 asistent medical generalist

322102 autopsier

322103 oficiant medical

322104 tehnician sanitar

322106

322105 asistent medical consiliere HIV/SIDA

322107 asistent medical comunitar

 

3222 IGIENIŞTI

 

Igieniştii inspectează şi acordă consultaţii cu privire la problemele şi măsurile preventive şi curative legate de igiena mediului; acţionează în vederea ameliorării şi prevenirii poluării apei, aerului, bunurilor alimentare sau solului; promovează măsuri preventive şi corective de manipulare igienică a bunurilor alimentare, de curăţare a locurilor publice sau de luptă împotriva substanţelor nocive şi focarelor de microbi;organizează conferinţe şi demonstraţii, difuzează materiale documentare şi de popularizare a practicilor şi măsurilor igienice; centralizează date şi estimează cantităţile şi costurile de materiale şi forţa de muncă necesare realizării unor programe sau proiecte cu caracter preventiv sau curativ.

 

Ocupaţii componente:

 

322201 igienist

322202 inspector sanitar

 

3223 ASISTENŢI DIETETICIENI ŞI DE NUTRIŢIE

 

Asistenţii dieteticieni şi de nutriţie stabilesc şi experimentează reţete dietetice şi de regim alimentar; organizează şi supraveghează prepararea regimurilor alimentare, terapeutice, pentru grupuri de pacienţi spitalizaţi, muncitori ocupaţi în sectoarele deosebite sau individuale; participă la executarea programelor educative pe teme de nutriţie şi readaptare alimentară; contribuie, prin consultaţii dietetice, la rezolvarea problemelor de nutriţie care apar în colectivităţi; se documentează asupra progresului înregistrat de cunoştinţele din domeniul de specialitate şi cele conexe; organizează conferinţe şi susţin expozeuri pe teme de regimuri alimentare şi nutriţie.

 

Ocupaţii componente:

 

322301 asistent de nutriţie

322302 asistent dietetician

322303 nutriţionist şi dietetician

 

3224 OPTOMETRISTI ŞI OPTICIENI

 

Optometriştii şi opticienii examinează pacienţii cu acuitate vizuală deficitară, prescriu şi montează ochelari şi lentile de contact, acordă consultaţii cu privire la utilizarea acestora sau a altor aparate de corecţie a vederii.

 

Ocupaţii componente:

 

322401 optician medical

322402 optometrist

 

3225 TEHNICIENI DENTARI

 

Tehnicienii dentari acordă consultaţii individuale sau colective, cu privire la igiena dentară, alimentaţie şi la alte precauţii referitoare la dentiţie; efectuează examene dentare pentru diagnosticare (cazurile mai dificile le efectuează medicul stomatolog); efectuează operaţii de detartrare, obturaţii, lucrări de protezare; pregătesc instrumentele, materialele necesare pentru tratamente dentare, precum şi pacienţii înainte de examinare şi tratament.

Tehnicienii dentari execută proteze dentare fixe şi mobile, aparate ortodontice şi proteze chirurgicale conform unui plan protetic stabilit de medicul dentist cu respectarea tehnologiilor de lucru pentru obţinerea unei proteze dentare, instruind în procesul de învăţământ profesional.

 

Ocupaţii componente:

 

322501 tehnician dentar

 

3226 FIZIOTERAPEUŢI ŞI ASIMILAŢI

 

Fizioterapeuţii şi asimilaţii acestora tratează afecţiunile locomotorii, musculare, circulatorii şi neuropsihice cu ajutorul ultrasunetelor, fasciculelor laser, helioterapiei, hidroterapiei sau altor metode similare pentru tratarea unor afecţiuni sau consolidarea tratamentelor de specialitate; execută masajul clienţilor sau pacienţilor pentru ameliorarea circulaţiei sanguine, redarea sau stimularea activităţii nervoase sau pentru obţinerea altor efecte terapeutice.

 

Ocupaţii componente:

 

322601 instructor educaţie – fizică

322602 maseur

322603 asistent medical fizioterapie

322604 ergoterapeut

322605 reflexoterapeut

 

3227 ASISTENŢI ŞI TEHNICIENI VETERINARI

 

Asistenţii şi tehnicienii veterinari acordă consultaţii individuale sau colective, cu privire la tratamentul animalelor, afecţiunile şi leziunile acestora; examinează animalele pentru stabilirea diagnosticelor sau, în unele situaţii, se adresează medicului veterinar; tratează animalele bolnave sau rănite, în cazul afecţiunilor simple, obişnuite; pregătesc instrumentele şi materialele utilizate în tratamentele animalelor; pregătesc animalele pentru examen sau tratament şi, dacă este cazul, le supraveghează şi asistă în timpul fătărilor.

 

Ocupaţii componente:

 

322701 agent veterinar

322702 asistent veterinar

322703 autopsier la ecarisaj

322704 tehnician veterinar

 

3228 ASISTENŢI FARMACIŞTI ŞI LABORANŢI

 

Asistenţii farmacişti şi laboranţii din farmacii, sub îndrumarea şi supravegherea farmaciştilor, prepară şi eliberează în farmacii, spitale şi dispensare, medicamente, loţiuni şi mixturi; fac recomandări scrise sau verbale cu privire la utilizarea medicamentelor prescrise de medici; asigură curăţarea, recondiţionarea aparaturii şi recipientelor utilizate pentru prepararea şi eliberarea medicamentelor şi preparatelor farmaceutice.

 

Ocupaţii componente:

 

322801 asistent farmacist

322802 laborant farmacie

 

3229 TEHNICIENI DIN MEDICINA MODERNĂ, NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE

 

Tehnicienii de medicină modernă (alţii decât cei clasificaţi în grupele de bază descrise anterior ca făcând parte din grupa minoră 322) practică homeopatia şi alte tratamente terapeutice pentru alinarea suferinţelor şi dezechilibrelor fizice şi mentale; aplică tratamente terapeutice cu caracter educativ sau recreativ; tratează defecte de pronunţie, corectează tulburările vizuale oculomotorii.

 

Ocupaţii componente:

 

322901 instructor ergoterapie

322902 instructor logoped

322903 tehnician homeopat

322904 instructor de educaţie sanitară

322905 bioenergetician

322906 infoenergetician radiestezist

322907 terapeut în terapii complementare

322908 asistent pentru îngrijirea persoanelor vârstnice

322909 interpret în limbaj mimico-gestual (studii medii)

 

3.2.3. GRUPA MINORA 323

 

Surori medicale, surori puericultoare, moaşe şi laborante

 

Surorile medicale, moaşele şi laborantele îi asistă pe medici, în aplicarea măsurilor preventive şi curative şi fac faţă urgenţelor în absenţa acestora; oferă îngrijiri şi sfaturi bolnavilor, răniţilor, handicapaţilor fizici şi mental, precum şi altor persoane a căror stare necesită îngrijiri de această natură; ajuta la naşterea copiilor şi instruiesc mamele cu privire la îngrijirea sugarilor şi copiilor mici; efectuează analize medicale, sub îndrumarea medicului sau farmacistului, în vederea facilitării diagnosticării şi tratamentului bolnavilor.

 

Grupe de bază componente:

 

3230 Tehnicieni protezişti – ortezişti

3231 Surori medicale şi laborante

3232 Moaşe şi surori puericultoare

 

3230 TEHNICIENI PROTEZIŞTI – ORTEZIŞTI

 

Tehnicienii protezişti-ortezişti identifică, concep, fabrică, adaptează şi montează orice tip de proteze şi orteze pacienţilor cu deficienţe funcţionale; acusticianul – audioprotezist evaluează auzul, amprentează urechea, recomandă tipul de proteză auditivă, o reglează, confecţionează olive şi asigură service-ul protezei. Protezele (aparatele care înlocuiesc un membru amputat sau absent), ortezele (aparate de susţinere a trunchiului sau a membrului cu deficienţe) sunt realizate din diferite materiale: piele, oţel, lemn, aliaje uşoare, materiale plastice etc.

 

Ocupaţii componente:

 

323001 tehnician protezist-ortezist

323002 tehnician acustician – audioprotezist

 

3231 SURORI MEDICALE ŞI LABORANTE

 

Surorile medicale şi laborantele acordă îngrijiri, tratamente şi sfaturi medicale bolnavilor, răniţilor, handicapaţilor şi altor persoane care necesită îngrijiri; administrează medicamente, aplică pansamente şi alte forme de tratament, sub îndrumarea medicului; participă la acordarea primului ajutor în caz de urgenţă; ajută la pregătirea tratamentului fizic sau psihic pentru bolnavii mentali; ajută la pregătirea necesară integrării sociale a handicapaţilor mentali sau fizic; oferă îngrijiri la domiciliu pentru bolnavi; efectuează analize medicale, sub îndrumarea medicului sau farmacistului, în vederea facilitării diagnosticării şi tratamentului bolnavului.

 

Ocupaţii componente:

 

323101 laborant în ocrotirea sănătăţii

323102 soră medicală

 

3232 MOAŞE ŞI SURORI PUERICULTOARE

 

Moaşele şi surorile puericultoare ajută la naşterea copiilor, oferă îngrijiri prenatale şi postnatale; instruiesc mamele cu privire la îngrijirea copiilor mici şi nou-născuţilor.

 

Ocupaţii componente:

 

323201 moaşă

323202 asistentă puericultoare

 

3.3. SUBGRUPA MAJORĂ 33

 

Învăţători şi asimilaţi

 

Învăţătorii şi asimilaţii acestora pregătesc programele de instruire şi organizează cursuri pentru toate disciplinele de grad preşcolar şi şcolar; pregătesc şi organizează activităţi destinate să favorizeze dezvoltarea limbajului sau facultăţilor fizice şi sociale ale copiilor; adaptează programele şcolare pentru grupurile de persoane cu handicap fizic sau mental, îi instruiesc cu ajutorul alfabetului Braille; pregătesc şi organizează cursuri de pilotare a avioanelor sau de conducere a autovehiculelor.

 

Grupe minore componente:

 

331 Învăţători

332 Educatoare

333 Instructori-educatori în unităţi de handicapaţi

334 Alt personal în învăţământ

 

3.3.1. GRUPA MINORĂ 331

 

Învăţători

 

Învăţătorii din învăţământul primar predau diferite discipline, pregătesc programe de instruire, organizează activităţi educative pentru elevii din primul grad şcolar.

 

Grupe de bază componente:

 

3310 Învăţători în învăţământul primar

 

3310 ÎNVĂŢĂTORI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

 

Învăţătorii din învăţământul primar pregătesc programe de instruire şi predare a disciplinelor din primul grad şcolar – cititul, scrisul şi aritmetica; corectează temele şi evaluează progresele realizate de copii; organizează activităţi extraşcolare pentru recrearea elevilor; supraveghează elevii în clase şi alte locuri din incinta şcolii.

 

Ocupaţii componente:

 

331001 învăţător

331002 institutor

 

3.3.2.GRUPA MINORĂ 332

 

Educatoare

 

Educatoarele din învăţământul preşcolar pregătesc şi organizează activităţi destinate să favorizeze dezvoltarea limbajului sau a facultăţilor fizice, mentale şi sociale ale copiilor aflaţi sub vârsta şcolară.

 

Grupe de bază componente:

 

3320 Educatoare

 

3320 EDUCATOARE

 

Educatoarele din învăţământul preşcolar organizează jocuri colective şi individuale şi activităţi educative, pentru dezvoltarea fizică, mentală şi socială a copiilor; promovează dezvoltarea exprimării orale prin povestiri, cântece şi conversaţie liberă; observă copiii pentru a le evalua progresele şi le supraveghează evoluţia.

 

Ocupaţii componente:

 

332001 educatoare

332002 educator puericultor

 

3.3.3. GRUPA MINORĂ 333

 

Instructori-educatori în unităţi de handicapaţi

 

Instructorii-educatori din unităţile de handicapaţi predau şi adaptează programele de studii pentru diferitele categorii – grupe speciale de handicapaţi mental sau fizic sau persoane care învaţă cu dificultate; instruiesc deficienţii cu ajutorul alfabetului Braille, labiolecturii sau a altor mijloace speciale.

 

Grupe de bază componente:

 

3330 Instructori-educatori în unităţi de handicapaţi

3331 Instructori-educatori în centrele de reeducare şi penitenciare

 

3330 INSTRUCTORI-EDUCATORI ÎN UNITĂŢI DE HANDICAPAŢI

 

Instructorii-educatori din unităţile de handicapaţi concep sau modifică programe de studiu pentru diferite categorii de handicapaţi, pregătesc lecţii şi activităţi în funcţie de nevoi; instruiesc prin metode sau mijloace speciale în vederea reducerii handicapului elevului, urmăresc progresele înregistrate.

 

Ocupaţii componente:

 

333001 educator în unităţi de handicapaţi

333002 instructor – educator în unităţi de handicapaţi

333003 pedagog de recuperare

 

3331 INSTRUCTORI EDUCATORI ÎN CENTRELE DE REEDUCARE ŞI PENITENCIARE

 

Instructorii – educatori din centrele de reeducare şi penitenciare, prin activitatea pe care o desfăşoară, pregătesc minorii şi tinerii pentru reabilitarea şi reintegrarea socială, prin formarea unei atitudini corecte fata de societate şi regulile de convieţuire socială contribuie la dobândirea de către aceştia a deprinderilor intelectuale şi sociale care, după eliberare, să le permită un comportament constructiv, autonom şi responsabil.

 

Ocupaţii componente:

 

333101 instructor educator pentru activităţi de resocializare

 

3.3.4. GRUPA MINORĂ 334

 

Alt personal în învăţământ

 

Alt personal din învăţământ se ocupă cu învăţarea pilotării avioanelor, a conducerii automobilelor, locomotivelor etc., îndeplinind şi alte activităţi cum ar fi cea de secretariat.

 

Grupe de bază componente:

 

3340 Personal în învăţământ, neclasificat în grupele de bază anterioare

 

3340 PERSONAL ÎN ÎNVĂŢĂMĂNT NECLASIFICAT ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE

 

Alt personal din învăţământ predă cunoştinţe legate de pilotajul avioanelor, conducerea vehiculelor cu motor, locomotivelor sau altor maşini, prin explicarea manipulării comenzilor, însoţirea elevilor în ieşiri de antrenament, efectuarea de demonstraţii şi prezentarea reglementărilor legate de conducerea vehiculelor cu motor, pilotarea avioanelor sau altor maşini.

 

Ocupaţii componente:

 

334001 instructor şcolar-auto

334002 laborant în învăţământ

334003 maistru instructor

334004 pedagog şcolar

334005 secretar şcoală

334006 şef atelier şcoală

334007 pilot instructor aeronave

334008 instructor paraşutism

334009 mecanic navigant instructor

334010 mediator şcolar

334011 instructor auto

 

3.4. SUBGRUPA MAJORĂ 34

 

Alte ocupaţii asimilate tehnicienilor

 

Personalul cuprins în această subgrupă majoră realizează activităţi specializate în domeniile: intermedierilor imobiliare, financiar, comercial, administrării întreprinderilor, ţinerii registrelor contabile, juridic, statistic, administraţie publică, vamă, turism, fiscal, plasarea forţei de muncă, eliberarea de autorizaţii, poliţe, asistenţă socială, spectacole, sport şi religie.

 

Grupe minore componente:

 

341 Agenţi în activitatea financiară şi comercială

342 Agenţi comerciali şi mijlocitori de afaceri

343 Alţi lucrători cu studii medii în gestiunea economică şi administrativă

344 Inspectori şi agenţi financiari

345 Inspectori de poliţie şi detectivi

346 Asistenţi sociali

347 Tehnicieni în domeniul creaţiei artistice, spectacole şi sport

348 Personal laic din culte

349 Tehnicieni în turism, activităţi ospitaliere, activităţi de alimentaţie şi activităţi de agrement

 

3.4.1. GRUPA MINORĂ 341

 

Agenţi în activitatea financiară şi comercială

 

Agenţii din activitatea financiară şi comercială cumpără şi vând titluri de valoare, plasează poliţe de asigurare, vând mărfuri, materiale şi instalaţii tehnice în contul producătorilor; estimează valoarea obiectelor, bunurilor imobiliare sau altor proprietăţi şi coordonează vânzarea la licitaţie a acestora; furnizează servicii de voiaj.

 

Grupe de bază componente:

 

3411 Agenţi de valori şi cambişti (brokeri valori)

3412 Agenţi de asigurări

3413 Agenţi imobiliari

3414 Agenţi de turism

3415 Reprezentanţi tehnici şi comerciali

3416 Agenţi contractări şi achiziţii

3417 Experţi în evaluarea bunurilor şi vânzători la licitaţie

3419 Agenţi în activitatea financiară şi comercială, neclasificaţi în grupele de bază anterioare

 

3411 AGENŢI DE VALORI ŞI CAMBIŞTI (BROKERI VALORI)

 

Agenţii de valori şi cambiştii cumpără şi vând titluri de valoare, acţiuni, obligaţiuni şi devize străine în contul propriei societăţi, sau în contul clienţilor, pe bază de comision.

 

Ocupaţii componente:

 

341101 cambist (broker valori)

341102 agent de schimb

 

3412 AGENŢI DE ASIGURĂRI

 

Agenţii de asigurări acordă consultaţii în domeniul asigurărilor şi plasează clienţilor poliţe de asigurare pe viaţă pentru caz de accidente, asigurare a automobilelor, asigurare mixtă, asigurare în caz de incendiu, asigurare maritimă şi alte forme de asigurare, acordă consultanţă, asistenţă, reprezentare pentru identificarea, analiza şi evaluarea riscurilor asigurabile, negocierea şi încheierea contractelor de asigurare sau de reasigurare ori cu fondurile de pensii facultative, regularizarea daunelor, asistenţă înainte şi pe durata derulării contractelor de asigurare sa u de pensii, intermediate.

 

Ocupaţii componente:

 

341201 agent de asigurare

341202 broker în asigurări

 

3413 AGENŢI IMOBILIARI

 

Agenţii imobiliari se ocupă de vânzări, cumpărări, locaţii şi închirieri de bunuri imobiliare în contul clienţilor, pe bază de comision.

 

Ocupaţii componente:

 

341301 agent imobiliar (broker imobiliar)

 

3414 AGENŢI DE TURISM

 

Agenţii de turism concep, rezervă, oferă, şi vând pachete de servicii turistice , fac rezervări de locuri la unităţi ospitaliere, unităţi de alimentaţie şi unităţi de agrement pentru clienţi, fac rezervări pentru transportul aerian, auto, feroviar şi maritim, organizează excursii, drumeţii şi evenimente pentru turişti, oameni de afaceri persoane cu motivaţii diferite (tratament, practicanţi de sport, participanţi la manifestări sportive, culturale, religioase etc.).

 

Ocupaţii componente:

 

341401 agent de voiaj

341402 agent de turism

341403 agent de turism touroperator

341404 agent de transport turistic intern/ internaţional/ de ticketing/de rezervări/ de cazare/ de publicitate/ marketing/ de asistenţă turistică/ plecări externe (outgoing)/ sosiri externe (incoming) / turism de afaceri

 

3415 REPREZENTANŢI TEHNICI ŞI COMERCIALI

 

Reprezentanţii tehnici şi comerciali se ocupă cu vânzări en gros de bunuri diverse, în special, instalaţii şi echipamente tehnologice şi serviciile corespunzătoare acestora, furnizează informaţii specializate asupra caracteristicilor şi funcţionării instalaţiilor şi fac demonstraţii privind modul de utilizare a acestora.

 

Ocupaţii componente:

 

341501 reprezentant tehnic

341502 reprezentant comercial

341503 reprezentant medical

 

3416 AGENŢI CONTRACTĂRI ŞI ACHIZIŢII

 

Agenţii de contractări şi achiziţii se ocupă cu negocierea şi încheierea de contracte pentru cumpărarea de materiale, materii prime şi produse, în contul unităţilor industriale, comerciale, administraţiei publice şi al altor instituţii; întreţin baza de date a furnizorilor potenţiali, întocmesc documentele administrative pentru cumpărări, analizează cererile de cumpărare şi propun oferta cea mai bună, urmăresc performanţele furnizorilor pentru a atinge obiectivele de calitate, costuri, termene.

 

Ocupaţii componente:

 

341601 agent contractări şi achiziţii (broker mărfuri)

341602 recepţioner contractări-achiziţii

341603 administrator cumpărări

341604 agent cumpărări

 

3417 EXPERŢI ÎN EVALUAREA BUNURILOR ŞI VÂNZĂTORI LA LICITAŢIE

 

Experţii în evaluarea bunurilor şi vânzătorii la licitaţie evaluează bunuri imobiliare, mărfuri sau diverse obiecte; estimează daunele ce pot fi acoperite prin poliţe de asigurare; coordonează vânzarea la licitaţie a bunurilor imobiliare, automobilelor, materiilor prime, operelor de artă, bijuteriilor şi altor obiecte.

 

Ocupaţii componente:

 

341701 estimator licitaţii

341702 evaluator asigurări

341703 evaluator tehnic daune auto

 

3419 AGENŢI ÎN ACTIVITATEA FINANCIARĂ ŞI COMERCIALĂ, NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE

 

Această grupă de bază cuprinde agenţi în activitatea financiară şi comercială care nu au fost clasificaţi în grupa minoră 341.

 

Ocupaţii componente:

 

341901 intermediar în activitatea financiară şi comercială (broker)

341902 referent comerţ exterior

341903 operator vânzări prin telefon

341904 agent vânzări

341905 broker bursa de mărfuri

341906 analist tehnic pieţe financiare

341907 agent de vânzări directe (produse financiar-bancare)

341908 teleoperator financiar-bancar

 

3.4.2. GRUPA MINORĂ 342

 

Agenţi comerciali şi mijlocitori de afaceri

 

Agenţii comerciali şi mijlocitorii de afaceri pun în legătură cumpărătorii cu vânzătorii, cumpără şi vând mărfuri, în general, în vrac; îndeplinesc formalităţile de declarare vamală; se asigură că formalităţile de asigurare şi licenţele de import sau export au fost îndeplinite corespunzător; informează solicitanţii de locuri de muncă asupra ofertelor înregistrate la birourile de plasare a forţei de muncă; prospectează piaţa muncii pentru identificarea posturilor vacante sau recrutează muncitori pentru lucrări particulare; furnizează diverse alte servicii întreprinderilor.

 

Grupe de bază componente:

 

3421 Agenţi comerciali

3422 Agenţi concesionari

3423 Agenţi de încadrare, repartizare, recalificare a forţei de muncă şi reintegrare a şomerilor

3429 Agenţi comerciali şi de afaceri, neclasificaţi în grupele de bază anterioare

 

3421 AGENŢI COMERCIALI

 

Agenţii comerciali pun în legătură cumpărătorii cu vânzătorii de mărfuri, cumpără şi vând mărfuri, în general, în vrac, sunt responsabili cu optimizarea stocurilor se ocupă cu rezervarea spaţiilor de depozitare şi fixarea taxelor de consignaţie;

 

Ocupaţii componente:

 

342101 agent comercial

342102 mercantizor

342103 agent vanzări standarde şi produse conexe

 

3422 AGENŢI CONCESIONARI

 

Agenţii concesionari îndeplinesc formalităţile de declarare vamală şi vămuirea exporturilor şi importurilor; se asigură că formalităţile de asigurare şi licenţele de import sau export au fost îndeplinite corespunzător; semnează şi eliberează note de avizare.

 

Ocupaţii componente:

 

342201 declarant vamal

342202 agent tranzit

342203 agent maritim

 

3423 AGENŢI DE ÎNCADRARE, REPARTIZARE, RECALIFICARE A FORŢEI DE MUNCĂ ŞI REINTEGRARE A ŞOMERILOR

 

Agenţii Agenţii de încadrare, repartizare, recalificare a forţei de muncă şi reintegrare a şomerilor informează solicitanţii de locuri de muncă asupra ofertelor înregistrate la birourile de plasare a forţei de muncă; prospectează piaţa muncii pentru identificarea posturilor vacante; recrutează muncitori pentru sectorul particular sau proiecte speciale, la cererea întreprinderilor şi altor instituţii.

.

Ocupaţii componente:

 

342301 agent repartizare a forţei de muncă

342302 agent orientare profesională a şomerilor/ agent informare privind cariera

342303 agent evidenţă şi plată a ajutorului de şomaj

342304 inspector/ referent resurse umane

342305 agent ocupare

342306 analist resurse umane

342307 tehnician mobilitate personal

342308 tehnician reconversie personal

342309 instructor/preparator formare

342310 tehnician calificare gestiune competenţe

342311 tehnician resurse umane

 

3429 AGENŢI COMERCIALI ŞI DE AFACERI, NECLASIFICATI ÎN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARE

 

Această grupă cuprinde agenţii comerciali care nu au fost clasificaţi în grupa minoră 342. Se clasifică aici agenţii care se ocupă cu: furnizarea de servicii către întreprinderi, de exemplu spaţii publicitare în mass-media, mijloace de transport sau alte amplasamente; informaţii privind acordarea de credite şi alte informaţii comerciale; realizarea contractelor pentru reprezentaţii artistice, spectacole, manifestări sportive, publicarea cărţilor, înregistrarea discurilor muzicale şi vânzarea lor; reprezentare în baza unui contract de mandat a intereselor navelor româneşti şi străine în faţa autorităţilor portuare şi agenţilor economici.

Aici se clasifică şi operatorii de interviu care se ocupă cu culegerea de date în vederea prelucrării în cadrul cercetărilor de piaţă şi de opinie publică.

 

Ocupaţii componente:

 

342901 agent reclamă publicitară

342902 agent literar

342903 impresar muzical

342904 impresar teatru

342905 manager sportiv

342906 asistent relaţii publice şi comunicare (studii medii)

342907 agent servicii client

342908 impresar artistic

342909 organizator spectacole

342910 operator de interviu

342911 agent de navă

342912 referent/inspector în serviciile de trafic aerian

 

3.4.3. GRUPA MINORĂ 343

 

Alţi lucrători cu studii medii în gestiunea economică şi administrativă

 

Funcţionarii din gestiunea economică şi administrativă şi asimilaţii acestora asistă şeful de unitate în probleme de comunicare, documentare şi coordonare a gestiunii interne a unei unităţi administrative; examinează şi fac rezumatul proceselor verbale şi documentelor juridice; ţin evidenţa completă a operaţiilor financiare; centralizează, prelucrează şi prezintă datele matematice, statistice sau actuariale.

 

Grupe de bază componente:

 

3431 Secretari administrativi şi asimilaţi

3432 Ocupaţii auxiliare în activitatea juridică, comercială şi administrativă

3433 Contabili

3434 Statisticieni în gestiunea economică, administrativă şi asimilaţi

 

3431 SECRETARI ADMINISTRATIVI ŞI ASIMILAŢI

 

Secretarii administrativi şi asimilaţii acestora asistă şeful de unitate în probleme de comunicare, documentare şi coordonare a gestiunii interne a unei unităţi administrative; redactează scrisori cu caracter comercial şi răspund la scrisorile primite.

 

Ocupaţii componente:

 

343101 secretar administrativ

343102 secretar asistent director

343103 asistent manager

343104 asistent de cabinet

 

3432 OCUPAŢII AUXILIARE ÎN ACTIVITATEA JURIDICĂ, COMERCIALĂ ŞI ADMINISTRATIVĂ

 

Membrii ocupaţiilor auxiliare din activitatea juridică, comercială şi administrativă îşi desfăşoară activitatea în subordinea directorilor de societăţi, giranţilor, juriştilor şi altor specialişti cu funcţii administrative şi comerciale, în rezolvarea problemelor juridice referitoare la contractele de asigurare, acordare de credite şi alte operaţii financiare.

 

Ocupaţii componente:

 

343201 agent procedural

343202 conducător carte funciară

343203 grefier

343204 secretar notariat

343205 tehnician criminalist

343206 funcţionar în activităţi comerciale, administrative şi preţuri

343207 executor judecătoresc (tribunal, judecătorie)

343208 arhivar notariat

343209

343210 grefier dactilograf (Curtea de Apel, tribunal, judecătorie)

343211 grefier statistician

343212 grefier documentarist

343213 secretar dactilograf laborator expertize criminalistice

343214 asistent registrator

343215 grefier arhivar

343216 grefier registrator

343217 ofiţer anti-fraudă financiar bancară (studii medii)

 

3433 CONTABILI

 

Contabilii ţin evidenţa contabilă a operaţiilor financiare ale unei întreprinderi, în conformitate cu principiile generale ale contabilităţii; verifică calitatea şi tipodimensiunile materiilor prime şi materialelor, exactitatea documentelor şi operaţiilor contabile referitoare la încasări şi vărsăminte şi a altor operaţii financiare; întocmesc state financiare şi evidenţe contabile pentru o perioadă determinată de timp.

 

Ocupaţii componente:

 

343301 calculator devize

343302 contabil

343303 tehnician merceolog

343304 planificator

343305 revizor gestiune

343306 contabil bugetar

343307 secretar economic

343308 merceolog

343309 referent

 

3434 STATISTICIENI ÎN GESTIUNEA ECONOMICĂ, ADMINISTRATIVĂ ŞI ASIMILAŢI

 

Statisticienii din gestiunea economică şi administrativă şi asimilaţii acestora centralizează şi prezintă datele statistice sau actuariale.

 

Ocupaţii componente:

 

343401 referent statistician

343402 statistician

343403 statistician medical

343404 registrator medical

343405 actuarist

343406 tehnician planificare/ urmărire sinteze

 

3.4.4. GRUPA MINORĂ 344

 

Inspectori şi agenţi financiari

 

Inspectorii şi agenţii financiari aplică reglementările în vigoare în limitele frontierelor naţionale, percep impozite, furnizează servicii sociale; acordă permise, licenţe sau autorizaţii de călătorie, de export sau import de mărfuri, de înfiinţare a unei societăţi, de construire a imobilelor şi de exercitare a altor activităţi sau examinează cererile pentru acordare de permise, licenţe sau autorizaţii.

 

Grupe de bază componente:

 

3441 Inspectori de vamă şi frontieră (vameşi)

3442 Inspectori de taxe şi impozite

3443 Inspectori de pensii şi asigurări sociale

3444 Inspectori pentru acordarea de permise, licenţe sau autorizaţii

3449 Inspectori şi agenţi financiari, neclasificaţi în grupele de bază anterioare

 

3441 INSPECTORI DE VAMĂ ŞI FRONTIERĂ (VAMEŞI)

 

Inspectorii de vamă şi frontieră patrulează de-a lungul frontierelor şi apelor de coastă pentru a împiedica intrarea/ieşirea ilegală în/din ţară a persoanelor, sau importul/exportul ilegal de mărfuri sau devize; controlează documentele de călătorie şi bagajele persoanelor care trec frontierele ţării; controlează documentele de transport şi încărcătura vehiculelor pentru a se asigura că sunt în conformitate cu normele şi reglementările naţionale privind tranzitul, importul şi exportul de mărfuri.

 

Ocupaţii componente:

 

344101 controlor vamal, controlor pentru datoria vamală (studii medii)

344102 revizor vamal

344103 referent TIR şi tranzite (studii medii)

344104 referent vamal (studii medii)

344105 inspector de trafic A.R.R. (studii medii)

 

3442 INSPECTORI DE TAXE ŞI IMPOZITE

 

Inspectorii de taxe şi impozite examinează declaraţiile de venituri şi alte documente pentru determinarea tipului şi nivelului de impozit, a drepturilor şi obligaţiilor pe care persoanele fizice sau societăţile le au de plătit.

 

Ocupaţii componente:

 

344201 inspector taxe şi impozite

344202 operator rol

344203 perceptor

 

3443 INSPECTORI DE PENSII ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

Inspectorii de pensii şi asigurări sociale informează persoanele, organizaţiile sau întreprinderile, asupra interpretării corecte a legilor, normelor şi reglementărilor naţionale referitoare la acordarea de pensii şi asigurări sociale, calculul cotizaţiilor, drepturilor şi obligaţiilor solicitanţilor; examinează cererile şi alte documente pentru determinarea tipului de pensii, asigurări sociale şi asistenţă socială la care au dreptul persoanele solicitante.

 

Ocupaţii componente:

 

344301 inspector pensii, asigurări sociale şi asistenţă socială

344302 referent pensii, asigurări sociale şi asistenţă socială

 

3444 INSPECTORI PENTRU ACORDAREA DE PERMISE, LICENŢE SAU AUTORIZAŢII

 

Inspectorii pentru acordarea de permise, licenţe sau autorizaţii examinează cererile de permise sau licenţe pentru exportul sau importul de mărfuri, construirea de case sau alte clădiri, înfiinţarea unei societăţi, obţinerea de paşapoarte; supun cazurile excepţionale sau dificile cadrelor de conducere din administraţia publică, pentru elucidare.

 

Ocupaţii componente:

 

344401 inspector pentru acordarea de permise, licenţe sau autorizaţii

 

3449 INSPECTORI ŞI AGENŢI FINANCIARI, NECLASIFICAŢI ÎN GRUPE-LE DE BAZA ANTERIOARE

 

Alţi inspectori şi agenţi financiari se ocupă cu inspectarea întreprinderilor şi amplasamentelor comerciale, pentru a se asigura că greutăţile şi măsurile sunt corecte; controlează aplicarea reglementărilor referitoare la preţuri şi salarii.

 

Ocupaţii componente:

 

344901 inspector metrolog

344902 inspector preţuri

344903 inspector salarii

344904 comisar

 

3.4.5. GRUPA MINORĂ 345

 

Inspectori de poliţie şi detectivi

 

Inspectorii de poliţie şi detectivii anchetează crimele şi delictele comise şi circumstanţele în care s-au produs acestea, în vederea identificării vinovaţilor; centralizează informaţiile referitoare la persoane şi întreprinderi în scopul împiedicării comiterii de crime sau delicte; supraveghează persoanele suspecte din întreprinderi, magazine şi alte locuri publice, acţionează în judecată, sau dacă este cazul, procedează la arestări.

 

Grupe de bază componente:

 

3450 Inspectori de poliţie şi detectivi

 

3450 INSPECTORI DE POLIŢIE ŞI DETECTIVI

 

Inspectorii de poliţie şi detectivii anchetează crimele şi delictele comise, circumstanţele în care s-au produs acestea în vederea identificării vinovaţilor; anchetează furturile de mărfuri, bani sau informaţii, din întreprinderi industriale sau comerciale; anchetează evenimentele şi circumstanţele presupuse a fi delictuale în vederea obţinerii probelor şi identificării vinovaţilor; anchetează comportamentele suspecte din întreprinderi şi locuri publice; acţionează în judecată, sau dacă este cazul, procedează la arestări.

 

Ocupaţii componente:

 

345001 inspector de poliţie

345002 detectiv

345003 anchetator poliţie

345004 detectiv particular

 

3.4.6. GRUPA MINORĂ 346

 

Asistenţi sociali

 

Asistenţii sociali acordă ajutor indivizilor şi familiilor cu probleme personale şi sociale; iniţiază acţiuni pentru prevenirea delincvenţei sau pentru readaptarea delincvenţilor; acordă ajutor handicapaţilor fizic sau mental, pentru ameliorarea capacităţii de integrare socială a acestora.

 

Grupe de bază componente:

 

3460 Lucrători în asistenţa socială

 

3460 LUCRĂTORI ÎN ASISTENŢĂ SOCIALĂ

 

Lucrătorii în asistenţa socială acordă consultaţii asupra problematicii sociale; iniţiază acţiuni pentru prevenirea delincvenţei sau pentru readaptarea delincvenţilor; acordă ajutor handicapaţilor fizic sau mental în scopul ameliorării capacităţii de integrare socială a acestora; prestează activităţi care de regulă se adresează unor persoane din grupul-ţintă pentru ameliorarea capacităţii de integrare a acestora, iniţiază acţiuni pentru readaptarea persoanelor dependente, acordă consultaţii pentru prevenirea şi diminuarea efectelor dependenţei.

 

Ocupaţii componente:

 

346001 asistent social nivel mediu

346002 pedagog social

346003 lucrător social pentru persoane cu probleme de dependenţă

346004 facilitator de dezvoltare comunitară

 

3.4.7. GRUPA MINORĂ 347

 

Tehnicieni în domeniul creaţiei artistice, spectacole şi sport

 

Tehnicienii în domeniul creaţiei artistice, spectacolelor şi sportului desfăşoară activitate de concepţie în domeniul producţiei industriale şi comerciale şi realizează decoraţiuni interioare; prezintă programele la radio, televiziune şi în spectacole; cântă sau dansează în localuri publice; execută numere comice, de iluzionism sau de acrobaţie; participă la competiţii sportive.

 

Grupe de bază componente:

 

3471 Designeri, decoratori şi alţi tehnicieni în domeniul artei

3472 Prezentatori (crainici) la televiziune, radio şi spectacole

3473 Muzicieni, cântăreţi, dansatori în localuri publice şi asimilaţi

3474 Clovni, magicieni, acrobaţi şi asimilaţi

3475 Sportivi, antrenori şi asimilaţi

3476 Tehnicieni în domeniul publicităţii

 

3471 DESIGNERI, DECORATORI ŞI ALŢI TEHNICIENI ÎN DOMENIUL ARTEI

 

Designerii, decoratorii şi desenatorii artistici creează modele vestimentare şi accesorii pentru acestea; realizează decoraţiuni interioare; concep şi execută decoruri pentru scenele teatrelor, pentru amenajarea vitrinelor şi expoziţiilor.

 

Ocupaţii componente:

 

347101 butafor

347102 decorator interioare

347103 desenator artistic

347104 designer industrial

347105 grafician industrial

347106 lucrător în ateliere de modele

347107 costumier

347108 mânuitor, montator decor

347109 tehnician machetist

347110 tehnician reclame (decorator)

347111 pictor creator costume

347112 modelier confecţii

347113 maestru lumini

347114 maestru sunet

347115 decorator vitrine

347116 designer vestimentar

347117 documentarist

347118 traducător

347119 caricaturist

347120 corector

347121 tehnoredactor

347122 secretar redacţie

347123 organizator de producţie

347124 asistent regizor artistic

347125 pictor decor

347126 reporter

347127 designer grafică (studii medii)

347128 machior spectacole

347129 peruchier

347130 secretar emisie

347131 animator film de animaţie (studii medii)

347132 intermediarist film desene animate (studii medii)

347133 stilizator film desene animate (studii medii)

347134 asistent regizor studio

347135 asistent regizor emisie

347136 designer floral

347137 videojurnalist

 

3472 PREZENTATORI (CRAINICI) LA TELEVIZIUNE, RADIO ŞI SPECTACOLE

 

Prezentatorii (crainicii) la televiziune, radio şi în spectacole prezintă buletinele de ştiri, realizează interviuri şi fac diverse anunţuri sau prezentări la radio, televiziune, teatre, etc.

 

Ocupaţii componente:

 

347201 prezentator (crainic) radio

347202 prezentator (crainic) televiziune

 

3473 MUZICIENI, CÂNTĂREŢI, DANSATORI ÎN LOCALURI PUBLICE ŞI ASIMILAŢI

 

Muzicienii, cântăreţii, dansatorii în localurile publice şi asimilaţii acestora cântă la unul sau mai multe instrumente muzicale, ca solişti sau ca membri ai unei orchestre; interpretează melodii ca solişti sau ca membri ai unui ansamblu coral în localuri publice; execută dansuri ca solişti sau în cadrul unui ansamblu coregrafic în localuri publice, circuri etc.

 

Ocupaţii componente:

 

347301 cântăreţ

347302 dansator

347303 instrumentist muzicant

347304 diskjokey

347305 videojokey

347306 maestru de ceremonii

347307 instrumentist (studii medii)

347308 instructor de dans

 

3474 CLOVNI, MAGICIENI, ACROBAŢI ŞI ASIMILAŢI

 

Clovnii, magicienii, acrobaţii şi asimilaţii acestora execută numere comice, de iluzionism şi prestidigitaţie, şedinţe de hipnotism; execută numere de acrobaţie, gimnastică şi jonglerie; dresează animale şi execută cu ele diverse numere de circ.

 

Ocupaţii componente:

 

347401 acrobat

347402 clovn

347403 magician

347404 hipnotizator

347405 trapezist

347406 cascador

347407 figurant

347408 dresor

 

3475 SPORTIVI, ANTRENORI ŞI ASIMILAŢI

 

Sportivii, antrenorii şi asimilaţii acestora participă la competiţii sportive, se ocupă de antrenamentul sportivilor pentru dezvoltarea aptitudinilor fizice ale acestora, supraveghează şi stabilesc reguli privitoare la desfăşurarea competiţiilor sportive; organizează şi desfăşoară activităţile pentru pregătirea şi executarea tragerilor cu diferite categorii de arme.

 

Ocupaţii componente:

 

347501 antrenor

347502 instructor sportiv

347503 secretar federaţie

347504 fotbalist profesionist

347505 sportiv profesionist alte discipline sportive

347506 antrenor de fotbal profesionist

347507 instructor arte marţiale

347508 instructor (monitor) schi/ călărie/ golf/ tenis/ înot/ sporturi extreme

347509 jucător de rugbi

347510 animator sportiv

347511 antrenor coordonator

347512 arbitru judecător sportiv

347513 preparator sportiv

347514 impresar sportiv

347515 oficial sportiv acreditat

347516 instructor în poligonul de tir

347517 supraveghetor în poligonul de tir

347518 instructor de fitness

347519 antrenor de fitness

347520 monitor de schi, snowboard şi sporturi de alunecare pe zăpadă

347521 instructor de aerobic-fitness

 

3476 TEHNICIENI ÎN DOMENIUL PUBLICITĂŢII

 

Tehnicienii în domeniul publicităţii se ocupă de realizarea strategiei de creaţie, întocmesc planurile media şi urmăresc implementarea lor, cumpăra în condiţii favorabile spaţii media, selecteaza tipurile de media, aleg furnizorii, întocmesc bugetul, analizează competitorii, păstreaza relaţia cu clienţii.

 

Ocupaţii componente:

 

347601 art director publicitate (studii medii)

347602 copywriter publicitate (studii medii)

 

3.4.8. GRUPA MINORĂ 348

 

Personal laic din culte

 

Personalul laic al cultelor participă la servicii religioase; îşi consacră viaţa rugăciunii sau meditaţiei; predică şi propagă învăţăturile specifice religiei practicate.

 

Grupe de bază componente:

 

3480 Personal laic din culte

 

3480 PERSONAL LAIC DIN CULTE

 

Personalul laic din culte îndeplineşte funcţii cu caracter religios: participă la servicii religioase; îşi consacră viaţa rugăciunii sau meditaţiei; predică şi propagă învăţăturile specifice religiei practicate.

 

Ocupaţii componente:

 

348001 călugăr

348002 călugăriţă

348003 predicator

 

3.4.9. GRUPA MINORĂ 349

 

Tehnicieni în turism, activităţi ospitaliere, activităţi de alimentaţie şi activităţi de agrement

 

Tehnicienii în turism, activităţi ospitaliere, activităţi de alimentaţie, activităţi de agrement şi asimilaţi se ocupă de asigurarea serviciilor specifice destinate clienţilor, informează clientela asupra particularităţilor serviciilor ofertate, furnizează diverse servicii solicitate de clienţi, organizează activitatea la locul lor de muncă.

 

Grupe de bază componente:

 

3491 Tehnicieni în turism şi asimilaţi

3492 Tehnicieni în activităţi ospitaliere şi asimilaţi

3493 Tehnicieni în activităţi de alimentaţie şi asimilaţi

3494 Tehnicieni în activităţi de agrement şi asimilaţi

 

3491 TEHNICIENI ÎN TURISM ŞI ASIMILAŢI DESCRIEREA GRUPELOR DE OCUPAŢII 203

 

Tehnicieni în turism şi asimilaţi promovează şi vând programe şi servicii turistice, planifică şi organizează servicii turistice pentru clienţi, comunică informaţii necesare clienţilor despre serviciile cazare, masă, transport, agrement, acces la atracţiile din zonă, rezolvă prompt solicitările şi reclamaţiile, în măsura competenţei lor, oferă explicaţii privind contractul cadru şi clauzele contractuale (condiţiile generale de efectuare a programului turistic, drepturile şi obligaţiile clientului, drepturile şi obligaţiile furnizorilor de servicii, termenele de plată, penalizări în caz de retragere, situaţii de forţă majoră); asistă turiştii care au aderat la oferta furnizorilor de servicii turistice, contribuie la asigurarea serviciilor contractate, întreţin un dialog permanent cu turiştii şi acţionează pentru îmbunătăţirea programelor turistice pe care le derulează/ organizează şi însoţesc persoanele sau grupuri de persoane în plimbări călare sau cu atelaje.

 

Ocupaţii componente:

 

349101 ghid de turism

349102 ghid de turism intern (local)

349103 ghid naţional de turism (touroperator)

349104 ghid de turism montan, drumeţie montaă/ galerii de artă/ interpret/ habitat natural floră, faună, zonă montană/ habitat natural zonă umedă/ supraveghetor/ turism ornitologic/ turism speologic/ turism ecvestru

349105 ghid de turism sportiv/ alpinism şi căţărări pe stânci/ schi/ bob/ înot/ canotaj/ iahting/ zbor cu aparate ultrauşoare (deltaplan , parapantă)

349106 ghid montan

349107 ghid obiectiv cultural

 

3492 TEHNICIENI ÎN ACTIVITĂŢI OSPITALIERE ŞI ASIMILAŢI

 

Tehnicienii în activităţi ospitaliere şi asimilaţi se ocupă de asigurarea unui sejur agreabil în structurile de cazare turistice; rezervă spaţii de cazare, primesc clientul, îl cazează, îl asistă pe toată durate sejurului, prestează servicii suplimentare, întocmesc nota de plată şi încasează contravaloarea serviciilor prestate, rezolvă solicitările clienţilor, reclamaţiile, situaţiile particulare, ţin evidenţa consumurilor clientului, asigură corespondenţa cu clienţii conform normelor interne, gestionează mijloacele de plată, gestionează documentele de evidenţă specifică şi materialele promoţionale, reprezintă hotelul în faţa clientului în toate etapele sejurului său în hotel.

 

Ocupaţii componente:

 

349201 recepţioner de hotel

349202 lucrător concierge

349203 şef de recepţie hotel

349204 guvernantă de hotel/ etaj

349205 tehnician compartiment securitate hotel

 

3493 TEHNICIENI ÎN ACTIVITĂŢI DE ALIMENTAŢIE ŞI ASIMILAŢI

 

Tehnicienii în activităţi de alimentaţie şi asimilaţi se ocupă de asigurarea condiţiilor pentru a satisface cerinţele clienţilor în unităţile de alimentaţie; coordonează activităţile din salonul de restaurant, organizează serviciile, participă efectiv la realizarea lor, efectuează operaţiuni de mare îndemânare în faţa clientului, încasează nota de plată, oferă servicii personalizate, ţinând cont de obiceiuri, gusturi ale clienţilor, gestionează reclamaţiile clienţilor, participă la organizarea de evenimente.

 

Ocupaţii componente:

 

349301 şef de sală restaurant (maître d”hotel)

349302 tehnolog alimentaţie publică

349303 barman şef

349304 bucătar şef

349305 cofetar şef

349306 inspector calitate producţie culinară

 

3494 TEHNICIENI ÎN ACTIVITĂŢI DE AGREMENT ŞI ASIMILAŢI

 

Tehnicienii în activităţi de agrement şi asimilaţi se ocupă de asigurarea unui sejur agreabil pentru clientela care aderă la programe turistice sau utilizează structuri ospitaliere, organizează activităţile de agrement oferite, asigură necesarul de terenuri, spaţii, echipamente, materiale, personal pentru fiecare activitate de agrement, permanenta funcţionare a dotărilor, echipamentelor, stabileşte sistemul de reguli pentru fiecare activitate de agrement, coordonează activitatea instructorilor pe activităţi.

 

Ocupaţii componente:

 

349401 ghid de animaţie

349402 animator de hotel

Comentarii

Comentarii

Mai multe formate de scriere poți găsi dând click aici.
Cum trebuie să scrii: ca să vezi:
(text încadrat între steluțe) *italic înclinat* italic înclinat
(text precedat și urmat de câte 2 underline) __bold îngroșat__ bold îngroșat
(text între paranteze drepte, urmat imediat de adresa link, între paranteze rotunde) [TEXT](http://www...) (dacă dai click pe "TEXT", ești condus către adresa link) TEXT
(semnul exclamării, urmat imediat de descrierea imaginii între paranteze drepte, urmată imediat de adresa imaginii, între paranteze rotunde) ![DESCRIERE](http://www...) (imagine inclusa în text - vezi imaginea recomandată, scoasă de la adresa indicată)
(o steluță și un spațiu înaintea rândului) * element listă 1
* element listă 2
* element listă 3
  • element listă 1
  • element listă 2
  • element listă 3
(text precedat și urmat de câte 2 ~) ~~text tăiat~~ text tăiat
(text precedat de 2 #) ## subtitlu

subtitlu

Detalii despre site-ul: LONews
Favorit pentru
< 100
utilizatori rețea
Online
89
pe acest site
Marchează între favoritele tale siteul LONews
Creează-ți propria pagină de informare în acest domeniu, aici! Participă cu informația ta, care poate fi utilă celorlalți!
Creează și Promovează
Trimite
Powered by InterChat

π 0.20929 sec - PID: 8396