62

Raportul activitatii Arhiepiscopiei Bucurestilor pe anul 2012

Publicat în urmă cu 6 ani, în Lonews
Va prezentam, in cele ce urmeaza, cuvântul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la deschiderea ședinței Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureștilor, de astazi, 26 ianuarie 2013:

"Pe parcursul întregului an 2012, activitatea Arhiepiscopiei Bucureștilor s-a desfășurat sub multiple aspecte: administrativ-pastoral, cultural–misionar și social filantropic, cu mult dinamism, menit să împlinească vocația Bisericii în societatea de azi.

Astfel, în anul 2012, în cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor, au funcționat un număr de 694 parohii, 42 filii, 110 paraclise, organizate în 9 protopopiate, precum și 35 mănăstiri, 3 schituri, 3 metocuri și 2 catedrale. În cadrul acestor unități de cult și-au desfășurat activitatea, ca angajați, un număr de 1.232 clerici (1.151 preoți și 81 diaconi),în anul 2012 fiind hirotoniţi 22 de preoţi şi 15 diaconi, numiţi în posturile vacante urmare concursului organizat la Centrul eparhial. În ceea ce privește organizarea vieții monahale, în anul 2012 au fost închinoviaţi un număr de 27 vieţuitori, au fost săvârşite 4 rasoforii, 11 tunderi în monahism şi 3 hirotonii întru ieromonah, numărul total al viețuitorilor din mănăstiri fiind 787 (261 călugări și frați și 526 monahii și surori).

I. Dintre activitățile administrativ-pastorale și patrimoniale ale Arhiepiscopiei Bucureștilor, desfășurate în anul 2012, amintim: înființarea a 8 parohii noi, târnosirea a 14 biserici, sfințirea cu agheasmă a altor 5 locașuri de cult, dintre acestea unele fiind resfinţite în urma recepţionării lucrărilor de consolidare, restaurare sau renovare. La acestea se adaugă punerea temeliei pentru 9 biserici noi, lucrările la cele 32 de biserici aflate în construcție și la cele 101 biserici la care se execută lucrări de consolidare sau restaurare, precum și 202 șantiere de pictură sau restaurarea picturii.

Referitor la bunurile imobile bisericești, în anul 2012, a fost finalizată intabularea dreptului de proprietate şi folosinţă asupra bunurilor imobile aparţinând unui număr de 10 unităţi locale de cult (alte 16 unităţi de cult au reuşit intabularea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile ce le aparţin şi au transmis copii de pe aceste înscrisuri Centrului eparhial) și, de asemenea, au fost finalizate definitiv şi irevocabil în favoarea părţii bisericeşti litigiile privind proprietatea bisericească pentru 3 unități de cult. În urma colaborării cu administrațiile publice locale, Arhiepiscopia Bucureștilor a primit, în anul 2012, 2 terenuri pe care vor fi construite lăcașuri de cult.

Fabrica de lumânări „Făclia Sfinţilor Români“ a Arhiepiscopiei Bucureștilor a continuat procesul de modernizare început în anii trecuți și a adăugat un nou produs pe lista sa, candela de dimensiuni medii (numită și de „tip 2”), lumânările constituind principala sursă de susținere a activităților eparhiei noastre.

Activitatea Serviciului Colportaj a înregistrat o creştere a volumului de vânzări şi o extindere a activităţii şi numărului magazinelor de desfacere. Amintim cu această ocazie deschiderea celui mai mare magazin de cărți, obiecte și veșminte bisericești din București, Galeriile „Cuvântul Vieții”. În anul 2012, veniturile din vânzarea de colportaj au constituit a doua sursă de susținere a activităților multiple ale Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Finalizată în anul 2011, cu fonduri proprii (50%) și cu ajutorul fondurilor europene (50%), a fost inaugurată oficial în anul 2012 Secţia de vinificaţie modernă de la gospodăria agricolă „Via Domnului” (Mănăstirea „Sfânta Maria” – Urlați). Secţia de vinificaţie a fost dotată cu utilaje şi echipamente performante, cu ajutorul cărora se procesează strugurii, obținându-se și depozitându-se vinul în conformitate cu reglementările legale în vigoare. Astfel este asigurată producerea unui vin liturgic de calitate pentru parohii și mănăstiri.

Pentru o mai bună gestionare a problemelor specifice cimitirelor parohiale din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor, în luna ianuarie 2012 a fost înființat un nou sector în cadrul Administrației eparhiale: Cimitire, monumente și servicii funerare. Astfel, a fost începută inspectarea tuturor cimitirelor parohiale din eparhie, trasându-se noi sarcini și direcții de activitate în vederea asigurării unor servicii de calitate (lucrări de construcție, curățenie și pază). De asemenea, a fost alcătuită o arhivă a cimitirelor din eparhie. În decursul anului 2012 au fost înființate 3 cimitire parohiale și au fost începute demersurile necesare pentru înființarea unui cimitir eparhial.

II. În ceea ce privește activitățile cultural–misionare desfășurate de Arhiepiscopia Bucureștilor în anul 2012, evidențiem activitatea editurii „Cuvântul Vieții” a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei. Dintre cele 28 de lucrări apărute anul trecut sub îngrijirea acesteia amintim volumele de studii: Sfântul Voievod Neagoe Basarab – ctitor de biserici şi cultură românească; Sfântul Botez – Lumina vieţii creştine. Florilegiu patristic; Taina Sfântului Maslu. Îndrumător teologic, liturgic şi pastoral; Manuscrisele psaltice de la Mănăstirea Sinaia; Pastoraţia bolnavilor; Ctitoriile Sfântului Voievod Neagoe Basarab. 500 de ani de la întronizarea sa ca Domn al Ţării Româneşti 1512-2012; Taina Sfântului Maslu şi îngrijirea bolnavilor; precum și volumul omagial: Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, 5 ani de slujire ca Arhiepiscop al Bucureştilor şi Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei. Continuitate şi înnoire.

Arhiepiscopia Bucureștilor s-a implicat, în anul 2012, în organizarea mai multor evenimente cu caracter cultural – misionar, din care amintim: Pelerinajul închinat Intrării Domnului în Ierusalim (07 aprilie 2012); Pelerinajul „Calea Sfinţilor”, 24-30 octombrie 2012, când au fost aduse la București o parte din moaștele Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina, vindecătorul de boli; simpozionul internaţional Taina Sfântului Maslu şi îngrijirea bolnavilor, organizat sub patronajul Arhiepiscopiei Bucureştilor (14-17 mai 2012); organizarea celei de-a patra Consfătuiri a Orthodox Mission Network (30 oct. – 02 nov. 2012); organizarea şi desfăşurarea Concursului Naţional de Creaţie Copilul învaţă iubirea lui Hristos; finalizarea primei etape a Proiectului Alege şcoala! şi premierea câştigătorilor (20 mai 2012); organizarea şi desfăşurarea programului Serile Catehetice; seria de conferințe Serile filocalice; Simpozionul naţional Hristos împărtăşit copiilor (11–13 sept.); programul special cultural-artistic Sfântul Nicolae în mijlocul copiilor (05 decembrie 2012) și implementarea, la nivelul întregii Eparhii, a Proiectului catehetic misionar săptămânal. De asemenea, au fost realizate trei proiecte adresate tinerilor: Copiii – solidari în faţa suferinţei, Cu aproapele în suferinţă și Pelerinajul – călătorie spre vindecarea bolilor sufleteşti.

Arhiepiscopia Bucureștilor, prin Centrul eparhial, protoieriile și parohiile sale, a continuat să fieși în anul 2012 cel mai mare susținător financiar al Ziarului Lumina, al postului Radio Trinitas și al postului TV Trinitas. Totodată, această Arhiepiscopie este și cea mai darnică eparhie în susținerea financiară a lucrărilor de construire a Catedralei Mântuirii Neamului.

În ceea ce privește învățământul teologic, la încheierea anului universitar 2011-2012 erau înscriși la toate specializările Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București, 1.204 studenți. La aceștia se adaugă și 188 masteranzi (69 ai Arhiepiscopiei Bucureștilor) și 59 doctoranzi (35 ai Arhiepiscopiei Bucureștilor). La Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Nifon Mitropolitul” din București au fost înscriși, pentru anul școlar 2011-2012, 197 elevi. La Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfânta Filoteea” – Mănăstirea Pasărea, au fost înscrise, pentru anul școlar 2011-2012, 97 eleve.

În învăţământul religios din școlile de stat, organizat în 868 unităţi de învăţământ preuniversitar, activează 765 profesori de Religie (504 titulari şi 261 suplinitori), 32 dintre aceștia având funcția de Director sau Director adjunct al instituțiilor respective.

În ceea ce privește patrimoniul sacru (liturgic), în anul 2012 s-a procedat la reluarea şi completarea procesului de inventariere şi fotografierea bunurilor culturale mobile aflate în patrimoniul unităţilor de cult din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureştilor, indiferent de vechimea lor istorică. Cu ocazia acestui amplu proces de verificare şi actualizare a inventarelor bunurilor culturale aflate în gestiunea parohiilor, s-a verificat şi completat evidenţa obiectelor de patrimoniu pe fişe tip B.O.R.. În Arhiepiscopia Bucureștilor funcționează în prezent 14 muzee şi colecţii de artă bisericească şi 4 depozite de conservare a patrimoniului bisericesc, fiind deservite de personal calificat (sunt atestaţi sau în curs de atestare un număr de 15 muzeografi, 10 gestionari custode sală şi 10 conservatori).

III. Activitatea social – filantropică a Arhiepiscopiei Bucureștilor, în anul 2012, a fost intensificată, mai ales că anul 2012 a fost declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române „Anul omagial al Tainei Sfântului Maslu şi îngrijirii bolnavilor în Patriarhia Română”.

Cea mai importantă realizare în acest domeniu a fost construirea, în incinta Parohiei „Sfântul Pantelimon” – Foişorul de Foc din Bucureşti (Protopopiatul II Capitală), a noului Centru de îngrijiri paliative „Sfântul Nectarie”, cu o capacitate de 28 de locuri pentru bolnavi aflaţi în fază terminală. Am sfinţit acest așezământ în data de 24 octombrie 2012 împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Efrem, Mitropolit de Ydra, Spetses şi Eghina din Grecia, care a adus la București moaștele Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina cu prilejul evenimentelor dedicate hramului Catedralei patriarhale. Noul centru medico-social este unul dintre cele mai moderne aşezăminte de îngrijiri paliative din ţară, furnizând servicii medico-sociale specializate persoanelor aflate în faza terminală a unor boli incurabile. Centrul are două etaje şi mansardă. Pe lângă spaţiile destinate bolnavilor, acesta mai cuprinde un paraclis, birouri de asistenţă socială, cabinete medicale şi cabinete pentru consiliere psihologică. Proiectul a fost realizat de Arhiepiscopia Bucureştilor în colaborare cu Patriarhia Română, cu sprijin financiar extern (Elveția și Germania), dar mai ales cu sprijinul Primăriei Sectorului 2 al Capitalei.

Totodată, în anul 2012 au fost desfășurate 17 programe sociale cu caracter permanent, dintre care cel mai amplu este: „Masa Bucuriei”, cu un număr de 40 unități ce desfășoară activități social-filantropice (15 parohii din București și Ilfov, 12 parohii din Ploiești – Prahova, 4 cămine de bătrâni, 3 trapeze de mânăstirii și 6 ONG-uri).

Dezvoltarea infrastructurii sociale a Arhiepiscopiei Bucureștilor s-a concretizat în anul 2012 prin inaugurarea Centrului de Zi pentru copii„Sfânta Muceniţă Sofia” (11 februarie 2012), prin preluarea farmaciei sociale Vasiliada, precum și prin preluarea de la Patriarhia Română a Asociației Diaconia, a cărei activitate a fost continuată și îmbunătățită.

În cursul anului 2012 – Anul Tainei Sfântului Maslu și al Îngrijirii Bolnavilor, Arhiepiscopia Bucureștilor a sprijinit persoane aflate în situație de dificultate și preoți de la parohiile sărace prin acordarea de ajutoare de urgență în cuantum total de 285.675 lei. Cele mai multe ajutoare de urgență au fost acordate din fondurile de asistență socială Filantropia de la Centrul Eparhial și protoierii și din fondul Păstorul cel Bun al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Sub coordonarea Centrului eparhial, își desfășoară activitatea 135 de preoți de caritate, care slujesc în 110 paraclise construite sau amenajate în curtea sau în interiorul unităţilor social medicale. În anul 2012a fost săvârşită slujba de târnosire a capelei din cadrul Institutului Național de Pneumoftiziologie Marius Nasta și a fost amenajată o capelă interioară la Spitalul Privat San Med cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, ambele fiind situate în București.

În anul 2012, la Mănăstirea Caraiman (Bușteni), a fost finalizat şi inaugurat Centrul cultural-pastoral „Sfânta Cruce”, un edificiu modern, în care se desfășoară conferințe, seminarii și pelerinaje, precum și tabere cu programe educaționale pentru copii și tineri din toată țara.

Înscriindu-se în prevederile programului-cadru de celebrare a „Anului omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor”, aprobat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în şedinţa de lucru din 17 februarie 2011, Arhiepiscopia Bucureștilor a desfășurat numeroase activități specifice și a organizat mai multe manifestări religioase, culturale, ştiinţifice, educative şi pastoral-misionare, unele dintre acestea continuând în programul pastoral-misionar al eparhiei şi pentru anii următori.

Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate activitățile realizate în folosul Bisericii, dar și celor care au sprijinit Arhiepiscopia Bucureştilor în lucrarea ei misionară, deopotrivă cler și credincioși, persoane fizice, instituții de stat centrale și locale, ONG-uri și firme private. Tuturor le dorim ani mulți cu sănătate și mântuire, pace și bucurie.

Ne rugăm Preasfintei Treimi să ne ajute și în anul 2013 să continuăm și să sporim activitățile misionare ale Arhiepiscopiei noastre în aceste vremuri de criză spirituală și materială, pentru a întări credința, speranța și iubirea creștină în viața Bisericii și a poporului nostru.

†DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române [http://www.basilica.ro]
Trimite
Powered by InterChat

π 0.02327 sec - PID: 12879