25

Cuvântul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române şi Locţiitor de Arhiepiscop al Buzăului şi Vrancei, la deschiderea şedinţei Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei de evaluare a activităţilor din anul 2012, în data de 05 februarie 2013:

În timpul anului 2012, activitatea Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei s-a desfăşurat sub multiple aspecte: administrativ-pastoral, cultural–misionar şi social–filantropic, cu multe realizări frumoase şi îmbucurătoare.

Astfel, în anul 2012, în Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei, au funcţionat un număr de 641 parohii, 130 filii, 11 paraclise, organizate în 12 protopopiate, precum şi 21 mănăstiri, 11 schituri şi 5 catedrale vechi şi noi. În cadrul acestor unităţi de cult şi-au desfăşurat activitatea, ca angajaţi, un număr de 718 clerici (712 preoţi şi 6 diaconi), în anul 2012 fiind hirotoniţi 22 de preoţi, numiţi în posturile vacante urmare concursului organizat de Centrul eparhial.

I. Dintre activităţile administrativ-pastorale şi patrimoniale ale Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei, desfăşurate în anul 2012, amintim: înfiinţarea a 2 parohii noi, târnosirea a 20 biserici, sfinţirea cu agheasmă a unor clopotniţe, aşezăminte sociale şi case parohiale noi, dintre acestea unele fiind resfinţite în urma recepţionării lucrărilor de consolidare, restaurare sau renovare. La acestea se adaugă punerea temeliei pentru 2 biserici noi, lucrările la cele 46 de biserici aflate în construcţie şi la cele 21 biserici la care se execută lucrări de consolidare sau restaurare, precum şi 56 şantiere de pictură sau restaurarea picturii, la care se adaugă construcţia a 60 case de prăznuire aflate în diferite stadii.

Principala sursă de susţinere a activităţilor Eparhiei noastre o constituie Fabrica de lumânări care funcţionează, în prezent, cu o linie modernizată în anul 2011 şi care în anul 2012 a avut o producţie de 143.295 kg lumânări şi 2.587 kg tămâie.

De-a lungul anilor s-au depus eforturi mari, ca în prezent, după 20 de ani de la apariţia legilor fondului funciar, să se reuşească redobândirea a cca. 95% din terenuri şi păduri, atât din proprietăţile Centrului Eparhial, cât şi din cele aparţinătoare unităţilor din subordine.

La momentul actual, în judeţul Buzău, au fost redobândite toate proprietăţile mănăstirilor, iar în judeţul Vrancea sunt procese pe rol în legătură cu proprietăţile a trei mănăstiri: Rogozu, Valea Neagră şi Lepşa.

Clădirile au fost recuperate în totalitate.

S-a reuşit, de asemenea, trecerea cimitirelor parohiale din domeniul public sau privat al comunelor, unde au fost înscrise abuziv, în cel al parohiilor. În judeţul Buzău s-a reuşit rezolvarea acestei probleme în totalitate, iar în judeţul Vrancea doar câteva parohii nu au rezolvat această problemă.

Un fenomen nou este apariţia cimitirelor private, Primăria Buzău autorizând două cimitire. Autorizaţia a fost contestată în instanţă, acum aflându-se în procedura de recurs, deoarece Tribunalul Buzău a respins acţiunea iniţială.

În derulare se află procedura de întocmire a cărţilor funciare în ceea ce priveşte, cu prioritate, curtea bisericii şi cimitirele.

Acolo unde nu există titluri de proprietate, preoţii sunt sprijiniţi în acţiunile în constatarea proprietăţii, formulând aceste acţiuni şi reprezentându-i în instanţă, folosind atât arhiva parohiei şi a protoieriei, cât mai ales, arhiva Centrului Eparhial, care este sistematizată pe parohii şi bine păstrată.

Pentru o mai bună gestionare a problemelor specifice cimitirelor parohiale din cuprinsul Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei, în luna iunie 2012 a fost înfiinţat un nou sector în cadrul Administraţiei eparhiale: Cimitire, monumente şi servicii funerare. Astfel, a fost începută inspectarea tuturor cimitirelor parohiale din eparhie, trasându-se noi sarcini şi direcţii de activitate în vederea asigurării unor servicii de calitate (lucrări de construcţie, curăţenie şi pază). De asemenea, au fost începute demersurile necesare pentru înfiinţarea unui cimitir eparhial.

II. În ceea ce priveşte activităţile cultural – misionare desfăşurate de Eparhia aceasta în anul 2012, în sprijinul activităţii pastoral-misionare, social-caritative, a promovării culturii teologice, a sprijinirii învăţământului teologic şi predării Religiei, Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei a tipărit, din iniţiativa şi cu binecuvântarea Chiriarhului, cărţi, reviste, pliante, broşuri şi icoane care să vină în sprijinul acestei lucrări (de apărare a dreptei credinţe, de promovare a culturii teologice, a învăţământului teologic seminarial şi a educaţiei religioase în şcolile de stat).

Menţionăm că mai multe parohii din Eparhia Buzăului şi Vrancei, având binecuvântarea Chiriarhului locului, publică ziare şi foi religioase, care evidenţiază activitatea pastoral-misionară la nivelul unităţilor bisericeşti respective şi, totodată, explică şi apără dreapta credinţă în faţa atacurilor prozelitismului sectar care, din păcate, n-a încetat nici chiar după apariţia Legii cultelor (nr. 489/2006) care promovează relaţii paşnice între culte.

Evidenţiem activitatea editurii Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei prin cele 6 lucrări apărute anul trecut sub îngrijirea acesteia: Revista „Glasul Adevărului”, Anuarul „Almanah bisericesc”, Rugăciuni şi învăţături de credinţă, monografia „Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei – date istorice şi imagini”, lucrarea de istorie bisericească „Noi ctitorii bisericeşti la Întorsura Carpaţilor”, precum şi volumul omagial: „Slujba ta fă-o deplin”.

Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei a contribuit, în anul 2012, la organizarea mai multor evenimente cu caracter cultural – misionar, dintre care amintim: Pelerinajul închinat Intrării Domnului în Ierusalim (07 aprilie 2012); Pelerinajul cu Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Dălhăuţi, în toată eparhia, în vreme de secetă (8 – 16 august 2012); organizarea unei procesiuni religioase în ziua de 17 august 2012, cu icoana Maicii Domnului de la biserica „Adormirea Maicii Domnului” în oraşul Râmnicul Sărat, precum şi diferite pelerinaje organizate de parohii împreună cu credincioşii acestora; organizarea, în cadrul Proiectului catehetic „Hristos împărtăşit copiilor” a Concursului de miniproiecte de educaţie social-filantropică numit „Copilul învaţă iubirea lui Hristos” şi selectarea pentru faza naţională a proiectului „Şi ei sunt bunicii noştri” realizat de copii din Centrul rezidenţial „Sfânta Maria” din localitatea Sătuc; continuarea derulării Proiectului Alege şcoala! cu cea de a IV-a etapă, având ca temă „În Biserică şi în şcoală, educaţie pentru viaţă” şi premierea câştigătorilor; continuarea proiectului „Centrul parohial pentru copii şi tineret” desfăşurat la momentul actual în 5 centre şi iniţierea Proiectului „Calea Mântuirii”, care îşi propune integrarea familiei în comunitatea bisericească.

Centrul eparhial al Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei a continuat să fie şi în anul 2012 un susţinător constant al postului Radio Trinitas şi al postului TV Trinitas. Totodată, această Arhiepiscopie este printre primele trei eparhii în ceea ce priveşte susţinerea financiară a lucrărilor de construire a Catedralei Mântuirii Neamului.

În ceea ce priveşte învăţământul teologic, la încheierea anului şcolar 2011-2012 erau înscrişi la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Chesarie Episcopul” din Buzău 203 elevi. De asemenea, la finalul aceluiaşi an, la Liceul Teologic Ortodox „Sfântul Epifanie al Ciprului” – Mănăstirea Răteşti, au fost înscrise 52 eleve.

În învăţământul religios din şcolile de stat, în unităţile de învăţământ preuniversitar, activează 326 profesori de Religie (164 titulari şi 162 suplinitori), toţi având studii teologice superioare.

În Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei există mai multe muzee cu specific eclesiastic: Muzeul bisericesc al Eparhiei Buzăului şi Vrancei; Colecţia de artă veche bisericească de la sediul Protoieriei Focşani I; Muzeul Mănăstirii Ciolanu; Muzeul Mănăstirii Răteşti; Muzeul Mănăstirii Sihastru; Muzeul Mănăstirii Dălhăuţi; Muzeul Mănăstirii Rogozu ş.a. Tot la acest capitol trebuie amintite şi micile muzee bisericeşti amenajate în parohii, precum: „Sf. Apostol Andrei“ – Buzău, Protoieria Buzău I; Vadu Paşii, Protoieria Mărăcineni; Goideşti şi Bozioru, Protoieria Pârscov; Soveja, Protoieria Panciu.

III. Activitatea social – filantropică a Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei, în anul 2012, a fost intensificată, mai ales că anul 2012 a fost declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române „Anul omagial al Tainei Sfântului Maslu şi îngrijirii bolnavilor în Patriarhia Română”.

În acest sens, Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei a desfăşurat multiple activităţi specifice şi a organizat numeroase manifestări religioase, culturale, ştiinţifice, educative şi pastoral-misionare, unele dintre acestea continuând şi pentru anii următori.

Astfel, în anul 2012, au fost desfăşurate programe sociale cu caracter permanent, între care amintim: 10 Cantine sociale cu 480 beneficiari; 3 Centre de zi pentru copii cu 50 beneficiari; 2 centre de zi pentru vârstnici cu 18 beneficiari; 5 centre de tip familial cu 75 beneficiari; 1 grădiniţă cu 60 beneficiari; 1 locuinţă protejată cu 18 beneficiari; 13 centre de informare şi consiliere cu 1200 beneficiari; 2 campusuri de tabără cu 1600 beneficiari.

În cursul anului 2012 – Anul Tainei Sfântului Maslu şi al Îngrijirii Bolnavilor, Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei a sprijinit persoane aflate în situaţie de dificultate şi preoţi cu patru sau mai mulţi copii, prin acordarea de ajutoare de urgenţă în cuantum total de 213.157 lei. Cele mai multe ajutoare de urgenţă au fost acordate din fondurile de asistenţă socială Filantropia, din fondul Mila Creştină al Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei, precum şi din fondurile Centrului Eparhial

Totodată, urmare Pastoralei Sfântului Sinod, citită în prima duminică din Postul Naşterii Domnului şi a colectei organizate ulterior, au fost adunate produse agricole şi alimentare, dar şi îmbrăcăminte.

Beneficiarii acţiunilor au fost un număr de 2.685 familii sărace şi cu mulţi copii, din care 3.868 adulţi şi 5.568 copii. Rezultatul colectei în bani a fost de 430.043 lei, iar al colectei în produse şi bunuri a fost de 4.400 kg produse agricole, 11.120 kg produse alimentare, 3.305 kg îmbrăcăminte, 525 pachete.

În acelaşi duh al ajutorării semenilor, sub coordonarea Centrului eparhial, îşi desfăşoară activitatea 10 preoţi de caritate, care slujesc în 10 capele construite sau amenajate în curtea sau în interiorul unităţilor social – medicale, militare sau a penitenciarelor.

Tot cu prilejul Anului omagial dedicat Sfântului Maslu şi îngrijirii bolnavilor, s-au desfăşurat consfătuiri în cele 12 protopopiate, după un program stabilit, între 15 – 25 mai 2012, consfătuiri la care a participat şi Chiriarhul locului, vrednicul de pomenire Arhiepiscopul EPIFANIE, povăţuind pe cei prezenţi.

Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Chesarie Episcopul” din municipiul Buzău a răspuns îndemnului adresat de Patriarhia Română instituţiilor de învăţământ teologic de a derula activităţi care să pună în lumină aspecte ale Tainei Sfântului Maslu şi ale îngrijirii bolnavilor de către Biserică, organizând un colocviu cu tema respectivă, în data de 5 iunie 2012, cu binecuvântarea Chiriarhului.

Pe parcursul anului 2012, în semestrul I, s-au ţinut cercuri pastoral-misionare în fiecare protoierie, după un program aprobat, în prealabil, de Centrul Eparhial, în cadrul cărora s-a oficiat Taina Sfântului Maslu, iar, la sfârşit, un preot desemnat a ţinut un cuvânt de învăţătură în prezenţa unui număr important de preoţi şi credincioşi, dezbătându-se pe larg tema „Sfântul Maslu”.

La unele dintre cercurile pastoral-misionare a participat şi Chiriarhul locului şi, de fiecare dată, a adresat un cuvânt de învăţătură duhovnicească.

Dar tema anului s-a dezbătut pe larg şi la întrunirea preoţilor de la Liceul Teologic Ortodox „Sfântul Epifanie – Arhiepiscopul Ciprului” de la Mănăstirea Răteşti, care s-a desfăşurat, pe grupe, în perioada 2 iulie – 10 august 2012.

După încheierea consfătuirilor cu preoţii, a urmat consfătuirea stareţilor şi stareţelor din eparhie, avându-se în vedere aceeaşi temă.

Tot în vara anului 2012 au avut loc şi cursurile cântăreţilor, la Mănăstirea Ciolanu.

La toate cursurile menţionate mai sus, pe lângă dezbaterea generală, s-a urmărit şi înlăturarea inovaţiilor şi practicilor neortodoxe referitoare la săvârşire Tainei Sfântului Maslu.

Mulţumim lui Dumnezeu pentru ajutorul dăruit în activitatea bogată din anul 2012, dar şi celor care au sprijinit Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei în lucrarea ei misionară, deopotrivă cler şi credincioşi, persoane fizice, instituţii de stat centrale şi locale, ONG-uri şi firme private. Tuturor le dorim ani mulţi cu sănătate şi mântuire, pace şi bucurie.

Ne rugăm Preasfintei Treimi să ajute această Arhiepiscopie şi în anul 2013 să poată continua frumoasa şi bogata activitate desfăşurată în anul 2012 sub îndrumarea harnicului Arhiepiscop EPIFANIE al Buzăului şi Vrancei, trecut la Domnul în data de 7 ianuarie 2013.

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
Locţiitor de Arhiepiscop al Buzăului şi Vrancei

 

Comentarii

Comentarii

Mai multe formate de scriere poți găsi dând click aici.
Cum trebuie să scrii: ca să vezi:
(text încadrat între steluțe) *italic înclinat* italic înclinat
(text precedat și urmat de câte 2 underline) __bold îngroșat__ bold îngroșat
(text între paranteze drepte, urmat imediat de adresa link, între paranteze rotunde) [TEXT](http://www...) (dacă dai click pe "TEXT", ești condus către adresa link) TEXT
(semnul exclamării, urmat imediat de descrierea imaginii între paranteze drepte, urmată imediat de adresa imaginii, între paranteze rotunde) ![DESCRIERE](http://www...) (imagine inclusa în text - vezi imaginea recomandată, scoasă de la adresa indicată)
(o steluță și un spațiu înaintea rândului) * element listă 1
* element listă 2
* element listă 3
  • element listă 1
  • element listă 2
  • element listă 3
(text precedat și urmat de câte 2 ~) ~~text tăiat~~ text tăiat
(text precedat de 2 #) ## subtitlu

subtitlu

Detalii despre site-ul: LONews
Favorit pentru
< 100
utilizatori rețea
Online
107
pe acest site
Marchează între favoritele tale siteul LONews
Creează-ți propria pagină de informare în acest domeniu, aici! Participă cu informația ta, care poate fi utilă celorlalți!
Creează și Promovează
Trimite
Powered by InterChat

π 0.08537 sec - PID: 2122