124

1 martie 2018 - Sfânta Cuvioasă și frumoasă Muceniță Evdochia

Publicat în urmă cu 5 luni, în Lonews
Astăzi, 1 martie 2018, credincioșii ortodocși o cinstesc în mod deosebit pe Sfânta Cuvioasă prea-lăudată și prea-înțeleaptă Muceniță Evdochia, de Dumnezeu insuflată, cea care - prin ajunare și înfrânare - și-a veștejit săltările trupului, surpând - cu pătimirea - măiestriile vrăjmașului. Primind sămânța cea dumnezeiască în brazdele inimii, a înflorit însutit (ca un pământ gras) spicul muceniciei, păstrându-se în grânarele cele înțelegătoare - prin puterea Duhului, Care a prefăcut-o și a schimbat-o cu darul, "întru mai bună schimbare". Omorând patimile trupului - prin ostenelile înfrânării - a înviat morții (cu porunca sa făcătoare de viață), acum locuind în ceruri, împreună cu mucenicii - săvârșindu-și bine alergarea muceniciei, prin ajutorul Duhului - rugându-se pentru toți cei ce o laudă cu credință. O, Sfântă Evdochia, de Dumnezeu fericită! - pentru luptele tale cele îndoite, pe tine te-a încununat Iisus, Iubitorul de oameni și Mântuitorul nostru. Doamne, Iisuse Hristoase, Cuvioasa Muceniță Evdochia, părăsind cele veselitoare și de multe feluri ale vieții și ridicând pe umeri Crucea, a venit să Ți se facă Ție mireasă, strigând cu suspinurile lacrimilor: Nu mă lepăda pe mine păcătoasa, Cel Ce cureți pe cei păcătoși! Să nu treci cu vederea lacrimile datoriilor mele cumplite! Ci, primește-mă ca pe păcătoasa aceea care Ți-a adus Ție mirul, să aud și eu: "Credința ta te-a mântuit, mergi în pace!". Suflete nepocăit, nu ai câștigat pocăința! Ce te zăbovești? Tăierea morții se apropie și sfârșitul a sosit ca furul, aleargă și cazi către Născătoarea de Dumnezeu!Cântare către Sfânta Cruce si către Născătoarea de Dumnezeu: Doamne, Iisuse Hristoase, ceea ce Te-a născut, văzându-Te răstignit, striga: "Ce este această taină străină ce văd, Fiul meu? Cum mori răstignit pe lemn cu trupul, Dătătorule de viață?" Să cântăm Domnului cântare de biruință, că S-a prea-mărit! - Celui Ce a povățuit pe poporul său prin Marea Roșie. Sfântă Mucenița Evdochia, risipește - cu razele rugăciunilor tale - întunecarea cea din neluare aminte, care s-a pus peste mine! - cel ce te laud pe tine.

Astăzi, 1 martie, o cinstim pe Sfânta Cuvioasă frumoasă Muceniță Evdochia, cea pe care mreaja cuvintelor celor insuflate de Dumnezeu a vânat-o ca pe o desfătare a mesei celei nemuritoare și îndulcirii dumnezeiești. Lepădând ea cele pământești, a moștenit, după vrednicie, cununa nestricăciunii și desfătarea cea veșnică. Părăsind materia cea de multe feluri a lumii stricăcioase, a luat comoară nerăpită. Preacurată Fecioară Născătoare de Dumnezeu, Dumnezeu Cuvântul Cel întrupat din tine m-a dezlegat din osânda morții, pentru îndurările milostivirii Sale! "Sfântă cinstită Muceniță Evdochia, văzând în ceruri bucuria măririi, semnul pocăinței tale, te-ai luminat cu botezul!" Născătoare de Dumnezeu, mă rog ție, îndreptează toată dorirea mea către Cel născut din tine, scăpându-mă de patimi! Doamne, Tu ești întărirea celor ce aleargă la Tine! Tu ești lumina celor întunecați și pe Tine Te laudă duhul meu!

Astăzi, 1 martie, o cinstim pe Sfânta Cuvioasă Muceniță Evdochia, cea întocmai cu îngerii, care, luminându-se cu raza dumnezeiască, a parăsit întunericul înșelăciunii și a primit viață nematerialnică (încă fiind în trup) și, umplându-se de daruri ale Duhului, i-a înviat pe cei morți doar prin grăirea sa înaintea lor. La sfârsit, s-a împodobit, pentru aceasta, cu cununa muceniciei dumnezeiești și l-a rușinat pe vicleanul (cel rău). Sfântă Muceniță Evdochia, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de greșeli celor ce serbează cu dragoste sfântă pomenirea ta! Născătoare de Dumnezeu, îmi aduc aminte de judecată și mă înspăimântez, cugetând la faptele mele viclene: cum voi răspunde eu, ticălosul, Judecătorului? Iar, privind către icoana ta prea-lăudată Doamnă, primesc răsuflare de durerile mele. Pentru aceasta, nu trece cu vederea rugăciunea robului tău, căci m-am deznădăjduit desăvârșit și, căzând, strig ție: Preasfântă, milostivește-te, ca să-mi fie mie milostiv Fiul tău și Domnul în ziua Judecății! - că nu am altă nădejde eu, nevrednicul robul tău!Cântare către Sfânta Cruce si către Născătoarea de Dumnezeu: Văzând Mielușeaua (Fecioara Preacurată) pe Mielușelul și Păstorul și Mântuitorul spânzurat (atârnat, răstignit) fară dreptate pe Cruce, a strigat plângând: "Vai mie, prea-iubite Fiule! Vai mie, Fiule prea-dorite, cum voi suferi (răbda) să văd atâta privire? Mă rup la cele dinlăuntru, și inima mea arde! Ci, o Preabunule, săvârșește cuvintele Tale și scoală-Te curând, dând tuturor bucurie și mântuire! - celor ce laudă cu credință pătimirea Ta prea-curată. Doamne, am auzit taina iconomiei Tale, am înțeles lucrurile Tale și am prea-mărit Dumnezeirea Ta!

Astăzi, 1 martie, o cinstim pe Sfânta Cuvioasă Muceniță Evdochia, cea care, "prea-covârșind cu podoaba trupului", a înflorit asemenea (după vrednicie) frumusețea cea sufletească, strălucind prin osteneli. Prin învățăturile cele sfinte ale lui Gherman, nebăgând în seamă necuviințele cele mai dinainte, "a luat judecata cea prin luminare îndurătoare". A pierdut toată asuprirea înșelăciunii, având pe Arhanghel povățuitor al luminii adevărului - care îi descoperea ei arătări dumnezeiești Născătoare de Dumnezeu, tu, Preacurată Stapână, îmblânzește furtuna valurilor sufletului meu, dându-mi scăpare din vifor și din valul întreit al păcatului! Doamne, mânecând (îndeptându-mă către Tine în zori), strig Ție: Mântuiește-ne pe noi! Că Tu ești Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu știm!

Astăzi, 1 martie, o cinstim pe Sfânta cinstită Cuvioasă Muceniță Evdochia, cea care, spălându-și cu lacrimi noroiul faptelor, a strălucit mai mult decât soarele, prin baia botezului. Nici bogăția, nici dezmierdările, nici bătăile, nici moartea, nici zgârieturile, nici sabia nu au putut să o despartă de Dumnezeu. "Îngrășându-se" pe ea cu focul pătimirii, s-a arătat nemistuită de munci. Iubind pe Mirele Cel cinstit, s-a pus pe sine, din dragostea îndrăgitorilor stricăcioși, întru dorirea cea nestricăcioasă. Născătoare de Dumnezeu, arde spinul cel stufos al patimii mele, cu Focul care nu a ars pântecele tău dumnezeiesc! Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ai născut pe Pricinuitorul liniștii Hristos, îmblânzește valul cel sălbatic al patimilor mele, Preasfântă Stăpână! Mult-milostive Hristoase Dumnezeul nostru, dă-mi mie haină luminoasă, Cel Ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină!

Astăzi, 1 martie, o cinstim pe Sfânta cinstită Cuvioasă prea-lăudată Muceniță Evdochia, cea care nevoindu-se vitejește întru pătimirea sa, ne luminează cu vărsarea minunilor, pe noi cei ce alergăm întru biserica sa dumnezeiască. Biserica cea răbdătoare de chinuri s-a arătat ca o pârgă, dobândind în mijloc grădina nemuririi - trupul cel cinstit al acesteia - și cei ce cuprind roadele ei, se luminează tare cu ramurile, iar privind se minunează, cum cu adevarat trupul cel mort izvorăște tămăduiri, înțelepțind pe toți! Pentru aceasta, veniți toți, acum, împreună cu mine, umilitul, ca - spurcăciunea curățind-o - să scoatem darul! Sfântă Muceniță Evdochia, noi dănțuind te rugăm, prea-cuvioasă, să ne mântuim de neputințele cele sufletești și să scoatem darul tamăduirilor!

Astăzi, 1 martie, o cinstim pe Sfânta Cuvioasă Muceniță Evdochia, cea din cetatea Iliupolei (Eparhia Livanisia - Fenicia), de pe vremea împărăției lui Traian, care fusese necredincioasă și închinătoare la idoli, petrecându-și viața sa, mai întâi, "cu neastâmpărare și în desfrânări", atrăgând cu frumusețea și cu bună-cuviința feței sale și strângând astfel avere multă. Crezând, mai târziu, în Hristos și auzind cuvintele chemătoare la pocăință, ale unui monah oarecare Gherman, s-a botezat de către Episcopul Teodot, prin descoperiri dumnezeiești pe care le-a văzut: un înger i s-a arătat ținând-o de mână, apoi suindu-se la ceruri. A văzut, apoi, pe sfinții îngeri "cum se veseleau de întoarcerea ei", dar și cum "oarecarele negru și înfricoșat la chip scrâșnea cu dinții și striga că i se face strămbâtate (nedreptate) de va fi lipsit de dânsa". Pentru aceasta, și-a împărțit toată averea și, dând-o săracilor, s-a făcut călugăriță, mergând la mănăstire. Petrecând pe calea nevoinței, a fost adusă în fața lui Aurelian (care preluase împărăția de la Traian), fiind pârâtă de către cei ce mai înainte îi fuseseră " îndrăgitori". O cinstim pe cea care, fiind adusă în fața împăratului și înviindu-i acestuia fiul mort, l-a atras pe împărat la credința în Hristos. Peste mai mulți ani, fiind cercetată de guvernatorul cetății Iliupolei și făcând iar minuni, a fost eliberată. A fost ucisă de sabie, în timpul guvernatorului Vichentie (care a urmat lui Diogen), luând astfel cununa cea nestricăcioasă a muceniciei. Se cinstește astăzi, odată cu: Sfânta Cuvioasă Domnina, din Cir; cu Sfinții Mucenici Marcel și Antonie, care s-au săvârsit prin foc; Sfinții Mucenici Silvestru și Sofronie, care s-au săvârșit prin sabie; Sfântul Nestorian, care s-a săvârșit prin sabie; Sfinții Mucenici Harisie, Nichifor și Agapie. Cu sfintele lor rugăciuni, Doamne miluiește-ne și ne mântuiește pe noi! Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat! - cântăm și noi asemenea tinerilor care merseseră oarecând din Iudeea în Babilon, iar cu credința Treimii au călcat văpaia cuptorului. (Daniel, 3, 14)

Astăzi, 1 martie, o cinstim pe Sfânta Cuvioasă Muceniță Evdochia, cea care s-a arătat ca o moștenitoare a vieții și mântuită de moartea cea stricătoare de suflet. Înviind prin rugăciunea sa pe cei morți, striga lui Hristos: "Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat!".Astăzi, 1 martie, o cinstim pe Sfânta Cuvioasă frumoasă Muceniță Evdochia, cea care fiind, mai înainte, casă păcatului, s-a curățit pe sine, arătându-se lui Dumnezeu casă sfințită și îmbunătățită, strigând:

"Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat!".Astăzi, 1 martie, o cinstim pe Sfânta Cuvioasă Muceniță Evdochia, cea care "îngrășându-se" cu sudorile sihăstrești, s-a arătat măslin roditor. Topindu-se cu sabia muceniciei și cu vărsarea sângelui său, striga:

"Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat!". Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ai născut pe Mielușelul Care ridică păcatele lumii, fiind eu zdrobit de răutate și "însărcinat" (îngreunat) de păcate cumplite, Fecioară Stăpână, păzește-mă de stăpânirea acestora!

Astăzi, 1 martie, o cinstim pe Sfânta Cuvioasă Muceniță Evdochia, cea care - sălășluindu-se în ea foc nematerialnic și cărbune dumnezeiesc - i-a ars pe chinuitori, păzind-o pe ea nevătămată. A luat răsplătiri pentru sudorile sale dumnezeiești, primind revărsările tămăduirilor, omorând boli și înviind morți. Născătoare de Dumnezeu Fecioară, înviază sufletul meu cel omorât de dezmierdări, că tu singură, fără de ispită bărbătească, ai născut Viața! Lăudați-L și-L preaînălțați întru toți vecii, pe Împăratul ceresc pe Care Îl laudă oștile îngerești!

Astăzi, 1 martie, o cinstim pe Sfânta Cuvioasă mărită Muceniță Evdochia, cea care s-a dezlegat din cele vremelnice, primind "săvârșitul doririlor", mutându-se - prin sabie - către Dumnezeu. A strălucit - cu mucenițele, ca o muceniță, și cu cuvioasele, ca o începătură a sihaștrilor - arătându-se făcătoare de minuni. Născătoare de Dumnezeu, singură (doar) pe tine te am, Maica lui Dumnezeu - ca o folositoare dumnezeiască și nădejde adevărată - ca să mă mântuiesc din păcate și din primejdii! Născătoare de Dumnezeu, cu adevărat te mărturisim pe tine Fecioară Curată - cei mântuiti prin tine, mărindu-te pe tine, noi cu cetele cele fără de trupuri!

Slavă milostivirii Tale celei multe și pogorârii Tale, Doamne, iubitorule de oameni!Slavă smereniei Tale negrăite, Stăpâne!(o alcătuire după cronici străvechi: Lăcașuri Ortodoxe® martie 2018 - www.lacasuriortodoxe.ro [http://www.lacasuriortodoxe.ro] )
Trimite
Powered by InterChat

π 0.01476 sec - PID: 28009