181
Astăzi, 28 februarie 2018 (nefiind an bisect), pe lângă Sfântul Cuvios Vasile Mărturisitorul și Sfântul Sfințit Mucenic Proterie, Patriarhul Alexandriei, credincioșii ortodocși îi cinstesc aparte și pe Sfinții Cuvioși Ioan Casian și Gherman, din Dobrogea - Casian Romanul - slujba sfântului punându-se la După-cinare. ("După-cinarea” sau "Noptânda" este "Pavecerniță" - slujbă ținută după Vecernicie, începând cu ora 16.00 - ceasul al 10-lea - încheind ciclul slujbelor de seară. În unele mânăstiri și catedrale, Pavecernița se săvârșește în tindă (pronaos) sau chiar la chilie, de către fiecare monah în parte. În biserici de mir - cu enoriași - se săvârșește de obicei în naos).

Astăzi, 28 februarie 2018, îl cinstim pe cugetătorul fericit de Dumnezeu Sfântul Cuvios Ioan Casian Romanul, care vieţuind îngerește pe pământ, s-a numărat cu cetele celor fără de trup. Ridicând Crucea pe umerii săi, a urmat Dumnezeului tuturor şi a omorât - prin ostenelile înfrânării - patimile pierzătoare de suflet, făcându-se vas curat primitor Duhului. Sfinte Cuvioase Casian, roagă-te lui Dumnezeu, pentru toți cei ce te laudă!

Astăzi, 28 februarie, îl cinstim pe cugetătorul de Dumnezeu, Sfântul Cuvios Ioan Casian Romanul, care, lipindu-se pururea de Dumnezeu - cu postiri și privegheri - s-a arătat mai înalt decât toată dulceața lumii și, luminându-se neîncetat cu suișuri bune, a izvorât râuri de învățături care adapă inimile credincioșilor și dau cunoștință de mântuire. Luminându-i-se de sus cugetul înțelepțit, a strălucit lumină de învățătură, prin care se luminează adunarea călugărilor, mântuindu-se de întunecarea patimilor. Pentru aceasta, se serbează totodeauna pomenirea sa, mărind pe Domnul măririi, Cel Ce pururea l-a mărit pe acesta ca pe unul ce s-a nevoit și a biruit șarpele cel mult meșteșugit. Încununându-și cu bunătăți dumnezeiești viața, a purces către Dumnezeu... Sfinte Cuvioase Casian, roagă-te pentru toți cei ce te laudă! Născătoare de Dumnezeu, aducându-mi aminte de ceasul încecării (Judecății), mă cutremur gândind la mulțimea greșelilor mele: ce voi răspunde? Pentru aceasta, strig către tine cu lacrimi fierbinți: Ceea ce ai născut pe Hristos, mărgăritarul Cel curat, spală întinăciunea sufletului meu, de rușinea ce va să fie și mă mântuiește! Cântare către Sfânta Cruce și către Născătoarea de Dumnezeu: Fecioara strigă, tânguindu-se: "O, bunătatea Ta! O, milostivire mai presus de gând! O,, multa-suferire și răbdarea Ta, Cuvântule Cel mai înainte fără de început! Cum, Cel Ce ești fără de moarte ai iubit a muri? Mare taină văđ, însă mă închin pătimirilor Tale, pe care de voie le-ai răbdat!". Sfinte Cuvios Ioan Casian, ne rugăm ție, cere nouă de la Dumnezeu, mântuire de greșeli - cei care lăudăm cu credință, pomenirea ta sfântă!

Astăzi, 28 februarie, îl cinstim și serbăm pomenirea, purtătorului de Dumnezeu, prea-fericitului Sfânt Cuvios Ioan Casian Romanul, care, cu plecarea sa în tot chipul către Dumnezeu, s-a ferit de toate bolile "pătimicioase", ca un vrednic de laudă, făcându-se lumină și îndumnezeindu-se prin împărtășirile fără de materie. S-a făcut doctor sufletelor, îndreptând prin dar, cu învățăturile sale dumnezeiești, cugetele sihaștrilor și arătându-le lor "prea-ales", calea care duce către viața veșnică. Născătoare de Dumnezeu Preacuartă, te-ai arătat mai aleasă decât toată zidirea cea văzută și nevăzută, pururea Fecioară, că ai născut pe Ziditorul, precum bine a voit a Se întrupa în pântecele tau! Roagă-L pe Acesta, cu îndrăzneală, să se mântuiască sufletele noastre!

Astăzi, 28 februarie, îl cinstim pe Sfântul Cuvios prea-lăudat și prea-înțelept părinte Ioan Casian Romanul, pe care Hristos (Lumina celor întunecați) l-a arătat stea întru înălțime luminătoare Bisericii, podoaba sihaștrilor. Râvnind Celui Ce a primit Crucea și a mântuit lumea (râvnind lui Hristos), s-a răstignit lumii prin patimi, biruind viclenirile diavolilor. Umplându-şi inima de înțelepciune, a izvorât adâncime de învățătură, adăpând cetele sihaștrilor, prin Duhul Sfânt. Născătoare de Dumnezeu, rogu-mă, tămăduiește - prin mijlocirile tale, Preacurată - sufletul meu care s-a îmbolnăvit de patimi și de tot felul de năvaliri ale diavolilor celor prea-răi! Doamne, a înflorit pustiul ca crinul - Biserica cea stearpă - prin venirea Ta! - întru care s-a întărit inima mea!

Astăzi, 28 februarie, îl cinstim pe Sfântul Cuvios Ioan Casian Romanul, cel care, încuviințându-se, s-a dăruit lui Dumnezeu și, luminându-se cu tot felul de bunătăți, a strălucit ca Soarele, luminând neîncetat - cu lumina învățăturilor sale dumnezeiești - inimile tuturor celor ce îl cinstesc. Sfinte Cuvioase Ioan Casian, roagă-te neîncetat lui Hristos, pentru cei ce te laudă cu dragoste fierbinte! Către Născatoarea de Dumnezeu să alergăm noi păcătoșii, cu nevoințe, și să cădem cu smerenie, strigând cu pocăință, din adâncul sufletului: Stăpână, milostiveşte-te spre noi și ne ajută! Sârguiește, că pierim de mulțimea păcatelor! Nu întoarce pe robii tăi deșerți (lipsiți), că numai pe tine te avem ajutătoare! Cântare către Sfânta Cruce și către Născătoarea de Dumnezeu: Doamne Iisuse Hristoase, văzându-Te pe Tine răstignit pe Cruce (Care Te-ai născut din Tatăl Cel fără început) ceea ce Te-a născut fără de durere, a strigat: "Vai mie, prea-iubite Iisuse, cum Te-ai răstignit de bună voie acum, Fiule, de către oamenii cei fără-de-lege, Cel Ce ești mărit de îngeri ca un Dumnezeu? Pe Tine Te laud, îndelung-răbdătorule!Astăzi, 28 februarie, îl cinstim pe cuprinsul și purtătorul de Dumnezeu Sfântul Cuvios pururea-pomenit prea-fericit Părinte Ioan Casian Romanul, cel ale cărui săltări ale trupului s-au supus (prin nevoințe) Duhului și, cu învățăturile sale sfințite, a descoperit toate viclenirile și pândirile înșelătorului. Omorându-se lumii de bună-voie, a luat moştenire viața cea viitoare și a scris legi spre îndreptarea și săvârșirea pustnicilor. În sufletul său s-a sălășluit darul Duhului și l-a arătat mai presus decât toate cugetele trupului și de cursele înșelătorului. "Purtându-se pe bunătățile sale", "s-a răpit" și bucurându-se, s-a odihnit întru lăcașurile cerești, primind, după vrednicie, daruri pentru ostenelile sale. Văzând prin oglindă (cu gând curat) frumusețea lui Hristos, a stat nemișcat ziua și noaptea, "primind de acolo aratările dumnezeiești". Adăpându-se cu izvoarele lacrimilor, ca un pom cu ramurile înalte, a adus ca roade faptele bune, care veselesc dumnezeiește cugetele tuturor.

Născătoare de Dumnezeu, Preacurată fecioară, ai născut negrăit pe Cel mai presus de vreme (făcându-Se sub vreme), Care a luminat pe cuvioșii cei ce au făcut vitejie prin credință și a smerit "pe șarpele începătorul răutății". Născătoare de Dumnezeu Fecioară, din tine răsărind Viața cea mai presus de gând, a omorât pe vrăjmasul cel ce ne-a omorât pe noi toți, și a înviat lumea, care neîncetat te laudă pe tine!

Astăzi, 28 februarie, îl cinstim pe Sfântul Cuvios Părintele nostru Ioan Casian Romanul, cel care a umblat pe calea cea strâmtă si, prin cuvintele sale, a arătat-o pe dânsa tuturor, prin care cei ce umblă bine intră către desfătarea raiului. Viața sa a fost cuvioasă şi sfârşitul fericit şi cinstit, fiind împreună-vorbitor cu sfinţii îngeri. A lepădat somnul lenevirii și, priveghind în priviri și în fapte, a vieţuit îngerește pe pământ, ca un purtător de Dumnezeu, fericit. Făcându-se cuvios, s-a dat lui Dumnezeu și, luminându-se cu faptele bune, a strălucit ca un soare (prin lumina învățăturilor sale dumnezeiești), luminând inimile credincioșilor care îl cinstesc pururea. Născătoare de Dumnezeu, poftindu-te pe tine Iisus Cel făcător de frumusețe, ca pe o împodobită și prea-frumoasă, S-a născut cu trup din tine si m-a îndumnezeit pe mine, pentru milostivirea Sa cea fara măsură! Doamne, fiind eu înconjurat întru adâncul greșelilor, chem adâncul milostivirii Tale cel neurmat: Dumnezeule, scoate-mă din stricăciune! Sfinte Cuvioase Ioan Casian Romanul, roagă-te cu dinadinsul lui Hristos Dumnezeu, pentru cei ce te laudă pe tine cu dragoste călduroasă!

Astăzi, 28 februarie, îl cinstim pe Sfântul Cuvios Părintele nostru mărturisitor Ioan Casian Romanul, cel din cetatea Romei (Casimcea din Dobrogea fiind considerată vatra sa străbună), care de la începutul vieţii sale a avut dragoste de învățătură, deprinzând filozofia și astronomia, învățând bine Dumnezeiasca Scriptură. Și-a împodobit viața cu curăție de feciorie, părăsindu-și patria și intrând ca monah în schit, spunându-se la multă nevoință. A "înconjurat" toate mânăstirile Egiptului și Tebaidei, Muntele Nitriei și al Asiei, al Pontului și Capadociei și întregul Răsărit, de unde a adunat vieţile tuturor părinților și "petrecerile și nevoințele lor". Acestea sunt adeverite și de scrierile sale, "pline de toată iscusirea, înțelepciunea și folosul", alături de alte învățături mult-folositoare pe care le-a scris. Este cinstit astăzi, împreună cu Sfântul purtător de Dumnezeu Gherman, tot din nordul Dobrogei, din părinti străromâni, fiind din acelaşi sat și contemporan cu Sfântul Ioan Casian, prieten și împreună-viețuitor până la moarte. Cu sfintele rugăciuni ale Sfântului Cuvios Ioan Casian, Doamne miluiește-ne și ne mântuiește pe noi! Amin!

Astăzi, 28 februarie, îl cinstim pe înțelepțitul de Dumnezeu Sfânt Cuvios prea-fericit Părinte Ioan Casian Romanul, cel care îndumnezeindu-se cu totul cu plecările cele prea-luminate, s-a arătat luminător neapus, cugetător de Dumnezeu. A strălucit cu Cuvântul Cel mântuitor, Care luminează înțelegerile noastre - ale tuturor celor ce îl lăudăm pe el. Limba sa - "întingându-se ca o trestie" - a scris arătat legea cea mântuitoare și "a dat tipar", cu care se îndreptează, bucurându-se totdeauna, toate adunările călugărilor. A izvorât "din destul" înțelegeri de mântuire și graiuri care gonesc necunoștința de la inimi. Sfinte Cuvioase Ioan Casian, te cinstim cu credință, săvârșind noi pomenirea ta prea-sfântă! Născătoare de Dumnezeu, te-ai făcut comoară măririi dumnezeiești și scaun în chip de foc, pe care S-a odihnit Cuvântul, întrupându-Se pentu bunătatea sa "cea desăvârșit". Preacurată, roagă-L pe Acesta să se milostivească şi să ne miluiască pe noi! Mântuitorule, pe spatele mele făcătorii patimilor au lucrat cumplit nelegiuire, şi nu pot să mă uit către Tine, eu robul Tău! Ci, prin rugăciunile Sfântului Tău Cuvios Casian, milostivește-Te spre mine!

Astăzi, 28 februarie, îl cinstim pe Sfântul Cuvios Părinte Ioan Casian Romanul care s-a arătat ca un rob al lui Hristos, ca un slujitor credincios și ispravnic al tainelor Lui, ca un povățuitor nerătăcit, tămăduind patimile sufletelor și ale trupurilor noastre, în veci! Sfinte Cuvioase Părinte Ioan Casian, roagă-te pentru noi, acum, Mântuitorului Dumnezeu, dumnezeiescule vioase, să ne mântuiască de primejdiile rele și de boli amare și de stricăciune, pe noi cei ce Îl prea-înălțăm pe Dânsul în veci! Născătoare de Dumnezeu Fecioară, fiind slăbit ticălosul meu suflet de multe împresurări ale celui rău, fă-l sănătos prin rugăciunile tale cele întărite, ca să te măresc întru toți vecii! Toate lucrurile, lăudați-L pe Domnul, și Îl prea-înălțați întru toți vecii! - pe Cel Ce S-a pogorât în cuptorul evreiesc cel cu foc și a prefăcut văpaia în răcoreală (Daniel 3, 14).

Astăzi, 28 februarie, îl cinstim pe purtătorul de Dumnezeu prea-cinstit, Sfântul Cuvios Părinte Ioan Casian Romanul, cel căruia i s-a dat tărie de la Dumnezeu, ca să piardă căpteniile țiitorului lumii. Făcând cu adevărat vitejie mare, s-a numărat cu cetele cuvioșilor, veselindu-se. Cuvintele insuflate de Dumnezeu, ale limbii sale dumnezeiești, ne miros nouă dulce ca un trandafir, că s-a făcut miros lui Dumnezeu, Cel Ce S-a întrupat pentru noi pentru mila cea fără măsură. Să săltăm, oamenilor, dănţuind duhovnicește, veselindu-ne acum întru pomenirea Sfântului Casian! Să cântăm lui Dumnezeu cu laudă, Celui Ce este minunat întru sfinți și sfințește pe cei ce-L cinstesc pe dânsul cu credință! Născătoare de Dumnezeu, ai înnoit firea strămoşului, care era stricată, născând, mai presus de fire, pe Ziditorul a toată firea, rămânând Fecioară - pe Care, văzându-L răstignit pe Cruce te văitai, Maică Fecioară! Născătoare de Dumnezeu prea-lăudată, pe tine te mărim! - căci Fiul Părintelui Cel fără de început Dumnezeu și Domnul S-a arătat nouă, întrupându-Se din tine, ca să lumineze cele întunecate și să adune cele risipite.

Slavă milostivirii Tale celei multe și pogorârii Tale, Doamne, iubitorule de oameni!Slavă smereniei Tale negrăite, Stăpâne!(o alcătuire după cronici străvechi: Lăcașuri Ortodoxe® februarie 2018 - www.lacasuriortodoxe.ro [http://www.lacasuriortodoxe.ro] )
Trimite
Powered by InterChat

π 0.01378 sec - PID: 28009