139
Astăzi, 28 februarie 2018, credincioșii ortodocși îl cinstesc în mod aparte pe Preacuviosul Părintele nostru Vasile Mărturisitorul (împreună nevoitor cu Sfântul Cuvios Mărturisitor Procopie Decapolitul - cinstit în urmă cu o zi). 2018 nefiind un an bisect, tot astăzi Biserica îi cinstește în mod aparte și pe Sfinții Cuvioși Ioan Casian și Gherman, din Dobrogea (slujba acestora punându-se, în locul datei de 29 februarie, în ziua de 28 la "După-cinare").

Astăzi, 28 februarie îl cinstim pe Preacuviosul Părintele nostru cel dumnezeiesc Vasile Mărturisitorul, care dorind fericirea cea mai presus de cuget a socotit înfrânarea desfatare, sărăcia bogăție, "ne-averea" avere îndestulată, cumpătarea cinste de bună-mărire. Pentru aceasta, a aflat dorirea cea după gqndul său, sălășluindu-se în lăcașurile sfinților. A savârșit "alergarea nevoinței fără întoarcere" si a păzit credința, luând cununa dreptății, pe care i-a gătit-o Hristos - Cel Ce dă plată după vednicie și hărăzește daruri și răsplătiri după osteneli. Sfinte Cuvioase Vasile Mărturisitorul, roagă-te lui Dumnezeu, insuflate, ca și noi acum să le dobândim!

Astăzi, 28 februarie îl cinstim pe cel care s-a făcut bine-plăcut lui Dumnezeu ("prea cu asupră" / mai presus comparativ cu alții, cu stăruință), pe Sfântul Cuvios înțelepțit Părintele nostru fericit Vasile Mărturisitorul, cel care a veștejit - prin înfrânare și prin rugăciune neîncetată - patimile trupești și a înecat - cu ploile lacrimilor - pe șarpele cel înșelător. Pentru aceasta, Iisus, Iubitorul de oameni și Mântuitorul sufletelor noastre, l-a împodobit pe Sfântul Cuvios și înțelepțit de Dumnezeu Vasile, cu daruri cerești... Născătoare de Dumnezeu, Preacurată Maică Fecioară, schimbă acum slăbiciunea și slăbănogirea sufletului meu, întru tărie și să fac și să lucrez - întru puterea temerii de Dumnezeu - îndreptările lui Hristos! - ca să scap de focul cel nestins și să dobândesc moştenirea cea cerească si viața cea fară de sfârșit, bucurându-mă totdeauna, Stăpână, prin mijlocirea ta! Cântare către Sfânta Cruce și către Născătoarea de Dumnezeu: Văzând Preacurata pe Hristos Iubitorul de oameni răstignindu-Se și împungându-Se cu sulița în coastă, plângea strigând: "Ce este aceasta, Fiul meu? Ce Ți-a răsplătit poporul cel nemulțumitor, pentru binele pe care l-ai făcut lui? Și, Te sârguiești să mă lipsesc de Tine, Fiule prea-iubite? Mă înspăimântez, Milostive, de răstignirea Ta cea de bună voie!".

Astăzi, 28 februarie îl cinstim pe Preacuviosul prea-fercit Părinte Vasile Mărturisitorul, cel care punând temeiul (având temelie, bazându-se, întemeindu-se) pe piatra credinței, nu s-a înspăimântat de năvălirile ispitelor, ci a rămas neclintit, ca un părtinitor al bunătății și purtător al numelui împărăției (Vasile, derivat din Basileios - Basileus, însemnând "Împărat"). Darul Preasfântului Duh l-a îmbărbătat pe el să sufere (rabde) desimea bătăilor dureroase, arătându-l purtător de biruință împotriva tiranului cel cu cuget deșert. L-a "aflat" (găsit) pe înțeleptul ostaș și pătimitor împreună Procopie - care "s-a procopsit pururea întru bunătăți" - cu care bucurându-se împreună, a săvârșit mucenicia pătimrii celei tari. Născătoare de Dumnezeu prea-lăudată - folositoare și pricinuitoare (născătoare; prilej) a mântuirii - pe tine te pun zid nesfărâmat vieții mele, ca pe ceea ce ai născut pe Dumnezeu, Făcătorul de bine a toată zidirea!

Astăzi, 28 februarie, îl cinstim pe Sfântul Cuvios Părinte Vasile Mărturisitorul, cel ce și-a îndreptat cu osârdie inima către Dumnezeu, petrecând cu cuviință în darul sihăstriei și al mărturisirii. Luând asupra sa "ostășire" și toată înarmarea Crucii, a biruit "pe balaurul cel înțelegător și pe leul cel simțitor". S-a nevoit, păzind cu bună credință "cea după chip a sufletului cuvioșilor" (rânduiala cuvioșilor), cinstind Chipul Cel curat al lui Hristos, împreună cu Sfântul Cuvios Procopie. Născătoare de Dumnezeu Preacurată, prin tine s-a binecuvântat firea noastră - care mai înainte era părtașă blestemului și stricăciunii - și s-a împărtășit nestricăciunii! Doamne Iisuse Hristoase, de Tine se veselește Biserica Ta, strigând: Doamne, Tu ești puterea mea şi scăparea şi întărirea! Astăzi, 28 februarie, îl cinstim pe Sfântul Cuvios Părinte, grăitor de cele dumnezeiești, Vasile Mărturisitorul, care a iubit cu bună-credință sărăcia lui Hristos, lepădând bogăția stricăcioasă și mărirea trecătoare, ridicând pe umerii săi Crucea, umblând bucurându-se pe cărarea cea strâmtă, călcând (prin toată înfrânarea) dulcețile trupești, ajungând (prin pătimrirea rea) la lărgimea cea dumnezeiască a raiului. Născătoare de Dumnezeu, Iosif s-a înspăimântat văzând, mai presus de fire, întru zămislirea ta cea fără sămânță, ploaia cea de pe lână, rugul cel nears în foc, toiagul cel odrăslit al lui Aaron - logodnicul și păzitorul tău, mărturisind, a strigat preoților: "Fecioara naște, și după naștere iarăși rămâne Fecioară!" Cântare către Sfânta Cruce și către Născătoarea de Dumnezeu: Stând Mielușeaua cea cu totul fără prihană lângă Crucea Mielului și Mântuitorului, se zdrobea cu plânsuri cumplite și privind, înspăimântându-se, striga: "Ce este această nouă și străină vedere? Fiule prea-dulce, cum voind acestea le suferi? Cum rabzi de voie răstignire și moarte de ocară? O, Fiule, prea-măresc a ta pogorâre, cea mai presus de cuvânt!". Doamne Iisuse Hristoase, văzându-Te Biserica pe Tine ridicat pe Cruce, Soarele dreptății, "a stat în a sa rânduială", strigând: Mărire puterii Tale, Doamne! Sfinte Cuvioase Părinte Vasile, cât este de frumoasă răbdarea ta, prea-fericite, că întru căruntețe arătai tărie de tinerețe, cu care strigai: Mărire puterii Tale, Doamne!

Astăzi, 28 februarie, îl cinstim pe Sfântul Cuvios Părinte Vasile Mărturisitorul, care fiind împreunat prin dragoste cu Stăpânul său și îmbrăcat cu ajutorul Lui, nu a simțit durerile trupului, ci cântând striga: "Mărire puterii Tale, Doamne!".

Fiind numit cu numele împărăției cerești, a mers pe calea care duce la ea, cu un gând cu Sfântul Procopie, care striga: Mărire puterii Tale, Doamne! Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ai născut neispitită de nuntă și te-ai arătat iarăși, dupa naștere, Fecioară! Pentru aceasta, cu glasuri neîncetate și cu credință neîndoită strigăm ție: Bucură-te Stăpână! Doamne, Tu ai venit lumina mea în lume, lumina cea sfântă, care întorci dintru întunericul necunoștinței pe cei ce Te laudă pe Tine cu credință! Astăzi, 28 februarie, îl cinstim pe purtătorul de Dumnezeu, Sfântul înțelept Cuvios prea-fericit și prea-sfințit Părinte Vasile Mărturisitorul, cel care s-a nevoit luminat, defăimând semeția cea împietrită a lui Leon și gândul lui cel necunoscător. Aflând pe Procopie - care era întocmai la osteneli - a săvârșit chinuirea prin multe feluri de "procopsiri" (îmbogățiri, înaintări), încununându-se dumnezeiește. Acum, prin cuget, Îl vede pe Hristos Cel dorit, "ale cărui arătări de departe prin faptă le vedea". Cuprins de dragostea împărăției celei de sus, cu vitejie, nu a luat seama la gândul fără socoteală și poruncile și dogmele împăratului pământesc. S-a nevoit dezbrăcându-se de cele pământești și îmbrăcându-se cu puetere dumnezeiască, s-a aratat purtător de cunună, biruind împotrivirea tiranilor cei fără de Dumnezeu. Luând de sus descoperire dumnezeiască, a ieșit din mijlocul gâlcevelor şi, sihăstrind cu cuviință, a luat lucrarea minunilor și darul de a tămădui boli. Născătoare de Dumnezeu, pe tine te punem înainte armă nesfărâmată împotriva vrăjmașilor! Pe tine te avem întărire și nădejde mântuirii noastre, Mireasă dumnezeiască! Născătoare de Dumnezeu, iată, acum s-a împlinit predicarea profeţilor, tu născând, Fecioară, pe Cel predicat de demult de profeți, "Care împlinește cele mai înainte cu darul Duhului". Doamne, Biserica strigă către Tine: "Voi jertfi Ție cu glas de laudă!", curățindu-se de sângele diavolilor, cu Sângele curs prin milostivire din coasta Ta!

Astăzi, 28 februarie, îl cinstim pe Sfântul Cuvios Părinte Vasile Mărturisitorul, din vremea împărăției lui Leon Isaurul, luptătorul cu icoanele. Lăsând cele ale lumii s-a făcut monah, stând cu nevoință împotriva luptătorilor cu icoanele. A fost prins și chinuit foarte tare, băgat în temniță, neînduplecându-se cu firea și mărturisind adevărul până la moarte, având ca ajutor, împreună, pe Sfântul Procopie. Îl cinstim pe cel care, murind tiranul, a ieșit din temniță și a îndemnat pe mulți spre fapta bună, întorcându-i spre dreapta-credință, bucurându-se și mulțumind lui Dumnezeu, pe Care din pruncie L-a dorit. Este cinstit astăzi, alături de: Sfântul Sfințit Mucenic Proterie, Patriarhul (Arhiepiscopul) Alexandriei; Sfântul Mucenic Nestor; Sfintele femei Chira și Marana; cei 6 mucenici din Egipt, săvârșiți prin sabie; Sfinții Apostoli Nimfa și Evvul, care s-au săvârșit cu pace; Preacuviosul Varsu, Episcopul Damascului, care s-a săvârșit cu pace; Sfântul Mucenic Avrichie, care s-a săvârșit prin sabie; Sfânta nouă Muceniță Chirana prea-înțeleapta din Tesalonic, care s-a săvârșit prin chinuri în anul 1651; (iar în anii care nu sunt bisecți, cu Sfinții Cuvioși Ioan Casian și Gherman, din Dobrogea). Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne miluiește-ne și ne mântuiește pe noi! Amin! Doamne, bine ești cuvântat în Biseica măririi Tale! - strigăm și noi asemenea tinerilor lui Avraam, din cuptorul perșesc, care erau aprinși cu pofta bunei-credințe mai mult decât cu văpaia focului.

Astăzi, 28 februarie, îl cinstim pe Sfântul Cuvios Părinte Vasile Mărturisitorul, cel lucrat ca o holdă și curățit prin chinuire, luminat cu răbdare întru sihăstrie, pe care l-a primit Hristos, Căruia Îi striga: Bine ești cuvântat în Biserica măririi Tale, Doamne! Fiind întărit cu putere dumnezeiască, i-a înfruntat pe toți, cei ce se lepădau ca nişte nebuni de Cinstitul Chip al lui Hristos, strigând: Bine ești cuvântat în Biserica măririi Tale, Doamne! Maică Fecioară, noi toţi credincioșii te lăudăm pe tine, Curată, ca pe o Născătoare de Dumnezeu și Împărăteasă a toată zidirea, şi strigăm ție: Bucură-te! Bine ești cuvântată tu între femei, Preacurată Stăpână!

Astăzi, 28 februarie, îl cinstim pe purtătorul de Dumnezeu, Sfântul Cuvios prea-fericit Părinte Vasile Mărturisitorul, cel care și-a adus trupul și cugetul spre jertfă lui Hristos, ca o ardere de tot, cu focul cunoștinței de sine și prin văpaia chinurilor, strigând: Toate lucrurile, lăudați pe Domnul! Și-a gonit vrăjmașii și gonindu-l ei pe el, s-a ridicat peste cei semeți - văzându-i uciși pe cei ce l-au bătut - strigând: Toate lucrurile, lăudați pe Domnul! S-a arătat nouă, ucenicilor, ca un viteaz îndoit, căci pe lângă sihăstria sa dintâi a răbdat foarte bărbătește și chinuirea, având pătimitor împreună ucenic pe Sfântul Procopie, care striga: Toată zidirea, lăudați pe Domnul! Trecând mai presus de toată simțirea, bucurându-se cu dragoste, s-a mutat către Stăpânul, culegând bogăția luptelor sale, veselia îngerească și desfătarea nesfârșită a raiului. Aflând nădejdea celor fericiți, împreună cu ucenicul și pătimitorul său, ca un purtător de chinuri, veselindu-se împreună, privesc în veac spre cei ce săvârșesc serbarea lor. Mutându-se de la pământ către sălășluirea cerească, purtând cununi - unde sunt cetele sfinţilor și oștile dumnezeiești ale îngerilor - mântuiesc prin rugăciunile lor adunarea ucenicilor. Născătoare de Dumnezeu, pe tine te numim, Preacurată, ușa cerurilor, cea purtătoare de lumină, prin care a trecut Dumnezeu și S-a întrupat - Cel mai înainte fără de trup - ca un Dumnezeu și întocmai la ființă cu Tatăl, Căruia strigăm: Toate lucrurile, lăudați pe Domnul! - asemenea lui Daniil care, întinzându-și mâinile a încuiat gurile leilor cele deschise în groapă, și asemenea tinerilor cei iubitori de bună-credință care, încingându-se cu fapta bună, au stins puterea focului. Născătoare de Dumnezeu, rupe lanțurile greșelilor mele și ale celor ce te laudă! Maica lui Dumnezeu, încetează pornirile supărărilor! Zdobește tulburarea păcatului, sfărâmă viforul primejdiilor, Maică Fecioară! Născătoare de Dumnezeu, veselindu-ne, pe tine te mărim! - căci Hristos, piatra Cea netaiată de mână, Cea din capul unghiului, s-a tăiat din tine, Fecioară, muntele cel netăiat, adunând firele osebite (Dumnezeu și Om).

Slavă milostivirii Tale celei multe și pogorârii Tale, Doamne, iubitorule de oameni!Slavă smereniei Tale negrăite, Stăpâne!(o alcătuire după cronici străvechi: Lăcașuri Ortodoxe® februarie 2018 - www.lacasuriortodoxe.ro [http://www.lacasuriortodoxe.ro] )
Trimite
Powered by InterChat

π 0.01015 sec - PID: 27763