126
Astăzi, 26 februarie, credincioșii ortodocși îl cinstesc în mod deosebit pe Sfântul prea-fericit părintele nostru Ierarh Porfirie, lauda arhiereilor, Episcopul Gazei, cel care curățindu-și întinăciunea sufletului, cu râurile lacrimilor sale, a stins văpaia patimilor păcatului şi, schimbând haina în porfiră (haină împărătească), umblă totodeauna între cele cerești, veselindu-se în veci. Împodobit cu înălțările dumnezeiești ale Ortodoxiei, s-a pus în sfeșnic vrednic lucrător, culegând cu adevărat plata ostenelilor sale, luând daruri de la Dumnezeu. Ca un "tăinuitor al mesei celei înfricoșate", de aici, de jos, aduce jertfa cea fără materie și dumnezeiască, în ceruri, Domnului, privind pururea făra materie către noi, cu rugăciunile sale cele mijlocitoare către Preasfânta Treime! Născătoare de Dumnezeu, fiind eu viscolit de noianul păcatelor, strig către tine, alergând la noianul cel lin al rugăciunilor tale: Mântuiește-mă, întinzând dreapta ta cea puternică, mie, servului tău, Preacurată! Cântare către Sfânta Cruce și către Născătoarea de Dumnezeu: "Iată, că am văzut sabia care mi-a trecut acum prin inimă, Fiule, precum mai înainte mi-a zis odinioară, când Te vedeam că ești mai frumos decât toți fiii pământenilor! Că Te-ai răstignit de voia Ta pe cruce, împreună cu tâlharii, ca și cum ai fi fost făcător de rele!". "Să cântăm cântare de biruință Domnului, Cel Ce a povățuit pe poporul Său prin Marea Roșie, că S-a prea-mărit!" Sfinte Ierarhe Porfirie, vrând eu să laud această pomenire a ta, purtătorule de lumină, roagă-te să mi se dea din cer strălucirea cea purtătoare de lumină! Astăzi, 26 februarie, îl cinstim pe Sfântul cuvios prea-înțelept Ierarh Porfirie, Episcopul Gazei, cel care din scutece s-a dat pe sine cu totul Domnului, lipindu-se de El cu sufletul și cu inima. Omorându-și, mai înainte, patimile prin sihăstrie, s-a făcut preot Celui Ce stăpânește viața și moartea. Păstorind turma sa sfințită, cu toiagul dogmelor sale, la păşune de viață, a bine-plăcut lui Dumnezeu. Luminând, cu lumina cunoștinței dumnezeiești, pe cei din noaptea celor rele, i-a arătat, prin credință, părtași zilei. Fiind el împodobit cu înăltimea bunătăților, Dumnezeu l-a pus în sfeșnic înalt, ca să lumineze pe cei credincioși. Născătoare de Dumnezeu, primind în pântecele tău ploaia Cea cerească, ai uscat ploile păcatului! Mântuiește-mă, cu rugăciunile tale, de săgețile vrăjmașului și de cugetele ce năpădesc fără de milă inima mea, Preacurată! "Doamne, Tu ești întărirea celor ce aleargă la Tine, Tu ești lumina celor întunecaţi și pe Tine Te laudă duhul meu!" Astăzi, 26 februarie, îl cinstim pe Sfântul părinte cinstit Ierarh Porfirie, mai marele Episcop al Gazei, cel care, fiind întărit pe piatra credinței înțelepte, care a poftit piatra pe care Daniil a vazut-o odinioară - pe Hristos Dumnezeul nostru - și-a înălțat glasul și gândul către Ziditorul, lovind "cu praștia sa" pe vrăjmașii care îi supărau trupul. Născătoare de Dumnezeu Preacurată, ai înnoint prin naşterea ta firea pământenilor, cea stricată de patimi, și ai întors pe toți, din moarte la viața cea nestricăcioasă! Pentru aceasta, după datorie, te fericim cu credință, Fecioară Prea-mărită (după cum, tu însăți ai zis mai înainte)! Cântare către Sfânta Cruce și către Născătoarea de Dumnezeu: Fecioară cu totul fără de prihană, Maica lui Hristos Dumnezeu, prin sufletul tau sfânt a trecut sabie, când ai văzut răstignit, de voie, pe Fiul și Dumnezeul tău, pe Care, binecuvântându-L, nu înceta rugându-L să ne dăruiască nouă iertare de greșeli! "Doamne, am auzit taina iconomiei Tale, am înțeles lucrurile Tale și am prea-mărit dumnezeirea Ta!"

Astăzi, 26 februarie, îl cinstim pe Sfântul prea-sfințit cuvios Ierarh Porfirie, Episcopul Gazei, cel care le-a vestit, celor cu cugetele deșarte, "pe Cuvântul a fi întocmai lucrător cu Tatăl", trăgându-i spre buna-credință și dăruindu-i pe ei Dumnezeului tuturor. A înviat, cu suflările de viață, pe ceea ce era aproape de ceasul de pe urmă, spre a doua naștere a ei, și pe mulți. Cu rugăciunile de toate nopțile şi cu stările în picioare de toate zilele, și-a făcut inima sălaș Dumnezeului tuturor. Născătoare de Dumnezeu, fiind eu omorât, m-ai înviat din nou, Preacurată, ca una ce ai născut Viața cea ipostatică (înfățișată), pe Fiul și Cuvântul Tatălui! Doamne, luminează-ne pe noi cu poruncile Tale, și cu braţul Tău cel înalt, dă-ne nouă pacea Ta, Iubitorule de oameni!

Astăzi, 26 februarie, îl cinstim pe Sfântul prea-cinstit și prea-înțelept Ierarh Porfirie, Episcopul Gazei, cel care tăind din rădăcină mărăcinii cei iubitori de îndulcire, a rodit spicul bunei-credințe. A deschis, cu ploile rugăciunilor sale, cerurile și a împărțit ploaie pe pământ, înecând neghinele ereticilor. Cu ajutorul Duhului dumnezeiesc, a îndreptat tot poporul și cetatea, scăpându-le din viforul nedumnezeirii, la limanul vieții. Născătoare de Dumnezeu, din toate neamurile, numai pe tine te-a ales Ziditorul și ne-a zidit pe noi din nou, locuind întru tine, pururea Fecioară!

Astăzi, 26 februarie, îl cinstim pe Sfântul prea-ales Ierarh Porfirie, Episcopul Gazei, grăitorul de cele dumnezeiești, cel care a dobândit dorirea cea adevarată, înfrânându-și prin postire patimile și, bucurându-se, a mers către Dumnezeu, stând înaintea "doririi celei desăvârșite", ca un îndreptător al ierarhilor și păstorilor. Ca unul ce s-a îmbogățit cu credința corifeului Sfânt Apostol Petru, a ucis pe femeia cea făcătoare de rău (cu cuvântul său cel tăietor al credinței), care semăna cu viclenie învățăturile lui Manent, cele făcătoare de stricăciune. Sfinte Ierarhe Porfirie, Cel Ce S-a înălțat "de a sa bună voie" pe Cruce pricepându-ți frumusețea sufletului, ți S-a arătat Întins pe ea, și a dat în mâna ta paza ei, aratându-ți dragostea, "și unirea cea desăvârșită către dânsa". Născatoare de Dumnezeu, cel intâi zidit fiind omorât și supus stricăciunii (Adam), născând tu fecioară Marie pe omorâtorul morții, l-ai adus la nestricăciune și, întrupând pe Dumnezeu, i-ai arătat cerești pe pământeni, Preacurată! Către Domnul voi vărsa rugăciunea mea și vou spune Lui suferințele mele! - că s-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea s-a apropiat de iad. Și, ca Iona (Iona, 2), mă rog: Dumnezeule, scoate-mă din stricăciune!

Astăzi, 26 februarie, îl cinstim pe Sfântul prea-fericit înțelepțit de Dumnezeu Ierarh Porfirie, Episcopul Gazei, cel care fiind înfrumusețat cu obiceiurile sale prea-sfintite, s-a luminat cu haina arhieriei, iar cu înălțările tămăduirilor s-a împodobit, rugându-se neîncetat pentru noi toți! Pomenirea înțeleptului Porfirie strălucește mai mult decât soarele, cu strălucirile minunilor, luminând toată făptura și gonind înșelăciunea idolilor, înmulțindu-i pe credincioși și veselindu-i pe toți! Căci, făcând spre plăcere lui Dumnezeu pe pământ, a luat darul minunilor, tămăduindu-i pe toți, stând cu totul luminat înaintea Treimii, iar acum rugându-se neîncetat pentru noi toți!

Astăzi, 26 februarie, îl cinstim pe Sfântul Ierarh Porfirie, Episcopul Gazei, cel care fiind din Tesalonic, din părinți bogați și de neam bun, s-a dus în Egipt, unde a intrat într-un schit ca monah și, după 5 ani, a mers la Ierusalim, luminând pe mulți necredincioși, cu cuvântul său. A fost hirotonit preot, de Patriarhul Pravlie al Ierusalimului, apoi Hirotonit Episcop al Gazei (de către "Ion Episcopul Cezareei Palestinei, împreună cu alți episcopi). Făcând multe minuni, a întărit pe credincioși, întorcând la dumnezeiasca cunoștință mulți necredincioși. Văzând cum credincioșii săi erau nedreptățiți de stăpânitorii Gazei (închinători la idoli și eretici) s-a dus la Constantinopol, unde s-a întâlnit, plângându-se pentru aceasta, cu Sfântul Ioan Gură de Aur (pe atunci Patriarh) şi, fiind dat în grija lui Amantie Cuvicularie și dus în fața împărătesei, i-a profețit acesteia despre pruncul care urma să i se nască. Bucuros și uimit de profeție, împăratul a mulțumit lui Dumnezeu, împărăteasa născând pe Teodosie cel tânăr şi chemându-l pe cuvios pentru a-l binecuvânta, cu promisiunea de a îndeplini orice dorință va avea acesta. Îl cinstim astăzi pe cel care a cerut, astfel, împărăției să fie izgoniți slujitorii idolești și ereticii. Împlinind cele cerute, a plecat de la împărateasă cu aur și "200 de monede de cheltuială", ca să zidească biserică. Sosind în eparhia sa, a sfărâmat toate celelalte capiști idolești, gonindu-i pe toți ereticii, iar peste capiștea lui Marnas, pe care a ars-o, a făcut biserică, "după forma ce i-a dat împărăteasa Eudoxia". A luminat, mai apoi, și a facut multe minuni în eparhie, mutându-se către Domnul "în 24 de ani, 11 luni și 8 zile". Este cinstit în aceeași zi cu: Sfânta Mucenița Fotini, samarineanca, cu care a vorbit Hristos la fântănâ, și cei dimpreună cu dânsa: Sfânta Anatoli (a doua soră a Sfintei Fotini), care s-a săvârșit prin sabie; Sfânta Foto, a treia soră a Sfintei Fotini, care s-a săvârșit prin sabie; Sfânta Fotis, a patra soră a Sfintei Fotini, care s-a săvârșit mucenicește; Sfânta Paraschevi, a cincea soră a Sfintei Fotini, care s-a săvârșit prin sabie; Sfânta Chiriachi, a șasea soră a Sfintei Fotini, care s-a săvârșit prin sabie; Sfântul Mucenic Iosi, fiul Sfintei Fotini, care s-a săvârșit prin sabie; Sfântul Fotinos, celălalt fiu al Sfintei Fotini, care s-a săvârșit prin sabie; Sfântul Sevastian Ducele, care s-a săvârșit prin sabie; Sfântul Mucenic Victor, care s-a săvârșit prin sabie; Sfântul Mucenic Hristodul, care s-a săvârșit prin sabie; Sfântul nou Mucenic Ioan Calfa, mărturisitor în Constantinopol în anul 1575, care s-a săvârșit prin sabie. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne miluiește-ne și ne mântuiește pe noi! Amin! Bine ești cuvântat Doamne Dumnezeule, în veci! - strigăm şi noi asemenea tinerilor evrei care au călcat cu îndrăzneală în cuptor văpaia, schimbând focul, în rouă.

Astăzi, 26 februarie, îl cinstim pe Sfântul Ierarh Porfirie, Episcopul Gazei, cel care, păstorind miei la verdeața adevărului, s-a adus Păstorului Hristos ca un miel, strigând: "Bine ești cuvântat Doamne Dumnezeule, în veci!".

Astăzi, 26 februarie, îl cinstim pe Sfântul părinte Ierarh de trei ori fericit Porfirie, Episcopul Gazei - cel căruia Iisus Hristos i-a dat lui daruri, pentru ostenelile sale, așezându-l în lăcașurile cele nestricate - pe cel ce striga: "Bine ești cuvântat Doamne Dumnezeule, în veci!". Hristos a împodobit viața sa cu minuni multe, "de care dorind striga': "Bine ești cuvântat Dumnezeule, în veci!". Născătoare de Dumnezeu, milostiveşte-te de mă mântuieste, Fecioară care ai născut pe Milostivul Dumnezeu Cuvântul şi, cu lumina cea de la tine, luminează-mă, ca să strig: Bine este cuvântat rodul pântecelui tau, Preacurată!

Astăzi, 26 februarie, îl cinstim pe Sfântul cuvios Ierarh de trei ori fericit Porfirie, Episcopul Gazei, preadicator sfințit prea-fericit, cel cu al cărui cuvânt înțelept s-a surpat "meșteșugitorul răutății", iar inimle credincioșilor s-au veselit dumnezeiește. Este așezat împreună cu adunarea părintilor şi se veselește împreună cu duhurile cuvioșilor, strigând: "Lucrurile Domnului, binecuvântați pe Domnul!".

Surpând la pământ capiștile diavolești, a zidit biserici lui Dumnezeu, întru care mulțimi de credincioşi cântă: Lucrurile Domnului, binecuvântați pe Domnul! Din bunătătile sale, "mohorând haina cea împărătească și împodobindu-se cu dânsa ca un preot", dănţuiește la împărățiile cele de sus. Născătoare de Dumnezeu, Fiul tău te-a iubit, ca pe una ce ești mai presus decât toate făpturile și mai desfătată decât cerurile, Maică a lui Dumnezeu, și a luat trup din tine! Toate lucrurile Domnului, binecuvântati pe Domnul! - strigăm și noi asemenea tinerilor cei cuvântători de Dumnezeu în cuptor, călcând împreună cu focul văpaia și săltând.

Astăzi, 26 februarie, îl cinstim pe Sfântul cuvios părinte Ierarh Porfirie, Episcopul Gazei, prea-fericit cugetător de cele dumnezeiești, sfinţit făcător de minuni, cel care cârmuindu-se cu vetrela (pânză de corabie) Crucii de către mâna dumnezeiască a Atot-țiitorului, a trecut valurile vieții si s-a odihnit la limanurile vieții, ajungând la bucuria cea veșnică și la desfătarea cea veselitoare. "Făcându-se ajuns de vreme și plin de zile ale Duhului", și îmbrăcându-se cu nepătimirea ca și cu o haină, strălucind cu podoaba preoţiei, s-a mutat la lumină neapusă, ca să vadă veselia Domnului. "Scoțând cu gura îndulcirea cea dumnezeiască, a răspuns cuvânt de mântuire", care gonește amărăciunea patimilor și îndulcește, cu dulceață duhovnicească, pe toți cei ce săvârșesc serbarea sa de peste an. L-a cunoscut soare pe Hristos, Care a vorbit cu noi prin trup, și luminându-i-se ochii suletului cu luminile Lui, l-a făcut pe el stea cu totul luminoasă, îndumnezeindu-l după dar. Mântuitorule, iartă-mi mie - Cel Ce Te-ai născut și ai păzit pe ceea ce Te-a născut, fără de prihană după naștere - când vei ședea să-mi judeci faptele mele! Ca un Dumnezeu fără păcat, Milostiv și Iubitor de oameni, să treci cu vederea nelegiuirile și păcatele mele! Tot auzul s-a înfricoșat de nespusa pogorâre a lui Dumnezeu, căci Cel prea-înalt s-a pogorât până şi la trup, făcându-Se Om din pântece fecioresc. Pentru aceea, noi, credincioșii, o mărim pe Preacurata Născătoare de Dumnezeu! Sfinte Părinte Ierarhe Porfirie, strămutându-te tu din loc, ai risipit averea cea multă, iar pe cei risipiţi cu rătăcirea i-ai adunat cu minuni apostolicești! Roagă-te, părinte, să se mântuiască robii tăi! Născătoare de Dumnezeu, după Dumnezeu la tine nădăjduim, Preacurată, răstignindu-ne întru Hristos Cel ce a ieșit din tine! Cu rugăciunile tale, cele către Dânsul, păzește-ne pe noi nepoticniţi, până la sfârșit!

Slavă milostivirii Tale celei multe și pogorârii Tale, Doamne, iubitorule de oameni!Slavă smereniei Tale negrăite, Stăpâne!(o alcătuire după cronici străvechi: Lăcașuri Ortodoxe® februarie 2018 - www.lacasuriortodoxe.ro [http://www.lacasuriortodoxe.ro] )
Trimite
Powered by InterChat

π 0.01173 sec - PID: 28009