152
Astăzi, 25 februarie 2018, credincioșii ortodocși îl cinstesc în mod aparte pe Sfântul părintele nostru cuvios cugetător de Dumnezeu, pururea pomenit Ierarh Tarasie, Patriarhul (Arhiepiscopul) Constantinopolului, care - alegând a muri, mai bine decât a trăi - a poruncit să se facă închinare iarăși icoanei lui Hristos și icoanelor tuturor sfinților, astupând gurile ereticilor (ce grăiau multă nedreptate împotriva lui Dumnezeu - precum zice David). Lepădându-se de boala iubirii de argint, a câștigat comoara Împărăției Celui de sus. Pentru acesta, racla moaștelor sale, după cuviință dumnezeiască, dă tămăduiri tuturor celor ce se apropie cu credință.

Astăzi, 25 februarie, îl cinstim pe Sfântul Ierarh de trei ori fericit Tarasie, Patriarhul Constantinopolului, cel ce s-a arătat pildă turmei sale, viețuind după poruncile lui Hristos. Sfinte Ierarhe Tarasie, noi și acum ne păzim prin învățăturile tale! Nu înceta să te rogi pentru noi, cei ce săvârșim pomenirea ta luminată!

Să cinstim acum, după vrednicie, pe Ierarhul cel adevărat și slujitorul lui Hristos - ca pe unul care a luat de la Dânsul darul Duhului - pe Arhipăstorul Tarasie cel înțelept, care având îndrăzneală către Dumnezeu, se roagă să ne mântuim noi! Născătoare de Dumnezeu, alerg totodeauna către milostivirea ta, năzuind către îndurările tale în toate zilele, lăudând, binecuvântându-te și mirându-mă de suferirea multă a Fiului tău, arătată pentru toate răutățile mele, Mireasă a lui Dumnezeu! Cântare către Sfânta Cruce și către Născătoarea de Dumnezeu: Văzând Fecioara Preacurată, pe Mielul Hristos răstignit pe lemn, striga tânguindu-se: "Prea-dulcele meu Fiu, ce este această vedere nouă și straină; cum, Cel Ce toate le ții în mână, Te-ai pironit cu trupul pe lemn." "Voi deschide gura mea și se va umple de Duh, și voi răspunde cuvânt Împărătesei Maici; și mă voi arăta serbând luminat şi voi cânta minunile ei, bucurându-mă".

Astăzi, 25 februarie, revărsându-se râurile darului Duhului, la pomenirea Ierarhului lui Hristos Tarasie, ele adapă cugetele credincioșilor și spală patimile și spurcăciunile sufletelor! Primind de sus îmbrăcămintea preoției, a luminat-o cu bunătățile și s-a arătat luminător prea-luminat cu Duhul între preoţi, slujind cu sfințenie lui Hristos. A întărit - ca pe o piatră neclintită a Ortodoxiei - cugetele oamenilor ce se clătinau (se tulburau) - și a cutremurat temeliile înșelăciunii, surpând întăririle eresurilor. Născătoare de Dumnezeu, Cel Ce S-a născut, negrăit, cu trup din tine a umplut zidirea de liniște înțelegătoare, Mireasă a lui Dumnezeu, și a încetat viforul înșelăciunii, îndreptându-ne pe noi la limanul cel ceresc.

Astăzi, 25 februarie, îl cinstim pe Sfântul Ierarh înțelept fericit Tarasie, Patriarhul Constantinopolului, care intrând la adâncul Scripturii insuflate de Dumnezeu, a scos de acolo mărgăritarul cel de mult preț, cu care, împărtășindu-l turmei sale, a îmbogățit-o dumnezeiește pe dânsa. A stins focul dulceţilor trupeşti - cu ploile lacrimilor - aprinzând candela sufletească ce era luminat împodobită, cu untdelemnul curăției și al facerii de bine. Cu toiagul dogmelor sale dumnezeiești, a gonit fiarele de la turma lui Hristos, păzind-o pe ea fară stricăciune, ca să mărească pe Mai-Marele păstorilor. Născătoare de Dumnezeu Fecioară - Ziditorul punându-te pe tine, ca pe o scară de la pământ, oamenilor - ridică din scârbele cele mai de jos şi din stricăciune, către viața cea fără stricăciune, pe cei ce te laudă pe tine! Născatoare de Dumnezeu - ceea ce ești izvor viu si îndestulat - pe cântăreții tăi, care s-au împreunat ca ceată duhovnicească, întăresşte-i și învrednicește-i, întru mărirea ta dumnezeiască, cununilor măririi!

Astăzi, 25 februarie, îl cinstim pe Sfântul Ierarh Tarasie, insuflat de Dumnezeu, Patriarhul Constantinopolului care, împărățind împotriva patimilor trupului, s-a uns Ierarh și a păstorit cu credință cetatea (Constantinopol) care împărățește toate cetățile, gonind fiarele eresurilor, aratând închinăciunea cinstitelor icoane. Sfinte Ierarhe Tarasie, strigăm ție: Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să dăruiască iertare de greșeli celor ce serbează cu dragoste pomenirea ta sfântă! Născătoare de Dumnezeu, toate neamurile omenești te fericim! - ca pe o Fecioară care singură între femei ai născut fără de sămânță pe Dumnezeu cu trup. Căci, întru tine S-a sălășluit focul Dumnezeirii și L-ai hrănit cu lapte, ca pe un prunc, pe Ziditorul tuturor și Domnul. Pentru aceasta, neamul îngeresc și cel omenesc, după vrednicie, măresc nașterea ta prea-sfântă și strigăm ție cu un glas: Stapână, roagă-te Fiului tău si Dumnezeu, să dăruiască iertare de greșeli, celor ce laudă, cu cuviință, mărirea ta! Cântare către Sfânta Cruce și către Născătoarea de Dumnezeu: Văzând Mielușeaua, pe Mielul, Păstorul şi Mântuitorul, se văita lăcrimând și strigând cu amar: "Îndelung-răbdătorule Doamne, lumea se bucură luând prin Tine mântuire, iar cele dinlăuntru ale mele se ard, văzând răstignirea Ta, pe care o suferi pentru milostivirea milei! Cel Ce ești noianul milei și izvor nedeșertat (nesecat), milostivește-Te și dăruieşte iertare greșelilor, celor ce laudă cu credință dumnezeieștile Tale pătimiri!". "Mărire puterii Tale, Doamne! - a strigat profetul Avacum, "înțelegând sfatul dumnezeiesc cel neurmat, al Celui Prea-înalt, al întrupării celei din Fecioară."

Astăzi, 25 februarie, îl cinstim pe Sfântul părinte înțelept Ierarh Tarasie, cel care, punând înainte pâinea cea sufletească, a hrănit cu cuvinte dumnezeiești pe cei flămânzi, punându-se pe sine masă înaintea celor lipsiți și aducându-le hrană îndestulată. Lepădând - prin rugăciunile cele cu priveghere - noroiul "ce era înaintea ochilor cugetului său", a dobândit vederea cea înțelegătoare a lui Dumnezeu. Cu tăria dogmelor sale, munții eresurilor s-au clătinat, iar dealurile necredinței s-au surpat, temeliile Bisericii întărindu-se "fără mișcare" (neclintite). Născătoare de Dumnezeu, prin nașterea ta Preacurată, firea omenească (care fusese mărită mai-înainte de încălcarea poruncii) s-a îmbrăcat cu tărie, iar puterea cea tiranică a vrăjmaşilor s-a slăbit de tot! Toate s-au spăimântat de dumnezeiasca ta mărire, căci tu, Fecioară neispitită de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeu Cel peste toate, și ai născut Fiu - pe Cel fără de ani - tuturor celor ce te laudă pe tine, dăruindu-le pace!

Astăzi, 25 februarie, îl cinstim pe Sfântul Ierarh Tarasie, cel care a îndreptat turma sa, "cu fluierul cuvântului", la pășunile bunei-credințe, la apa cunoștințelor dumnezeiești și la staulul lui Hristos, păzind-o, prin rugăciunile sale, nevătămată. "Apucându-se (prinzându-se) de căruța bunătăților", s-a suit prin ele către înălţimea privirii, văzând - cu ochii cugetului - frumusețile cele nevăzute ale Stăpânului, "întru care s-a şi desfătat prin gând". Ca un râu de undelemn nesecat, având alegerea voirii, a izvorât curgerile fără de sfârșit ale facerii de bine, către cei ce aveau trebuință, pentru aceasta Hristos sălășluindu-l și lângă apa cea pururea vie, și la desfătare. Născătoare de Dumnezeu, neamul omenesc - cel ce a fost dezbrăcat, pentru păcat, de frumusețea cea mai dinainte şi de podoaba cea după chipul lui Dumnezeu - se îmbracă iarăși, Fecioară, cu acelea, prin nașterea ta, cu mai frumos chip dumnezeiesc.

Astăzi, 25 februarie, îl cinstim pe Sfântul Ierarh cuvios Tarasie, Patriarhul Constantinopolului, cugetătorul de Dumnezeu și învățătorul de cele sfinte, care ridicând acoperământul necunoștinței ce zăcea pe inimile ereticilor, a arătat tuturor oamenilor cunoștința cea adevărată. Arzând hulele cele spinoase ale ereticilor, cu cuvintele sale purtătoare de foc, a întins lumina dogmelor sale cele drepte, la toate marginile lumii. Încins cu putere de la Dumnezeu, cu sabia cea înțelegătoare a dogmelor sale, a tăiat capetele minciunii, vestind adevărul. Născătoare de Dumnezeu, învrednicește-i pe cei ce se închină semnelor cinstite ale nașterii tale cea fără de stricăciune, a vedea - prin ochii cugetului - mărirea ta cea înțelegătoare! "Mult-milostive Doamne, am venit întru adâncurile măririi, și m-a înecat viforul păcatelor mele cele multe! Tu, ca un Dumnezeu, scoate dintru adânc viața mea!" Sfinte Ierarhe Tarasie, luminezi totodeauna, ca un soare mare, cu strălucirile dogmelor și ale minunilor, plinirea lumii! - prea-fericite tăinuitorule de cele cerești! Mântuitorul meu, luminează - cu lumina milei Tale - sufletul meu cel întunecat cu întunericul greșelilor și dăruiește-mi gând spre cele bune, Hristoase al meu, curățindu-mi negura cugetelor rele! - ca să pot, după vrednicie, a lăuda pe Ierarhul Tău și a spune viața si facerile de bine cele luminate, credința dumnezeiască și râvna, pe care le-a câștigat pentru Biserica Ta, cea care strigă acum, lăudându-l după vrednicie: Tarasie, prea-fericite, tăinuitorule de cele cerești!

Astăzi, 25 februarie, îl cinstim pe Sfântul Ierarh Tarasie, Patriarhul Constantinopolului, cel care "a întărit închinăciunea sfintelor și cinstitelor icoane", iar prin mijlocirea acestuia "puterea împărătească și cârmurirea Romei întorcându-se din nou la învățăturile cinstite ale sfinților Apostoli și ale Sfintelor Sinoade ecumenice (Biserica unindu-se cu Patriarhiile). A trăit cu pietate și cu cinste de la împărați, zidind o mânăstire "dincolo de strâmtoarea Constantinopolei", strângând mulţime de monahi, și miluind pe săraci, bine-chivernisind Biserica timp de 22 de ani și 2 luni, săvârşindu-se cu pace și fiind înmormântat în mânăstirea ctitorită. Conform Bisericii, acesta s-a asemănat Sfântului Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu, iar serbarea lui se face cu mare cinste în biserica cea mare, în această zi, în care Biserica îi amintește și pe Sfântul Alexandru cel ce s-a săvârsit de sabie; pe Sfântul Sfințit Mucenic Reghin, Episcop al Scopelor; și pe Sfântul Sfințit Mucenic Ipatie, Episcop de Rufinian. Doamne şi Dumnezeule prea-lăudat al părinților noștri, bine ești cuvântat! - strigăm și noi asemenea cugetătorilor de Dumnezeu, care nu au slujit făpturii ci doar Făcătorului, călcând bărbătește și cu bucurie îngrozirea focului. (Daniel, 3, 14)

Astăzi, 25 februarie, îl cinstim pe Sfântul părinte Ierarh Tarasie, Patriarhul Constantinopolului, cel care ne-a dat tuturor băutură înțelegătoare a cunoștinței (paharele dogmelor sale umplându-se de vinul darului), celor ce strigă: Dumnezeul părinţilor noștri, bine ești cuvântat! Cu amenințarea dogmelor sale, norii eresurilor i-a gonit de la Biserica lui Hristos, luminând-o pe dânsa cu lumina ortodoxiei și strigând Dătătorului de lumină: "Dumnezeule, bine ești cuvântat!". Sfinte înțelepte Ierarhe Tarasie, noi credincioşii pe tine te lăudăm, ca pe un bogat dătător de hrană! - tu primind de la Dumnezeu darul cel nedeșertat și izvorând din destul, celor lipsiți, hrana sufletelor și a trupurilor. Născătoare de Dumnezeu, născăndu-Se cu trup din tine, Preacurată și fără prihană, Cuvântul lui Dumnezeu Cel neîncăput după firea Dumnezeirii și necuprins în loc, "Se și pipăie și Se și scrie în icoană, ca Unul Ce S-a făcut arătat (aievea) Om"!

Astăzi, 25 februarie, îl cinstim pe Sfântul Ierarh Tarasie, Patriarhul Constantinopolului, cel care, prin osteneala înfrânării, a lepădat "tot ce a fost de pământ al trupului său", petrecând viața pe pământ întocmai cu îngerii. Pentru aceasta, l-au primit cetele celor fără de trupuri, acesta strigând neîncetat Ziditorului: "Pe Tine Te prea-înălțăm întru toți vecii!".

Astăzi, 25 februarie, îl cinstim pe Sfântul Ierarh Tarasie, Patriarhul Constantinopolului, cel care a adăpat, cu apele dogmelor, toată Biserica lui Hristos, arătând în dânsa semințele dumnezeiești ale Duhului Sfânt, înmulțindu-le și aducând mult rod, strigând: "Hristoase, pe Tine Te prea-înălțăm întru toți vecii!".

Astăzi, 25 februarie, îl cinstim pe Sfântul Ierarh Tarasie, Patriarhul Constantinopolului, cel care ungându-se ca un preot, cu mirul cel înțelegător al Mângâietorului, și-a împodobit veșmântul preoției cu bunătăți felurite și cu luminile, slujind cele sfinte și strigând: "Hristoase, pe Tine Te prea-înălțăm în veci!". Născătoare de Dumnezeu, din tine S-a născut cu trup, de Dumnezeu dăruită, Cuvântul cel de pe un scaun cu Tatăl - plecându-Se numai dintru a Sa iubire de oameni, din milostivire și din bunătate - ca să facă cereasca firea omenească (ce se făcuse pământ), ca Unul Ce este singur Făcător de bine! - căci nașterea ta i-a mântuit pe tinerii cei bine-credincioși în cuptor - atunci fiind închipuită, iar acum lucrată, ridicând pe toata lumea să cânte: Toate lucrurile, lăudați-L pe Domnul și-L prea-înălțați întru toți vecii!

Astăzi, 25 februarie, îl cinstim pe Sfântul Ierarh înțelept Tarasie, Patriarhul Constantinopolului, cel care stând de față - ca un chip însuflețit și ca un stâlp viu al bunătăților și al credinței - strigă neîncetat cu fapte şi cu cuvinte, îndemnând către râvnă pe toți credincioșii. Sfinte Părinte Ierarh Tarasie, toţi credincioșii, privind la tine, te cinstim, cu pomenire nemuritoare! Îmbogățindu-ți turma, cu adevărată cunoștință, i-ai dezbrăcat de cunoștința cea mincinoasă pe cei nesupuși, arătându-i pe ei lipsiți și săraci de minte! Pentru aceea, ca pe un predicator al adevărului, după vrednicie, noi credincioșii te mărim!

Astăzi, 25 februarie, îl cinstim pe Sfântul Ierarh Tarasie, Patriarhul Constantinopolului, cel care, ridicând mâinile și ochii către Dumnezeu, i-a surpat pe vrăjmașii și pe războinicii cei înțelegători și nevăzuți, biruind cetele eresurilor și trecând nevătămată, turma sa, la pământul Ortodoxiei. Născătoare de Dumnezeu, risipind norii patimilor și ai scârbelor, luminează-ne pe noi cu razele veseliei bucuriei tale și cere de la Dătătorul luminii Hristos, să ne lumineze cu pace pe toți cei ce te lăudăm pe tine, şi ne păzește cu acoperământul cel dumnezeiesc! "Să sălteze fiind luminat cu Duhul' tot neamul pământesc, "și să serbeze firea minților cele fără de trup", cinstind prăznuirea sfântă a Maicii lui Dumnezeu și să strige: Bucură-te prea-fericită, Născătoare de Dumnezeu, Curată, pururea Fecioară!".

Astăzi, 25 februarie, îl cinstim pe Sfântul prea-înțelept Ierarh Tarasie, Patriarhul Constantinopolului, cel care luminează Biserica lui Hristos - cu luminile dumnezeiești ale darului, pe care le are - căci, supunând pe cel rău, celui mai bun, s-a arătat oglindă dumnezeiască a prea-măritei Dumnezeiri, Cea în trei lumini - de Care, luminându-se, luminează toată lumea. Născătoare de Dumnezeu, la tine mi-am pus, Fecioară, socotința, sfatul și priceperea, cugetul, inima și trupul, sufletul și toată mișcarea lucrării dumnezeiești! Păzește-mă tu şi mă acoperă, Stăpână, de vrăjmașii cei văzuti și nevăzuti, dezlegând datoria cea rea a păcatelor mele, ca o Maică a lui Dumnezeu, căci toate căte le vrei le isprăvești!

Slavă milostivirii Tale celei multe și pogorârii Tale, Doamne, iubitorule de oameni!Slavă smereniei Tale negrăite, Stăpâne!(o alcătuire după cronici străvechi: Lăcașuri Ortodoxe® februarie 2018 - www.lacasuriortodoxe.ro [http://www.lacasuriortodoxe.ro] )
Trimite
Powered by InterChat

π 0.01904 sec - PID: 19596