143
Astăzi, 24 februarie 2018, credincioșii ortodocși cinstesc Întâia și a doua aflare a capului Sfântului Prooroc Înainte-Mergătorului și Botezătorului Ioan. Ascuns oarecând în vas de lut, acesta s-a arătat din sânurile pământului, ieșind la iveală și izvorând râuri de tămăduiri - căci a spălat în ape capul Celui Ce acoperă acum cu ape "cele mai pe deasupra", izvorând oamenilor iertare dumnezeiască. Pe acesta (după adevăr mărit), să-l fericim și să serbăm cu bucurie întru aflarea lui - care roagă pe Hristos să dăruiască lumii mare milă! Bucură-te sfințite Cap, purtător de lumină și cinstit de îngeri, care ai fost tăiat cu sabia de demult, iar cu mustrări ascuțite ai tăiat rușinea necurăției. Bucură-te, izvor care adapi cu minunile pe credincioși, cel ce ai vestit venirea Mântuitorului cea de mântuire și ai văzut de demult rămânând peste Dânsul pogorârea Duhului! Bucură-te cel care ai mijlocit, cu darul, Legii Vechi și Noi! Roagă-L pe Hristos, sa dăruiască sufletelor noastre mare milă! Astăzi, 24 februarie, Capul care a predicat pe Mielul lui Dumnezeu - Cel Ce S-a arătat cu trup - și a adeverit tuturor (cu poruncile dumnezeiești) căile pocăinței mântuitoare, mustrând mai înainte călcarea de lege a lui Irod, și care pentru aceasta "s-a tăiat de la trup, luând ascundere până la o vreme și răsărind nouă ca un soare luminos, strigând: "Pocăiți-vă și apropiați-vă acum la Hristos, întru umilința sufletului, la Cel ce dă lumii mare milă!".

Astăzi, 24 februarie, comoara darurilor dumnezeiești - capul păzit de Dumnezeu, al Înainte-mergătorului, a răsărit din sânurile pământului... Iar noi, strălucite Sfinte Ioan, Botezătorul lui Hristos, primindu-l cu credință și închinându-ne, ne îmbogătim prin tine cu prea-mărite minuni și cu iertare de greșeli! Născătoare de Dumnezeu, cine nu te va ferici pe tine, Preasfântă Fecioară, sau cine nu va lăuda Preacuarata ta naștere? Că Cel Ce a strălucit fără de ani din Tatăl, Fiul unul născut, Același a ieșit din tine, întrupându-Se negrăit, fiind Dumnezeu din fire și făcându-Se Om cu firea, pentru noi (nu în două fețe fiind despărțit, ci fiind cunoscut în două firi, neamestecat). Curată, roagă-L pe Acela, să se mântuiască sufletele noastre!

Astăzi, 24 februarie, veniți credincioșilor să cinstim cinstitul Cap cel tăiat cu sabia al Botezătorului, întâmpinându-l astăzi întru aflarea lui și cinstindu-l toți cu cântări din dragoste, ca să luăm daruri de tămăduri! - căci Irod cel nebun, împreunându-se cu înfierbântarea Irodiadei, l-a tăiat de demult... Astăzi s-a ivit Capul Mergătorului-Înainte (precum aurul din pământ), strălucind în năstrapă (potir) și grăind luminos, mustrând desfrânarea lui Irod și uciderea, luminând cu raze gândurile noastre. Pe acesta, sărutându-l cu credință, îl cinstim astăzi cu cântări, ca pe cel ce se roagă lui Dumnezeu pentru noi!

Astăzi, 24 februarie, s-a descoperit marginilor lumii Capul Botezătorului - ca o comoară dumnezeiască ascunsă de demult în vas de lut, ca o bogăție vărsând din sine izvoare de tămăduiri, vindecând bolile și luminând sufletele! Acest prea-cinstit vas al gândurilor dumnezeiești - Capul Sfântului prea-mărit Ioan Botezătorul, care a văzut, luminat, mai înainte "taina Ființei Celei negrăite" - a răsărit astăzi din vistieriile pământului (ca dintr-un pântece de maică) și a umplut de mireasmă toată partea cea de sub soare, dând din sine mir de sfințenie, predicănd și acum duhovnicește calea mântuirii și se roagă Mântuitorului tuturor, pentru sufletele noastre! Să-l lăudăm pe Mergătorul-Înainte al lui Hristos, luând toți dar de toată veselia! O, Născătoare de Dumnezeu - minune mai nouă decât toate minunile de demult - că cine a cunoscut să fi născut Maica fără bărbat, și să poarte în brațe pe Cel Ce cuprinde toată făptura? Preacurată, este voia lui Dumnezeu, Cel Ce S-a născut și, pe Care, purtându-l în brațele tale ca pe Un Prunc si câștigând îndrăzneală către Dânsul ca o Maică, roagă-L neîncetat, pentru cei ce te cinstesc, ca să miluiască și să mântuiască sufletele noastre!

Astăzi, 24 februarie, răsărind din pământ Capul Mergătorului-Înainte, acesta le strălucește, credincioșilor, razele de tămăduiri ale nestricăciunii! El adună, de sus, mulțimea îngerilor, iar de jos cheamă împreună neamul omenesc, pentru ca într-un glas să înalțe mărire lui Hristos Dumnezeu!

Astăzi, 24 februarie, Hristos ne-a descoperit nouă Capul Profetului și Mergătorului-Înainte Ioan, ca pe o vistierie dumnezeiască ascunsă în pământ! Deci, să ne adunăm toți, împreună, cu cântări glăsuitoare de Dumnezeu, la această aflare, lăudând pe Mântuitorul Cel Ce măntuiește viața noastră cu rugăciunile Sfântului Ioan Botezătorul! Mireasă a lui Dumnezeu, te lăudăm pe tine, Maica lui Hristos Dumnezeu, mărind nașterea ta cea necuprinsă, prin care ne-am mântuit de înșelăciunea diavolilor și de toată scârba. Născătoare de Dumnezeu, strigăm cu credință: Mântuiește turma ta! - ceea ce ești una prea-lăudată.

Astăzi, 24 februarie, ieșind - cu mărire, ca aurul din metale - Capul sfințit al Mergătorului-Înainte Ioan, din sânurile cele ne-apuse ale pământului, a îmbogățit cu cunoștință dumnezeiască tot gândul credincioșilor, strigând acum, "după obicei": "Pocăiți-vă!". Mergătorule-Înainte, închinându-ne și noi acestuia, Îl mărim pe Hristos cu glas mare, prin credință! Născătoare de Dumnezeu, nu vom tăcea niciodată a lăuda cu mulțumire, din suflet, milelel tale, Stăpână, noi robii tăi, strigând și zicând: Preasfânta fecioară, grăbește și ne mântuiește pe noi de vrăjmașii văzuți și nevăzuți, și de toată îngrozirea, că tu ești folositoarea noastră!

Astăzi, 24 februarie, ca un sfeșnic luminat de Dumnezeu, strălucește fiind înfrumusețat, Capul Botezătorului - care era ascuns ca un mărgăritar în vas de apă - făcând minuni în toată lumea, răsărind cu bună cuviință, ca un luceafăr, Mergătorul-Înainte al Soarelui (Hristos), vestind nouă iarăși Lumina cea neînserată și strigând: "Iată Mielul lui Dumnezeu!". Născătoare de Dumnezeu, ție îți multumim pururea, și te mărim, Curată, și ne închinăm lăudând nașterea ta - ceea ce ești plină de daruri - strigând neîncetat: Fecioară prea-milostivă miluiește-ne pe noi ca o bună și ne scoate de la diavoli și de la răspunsul cel înfricoșat în ora întrebării! - ca să nu ne rușinăm noi, robii tăi. Doamne, cinstitul Cap al Botezătorului Tău - care a vădit oarecând, în tipsie, necurăția lui Irod cea fără de lege și a predicat tuturor credincioșilor pocăința - arătându-se din vistieriile pământului, se pune înaintea celor ce vin la dânsul cu credință și se ating cu frică, și se închină cu dragostea sufletului, dăruindu-le dezlegare de greșeli, dându-le trebuințele cererilor și mare milă! Doamne, cu voia Ta, firea apelor (cea mai înainte lesne vărsătoare) s-a schimbat întru învârtoșare pământească, iar pentru aceasta Israil, trecând pedestru neudat, cântă Ție cântare de biruință! (Ieșirea din Egipt, sub Moise) Născătoare de Dumnezeu Fecioară, născând tu Apa nemuririi, dă-mi mie apă de vindecare, ca să spele toate patimile cele purtătoare de moarte, ale sufletului și trupului meu! Născătoare de Dumnezeu, păzește-l pe poporul tau, cel ce cântă cu dragoste măririle tale, și mântuiește-l de stricăciune! - că tu, Curată, ești folositoare și povățuitoare și întărire tuturor. Fecioară, care ai născut adâncimea milostivirii, luminează sufletul meu cu strălucirea ta cea purtătoare de lumină, ca, dupa vrednicie, să laud adâncul minunilor tale! Preacurată fecioară, ceea ce ai născut lumii Soarele dreptății, gonește întunericul de la cei ce te laudă pe tine cu credință! Să cântăm lui Dumnezeu cântare de biruință! - asemenea lui Israel care - umblând ca pe uscat, cu urmele prin adânc (trecând pedestru Marea Roșie, sub Moise) - l-a văzut pe hăitașul Faraon înecat. Astăzi, 24 februarie, veniți cu toții, credincioșii, cu glasuri bine-lăudătoare și cu duh prea-puternic, lăudând din buze prea-curate pe Mergătorul-Înainte, glasul Cuvântului, să-l prea-mărim cu cântări duhovnicești! Mulțimi nenumărate se adună astăzi strigând Mergătorului-Înainte cântare de peste an, în Biserica lui Hristos! Adunându-ne, toți credincioșii, după vrednicie, să cinstim cu cântări Capul Mergătorului-Înainte cel purtător de Dumnzeu, dăruit nouă de la Dumnezeu, ca o comoară nefurată. Născătoare de Dumnezeu, primindu-L pe al tău Făcător - pe Cel Ce S-a întrupat mai presus de minte, precum Însuși a voit, din pântecele tău fără sămânță, Curată - te-ai arătat Stăpână a toată făptura! Doamne, Iubitorule de oameni - Cel Ce ai întărit cerurile cu cuvântul și ai întemeiat temeilia pământului peste ape multe - întărește mintea mea întru voia Ta! Preacurată Fecioară, dăruiește nouă dezlegare păcatelor noastre, prin rugăciunile tale de Maică! - ceea ce ai născut pe Dumnezeu Cuvântul întrupat. Preacurată Fecioară, înviază mintea mea cea moartă, cu lucrararea Celui Ce S-a născut cu adevărat din tine, pururea Fecioară! Strigăm ție, Preacurată, cu bucurie - ca glasul îngerului Gavriil - Bucură-te, Fecioară, nădejdea tuturor! Bucură-te, Mireasa lui Dumnezeu! Fecioară, cei ce am cunoscut nașterea ta dumnezeiască, ne-am întărit și ne-am îmbogățit cu folosința ta, strigând: Sfânt ești Doamne, Cel Ce mântuiești sufletele noastre! Dumnezeul meu, nu este sfânt precum Tu Doamne, Care ai înălțat fruntea (oastea) credincioșilor Tăi bunule și ne-ai întărit pe piatra mărturisirii Tale! Sfinte Înainte-Mergătorule Ioan, pe tine te-a născut pântecele cel neroditor, odraslă dumnezeiască, mărit logoditor al Bisericii "celei din păgâni", care ai logodit-o pe ea lui Hristos Dumnezeu, Mirelui Cel adevărat! Glasul tău, grăitor de Dumnezeu, Înainte-mergătorule Ioan, nici prin sabie nu l-a putut opri ticăloasa desfrânată! - căci ne-ai arătat nouă, din pământ, Capul tău dumnezeiesc.

Astăzi, 24 februarie, cetatea care te iubește, serbând luminat, se veselește, ca una ce a aflat bogăție de taină și izvor neîmpuținat de tămăduiri, Capul tău Înainte-Mergătorule! Preacurată, minunea nașterii tale covârșește toată rânduiala firii, că L-ai zămislit în pântece pe Dumnezeu mai presus de fire si, născându-L ai rămas pururea Fecioară! Să cinstim toți aflarea Capului Mergătorului-Înainte, mărind pe Hristos, Cel Ce i-a dat lui darul să izvorască tămăduiri! - căci, ca o comoară în vistirie fiind el pus, se păzea în vas de apă, ascunzându-se glasul Cuvântului, ca niste grâu acoperit în adâncul pământului, și a înflorit rodind viață dumnezeiască. Cântare Născătoarei de Dumnezeu: Cel fără de trup (îngerul) a stat degrab înainte în casa lui Iosif - luând întru cunoștință porunca cea cu taină - zicând celei ce nu știa de nuntă: Cel Ce a plecat cerurile cu pogorârea, încape fără schimbare întru tine! Pe care, văzându-L luând chip de rob în pântecele tău, mă înspăimântez a striga ție: Bucură-te mireasă, care nu știi de mire! Hristoase Dumnezeule, întru iconomia Ta, cerurile au acoperit bunătatea înțelepciunii Tale nespuse, Iubitorule de oameni! Fecioară, mântuiește-mă pe mine, cel ce năzuiesc cu credință la acoperământul tău, și prin cercetarea ta cea fierbinte, dăruiește-mi "intrările vieții"! Stăpână Preacurată, du Domnului rugăciunile! - Celui Ce S-a întrupat din prea-curatul tău sânge, ca să mântuiască de toată primejdia pe poporul tău, pururea Fecioară! Preacurată Stăpână, folositoarea cea bună a lumii, nu mă lepăda pe mine, ticălosul, care alerg acum sub acoperământul tau, ci rogu-mă primește-mă! Prea-sfântă Marie - ceea ce ești cort adevărat al sfințeniei - sfințește-mi sufletul meu cel spurcat și fă-l părtaș măririi dumnezeiești! Astăzi, 24 februarie, Biserica cinstită cântă, strigând, cu cuviință dumnezeiască, serbând din cuget curat întru Domnul: Hristos este puterea mea, Dumnezeu și Domnul! Căci, Mergătorul-Înainte, prea-fericit, a fost cu adevărat pecete Legii Vechi și s-a numit sfârșit profeților, arătându-se credincer cinstit Legii Noi (chezaș, garant, slujitor de încredere la Curtea Domnească). Bucurându-se - ca și cu o îmbrăcăminte împărătească - "a suferit după obișnuință" a-și acoperi cu haine de păr cinstitul și măritul său Cap. Înainte-Mergătorule, roagă-te, cu raza Duhului dumnezeiesc, să se lumineze cetatea care te cinstește totdeauna pe tine, înțelepte, și întru pomenirea ta să se bucure cu îngerii! Născătoare de Dumnezeu, pe mine m-a arătat mort mâncarea cea din pom, iar Pomul vieții arătându-Se din tine, Preacurată, m-a înviat și m-a așezat moștenitor desfătării raiului! Hristoase, ești noapte neluminoasă necredincioșilor, iar credincioșilor ești luminare, întru desfătarea cuvintelor Tale dumnezeiești! Pentru aceasta, la Tine mânec (mă îndrept, pornesc întâi în zori, caut întâi) și laud Dumnezeirea Ta! Preacurată, deșteaptă-mă prin rugăciunea ta deșteptată și dumnezeiască, pe mine cel cuprins și îngreunat cu somnul păcatelor, Mireasă a lui Dumnezeu! Preacurată, dă-mi mie mână de ajutor - celui ce alerg către tine, Preacurată - și mă spală de toată spurcăciunea răutății și mântuiește-mă de dureri, prin rugăciunile tale, Maica lui Dumnezeu! Iubind Stăpânul frumusețea ta Doamnă cea cu cuviință dumnezeiască, prea-bună și prea-dulce, S-a sălășluit întru tine, Fecioară! Învrednicește-i pe cei ce te mărturisesc pe tine Împărăteasă cerului și pământului, Născătoare de Dumnezeu, pururea Fecioară, să dobândească împărăția cea netrecătoare a raiului! "Bunule cu strălucirea Ta dumnezeiască, mă rog luminează sufletele celor ce mânecă la Tine cu dragoste, ca să Te vadă Cuvinte al lui Dumnezeu, pe Tine, adevăratul Dumnezeu, pe Cel Ce chemi din negura greșelilor!".

Astăzi, 24 februarie, cinstim aflarea Capului Sfântului Prooroc Înainte-Mergătorului și Botezătorului Ioan - cel ce nu a fost trestie "pururea clătită" (tulburată, mișcată) de vânturile ispitelor vrăjmașului, ci stâlp nemișcat al poporului dumnezeiesc, ce s-a arătat cu puterea lui Ilie și a Duhului! (Căci, acela care se leapădă de dumnezeire, și care micșorează mărirea lui Hristos Cel botezat de Botezătorul Ioan, și tâinuiește darul dumnezeiesc al acestuia, se izgonește din curțile dumnezeiești, după dreptate!) Iar celor ce îl laudă cu dragoste pe măritul Mergător-Înainte, acesta le-a deschis lor ușa izvorului cel îndestulat și dumnezeiesc, care izvorăște apele darului dumnezeiesc și râuri de tămăduiri, ce îi veselesc pe toți! Născătoare de Dumnezeu, purtând podoaba înțelegătoare a prea-frumosului tău suflet, te-ai făcut Mireasă lui Dumnezeu, fiind pecetluită cu fecioria, Curată, și luminând lumea cu raza curăției! Întru tot puternice Mântuitorule, miluiește-ne pe noi! - strigăm Ție, așa cum Iona striga din pântecele iadului: Scoate din stricăciune viața mea! Preacurată, singură ești care ne-ai izvorât nouă apa mântuirii, ești singura care ai stins aprinderea înșelăciunii, "rourând cunoștința cea adevărată a robilor tăi"! Ceea ce ești cetate însuflețită a Dumnezeului nostru, scapă turma ta din jugul barbarilor celor fără de Dumnezeu, de cutremur și de nevoi si de toată ispita! Fecioară - prea-sfântă și purtătoare de lumină ușă a darului, luminând toată lumea cu lumina ta strălucitoare - luminează pe cei ce te laudă pe tine, Născătoare de Dumnezeu! Preacurată, tămăduiește neputinciosul meu suflet, care pătimește fără vindecare prin amagirile vieții și cu înconjurările multor păcate! "Marea vieții, văzând-o înălțându-se de viforul ispitelor, la limanul Tău cel lin, alergând, strig către Tine: Scoate din stricăciune viața mea, Mult-Milostive!".

Astăzi, 24 februarie, cinstim aflarea Capului Sfântului Prooroc Înainte-Mergătorului și Botezătorului Ioan - pe care "adevărul Hristos" l-a chemat profet și mai presus decât profeții - Botezător si Mergător-Înaintea vieții - căci el L-a văzut pe Acela pe Care profeții și legea L-au vestit mai înainte! Măritul său Cap - izvorul minunilor, vistieria darului - n-a suferit a se ascunde, ci arătându-se izvorâște izvoare de tămăduiri! Sfinte Înainte-Mergătorule Ioan, această mărită cetate a ta și iubitoare de Hristos pune înainte cinstitul tău Cap - prea-fericită laudă și podoabă luminată! Maică Fecioară, Moise, marele întru profeți, te-a însemnat pe tine, cu închipuire, raclă și masă și sfeșnic și năstrapă, însemnând întruparea Celui de sus cea din tine! Sfinte Profet al lui Dumnezeu și Mergător-Înainte al darului, aflând din pământ Capul tău ca un trandafir prea-sfințit, luăm totdeauna tămăduiri, pentru că iarăși, ca și mai înainte, predici în lume pocăința! Sfinte Ioane, luând mărturie de la Domnul, ai fost mai presus decât toți oamenii! Pentru aceasta, mă înspăimântez a-ți aduce ție cântări de laudă, însă nevoindu-mă din dragoste, îndrăznesc să încep cântare. Prea-lăudate, să nu mă socotești nevrednic a-mi fie mie ajutor, ca să pot încununa creștetul tău cel sfânt, de trei ori fericite, că tu predici în lume pocăința!

Astăzi, 24 februarie, cinstim aflarea "cinstitului și de îngeri socotitul" Cap al Sfântului Prooroc Înainte-Mergătorului și Botezătorului Ioan, care a fost aflat (descoperit) întâia dată - în urma bună-voirii și arătării Sfântului Ioan - de catre doi monahi oarecare, în casa lui Irod, aceștia mergând la Ierusalim pentru a se închina la Sfântul Mormânt al Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. De la acești monahi, l-a luat un oarecare olar și l-a dus în cetatea emesenilor, cinstindu-l și "cunoscând că prin mijlocirea sfântului Cap avea bună norocire". Iar când a fost să moară, l-a lăsat surorii sale, zicându-i să nu-l miște de la locul său și nici să-l descopere, ci doar să-l cinstească. După moartea acelei femei, însă, acesta a ajuns "de la unii la alții", pâna la un oarecare monah și preot Eustatie ("care era la un gând cu eresul arienilor ereticului Arie) - acesta fiind gonit de drept-credincioși din peștera în care viețuia, întrucât îi trecea de partea eresului pe toți cei ce se tămăduiau la sfântul Cap. În mica peșteră, Capul a rămas ascuns până în vremea Arhimandritului Marcel (când împărățea Valentian cel tânăr) și a Episcopului Uranie al Emesiei. Atunci, cinstitul Cap "descoperindu-se multora", a fost aflat, a doua oară, "într-o cană de lut", fiind luat și dus în biserică de către Episcopul Uranie, făcând multe tămăduiri și prea-mărite minuni. "Și se face serbarea acestuia în sfânta sa profetică biserică ce este în Focaria." Cu rugăciunile Înainte-Mergătorului Tău, Hristoase Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește! Amin! Prea-înălțat și prea-mărit ești Dumnezeul părinților noștri! - strigăm și noi asemenea tinerilor de demult din cuptorul cel ce ardea cu foc, arătându-L izvorâtor de rouă și lăudându-L pe Unul Dumnezeu. Fecioară, ceea ce ai născut focul dumnezeirii, arde uscăciunea patimilor mele și, cu lumina pocăinței, strălucește-mă pe mine Preacurată, rogu-mă! Fecioară Preacurată mântuiește-ne pe noi din stricăciune! Ceea ce ești palat însuflețit al lui Dumnezeu, arată-ne pe noi case sfinte Duhului dumnezeiesc! - cei ce te laudăm pe tine cu credință. Născătoare de Dumnezeu, izvorăște tuturor izvoare de tămăduiri, că ai născut Izvorul vieții, iar cu rugăciunea ta cea caldă curățește-mă de spurcăciuni, Mireasă dumnezeiască! Profeții dumnezeiești văzând toate semnele nașterii tale dumnezeiești, laudă strigând cu bucurie: Dumnezeule prea-lăudat al părinților noștri, bine ești cuvântat! Sfinte Ioane Înainte-Mergătorule, Hristos Dumnezeu, Cel Ce a odrăslit din Fecioară, te-a numit pe tine a fi mai presus decât toți cei născuți din femei, căci ai viețuit pe pământ ca un fără de trup și întocmai cu îngerii, strigând Lui: Bine ești cuvântat Dumnezeul părinților noștri! Astăzi, 24 februarie, cetatea prea-mărită se fericește între cetăți, căștigându-l păzitor de cetate pe Mergătorul-Înaintea lui Hristos. Căci a fost trimis înainte - glasul ce strigă în inimile cele pustiite - întemeind credința cea dreaptă a Fiului lui Dumnezeu, Celui Ce este adevărat Dumnezeu, pe Care Îl prea-înălțăm întru toți vecii! Pentru aceasta, serbând, cetatea strigă: Bine ești cuvântat, Dumnezeul părinților noștri! Maică Fecioară, din tine Lumina Cea Curată a răsărit la toată lumea, că tu L-ai născut pe Ziditorul tuturor. Pe Acesta, roagă-L, Preacurată, să ne trimită nouă, credincioșilor, mare milă! Preoți lăudați-L, popoare prea-înălțați-L în veci pe Împăratul măririi, Cel Unul fără de început, pe Care Îl binecuvântează puterile cerurilor și se cutremură cetele îngerilor! Născătoare de Dumnezeu Fecioară, pe tine, noi, credincioșii, te înălțăm în veci! - căci Stăpânul tuturor, Cel neajuns, pe Care cerurile nu-L încap, încape în pântecele tău! Preasfântă Fecioară, pe tine văzându-te Biserica înfrumusețată și prea-luminată cu tot felul de bunătăți ale Celui Prea-înalt, te lăudăm cu credință și te mărim întru toți vecii! Fecioară, roagă-L pe Dumnezeu, Cel Ce L-ai născut, să trimită mântuire și stricare scârbelor și schimbare grabnică de neputințele cele cumplite, și dar vesnic celor ce te cinstesc pe tine cu credință întru toți vecii! Curată, din tine a răsărit Soarele dreptății, celor ce șed întru întunericul dezmierdărilor, și te-a făcut pe tine lumină prea-laudată! Pentru aceea, dupa datorie, Născătoare de Dumnezeu te lăudăm pe tine, întru toți vecii! Hristoase, cuvioșilor le-ai izvorât, din vapaie, rouă, și jertfa dreptului ai ars-o cu apă! - că toate le faci doar cu voirea și pe Tine Te înălțăm întru toți vecii!

Gătiți calea Domnului - grăiește și acum Mergătorul-Înainte - pentru sfințenie; că Acesta venind, cu Tatăl și cu Duhul, se va sălășlui în inimile voastre în veci! Hristoase, prin auzul glasului Părintelui și prin vederea cu ochii a Duhului dumnezeiesc, și cu totul prin pipăire - punându-și mâna pe Tine - Mergătorul-Înainte s-a făcut purtător de Dumnezeu! Născătoare de Dumnezeu - pe tine te-a închipuit mai înainte sfeșnic cu raze de aur - ceea ce ai primit negrăit lumina cea neapropiată și care cu cunoștința Aceluia luminezi toate! Pe Acela Îl prea-înălțăm întru toți vecii! Născătoare de Dumnezeu, Maică neispitită de bărbat, Fecioară - ceea ce nu prin ispitirea stricăciunii ai purtat în pântece și "i-ai împrumutat trup Cuvântului întru tot meșter" - lăcașul Celui ne-încăput, încăperea Celui nemărginit, al Făcătorului tău, pe tine te mărim! Te-ai arătat mai sfințită decât puterile cele de sus; că ai născut pe Ziditorul tuturor, Maică neispitită de nuntă, prea-sfântă Născătoare de Dumnezeu; pentru aceasta, noi împreună cu îngerii te mărim pe tine, lăudând neîncetat măririle tale! Fecioară, toți cei ce aleargă cu credința întru Biserica ta sfântă, "se înnoiesc" (se curățesc) de păcatele cele vechi și toți te mărim pe tine, după datorie, Prea-curată! Fecioară, ceea ce ai dezlegat din dureri pe Eva, prin nașterea ta prea-curată, Doamnă, dezleagă-mi și mie durerile patimilor sufletului și ale trupului! Fecioară, cu adevarat ești mai presus decât toată făptura, că L-ai născut nouă trupește pe Ziditorul tuturor! Pentru aceasta, ca o Maică a Însuși Stăpânului, porți (stăpânește, ca o Stăpână) biruință asupra tuturor! Preacurată, Născătoare de Dumnezeu, te fericim! - căci prin tine S-a arătat oamenilor (cărora nu este cu putința a-L vedea pe Dumnezeu) Cuvântul întrupat (spre Care nu cutează a căuta - a privi - cetele îngerești), pe Care Îl mărim, noi împreună cu oștile cerești! Mergătorule-Înainte, fiind tu cu adevărat păzitor tare plinirii celor Zece Porunci, te-ai cinstit după asemănare de la Hristos, cu "zecime de daruri"! Pentru aceasta, știindu-te pe tine tăinuitor Cuvântului și prieten, te fericim! Căci tu ai fost profet al lui Hristos, Apostol și înger, Mergător-Înaintea întrupării dumnezeiești, Botezător și preot, mucenic credincios și predicator celor din iad, îndreptător celor ce iubesc fecioria și odraslă pustiei! "Necredința sufletului preotului se vădește prin minunea mâinii celei amorțite, iar odrăslind iarăși credința și arătându-se Capul tău, fericite, mâna cea uscată se înnoiește!"

Astăzi, 24 februarie, alergând la strălucita biserică a Mergătorului-Înainte, să luăm tămăduiri de boli! Că, într-ânsa, vin cetele îngerești și duhurile tuturor drepților, Stăpâna și Botezătorul Ioan dăruind tămăduiri! Sfinte Ioane Mergătorule-înainte, n-a suferit pământul a ascunde mai mult Capul tău, căci - ca glasul celui ce strigă - tu ai vădit "cu oarecare chip" aflarea lui, întru care te lăudăm pe tine! Înainte-Mergătorule Ioan, sfeșnice al Luminii fară materie, luminatul și cinstitul tău cap a răsărit din sânurile cele ascunse ale pământului - a cărui aflare săvârșind cu dragoste, te rugăm să aflăm dezlegare de cele rele și să săvârșim lesne timpul postului, prin rugăciunile tale, prea-lăudate Botezătorule al Mântuitorului! Cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu Preacurată, înțelepțită de Dumnezeu, adunarea credincioșilor se mângâie venerând și lăudându-te pe tine cu credință! Pentru aceasta, prin rugăciunile tale, dă-ne nouă să săvârșim - cu cuviință dumnezeiască - curgerea postului și să ne închinăm cinstitei Cruci și patimilor cele mântuitoare ale Fiului și Dumnezeului tău! Prea-lăudate, prea-cinstitul tău Cap a deschis ușile postului și a pus înaintea tuturor hrana prea-dulce a darurilor dumnezeiești! Cărora împărtășindu-ne cu credință, îndulcim iuțimea postului și te lăudăm cu credință pe tine si strigăm lui Hristos Dumnezeu: Iisuse Atot-puternice, Mântuitorul sufletelor noastre!

Astăzi, 24 februarie, izvorând miruri ca niște ape curgătoare, din Capul Mergatorului-Înainte, și acesta punându-se astăzi pe masa cea de taină dumnezeiască, dă mireasmă duhovnicească și goneste scârba necazurilor și umple de veselie pe toți cei ce strigă cu credință: Iisuse Atot-puternice, Mântuitorul sufletelor noastre! Sfinte Înainte-Mergătorule, Capul tău a tăiat - ca o sabie prea-ascuțită - capetele vrăjmașilor cei fără-de-lege și a izvorât tuturor daruri dumnezeiești de tămăduri, celor ce sunt în lege bună! Pentru aceasta, cu credință te lăudăm pe tine Sfinte Ioan, prietenul și Înainte-Mergătorul Ziditorului și strigăm către Dânsul: Iisuse Atot-puternice, Mântuitorul sufletelor noastre! Doamne, Iubitorule de oameni, primind cu credință și glas de laudă Capul prea-cinstit al Botezătorului Tău, arătat astăzi din pământ, aducându-l spre rugăciune noi păcătoșii robii Tăi, ne rugăm Ție: Să dobândim, printr'ânsul, în ziua Judecății, curățire de la Tine și mare milă! Dumnezeule și Mântuitorule, Iubitorule de bine, mântuiește-i pe robii Tăi de toată asuprirea cea cumplită! - pentru rugăciunile Înainte-Mergătorului și ale tuturor sfinților și pentru rugăciunile Maicii Tale! Doamne, cinstitul Cap al Botezătorului Tău - care a vădit oarecând, în tipsie, necurăția lui Irod cea fără de lege și a predicat tuturor credincioșilor pocăința - arătându-se din vistieriile pământului, se pune înaintea celor ce vin la dânsul cu credință și se ating cu frică, și se închină cu dragostea sufletului, dăruindu-le dezlegare de greșeli, dându-le trebuințele cererilor și mare milă! Născătoare de Dumnezeu, tu ești vița cea adevărată, care ai odrăslit rodul vieții și ție ne rugăm: Roagă-te Stăpână, cu Mergătorul-Înainte, să se miluiască sufletele noastre!

Slavă milostivirii Tale celei multe și pogorârii Tale, Doamne, iubitorule de oameni!Slavă smereniei Tale negrăite, Stăpâne!(o alcătuire după cronici străvechi: Lăcașuri Ortodoxe® februarie 2018 - www.lacasuriortodoxe.ro [http://www.lacasuriortodoxe.ro] )
Trimite
Powered by InterChat

π 0.01219 sec - PID: 27994