138

23 februarie 2018 - Sfântul Mucenic Policarp, Episcopul Smirnei

Publicat în urmă cu 5 luni, în Lonews
Astăzi, 23 februarie 2018, credincioșii ortodocși îl cinstesc în mod deosebit pe Sfântul Mucenic fericit Policarp, Episcopul Smirnei, cel odrăslit - "atunci când a căzut la pământ roada Fecioarei și sămânța cea începătoare de viață" - spic cu multă roadă, ca să hrănească prin cuvinte, cu dogmele dreptei-credințe și ale pătimirii, pe credincioși, sfințindu-i cu sângele dumnezeiesc și curâțindu-i cu mirul preoției. A apus din lume, către Dumnezeu, strălucind razele muceniciei sale și umplându-se de Strălucirea fericită. Sfinte Mucenice Cuvioase Policarp, roagă-te lui Dumnezeu să se împărtășească toți de fericita Strălucire! - cei ce serbează cu credință pomenirea ta.

Astăzi, 23 februarie, îl cinstim pe Sfântul Părinte Mucenic Policarp, Episcopul Smirnei, cugetătorul de Dumnezeu, vița cu multă roadă - întinsă când S-a înălțat pe lemnul Crucii, spânzurându-Se (răstignindu-Se) Via Cea adevărată (Hristos) - tăiată cu cosorul/cuțitul muceniciei cinstite și călcată "în linurile" chinurilor (vase sau jgheaburi la zdrobirea strugurilor). S-a luminat - cu vărsarea luminii lui Hristos - umplându-se de toată lumina Lui. În inima sa cea curată, a fulgerat luminarea predicării mântuitoare, ca printr-o oglindă neîntinată, strălucind raze către toți. S-a făcut stâlp scris al Legii Noi, având în scris Evanghelia darului dumnezeiesc ("nu cu cerneală, ci cu Duhul dumnezeiesc). Născătoare de Dumnezeu - bucuria tuturor scârbiților și apărătoare celor năpăstuiți, hrană săracilor, mângăiere străinilor, liman celor înviforați, cercetare bolnavilor, acoperâmânt și sprijineală (ajutor, ocrotire, stâlp susținător, apărătoare, protectoare, ștergar și mahramă împodobitoare), toiag orbilor; tu ești Preacurată Maica Dumnezeului Cel prea-înalt - ne rugăm, grăbește și mântuiește pe robii tăi!Cântare către Sfânta Cruce și Născătoarea de Dumnezeu: Văzând Preacurata pe Făcătorul a toată lumea că rabdă multe ocări și este înălțat pe Cruce, zicea: "Prea-lăudate Doamne, Fiule și Dumnezeul meu, cum suferi necinste în trup, vrând să cinstești zidirea Ta, Stăpâne! Mărire milostivirii Tale celei multe si pogorârii Tale, Iubitorule de oameni! Veniți, popoarelor, să cântăm cântare lui Hristos Dumnezeu, că S-a prea-mărit! - Cel Ce a despărțit marea și a trecut pe poporul pe care l-a scăpat din robia egiptenilor. Sfinte Mucenice Policarp, prin rugăciunile tale, luminează sufletul meu cel întunecos! Maică Fecioară, Îl știm pe Dumnezeu întrupat din tine fără voie trupească! - Cel mai înainte de toată zidirea și de toți vecii. Și te mărturisim pe tine, cu adevărat Născătoare de Dumnezeu!

Astăzi, 23 februarie, îl cinstim pe Sfântul Mucenic Policarp, fericitul de Dumnezeu Episcop al Smirnei, măslin roditor în casa Domnului (din Psalmi), descoperitorul celor dumnezeiești și purtător al blândeții predicării. Îndreptându-și cugetul cu bună-tocmire către poruncile Mântuitorului, s-a făcut, după vrednicie, păstor prea-ales al Bisericii Lui. S-a adus pe sine, cu totul, lui Hristos, ca jertfă vie prin mucenicie, ca unul ce s-a nevoit mai înainte prin sihăstrie, cu mărturisirea cunoștinței. Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ai scuturat țărâna omorârii noastre, născând pe nemurirea Cea adevărată, și ne-ai țesut nouă podoabele nestricăciunii, prin nașterea ta! Doamne, întărește-ne pe noi întru Tine, Cel Ce ai omorât, prin lemnul Crucii, păcatul, și sădește frica Ta în inimile noastre! - cei ce Te lăudăm pe Tine.

Astăzi, 23 februarie, îl cinstim pe Sfântul Mucenic Policarp, fericitul de Dumnezeu Episcop al Smirnei, în inima căruia a lucrat cu adevarat strugurele darului, storcând - ca vinul - cuvântul credinței, care veselește cugetele tuturor credincioșilor, arătându-l, pe el, liman nemărginit al minunilor. S-a arătat podoabă mucenicilor, săvârșindu-și nevoința prin foc și învrednicindu-se luminii veșnice. Sfinte Mucenice Policarp, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de greșeli, celor ce serbează cu dragoste pomenirea ta sfântă! Născătoare de Dumnezeu - norule al Soarelui Cel înțelegător, sfeșnice luminător de aur al luminii dumnezeiești, neîntinată, Preacurată Stăpână - rogu-mă luminează-mi, cu lumina nepătimirii, sufletul meu întunceat, cel orbit de patimi! Spală - cu curgerea lacrimilor și cu pocăința umilinței - inima mea cea întinată, și mă curățește de răutatea faptelor mele, ca să-ti strig ție cu dragoste: Născătoare de Dumnezeu, pururea Fecioară, roagă-te Fiului tău și Dumnezeu, să mi se dea iertare de greșeli! - că pe tine te am nădejde, eu nevrednicul robul tău.Cântare către Sfânta Cruce și Născătoarea de Dumnezeu: Mileușeaua văzând pe Cruce pe Mielul, Păstorul și Mântuitorul, se văita lăcrimând și strigând cu amar: "Lumea se veselește luând prin Tine mântuire, iar cele dinlăuntrul meu ard, văzând răstignirea Ta, pe care o suferi pentru milostivirea milei! Doamne, îndelung-răbdătorule, Cel Ce ești noianul milei si izvor nesecat, milostivește-Te și dăruiește iertare greșelilor celor ce laudă cu credință pătimirile Tale dumnezeiești!" Am auzit, Doamne, auzul rânduielii Tale și Te-am prea-mărit pe Tine, Unule, Iubitorule de oameni! Astăzi, 23 februarie, îl cinstim pe Sfântul Mucenic Părinte Cuvios Policarp, cugetătorul de Dumnezeu, Episcopul Smirnei, pom roditor Stăpânului, aducând multă roadă de bunătăți. S-a adus pe sine ardere de tot si jertfă Mântuitorului tuturor. Povățuind cu bună-credință poporul, către lumina cunoștinței de Dumnezeu, a gonit întunericul nedumnezeirii. S-a luminat la cuget, cu lumina Duhului ("învățându-se tăinuit prin gândul său, asemenea focului ce i se aprindea"), vrând ca prin foc să se săvârșească... A primit râu de viață (ca din pârâul desfătării), făcându-se ucenic învățăcelului cel iubit (Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan), "care a atras adâncimea înțelepciunii". Hristos - Înțelepciunea cea adevărată - i-a dăruit Sfântului Mucenic Policarp avuție si mărire luminată, prelungire vieții, fiindcă L-a iubit prea-mult pe El. Sfinte Mărite Mucenic Policarp, laudăm răbdarea cea întărită a sufletului tău și ne-biruirea luptelor tale! Născătoare de Dumnezeu Curată, luminează-mi, cu lumina ta, sufletul meu cel întunecat, ca una ce ai născut Lumina Cea ipostatică (înfățișată). Doamne, Dătătorule de lumină și Făcătorul veacurilor, povățuiește-ne întru lumina poruncilor Tale, pe noi! - că afară de Tine pe alt Dumnezeu nu știm. "Născătoare de Dumnezeu Preacurată, Cel vechi de zile S-a pogorât în pântecele tău cel sfințit, ca ploaia pe lână, și S-a arătat noul Adam, Iubitorul de oameni!"

Astăzi, 23 februarie, îl cinstim pe Sfântul Mucenic Părinte Cuvios fericit Policarp, grăitorul de cele dumnezeiești, cel ce "s-a omorât de către toată lumea" (de cele ale lumii), viețuind și trăind doar ("singur") lui Hristos, acum mutat către Dânsul și câștigând nestricăciunea cea de viață. Umblând cu bună închipuire, arătându-se fiu al luminii și păcii, "a cunoscut pe Marcion ca pe un născut-întâi al întunericului și vrăjmaș". [MARCION din Sinope a fost un teolog grec, alăturat comunității creștine din Roma repudiind complet Legea și neacceptând decât Evanghelia după Luca. Poziția sa intransigentă a dus la ruperea cu Biserica creștină și la întemeierea în Orient a unei secte gnostice proprii, vehement combătută pentru erezie.] Sfinte Mucenice Părinte Cuvios Policarp, învățându-ne cuvintele tale, ne lepădăm de tot eresul necurat și de adunările viclene ale necredincioșilor ("care cred două stăpâniri")! Născătoare de Dumnezeu Preacurată, ceea ce ai zămislit pe Mielul Cel curat, Care ridică păcatul lumii, roagă-te să se dea iertare păcatelor robilor tăi! Dumnezeule, scoate-mă din stricăciune! - chem adâncul milostivirii Tale cel neurmat, fiind eu înconjurat întru adâncul greșelilor.

Astăzi, 23 februarie, îl cinstim pe Sfântul Mucenic mărit Părinte înțelept fericit Policarp, Episcopul Smirnei, cel care a adus Domnului roduri cuvântătoare, iar prin fapte dumnezeiești aratându-se, după vrednicie, Ierarh dumnezeiesc. Primind bunătatea înțelepciunii, a umplut - din ea - turma sa de cunoștința lui Dumnezeu - arătând strălucirea întreită a Preasfintei și negrăitei Dumnezeiri ("pentru nenașterea Tatălui, nașterea Fiului și ieșirea Duhului"). A învățat luminat "pentru" (despre) o Dumnezeire și o mărire (întru Care ne-am botezat, întru Care credem, prea-mărind pe Domnul!), aducând la Ea, ca pe "roduri coapte", sufletele credincioșilor și scoțând din mijloc nedumnezeirea idolilor. Sfinte Mucenice Părinte Policarp, luminându-ne astăzi cu cuvintele tale, lăudăm pomenirea ta vrednică de laudă, prea-mărind pe Domnul!

Astăzi, 23 februarie, îl cinstim pe Sfântul Mucenic Policarp, Episcopul Smirnei, ucenic (împreună cu Sfântul Ignatie purtătorul de Dumnezeu) al Sfântului Apostol și Evanghelist cuvântător de Dumnezeu Ioan. A fost hirotonit Episcop al Smirnei, urmând (și la dorința) Sfântului Episcop Bucolus. La momentul prigoanei din vremea lui Deciu, L-a mărturisit cu îndrăzneală pe Hristos, săvârșindu-și nevoința prin foc (fără să poată fi ars). A primit de la Dumnezeu darul facerii de minuni, încă înainte de Arhieria sa, prin rugăciuni, umplând cu grâu hambarele femeii care l-a crescut și pe care le golise pentru "trebuința fraților aflați în lipsuri". După ce a devenit Arhiereu, "a oprit pornirea focului ce ardea, a pogorât, prin rugăciune, ploi pe pământul secetos, și "a oprit supărarea ploilor". Iar cinstirea lui se făcea, mai ales, în biserica cea mare... Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat! - strigăm și noi, după cum au cântat cei trei tineri care au defăimat porunca cea prea-fără de Dumnezeu (de cinstire a chipului de aur, în câmpul Deira), fiind aruncați în mijlocul focului și răcorindu-se.

Astăzi, 23 februarie, îl cinstim pe Sfântul Mucenic mărit Policarp, Episcopul Smirnei, cel care a intrat cu cuget întărit în vapaia ce ardea - asemenea celor trei tineri care au răcorit cuptorul prin foc fără materie - rămânând nears în mijlocul focului și strigând: "Bine ești cuvântat, Dumnezeul părinților noștri!". Sfinte Mucenice Policarp, fericit ești și bine îți va fi, că locuiești acum unde sunt lăcașurile drepților, unde sunt oștile mucenicilor, unde sunt cetele înțelepților Apostoli, care strigă: Bine ești cuvântat, Dumnezeul părinților noștri!

Astăzi, 23 februarie, îl cinstim pe Sfântul Mucenic Policarp, Episcopul Smirnei, cel care a adus lui Hristos, cu multă roadă, sufletele care mai înainte erau neroditoare, îndreptându-le cu lucrarea Duhului și punându-le lor "sămânță de spic bun", învățându-le să strige: Bine ești cuvântat, Dumnezeul părinților noștri! Născătoare de Dumnezeu Preacurată Fecioară, numai tu te-ai arătat neispitită de bărbat, Maică a lui Dumnezeu - Cel Ce a zidit lumea cu înțelepciunea! Pentru aceasta, cu bună-credință strigâm ție, zicând: Binecuvântată ești, Fecioară, ceea ce ai născut cu trup pe Dumnezeu!

Astăzi, 23 februarie, îl cinstim pe cel ce este lauda sfințiților mucenici ai lui Hristos, Sfântul Mucenic Părinte Policarp, arătătorul de cele sfinte, cugetătorul de Dumnezeu, Episcopul Smirnei, de trei ori fericit, cel ce s-a adus lui Dumnezeu jertfă cuvântătoare, primită și bine-plăcută, prinos deplin - slujind cu sfințenie întru bună-credință lucrarea cea sfântă de taină a lui Hristos. Întru cărunteți și adâncime de bătrânețe, a arătat bărbăție de tinerețe, ridicându-și, cu puterea Crucii, cugetul său către lupte dumnezeiești. Întărindu-se cu Crucea și fiind îmbrăcat, după vrednicie, cu podoaba Ierarhiei, a intrat în Biserica lui Dumnezeu ca să se arate cu sângele său lui Hristos, Cel ce este mai-marele păstorilor. (Nearzând, a fost înjunghiat în mijlocul focului, sângele său curgând atât de mult încât a stins focul.) Junghiindu-se pentru Hristos, ca un berbece ales, s-a arătat următor pătimirilor Sale și s-a făcut părtaș măririi împreună cu Dânsul și moștenitor Împărăției Lui. Născătoare de Dumnezeu Curată Fecioară fără prihană, fii mie stâlp de foc în chip de lumină, și nor luminos, povățuindu-mă catre moștenirea cea cerească! - ca pe unul ce sunt rătăcit în pustia vieții. Toate lucrurile, lăudați-L pe Domnul și-L prea-înălțați întru toți vecii! - pe Dumnezeul Care S-a pogorât în cuptorul cel cu foc, prefăcând văpaia în răcoreală.

Astăzi, 23 februarie, răsărind pomenirea cea purtătoare de lumină - a cugetătorului de Dumnezeu Sfântul sfințit Mucenic mărit Părinte și dumnezeiesc înțelept Policarp - luminează sufletele celor ce o săvârșesc pe ea cu bună-credință, făcându-i pe toți părtași arătării dumnezeiești de lumină. Pe aceasta o fericim și noi, după vrednicie, cu laude! Îl cinstim pe cel care a adus multe roduri lui Hristos, mântuind pe oameni din înșelăciunea diavolilor; pe cel întocmai cu îngerii și locuitor împreună cu Apostolii. Sfinte Mucenice Policarp - stând tu înaintea scaunului Stăpânului, împreună cu ceata cea de sus a sfinților îngeri, roagă-L pe Dânsul să ajungem noi la patima cea mântuitoare, săvârșind luminat învierea Sa, cu multe feluri de bunătăți! - "Priceperea Sfintei Treimi nu ți se vede ca mai'nainte prin însemnări, ci de față, ca unul ce ești cu inimă curată și scuturat de materie și dezlegat de legăturile stricăciunii, fericite Sfinte Policarp prea-mărite!" Sfinte Mucenice Policarp, crezând noi, cu osârdie te punem pe tine înainte-rugător către Hristos! - ca pe unul ce porți cunună și ai primit daruri de biruință, din dreapta cea dumnezeiască, și ai săvârșit luptele, umplându-te de lumină. Maică Fecioară, noi credincioșii, cu un cuget, întru cântări te mărim! - ca pe o Născătoare de Dumnezeu Fecioară și Maică a Cuvântului; ceea ce ești nouă pricinuitoare de viață veșnică și dumnezeiască și ne-ai răsărit nouă pe Soarele dreptății! Să-L mărim, cu un gând, întru laude, pe Dumnezeu Cuvântul Cel din Dumnezeu, Care a venit - cu negrăită înțelepciune - întrupându-Se, pentru noi credincioșii, din Sfânta Fecioară, ca să înnoiască pe Adam cel căzut rău prin mâncare întru stricăciune! Sfinte Mucenice Policarp, pomenește, împreună cu Sfinții Apostoli (cu care locuiești), pe cei ce te cinstim cu dragoste! Maică Fecioară, peretele îngrădirii din mijloc s-a surpat, iar noi oamenii cei muritori, prin nașterea ta, ne-am împreunat cu îngerii, Născătoare de Dumnezeu, iar acum întărește-ne pe noi, să postim și să ajungem a ne închina curat Învierii celei de-a treia zi a Fiului tău!

Slavă milostivirii Tale celei multe și pogorârii Tale, Doamne, iubitorule de oameni!Slavă smereniei Tale negrăite, Stăpâne!(o alcătuire după cronici străvechi: Lăcașuri Ortodoxe® februarie 2018 - www.lacasuriortodoxe.ro [http://www.lacasuriortodoxe.ro] )
Trimite
Powered by InterChat

π 0.01104 sec - PID: 27994