104
Astăzi, 15 februarie 2018, credincioșii ortodocși îl cinstesc în mod deosebit pe Sfântul Apostol Onisim - cetatea însuflețită a lui Dumnezeu, slugă vrednică a Acestuia, învățând cele cerești ("care nu este cu putință la oameni a le grăi"). Plecându-și "grumajii" (înjugându-se; simbolic: gâtul, umerii) în jugul lui Hristos, a luminat cugetul slobod și libertatea sufletului, cu neamul cel bun al credinței, mântuindu-se din robia pământească. Veselindu-se foarte mult de cuvintele negrăite ale Predicatorului (care s-au îmbogățit pe pământ, din raiul desfătării), a alergat să mântuiască pe oameni din robie și să-i aducă la primirea darului lui Dumnezeu.

Astăzi, 15 februarie, îl cinstim pe Sfântul Apostol Onisim - raza dătătoare de lumină, luminată de Soarele și Învățătorul lumii, ca să lumineze lumea (cu lumina predicării), iar cu fulgerele dumnezeiești să piardă (să destrame, să îndepărteze) întunericul înșelăciunii și să lumineze cugetele credincioșilor, prin lucrări de minuni în multe feluri.
   Preasfântă Mireasă a lui Dumnezeu, Maică a Domnului, mântuiește de osândire și de greșeli cumplite sufletul meu cel smerit! Mântuiește-l de moarte, prin rugăciunile tale, și dăruiește să aflu, în ziua cercetării, îndreptarea pe care au aflat-o cetele sfinților, curățindu-mă - prin pocăință și cu vărsare de lacrimi - mai înainte de sfârșit.
Cântare către Sfânta Cruce și către Născătoarea de Dumnezeu: Doamne, văzându-Te Fecioara - și Maica Ta - răstignit pe Cruce, s-a înspăimântat și, privind, a zis: 
     "Ce Ți-au răsplătit Ție, Stăpâne, cei ce s-au îndulcit cu darurile Tale cele multe? Dar, mă rog Ție, să nu mă lași pe mine singură în lume, ci grăbește de înviază, înviindu-i împreună pe strămoși!".
   Să-i cântăm, lui Dumnezeu, cântare de biruință! - așa după cum striga Israil, umblând ca pe uscat "cu urmele prin adânc" (prin adâncul Mării Roșii - trecerea israeliţilor conduşi de Moise prin Marea Roşie, sub călăuzire divină) și văzându-l pe Faraon înecat.
   Sfinte fericite Apostole Onisim, rugând pe Iubitorul de oameni Dumnezeu, mântuiește sufletul meu cel întunecat! - cel ce ești luminat cu darul dumnezeiesc și strălucit al Mântuitorului.

Astăzi, 15 februarie, îl cinstim pe Sfântul prea-fericit Apostol Onisim, fericitul de Dumnezeu, cel scăpat "prea-lesne" din negura necunoștinței, fiind luminat cu strălucirile dătătoare de raze ale Sfântului Apostol Pavel și strigând lui Hristos cântare de mulțumire. S-a arătat lucrător dumnezeiesc de cele sfinte și strălucind - cu Duhul dumnezeiesc - alergând pretutindeni și vestind cu bună credință pe Hristos.
   Născătoare de Dumnezeu, Împărăteasă cinstită, fiind tu împodobită cu frumusețea bunătăților, ai primit în pântece, mai presus de minte, pe Dumnezeu Cel adevărat, Care ne luminează pe noi cu bunătățile dumnezeiești!

Astăzi, 15 februarie, îl cinstim pe Sfântul mărit Apostol Onisim, care apropiindu-și gura de izvorul apelor dumnezeiești și primind pârâul desfătării, a adăpat fața cinstitei Biserici. Împărtășindu-se cu lumina cea înțelegătoare, a luminat prea-luminat inimile credincioșilor, cu luminile Ortodoxiei și cu strălucirea purtătoare de lumină a predicării. S-a dezlegat ("cu legăturile Sfântului Apostol Pavel") de robia înșelăciunii și, fiind cinstit cu primirea darului, s-a făcut fiu al lui Dumnezeu, arătându-se moștenitor dumnezeiesc.
   Maică a lui Dumnezeu, pe tine te fericesc cu laude! - căci, prin tine, am fost scăpat din robia șarpelui, care odinioară m-a luat rob cu vicleșug (târându-se cu înșelăciune).
   Dumnezeul meu, Bunule, nu este sfânt precum Tu Doamne, Care ai înălțat fruntea (oastea) credincioșilor Tăi și ne-ai întărit pe piatra mărturisirii Tale!

Astăzi, 15 februarie, îl cinstim pe Sfântul Apostol Onisim, cel scăpat din robia rătăcirii, arătat slobod întru Dumnezeu cu darul, făcându-se rob curat lui Dumnezeu și părtaș legăturilor Sfântului Apostol Pavel, omorându-se pe nedrept, pentru Hristos. Mărturisind după lege, s-a învrednicit luminii Celei de sus.
   Sfinte Apostole Onisim, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să dăruiască iertare de păcate, celor ce serbează cu dragoste pomenirea ta sfântă!
   Născătoare de Dumnezeu, pe tine te lăudăm! - ceea ce ești ușă cerească și raclă, munte cu totul sfânt, nor strălucit, scară cerească, rai cuvântător, mântuirea Evei și vistierie mare a întregii lumi. Căci, în tine s-a lucrat mântuirea lumii și iertarea greșelilor celor de demult. Roagă pe Fiul tău șî Dumnezeu, să dăruiască iertare de greșeli, celor ce se închină cu credință nașterii tale prea-sfinte!
Cântare către Sfânta Cruce și către Născătoarea de Dumnezeu: Fecioară Maică, văzând ridicat pe Cruce, în mijlocul a doi tâlhari, pe Cel întrupat din tine, ai strigat, plângând:
      "Vai mie, prea-dulce Fiule, cum Te-ai răstignit de bună-voie? - Cel ce ridici păcatele lumii, ca un milostiv, vrând să-Ți aducem Ție, ca un Dumnezeu, cântări omenești de laudă."
Biserica cinstită cântă cu dumnezeiască cuviință, strigând din cuget curat și serbând întru Domnul: 
   "Hristos este puterea mea, Dumnezeul și Domnul!"

Astăzi, 15 februarie, îl cinstim pe Sfântul prea-înțelept Apostol Onisim, arătătorul de cele dumneziești, pe care Dumnezeu (Care voiește să se mântuiască toți din jugul robiei) l-a făcut slujitor al cinstitei Evanghelii, vestind Cuvântul Cel veșnic - Unul născut, Care fiind cu trup, "S-a amestecat minunat cu cei de pe pământ". Împodobindu-se cu engolpionul (acea iconiță rotundă sau ovală lucrată dintr-un metal prețios, cu chipul Mântuitorului sau al Sfintei Fecioare, pe care o poartă arhiereii la gât)  încercărilor și cu ungerea dumnezeiască a preoției, s-a arătat preot luminos, făcându-se mucenic dumnezeiesc (prin răbdarea cumplitelor pătimiri). A predicat venirea lui Hristos cea prin trup, povățuind pe cei rătăciți, către cunoștința Sa.
   Doamne, Bunule, cu strălucirea Ta dumnezeiască, luminează sufletele celor ce se îndreaptă dis-de-dimineață cu dragoste către Tine, ca să Te vadă Cuvinte, adevăratul Dumnezeu, Cel Ce chemi din negura greșelilor!

Astăzi, 15 februarie, îl cinstim pe Sfântul fericit Apostol Onisim, Ierarhul prea-cinstit al Domnului, care - cu istețimea gândului și a sufletului, și cu curăția trupului - zburând mai presus de cursele vrăjmașului, s-a înălțat către lăcașurile cerești (suindu-se cu aripile cunoștinței de Dumnezeu). S-a arătat Biserică prea-cuvioasă, având în el (ca un sfeșnic) lumina darului întemeiată cu zidirea Duhului dumnezeiesc. A gonit, cu bună-tărie, întunericul ne-dumnezeirii... Grăind cu bună-credință învățăturile dumnezeiești ale bunei-credințe, a înfruntat, în fața tuturor, trufiile putrede și cele cu rea-credință ale celor fără-de-lege.
   Născătoare de Dumnezeu Fecioară, cu mijlocirea și ajutorul tău, rupe lanțurile păcatelor mele! - că tu ești nădejdea celor deznădăjduiți care aleargă cu credință la acoperământul tău dumnezeiesc!
   Născătoare de Dumnezeu Fecioară, la tine alerg, Maica lui Dumnezeu cea milostivă, rugându-mă: șterge semnele rănilor greșelilor mele! - căci sunt vinovat cu păcate și m-am rănit cumplit, eu, ticălosul.
   Doamne, mult-milostive, scoate din stricăciune viața mea! - strig, alergând la limanul Tău cel lin, căci văd marea vieții înălțându-se de viforul ispitelor.

Astăzi, 15 februarie, toți îl cinstim pe Sfântul fericit Apostol Onisim, cel s-a arătat lumii ca o rază care luminează cu razele Sfântului Apostol Pavel - această "trâmbiță dumnezeiască", ce l-a tras la credință - fiind luminat cu taină prin cuvântul adevărului, mărturisind pentru lucrarea faptei bune și întărirea credinței. Lăudăm ostenelile sale, prin care "tare a oprit" înșelăciunea. Ungându-se preot întru Duhul Dumnezeiesc (părăsind robia lumească) și luând predicarea Apostolilor, s-a împărtășit cununilor... Îl cinstim pe cel care, altădată serv al lui Filimon Romanul (căruia îi scria și Sfântul Apostol Pavel), s-a făcut serv al Sfântului Apostol Pavel, devenindu-i acestuia serv și ucenic. Îl cinstim pe cel care, fiind adus în fața lui Tertil (Eparhul Romei), a fost trimis la Potiol, unde iarăși găsindu-l rămas puternic în credința în Hristos, a fost ucis cu bătăi cumplite. Prin nădejde, a primit fericirea cea nepieritoare și, veselindu-se, cântă lui Hristos:
   "Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat!".
   Binecuvântată ești, Preasfântă Maica lui Dumnezeu, Preacurată! - fiind ceea ce ai fost cu totul fără prihană, Mireasă a lui Dumnezeu, zămislind în pântece pe Dumnezeu Cuvântul, Cel Ce este în sânurile Tatălui nedespărțit și ținut în mâinile tale. 

Astăzi, 15 februarie, toți îl cinstim pe Sfântul fericit Apostol Onisim, care dănțuind (hora încununării - însoțindu-se și săltând în alai de nuntă /Isaia) împreună cu îngerii, fiind împodobit cu cununa muceniciei, stă luminat înaintea scaunului Stăpânului. A slujit Apostolului dumnezeiesc, luând lucrarea minunilor negrăite dumnezeiești, făcându-se predicator adevărat al lui Hristos. Le-a dat tuturor din darul tămăduirilor (cu care s-a îmbogățit, din izvorul îndestulat al Mântuitorului), ca să se plece ei poruncilor dumnezeiești.
   Hristoase, Dumnezeul nostru, Doamne și Mântuitorul nostru, pe Tine Te prea-înălțăm întru toți vecii! - Cel Ce din văpaie, rouă le-ai izvorât cuvioșilor, arzând cu apă jertfa dreptului, că le faci toate doar cu voirea.
   Născătoare de Dumnezeu, Preacurată cinstită Maica lui Dumnezeu, lăudăm taina cea mare și mai presus de cuvânt a minunii nașterii tale și o prea-înălțăm întru toți vecii!

Astăzi, 15 februarie, toți îl cinstim pe Sfântul Apostol fericit Onisim - stea prea-luminoasă luminând marginile lumii, cu lumina cunoștinței de Dumnezeu. Foarte împodobit cu roadele Duhului, Ierarh prea-înțelept și Apostol cinstit al lui Hristos, mucenic nebiruit, predicator adevărat (al celor mai presus de gând) s-a ridicat la ceruri, făcându-se purtător de Dumnezeu.
   Sfinte Apostole Onisim, pe tine te mărim, împreună cu cetele Apostolilor! Părtinește (fii de partea, roagă-te) totdeauna pentru cei ce te laudă și cinstesc serbarea ta pururea! - tu stând cu totul luminat, cu totul strălucit, înaintea Stăpânului Dumnezeu, și luminându-te cu totul de fulgerele de acolo.
   Preacurată Maică a lui Dumnezeu, te măresc, acum, împreună cu oștile cerești! - prin nașterea ta, mântuindu-mă de omorârea trupească cea de demult și lepădând blestemul, stricăciunea și moartea pricinuite prin păcat.
   Preacurată, Născătoare de Dumnezeu, te fericim! - căci prin tine S-a arătat oamenilor (cărora nu este cu putința a-L vedea pe Dumnezeu) Cuvântul întrupat (spre Care nu cutează a căuta - a privi - cetele îngerești), pe Care Îl mărim, noi împreună cu oștile cerești! 

Astăzi, 15 februarie, toți îl cinstim pe Sfântul prea-înțelept Apostol prea-fericit Onisim, cel învățat de Sfântul Apostol Pavel - corifeul (vărful, fruntașul) Apostolilor - cu care, împreună, a înconjurat pământul, întărind (cu cuvântul) inimile slăbănogite de ratăcirea înșelătorului (cel rău). Săvârșind călătoria, acum stă înaintea lui Hristos, în ceruri, împreună cu îngerii, rugându-se pentru lume...
   Născătoare de Dumnezeu, învrednicește-ne și pe noi bucuriei lui Dumnezeu! - căci minunea cea prea-minunată a nașterii tale mai presus de cuget, nu poate fi tâlcuită sau înțeleasă nici de gândul îngerilor și nici de cel al oamenilor; ceea ce ai născut negrăit pe Dumnezeul Cel mai presus de ființă, pe Care Îl laudă toată zidirea, ca pe un Făcător, împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh!

Slavă milostivirii Tale celei multe și pogorârii Tale, Doamne, iubitorule de oameni!
Slavă smereniei Tale negrăite, Stăpâne!
(o alcătuire după cronici străvechi: Lăcașuri Ortodoxe® februarie 2018 - www.lacasuriortodoxe.ro )

Comentarii

Comentarii

Mai multe formate de scriere poți găsi dând click aici.
Cum trebuie să scrii: ca să vezi:
(text încadrat între steluțe) *italic înclinat* italic înclinat
(text precedat și urmat de câte 2 underline) __bold îngroșat__ bold îngroșat
(text între paranteze drepte, urmat imediat de adresa link, între paranteze rotunde) [TEXT](http://www...) (dacă dai click pe "TEXT", ești condus către adresa link) TEXT
(semnul exclamării, urmat imediat de descrierea imaginii între paranteze drepte, urmată imediat de adresa imaginii, între paranteze rotunde) ![DESCRIERE](http://www...) (imagine inclusa în text - vezi imaginea recomandată, scoasă de la adresa indicată)
(o steluță și un spațiu înaintea rândului) * element listă 1
* element listă 2
* element listă 3
  • element listă 1
  • element listă 2
  • element listă 3
(text precedat și urmat de câte 2 ~) ~~text tăiat~~ text tăiat
(text precedat de 2 #) ## subtitlu

subtitlu

Detalii despre site-ul: LONews
Favorit pentru
< 100
utilizatori rețea
Online
157
pe acest site
Marchează între favoritele tale siteul LONews
Creează-ți propria pagină de informare în acest domeniu, aici! Participă cu informația ta, care poate fi utilă celorlalți!
Creează și Promovează
Trimite
Powered by InterChat

π 0.09564 sec - PID: 8381