127
Astăzi, 16 februarie 2018, credincioșii ortodocși îi cinstesc pe Sfântul Mucenic Pamfil preotul și pe ceilalti 11 sfinți înțelepți și străluciți mucenici dimpreună cu dânsul - diaconul Valent, Pavel, Selevchie, Porfirie, Iulian, Teodul, Ilie, Ieremia, Isaia, Samuil și Daniil. Aceștia, fiind la număr asemenea celor 12 Apostoli, și luând râvnă în cugetare ca dânșii, s-au făcut purtători de chinuri, neînspăimântându-se de cruzimea fără de Dumnezeu a tiranilor, ci au răbdat cu nădejde multe feluri de munci (chinuri și încercări), predicând bărbatește și cu tărie pe Mântuitorul. Au cules, astfel, după vrednicie, desfătările cele viitoare, luând cununa din mâna Cea stăpânitoare de viață, îmbogățindu-se cu moștenire netrecătoare și împărățind împreună cu Mântuitorul și Stăpânul tuturor, în corturile veșnice. 

Astăzi, 16 februarie, Biserica cheamă să se cinstească, prin "cântări de versuri" și cu multe feluri de laude, împreună cu cugetătorul de Dumnezeu Pamfil, și mucenicii viteji și pururea cinstiți: Valent, Selevchie, Daniil, Teodul, Isaia, Ieremia, Ilie, Porfirie cel dumnezeiesc, Pavel, Iulian și Samuil cel minunat.
   Născătoare de Dumnezeu Preacurată, strălucește-mi cugetul cu ploile darului Duhului, îneacă izvorul patimilor mele, prin rugăciunile tale, și mă învrednicește pârâului desfătării celei pururea vii! - ceea ce ai născut pe Hristos Dumnezeul nostru, Care șterge, cu milostivirile, nelegiuirile oamenilor.
Cântare Sfintei Cruci și Născătoarei de Dumnezeu: Mielușeaua (Fecioara Preacurată), ceea ce Te-a născut pe Tine Mielule și Păstorule, când Te-a văzut pe lemnul Crucii se tânguia și, ca o Maică, striga către Tine:
      "Fiule, prea iubite! cum Te-ai ridicat pe lemnul Crucii, îndelung răbdătorule?; cum Ți S-au pironit mâinile și picioarele, de către cei fără-de-lege, Cuvinte, și Ți-ai vărsat Sângele, Stăpâne?"
Astăzi, 16 februarie, cinstim ceata celor 12 sfinți mucenici, cea adunată cu puterea Preasfântului Duh, ca o purtătoare de biruință, care a biruit vitejește tabăra cea vicleană și fără de Dumnezeu a celor rău-credincioși. Vrăjmașul (cel rău) s-a rușinat, deșertându-și tolba cu amărăciune cumplită, căci, lovindu-se cu mucenicii purtători de chinuri, nu a putut birui tăria vitejilor. Îi cinstim pe cei 12 mucenici ai lui Hristos, care au călcat îngrozirea nebuniei elene, fiind împodobiți cu minte și înțelepciune dumnezeiască, cărora nu le-au putut grăi împotrivă potrivnicii celor bine-credincioși.

Astăzi, 16 februarie, îl cinstim pe Sfântul Mucenic înțelepțit de Dumnezeu și purtător al numelui Pamfil, făcut cu adevărat "Prieten al Tuturor" (Pamfil, provenind din Pam-Philos, înseamnă "Al-Tuturor-Prieten") și păzind neîntrerupt (și fără a ceda) până la moarte, legea dragostei către Hristos. A fost împodobit - cu fapta, cu Cuvântul și cu ungerea cinstită a preoției - întru buna-credință.
   Născătoare de Dumnezeu prea-lăudată, pe tine te fericim totdeauna! - socotind, cu toată credința, că ești norul care ne-ai strălucit nouă Soarele dreptății (pe Hristos Dumnezeu), pe Fiul Tatălui Cel unul-născut.

Astăzi, 16 februarie, cinstim ceata celor 12 sfinți dumnezeiești mucenici ai lui Hristos, adunați în unire, făcându-se ca o alăută bine-tocmită peste tot (pusă la cale, alcătuită), ce cântă cu bună "versuire" (glăsuire; dar și versificare sau cântare), graiuri (voci, cuvinte) de mărturisire. "Alergând către semnul cinstitei chemări cerești" și înarmându-se cu tărie împotriva vrăjmașilor chinuitori, i-a biruit pe aceștia cu armele credinței, încununându-se ca niște biruitori, luând cunună de la Stăpânul Dumnezeu și numărându-se toti acești mucenici în ceata îngerilor, cu care se roagă impreună, neîncetat, să mântuiască de năpaste, de scârbe, de muncile veșnice, pe cei ce-i fericesc pe dânșii. Fiind puși înaintea chinurilor groaznice, le-au "suferit" (răbdat) pe ele, cu cuget ne-înspăimântat, fără a lua seama la trup și bucurându-se ca niște pătimitori viteji ai Domnului. Au moștenit, astfel, mărirea veșnică, rugându-se pururea pentru noi, cei care lăudăm luptele lor.
   Născătoare de Dumnezeu Prea-curată, Cel Ce locuieșțe întru înălțime S-a sălășluit întru noi, că S-a îmbrăcat luând din tine trup, mai presus de fire! Hristoase, Biserica Ta se veselește de Tine, strigând: 
      "Doamne, Tu ești puterea mea și scăparea, și întărirea!"
   Născătoare de Dumnezeu, Stăpână, nu vom tăcea niciodată a lăuda, cu mulțumire din inimă, milele tale! - noi, robii tăi, strigând și zicând: Preasfântă Fecioară, grăbește de ne mântuiește de vrăjmașii văzuți și nevăzuți și de toată îngrozirea! - că tu ești "sprijineala" noastră (ajutor, ocrotire, stâlp susținător, apărătoare, protectoare; dar și ștergar și mahramă împodobitoare).
Cântare Sfintei Cruci și Născătoarei de Dumnezeu: Hristoase Dumnezeule - Cel născut din Tatăl Cel fără de început - ceea ce mai pe urmă Te-a născut cu trup, striga, văzându-Te pe Tine răstignit pe Cruce:
      "Vai mie, Prea-iubite Iisuse! Cum, Cel Ce Te mărești de îngeri ca un Dumnezeu, Te răstignești de bună-voie acum, de către oamenii cei fără-de-lege? Te laud, Fiule, îndelung-răbdătorule!"
   Doamne, văzându-Te Biserica, pe Tine, Soarele dreptății, ridicat pe Cruce, a stat în a sa rânduială, strigând precum se cuvine:
       "Mărire puterii Tale, Doamne!"  
Astăzi, 16 februarie, cinstim ceata celor 12 mucenici, lanțul (șirul) acestora aratându-se împodobit cu darurile dumnezeiești ale profeților și cu cele ale Apostolilor - arătându-se și la număr (12) întocmai cu dânșii. Adunându-se ei, din multe feluri de viețuiri, s-au învrednicit în scurtă vreme a păzi deplin (întreg) turnul Bisericii - viclenirile și meșteșugurile tiranilor ne-plecându-i, iar durerile muncilor ne-slăbindu-i - ocârmuindu-se cu mâna Stăpânului și râbdând pentru Dânsul "moartea cea de voie", strigând cu osârdie și cu un glas:
   "Mărire puterii Tale, Doamne!".
   Născătoare de Dumnezeu, strigăm ție: Bucură-te Fecioară cu totul fără prihană! - noi, cei ce ne-am mântuit prin nașterea ta, "auzind graiurile dumnezeiești cele pentru tine și văzând săvârșirea lor".
   Tu, Doamne, ai venit lumina mea în lume, lumina Cea sfântă, Care îi întorci dintru întunericul necunoștinței, pe cei ce te laudă pe Tine cu credință!

Astăzi, 16 februarie, îl cinstim pe Sfântul Mucenic Pamfil, care nesuferind a lua seama la cele de pe pământ, a luminat cu pătimirea viețuirea dumnezeiască, în care a petrecut din pruncie. Tot astăzi, îl cinstim pe Sfântul Valent - cel împodobit cu "căruntețe dumnezeiești" și cu înțelepciune, trăgându-se de neam din cetatea sfântă, încununat ca mucenic. Tot astăzi, îl cinstim pe prea-lăudatul Sfânt Pavel, cel cu numele Sfântului Apostol Pavel și, asemenea acestuia, cu gândul lui Hristos, care s-a nevoit după lege și s-a împodobit cu cununa muceniciei. Tot astăzi, îi cinstim pe Sfinții Samuil, Ilie , Daniil, pe Ieremia cel dumnezeiesc si, pe lângă aceștia, pe Isaia cel cu nume mare - cei care au cumpărat, cu moartea, viața cea mai bună. Întărindu-se, acești 12 viteji, cu nădejdile vieții veșnice, au răbdat cu bucurie chinuirea trupurilor. Egiptul (mai de demult acoperit cu întunericul cel adânc al necunoștinței) acum, îmbogățindu-se cu lumina cunoștinței de Dumnezeu, a răsărit lui Dumnezeu ca un luminător luminat.
   Născătoare de Dumnezeu Preacurată, tu ești cea care, născând pe Dumnezeu Cuvântul - Care a îndreptat căderea celor surpați la pământ - ai îndreptat alunecarea Evei! Pe tine, Sfântul Prooroc Daniel te-a văzut munte, din care S-a tăiat piatra care a sfărâmat chipul înșelăciunii și a umplut toate marginile pământului de cunoștința lui Dumnezeu!
   Doamne, Biserica strigă către Tine, curățindu-se de sângele diavolilor, cu Sângele Cel curs prin milostivire din coasta Ta:
"Voi jertfi Ție, cu glas de laudă, Doamne!".
Astăzi, 16 februarie, îl cinstim pe Sfântul Mucenic Pamfil, tămăduitor al credincioșilor, care a iubit voirile dumnezeiești ale lui Hristos. Pomenirea dumnezeiască a "tarelui viteaz" și predicatorului de Dumnezeu Pamfil a răsărit ca un luceafăr luminos, luminând vederile și inimile tuturor, cu lumină neînserată. Veniți cu toții să ne adunăm, iubitorilor de serbare, și bucurându-ne să încununăm, cu cântări, ziua sa dumnezeiască, cea ca o bună serbare de peste ani - binecuvântând și lăudând pe Domnul, Cel Ce l-a încununat pe dânsul, după vrednicie - căci nu încetează a se ruga pentru noi toți!
   Sfinte mărite și înțelepte mucenice Pamfil, fericim serbarea ta cinstită și te rugăm să nu încetezi a te ruga pentru noi!

Astăzi, 16 februarie, îi cinstim pe măritii mucenici Sfinți Pamfil, Valent, Pavel, Selevchie, Porfirie, Iulian, Teodul, Ilie, Ieremia, Isaia, Samuil și Daniil, cei prinși în timpul celui de-al 6-lea an al prigoanei pornite de Dioclețian asupra creștinilor. Aceștia au fost aduși, la mucenicie, din multe cetăți, având diferite meșteșuguri și deprinderi, adunați toți "întru o credință a lui Hristos". Îi fericim pe cei care, vrând să intre în cetatea Cesariei, întrebându-i păzitorii cine sunt și din ce loc, au strigat că sunt creștini , iar că patria lor este Ierusalimul cel de sus! Prinzându-i și ducându-i în fața ighemonului (guvernatorului) Firmilian, cei cinci dintre ei din Egipt - Ilie, Ieremia, Isail, Samuil și Daniil - au fost uciși cu sabie, după multe chinuri, împreună cu ei fiind uciși asemenea și Pamfil, Selevchie, Valent și Pavel. Mai apoi, Porfirie, cerând trupul stăpânului său Pamfil, a fost și el prins și omorât prin foc. Asemenea și Iulian, prins îmbrățișând și sărutând trupurile acestora, a fost ucis tot prin foc, iar Teodul a fost răstignit pe cruce. Serbarea lor cea sfântă se fâcea, mai ales, "în biserica cea mare"...
   Doamne, bine ești cuvântat în Biserica măririi Tale!

Astăzi, 16 februarie, îl cinstim pe Sfântul Mucenic fericit Porfirie, cel care, văzând mai dinainte - cu față luminată și cu curăția cugetului - bucuria ce îl aștepta, a defăimat chinurile, muncindu-se fară de milă. Dumnezeu Însuși [Cel Ce i-a mântuit pe cei trei tineri în cuptor (Daniel, 3, 14)] l-a primit ca pe o jertfă bine-mirositoare, pe purtătorul de chinuri Porfirie, cel ars de tot în foc pentru Dânsul.

Astăzi, 16 februarie, îl cinstim pe Sfântul Mucenic prea-lăudat și prea-înțelept Selevchie, cel împodobit cu tăria trupului și a sufletului, care a surpat toată puterea tiranului. Plecându-se legii lui Hristos, le-a lepădat toate și s-a făcut ca un ostaș pentru Ortodoxie și învățător, purtând grijă de văduve și de săraci, și strigând: 
   "Bine ești cuvântat, Dumnezeul meu și Domnul! Toate lucrurile, lăudați pe Domnul!".
   Preacurată Stăpână, bine ești cuvântată între femei! - că te-ai făcut lăcaș adevărat prea-sfânt al lui Dumnezeu. Ca o Născătoare de Dumnezeu, ești mai frumoasă decât toată zidirea! 

Astăzi, 16 februarie, îl cinstim pe Sfântul mărit Mucenic Teodul - bătrânul luminat cu rază înțelegătoare, care s-a făcut serv adevărat, urmând Stăpânului Dumnezeu, poftind Crucea Acestuia, răbdând cu bucurie și strigând:
   "Toate lucrurile, bine-cuvântați pe Domnul!".
Astăzi, 16 februarie, îl cinstim pe Sfântul Mucenic Iulian - lăcaș al Duhului dumnezeiesc, împodobit cu bunătatea obiceiurilor, plin de bună-credință și de blândețe, care arzându-se și el de tot, striga cu credință:
    "Toate lucrurile, bine-cuvântați pe Domnul!".
   Născătoare de Dumnezeu, Cuvântul fiind mai înainte din Tatăl (făra de mamă), S-a făcut (fără de tată), apoi, din tine, Preacurată, întrupându-Se - Cel mai înainte fără trup - și vrând, pentru milostivire, să mântuiască pe cei ce cântă: "Toate lucrurile Domnului, bine-cuvântați pe Domnul!".

Astăzi, 16 februarie, cinstim ceata celor 12 mucenici care au poftit să aibă doar viața cerească, defăimând cu mare îndrăzneală viața vremelnică și trecătoare, iar acum îndestulându-se de desfătarea cea mai bună și fericită. Dănțuiesc, acum (hora încununării - însoțindu-se și săltând în alai de nuntă /Isaia), înăuntrul livezii dumnezeiești, stând înaintea Izvorului strălucirilor (Dumnezeu), ca mucenici glorioși, din Care scoțând luminile, se luminează cu totul. Au curățit - cu Cuvântul dumnezeiesc - întinăciunile sufletelor lor, și "dezbrăcându-se de hainele din piele", s-au îmbrăcat, prin chinuri, de haina mântuirii cea cu bună podoabă.
   Sfântă ceată de 12 nume - aducându-ți aminte (pomenind) acum către Stăpânul Hristos - roagă-te pentru toți cei ce săvârșesc cu credința pomenirea ta cea prea-fericită, să se învrednicească sălășluirii împreună cu tine!
   Fecioară Marie, te-ai arătat mai presus decât toate zidirile, ca o Maică a unuia Stăpânului! - pentru care, Preacurată, noi, toți credincioșii, bucurându-ne, te mărim pururea cu cântări!
   Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, veselindu-ne, te mărim pe tine! - căci Hristos, piatra Cea netăiată din marginea unghiului, S-a tăiat din tine, adunând firile cele osebite (Dumnezeu și Om).

Slavă milostivirii Tale celei multe și pogorârii Tale, Doamne, iubitorule de oameni!
Slavă smereniei Tale negrăite, Stăpâne!
(o alcătuire după cronici străvechi: Lăcașuri Ortodoxe® februarie 2018 - www.lacasuriortodoxe.ro )

Comentarii

Comentarii

Mai multe formate de scriere poți găsi dând click aici.
Cum trebuie să scrii: ca să vezi:
(text încadrat între steluțe) *italic înclinat* italic înclinat
(text precedat și urmat de câte 2 underline) __bold îngroșat__ bold îngroșat
(text între paranteze drepte, urmat imediat de adresa link, între paranteze rotunde) [TEXT](http://www...) (dacă dai click pe "TEXT", ești condus către adresa link) TEXT
(semnul exclamării, urmat imediat de descrierea imaginii între paranteze drepte, urmată imediat de adresa imaginii, între paranteze rotunde) ![DESCRIERE](http://www...) (imagine inclusa în text - vezi imaginea recomandată, scoasă de la adresa indicată)
(o steluță și un spațiu înaintea rândului) * element listă 1
* element listă 2
* element listă 3
  • element listă 1
  • element listă 2
  • element listă 3
(text precedat și urmat de câte 2 ~) ~~text tăiat~~ text tăiat
(text precedat de 2 #) ## subtitlu

subtitlu

Detalii despre site-ul: LONews
Favorit pentru
< 100
utilizatori rețea
Online
142
pe acest site
Marchează între favoritele tale siteul LONews
Creează-ți propria pagină de informare în acest domeniu, aici! Participă cu informația ta, care poate fi utilă celorlalți!
Creează și Promovează
Trimite
Powered by InterChat

π 0.10936 sec - PID: 8951