95
Astăzi, 17 februarie 2018, credincioșii ortodocși îl cinstesc în mod deosebit pe Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron cel pe care Hristos (Făcătorul de bine Dumnezeu) l-a dăruit lumii, ca "dar făcător de bogăție". Acesta, dându-și sângele său cinstit pentru Dânsul și pentru râvna credinței lui Dumnezeu, s-a adus lui Hristos ca dar. Sfinte Mare Mucenice Teodor, mântuiește pe toți cei ce aleargă la tine! - cel ce stai acum, cu îndrăzneala bunei-credințe, înaintea lui Dumnezeu.

Astăzi, 17 februarie, credincioșii ortodocși îl cinstesc în mod deosebit pe Sfântul fericit Mare Mucenic Teodor Tiron, turn întărit, care gonește năpădirile potrivnicilor, și apărător nebiruit al celor ce îl laudă pe el, sprijinitor grabnic, părtinitor fierbinte și mântuire grabnică, ajutor de obște, solitor "foarte-tare", mântuitor "gata tuturor", al celor ce îl caută cu credință. Sfinte Mare Mucenice Teodor, vrednicule de fericire, mântuiește-mă de pâraiele nelegiuirii! Liniștește-mi apa cea nesuferită! Potolește viforul supărărilor! Mântuiește-mă către liniștea cea de sus! - tu având pârâul desfătării și apa iertării, pe Hristos Cel blând, și făcându-te mucenic prea-adevărat al lui.

Astăzi, 17 februarie, credincioșii ortodocși îl cinstesc în mod deosebit pe Sfântul mărit Mucenic Teodor Tiron, cel care - mișcându-se de râvnă dumnezeiască și arzându-se, la suflet, cu dragostea Mântuitorului - a ars pe zeița cu nume mincinos și capiștea (templul ei, altarul ei), care lua asupra ei numele Stăpânului Dumnezeu. Acesta s-a învrednicit bucuriei veșnice, ca un răbdător de chinuri, rușinând meșteșugurile chinuitorilor. A pătimit, cu suflet viteaz, pentru Hristos - pe Care, aflându-L (suindu-se către înălțimea cunoștinței Lui), L-a iubit. Sfinte Mare Mucenice Teodor, roagă-L pe Hristos să se mântuiască de stricăciune și de nevoi, cei ce săvârșesc cu credință pomenirea ta prea-mărită!

Astăzi, 17 februarie, credincioșii ortodocși îl cinstesc în mod deosebit pe Sfântul Mucenic Teodor Tiron, cel care a stat înaintea lui Hristos Dumnezeu - Împăratul a toată făptura - primind cununi de la Dânsul, ca un răbdător de chinuri (cu puterea dată de la Dumnezeu și înfășurându-se cu răni cumplite). Îl cinstim pe cel care "tinde darul minunilor sale" (dăruit de Dumnezeu), tuturor celor are aleargă la el cu credință. Sfinte Mare Mucenice Teodor, roagă-L pe Hristos să se mântuiască, de stricăciune și de nevoi, cei care săvârșesc cu credință pomenirea ta prea-mărită! Sfinte Mare Mucenice Teodor, de trei ori fericite, te cinstesc pe tine, cel numit cu numele dumnezeieștilor daruri (Teodor provenind din Theodoros, însemnând "Darul lui Dumnezeu")! - că, arătându-te luminător ne-apus al luminii dumnezeiești, ai strălucit în toată lumea cu chinurile tale și, arătându-te mai puternic decât focul, ai stins văpaia și ai sfărâmat capul vicleanului balaur (șarpele cel cu multe capete, ale patimilor, sau care acționează prin mai multe capete și minți, acțiuni rele ale mai multor oameni). Sfinte Mare Mucenice nevoitor Teodor, roagă-te cu dinadinsul, pentru sufletele noastre! - ca unul ce ai îndrăzneală către Dumnezeu, căci Hristos a încununat capul tău dumnezeiesc, uitându-se spre chinurile tale. Născătoare de Dumnezeu, primește cântarea de robie a servilor tăi, pe care o aducem ție: Mântuiește-ne pe noi, cei lipsiți, şi scoate din primejdii turma aceasta a ta, care cade la tine cu credință în Biserica ta cinstită! - că tu, născând pe Mântuitorul, ai îndrăznire ca o Maică, a te ruga neîncetat să ne mântuim noi. Văzătorii Dumnezeului ceresc, văzându-te pe tine (nou cer arătat de curând), îți vestesc mărirea (cea lățită, de la cer și până la pământ) și vestesc în lume făptura mâinilor Lui, având întărirea Celui Ce S-a întrupat din tine. Iar graiul lor a ieșit pâna la marginile pământului, predicând limbilor (neamurilor) nașterea ta, Fecioară!Cântare către Sfânta Cruce și către Născătoarea de Dumnezeu: Mielușeaua cea Preacurată (Maica Domnului), văzând pe Mielul său trăgându-Se de voie la junghiere ca un osândit, zicea tânguindu-se: "Acum, Hristoase, Te sârguiești ca să mă faci fără de fiu, pe mine ceea ce Te-am născut! Mântuitorule al lumii, pentru ce ai făcut aceasta? Însă, Iubitorule de oameni, laud și măresc pogorârea Ta cea desăvârșită și mai presus de cuget și de cuvânt!" Sfinte Mare Mucenice Teodor, pe tine te lăudăm, zicând: Slobozește-i pe cei robiți! Tamăduiește-i pe cei bolnavi! Îmbogățește-i pe cei săraci! Mântuiește-i pe cei ce înoată cu corăbiile! - căci tu, pătimitorule, oprești alergarea servilor spre cele zadarnice și arăți pagubele (celor ce li s-au făcut); îi înveți pe ostași să se ferească "de răpire" (de ucidere); pruncilor le dăruiești, cu milostivire, cererile; și te afli ajutor fierbinte, celor care săvârșesc pomenirea ta sfințită! Sfinte Mare Mucenice Teodor, prea-sfinte pătimitorule, cere de la Hristos mare milă, pentru noi, cei ce lăudăm mucenicia ta!Cântare Sfintei Cruci și Născătoarei de Dumnezeu: Când a văzut mielușeaua, Născătoarea de Dumnezeu, pe Mielușelul său Hristos pironindu-Se pe Cruce, se văita și zicea, lăcrimând: "Cum mori, Fiul meu? vrând să spargi zapisul lui Adam cel dintâi zidit și să mântuiești de moarte pe tot omul: Doamne, îndelung-răbdătorule, mărire rânduielii Tale! Astăzi, 17 februarie, îl cinstim pe Sfântul mărit Mucenic al lui Hristos, purtătorul de chinuri Teodor Tiron, cel ce s-a bucurat în izvorul văpăii de foc, ca într-o apă de odihnă (mari sunt isprăvile credinței!) - căci, arzându-se tot, cu foc, s-a adus Treimii ca o pâine dulce. A păzit credința dreptății dumnezeiești, făcându-se "dănțuitor ceresc" împreună cu cei fără de trupuri. Luând de la Hristos mărirea cea mai presus de fire, înconjoară tot pământul , mântuind pe toți cei ce îl laudă, după cuviință, cu credință. Îl cinstim pe cel care, ne-înspăimântându-se de focul chinurilor, încetează focul ispitelor celor ce aleargă la el. Doamne, Iisuse Hristoase, pentru rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Teodor Tiron, mântuiește sufletele noastre! Să cântăm Mântuitorului și Dumnezeului nostru! - strigăm și noi, ca israeliteanul scăpat din răutatea Egiptului, trecând marea ca pe uscat (trecerea prin Marea Roşie a poporului Israel, pe când ieşea din Egipt sub conducerea lui Moise). Sfinte mărite Mucenice Teodor, mântuiește de primejdii și de întămplări, pe cei ce te cheamă pe pământ în ajutor! Născătoare de Dumnezeu - ceea ce ai născut negrăit pe înțelepciunea și Cuvântul Tatălui - tămăduiește rana cea cumplită a sufletului meu și înblânzește durerea inimii mele! Sfinte Mare Mucenice al lui Hristos Teodor, cu rugăciunile tale, mântuiește-mă de necazul care mă cuprinde, netezindu-mi toată calea cea aspră a vieții! Toată inima mea și cugetul și sufletul întind la tine, având trebuință de ajutorul tău! Preacurată Maică a lui Dumnezeu, încetează-mi tulburarea cea neîncetată a cugetelor, îndreptându-mi mișcarea către Fiul tău! Doamne, Tu ești întărirea celor ce aleargă la Tine! Tu ești lumina celor întunecați și pe Tine te laudă Duhul meu!

Astăzi, 17 februarie, îl cinstim pe Sfântul Mare Mucenic prea-fericit Teodor Tiron, cugetătorul de Dumnezeu, care, primind asupra sa toată înarmarea dumnezeiască (aprinzându-se cu gândul de dragostea dumnezeiască) și surpând înșelăciunea idolească, a îndrăznit cu vitejie la moartea prin foc, îndemnându-i pe îngeri să laude nevoințele sale. Acum, ca un purtător al numelui darurilor - Teodor - împarte darurile dumnezeiești celor ce cer de la el. Nici viața, nici moartea, "nici cele de față, nici cele viitoare", nici focul și nici bătăile, nu l-au despărțit de dragostea lui Hristos. S-a lepădat de bună-pătimirea celor lumești (rănindu-se de dragostea Ziditorului), și a bine-plăcut lui Dumnezeu. Neluând seama la oștirea cea făcătoare de stricăciune și trecătoare, a iubit desăvârșit oștirea vieții, întru care s-a arătat purtător de biruință și vrednic de laudă. Sfinte Mare Mucenice al lui Hristos Teodor Tiron, roagă pe Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de greșeli, celor ce serbează cu dragoste pomenirea ta sfântă! Preasfântă Fecioară Maica lui Dumnezeu, te rog, vindecă patimile cele grele ale sufletului meu și dăruiește-mi iertare greșelilor mele, pe care le-am făcut nebunește, întinându-mi, eu, ticălosul, sufletul și trupul! Vai mie, ce voi face în ceasul acela, când îngerii vor despărți sufletul meu de ticălosul meu trup? Atunci, Stăpână, să-mi fii ajutătoare și folositoare fierbinte! Că pe tine te am nădejde, eu, nevrednicul robul tău!Cântare Sfintei Cruci și Născătoarei de Dumnezeu: Mielușeaua (Născătoarea de Dumnezeu) văzându-L înălțat pe Cruce pe Mielușelul, Păstorul și Mântuitorul Hristos, striga, plângând cu amar: "Lumea se bucură, luând prin Tine mântuire, iar pântecele meu arde văzând răstignirea Ta, pe care o rabzi pentru milostivirea milei, Preabunule Doamne, Cel fară de păcat." Să strigăm Născătoarei de Dumnezeu, cu credință: Fecioară, arată milostivire spre noi și dăruiește iertare de păcate celor ce ne închinăm pătimirilor Aceluia (Fiului tău, lui Hristos Dumnezeu)! Doamne, am auzit taina iconomiei (rânduielii) Tale! Am înțeles lucrurile Tale și am prea-mărit Dumnezeirea Ta! Sfinte Mare Mucenice prea-fericite si prea-lăudate Teodor Tiron, te pun pe tine, servul lui Dumnezeu, să mă ocârmuiești cu vetrela (pânza de corabie a) Duhului și cu vânturile dumnezeiești! Te rugâm, mântuiește de toată îngrozirea, pe cei ce te fericesc cu credință și cinstesc pomenirea ta dumnezeiască! - căci tu, rugând pe Dătătorul de bine Dumnezeu - și Dăruitorul de cele mari - i-ai îndreptat pe cei ce erau împilați (asupriți) în locul răutății (chinuiți de rău). Maică a lui Dumnezeu, roagă-l pe Hristos să mântuiască pe cei ce te laudă! - căci (făcându-Se sub vreme, Cel Ce a strălucit din Tatăl fără vreme) L-ai născut nouă. Doamne, ridicându-ne dis-de-dimineață strigăm Ție: Mântuiește-ne pe noi! - că Tu ești Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu știm! Sfinte Mare Mucenice al lui Hristos Teodor Tiron, fii ajutor și zid de neclintit creștinilor! - cel ce ești, mucenicilor, podoabă. Mântuieşte pe cei ce te cinstesc pe tine! - tu îndulcindu-te prin unirea cea mai bună, a bunătăților celor mai presus de gând. Fecioară Preacurată, pe Dumnezeu Cuvântul pe Care L-ai născut, roagă-L neîncetat, pentru cei ce te laudă pe tine cu credință! - căci a strălucit din Sion bună-cuviința Celui Preaînalt (Dumnezeu), Pururea Fecioară, îmbrăcându-Se prin unire negrăită, luând trup din tine, și a luminat lumea. Sfinte Mare Mucenice Teodor Tiron, pierde, din sufletul meu, nălucirea diavolilor și chipurile patimilor! - tu fiind ajutor fierbinte al Ortodoxiei și făcându-te ocărâtor înșelăciunii idolilor. Sfinte Mare Mucenice Teodor Tiron, să-mi fii mie, cu folosirile tale, întărire și zid nemișcat, întărind neputința și putrejiunea cugetului meu, păzindu-mă ne-alunecat. Mântuitorule, curățește-mă, că sunt multe fără-de-legile mele, și ridică-mă, te rog, dintru adâncul răutăților! - căci către Tine am strigat. Auzi-mă, Dumnezeul mântuirii mele!

Astăzi, 17 februarie, îl cinstim pe Sfântul Mare Mucenic mult-pătimitor și de trei ori fercit în viață Teodor Tiron, cel ce a primit în inima sa credința lui Hristos (ca o pavăză - ca un scut înăuntru), călcând puterile potrivnice și încununându-se cu cunună cerească. Sfinte Mare Mucenice Teodor Tiron, prea-viteaz întru chinuri, pe tine te lăudăm cu mulțumire, prin credință, ca pe un apărător al adevărului și purtător luminat de cunună a lui Hristos Dumnezeu! Tu ne-ai dăruit darul dumnezeiesc, cel ce ai răbdat și ai pătimit până în sfârșit, ca un nebiruit, iar acum "te porți pe scaunul Luminii".

Astăzi, 17 februarie, îl cinstim pe Sfântul mărit Mucenic prea-fericit Teodor Tiron, cugetătorul de Dumnezeu, din cetatea Humialon (Mitropolia Amasiei), din perioada împăraților Maximian și Maximin. Numărându-se, acesta, în oastea tironilor și ajungând în ceata lui Bringa Prepozitul, l-a mărturisit pe Hristos în fața acestuia, batjocorind închinăciunile elenilor la idolii ciopliți și fără suflet (și lucru al mâinilor omenești). Îl cinstim pe cel care, dându-i-se lui timp să se mai gândească, s-a aprins mai tare și "a ars idolul mumei dumnezeilor", după cum îl numeau elinii. Imediat a fost prins și a mărturisit singur fapta sa, fiind supus chinurilor și torturii. Și-a luat sfârșitul, înt-un cuptor aprins... Serbarea lui se făcea mai ales pe locul muceniciei sale (în Forachia), mai cu seamă în prima sâmbată a Postului Paștilor, când acesta a făcut minunea colivelor, "mântuind pe poporul ortodox, de bucatele spurcate și junghiate idolilor". S-a adus pe sine, Domnului, ca pe o jertfă prea-veselitoare și prea-sfințită, arzându-se de tot cu focul chinurilor și strigând: Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat!. Umplându-se de suflarea viețuitoare a Duhului dumnezeiesc - izgonește duhurile, vindecă bolile și, veselindu-se, strigă: "Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat!". Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat! - strigăm și noi, asemenea tinerilor care merseră oarecând din Iudeea în Babilon, și au călcat, cu credința Treimii, văpaia cuptorului (Daniel, 3, 14). Sfinte Mare Mucenice Teodor Tiron, cugetătorule de Dumnezeu, te aduc pe tine apărător vieții mele, ajutor mântuirii mele și păzitor! - că dai întărire celor ce strigă cu credință: Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat!. Sfinte Mare Mucenice Teodor Tiron - umplându-te, tu, de suflarea viețuitoare a Duhului dumnezeiesc - izgonește duhurile, vindecă bolile, strigând și veselindu-ne: Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat! Preacurată Maică Fecioară, din pântecele tău a ieșit, cu trup, Domnul tuturor! Pentru aceea, socotindu-te, cu dreaptă-credință, Născătoare de Dumnezeu, strigăm Fiului tău: "Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat!". Sfinte Mare Mucenice Teodor Tiron, fiind noi înconjurați cu tot felul de întreite (numeroase) valuri și fiind cuprinși cu primejdiile vieții, toți credincioșii te aducem degrab folositor și împreună-lucrător și ajutor și rugător către Stăpânul Dumnezeu, strigând: Nu înceta a te ruga pentru cei ce lăudăm pomenirea ta prea-cinstită! Sfinte Mare Mucenice Teodor Tiron, fiind eu legat cu lanțurile păcatelor și împiedicat cu piedicile greșelilor mele, alerg la acoperământul tău, cerșind dezlegare, căci tu ești purtător de cunună! Având tu mare îndrăzneală către Stăpânul tuturor, roagă-te să ne mântuim noi, cei ce Îl lăudăm pe Hristos în veci!

Astăzi, 17 februarie, îl cinstim pe Sfântul Mare Mucenic prea-lăudat și prea-fericit Teodor Tiron, purtătorul de chinuri, cel care - luminându-se cu razele mucenicești - s-a numărat în cetele îngerești, cu care se veselește împreună și dănțuiește pururea (hora încununării - însoțindu-se și săltând în alai de nuntă /Isaia). Îl cinstim pe cel ce luminează - cu faceri de minuni tămăduitoare - pe cei ce îl cinstesc și cântă cu credință: Popoare, prea-înălțați pe Hristos, întru toți vecii! Născătoare de Dumnezeu, te mărim cu adevărat și cântăm, strigând cu credință: Popoare, prea-înălțați pe Hristos întru toți vecii! - căci, ca un milostiv, luând trup din tine cea neispitită de bărbat, Ziditorul și Mântuitorul zidirii S-a amestecat, prin întrupare, cu oamenii. Tineri, binecuvântați pe Domnul! Preoți, lăudați-L, popoare prea-înălțați-L întru toți vecii! Pe tine, Sfinte Mare Mucenic Teodor Tiron, purtătorul de chinuri, toți te fericim neîncetat! - căci te avem păzitor neadormit, care gonești lesne cugetul cel rău al vrăjmașilor și dai pace Bisericii, iar dăruindu-ți, Stăpânul, putere asupra diavolilor, tămăduiești patimile sufletești și trupești, având îndrăzneală cu totul drept-credincioasă și rugându-te Mântuitorului. Sfinte Mare Mucenice Teodor Tiron, păzește pe cei ce te laudă! - căci tu privești arătat O Lumină unită în trei sori și O Dumnezeire în trei fețe, O începere mai presus de începere, Izvorul bunătății. Preacurată Stăpână, mântuiește-mă de robia cea înțelegătoare! - ceea ce ai dat răscumpărare prin răstignirea Fiului tău, care s-a făcut pentru mântuirea tuturor și pentru pacea și mântuirea celor ce te laudă. Maica lui Dumnezeu Fecioară, cea mai înaltă decât prea-curatele puteri (cete îngerești), pe tine te mărim fără de tăcere, cu doxologii (cântări liturgice de laudă și de preamărire; cântarea îngerilor la Nașterea lui Iisus, rugăciunea dreptului Simeon; „Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te...”)! - pe tine cea neispitită de nuntă, care ai născut (mai presus de minte, prin cuvânt) pe Dumnezeul Cel adevărat. Sfinte Mare Mucenice Teodor Tiron, "apucă înainte de mântuiește" pe cei ce te cheamă cu credință fierbinte! - având tu totodeauna îndrăzneală către Domnul și dând, tu, tuturor, din destul, darurile tămăduirilor sfinte. Născătoare de Dumnezeu Preacurată - ținând în brațele tale pe Domnul, Cel Ce ține toate cu prea-curata Sa mână - roagă-L pe Acela să mă mântuiască din mâna balaurului cel viclean (cel rău), care spintecă, fără rușine, spre desfătări stricătoare de suflet, inima mea cea smerită!

Astăzi, 17 februarie, să ne ospătăm toți, iubitorilor de serbare, cu serbarea prea-luminată a mucenicului dumnezeiesc și Sfânt Teodor Tiron, și să ne veselim cu credință, cinstind serbarea luminată a săvârșirii lui, lăudând cu cântări pe Iisus, cel ce a "glorificat" (slăvit) pomenirea lui. Adunându-ne împreună, noi credincioșii, să-l lăudăm cu cântări de taină pe viteazul oștirii celei de sus, pe Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron, ca pe un bărbat înarmat al credinței noastre bine-cinstite, zicând: Sfinte Mare Mucenice Teodor Tiron, vrednicule de minune mucenice al lui Hristos, roagă-te pentru cei ce te cinstesc pe tine!

Astăzi, 17 februarie, îl cinstim pe Sfântul Mare Mucenic înțelept Teodor Tiron, care a adunat întru el (cu ostenelile cele mucenicești) toată bogăția creștinătății și luminarea și a adus, lui Hristos, toată tăria sa (darul primit), împlinind cu osârdie (prin chinuri) chemarea sa cea dăruită de Dumnezeu. S-a arătat lumii ca dar de sfințenie și bogăție de viață dumnezeiască, Hristos prea-mărind pomenirea sa. Sfinte Mare Mucenice Teodor Tiron, întru pomenirea ta, noi, credincioșii, bucurându-ne cu un glas, lăudăm luptele chinurilor tale! Născătoare de Dumnezeu Preacurată, trebuindu-mi mie mila ta (fiind eu rănit de năpădirile cele tâlhărești ale diavolilor și zăcând pururea nelucrător, în calea vieţii celei ne-statornice), cercetează-mă degrabă! - ceea ce ești îndreptarea celor căzuți. Stăpână, dăruiește-mi mie tămăduire și mântuire! - ca să te măresc și, cu dragoste, după datorie, să laud măririle tale, singură Preacurată Maică Fecioară.Cântare către Sfânta Cruce și către Născătoarea de Dumnezeu: Când mielușeaua cea curată (Maica Preacurată) Te-a văzut pe Tine, Mielușelul ei, înălțându-Te pe Cruce, se văita ca o Maică şi striga, înspăimântându-se: "Ce este această vedere nouă și străină, dulcele meu Fiu? Cum Te-a dat la divanul (consiliul) lui Pilat poporul cel nemulțumitor? și Te-a osândit spre moarte, pe Tine, viața tuturor? Dar eu Îți laud, Cuvinte, pogorârea Ta cea negrăită!

Astăzi, 17 februarie, îl cinstim pe Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron, purtătorul de chinuri al lui Hristos, care s-a înarmat crestinește cu bărbăție mucenicească, apărând slujba cea cuvântătoare prin taină, cu puterea lui Dumnezeu, arătând a fi neputincioase păgânătatea idolilor și cumplirea tiranilor, neluând seama la chinuri și la focul cel vremelnic (material). Sfinte Mare Mucenice Teodor Tiron - cel ce ești al darurilor dumnezeiești, și cu fapta și cu numele - mântuiește de toată primejdia, cu rugăciunile tale, pe cei ce săvârșesc pomenirea ta! Născătoare de Dumnezeu, toată viața mea este nesățioasă, și sufletul și trupul prea-spurcate, și cugetul necurat, și faptele ocărâte de tot, și sunt cu totul, cu adevărat, vinovat de osândire și de defăimare... Născătoare de Dumnezeu Preacurată, unde mă voi duce, acum? Și, către cine voi fugi? - "fără" (afară) numai de tine! Stăpână, milostivește-te și vino de mă mântuiește!Cântare către Sfânta Cruce și către Născătoarea de Dumnezeu: Când L-a văzut Fecioara, răstignit pe Cruce în mijlocul a doi tâlhari, pe Hristos Cel pe Care L-a născut ("înfricoșat") fără durere, zicea: "O prea-mărită minune! O taină prea-înfricoșată! O lucru cutremurat!" Și, plângând, spunea: "Vai mie, Fiul meu prea-iubite! Cum Te-a pironit pe Cruce, poporul cel rău și ne-mulțumitor!".

Slavă milostivirii Tale celei multe și pogorârii Tale, Doamne, iubitorule de oameni!

Slavă smereniei Tale negrăite, Stăpâne!

(o alcătuire după cronici străvechi: Lăcașuri Ortodoxe® februarie 2018 - www.lacasuriortodoxe.ro [http://www.lacasuriortodoxe.ro] )
Trimite
Powered by InterChat

π 0.01028 sec - PID: 28009