98
Astăzi, 19 februarie 2018, credincioșii ortodocși îl cinstesc în mod aparte pe Sfântul Apostol Arhip și, tot astăzi, în acest an, este și începutul Postului Sfintelor Paști, zi închinată Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul.

Astăzi, 19 februarie 2018, îl cinstim pe cugetătorul de Dumnezeu, Sfântul mucenic Apostol Arhip, cel care - cu lumina cuvintelor - a luminat popoarele, mântuindu-le din întunericul necunoștinței. A călcat pe vrăjmasul cel rău, prin chinuire, alergând către Lumina Cea ne-apusă. Acum, se veselește cu îngerii. Fiind înconjurat cu tot felul de chinuri (târât și îmboldit), nu s-a lepădat de Hristos și n-a dat idolilor cinste, iar pentru aceasta a fost încununat, rugându-se totdeauna să ni se dea nouă mare milă. Cu vărsările sale de sânge a sfințit pământul, iar cu rănile sale a rănit mulțimea vicleană a diavolilor, izvorând neîncetat vindecări și tămăduind cumplitele patimi. Stăpâne, Doamne, cu rugăciunile Sfântului Apostol Arhip, dă tuturor mare milă! Sfinte Apostole Arhip. cu rugăciunile tale cere, tuturor (pentru noi toți), mare milă! Născătoare de Dumnezeu, cugetele îmi sunt necurate, buzele îmi sunt viclene, faptele îmi sunt spurcate de tot! Și, ce voi face eu? Cum Îl voi întâmpina pe Judecătorul? Stăpână Fecioară, roagă-te Fiului și Ziditorului tău Domnul, să-mi primească sufletul întru pocăință, ca Un milostiv! Cântare către Sfânta Cruce și către Născătoarea de Dumnezeu: Văzându-și, junicea Cea Preacurată, vițelul răstignit pe Cruce de bună-voie, striga cu jale, tânguinđu-se: "Vai, mie, prea-iubitul meu Fiu! Ce răsplătire Ţi-a dat Ţie poporul cel nemulțumitor al evreilor; vrând să mă lase fară de Tine, Fiule al meu prea-dorit!"

Astăzi, 19 februarie 2018, îl cinstim pe grăitorul de Dumnezeu, Sfântul Apostol mărit și prea-lăudat Arhip - cel lăsat de Sfântul Apostol Pavel (fulgerând cu lumina darului) ca o rază luminoasă, ca să gonească, prin Duhul, întunericul prea-adânc al "mulțimii dumnezeilor" (al mai multor dumnezei). Fiind vânat (prins, câștigat) cu împletirile dumnezeiești ale cuvintelor predicatorului Pavel, a scos vii popoarele, din adâncul răutății, aducându-le la masa cea dumnezeiască. Îmbrăcat fiind cu haina darului dumnezeiesc, i-a îmbrăcat - cu haina nestricăciunii și a măririi (ca și cu o podoabă dumnezeiască) - pe cei ce au fost dezbrăcați de mărire dumnezeiască. Aprins (prin cuget) cu focul Mângăietorului, a ars materia cea amară a nebuniei idolești. Sfântul și dumnezeiescul Apostol Pavel, l-a mărturisit pe el serv credincios al lui Hristos, predicator sfințit şi ostaș biruitor. Viața sa prea-luminată a strălucit cu faptele cele bune, aducându-i la lumină pe cei ce îl cinstesc curat. Născătoare de Dumnezeu Preacurată, tu te-ai arătat "lăcaș prea-luminat de încăperea lui Dumnezeu", sălășluire Curată și loc de petrecere lui Dumnezeu, după cuviință! Hristoase, de tine se veselește Biserica Ta, strigând: "Tu ești puterea mea, Doamne, și scăparea, și întărirea!".

Astăzi, 19 februarie 2018, îl cinstim pe purtătorul de Dumnezeu, Sfântul Apostol Arhip, cel ce s-a făcut ucenic al Sfântului Apostol Pavel, luminând popoarele să laude Treimea. Cu darul, a surpat capiștile (căpeteniile; templele, altarele) cele pierzătoare (ale idolilor). Chinuindu-se și muncindu-se cu tărie, a luat cununile, rugându-se lui Hristos pentru noi. Născătoare de Dumnezeu, povâțuiește-ne pe noi la calea pocăinței! - pe noi, cei ce ne abatem pururea la calea rea a răutăților și mâniem pe Prea-bunul Domn. Căci tu ești neispitită de nuntă, binecuvântată Marie, scăparea oamenilor celor fără nădejde, lăcașul lui Dumnezeu! Cântare către Sfânta Cruce și către Născătoarea de Dumnezeu: Văzând Mielușeaua cea Prea-curată, pe Mielul și Păstorul mort răstignit pe Cruce, striga ca o Maică, văitându-se și tânguindu-se: "Cum Îți voi suferi, Fiul meu, pogorârea cea mai presus de cuvânt și pătimirile cele de bună-voie, Prea-bunule Dumnezeule!" Hristoase Dumnezeule, văzându-Te Biserica ridicat pe Cruce, pe Tine Soarele dreptății, a stat întru a sa rânduială, precum se cuvine, strigând: "Mărire puterii Tale, Doamne!".

Astăzi, 19 februarie 2018, îl cinstim pe purtătorul de Dumnezeu, Sfântul mărit și fericit Apostol Arhip, cel ce, pentru că îi învăța cele dumnezeiești și îi înfrunta fățiș pe cei fără-de-Dumnezeu, a fost supus chinurilor, bătăilor și multor feluri de munci, de către hăitașul cel fără-de-lege. Petrecându-și viața cu fericire, s-a învrednicit cu adevărat a afla sfârșit fericit, făcându-se mărturisitor prea-viteaz al lui Hristos, răbdând durerile trupului. Cu sarea cea îndulcitoare a cuvintelor sale, a oprit (încetat) putreziciunea nedumnezeirii care se întindea "la plinirea credincioșilor", strigând bucurându-se: "Mărire puterii Tale, Doamne!".

Născătoare de Dumnezeu, Fecioară cea cu totul fără de prihană, pe tine, odinioară, proorocul Avacum te-a văzut pe tine odinioară ca pe un munte umbros purtând pe Cuvântul, Care umbrește pe toți de văpaia greșelilor și de arsura păcatelor! Doamne, Tu ai venit lumina mea în lume, lumina cea sfântă, Care îi întorci din întunericul necunoștinței pe cei ce Te laudă pe Tine cu credință!

Astăzi, 19 februarie 2018, îl cinstim pe cugetătorul de Dumnezeu prea-fericit și cuprins de Dumnezeu Sfântul Apostol Arhip, care i-a luminat - cu fulgerele predicării prea-înțelepte - pe cei cuprinși de noaptea necunoștinței. Râul dumnezeiesc ieşind din inima sa, a înecat râurile înșelăciunii și a adăpat cugetele și inimile credincioșilor. Întărindu-se cu bune-nădejdi, a răbdat ("fiind târât de patru") sfințind pamântul, cu sângele său. Îl cinstim pe cel care uitându-se catre mărirea lui Hristos (Care l-a mărit pe el), a fost rănit de bătăi de tiranul viclean ("neslăbindu-l nicidecum de îngroziri fără de milă"). Cu rănile trupului său, a rănit cetele vrăjmașilor nevăzuți și înfruntând pe tirani le-a sfâșiat inima. Cei ce credeau în pietre cu inimă nesimțitoare, l-au lovit pe el cu pietre - pe cel care a mărturisit Piatra vieții (Hristos) și care a sfărâmat întărirea înșelăciunii. Născătoare de Dumnezeu, numai pe tine te-a ales Domnul, din toate neamurile, şi din tine S-a întrupat, îndumnezeind firea omenească! Preacurată Fecioară, Preasfântă Mireasă a lui Dumnezeu, Adam - cel care în rai, dezbrăcându-se de viață, s-a îmbrăcat cu moartea - s-a făcut nemuritor, prin nașterea ta cea purtătoare de viață! Doamne, Biserica strigă către Tine, curățindu-se de sângele diavolilor, cu Sângele Cel curs prin milostivire din coasta Ta: "Voi jertfi Ție, cu glas de laudă, Doamne!". Sfinte Apostole Arhip, Biserica strigă către tine: Mântuiește pe cei ce cinstesc pomenirea ta cu credință! - căci pe tine ea te are ca pe o stea mare, și se luminează cu razele minunilor tale.

Astăzi, 19 februarie 2018, îl cinstim pe Sfântul Apostol Arhip, cel lăudat de corifeul Pavel, ca fiind serv credincios al lui Hristos, împlinitor al Cuvântului, învățător sfințit și predicator prea-înțelept. Pe acesta, și Sfânta Apfia (martiră creștină) l-a bine-cunoscut, ca fiind luminător prea-luminat de la Lumina Cea dintâi. Îl cinstim pe cel ce a trăit în vremea împărăției lui Nero, fiind ucenic al Sfântului Apostol Pavel, care, aflat împreună cu acesta și "făcând doxologie în bisericã", în Frigia, chiar în ziua sărbătorii zeiţei Artemida, în Colose, a fost prins de slujitorii idolilor și dus în fața ighemonului (guvernatorului) Androcli. Nevrând să jertfească la idoli, Arhip a fost supus bătăii cu pietre (îngropat pe jumătate), săvârșindu-se (și tot atunci și Sfântul Filimon și soția sa Sfânta Apfia - supuși și aceștia multor munci). Sfinte Apostole Arhip, noi toți te vedem astăzi sfeșnic nestins, luminând lumii, purtătorule de lumină, ce luminezi ("ca și cu făclii") pe cei ce strigă: Mântuiește pe cei ce cinstesc cu credință pomenirea ta!. Doamne, bine ești cuvântat în Biserica măririi Tale! - strigăm și noi, Doamne, asemenea tinerilor lui Avraam, din cuptorul perșesc, fiind aprinși cu pofta bunei-credințe mai vârtos decăt cu vapaia focului (Daniel, 3, 14).

Astăzi, 19 februarie, îl cinstim pe Sfântul mucenic Apostol Arhip, care (purtând graiurile dumnezeiești și înțelepțite de Dumnezeu) a izgonit din suflet (cu cunoștința adevărului) întunericul necunoștinței, luminându-i (prin darul înțelepciunii) pe cei ce s-au supus cuvântului său cel cinstit. Mulțimea necredincioșilor l-a băgat pe el în groapă adâncă, ucigându-l fără milă, cu pietre, pe cel ce cânta: "Doamne, bine ești cuvântat în Biserica măririi Tale!".

Astăzi, 19 februarie, îl cinstim pe Sfântul mucenic purtător de chinuri și mărit Apostol Arhip, cel al cărui sânge vărsat a fost primit de pământ, izvorând ape de tămăduiri credincioșilor. Cerul a primit duhul său cel fericit, punându-l "în numărul" mucenicilor. Sfântul Apostol Pavel l-a laudat cu laude cinstite, "scriindu-l ostaș întocmai cu dânsul" și împlinitor lucrurilor dumnezeiești, slujindu-I Lui și cântănd cu credință: Toate lucrurile Domnului, binecuvântati pe Domnul!. Îl cinstim astăzi pe cel îndemnat către mucenicie cu cuvinte de cinste de către Apfia cea vrednică de laudă, care l-a iubit ca pe un fiu curat. Cu aceasta locuiește, cu adevărat, împreună "la împărățiile cele de sus", cântând: "Toate lucrurile Domnului, binecuvântaţi pe Domnul!". Născătoare de Dumnezeu Fecioară, Domnul - Care înconjoară pământul cu negură și cerul cu nori - s-a îmbrăcat din sângele tău cu trup muritor, vrând să îmbrace pe om cu podoaba măririi celei nemuritoare!

Astăzi, 19 februarie, îl cinstim pe Sfântul Apostol Arhip, cel dat spre batjocură pruncilor (care l-au împuns cu țepușe) de către cei ce erau prunci la minte - pe el, cel cu minte adevărată, care, îmboldit de ei, striga: "Toate lucrurile Domnului, lăudați pe Domnul!". Născătoare de Dumnezeu, prin tine, Preacurată, Adam - cel ce s-a făcut mort pentru o mâncare, culegând moarte din pomul cunoștinței - "s-a înviat" și a luat iarăşi desfătarea Raiului, strigând: "Toate lucrurile Domnului, binecuvântaţi pe Domnul!". Strigăm și noi, asemenea lui Daniil (întinzându-și mâinile și încuind gurile leilor cele deschise în groapă) și asemenea tinerilor cei iubitori de bună-credință (care au stins, încingându-se cu fapta bună, puterea focului): "Toate lucrurile Domnului, binecuvântaţi pe Domnul!".

Astăzi, 19 februarie, îl cinstim pe cugetătorul de Dumnezeu, pe Sfântul Apostol purtător de chinuri și grăitor de Dumnezeu prea-fericitul Arhip, cel care a defăimat mărirea cea pământească, nestatornică și trecătoare - ca să moștenească mărirea veșnică - mergând catre Hristos și mărindu-se cu mărirea Lui. Fost ucenic al corifeului apostolilor - al înțelepțitului Pavel - acesta se bucură împreună cu dânsul, moştenind desfătarea cea veșnică. Îl cinstim pe cel ce a pus pe creștetul său cunună de biruință, îmbrăcându-se cu porfiră vopsită din sângele său și veselindu-se împărățind împreună cu Hristos.

Astăzi, 19 februarie, se adună popor la pomenirea cea purtatoare de lumină a Sfântului Apostol Arhip, ca să laude pe Dătătorul de bine și Mântuitorul, și ostenelile sale mucenicești şi vitejești, pe care le-a răbdat bărbătește, "biruind pe cel cu multe măiestrii" (pe cel rău). Născătoare de Dumnezeu Preacurată, ceea ce ai purtat pe Hristos în brațe - Care pe toate le poartă "cu semnul voirii" - roagă-L pe Acesta, ca pe un Fiu al tău, să mă mântuiască din mâna vrăjmășului și, pentru adâncimea milei, să mă îmbrățișeze și să mă mântuiască! Veselindu-ne, pe tine, Fecioară Născătoare de Dumnezeu, te mărim! - căci, din tine (muntele cel netăiat Fecioară), S-a tăiat Hristos (Piatra Cea netăiată de mână, Cea din marginea unghiului), adunând firile osebite (Dumnezeu și Om). Slavă milostivirii Tale celei multe și pogorârii Tale, Doamne, iubitorule de oameni!Slavă smereniei Tale negrăite, Stăpâne!

(o alcătuire după cronici străvechi: Lăcașuri Ortodoxe® februarie 2018 - www.lacasuriortodoxe.ro [http://www.lacasuriortodoxe.ro] )
Trimite
Powered by InterChat

π 0.01657 sec - PID: 19596