121
Astăzi, 20 februarie 2018, credincioșii ortodocși îl cinstesc în mod aparte pe Sfântul Părintele nostru prea-fericit Ierarh Leon, Episcopul Cataniei, cugetătorul de Dumnezeu, cel cu viețuiri sihăstrești și desăvârșit cu curățiri, "lipit curat" de Dumnezeu Ziditorul său. S-a făcut pe el plin de lumină dumnezeiască, primind daruri dumnezeiești, tămăduind totdeauna patimi nevindecate. Cu biciul rugăciunii sale, izgonește duhurile necurate, făcându-se păstor Arhiereu prea-adevărat al Ortodoxiei. Și-a păscut turma "la verdeață", cu toiagul credinței dumnezeiești, făcând înaintea ei minuni, cu puterea Duhului, moștenind (după cuviință dumnezeiască) laudă nestricată.

Astăzi, 20 februarie 2018, scoateți cu toții untdelemn dumnezeiesc (mir) care izvorâște pururea ca dintr-o fântână, din racla cinstită a Arhipăstorului înțelept Leon și strigați către Dumnezeul tuturor: Doamne Dumnezeule Cel Ce Te minunezi întru sfinții Tăi, prin rugăciunile Sfântului Ierarh Leon mântuiește-ne pe noi, Îndurate, ca un Bun! - pe cei ce serbăm, cu credință, pomenirea sa dumnezeiască. Vino, suflete al meu, suspinând și izvorând din inimă curgeri de lacrimi, și strigă Fecioarei și Maicii Dumnezeului nostru: Pentru mulțimea îndurărirlor tale, Preacurată, mântuiește-mă de iadul cel groaznic și mă sălășluiește unde sunt odihna, bucuria și desfătarea veșnice!Cântare către Sfânta Cruce și către Născătoarea de Dumnezeu: "Soarele s-a întunecat, Fiul meu, luna și-a schimbat lumina în haină întunecoasă și pământul s-a cutremurat, catapeteasma bisericii Tale s-a spintecat. Dar mie, Fiul meu, cum nu mi se vor spinteca cele dinlăuntru ale mele și ochii, și cum nu-mi voi rupe obrazul meu, văzându-Te că mori fără dreptate, prea-dulce Mântuitorul meu." Să-I cântăm Mântuitorului și Dumnezeului nostru! - asemenea israeliteanului care a trecut apa ca pe uscat, scăpând din răutatea Egiptului (Ieşirea - a doua carte a lui Moise).

Astăzi, 20 februarie 2018, îl cinstim pe Sfântul Ierarh fericit înțelept Leon, Episcopul Cataniei, pe care Biserica luminată a lui Hristos îl are luminător dumnezeiesc, luminându-se din destul cu lumina bunătăților și minunilor sale. Din tinerețe, s-a dat pe sine Stăpânului tuturor și, cu omorârea dulceților trupești, s-a facut Lui jertfă vie, jertfindu-se pe sine fără sânge. S-a făcut prea-vestit către toți, ca un purtător de Dumnezeu, viața sa fiind luminată cu lumina bunătăților și fiind împodobită cu strălucirile minunilor. Născătoare de Dumnezeu Fecioară Preacurată, te-ai făcut pe tine lăcaș lui Dumnezeu, Celui Ce a locuit în tine mai presus de cuget și a izgonit înșelăciunea de la sufletele oamenilor!

Astăzi, 20 februarie 2018, îl cinstim pe Sfântul Cuvios Ierarh Leon, Episcopul Cataniei, care a păzit nevatămate dogmele mântuitoare și cu bună-credință ale Ortodoxiei, păscând turma sa la păsuni purtătoare de viață, pornind către "staulul cel ceresc". Suindu-se la înăltimea bunătăților, a primit ungere sfințită și L-a lăudat înțelepțește pe Cel Prea-înalt, slujindu-I Lui cu darul, în scaunul cel prea-înalt, ca un înger. A suferit supărări pentru Hristos, împărtășindu-se nemuririi și îndumnezeirii și izvorând neîncetat mir de bună mireasmă, sfințind pe cei ce se apropie de el cu credință. Născătoare de Dumnezeu Fecioară - tu fiind lingurița jăratecului dumnezeiesc și dătător de lumină, rugul cel nears de focul Dumnezeirii - arde toate patimile mele cele de uscăciune și mă răpește din focul cel veșnic! Doamne - Tu, Cel Ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc și ai zidit Biserica - Tu, pe mine, mă întărește întru dragostea Ta, că Tu ești marginea doririlor și întărire credincioșilor, unule Iubitorule de oameni! Sfinte Cuvioase Ierarhe Leon, roagă pe Hristos Dumnezeu, să ne dăruiască nouă mare milă! - cel ce ai răsărit lumii ca un soare mare, cu strălucirea bunătăților tale, povățuind la lumină adunările credincioșilor și pierzând întunericul patimilor. Maică Preacurată, Dumnezeu făcându-Se trup în pântecele tău, nu S-a despărțit de firea dumnezeiască, ci a rămas Dumnezeu "și după omenire" - Însuși Domnul, Cel Ce te-a păzit Preacurată după naștere, Maică Fecioară, ca și mai înainte de naștere. Roagă-L pe Acesta, neîncetat, să ne dăruiasca nouă mare milă!Cântare către Sfânta Cruce și către Născătoarea de Dumnezeu: Mielușeaua cea fară stricăciune (Maica Preacurata Fecioară) striga: "Toata făptura se veselește cu bucurie, văzându-Te pe Cruce, Îndelung-răbdătorule, că a aflat mântuire prin tine, iubitorule de oameni! Căci, cu lemnul, ai tămăduit osândirea lemnului! - dar mie mi se cutremură cele dinlăuntru ale mele, nesuferind a Te vedea omorât! Doamne, am auzit taina iconomiei Tale, am înțeles lucrurile Tale și am prea-mărit Dumnezeirea Ta!

Astăzi, 20 februarie 2018, îl cinstim pe Sfântul prea-fericit Cuvios Ierarh Leon, Episcopul Cataniei, care a arat cu osteneală holda cugetului său, răsărind spic însutit de bunătăți și de tămăduiri dumnezeiești. Racla sa sfântă izvorâște neîncetat untdelemn sfânt (mir), care sfințește sufletele celor ce năzuiesc la el cu credință. Curățitor bolilor, izgonitor al diavolilor vicleni și scăpare oamenilor credincioși... Născătoare de Dumnezeu Preacurată, Dumnezeu Cel neîncăput întru toate, încape în pântecele tău, mântuindu-mă cu bunătatea Sa, pe mine cel întunecat întru păcate! Doamne, Cel Ce ești lumină neapusă, pentru ce m-ai lepădat de la fața Ta și m-a acoperit întunericul cel străin, pe mine, ticălosul? Întoarce-mă și îndreptează căile mele la lumina poruncilor Tale, Doamne, rogu-mă!

Astăzi, 20 februarie 2018, îl cinstim pe Sfântul Ierarh pururea-fericit Leon, Episcopul Cataniei, cel care văzând (cu gândul cel prea-curat) pe Gândul Cel pricinuitor tuturor, a luat de la Acela lumina darurilor insuflate de Dumnezeu și vărsările de lumină sfințite ale tămăduirilor, risipind întunericul patimilor. Îl cinstim pe păstorul adevărat și mântuitor, care a mântuit sufletele celor ce credeau în Hristos, de stricăciunea cea pieritoare a celui care încerca să-i înșele pe toți (cu înșelăciunea diavolilor). Pe acela, cu dreaptă hotărâre, l-a dat focului... Îl cinstim pe cel care, aprinzându-se și el de foc, a stat în mijlocul lui nears, fiind înconjurat de roua dumnezeiască a Sfântului Duh, ca un tăinuitor de cele sfinte, ca un slujitor al măririi dumnezeiești, ca un părtaș al Luminii de sus. Născătoare de Dumnezeu, profeții au vestit nașterea ta, văzând odinioară prea-dumnezeiește (prin cuget) adâncimea tainei nespuse a nașterii tale prea-curate, în multe feluri ("prin cât le-a fost prin putință").

Astăzi, 20 februarie 2018, îl cinstim pe Sfântul minunat prea-fericit Ierarh Leon, cugetătorul de Dumnezeu, Episcopul Cataniei - cel prin ale cărui rugăciuni, cei făra de ochi și-au luat vedere, căci L-a avut pe Hristos în ajutor și către Dânsul și-a întins pururea ochii sufletului său, luând din destul cererile sale. Îl cinstim pe cel pe care Hristos (Cel prea-mărit prin viețuirea sa) l-a mărit. Pe cel de care împăratul s-a înfricoșat, când acesta a intrat în curțile sale, aducând pe haina sa jăratec aprins. Racla moaștelor sale izvorâște și revarsă neîncetat (ca un izvor curat și de bun miros) untdelemn dumnezeiesc (mir), prin care se izgonesc bolile credincioșilor și li se dă sănătate, "celor ce le trebuiește". Născătoare de Dumnezeu Fecioară, sfințește sufletul meu! - ceea ce ai născut pe Cuvântul Cel sfânt, Care (precum se cade) Se odihnește cu adevărat pe sfinți, Însuși Dumnezeul nostru. Preacurată, dă-mi mie, cu adevărat, ploi de umilință! Către Domnul voi vărsa rugăciunea mea și Îi voi spune Lui scârbele mele, că sufletul meu s-a umplut de răutăți și viața mea s-a apropiat de iad! Ca Iona, mă rog Ție: Dumnezeule, scoate-mă din stricăciune! Astăzi, 20 februarie 2018, îl încununăm toți cu cântări și îl cinstim pe Sfântul Ierarh Leon, Episcopul Cataniei - luminătorul și păstorul Bisericii - cel care a fost dat din tinerețe Domnului, luând darul încă fiind din scutece, căci acesta este întărire Bisericii! Hristoase al meu, întărește-mi limba și dă-mi cuvânt, Cel Ce ești Dătător de cuvinte și dăruitor vietii noastre, ca să pot lăuda toată viața Ierarhului înțelept care a săvârșit pe pământ cu dragoste prea-fierbinte, și a luat din cer noianul minunilor nenumărate și puterea dogmelor cu care a luminat Biserica! Căci, el îi este întărire!

Astăzi, 20 februarie 2018, îl cinstim pe Sfântul Ierarh Leon, Episcopul Cataniei, cel ce se trăgea din Ravena, fiu de părinți de neam bun și bine-credincioși, care pentru curăția vieții sale, pentru nevoința si grija de cugete pe care le avea, s-a făcut Episcop Mitropoliei Cataniei (în ostrovul Sicheliei, unde se află Muntele Etna). Îl cinstim pe cel care a avut îndrăznire de leu (precum numele său), luminând ca un luminător, având grija sufletelor, ajutând văduvele și îngrijindu-se de toți. A surpat la pământ, doar cu rugăciunea, un chip idolesc și a ridicat o biserică mare în cinstea bunei-biruitoare mucenițe Lucia. L-a ars de tot pe fermecătorul Iliodor, care făcea în popor semne, năluciri și minuni, acesta din urmă cutezând (cu meșteșugirile lui rele) chiar și împotriva Bisericii lui Dumnezeu. Îl cinstim pe cel care, prinzându-l cu mâinile lui pe Iliodor și legându-l cu Epitrahilul, a poruncit să se aprindă foc mare în mijlocul cetății și, mărturisind toate farmecele aceluia, a intrat cu el în foc, fără a păți nimic, deși a rămas acolo până când înșelătorul s-a făcut cenușă. Îl cinstim pe cel după care (auzind de această mare minune), au trimis împărații Leon și Constantin, și "cuprinzându-i acestuia sfintele sale picioare", l-au rugat să se roage pentru dânșii. "Acesta, nu numai când trăia, a fost mare întru minuni, ci încă și murind face mai multe minuni...". Doamne Dumnezeule, bine ești cuvântat în veci! - strigăm și noi, asemenea tinerilor evrei care au călcat, în cuptor, văpaia de foc cu îndrăznire, schimbând focul în rouă.

Astăzi, 20 februarie 2018, îl cinstim pe Sfântul Ierarh Leon, cugetătorul de Dumnezeu, Episcopul Cataniei, care (fiind cu trup) s-a asemănat cetelor dumnezeiești fără de trup, "servind" (slujind) lui Dumnezeu, cântând neîncetat: "Doamne Dumnezeule, bine ești cuvântat în veci!".

Astăzi, 20 februarie 2018, îl cinstim pe Sfântul prea-fericit sfințit părinte și învățător înțelepțit Ierarh Leon, Episcopul Cataniei, cel care, prin rugăciunea sa dumnezeiască, a deschis urechi asurzite, iar șchiopilor le-a dat bună-alergare, celor care strigau lui Hristos: "Doamne Dumnezeule, bine ești cuvântat în veci!". Intrând în mijlocul focului, cu voia dumnezeiască a Stăpânului, a rămas nears, iar prin rugăciunea acestuia, Iliodor - "cel părtaș focului la vremea Dreptei Judecăți - s-a ars. Îl cinstim pe cel în ale cărui buze "s-a vărsat darul", Dumnezeu ungându-l Arhiereu poporului care striga: Toate lucrurile Domnului, binecuvântați pe Domnul și-L prea-înălțați întru toți vecii! Bine-plăcând Împăratului Cel veșnic, a stat înaintea împăratului pământesc, purtând jăratec și - cu prea-mărite faceri de minuni - înspăimântând mintea lui. Sădindu-se în casa Domnului - ca un măslin prea-roditor - aduce după sfârșit, din trupul său dumnezeiesc, untdelemn dumnezeiesc care gonește pururea toata boala credincioșilor "ce scapă către el" (care se roagă la el) cu dragoste. Născătoare de Dumnezeu Preacurată, pe tine te lăudăm! - căci focul Dumnezeirii (ne-arzând pântecele tău) S-a întrupat din tine, luminând marginile lumii, cu străluciri dumnezeiești. Preacurată bine-cuvântată, Cel Ce săvârșește toate numai cu voirea, vrând, S-a sălăsluit în pântecele tău și S-a arătat trup, și m-a îndumnezeit pe mine, cel ce eram mai înainte stricat prin sfatul înșelătorului (cel rău)! Strigăm și noi, acum, asemenea tinerilor cuvântători de Dumnezeu în cuptor, cei care, călcând focul și văpaia, săltau: "Toate lucrurile Domnului, binecuvântați pe Domnul!".

Astăzi, 20 februarie 2018, îl cinstim și îl fericim cu glasuri dumnezeiești pe Sfântul Ierarh Cuvios Leon, Episcopul Cataniei, căci a viețuit cu cuviință, acum veselindu-se și umblând întru cele cerești. Facându-se ca o viță a Viei adevărate, a odrăslit (prin bunătăți) struguri ce varsă mustul minunilor, din care, cei ce beau cu credință, câștigă sănătate și veselie, lăudându-l pururea. Trupul său s-a făcut biserică Sfântului și Cinstitului Duh, iar acum zace înăuntrul bisericii dumnezeiești pe care a ridicat-o întru mărirea și cinstea muceniței Lucia, izvorându-ne nouă (cei ce îl cinstim cu bună-credință) râuri de minuni. S-a arătat soare luminos, luminând totdeauna marginile pământului (cu luminile bunătăților), mutându-se acum la lumina cea neapusă. Sfinte Ierarhe păstor vrednic de laudă Leon, cu rugăciunile tale, mântuiește-ne pe noi de patimi, de necazuri și de primejdii! Sfinte Ierarhe prea-fericit Leon, mântuiește-ne pe toți de întunericul cel cumplit! - pe noi cei care serbăm pomenirea ta cea purtătoare de lumină. Unule Împărate, frică îmi este de a doua venire a Ta, și mă tem, că Ți-am greșit fără măsură și nu mă fac mai bun prin pocăință. Iisuse, ca Unul Ce ești Bun, întoarce-mă și mă mântuiește, prin rugăciunile cele bine-primite ale celei ce Te-a născut pe Tine! Noi, credincioșii, pe Preacurata Născătoare de Dumnezeu o mărim! - căci tot auzul s-a înfricoșat de pogorârea nespusă a lui Dumnezeu, Cel prea-înalt, Care "de voie" S-a pogorât până și la trup, făcându-Se Om din pântece fecioresc.

Astăzi, 20 februarie 2018, îl cinstim pe Sfântul Ierarh Cuvios Leon, cugetătorul de Dumnezeu, Episcopul Cataniei, cel pe care Biserica lui Hristos îl cunoaște luminător și învățător, Ierarh prea-mare, bine-păstorind pe fiii ei la pășunile cele mântuitoare, izgonind pe eretici, ca pe niște fiare sălbatice. Născătoare de Dumnezeu Preacurată, noi te lăudăm arătat pe tine, ca pe o Maică a lui Dumnezeu! - pe tine predicându-te pe față (cu cugetul, cu sufletul și cu gândul), că ești Născătoare de Dumnezeu, Ierarhul cel făcător de minuni, steaua cea mult-luminoasă și strălucitoare a Cataniei, Leon învățătorul cel tainic al Treimii.

Slavă milostivirii Tale celei multe și pogorârii Tale, Doamne, iubitorule de oameni!Slavă smereniei Tale negrăite, Stăpâne!(o alcătuire după cronici străvechi: Lăcașuri Ortodoxe® februarie 2018 - www.lacasuriortodoxe.ro [http://www.lacasuriortodoxe.ro] )
Trimite
Powered by InterChat

π 0.01087 sec - PID: 27871