147
Astăzi, 21 februarie 2018, credincioșii ortodocși îi cinstesc în mod deosebit pe Sfântul Prea-cuvios părintele nostru Timotei din Simvoli și pe Sfântul părintele nostru Eustatie, Arhiepiscopul Antiohiei.

Astăzi, 21 februarie, îl cinstim pe Sfântul părinte Cuvios cugetător de Dumnezeu Timotei, care, prin înfrânare multă și rugăciune neîncetată a înfrânt și îndepărtat de tot săltările patimilor, luând darul nepătimirii și arătându-se vas ales Duhului dumnezeiesc. Gonește "totdeauna" duhurile viclene - și în viață și după moarte - ca un fericit de Dumnezeu... S-a făcut adevărat următor lui Avraam, odihnind "totdeauna" pe cei ce năzuiau la el, având răbdarea lui Iov în osteneli, blândețea lui David și petrecând pe pământ viață asemenea îngerilor, ajungând la dorirea cea desăvârșită și rugându-se pentru noi. S-a arătat chip curăției, pildă înfrânării, asemănare bunei-credințe, izvor umilinței, reazem nemișcat al dreptei-credințe, râu de tămăduiri pururea curgător, soare neapus, fiu al darului dumnezeiesc și podoabă prea-cinstită pustnicilor.

Astăzi, 21 februarie, îl cinstim pe Sfântul prea-fericit purtător de Dumnezeu Ierarh Eustatie, cel cu viețuire cerească, "pus Arhiereu cu adevărat de la Dumnezeu" - Căruia I-a slujit cu cuget curat, răbdând sărăcie și dureri pentru predicarea dumnezeiască și pentru a întări adevărul cu cuvintele sale, rușinând pe cei fără de minte. Cu cuvântul său sfințit a aprins plevele hulei rău-credinciosului Arie - care nu accepta ca Fiul să aibă aceeași cinste, cu firea, împreună cu Tatăl - ținând cu adevărul și luminând inimile celor ce săvârșesc cu credință pomenirea sa. A păzit - cu toiagul cuvintelor sale - turma cuvântătoare a lui Dumnezeu, ca un păstor prea-sfințit, nevătămată de tot felul de lupi, pe care i-a amenințat cu acest toiag. Astfel, Păstorul Cel Bun l-a adus pe el, ca pe o oaie, în staulul ceresc, unde se află duhurile alese ale părinților și ale drepților. Născătoare de Dumnezeu, viața mea toată e nesățioasă și sufletul și trupul prea-întinate, cugetul necurat și faptele ocărâte de tot și sunt vinovat - cu totul adevărat - de osândire și de defăimare. Unde mă voi duce acum? Și către cine voi fugi? Către nimeni, afară de tine, Stăpână! Milostivește-te și vino de mă mântuiește!Rugăciune către Sfânta Cruce și către Născătoarea de Dumnezeu: Văzând Fecioara pe Hristos răstignit pe Cruce în mijlocul a doi tâlhari (Cel pe Care "înfricoșat" L-a născut fără durere), a zis: "O, prea-mărită minune! O, taină înfricoșată! O, lucru cutremurat!" Și, plângând, zicea: "Vai mie, Fiul meu prea-iubit, cum Te-a pironit pe Cruce poporul cel rău și nemulțumitor." Să cântăm Domnului - Cel Ce a povățuit pe poporul său prin Marea Rosie - cântare de biruință, că S-a prea-mărit!

Astăzi, 21 februarie, îl cinstim pe Sfântul părinte fericit Timotei, steaua cea înțelegătoare care a strălucit luminos întru înălțimea înfrânării, luminând inimile credincioșilor. Având ochiul cugetului către Dumnezeu, a scuturat din sufletul său somnul lenevirii, făcându-se lăcaș Sfântului Duh și loc sfințeniei. Fiind întărit cu smerenia, a trecut (a depășit, a înfrânt) fără stricăciune meșteșugurile vicleanului (celui rău) și s-a înălțat către Dumnezeu, îndulcindu-se totdeauna de mărirea Sa. Sfinte Cuvioase fericite Timotei, pe tine te lăudăm pururea! Să cinstim cu laude pe Preacurata Fecioară Născătoare de Dumnezeu, care a zămislit fără sămânță, în pântece, negrăit, pe Dumnezeul și Făcătorul tuturor, născându-L cu adevărat.

Astăzi, 21 februarie, îl cinstim și îl lăudăm cu cântări pe Sfântul mare prea-cuvios Ierarh Eustatie, Arhiepiscopul Antiohiei, vârful părinților, "îmbrăcat prin dar cu cuvântul". Arătându-se apărător credinței, a păzit Biserica lui Hristos nerobită de biruința eresurilor. S-a făcut gură Cuvântului, descoperind adâncimea dogmelor, în care a înecat credința cea rea a ereticului Arie [Arie, eretic (sec. IV), teolog și preot, învăța că Fiul lui Dumnezeu nu ar fi fost din veșnicie, ci o ființă creată și subordonată lui Dumnezeu-Tatăl]. Născătoare de Dumnezeu, roagă-L neîncetat pe Începătorul vieții, să se mântuiască sufletele noastre! - ceea ce ai născut cu trup pe Cuvântul, mai presus de cuvânt. Mântuitorule, ești întărirea mea și scăparea mea și puterea! Întărește, întru frica ta, inima mea cea "clătită" (tulburată, atinsă sufletește)! - că nu este sfânt ca Dumnezeul nostru!

Astăzi, 21 februarie, îl cinstim pe Sfântul Cuvios părinte Timotei, cel ce s-a făcut pe sine alt Avraam, primind pe cei ce veneau de pretutindeni și slujind, prin ostenelile sale, lui Dumnezeu. Omorând (prin înfrânare) cele trupești și pământești, după cum zice Apostolul, s-a arătat părtaș vietii veșnice. S-a făcut soare neapus (cu răsăritul faptelor sale), luminând pururea cu razele nevoințelor sale până la marginile pământului și risipind întunericul diavolilor. Sfinte Cuvioase părinte Timotei, adu-ți aminte, ca un părtaș al vieții veșnice, de cei ce te cinstesc pe tine totdeauna! Fecioară Curată, Născătoarea Împăratului împăraților, rupe lanțurile greșelilor mele și îndreptează-mă către cărările pocăinței, prin rugăciunile tale!

Astăzi, 21 februarie, îl cinstim pe Sfântul Ierarh Eustatie, cel fericit de Dumnezeu, Arhiepiscopul Antiohiei, Voievod al bunei-credințe, care a păzit-o pe aceasta - "cu arma cea adevărată" - de cei ce se împotriveau ei, tăind din rădăcină - cu secera învățăturilor sale - toate neghinele. Făcându-se cel dintâi al "Sinodului cel adevărat", a biruit - cu piatra cuvintelor sale - pe cel ce a fost începător al înșelăciunii. Mântuitorule al nostru, Doamne, Te-ai născut negrăit din Fecioară, Te-ai arătat precum ai bine voit și ai înnoit lumea! Inima mea s-a întărit întru Domnul, iar fruntea mea s-a înălțat întru Dumnezeul meu; s-a lărgit gura mea asupra vrăjmașilor mei și m-am veselit de mântuirea Ta!

Astăzi, 21 februarie, îl cinstim pe Sfântul Cuvios părinte pururea-pomenit Timotei, cugetătorul de Dumnezeu, cel ce s-a arătat cu feciorie către Cel Ce i-a zidit trupul, veselindu-se împreună cu fecioarele cele înțelepte și dănțuind cu credință (hora încununării) împreună cu părinții cuvioși, arătându-se, nouă, izvorâtor de minuni. Fiind întărit întotdeauna cu rugăciunile sale, a socotit arcele și săgețile vrăjmasilor cei înțelegători, ca niște săgetături pruncești. Închinându-se "chipului rânduielii lui Hristos celei pentru noi", a suferit ispită de bătăi, de la cei ce se lepădau de Dânsul. A fost nemișcat și a stat bărbătește în doxologia (cântare liturgică de laudă și de preamărire) către Dumnezeu, "fără a avea nicicum odihnă la timpul ei". Născătoare de Dumnezeu - Maică Preasfântă, îndreptarea credincioșilor - tu ai născut Prunc tânăr pe pământ, pe Cel născut - fără stricăciune - din Tatăl, mai înainte de toți vecii! Astăzi, 21 februarie, îl cinstim pe Sfântul Ierarh înțelept Eustatie, Arhiepiscopul Antiohiei, cel ce a predicat pe Cuvântul de o ființă cu Tatăl și cu Duhul, "sugrumând cu vinele învățăturilor sale" pe Arie cel fără minte, care hulea învățătura cea dreaptă. Adunând cele de trebuință ale credinței, a surpat, prin cuget dumnezeiesc, cu săgețile Cuvântului, pe Arie cel rău credincios. Lumina cuvintelor sale, ieșind ca un fulger, a ars hula lui Arie. Cu cuvintele sale, a pus îngrădire Bisericii, ca viei Domnului. Sfinte Ierarhe Eustatie, adu-ți aminte de noi! - cel ce te bucuri, fiind împreună cu cetele predicatorilor părinților dumnezeiești. Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ai odrăslit - ca o viță nelucrată - strugure frumos, izvorând nouă Vinul mântuirii, Cel Ce veselește sufletele și trupurile tuturor! Pentru aceasta, te fericim pururea, ca pe o pricinuitoare a tuturor bunătăților, strigând ție, împreună cu îngerul: Bucură-te, cea plină de dar!Rugăciune către Sfânta Cruce și către Născătoarea de Dumnezeu: Văzând Maica cea curată, neispitită de nuntă, pe Hristos mort răstignit pe Cruce, plângând ca o Maică a grăit: "Ce ți-a răsplătit ție poporul jidovilor cel fără-de-lege și nemulțumitor, care s-a îndulcit cu multele și marile Tale daruri? Laud plecăciunea Ta cea dumnezeiască!". Doamne, Cuvinte, profetul (cu vedere dumnezeiască) a cunoscut mai înainte că vrei să te întrupezi din una Născătoarea de Dumnezeu și, cutremurându-se, mărea puterea Ta! Fecioară Curată, ai născut cu trup pe Cuvântul - Cel fără început mai înainte decât tine - pe Cel ce S-a întrupat din tine, "în urmă", mai presus de cuvânt. Hristoase Dumnezeule, risipește întunericul sufletului meu, dătătorule de lumină, Cel Ce ai gonit întunericul cel mai înainte al adâncului! Cuvinte, dăruiește-mi lumina poruncilor Tale, ca ridicându-mă în zori să Te măresc pe Tine!

Astăzi, 21 februarie, îl cinstim pe Sfântul Cuvios părinte fericit Timotei, cel care, stând cu gând curat înaintea Treimii și luminându-se cu razele cele de acolo, ne luminează totodeauna pe noi, cei care ne primejduim întru întunericul patimilor sufletești. Împodobindu-și trupul cu înfrânare și sufletul cu nepătimire, s-a cunoscut serv Împăratului tuturor, primind arătat, de la Dânsul, darul minunilor. Îl cinstim pe servul credincios, acela prin care femeia cea sterpă, care a venit cu inimă curată la el și cerând, a devenit roditoare de copii, lăudând pe Hristos Dumnezeul nostru. Născătoare de Dumnezeu, Marie, Cel Ce locuiește întru înălțime, locuind în pântecele tău, te-a făcut pe tine mai desfătată decât cerurile! Mireasă a lui Dumnezeu, nu lipsi a-L ruga pe El pentru noi toți!

Astăzi, 21 februarie, îl cinstim pe Sfântul Ierarh înțelept fericit prea-cuvios Eustatie, Arhiepiscopul Antiohiei, cel care a risipit întunericul eresurilor, strălucind (cu razele învățăturilor sale) tuturor marginilor. Iar noi, îngrădindu-ne cu armele învățăturilor sale, biruim eresurile ridicate acum împotriva credinței dumnezeiești. A potolit viforul ereticilor - cu graiul cuvintelor sale insuflate de Dumnezeu - îndreptând Biserica spre limanul bunei-credințe. S-a arătat curat întru bunătăți și strălucit - și cu cuvântul și cu viață - înfrumusețare a Bisericii lui Hristos. "Preacuvioase, ai aruncat, cu adâncul dogmelor tale, lupta lui Arie cea cugetătoare de Faraon, înecându-i pe cei trei călăreți care îl apărau pe el!" Fecioară, nu înceta să rogi pe Dumnezeu, Cel Ce S-a născut cu trup din tine, să mântuiască pe robii tăi de toată înconjurarea (învăluirea, împresurarea). Mântuitorule, curățește-mă, că multe sunt fără-de-legile mele, si ridică-mă din adâncul rautăților, rogu-mă! Căci, către Tine am strigat! Auzi-mă, Dumnezeul mântuirii mele! Născătoare de Dumnezeu, nu înceta rugându-te la Dumnezeul nostru - Cel pe Care negrăit L-ai născut - să ne mântuiască din nevoi, pe noi ce ce te lăudăm pe tine, Curată pururea Fecioară!

Astăzi, 21 februarie, îl cinstim pe Sfântul Cuvios părinte fericit prea-lăudat Timotei, purtătorul de minuni și cugetătorul de Dumnezeu, cel care "niciodată n-a căutat în față de femeie", păzindu-și bine vrednicia fecioriei în toată viața sa și lepădându-se cu totul de stricăciunea acestui lucru. S-a așezat la limanul cel înțelegător, neudându-se de valurile dulceților trupești, ci a înotat bine cu vânturile cele purtătoare de viață ale Duhului. S-a depărtat (precum zice în Psalm) petrecând totodeauna prin munți și prin pustiu, pâna ce a intrat în cetatea cerească a lui Dumnezeu. A strălucit ca o stea mult-luminoasă de la răsărit, luminând în inimile credincioșilor faptele minunilor sale. Născătoare de Dumnezeu, Preacurată, Cel Ce șade necuprins pe umerii heruvimilor a locuit cuprins cu trupul în pântecele tău, și a ieșit din tine, mântuindu-mă pe mine! Iona a strigat către tine, Doamne, din pântecele iadului: "Scoate din stricăciune viața mea!". Iar noi, strigăm Ție: Mântuitorule, întru-tot puternice, miluiește-ne pe noi!

Astăzi, 21 februarie, îl cinstim pe Sfântul Cuvios părintele nostru Timotei, cel intrat de mic în viața călugărească și care a stins de tot săltările patimilor, cu multă înfrânare și cu rugăciuni neîncetate, făcându-se fără de patimi și arătându-se vas vrednic Sfântului Duh. Până la sfârșitul vieții sale a ramas întru feciorie, și sufletește și trupește. "Nu a primit niciodată să vină în fața lui femeie". Aflându-se în munți și locuind în pustietăți, și-a udat sufletul cu roua lacrimilor, luând daruri de tamăduiri: izgonind diavoli din oameni, tămăduind "toate alte boli". Și-a săvârșit viața cu bune bătrânețe, mutându-se către Domnul. A aflat fericirea cea dumnezeiască, moștenind pământul celor blânzi și umplându-se de bucuria celor aleși. Sfinte Cuvioase Timotei, tu stingând văpaia patimilor (cu roua lacrimilor), ai izvorât darul minunilor! Sfinte Cuvioase Timotei, prin aceasta, curățește spurcăciunile patimilor! Cere iertare păcatelor noastre, celor ce săvârșim cu dragoste pomenirea sfințită a mutării tale! - ca unul ce ai aflat îndrăzneală.

Astăzi, 21 februarie, îl cinstim pe Sfântul Ierarh înțelept fericit prea-cuvios Eustatie, Arhiepiscopul Antiohiei, învățător prin cuvântul înțelepciunii sale, care a trimis razele Ortodoxiei în toată lumea, în vremea Sfântului împărat creștin Constantin cel Mare. A fost de față la Sinodul Întâi, la Niceea, fiind unul dintre cei 318 părinți purtători de Dumnezeu. Cunoscând dogma dreptei-credințe, a înfruntat pe arieni (pe cei ai lui Arie). Fiind văzut ca având râvnă mare în ajutorul Ortodoxiei, a fost caterisit de părtașii lui Arie, între care: Evsevie al Nicomidiei, Teognie al Niciei și Evsevie al Cezareii. Iar pentru a avea și o pricină care sa pară binecuvântată, au luat o femeie desfrânată și au pus-o să jure că avea un prunc născut de la acesta. A fost trimis prin Tracia, la cetatea lui Filip din Macedonia, unde și-a săvârșit viața. Îl cinstim pe cel ale cărui sfinte moaște s-au ridicat și s-au trimis în Antiohia, pe vremea împărăției lui Zinon, întreaga cetate primindu-l cu cântări, lumini și tămâieri, încă din depărtare. Iar femeia care îl năpăstuise, căzând în boală grea, a mărturisit tot vicleșugul făcut asupra sfântului (dând numele fiecăruia dintre cei care o puseseră asupra lui și care o plătiseră, aceștia susținând ca nu va fi vorba despre un jurâmânt fals, întrucât pruncul fusese făcut de fapt cu un fierar pe care femeia îl cunoscuse și al cărui nume era tot Eustatie). Îl cinstim pe cel care, căștigând - cu arma Duhului - războiul ereticilor, a câștigat cinstea cea nestricăcioasă, "încununându-se de Hristos". Gura sa s-a arătat ca o sabie cu două tăișuri ("acoperindu-se sub mâna lui Hristos") împotriva necredincioșilor, războiul acestora fiind biruit. Cu lopata învățăturii, a vânturat (ca pe niște pleve - rămășițe netrebuitoare) înșelăciunea lui Arie, adunând (grâul credinței) în jitnița (hambar) cea însuflețită. Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat! - Cel Ce ai mântuit pe tineri din foc, iar cuptorul cel ce suna ca tunetul, l-ai prefăcut în rouă. (Daniel, 3, 14) Născătoare de Dumnezeu Preacurată - cu prea-sfântă binecuvântată nașterea ta, fiind mântuiți cu totul de blestemul cel de demult - pe tine bine te cuvântăm! Să o lăudăm toți pe Născătoarea de Dumnezeu - că a născut pe Mântuitorul - strigând cu credință: Bucură-te, roaba și Maica lui Hristos Dumnezeul nostru! Doamne, pe Tine Te laudă soarele, pe Tine Te mărește luna, Ție toată făptura Îți aduce laudă, ca Făcătorului tuturor, în veci! - Cel Ce acoperi cu ape cele mai pe deasupra ale Tale, Cel Ce pui nisipul hotar mării și le ții toate. Astăzi, 21 februarie, îl cinstim pe Sfântul Cuvios părintele nostru Timotei, cel ce s-a arătat (prin multă înfrânare și priveghere neîncetată) omorâtor al patimilor, pururea cugetând bunătăți în inimă. A trecut de la mărire, în mărirea vieții celei fără de sfârșit și a nestricăciunii. A adus (ca niște tămâie), din suflet curat, rugăciunile sale către Dumnezeul Cel prea-curat, și a luat, de la Dânsul, lucrarea dumnezeiască a minunilor, gonind diavolii și tămăduind bolile oamenilor. Urâtor de viclenie, fără răutate și blând, iertător, s-a împodobit cu dreptate, cuvios, fără prihană, păzit de toată nedreptatea, stâlp pustincilor. Sfinte Cuvioase Timotei, toți credincioșii te cinstim, în veci! Născătoare de Dumnezeu, doar pe tine te-a ales, podoaba lui Iacov, Cuvântul lui Dumnezeu, și S-a sălășluit în pântecele tău, precum bine a voit; a ieșit mai frumos decât toți oamenii, Preacurată, curățind firea noastră cea întunecată!

Astăzi, 21 februarie, îl cinstim pe Arhiereul lui Hristos, Sfântul Ierarh înțelept Eustatie, Arhiepiscopul Antiohiei, cel ce a descoperit (cu toiagul înțelepciunii sale) adâncimea cea dumnezeiască a Scripturilor, iar pe Israel cel nou l-a mutat către pământul dreptei-credințe, înecându-i pe arieni (ca pe egipteni). Suindu-se spre turnul Halaniei, prin arătare dumnezeiască, a amestecat limbile eretice ale arienilor, predicând cu un glas, în veci, credința. Și-a săvârșit viața, la apus, cu mărturisirea sa cea pentru adevăr, și a strălucit iarăși la răsărit, turmei sale, slobozind razele bunei-credințe, în veci. Preoți, lăudați-L, popoare prea-înălțați-L pe Domnul întru toți vecii! - pe Împăratul măririi Cel unul fără început, pe Care Îl bine-cuvântează puterile cerurilor și de Care se cutremură cetele îngerilor. Bine este cuvântat Domnul, Dumnezeul lui Israel, cel ce a ridicat nouă corn (frunte, oaste) de mântuire, în casa lui David, servul Său, întru care ne-a cercetat pe noi Răsăritul Cel dintru înălțime și ne-a îndreptat pe calea păcii!

Astăzi, 21 februarie, îl cinstim pe servul lui Dumnezeu, Sfântul Cuvios părintele nostru sfințit Timotei, cel ce s-a arătat biserică de sfințenie, izvor de umilință, pârâu de iertăciune, noian nemărginit al dragostei, serv nemincinos al Domnului, cetățean cerului și locuitor împreună cu îngerii, izvor de minuni. Știind că mila este mai lăudată decât judecata, nu i-a trecut pe străini cu vederea, ci și-a deschis tuturor, cu bine, milostivirea, făcându-se tată săracilor, ajutor văduvelor și îmbrăcăminte celor goi, hrană flămânzilor. A ajuns de pe pamânt la cer, la bună viețuire, încă fiind în trup. Sfinte Cuvioase părintele nostru Timotei, roagă-te să ni se dăruiască nouă iertare de păcate, celor ce cinstim cu credința pomenirea ta sfântă! Cinstita ta raclă ne izvorâște totdeauna, nouă, râuri de tămăduiri, care usucă tot felul de vărsări ale bolilor și adapă tot sufletul spre buna rodire dumnezeiască. Născătoare de Dumnezeu Marie, Preacurată, pe tine pururea te vom ferici, neamurile neamurilor, urmând cuvintelor tale, că tu ai născut pe Dumnezeu Cel cu adevărat fericit, cea fără prihană, pe Cel Care cu adevărat îi face fericiți pe toți cei ce slujesc Lui.

Astăzi, 21 februarie, îl cinstim pe Arhiereul lui Hristos, Sfântul Ierarh Eustatie, Arhiepiscopul Antiohiei, cel care storcând înțelepțește strugurele Scripturilor, a adăpat pe cei credincioși, cu vinul adevărului lui Hristos - cel ce veselește inimile. Limba sa cea cuvântătoare de Dumnezeu, purtând-o ca pe o sabie cu două tăișuri, a taiat mânia cea vicleană a lui Arie, care vărsa sânge nevinovat și sufletesc. Sfinte Ierarhe Eustatie - săvârșind noi, duhovnicește, ziua sfântă, orânduită, cea cu totul sfințită a pomenirii tale - te rugăm: roagă-te cu dinadinsul, să ne mântuim noi! Pe ceea ce a zămilsit în pântece pe Cuvântul Cel nescris, și ne-a arătat nouă ușa vieții dumnezeiești, pe Preacurata Născătoare de Dumnezeu, după adevăr, să o mărim! Să o mărim cu laude, pe Născătoarea de Dumnezeu, una binecuvântată între femei - ceea este mai presus de fire Maică, și după fire Fecioară!

Slavă milostivirii Tale celei multe și pogorârii Tale, Doamne, iubitorule de oameni!Slavă smereniei Tale negrăite, Stăpâne!(o alcătuire după cronici străvechi: Lăcașuri Ortodoxe® februarie 2018 - www.lacasuriortodoxe.ro [http://www.lacasuriortodoxe.ro] )
Trimite
Powered by InterChat

π 0.01027 sec - PID: 19595