115
Astăzi, 22 februarie 2018, credincioșii ortodocși cinstesc în mod aparte Aflarea (descoperirea) moaștelor Sfinților Mucenici din Constantinopol (din Eugenia/Evghenia), cei care fiind supuși chinurilor de toate felurile, s-au dezbrăcat de "haina omorârii", îmbrăcându-se cu haina dumnezeiască a nestricăciunii. Acum, umblă întru cele cerești, stând totdeauna înaintea scaunului dumnezeiesc, luminați de "Dumnezeul fericiților".

Astăzi, 22 februarie, serbăm cu credință pomenirea cea prea-luminată, îmbrățișând cu cinste racla moaștelor Sfinților Mucenici din Constantinopol (Eugenia). Căci, din slăbiciunea omenească iese, cu putere dumnezeiască, tămăduire celor ce se apropie, "puțina țărână" (sfinte moaște) a trupurilor mucenicilor izvorând, cu darul, râuri de minuni. Să mergem, oamenilor, să luăm sănătate sufletului și trupului, strigând cu glasuri de mulțumire și zicând: Mântuitorule al lumii, pentru Care s-au chinuit foarte tare pătimitorii cinstiți, mântuiește-ne, cu ale lor rugăciuni, de toată stricăciunea!

Astăzi, 22 februarie, cinstim aflarea moaștelor Sfinților Mucenici din Constantinopol (Eugenia), care au stat ascunse multă vreme, acum arătându-se ca o avuție de mult-preț, îmbogățind cetatea care împărățește peste toate cetățile, purtate pe mâinile Arhiereului înțelept, aducându-se cu cinste în biserica dumnezeiască, pentru a împărți tuturor - celor ce îi primesc pe sfinții mucenici ca pe niște slugi credincioase ale lui Dumnezeu - cele de trebuință spre toată sănătatea, spre folosire, spre luminare și spre ajutor. Născătoare de Dumnezeu Preacurată, ție îți voi mărturisi greșelile mele cele cumplite! - căci, și dacă le voi ascunde pe ele acum, la ziua Judecății (deschizându-se cărțile), toate se vor vădi. Mi-am spurcat ochii, uitându-mă la cele necuvioase; mâinile le-am întinat întru fără-de-legi, cu lucruri de rușine; eu, nenorocitul, mi-am făcut trupul netrebnic; și mi-am rănit sufletul cu păcate! Îndură-te de mă miluiește și, cu rugăciunile tale, arată-mă vrednic în partea celor mântuiți!Cântare către Sfânta Cruce și către Născătoarea de Dumnezeu: "Nu te tângui, Maica Mea, văzându-Mă răstignit pe Cruce (spânzurat pe lemn) pe Mine, Fiul tău și Dumnezeu - Care am spânzurat pământul pe ape, "fără ținere", și am făcut toată zidirea! Că Mă voi scula și Mă voi prea-mări și voi sfărâma cu putere împărățiile iadului și voi pierde puterea lui, și voi scoate pe cei legați din răutatea lui, ca Un Milostiv, și-i voi aduce la Tatăl Meu, ca Un Iubitor de oameni!"

Astăzi, 22 februarie, cinstim aflarea moaștelor Sfinților cu-totul-luminați Mucenici din Constantinopol (Eugenia), cei care sunt luminați cu daruri mucenicești și stau cu dragoste înaintea Luminii Celei mari. S-au dat cu totul lui Dumnezeu - Cel Ce le vede toate - și și-au legat sufletele de dragostea Lui, dezlegând legăturile răutății. Îi cinstim pe cei care (prin ostenelile chinurilor) au sfărâmat pe vicleanul (cel rău), au stat ascunși (din zavistie) mulți ani, iar astăzi s-au arătat, fiind aduși - cu mâini de preot cugetător de Dumnezeu - în biserică, dând lumii mântuire. Sfinților Mucenici din Constantinopol (Eugenia), cu darul A-tot-puternicului nostru Dumnezeu, risipiți norii sufletelor noastre și furtuna patimilor! Dăruiți dezlegare celor ce vă fericesc cu credință pe voi! Maica lui Dumnezeu Fecioară, mântuiește-mă de vrăjmașii văzuți și nevăzuți! - ceea ce ai născut pe Dumnezeu Cuvântul văzut, Care era nevăzut. Cu liniștea ta, potolește valul patimilor mele, căci tu singură ești îndreptarea oamenilor!

Astăzi, 22 februarie, cinstim aflarea moaștelor Sfinților Mucenici din Constantinopol (Eugenia), cei care - înfierbântându-se de dragostea dumnezeiască - au stins cu râul sângelui lor focul nedumnezeirii și (strălucind ca niște stele luminoase) au luminat toată lumea de sub soare. Scoțând ei daruri din izvoarele Mântuitorului (râvnind pătimirii Lui cea de bună-voie), moaștele lor luminoase strălucesc lumină de tămăduiri, celor ce aleargă cu credință către dânșii. Îi cinstim pe cei care sunt turnuri ale credinței, jertfe ale lui Hristos, ascunse mai înainte cu mulți ani, acum arătându-se și aducându-se - cu bună-credința și cu cuviință - prin mâini de Arhiereu. Născătoare de Dumnezeu, bucură-te, ceea ce ai născut pe Domnul a toată lumea! Bucură-te, ceea ce ai pricinuit, oamenilor, bucuria! Bucură-te, munte umbros și netăiat! Bucură-te, Preacurată, întărirea credincioșilor! Doamne - Cel Ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc și ai zidit Biserica - Tu, pe mine, mă întărește întru dragostea Ta, că Tu ești marginea doririlor și întărire credincioșilor, Unule Iubitorule de oameni!

Astăzi, 22 februarie, cinstim aflarea moaștelor Sfinților prea-lăudați Mucenici din Constantinopol (Eugenia), cei care - surpând arătat înșelăciunea vrăjmașului și fiind ascunși, din zavistie, întru mulți ani - s-au arătat nouă, tămăduind patimile sufletelor noastre și vindecând durerile trupurilor, întru mărirea Dumnezeului nostru. Au poftit junghierea și moartea cea de bună voie a Dătătorului de viață Dumnezeu, răbdând multe feluri de osteneli și mutându-se la veselia cea dumnezeiască cea fără durere, cântând cu mulțumire: "Mărire puterii Tale, Iubitorule de oameni!". Născătoare de Dumnezeu Preacurată, chivernisește viața mea cea ticăloasă și milostivește-te spre sufletul meu! - cel ce alunecă întru adâncul pierzării, din cauza mulțimii greșelilor. Și, în ora înfricoșătoarei morți, tu răpește-mă pe mine de la diavolii cei ce mă clevetesc, și din toată munca (chinul).Cântare către Sfânta Cruce și către Născătoarea de Dumnezeu: Fecioară Preacurată fără prihană, prin inima ta a trecut cu adevărat sabie, când ai vazut pe Fiul tău înălțându-Se pe Cruce! - binecuvântată Marie, scaparea celor păcătoși, Născătoare de Dumnezeu, întărirea credincioșilor. Doamne, Tu ești tăria mea! Tu ești și puterea mea! Tu ești Dumnezeul meu și bucuria mea! - Cel Ce nu ai lăsat sânurile părintești și ai cercetat sărăcia noastră. Mărire puterii Tale, iubitorule de oameni! - strig și eu către Tine, cu profetul Avacum.

Astăzi, 22 februarie, cinstim aflarea moaștelor Sfinților Mucenici dumnezeiești din Constantinopol (Eugenia), cei care - îngrădindu-se cu platoșa Crucii și întărindu-se cu dragostea dumnezeiască - au risipit unirea vrăjmașului și au pierdut (înfrânt), prin credință, taberele lor, cântând cu osârdie: "Mărire puterii Tale, Iubitorule de oameni!". Luminându-se cu podoabele bunătăților, s-au împodobit cu haină roșie, din sânge mucenicesc, și purtând (ca un sceptru) semnul de biruință al Crucii, s-au învrednicit a împărăți cu Hristos, "câștigând nădejdile celor fericiți". Cu fierbințeala credinței, au topit gheața înșelăciunii și, trecând peste multe feluri de chinuri, s-au odihnit către cetatea cea de sus, fiind înarmați cu dragostea, plini de mărire. Chinuindu-se ca niște ostași tari, au gonit toată mânia vrăjmașului, cu răbdarea bătăilor, răstignindu-se și băgându-se în foc materialnic. Au ars, cu darul, toată materia nedumnezeirii. Maică binecuvântată a lui Dumnezeu, Preacurată - podoabă dumnezeiască a purtătorilor de chinuri, ceea ce ai făcut cerească firea noastră cea căzută prin sfatul șarpelui - mântuiește-mă de toate smintelile vieții și învrednicește-mă să aflu mântuire! Dumnezeul meu, Cel Ce ești lumina neapusă, pentru ce m-ai lepădat de la fața Ta, si m-a acoperit întunericul cel străin, pe mine, ticălosul? Doamne, rogu-mă, întoarce-mă și îndreptează căile mele, la lumina poruncilor Tale! Mântuitorule, păzind oasele (moaștele sfinte) ale sfinților tăi, care erau ascunse în multă vreme, le-ai arătat acum, precum ai bine-voit, Cuvinte, spre sfințirea și mântuirea poporului Tău și spre rușinarea vrăjmașilor ce te hulesc! Născătoare de Dumnezeu Preacurată, ești mai cinstită decât puterile de sus, cea dăruită de Dumnezeu, că ai zămislit pe Cuvântul - Cel Ce toate le-a făcut cu cuvântul - și ai născut pe Cel Ce S-a născut din Tatăl fără de stricăciune mai înainte de veci!

Astăzi, 22 februarie, cinstim aflarea moaștelor Sfinților prea-lăudați dumnezeiești Mucenici din Constantinopol (Eugenia), apărători ai Treimii, purtători de chinuri și vrednici de minuni, cinstiți si prea-măriți, care îi umplu pe toți de miros dumnezeiesc - "ca niște crini răsăriți în văile cele înțelegătoare" - gonind toată răutatea sufletelor. Sângele lor tămăduiește rănile sufletelor, căci cu acesta l-au rănit tare pe vrăjmașul (cel rău), prin Duhul dumnezeiesc, făcându-se casă de doctorie fără de plată, celor ce cer, cu fierbințeală, tămăduiri. Strălucind, din pământ, ca niște luminători, au gonit toată negura păgânătății, luminând pe credincioși. Moaștele lor, înflorind ca niște trandafiri în mijlocul spinilor, dau lumii, din sine, mireasma Ortodoxiei. Lepădând cele frumoase ale lumii, au bine-suferit dureri, mustrând pe împărații cei păgâni și predicând cu îndrăzneală pe Împăratul tuturor Dumnezeu. Sfinților mucenici, cereți de la Mântuitorul biruințe împăraților cei bine credincioși, iar Arhiereului ce v-a adus pe voi cu dragoste fierbinte, bună primirea cea de sus! Născătoare de Dumnezeu Preacurată, din tine S-a arătat Dumnezeu oamenilor, și Cel bogat a luat din tine sărăcia mea, dăruindu-mi intrările nemuririi! Mântuitorule, curățește-mă, că sunt multe fără-de-legile mele, și ridică-mă din adâncul rautăților, rogu-mă! Căci am strigat către Tine, Dumnezeul mântuirii mele, auzi-mă! Sfinților mucenici din Constantinopol (Eugenia), văzând voi frumusețile cerești, aduceți cu osârdie rugăciune, pentru noi, Împăratului veacurilor! - cei ce savârșim pomenirile voastre. Astăzi, 22 februarie, cinstim aflarea moaștelor Sfinților prea-lăudați dumnezeiești Mucenici din Constantinopol (Eugenia), din vremea când scaunul Constantinopolului era ocârmuit de Preasfântul Toma. Acestea s-au aflat zăcând în pământ, fiind ridicate îndată cu cinste de către Arhiereu, cu adunare de popor - acolo, atunci, s-au tămăduit mulți fără leac. După câțiva ani, unui cleric (și scriitor bun), Nicolae, i s-a descoperit că unele dintr-acele moaşte erau ale lui Andronic şi ale Iuniei, de care pomeneşte dumnezeiescul Apostol Pavel în Epistola către Romani. Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat! - strigâm și noi, asemenea tinerilor care, oarecând, au călcat cu picior bucuros în cuptor, ca într-o grădină verde, săltând si cântând, căci, de pogorârea lui Dumnezeu, focul s-a rușinat în Babilon. (Daniel, 3, 14)

Astăzi, 22 februarie, cinstim aflarea moaștelor Sfinților prea-lăudați Mucenici din Constantinopol (din Eugenia), cei ce s-au făcut cunoscuți (cu mucenicia) Celui Ce i-a zidit și care, fiind ascunși nevăzuți, s-au arătat, acum, nouă, celor care cântăm: Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat!. Astăzi, 22 februarie 2018, scoateți, oamenilor, apa mântuirii, din fântână, care izvorăște prin moaștele mucenicilor sfinți din Constantinopol, ca niște pâraie fără de materie, și cântați Celui Ce i-a mărit pe dânșii: Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat!

Astăzi, 22 februarie, cinstim aflarea moaștelor Sfinților Mucenici din Constantinopol (din Eugenia), pătimitori ai lui Hristos, cei ce s-au arătat (prin multe chinuri) lăcașuri Luminii, fiind ascunși întru mulți ani ("întru ascunzătoare întunecoasă"), strălucind acum, luminători, ca din locuri ascunse, povățuindu-ne pe noi la lumină. Fiind ei ca niste vițe ale viei celei fără de materie, ne-au înflorit nouă struguri de cunoștință a lui Dumnezeu, și "ne-au dres nouă, tuturor, vin de nemurire", care gonește arătat beția cea stricătoare de suflet, cântând: Preoți bine-cuvântați, popoare prea-înălțați pe Hristos în veci! Născătoare de Dumnezeu Fecioară, profeții au vestit, mai înainte, adâncul tainei tale! - că ai purtat în pântece pe Dumnezeu zămislit din sângele tău, și L-ai născut în două firi, spre mântuirea noastră.

Astăzi, 22 februarie, cinstim aflarea moaștelor Sfinților Mucenici din Constantinopol (din Eugenia), pătimitorii măririi lui Hristos, cei care, cu curgerea sângelui lor, au secat râurile nebuniei idolești, făcând cenușă focul poruncii tiranului fără de Dumnezeu. Au adăpat, din destul, toată inima care strigă cu credință: Preoți bine-cuvântați, popoare prea-înălțați pe Hristos în veci!

Astăzi, 22 februarie, cinstim aflarea moaștelor Sfinților prea-fericiți Mucenici din Constantinopol (din Eugenia), când cel mai ales din Arhierei, a pornit cu sfințire (făcând mare adunare) la aducerea lor cea sfințită și o cinstește peste an pe dânsa, împreună cu toată adunarea cea sfințită, cântând: Tineri bine-cuvântați, preoți lăudați, popoare prea-înălțați pe Hristos în veci! Născătoare de Dumnezeu, prea fără prihană, sfințindu-te cu Duhul, ai născut pe Sfântul Cel Ce Se odihnește pe sfinți, și pe singur Făcătorul de bine Dumnezeu, Care sfințește pe toți cei ce strigă cu credință: Tineri bine-cuvântați, preoți lăudați, popoare prea-înălțați pe Hristos în veci!

Astăzi, 22 februarie, cinstim aflarea moaștelor Sfinților prea-fericiți pătimitori Mucenici din Constantinopol (din Eugenia), cei care s-au invitat unul pe altul către viață, îndemnându-se între dânșii să fie îndrăzneți, suferind chinuri și strigând: "Iată vreme bine-primită, să stăm și să biruim pe vrăjmașul! Că Hristos, puitorul de nevoință, întinde cununile! - Cel Ce, pentru noi, a voit să pătimească. Cuvinte al lui Dumnezeu, Te-ai înălțat pe lemn (pe Sfânta Cruce) și ai tras către Tine cetele mucenicilor, care au închipuit pătimirea și junghierea Ta - pe Care Le-ai luat de bună-voie, Stăpâne, pentru milostivire! "Dorind de Tine, vitejii ostași, ca niște jertfe s-au înjunghiat". Prea-lăudați mucenici purtători de chinuri, învredincindu-vă a împărăți cu bucurie pururea cu Hristos în ceruri, cereți mântuire sufletească Arhipăstorului și tuturor celor ce vă laudă pe voi astăzi cu credință! Născătoare de Dumnezeu - norule al Soarelui Cel înțelegător - gonește norii sufletului meu! Stăpână, ușă a lui Dumnezeu, deschide-mi, rogu-mă, ușile dreptății și îndreptează-mă către intrările cele bune, Fecioară, mântuindu-mă de smintelile cele de multe feluri ale vicleanului (cel rău). Născătoare de Dumnezeu, cerul s-a înspăimântat și marginile pământului s-au minunat, căci Dumnezeu S-a arătat trupește oamenilor, iar pântecele tău s-a făcut mai desfătat decât cerurile. Născătoare de Dumnezeu, pe tine, începătoriile cetelor îngerești și omenești, te mărim! Slavă milostivirii Tale celei multe și pogorârii Tale, Doamne, iubitorule de oameni!Slavă smereniei Tale negrăite, Stăpâne!(o alcătuire după cronici străvechi: Lăcașuri Ortodoxe® februarie 2018 - www.lacasuriortodoxe.ro [http://www.lacasuriortodoxe.ro] )
Trimite
Powered by InterChat

π 0.08317 sec - PID: 28004