131
Astăzi, 9 februarie 2018, în calendarele ortodoxe este trecut, spre cinstire, Sfântul Mucenic Nichifor, însă, tot astăzi, se sfârșește și Serbarea Întămpinării Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru aceasta, în bisericile în care se fac slujbe (căci, atunci când se nimerește în cursul săptămânii, slujbe se fac mai ales în bisericile de mânăstire), se cântă toată Slujba Serbării (ca în ziua praznicului), iar cântările închinate Sfântului se fac la "După-cinare" ("După-cinarea” sau "Noptânda" este "Pavecerniță" - slujbă ținută după Vecernicie, începând cu ora 16:00 - ceasul al 10-lea - și încheind ciclul slujbelor de seară. În unele mănăstiri și catedrale, Pavecernița se săvârșește în tindă (pronaos) sau chiar în chilie de către fiecare monah în parte.).

Astăzi, 9 februarie, în caledarul ortodox este trecut, spre cinstire, Sfântul minunat Mucenic și fericit de Dumnezeu Nichifor, cel care, plecându-se legilor lui Hristos - Care a luat trup pe pământ, pentru noi - "a pătimit pătimiri cinstite", păzind dragostea către aproapele său (porunca de căpătâi a legii și a profeților). Fiind ucis mucenicește prin sabie, și-a plecat grumajii (gâtul, capul) la Dumnezeu - Cel Căruia toate îi pleacă genunchii - unindu-se, prin cuget curat, cu Hristos Capul tuturor. A luat sfârșit fericit, stând acum înaintea Izvorului dragostei... 
   Sfinte Mucenic Nichifor, apropiindu-te de lumina lui Hristos, cere lumină și pentru noi, toți cei ce te lăudăm!

Astăzi, 9 februarie, Biserica l-a trecut spre cinstire pe Sfântul fericit Mucenic Nichifor, al cărui sânge, vărsat pentru Hristos, a sfințit pământul. A veselit, cu Duhul, Duhurile puterilor fără de trup (o ceată îngerească având putere asupra celui rău, limitând puterea diavolilor, respingând ispitele aduse de ei și împiedicându-i să le facă rău oamenilor pe cât și-ar dori. Puterile îi întăresc și păzesc pe asceți și îi ajută, pe cei care se luptă cu păcatele și patimile, să se izbăvească de gânduri necurate și de hărțuielile dușmanului și să îl biruiască pe cel rău). A luminat toate adunările mucenicilor (ca mucenic nebiruit), împreunându-se cu dânsele, ca un viteaz înarmat și rugător pentru noi către Dumnezeu. Le-a arătat, tuturor celor ce erau de față, că cine nu-și iubește aproapele, nu iubește nici pe Stăpânul Dumnezeu. Îl cinstim pe cel care l-a iubit curat pe Saprichie (slugă dimpreună cu el), încât ("într'aripat fiind și către dragostea lui Dumnezeu") și-a pus sufletul pentru mărturisirea și credința lui Hristos. Însă, Saprichie cel cu nume rău - purtând față de acesta pizmă fară împăcare - s-a arătat "tăgăduitor" (ne-mărturisitor) și Stăpânului Hristos.
   Sfinte Mucenice Nichifor, roagă-te lui Hristos (Câruia Îi stai acum înainte), să se mântuiască sufletele noastre!
   Născătoare de Dumnezeu Preacurată, Maică Pururea Fecioară, cercetează-mă degrabă, punând vin și untdelemn peste rănile nevindecate, și du-mă către tămăduire! - ca să te măresc și, cu dragoste, după datorie, să laud măririle tale - fiind eu rănit de năpădirile cumplite ale diavolilor, șezând cu totul nemișcat totdeauna în calea vieții nestatornice și fiind lipsit de milă
   Hristoase Dumnezeule, cu rugăciunile Sfântului Mucenic Nichifor, prefă spre liniște adâncă marea vieții - care s-a înălțat învăluind cumplit cu supărări și patimi luntrea (barca) sufletului meu! - Cel Ce ești pricina (izvorul, cauza, începătura) păcii, ca un făcător de bine.

Astăzi, 9 februarie, Biserica îl cinsteste pe Sfântul fericit dumnezeiesc prea-înțelept și prea-lăudat pururea-pomenit Mucenic Nichifor, cel cu cugetul socotit (chibzuit), care a supus cu bună-credință patima mâniei și, fiind supus legilor Mântuitorului, a alergat la aproapele său Saprichie, nevoindu-se să se împace cu el. Îl cinstim pe cel care - fiind îmbrăcat cu puterea crucii și luptăndu-se, astfel, cu mai multă tărie - l-a surpat pe vrăjmașul (cel rău). Prin aceasta, după cum o arăta, mai înainte, puterea numelui său (Nichifor provenind din Nichephoros, înseamnă în greacă: "De-Victorie-Purtător"), s-a făcut "Purtător de Biruință". Cu lumina darului, a stricat negura înșelăciunii, risipind-o. Fiind încredințat că Stăpânul Hristos S-a omorât pentru el, a alergat de bună-voie la moarte, întărit cu putere dumnezeiască. S-a arătat nevoitor pe pământ, slujitor al lui Hristos, fiind cu adevărat încununat în cer, împreună cu cetele fără de trup, și strigând:
   "Unule iubitorule de oameni, nu este sfânt afară de tine!"
Astăzi, 9 februarie, Biserica îl cinstește pe Sfântul Mucenic Nichifor, cel luminat cu credința din dogmele insuflate de Dumnezeu. 
   Mărturisim cu toții: o Dumnezeire nezidită, Cuvântul născut din Tatăl - mintea Cea mare - și Sfântul Duh "purcezător" (Care purcede).
   Cinstim Preasfânta Treime - Strălucirea Cea cu trei lumini, "întocmai la putere într-o fire și întocmai de un scaun și de o ființă" - mărturisind-O în trei fețe, predicând Cuvântul, nedespărțit de Tatăl și de Duh!
   Hristoase Dumnezeule, unule iubitorule de oameni, întărește-mă pe piatra poruncilor Tale! - căci nu este sfânt afară de Tine, Cel Ce ai întărit, dintru început, cerurile întru pricepere și ai întemeiat pământul pe ape.

Astăzi, 9 februarie, Biserica îl cinstește pe Sfântul fericit Mucenic Nichifor, împlinitor al poruncilor lui Dumnezeu, care s-a împăcat cu vrăjmașul (cu fratele Saprichie, cel cu gând de vrajbă) și a luat sfârșit prin sabie, în locul aceluia. Pentru aceasta, Dumnezeu l-a încununat, ca un Stăpân, ca pe un purtător de chinuri nebiruit.
   Sfinte Mucenice Nichifor, roagă-L pe Hristos Dumnezeu să dăruiasca iertare de greșeli, celor ce serbează cu dragoste pomenirea ta sfântă!
   Născătoare de Dumnezeu, Stăpână, îți aduc laudă de mulțumire (precum văduva, cei doi bănuți ai săi), pentru toate darurile! - că tu te-ai arătat acoperământ și totodată ajutor, scoțându-mă pururea din ispite și din necazuri. Pentru aceasta - mântuindu-mă de cei ce mă necăjesc, ca din mijlocul cuptorului învăpăiat - strig din inimă, către tine: Născătoare de Dumnezeu, ajută-mi mie, rugându-L pe Fiul tău și Dumnezeu, să-mi dea iertare greșelilor! - că pe tine te am nădejde eu, nevrednicul robul tău.
   Născătoare de Dumnezeu, pe Mielul, Păstorul si Mântuitorul L-ai văzut pe Cruce, tu lăcrimând și văitându-te ca o mielușea și strigând cu amar:
     "Prea-bunule Dumnezeule, Doamne Cel fără de răutate, lumea se bucură primind mântuire, iar cele dinlăuntru ale mele se ard, văzând răstignirea Ta, pe care o rabzi pentru milostivirea milei!"
   Născătoare de Dumnezeu Fecioară, milostivește-te spre noi și dăruiește iertare de păcate, celor ce ne închinăm pătimirilor lui Hristos! 
   Doamne, Tu ești tăria mea! Tu ești și puterea mea! Tu ești Dumnezeul meu și bucuria mea! - Cel Ce nu ai lăsat sânurile părintești, și ai cercetat sărăcia noastră. Mărire puterii Tale, iubitorule de oameni! - strig și eu către Tine, cu profetul Avacum.

Astăzi, 9 februarie, îl cinstim pe Sfântul fericit Mucenic Nichifor, care aflându-se în răndul mucenicilor lui Hristos, strălucește, risipind credința cea rătăcită în mulți dumnezei și (prin curgerea sângelui său) stricând toată înșelăciunea idolilor, strigând către Stăpânul Dumnezeu: Mărire puterii Tale, Iubitorule de oameni! Iar acum, învrednicindu-se de lumina dumnezeiască, trimite străluciri (ca niște raze) celor ce săvârșesc pomenirea sa și care strigă, cu credință, și ei: Mărire puterii Tale, Iubitorule de oameni! 
Saprichie, ne-păzind legile Mântuitorului, s-a dezbrăcat de darul dumnezeiesc și s-a lipsit, acum, de mărirea mucenicilor lui Hristos, dându-se vrăjmașilor, ca un ticălos. Mirându-ne de pronia Ta cea dreaptă (de purtarea de grijă pentru toate nevoile oamenilor), strigăm și noi:
   Mărire puterii Tale, Doamne!
   Dumnezeul meu, Cel Ce ești lumina neapusă, pentru ce m-ai lepădat de la fața Ta si m-a acoperit întunericul cel străin, pe mine, ticălosul? Doamne, rogu-mă, întoarce-mă și îndreptează căile mele la lumina poruncilor Tale!

Astăzi, 9 februarie, îl cinstim pe Sfântul fericit gânditor de Dumnezeu Mucenic Nichifor, cel ce a adăpat (cu sângele său), grădina Bisericii ("care se împarte la patru începeri de bunătăți dumnezeiești"), din care scoatem daruri dumnezeiești sufletelor noastre. Semănătorul răutății (cel rău) a răpit pe ticălosul (Saprichie), pentru ținerea de minte a răutății, iar Dumnezeu - Pricinuitorul (izvorul) bunătății și al păcii - a atras, în locul aceluia, pe mucenicul dumnezeiesc cu chip luminat, Nichifor, cugetătorul de Dumnezeu. Sfântul Nichifor (stropit cu picături din Coasta lui Hristos și aducând Acestuia vărsarea sângelui său) s-a jertfit, urmând pătimirii de bună-voie a Mântuitorului și trecând către El, prin sabie. Cu liniște, astfel, cu "vetrela" crucii (pânză de corabie) și cu suflările Duhului trecând întreitele valuri ale viforului idolesc, s-a așezat la limanul cel lin al lui Hristos.
   "Știind că Ortodoxia este temeiul mântuirii, predicăm acum: împreună cu Tatăl Cel fară de început, pe Cuvântul și pe Duhul Sfânt, în trei fețe, o începere, o ființă, o voință, o lucrare!"
   Sfinte mucenice Nichifor, rugând pe Mântuitorul Hristos, tămăduiește zdruncinarea sufletului meu și gonește negura patimilor, risipind-o cu luminările cele ce sunt întru tine!
   
Astăzi, 9 februarie, îl cinstim pe Sfântul mărit Mucenic și tăinuitor al darului lui Dumnezeu, Nichifor, cel care, "într'aripându-se cu dragostea Domnului" și purtând pe umeri crucea Acestuia, a stricat cu bărbăție măiestriile balaurului (șarpele cel cu multe capete ale patimilor) și, făcându-se părtaș pătimirilor Stăpânului Dumnezeu și pătimind, astfel, până la moarte pentru adevăr, s-a mărit acum, după vrednicie, împreună cu Dânsul.
   Hristoase Dumnezeule, îndreptătorule, întinde-mi mie mâna Ta cea tare, ca lui Petru, și mă mântuiește! - căci adâncul păcatelor și viforul greșelilor mă tulbură și mă surpă în adâncul deznădăjduirii celei silnice!

Astăzi, 9 februarie, îl cinstim pe Sfântul mărit Mucenic Nichifor, cel ce s-a arătat iubitor al învățăturii Sfântului Apostol Pavel, pe care a sădit-o în cugetele sale, strigând: 
   "Dragostea nu rușinează!".
Astăzi, 9 februarie 2018, îl cinstim pe cel care ni L-a mărturisit nouă pe Ziditorul Om desăvârșit pe Care L-a iubit și Care le-a răbdat toate pentru dragoste: piroanele și crucea, oțetul, scuipările, împungerea cu sulița în sfânta Coastă, din care ne-au izvorât nouă sânge și apă lucrătoare-dumnezeiește. Îl cinstim pe cel ce a trăit "în vremile împăraților Valerian și Galiin", având prieten pe preotul creștin Saprichie, care din îndemnare diavolească îi purta pizmă și, "cu oricine, se pleca cu urâciune asupra sfântului". Îl cinstim pe cel care, auzind că Saprichie a fost prins de slujitorii de idoli și fusese deja supus chinurilor, dus spre decapitare, a alergat de mai multe ori să-și ceară iertăciune către acesta - amintindu-i legile lui Hristos. Îl cinstim, pe cel care, văzând că Saprichie nu cedează rugăciunilor sale de iertare - dar cedează, în schimb, în fața călăilor, cerând "să aducă tămâiere idolilor" - s-a dat pe sine pe mâinile acestora. Mărturisindu-L "de față" pe Hristos și fiind ucis mucenicește, a luat, astfel, darurile dragostei pe care "se nevoia să o plinească pentru dătătorul dragostei Hristos".
   Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat!

Astăzi, 9 februarie, îl cinstim pe Sfântul mărit Mucenic Nichifor, cel care, întărindu-se cu pătimirile neputinței, săvârșind calea mărturisirii și "lățindu-i-se inima cu lucrarea Duhului dumnezeiesc", a ales moarte. Aceasta, însă, i s-a făcut ca o trecătoare (drum îngust de trecere), prin care a trecut din cele de aici, către cer și spre cele cerești, pentru ca, împreună cu îngerii, să cânte:
    "Bine este cuvântat Dumnezeul părinților noștri!".
Îl cinstim pe Sfântul mărit Mucenic Nichifor, cel pe care "l-a știut" Tatăl - mintea Cea mai întâi fără început, Care a născut (făra patimă și fără vreme) pe Cuvântul Cel împreună fără de început și a purces pe Preasfântul Duh - pentru care strigăm și noi:
   Bine ești cuvântat, Dumnezeul părinților noștri!
   Născătoare de Dumnezeu Preacurată, amândouă ești - și Fecioară și Maică - că ai zămislit negrăit în pântece pe Dumnezeu, Cel Ce S-a întrupat din tine, cunoscându-Se în două firi: petrecând pe pământ ca Dumnezeu si Om.

Astăzi, 9 februarie, îl cinstim pe Sfântul mărit Mucenic Nichifor, cel "însemnat cu darul Mântuitorului". A mers vitejește către pătimire și a ridicat buiruințe împotriva vrăjmașului, împodobindu-se mucenicește cu cununi de biruință și cântănd dumnezeiește:
Preoți, binecuvântați pe Hristos! Popoare, preaînălțăți-L în veci!
Astăzi, 9 februarie, îl cinstim pe Sfântul mărit Mucenic Nichifor, cel care, după junghiere, dezrădăcinând mesteșugirile vrăjmașilor și având sângele său ca o scară de taină, s-a suit luminat către Cel Ce Și-a vărsat pentru el, prin Cruce, Sângele Său. Acum, el strigă, bucurându-se: Preoți, binecuvântați pe Hristos! Popoare, preaînălțăți-L în veci!

Astăzi, 9 februarie, îl cinstim pe Sfântul mărit Mucenic al lui Hristos Nichifor, cel care, sfințindu-se prin apă și prin Duh și vopsindu-se cu sângele mucenicesc, a câștigat cununa credinței ("de strălucirea cea în chip de lumină a mucenicilor"), acum strigând: Preoți, binecuvântați pe Hristos! Popoare, preaînălțăți-L în veci! Pentru care, și noi strigăm:
   Pruncilor, binecuvântați, preoți lăudați, popoare prea-înălțați întru toți vecii, împreună cu cetele cele fără de trup: un Izvor curgător nefăcut (fără început și prea-desăvârșit) al bunătății, O Dumnezeire în trei fețe, Ziditoarea și tuturor Stăpânitoare!
   Născătoare de Dumnezeu prea-lăudată, ești mai sfântă decât ceata îngerilor, născând pe Ziditorul tuturor și Domnul, din pântece fecioresc neispitit de nuntă, în două firi neamestecate și neschimbate și într-un ipostas Dumnezeu întrupat!

Astăzi, 9 februarie, îl cinstim pe Sfântul mărit prea-fericit Mucenic Nichifor, cel care s-a îndulcit de podoabele Stăpânului (față de care nimic nu este mai frumos), și nevoindu-se a câștigat lumina Lui cea de-a pururea și încuviințată, "invitându-i" mucenicește pe tirani să-l ucidă, fiind înfierbântat de dragostea Domnului. "Făcând luminat vitejie împotriva înșelăciunii" și biruind-o pe aceasta, a luat cununa darurilor și, acum, dănțuiește (hora încununării) mucenicește, cu cetele mucenicilor, împrejurul scaunului (tronului) Împăratului tuturor. 
   Mărim, cu cuviință dumnezeiască, pe Fiul Cel născut din Tatăl Cel ne-născut și pe Duhul Cel drept purces mai-înainte de veacuri! Cinstim trei ipostasuri ale Treimii Cea mai presus de ființă și începătoare, unite cu Unime ne-amestecată, Dumnezeu!
   Născătoare de Dumnezeu, începătoriile cetelor îngerești și omenești te măresc! - căci, Dumnezeu S-a arătat trupește oamenilor (cerul înspăimântându-se de aceasta și minunându-se marginile pământului), iar pântecele tău s-a făcut mai desfătat decât cerurile. Tu te-ai arătat Fecioară Maică a lui Dumnezeu, născând, mai presus de fire, cu trup pe Cuvântul Cel bun din inima ta, pe Care Tatăl ca un bun L-a născut mai înainte de toți vecii; pe Care și acum mai presus de trup Îl înțelegem, deși S-a îmbrăcat în trup...

Astăzi, 9 februarie, îl cinstim pe Sfântul mărit Mucenic Nichifor, care s-a arătat "purtător de numele biruinței", biruind cu dragoste și cu mucenicie pe tirani, primind astfel cununa biruinței, de la Domnul.
   Născătoare de Dumnezeu Preacurată, păzește-ne cu acoperământul tău, pe noi toți robii, fără stricăciune, de viclenirea vrăjmașilor! - "că numai pe tine te avem scăpare la nevoile noastre".
   O, Preafericită întreită Cruce a lui Hristos - biruința cea însemnată pe cer, care ne-a răsărit din pământ - pentru rugăciunile Maicii Celui Ce S-a răstignit cu trupul pe tine, Cel ce este Hristos Dumnezeul nostru, bine-povâțuiește-i pe bine-credincioșii împărați care se înarmează cu biruința ta!

Slavă milostivirii Tale celei multe și pogorârii Tale, Doamne, iubitorule de oameni!
Slavă smereniei Tale negrăite, Stăpâne!
(o alcătuire după cronici străvechi: Lăcașuri Ortodoxe® februarie 2018 - www.lacasuriortodoxe.ro )
Comentarii

Comentarii

Mai multe formate de scriere poți găsi dând click aici.
Cum trebuie să scrii: ca să vezi:
(text încadrat între steluțe) *italic înclinat* italic înclinat
(text precedat și urmat de câte 2 underline) __bold îngroșat__ bold îngroșat
(text între paranteze drepte, urmat imediat de adresa link, între paranteze rotunde) [TEXT](http://www...) (dacă dai click pe "TEXT", ești condus către adresa link) TEXT
(semnul exclamării, urmat imediat de descrierea imaginii între paranteze drepte, urmată imediat de adresa imaginii, între paranteze rotunde) ![DESCRIERE](http://www...) (imagine inclusa în text - vezi imaginea recomandată, scoasă de la adresa indicată)
(o steluță și un spațiu înaintea rândului) * element listă 1
* element listă 2
* element listă 3
  • element listă 1
  • element listă 2
  • element listă 3
(text precedat și urmat de câte 2 ~) ~~text tăiat~~ text tăiat
(text precedat de 2 #) ## subtitlu

subtitlu

Detalii despre site-ul: LONews
Favorit pentru
< 100
utilizatori rețea
Online
97
pe acest site
Marchează între favoritele tale siteul LONews
Creează-ți propria pagină de informare în acest domeniu, aici! Participă cu informația ta, care poate fi utilă celorlalți!
Creează și Promovează
Trimite
Powered by InterChat

π 0.13943 sec - PID: 17713