142
Astăzi, 8 februarie 2018, credincioșii ortodocși îi cinstesc în mod deosebit pe Sfântul Mare Mucenic Teodor Stratilat și pe Sfântul Profet (Prooroc) Zaharia, continuând însă, până la încheierea praznicului (mâine, 9 februarie - când în calendarele ortodoxe stă scris "odovanie") să cinstească Întâmpinarea Domnului.

Astăzi, 8 februarie 2018, îl cinstim pe Sfântul mărit Mucenic preafericit Teodor Stratilat, purtător de chinuri, care acum dânțuiește în Împărăția cerească (hora încununării - însoțindu-ne și săltând în alai de nuntă /Isaia), "îndumnezeindu-se cu împărtășirea și luminându-se cu împărtășiri curate". Sfărâmând idolii (folosindu-se de arma crucii purtătoare de viață), a suferit răbdând "ispită de bătăi" (ispită = în sens de încercare, probă la care era supus cineva pentru măsura iubirii, răbdării, credinței) cu foc, împungeri, și alte maltratări și sfâșieri. Fiind îngreuiat cu greutate de plumb, nu s-a plecat nicicum, nici nu s-a clătinat și nici nu a fost biruit (purtând pe grumajii săi - simbolic: spatele gâtului, zona cefei și a umerilor - jugul Stăpânului său). A răbdat dureri iuți, de la cei fără-de-lege, munci și moarte silnică - cu puterea Cuvântului Cel prea-bun, Care i-a dat lui glas din cer și l-a făcut îndrâzneț.
   Bucură-te, ostașul lui Hristos, cel ce ai biruit tabăra vrăjmașului, cu arma bunei credințe! / Bucură-te, Sfinte Teodor, întărirea credincioșilor, care prin multe munci ai câștigat Împărăția cerească a lui Dumnezeu!
   Sfinte Mare Mucenice Teodor Stratilat, pomenește pe cei ce cinstesc pomenirea ta mărită și se închină cu credință raclei moaștelor tale - din care izvorâști bună-întărire și mare milă celor ce cer! Pe tine te fericim, cel ce bine-ai-pătimit și ai dobândit cununi cerești! Roagă-L pe Hristos, să dăruiască mare milă sufletelor noastre!
   Bucură-te, sfințite cap!/ Bucură-te, înălțarea purtătorilor de chinuri!/ Bucură-te, podoaba Bisericii!/ Bucură-te, surpătorule al vrăjmașului!/ Bucură-te, cel ce ești numit cu numele darului [din numele grecesc Theodoros, care înseamnă "Darul lui Dumnezeu"]!/ Bucură-te, luminătorule, care luminezi cu minunile partea cea de sub soare!/ Bucură-te, turnul cel mare, rămas neclintit de loviturile nemăsuratelor munci (suferințe, cazne, chinuri)!/ Bucură-te, cel ce cu sulița răbdării tale ai omorât pe balaurul (șarpele cu multe capete ale patimilor), aratându-te foarte-viteaz, ca un ostaș nebiruit!
   Sfinte Mare Mucenice Teodor Stratilat, roagă-L pe Hristos, să dăruiască mare milă sufletelor noastre!
   
Astăzi, 8 februarie 2018, îl cinstim pe Sfântul Prooroc (Profet) Zaharia, cel cuprins de Dumnezeu, descoperitorul celor dumnezeiești, cel ce (având viețuire întocmai cu îngerii) s-a arătat vorbind împreună cu ei. Prin îngeri, și-a luminat cugetul cel mai presus de minte, cu înnoire duhovnicească: lămurind semnele minunate, descoperind tainele mari, "spunând mai-înainte, profetic". S-a arătat înger pământesc (având, pe pământ îngeri cerești care vorbeau cu el), făcându-se văzător vederilor cele mai presus de lume. Îl cinstim pe cel pe care Biserica îl numeste: sfeșnic care strălucește lumină înțelegătoare; măslin prea-roditor (după cum zice Psalmistul David; 51, 127) care "picură credincioșilor grăsime dumnezeiește-lucrătoare".
   Sfinte Prooroc Zaharia, roagă-te să se mântuiască sufletele noastre! Roagă-te neîncetat pentru noi, cei ce te lăudăm pe tine, să se mântuiască sufletele noastre! - căci tu, fiind îndestulat de dumnezeirea cea nădăjduită, te-ai arătat ca un profet adevărat al lui Dumnezeu, umplându-te de desfătarea cea veșnică și văzând mărirea cea negrăită.
 
Astăzi, 8 februarie 2018, a răsărit (mai presus decât luceafărul) pomenirea cinstită a Sfântului Mare Mucenic Teodor Stratilat, purtătorul de chinuri al lui Hristos, inimile credincioșilor luminându-le iar norii sufletului gonindu-i, cu lucrarea și cu darul Duhului. Către acesta, noi strigăm:
   Bucură-te, cel ce te-ai arătat credincioșilor dar dăruit de Dumnezeu!/ Bucură-te Sfinte Mare Mucenic fericit Teodor Stratilat, cel care tinzi mulțimile minunilor, celor ce aleargă către tine!
   Sfinte Mare Mucenic Teodor Stratilat, roagă neîncetat pe Dumnezeu, ca toți cei care săvârșesc cu credință pomenirea ta cea prea-cinstită, să dobândească bunătățile veșnice!

Astăzi, 8 februarie 2018, Biserica cinstește în mod deosebit, în continuare, praznicul Întâmpinării Domnului, căci acum, Cel vechi de zile S-a făcut prunc cu trupul și S-a adus de Maica Fecioară în biserică, plinind făgăduința legii Sale. Acum, bătrânul Simeon Îl primește cu mâinile, pe Ziditorul a toate, îmbrățișând pe Hristos - pe Care tânăra Fecioară L-a născut (fără sămânță), spre bucuria neamului nostru - și zice:
   "Acum, slobozește în pace, după cuvântul Tău, pe robul Tău! Că ochii mei au văzut mântuirea Ta, Doamne! Stăpâne, slobozește-mă, acum, de legăturile trupului, cu pace, pe mine robul Tău, precum ai zis! Că, Te-am văzut Hristoase, pe Tine, lumina cea mai înainte de veci, spre descoperirea neamurilor și a lui Israel!
   Popoare, adunându-ne, spre mântuirea sufletelor noastre, să-L lăudăm pe Făcătorul legii și Dumnezeu, pe Făcătorul de bine si singurul dătător de lege - de Care mulțimea îngerilor se cutremură!
 
Astăzi, 8 februarie 2018, toate sfintele biserici de sub soare se velesc întru Duhul Sfânt și serbează întru bucurie pomenirea Sfântului minunat și mărit Teodor Stratilat, si pe toți îi îndeamnă! Toți credincioșii, să lăudăm și să fericim, după vrednicie, pe Sfântul Teodor Stratilat - viteazul mare mucenic, numit mucenicul lui Hristos, cel iubit de Dumnezeu și de îngeri, apărătorul lumii - ca să se roage lui Hristos Dumnezeu, pentru sufletele noastre! Îl cinstim pe purtătorul de chinuri, care s-a făcut Voievod prea-bun al Împăratului ceresc (cu numirea adevăratei oștiri: Stratilat, derivat din grecescul Stratos, însemnând oștire, armată) - căci, s-a oștit (luptat, războit) înțelepțește cu armele credinței, și a biruit cetele diavolilor, aratându-se purtător viteaz de biruință
   Sfinte Mare Mucenic Teodor Stratilat, pe tine, cu credință, te fericim pururea!

Astăzi, 8 februarie 2018, cinstirea desosebită a praznicului Întâmpinării Domnului continuă, căci acum Simeon L-a luat în brațe pe Dumnezeu Cel Ce S-a întrupat fără schimbare, pentru noi (al Cărui spate L-a văzut Moise în Muntele Sinai, învrednicindu-se a auzi glas subțire dumnezeiesc, în nor și vifor), și, bucurându-se, s-a dus de aici la viața cea veșnică, pentru care a strigat:
   "Acum, slobozește (eliberează) pe robul Tău, Stăpâne!"
    Mântuitorul meu, mărire milostivirii Tale! Mărire Împărăției Tale! Mărire rânduielii Tale, unule iubitorule de oameni! - Cel ce ești vistieria (tezaurul, izvorul de bogăție, comoara) cea veșnică și viața tuturor; Cel ce Te-ai făcut prunc sub lege, pentru mine (Cel ce ai însemnat, demult, legea în tăblițe - Tablele Legii - în Muntele Sinai), ca pe toți să-i mântuiești din robia cea de demult a legii.

Astăzi, 8 februarie 2018, îl cinstim pe Sfântul Mare Mucenic Teodor Stratilat, cel împodobit cu străluciri dumnezeiești, infrumusețat cu cunună mucenicească de sfințenie și strălucit cu mărirea Sfintei Treimi. Pomenirea cea sfințită a nevoințelor sale cinstite, ne-a strălucit nouă plină de lumină și de darul dumnezeiesc, luminând (cu strălucirile prea-sfințite) pe toți cei ce îl cinstesc cu bună-credință. Fiind ocârmuit (condus, guvernat, stăpânit) de darul dumnezeiesc al crucii, "a înotat ne-viforat"), ajungând la limanurile cerești și bucurându-se.
   Sfinte mucenice pătimitor Teodor Stratilat, mare între mucenici, pomenește-i pe cei ce te laudă pe tine!
   Născătoare de Dumnezeu, Fecioară Preacurată, deschide-mi ușile pocăinței, luminează sufletul meu cu gânduri dumnezeiești, și goneste norii cei grei ai patimilor! - ca să te cinstesc, bucurându-mă, și să te fericesc după datorie. Născându-L, tu, pe Hristos, s-a dezlegat blestemul strămoașei (Eva) și ai îmbogățit lumea cu binecuvântare!

Astăzi, 8 februarie 2018, îl cinstim pe Sfântul Profet Zaharia, cel cuprins de Dumnezeu și împodobit cu frumusețile dumnezeiești, care, cu frumusețea sufletului, vedea frumusețea îngerilor. A avut îngeri care îi vorbeau și care îl luminau - fiind plin de sfințenie și de lumină "următoare îngerilor". A văzut sfeșnic (cuvios sfințeniei) cu multe lumini, semn al strălucirii dumnezeiești de lumină și al străjuirii (al Pazei, al păzirii și privegherii) care vede toate și prin care toate se păzesc.
   Sfinte Zaharia, prooroc dumnezeiesc, dă-mi mie lumină! - căci Îl ai pe Datătorul de lumină Dumnezeu, ascultător al rugăciunilor tale.
   Dumnezeul meu, Cel Ce ești lumina ne-apusă, pentru ce m-ai lepădat de la fața Ta, și m-a acoperit întunericul cel străin, pe mine, ticălosul? Doamne, rogu-mă, întoarce-mă și îndreptează căile mele, la lumina poruncilor Tale!
   
Astăzi, 8 februarie 2018, îl cinstim pe Sfântul Mare Mucenic Teodor Stratilat, cel ce a îndrăznit ca un leu să stea în mijlocul divanului (sfat împărătesc, consiliu cu atribuții politice, administrative și juridice, alcătuit din cei mai înalți demnitari), vestind Cuvântul Cel mântuitor, predicând adevărul, celor rău-credincioși, și defaimând și vădind minciuna ne-dumnezeirii. Sfărâmând idolii cei urâți, a fost rănit (biciuit și sfâșiat) cu mânie dobitocească, uimind (prin bărbăția sa) pe chinuitori (fiind întărit cu darul crucii, și arătându-se, cu puterea Duhului dumnezeiesc, purtător de cunună).
   Maica lui Dumnezeu, pe tine toate neamurile te măresc! - cea căreia Dumnezeu, Cel Ce S-a născut din tine, ți-a făcut cu adevărat mărire.

Astăzi, 8 februarie 2018, îl cinstim pe Sfântul prea-fericitul înțelept Prooroc Zaharia, cel pe care l-a umbrit Darul cel de sus, învățându-l pronia cea nespusă (pronie = acțiunea de a prevedea, de a ști cele viitoare/ dar și: purtarea de grijă a lui Dumnezeu pentru toate nevoile oamenilor și în toate situațiile și împrejurările din viața lor; Divinitatea supremă, Dumnezeirea, Dumnezeu; grija, mila, îndurarea, ca atribute ale divinității; iar la greci: indicații, prescripții și prevederi precum Sfânta Scriptură), luminându-se prin sfinții îngeri cu îndreptare dumnezeiască (indicații, reguli și practici; călăuză, ghid; dar și îmbunătățire, întărire, împuternicire). Învățând bunătatea dumnezeiască, a priceput (i s-a făcut cunoscut, i s-a descoperit) prin taină, ca un roditor prea-curat, sălășluirea sa întru sfințenia dumnezeiască, în cetatea cea prea-sfântă (Împărăția lui Dumnezeu)... A vestit mai înainte (ca un profet dumnezeiesc) pe Domnul, Care S-a făcut Zid nesfărâmat, Întărirea poporului cel cugetător de Dumnezeu și mântuire sufletelor.
   Nu este sfânt ca Domnul, și nu este drept ca Dumnezeul nostru, pe Care Îl laudă toată făptura. Doamne, nu este drept afară de Tine!

Astăzi, 8 februarie, îl cinstim pe Sfântul Mare Mucenic pătimitor Teodor Stratilat, cel care i-a îndemnat pe îngeri să laude nevoințele sale, luând asupra lui toată arma dumnezeiască, surpând înșelăciunea idolească și îndrăznind să-și aprindă bărbătește gândul spre moartea prin foc (la care a fost supus, ca mucenic). Fiind luminat, însă, cu raza Duhului dumnezeiesc, și aprins cu dragostea lui Hristos, "nu a băgat de seamă arderea trupului", nici nu a simtit dureri, nici nu s-a ferit de munci, desfatându-se cu nădejdile cerești. Așa după cum o arată și numele său, acum,  oferă daruri dumnezeiești, celor ce cer de la el...
   Sfinte mucenice pătimitor Teodor Stratilat, roagă pe Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de greșeli, celor ce serbează cu dragoste amintirea ta sfântă!

Astăzi, 8 februarie 2018, îl cinstim pe Sfântul fericit Prooroc Zaharia, cel ce a văzut pe "slugile fără de trupuri" (cete îngerești), ca pe niște "căruțe înhămate care se îndreptau (conduse, îndrumate) cu mâna Dumnezeului tuturor". S-a făcut pe el căruță (car) lui Dumnezeu, și văzând multe feluri de caruri (calești) ale îngerilor (care umblau cu bună-rânduială), s-a învrednicit a le înconjura (a pune împrejur, a trăi alături).
   Sfinte fericite și pururea-mărit profet Zaharia, roagă-te la Dumnezeu (cu Care te bucuri împreună) să se îndrepteze la căile cunoștinței dumnezeiești, cei ce săvârșesc cu credința neîndoită amintirea ta prea-sfințită!

Astăzi, 8 februarie 2018, continuă praznuirea Întâmpinării Domnului. Căci, bătrânul Simeon, luând în brațe pe Hristos - Cel Ce S-a întrupat din Fecioară - și, bucurându-se, strigă: "Acum, slobozeste pe robul Tău, Stăpâne!"; iar profetița (proorocița) sfânta și mărita Ana, aduce acum mărturisire și laudă lui Hristos, Caruia și noi Îi strigăm:
   Mărire Ție, Celui Ce bine ai voit așa!
   Doamne, Tu ești tăria mea! Tu ești și puterea mea! Tu ești Dumnezeul meu și bucuria mea! - Cel Ce nu ai lăsat sânurile părintești și ai cercetat sărăcia noastră. Mărire puterii Tale, iubitorule de oameni! - strig și eu către Tine, cu profetul Avacum.

Astăzi, 8 februarie, îl cinstim pe Sfântul Mare Mucenic prea-fericit viteaz Teodor Stratilat, pătimitorul cel înțelept, mare între mucenici, care (având pe Hristos vorbind întru el) a surpat (cu cuvinte înțelepte) mândria lui Licinie, defăimând prea-mult nebunia lui și minunând cu fapte prea-mărite pe cei ce priveau. Fiind torturat cumplit și vărsându-se cu nedreptate sângele său, acesta "s-a dezbrăcat de grosimea (grosolănia, mojicia, dobitocia - urâțenia) omorârii și de haina stricăciunii". S-a îmbrăcat cu bărbăția sufletului întru credință, ca într-o platoșă, și a luat Cuvântul lui Dumnezeu ca pe o suliță în mâini, rănind pe vrăjmașul (cel rău). Îl cinstim pe cel ce ne învață "a ne închina unei Ființe luminătoare (lui Dumnezeu) împreunate în trei sori, Care Se înmulțește cu ieșirile (iviri, apariții, arătări), spre cele ce sunt în lume". 
   Născătoare de Dumnezeu, Fecioară Preacurată, rupe zapisul cel viclean al păcatelor mele (dovadă scrisă, înscris; dar și: izvor), cu sulița dumnezeiască ce a împuns coasta dumnezeiască (sulița cu care a fost împuns Hristos), a Aceluia Ce a voit a se întrupa din tine. Roagă-te, să mă înscrie în cartea celor mântuiți! - pe mine, cel ce m-am depărtat, fără de minte, de la Dumnezeu. Ceea ce ești bună și ai născut pe Cuvântul Cel bun, "Care ne-a mântuit pe noi de dobitocie" (animalitate, neghiobie, nerozie, îndrăcire, necunoaștere), roagă-te să rămân întreg și neschimbat din starea cea mai bună, să călătoresc drept și să fac cele plăcute lui Dumnezeu! - căci "Nasterea Fecioarei, născându-ne pe noi de iznovă (din nou), ne-a mântuit de păcatele cele mai dinainte, făcându-se păcat pentru noi."
   Sfinte mare între mucenici Teodor Stratilat, nu înceta să te rogi împreună cu aceștia (cu ceilalți mucenici), lui Hristos Dumnezeu, pentru noi toți!
   
Astăzi, 8 februarie, se cuvine să se fericească după vrednicie, Sfântul Profet Zaharia, cel curat cu inima și cu istețimea gândului, care a văzut mai-înainte pătimirea Mântuitorului. Acesta - mărirea profeților, bună-cuviința bărbaților grăitori de Dumnezeu - luminează lumea, cu străluicirea profeției, și îndemnă, mai presus de fire, zicând:
      "Bucură-te sfinte Sioane (Ierusalime, Biserica lui Hristos), că va veni Împăratul tău drept și mântuind cu blândețe!"
   
Astăzi, 8 februarie, îl cinstim pe Sfântul Mare Mucenic Teodor Stratilat, cel care a închipuit pătimirea prin răstignire si pironire pe cruce a Celui fără patimă (Hristos), făcându-se asemenea Stăpânului (Celui Ce a dezlegat de bună-voie, cu crucea, patimile omenești). A rănit inimile vrăjmașilor (cu sulița durerilor sale), fiind spânzurat pe lemn, ca un miel, și străpuns cu săgeți. Casa (lăcașul) sufletului său, lovită de râurile muncilor (chinurilor) fără de număr, nu s-a clătinat, fiind întărită pe piatra cea neclintită a Celui Ce a răsărit din Fecioară și a luminat neamul omenesc.
   Marie Stăpână a toată lumea, ceea ce ai născut pe Domnul tuturor, mântuiește-mă din robia vrăjmașului, scoate-mă din tirania lui și mă mântuiește pe mine! - cel ce nădăjduiesc, fără îndoială, spre tine. Pe tine, Născătoare de Dumnezeu, Cel Ce a întărit cerul te-a arătat cer cuvântător (iubind frumusețea lui Iacov), iar din pântecele tău a răsărit, trupește, soarele Dumnezeirii și a luminat, cu darul, lumea.

Astăzi, 8 februarie, îl cinstim pe Sfântul Profet Zaharia, cel trimis să predice darul Cel viitor și ziua Crucii, cea cunoscută Domnului. A văzut arătări îngerești, cete, vorbe (glasuri) și măriri, care l-au învățat tainele cele minunate și dumnezeiești, vestind mai-înainte că va să se arate, din Sion, făclia cea tainică a întrupării Cuvântului (cea mai presus de cuvânt), cu cuviință dumnezeiască.  
   Dumnezeule, scoate-mă din stricăciune! - mă rog ca Iona, vărsând rugăciunea mea către Domnul, și spun Acestuia scârbele mele, că sufletul meu s-a umplut de răutăți, iar viața mea s-a apropiat de iad.

Astăzi, 8 februarie, veniți toți credincioșii cu cântările cununilor, să încununăm pe Sfântul Mare Mucenic Teodor Stratilat, frumusețea cea strălucită a pătimitorilor, căci s-a arătat lumii dar mare al lui Dumnezeu, cu strălucirile minunilor! - biruind cu cinstitele sale chinuri pe cel rău, a plouat (în loc de sânge), ca niște izvoare repezi de tămăduiri. Acesta a fost pe vremea împăratului Licinie, fiind de neam din Evhaita și locuind în Iraclia, lângă Marea Neagră. Toți încercau să-i câștige prietenia, întrecând pe mulți la podoaba sufletului, la fumusețea trupului și la puterea cuvintelor. Inclusiv Licinie a vrut să-l întâlnească ("auzind că este creștin și că se îngrețoșează de idoli"). Îl cinstim pe cel care, trimițănd împăratul sol în Nicomidia să-l cheme, a refuzat să meargă la el, chemându-l pe acesta înspre sine, cu tot cu dumnezeii (idolii) lui. I-a iesit lui Licinie înainte (fiind îmbărbătat de vedeniile din vis, trimise de la Dumnezeu), cinstindu-l cum se cuvenea, iar acesta, "dându-i mâna dreaptă și întrebându-l de sănătate, a întrat în cetate, îndemnând pe Sfântul Teodor să aducă jertfă idolilor săi. Îl cinstim, astăzi, pe cel care, cerând și luând cu permisiunea împăratului idolii de aur și de argint ai acestuia, ca și când ar fi vrut să-i cinstească la el acasă, i-a sfărâmat la miezul nopții, făcându-i bucăți mici și împărțindu-i săracilor, celor lipsiți. Îl cinstim pe cel care, făcându-se ziuă, a fost dus de fustași (lăncieri din garda împăratului, înarmați cu suliți) l-a împărat (auzind de la Maxentie Comentarisie că văzuse un sărac purtând cu el capul zeiței Artemida). Dezbrăcat si chinuit cumplit, răstignit pe cruce, bătut și maltratat cu cruzime de nedescris - după ce, când toți credeau că ar fi trebuit să fi murit, încât sa-i ia trupul și să-l arunce în mare, l-au găsit dezlegat de legături, de un înger dumnezeiesc, și umblând slobod și însănătoșit, cântănd și mulțumind lui Dumnezeu (fapt pentu care 85 de oameni s-au întors către Hristos, pe loc, și apoi alți 300 de slujitori ai antipatului proconsul/dregător Cestie, trimiși de fapt să îl omoare) - a fost ucis, săvârșindu-și astfel "alergarea mărturisirii", prin decapitare. Sfintele sale moaște au fost mutate din iraclia în Evhaita, fiind așezate "în lăcașul părinților săi", după cum a poruncit mucenicul, tahigrafului său (stenografului, care se ocupa cu înregistrarea datelor în scris) Avgar să o facă (acesta a scris pe larg, fiind de față la mucenicia lui, toată istoria muceniciei sale, întrebările și răspunsurile, felul muncilor la care a fost supus și ajutorul de Dumnezeu).
    Sfinte Mucenice Teodor Stratilat, nu înceta să te rogi pentru noi toți!

Astăzi, 8 februarie, îl cinstim pe Sfântul Profet Zaharia, cel ce poartă numele ce se tâlcuiește "Pomenirea lui Dumnezeu" (din numele ebraic Zekharyah, însemnând "Amintirea lui YAHWEH" (cunoașterea, înțelegerea, recunoaşterea, slăvirea, moștenirea testamentară, amintirea). Îl cinstim pe cel născut în Galaad, din neamul lui Israel și seminția lui Levi, venit în Ierusalim din țara haldeilor, "bătrân-foarte" și profețind poporului de acolo, "dând multe semne întru arătare"; pe cel ce a spus lui Iosedec că va naște fecior și că se va face preot Domnului în Ierusalim; pe cel ce a binecuvântat pe Salatiil, pentru fiul său, zicându-i că va naște fiu și-l va numi Zorobabel; pe cel ce a dat semn (în vremea împăratului perșilor, Kir) "pentru Cresus, împăratul Lidiei", arătând prădarea Ierusalimului, "sfârșitul lui Israil, începătura și sfârșitul limbilor, sfărâmarea bisericii până la sfârșit, oprirea profeților și a preoților și a Sâmbetelor, și cea de-a doua judecată... "Profețind alte-multe, a răposat în bătrânețe bune", fiind îngropat lângă mormântul profetului Agheu.
   Bine ești cuvântat, Dumnezeul părinților noștri!

Astăzi, 8 februarie, îl cinstim pe Sfântul Mare Mucenic prea-fericit Teodor Stratilat, cel care a grăit (bucurându-se) măririle Stăpânitorului a toate, încât cei ce priveau (uimindu-se) au lăsat (lepădat) tirania înșelăciunii și au strigat și ei cu credință:"Bine ești cuvântat, Dumnezeul părinților noștri!". Îl cinstim pe cel ce a vânat (cu undița prea-înțeleptelor sale cuvinte), bucurându-se, pe cei ce veneau la el, făcându-i mucenici dumnezeiești care cântă și ei: "Bine ești cuvântat, Dumnezeul părinților noștri!". Fiind legat în temnița, de lemn, sfântul înger a venit si l-a dezlegat, dându-i îndrăzneală și întărindu-l să strige: 
   "Bine ești cuvântat, Dumnezeul părinților noștri!"
   Doamne, Iisuse Hristoase, milostiveste-te spre mine și mă mântuiește - Cel ce ești Dumnezeu făcător de bine și mult milostiv - pentru ceea ce te-a născut, Născătoarea de Dumnezeu Fecioară! - căci, am viețuit în lene și am trecut cu vederea sfintele Tale legi si cinstitele tale porunci.

Astăzi, 8 februarie, îl cinstim pe Sfântul prea-fericit Profet Zaharia, a cărui vestire (insuflată de Dumnezeu) și puterea cuvintelor sale au trecut peste tot pământul, vazând cele viitoare, ca și când ar fi fost de față, și strigând:
   "Doamne Dumnezeule, bine ești cuvântat în veci!"
   Născătoare de Dumnezeu Fecioară, pe tine te cinstesc cu cântări - ceea ce ai cinstit neamul omenesc cel osândit de demult cu necinstea cumplită: Bine este cuvântat rodul pântecelui tău!
   Tineri, binecuvântați-L! Preoți, lăudați-L! Popoare prea-înălțăți-L pe Făcătorul și Mântuitorul Dumnezeu!
 
Astăzi, 8 februarie, îl cinstim pe Sfântul mărit fericit și înțelept Mucenic Teodor Stratilat, care s-a purtat luminat și a doborât (cu armele credinței) oastea vrăjmașului. După răstignire, după rănile cele fără de număr, și-a plecat grumazul, lui Dumnezeu, sfârșind prin sabie, mucenicește. S-a încununat cu cunună de biruință, cântând Stăpânului: Tineri, binecuvântați! Preoți, lăudați! Popoare prea-înălțăți pe Hristos în veci! Trupul său sfințit și mult-pătimitor s-a făcut, credincioșilor, izvor de tămăduiri, din care (cei ce aleargă cu credință) scot dezlegare de patimi și mântuire sufletelor, strigând și ei:
   "Tineri, binecuvântați! Preoți, lăudați! Popoare prea-înălțăți pe Hristos în veci!"
   Născătoare de Dumnezeu, înviază și ridică sufletul meu cel omorât, căzut și rănit, și vindecă-l! Fecioară, smerește inima mea, potolește valurile patimilor și mă mântuiește pe mine, cel ce strig și eu: Tineri, binecuvântați! Preoți, lăudați! Popoare prea-înălțăți pe Hristos în veci!

Astăzi, 8 februarie, să te bucuri munte, Sioane, cetate sfântă, după cum te îndeamnă Sfântul Profet Zaharia - cel vorbitor dimpreună cu îngerii.
   Ierusalime, veselește-te întru toți vecii! Sfinte mărite prooroc Zaharia, bucură-te, văzând că ți s-au împlinit cuvintele pe care (luminându-te de Duhul) le-ai grăit mai-înainte! - cel ce vedeai pe îngeri stând în mijlocul munților umbroși, învățăndu-te prin taină purtarea de grijă de Dumnezeu pentru toate, mărind pe Hristos în veci. 
   Cântați și-L prea-înălțați, pe Domnul, întru toți vecii!
   Bucură-te, Preacurată Născătoare de Dumnezeu!/ Bucură-te, scaun cel cu chip de foc al Domnului!/ Bucură-te, ușă încăpătoare a luminii celei făraă materie!/ Bucură-te, nor ușor, care ai strălucit Soarele dreptății în lume!
   Pe Domnul - Cel ce S-a prea-mărit în muntele cel sfânt și a arătat, în rug de foc, lui Moise, taina nașterii pururea Fecioarei - lăudați-L și-L prea-înălțați întru toți vecii!
   Născătoare de Dumnezeu, pe tine, începătoriile cetelor îngerești și omenești, te mărim! - căci, de nașterea ta, cerul s-a înspăimântat, iar marginile pământului s-au minunat, că Dumnezeu S-a arătat trupește oamenilor, iar pântecele tău s-a făcut mai desfătat decât cerurile.

Astăzi, 8 februarie, îl lăudăm și îl fericim, după datorie, pe Sfântul cugetător de Dumnezeu Mucenic Teodor Stratilat - de trei ori fericit, luminător al Bisericii și podoaba pătimitorilor - care "s-a sfințit (pe sine) Mielului și Dumnezeului nostru, Cel Ce S-a înjunghiat". S-a înălțat la Dânsul, ca o ardere cu bun miros și punere-înainte sfințită și curată desăvârșit jertfă, bine-primită. S-a arătat ca un luceafăr de dimineață, ca o zi luminoasă, ca un soare cu razele luminoase ale pătimirii și luminează creștinește partea cea de sub soare, gonind întunericul înșelăciunii și al patimilor noastre. S-a împreunat cu îngerii (el fiind trupește), biruind pe vrăjmașii cei fără de trupuri, și se veselește totdeauna împreună cu cetele mucenicești, cântând cântare dumnezeiască Treimii. Pământul se bucură primind cinstitul său trup, iar cerul a dobândit Duhul său sfințit... 
   Sfinte Mare Mucenice Teodor Stratilat, noi, oamenii - făcând totdeauna pomenirea ta cea cinstită - te rugăm cu cerere, pe tine, prea-fericite, rugătorul cel pentru noi!
   Fecioară iubitoare de Dumnezeu, roagă pe Cel bun, să mă mântuiască pe mine din toate spurcăciunile, spălând (cu pocăința curată și plângere cu lacrimi) rănile inimii mele! - ca să te fericesc și să te măresc pe tine, ceea ce ești cu totul fără prihană.

Astăzi, 8 februarie, îl cinstim pe Sfântul înțelept prea-curat Profet Zaharia, arătătorul de cele dumnezeiești, insuflat de Dumnezeu, care "lăsând toată simțirea", stă, ca un purtător de lumină, înaintea minții dumnezeiești, făcând rugăciune pentru lume.
   Sfinte Prooroc Zaharia, toți te mărim, pe tine! Chemăm pe Domnul (urmând buzelor tale) și, mântuindu-ne printr'Însul, te fericim pe tine, ca pe un profet al adevărului și predicator al bunei-credințe. Cu rugăciunile tale, Sfinte Prooroc Zaharia, fă-L pe Stăpânul milostiv desăvârșit, către cei ce săvârșesc cu credință praznicul tău sfânt și bine-însemnat, și care te cinstesc cu dragoste, ca pe un profet și grăitor prea-adevărat de cele dumnezeiești.
   Născătoare de Dumnezeu, neîncetat năzuim (tindem; aspirăm, râvnim, ne îndreptăm; dar și ne adăpostim, ne refugiem) către adăpostirea ta! - cunoscându-te pe tine adâncimea minunilor și noian darurilor, știindu-te cu adevărat Prea-curată Născătoare de Dumnezeu și "nădăjduindu-ne părtinirii (părtășiei, protecției) tale". Pe tine, Maica lui Dumnezeu Fecioară (neispitită de nuntă), te mărim cu doxologii fără de tăcere! - cea care ai născut (mai presus de minte) pe Dumnezeul Cel adevărat; cea mai înaltă decât prea-curatele puteri.  

Astăzi, 8 februarie, îl cinstim pe Sfântul mărit și viteaz prea-înțelept prea-fericit Teodor Stratilat, lauda mucenicilor, mare mucenic al lui Hristos și frumusețe dumnezeiască a cinstiților purtători de chinuri. S-a arătat ostaș nebiruit întru Duhul Sfânt, surpând (cu înțelepciunea cuvintelor sale și "cu arătările cele răbdătoare") pe "luptătorul", arătându-se nevatămat (cu puterea Celui Ce S-a răstignit pe Cruce, Hristos) din chinurile la care a fost supus. S-a făcut stâlp bunei-credințe, "scârbindu-se de capiștile (căpeteniile; templele, altarele) celor rău credincioși" si aducându-se jertfă cu totul desăvârșită (junghiere curată și bine-primită), pe sine, Celui Ce S-a junghiat pentru el și a mărit sfânta sa pomenire, dăruindu-l pe acesta "vistierie de minuni celor din lume". Înarmându-se cu bărbăție mucenicească și cu puterea lui Hristos, "apărând slujba cea cuvântătoare prin taină", a arătat păgânătatea idolilor și "cumplirea tiranilor a fi neputincioasă", neluând în seamă muncile și focul cel vremelnic (la care a fost supus). Strângând adunare vitejească împotriva înșelăciunii, a suferit bărbătește, cu limba sa grăitoare cu foc rușinând ne-omenia lui Licinie
   Sfinte Mare Mucenic Teodor Stratilat, nu înceta a te ruga pentru biruințele bine-credincioșilor împărați și pentru pacea lumii; să se dăruiască iertare de greșeli și mântuire celor ce săvârșesc pomenirea ta cea purtătoare de lumină! Sfinte Mucenice fericite Teodor Stratilat, mântuiește-i pe toți din toate necazurile și cursele celui străin (rău)! - căci, ai surpat până la sfârșit taberele vrăjmașilor și îndrăznirile diavolilor, luând cunună din mâna Ziditorului tău.
   Sfinte Mare Mucenic Teodor Stratilat - cel ce ești al darurilor dumnezeiești (și cu fapta și cu numele) - mântuiește de toată primejdia, cu rugăciunile tale, pe cei ce săvârșesc pomenirea ta!
   Sfinte Mare Mucenic fericit Teodor Stratilat, cel ce dănțuiești cu îngerii, roagă pe Hristos Dumnezeu, să ne fie nouă milostiv în ziua judecății!

Astăzi, 8 februarie 2018, continuă praznuirea Întâmpinării Domnului, căci, Cel Ce cuprinde toate cu mâna, ca un Ziditor și Stăpân al tuturor, Se aduce în biserică "de mâinile bătrânului". Mântuitorul nostru a venit din cer - lumină spre descoperirea limbilor (neamurilor) - și, ieșind din Fecioară, S-a odihnit în brațele dreptului Simeon. ("Că trebuia, Datătorule de viață al tuturor, Cel ce ai mare milă, să Te cunoști de bătrânul, că ai venit să-l slobozești pe el, după cuvântul Tău! Iar bătrânul Simeon, stând-înainte cu Duhul în biserică, a primit pe Stăpânul legii, strigând:
   "Acum, slobozește-mă de legătura trupului, în pace, precum ai zis! Că, ochii mei au văzut descoperirea neamurilor și mântuirea lui Israel!"
   Bucură-te Sfinte Simeon și veselește-te Sfântă Proorociță Ana, că iată, S-a arătat Mântuitorul lumii, aducându-Se ca un prunc! Sfinte Simeon, purtătorule de Dumnezeu, te-ai dezlegat de stricăciune, că ai văzut mântuirea, tu purtându-L în mâini pe Cel Ce le poartă toate!

Slavă milostivirii Tale celei multe și pogorârii Tale, Doamne, iubitorule de oameni!
Slavă smereniei Tale negrăite, Stăpâne!

(o alcătuire după cronici străvechi: Lăcașuri Ortodoxe® februarie 2018 - www.lacasuriortodoxe.ro )

Comentarii

Comentarii

Mai multe formate de scriere poți găsi dând click aici.
Cum trebuie să scrii: ca să vezi:
(text încadrat între steluțe) *italic înclinat* italic înclinat
(text precedat și urmat de câte 2 underline) __bold îngroșat__ bold îngroșat
(text între paranteze drepte, urmat imediat de adresa link, între paranteze rotunde) [TEXT](http://www...) (dacă dai click pe "TEXT", ești condus către adresa link) TEXT
(semnul exclamării, urmat imediat de descrierea imaginii între paranteze drepte, urmată imediat de adresa imaginii, între paranteze rotunde) ![DESCRIERE](http://www...) (imagine inclusa în text - vezi imaginea recomandată, scoasă de la adresa indicată)
(o steluță și un spațiu înaintea rândului) * element listă 1
* element listă 2
* element listă 3
  • element listă 1
  • element listă 2
  • element listă 3
(text precedat și urmat de câte 2 ~) ~~text tăiat~~ text tăiat
(text precedat de 2 #) ## subtitlu

subtitlu

Detalii despre site-ul: LONews
Favorit pentru
< 100
utilizatori rețea
Online
86
pe acest site
Marchează între favoritele tale siteul LONews
Creează-ți propria pagină de informare în acest domeniu, aici! Participă cu informația ta, care poate fi utilă celorlalți!
Creează și Promovează
Trimite
Powered by InterChat

π 0.11939 sec - PID: 17658