98

Astăzi, 7 februarie 2018, credincioșii ortodocși îi cinstesc pe Preacuviosul Părintele nostru Ierarh Partenie, Episcopul Lampsacului și pe Sfântul Cuvios Părintele nostru Luca cel din Elada, continuând însă, până la încheierea praznicului (9 februarie - când în calendarele ortodoxe stă scris "odovanie") sa cinstească Întâmpinarea Domnului.

Astăzi, 7 februarie 2018, ne cheamă la pomenirea sa, Sfântul prea-fericit Partenie cel mare, lauda Elespontului. Ne cheamă pe toți, împreună - el, luminătorul Lampsacului, luceafărul cel luminos al lucrărilor de minuni - ca să facem serbare duhovnicească, lăudând pe Mântuitorul Hristos. Lăsându-se - încă din vârsta tinereților sale - purtat de Dumnezeu, a ars (cu focul rugăciunilor) cetele diavolilor, îndreptând cu înțelepciune turma Lampsacului. Surpând capiștile idolilor, s-a înnoit pe sine drept biserică a lui Dumnezeu. Lucrările sale au fost prea-minunate, iar minunea sa o predică peștele care s-a trezit "de iznovă" (din nou) și omul cel mort și înviat, rodirea arăturii celei neroditoare, ploaia care a fost îndeajuns viei și potrivirea (nemerirea, brodirea, dibăcirea) vopselurilor.
   Preaminunate Sfinte Partenie, roagă-te dar(ă), să ne mântuim noi!

Astăzi, 7 februarie 2018, îl cinstim pe Sfântul Cuvios Părintele nostru prea-mărit și vrednic de minune cuvios Preafințit Luca (din Elada), care a locuit în pustietăți - urmând cu totul lui Dumnezeu și părăsind pătimirea "cea bună" de la părinti și dragostea cea lumească - nevoindu-se întru smerenie cu viață sihăstrească (pe care "a săvârșit-o cu duh călduros"). Ca un bun neguțător, și-a vândut averea, săracilor, și și-a cumpărat, astfel mărgăritarul cel de mult preț: pe Hristos. Fiind bătut, înfruntat și certat de cel ce l-a născut (de tatăl său), a răbdat pentru Domnul "pe Care îl poftea" și (nesocotind cele veselitoare ale lumii) s-a îmbrăcat cu chipul călugăresc (Dumnezeu vădindu-l - l-a scos la iveală, l-a arătat - fără voia sa, pentru rugăciunile maicii sale). Savârșindu-și viața cea cinstită, a făcut "minuni alese și străine", Dumnezeu dându-i răsplată pentru ostenelile sale (și ca arvună dumnezeiască), înainte de a-i da cununa nestricată și mărirea veșnică, atunci când va veni ca Judecător.
   Sfințite Părinte Prea-cuvioase Luca (din Elada) roagâ-l pe Dumnezeu, ca tot (omul) cel ce te laudă pururea pe tine să se mântuiască!

Astăzi, 7 februarie 2018, credincioșii ortodocși continuă să cinstească praznicul Întâmpinării Domnului, când ușile cerului se deschid, căci Hristos Se aduce in biserică, lui Dumnezeu Tatăl, ca un prunc, de către Maica Fecioară. Astfel, Jaratecul Cel arătat mai-înainte profetului dumnezeiesc Isaia, Hristos, Se dă acum bătrânului Simeon, ca într-o linguriță [la Sfânta Împărtășanie], din mâinile Născătoarei de Dumnezeu. Iar Simeon ținând în brațe - cu frică și bucurie - pe Stăpânul, "cerea slobozire vieții", lăudând pe Maica lui Dumnezeu. Preacuratul Dumnezeu S-a făcut prunc pentru noi (El, Cel Ce este vechi de zile), "împărtășindu-Se curățeniilor" (născându-Se din Preacurata Maică), pentru a ne încredința nouă trupul cel din Fecioară! Știind acestea, cu taină, Simeon, L-a cunoscut pe Dumnezeu și Om (Cel Ce S-a arătat cu trupul) și L-a cuprins ca pe o viață (bucurându-se ca un bătrân!) și strigând:
   "Slobozește-mă, că Tu ești Dumnezeul meu!"

Astăzi, 7 februarie 2018, credincioșii ortodocși continuă să cinstească praznicul Întâmpinării Domnului, când Cel Ce stă împreună cu Tatăl pe scaunul (tronul) cel sfânt, venind pe pământ, din cer, S-a născut din Fecioară, făcându-Se prunc. El, Cel "nehotărât cu anii" (fără hotar, veșnic), acum este luat în brațe de dreptul sfânt Simeon, care a zis cu bucurie (văzând împlinită făgăduința ce i se făcuse):
   Acum, Îndurate, slobozește, veselind, pe robul Tău!

Astăzi, 7 februarie 2018, noi toți credincioșii ortodocși săvârșim praznicul cel purtător de lumină și pururea sărbătorit al Sfântului Preasfințit Partenie cel mare, care alcătuindu-se (prin bunătăți) cu lumina cea dumnezeiască, "s-a arătat a doua lumină". Îl cintim pe cel care a răsărit ca o stea luminoasă (cu strălucirile tămăduirilor) la întărirea Bisericii lui Dumnezeu, gonind (cu darul) întunericul patimilor și povățuind la lumină pe cei ce se apropie de el. A risipit întunericul cel rău al bolilor (cu lumina cinstitelor sale rugăciuni).
   Sfinte Părinte Preasfințite Partenie, cu rugăciunile tale, mântuiește-ne de întunericul păcatelor!
   Sfinte Părinte Partenie, te rugâm, tămăduiește durerile sufletelor noastre și gonește toate neputințele trupurilor noastre!
   Preacurată - ceea ce ai născut pe Dumnezeu Cel prea-bun - îmbunează smerita mea inimă, care este rănită rău de multe patimi, și o întărește să săvârșească voia Mântuitorului nostru - Care voiește să se mântuiască toți oamenii!

Astăzi, 7 februarie 2018, îl cinstim pe Sfântul Luca din Elada, văzătorul lui Dumnezeu, care stă înaintea scaunului Stăpânului său. Iubindu-L pe Mântuitor, acesta s-a dezbrăcat cu totul de pătimire (oprind - cu înțelepciune - pornirile dulceților pe pământ), răbdând cu tărie scârbe, trude și osteneli, aflând astfel desfătarea cea fără sfârșit. Și-a umilit trupul - cu înfrânare totdeauna, cu priveghere neîncetată și cu tot felul de nevoințe.
   Sfinte Luca, risipește negura cugetului meu și dă-mi cuvânt să laud pomenirea ta cea luminată și strălucită!
   Născătoare a Domnului Fecioară, arată-mă mai presus de tirania patimilor! - cea care ai născut cu trup pe Dumnezeul Cel   neîncăput în toata lumea și întrupat pentru milostivirea oamenilor.

Astăzi, 7 februarie 2018, îl cinstim pe Sfântul Preafericit și Preasfințit Partenie cel mare, surpător al tiraniei cea pierzătoare a diavolilor, cel ce a sfărâmat capiștile lor (temple, altare; dar și căpetenii) și a ridicat lăcașuri dumnezeiești, spre lauda lui Hristos. A fost împodobit cu faceri de minuni,  încetând boala cumplită a carchinului (boală nedefinită mai îndeaproape; cancer; ulcer), a deschis ochi orbiți și a gonit (cu darul dumnezeiesc) duhurile viclenirii. Dumnezeu, Care a oprit moartea, i-a dat har să învie morți prin rugăciunea sa, înviind pe cel ucis ("care mai înainte slujea la lucru dumnezeiesc").
   Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, roagă-L pe Dumnezeu să se milostiveasca spre mine cel trudit și clătit (tulburat) de loviturile șarpelui! - căci Domnul a petrecut cu oamenii, îmbrăcându-se cu trup din tine, negrăit.

Astăzi, 7 februarie 2018, îl cinstim pe Sfântul fericit Luca din Elada, care s-a înarmat cu dragostea cea fierbinte a Mântuitorului și, vrând să se facă pe sine lăcaș Domnului, locuia în pustie (ca Ilie, odinioară), "făcând război cu diavolii" și aflând sfârșitul cel fericit. S-a arătat bine-plecat la toate poruncile dumnezeiești, ca o slugă, săvârșindu-le bine, smerindu-se pe sine și luând, astfel, înălțime cerească.
   Fecioară, Maica lui Dumnezeu, roagă-L pe Hristos, neîncetat, sa mă mântuiască de toată necuvântarea! - căci tu L-ai născut pe Cuvântul Hristos, mai presus de cuvânt, Cel Ce S-a arătat pentru noi, cei ce suntem noi (fiindcă ne-a înnoit pe noi).
   Dumnezeul meu, bunule, nu este sfânt precum Tu Doamne, Care ai înălțat fruntea (oastea) credincioșilor Tăi bunule și ne-ai întărit pe piatra mărturisirii Tale!

Astăzi, 7 februarie 2018, îl cinstim pe Sfântul făcător de minuni înțelepțit, purtătorul de Dumnezeu Partenie cel mare, care a luat dar de minuni de la Dumnezeu, curâțind toate patimile credincioșilor, gonind duhurile vicleșugului. Suindu-se la înălțimea bunătăților, marele făcător de minuni al Lampsacului, Sfântul Partenie purtătorul de Dumnezeu, strălucește marginile lumii cu lumina tămăduirilor, risipind "prea cu tărie" pe diavolii cei întunecoși și gonind boli cu chemarea lui Hristos. Astfel, curățind de ratăcirea idolilor tot Elespontul, îl luminează cu minunile. 
   Sfinte Partenie, pe tine te lăudăm, ca pe un mare tăinuitor (care adăpostește, lăcaș) al darului lui Dumnezeu.
   Doamne Iisuse Hristoase, luminează-mi gândurile, mintea si cugetul - Cel Ce ești Lumină (neajunsă de minte), Cel mai înainte de început, Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu, Care luminezi dumnezeiește toată lumea - ca să laud, astăzi, această serbare luminată și prea-cinstită a Cuviosului Partenie, că acesta a săvârșit, cu adevărat, viață și petrecere (viețuire, trăire, comportament, fapte săvârșite în timpul vieții) minunate pe pământ! Pentru aceasta, adunându-ne, îl lăudăm pe el, ca pe un mare tăinuitor al darului lui Dumnezeu!
   Sfinte Partenie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să dăruiască iertare de greșeli, celor ce serbează cu dragoste pomenirea ta sfântă!

Astăzi, 7 februarie 2018, îl cinstim pe Sfântul prea-ales Cuvios Partenie, care, iubind din tinerețe bunătatea, s-a lepădat de toate dulcețile, arătând desăvârșit înfrânare și sihăstrie. Dragostea maicii sale "a socotit-o nimic, aducându-se pe sine întru ascuns și dându-se la Monastire (Mânăstire)". Mai târziu, însă, Dumnezeu l-a vestit iarăși maicii sale, "care plângea, cu dreptate, lipsirea sa", plecarea acestuia.
   Sfinte Partenie - cel ce te veselești, acum, împreună cu maica ta - roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să dăruiască iertare de greșeli, celor ce serbează cu dragoste pomenirea ta cea sfântă!

Astăzi, 7 februarie 2018, credincioșii ortodocși continuă să cinstească praznicul Întâmpinării Domnului, Hristos - Cel născut din Maica Fecioară, Cuvântul Cel fără început, Împăratul măririi - aducându-Se la biserică și fiind primit de bătrânul Simeon, care, bucurându-se, a strigat:
"Acum, slobozește pe cel ce l-ai păzit după cuvântul Tău, Cel Ce bine ai voit sa mântuiești, ca un Dumnezeu, neamul omenesc!".
Astăzi, 7 februarie 2018, îl cinstim pe Sfântul Preasfințit Părintele nostru Partenie, cel ce a tămăduit (cu rugăciunile) nenumărate boli, întărindu-i (cu darul) pe slăbănogi (precum și Stăpânul său - Hristos, urmând bunătății celei multe a Acestuia). Le-a dat vopsitorilor cele de trebuință pentru a lucra, cu rugăciunile sale către Iubitorul de oameni izgonindu-l pe diavolul "zăticnitor" (care împiedica, tulbura, încurca și îi oprea). Îl cinstim pe cel care - Domnul primind rugăciunile sale - le-a dat celor ce aveau trebuință "vânătoare de pește" (captură) din destul, Dumnezeu mărindu-l pe el prin "lucrarea de minune cu peștele ce s-a aruncat (din mreje, din plase) la picioarele sale".
   Născătoare de Dumnezeu Fecioară, tămăduiește rănile sufletului meu, liniștește cugetul meu" - fiind, eu, rănit de patimi și întunecat de călcarea poruncilor Mântuitorului.

Astăzi, 7 februarie 2018, îl cinstim pe Sfântul Preafericit Părinte Luca din Elada, cel ce s-a arătat întreg și fără răutate, cuvios, drept și blând, fiind astfel fericit de Făcătorul și Stăpânul tuturor. Văzându-l "zavistincul" (cel rău - rivalul cel invidios, dușmănos, intrigant, certăreț, zavistios), s-a aprins și a ridicat asupra sa mulțime de supărări, dar a fost înfruntat ca un lup deșert (gol, fară reușită - care manifestă o ambiție neîntemeiată, o dorință puternică de a face impresie, înfumurat, orgolios, vanitos, îngâmfat) "căscând (deschizând gura, strigând, râvnind; dar si a umbla pe ici, pe colo, pierzând vremea) în zadar" - după cum a rămas scris în istorie. Îl cinstim pe cel ce și-a îndreptat viața cu îndreptarea găndului, poftind către cele mai bune, ca să o vadă pe cea (viața) mai desăvârșită decât toate cele dorite, pe care a și dobândit-o cu bună nemerire (aflare și găsirea căii, izbutire, succes, reușită, izbândă). 

Astăzi, 7 februarie, îl cinstim pe Sfântul fericit Cuvios Partenie, cel ce a gonit de la arhiereu (prin rugăciunile sale) întunericul cel adânc al iubirii de argint, păzindu-l pe acela sănătos. L-a însănătoșit (prin rugăciunile sale) "pe cel ținut de multă boală și pe jumătate uscat", făcându-l cu totul sănătos și mărind cu mulțumire pe Dumnezeu și Stăpânul (Cel Care l-a mărit pe Sfântul cuvios Partenie, cu multe faceri de bine). Împodobit cu ungerea de cinste a preoției, "a luminat-o pe dânsa" cu arătarea multor minuni - pe care le-a săvârșit fiind viu, și după moarte - ca un purtător de Dumnezeu, viețuind ca un înger. Luând răsplătirea ostenelilor sale de la Dătătorul Cel bogat (Dumnezeu), s-a arătat tuturor noian de minuni, gonind bolile celor ce veneau către el. Nu "s-a slăbit de mulțimea năpădirilor vrăjmașului", nu s-a înspăimântat de trufia acestuia, ci a stat ca un turn întărit și nemișcat, fiind îmbrăcat cu smerenia asemenea unei platoșe. Săvârșindu-și bine viața sa sfințită și luând de la Dumnezeu "răsplătire, darul tămăduirilor", a luminat orbi, a făcut sanătosi pe ologi si pe slăbănogi.
   Născătoare de Dumnezeu Fecioară, mă rog ție, mântuiește-mă (cu rugăciunile tale către Iubitorul de oameni) de întunecarea patimilor, de smintelile pricinuite din supărările celui străin (cel rău și îndepărtat), de muncile cele veșnice care mă așteaptă! - căci Hristos Cel înfrumusețat S-a sălășluit în pântecele tău (aflându-te pe tine Fecioară Curată "mai frumoasă cu podoaba decât toate femeile), și m-a mântuit de grozăvia patimilor și de întuneric.
   Popoare, lăudați pe Născătoarea de Dumnezeu - pe ceea ce a născut, cu adevărat, negrăit, pe Cuvântul, și a rămas iarăși Fecioară după naștere! Lăudați pe "apărătoarea tuturor și mântuitoarea oamenilor"!

Astăzi, 7 februarie, îl cinstim pe Sfântul fericit Cuvios Partenie, Ierarh al Domnului, căci prin cuvintele și rugăciunile sale, prin darul lui Dumnezeu, s-au surpat capiștile idolilor, iar poporul necredincios a primit credința, mărind "cu un glas împreună pe Domnul". Îl cinstim pe cel care a rugat cu lacrimi pe Iubitorul de oameni Cuvântul, și le-a pogorât de sus ploi celor ce le-au cerut, milostivindu-se cu îndurare "către poporul ce se primejduia (aflat în primejdie)". Cu ploile sale cele de taină, a adăpat toată inima ce venea catre el, iar pământul uscat de secetă a primit ploi, bine-rodind cu minune. 
   Făcătorul meu, Dumnezeul meu, să nu mă arăți osândit în vremea judecății! Să nu mă vădești vinovat, pe mine cel nesimțitor înaintea tuturor (mai nesimțitor decât toți ceilalți; dar și față de ceilalți)! - având eu rugătoare pe Maica lui Dumnezeu, Stăpâna care, fară sămânță, Te-a născut pe Tine!

Astăzi, 7 februarie, îl cinstim pe Sfântul Părinte Luca din Elada, căci, iată, un tânăr "neînvățat în carte" și fără vicleșug l-a biruit pe cel viclean - arătând risipită puterea cea de demult a cugetătorului de vicleșug împotriva noastră, măiestriile cele multe ale vicleanului acestuia "făcându-se întru nimic" (fiind nimicite). Până ce nu a surpat toată măiestria înșelătorului - care în toate zilele "îi ridica" supărări de multe feluri - nu a dat somn genelor sale și odihnă tâmplelor sale. Și-a petrecut viața cu curăție și cu bine, totdeauna primind cu dragoste străini, "miluindu-i bogat și din destul", astfel dobândind nestricăciunea și mărirea netrecătoare. Dumnezeu l-a ales pe el mai înainte de a-l zidi (spre a Sa plăcere, cu judecătile pe care le știa), sfințindu-l din pântece și arătându-l slugă a Sa, îndeptând pașii lui, ca un Iubitor de oameni. Acum, Sfântul Luca din Elada, bucurându-se, Îi stă înainte (stă în fața lui Dumnezeu).
   Născătoare de Dumnezeu Preacurată, către tine strig: cu rugăciunile tale, arată-mă pe mine lăcaș dumnezeieștii Treimi! - căci tu pe unul din Treime L-ai născut trupește, mai presus de gând și de cuvânt.
   Doamne, mult-milostive, scoate din stricăciune viața mea! - strig, alergând la limanul Tău cel lin, căci văd marea vieții înălțându-se de viforul ispitelor.
   Sfinte Luca din Elada (O, prea-mărite, cum voi lăuda viața ta, neavând putere de cuvinte?), îndrăznind, voi striga către tine: O, frumusețea cea aleasă și cinstea părinților! O, podoaba tuturor pustnicilor! O, plinitorule al poruncilor lui Hristos! Bucură-te, lauda cea strălucită a călugărilor! Bucură-te, povățuitorul și făclia credincioșilor! Bucură-te, odrasla cea prea-frumoasă a pustiului (fiu, prunc, urmaș, ramură tânără, lăstar, mlădiță, vlăstar)! Bucură-te, sfeșnicul cel prea-luminos al lumii! Bucură-te, că ai defăimat cele trecătoare și stricăcioase! Bucură-te, că locuiești împreună cu îngerii, în cele cerești! Bucură-te, "Mângâietorule cel grabnic al celor întristați"! Bucură-te, folositorul cel dorit al celor din primejdii! Bucură-te, vasul cel cinstit al Duhului! Bucură-te, lăcașul cel prea-mărit al lui Hristos! Bucură-te, cel prin care toată darea a strălucit! Bucură-te, cel prin care Dumnezeu Se prea-mărește - Căruia, acum, bucurându-te, Îi stai înainte!

Astăzi, 7 februarie, îl cinstim pe Sfântul Covios părintele nostru Partenie, Episcopul Lampsacului - de pe vremea împărăției marelui Constantin - fiul lui Hristofor, Diaconul Bisericii Militopolei. Îl cinstim pe cel care - "nefiind, însă, învățăt în carte" - se nevoia a petrece cu toată lucrarea faptei bune. Avea meșteșugul pescăriei și dădea pește, în dar, celor ce cereau. Pios și cu bunatatea sa cea ascunsă, luase darul lui Dumnezeu, încât gonea diavoli și tămăduia tot felul de boli. Mai apoi, nevoindu-se să învețe și carte, a fost hirotonisit preot (de către Filip, Episcopul Militopolei), iar după aceea Episcop al Lampsacului (de către Ahile, Mitropolitul Chizicului), făcând și multe minuni: a vindecat ochiul unui om, pe care i-l scosese un taur; a risipit boala carchinului (doar cu însemnarea crucii) de la o femeie; cu suflarea sa a ucis un câine turbat, care-i sărise în spate; a înviat un om ucis prin călcarea unei car ("care-i spărsese pântecele"); a gonit duhul necurat din femeia dregătorului; vopsitorilor, cărora "nu le mai umblau vopselurile" (de nefolosit, nepotrivite), le-a făcut pe acestea bune, gonind un diavol ce se încuibase acolo. Și, făcând încă și alte fapte minunate, "și profețind și de cele viitoare, s-a dus către Domnul..."

Astăzi, 7 februarie, îl cinstim pe Sfântul Cuvios Luca, născut și crescut în Elada (părinții săi erau din Ostrovul Elginei, dar s-au mutat în Elada din cauza prădăciunii agarenilor). De mic copil, s-a lăsat nu doar de carne, ci și de ouă și de brânză, mâncând doar pâine de orz și legume, și bând doar apă. Și-a "topit trupul" (înmuiat prin "căldură", obosit, slăbit, dar și curățit) "cu tot felul de patimă rea" și "cu petrecere grea" (curățindu-se și depărtându-se de orice patimă rea, cu pătimiri grele) - luând hrănirea celor flămânzi și dăruirea de haine celor goi, drept desfătare și săturare. "Pentru aceea, de multe ori dând și haina de pe el, se întorcea gol". Iar de când s-a făcut și călugăr, "nu a mai fost cu putință să spună cineva câtă răbdare și câte chinuri a arătat", umblând în toate lăcașurile de pe lângă mare și "făcându-se pricină (izvor, cauză, începatură) de mântuire" multora, cu minunile pe care le făcea. Mai apoi, renunțând la schimbarea locurilor, s-a așezat la Muntele Stiru, unde a locuit 7 ani, "profețind tuturor moartea sa și săvârșindu-se".

Astăzi, 7 februarie, îl cinstim pe Sfântul înțelept Partenie, cel care s-a arătat profet, spunănd cele viitoare (prin darul dumnezeiesc care locuia în el) - vestind înainte pe cel ce urma să primească tronul (scaunul) - "pe cel mai întâi șezător împodobit cu lumini dumnezeiești". Prin rugăciunea lui, pământul și-a dat roada cu mult spor, iar via cea secetoasă a făcut struguri. Prin acestea, Dumnezeu l-a prea-mărit pe cel ce L-a prea-mărit prin viețuirea sa.
   Să-l lăudăm toți, pe Sfântul Partenie, Arhiereul Lampsacului, luminătorul cel neapus al Elespontului; pe cel ce a luminat tot pământul cu lumini și a risipit noaptea patimilor cele cu multe dureri!
   Născătoare de Dumnezeu Preacurată, roagă-L pe Dânsul pururea, să miluiască pe cei ce te prea-măresc pe tine! - ceea ce te-ai arătat mai sfântă decât puterile cele de sus, că ai întrupat pe Dumnezeu, pe Care Îl prea-măresc cu frică cetele celor fără de trup.

Astăzi, 7 februarie, îl cinstim pe Sfântul Cuvios Luca al Eladei, a cărui raclă a moaștelor sale s-a arătat izvor de tămăduiri - toți cei ce alergă la ea mântuindu-se de toate patimile, fericindu-l pe acesta și lăudând pe Domnul Hristos. În viață a fost vestit, întru minuni a fost prea-mare, arătându-se neasemănat în alte bunătăți, pentru acestea aflând - ca răsplătire ostenelilor sale - Împărăția lui Dumnezeu. Domnul (pe Care el L-a prea-mărit prin ostenelile sihăstriei) l-a mărit cu semne prea-mari, căci striga: 
   Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat!
   Născătoare de Dumnezeu Preacurată, mântuiește poporul tău! - folositoarea noastră, a celor ce strigăm ție cu credința neîndoită: Bine este cuvântat rodul pântecelui tău, ceea ce ești cu totul fară prihană!

Astăzi, 7 februarie, îl cinstim pe Sfântul mărit Partenie, cel care a primit "foarte mari răsplătiri în ceruri" pentru ostenelile sale, locuind, acum, în lumina neînserată și luând mărire neprimenită (neschimbată), învrednicindu-se de bucurie neîncetată. În viața sa s-a făcut stea neapusă (cu răsăriturile faptelor dumnezeiești), apunând (după legea firii) și mergând catre lumina cea neînserată, lăsându-ne nouă razele minunilor sale cele negrăite.
   "Fără de începere Tatăl, Fiul și Duhul dumnezeiesc, strălucire de o împărăție, de un scaun se cunoaște, la cei ce cinstesc cu dreaptă credință și cântă totdeauna împreună cu cetele îngerilor: Sfânt, Sfânt, Sfânt."
   Născătoare de Dumnezeu Preacurată, curațește-mă, prin mijlocirea ta, de patimile spurcăciunii, care sunt asupra mea. Te rog, luminează inima mea cea împâclată (încețoșată, înnegurată) de negurile diavolilor, ca să te fericesc pe tine, ceea ce ești fericită de Dumnezeu!

Astăzi, 7 februarie, îl cinstim pe Sfântul Prea-mărit fericit Părinte Cuvios Luca al Eladei, cel ce gonește stricăciunea a toată boala, întărind pe cei leproși, dezlegându-i pe cei slăbănogi din legătura care îi ținea, tămăduind pe ciungi, pe ologii și pe orbii care strigă: Lăudati-L pe Domnul și-L prea-înălțați întru toți vecii! A aflat, acum, mărirea cea fară osteneală, că a suferit multe osteneli și nevoințe, privegherea, topirea trupului, înfrânarea, pătimirea, zacerea pe pământ "și toată altă chinuire a trupului" - pentru dragostea Celui Ce l-a zidit și cu Care, acum, dimpreună fiind, se veselește. A intrat în Împarăția cerurilor, prin multe feluri de osteneli ale bunătăților, veselindu-se acum în veci și îndulcindu-se totdeauna cu podoabele Stăpânului, cântând împreună cu îngerii cântări întreit sfinte (Sfânt! Sfânt! Sfânt!).
   Sfinte Luca al Eladei, roagă-te lui Dumnezeu, să ne mântuim toți, cei ce cu credință și cu dragoste te lăudăm pe tine!
   Făpturi, lăudați pe Domnul și-L prea-înălțați întru toți vecii!
   Născătoare de Dumnezeu, roagă-L pe Hristos să-mi dea putere, să biruiesc până în sfârșit toată năpădirea cugetelor rele, și să fac voia lui cea dumnezeiască în toate zilele, ca să te măresc întru toți vecii! - căci negrait L-ai născut (fără ispită de bărbat) pe Cel nedespărțit din sânurile părintești (nedespărțindu-Se de acolo), fiind Om desăvârșit.
   Lucruri, lăudați-L pe Domnul și-L prea-înălțați întru toți vecii!

Este 7 februarie: să săltăm, oamenilor; să dănțuim, veselindu-ne! Să adunăm, acum, praznic sfânt, cântând lui Dumnezeu cu laudă și fericind curat, după vrednicie, pe minunatul și marele păstor Sfânt Părinte Ierarh Partenie, pe care Hristos l-a "sălășluit arătat la statul cel de sus" - împodobit cu tot felul de bunătăți, ca un crin, ca un trandafir, ca un miros cu bună mireazmă - învrednicindu-l a vedea frumusețile cele nevăzute, căci (slobozindu-se de trup) a păstorit cu cuviință poporul Lui.
   Sfinte Ierarhe Partenie, mântuiește-i de întunericul patimilor, de boli și de scârbe, și de tot felul de primejdii, pe cei ce săvârșesc cu credință pomenirea ta! - căci astăzi, pomenirea ta (strălucind ca un soare mare) luminează inimile noastre.
   Născătoare de Dumnezeu, luminează-mă cu lumină - ceea ce ești de Dumnezeu dăruită - ca pe unul ce zac în întunericul lenevirii celei rele și nu voiesc nicicum să păzesc legile lui Dumnezeu! - ca să te fericesc, după datorie, ca pe o folositoare a mea.
   
Astăzi, 7 februarie, îl cinstim pe Sfântul Părinte Luca al Eladei, cel ce s-a făcut vas Duhului dumnezeiesc, cuvios, drept, adevărat și fără prihană arătat, "simplu cu moravuri" (obiceiuri și deprinderi), fără viclenire și smerit, plin de milostivire către săraci, iubitor de străini și iubitor de pustie, blând, lin. Pentru aceea, s-a rânduit împreună cu Avraam, Iacov și David.
   Sfinte Prea-fericite Luca al Eladei, fă pomenire pentru noi către Dumnezeu! - ca unul ce petreci întru lăcașurile cele dorite, fiind plin de frumusețe dumnezeiască și îndulcindu-te, acum, din destul, de florile raiului dumnezeiesc și veselindu-te.
   Preasfântă Treime - Ceea ce ești o fire în trei Ipostasuri, o ființă cu trei lumini și o putere nedespărțită, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt - o Dumnezeire, mântuiește pe cei ce Te mărim cu credință, pe Tine, unul Dumnezeu în trei fețe!
   Preacurată, Născătoare de Dumnezeu, te fericim! - căci prin tine S-a arătat oamenilor (cărora nu este cu putința a-L vedea pe Dumnezeu) Cuvântul întrupat (spre Care nu cutează a căuta - a privi - cetele îngerești), pe Care Îl mărim, noi împreună cu oștile cerești! 
 
Astăzi, 7 februarie, îl cinstim pe Sfântul Partenie, păstorul cel mare al Lampsacului, Ierarhul făcător de minuni al Bisericii lui Hristos, lauda Elespontului și întărirea credincioșilor. Să se cinstească, acum, că acesta îmblânzește pe Dumnezeu, cu rugăciuni pentru lume! 

Astăzi, 7 februarie, îl cinstim pe Sfântul Părinte Luca al Eladei, cel cuprins de Dumnezeu, "luminătorul sihaștrilor", care, sihăstrind din tinerețe și ridicând crucea, s-a depărtat în pustie, supunând pe cel rău "la cel mai bun" (cu toată înfrânarea) și apropiindu-se de Treimea cea neapropiată.

Astăzi, 7 februarie 2018, credincioșii ortodocși continuă să cinstească praznicul Întâmpinării Domnului, când Domnul (ca să plinească rânduiala Sa cea nespusă) S-a adus la biserică de Maica cea neispitită de bărbat, și văzându-l bătrânul Simeon (pe Domnul măririi, precum i s-a vestit) a strigat:
   Acum, slobozește pe robul Tău, Stăpâne! Că ai venit mântuitor lumii, lumina Tatălui, Hristosul meu! 
Astăzi, Prea-curata și nevinovata Fecioară, Sfințita Maică (cea mai înaltă decât Biserica), intră în biserică, ținând, ca pe un prunc în brațe, pe Ziditorul și Stăpânul, arătând lumii pe Făcătorul de lume și dătătorul legii. Iar bătrănul Simeon strigă, bucurându-se: 
   Acum, vazură ochii mei făgăduința Ta, unule bunule Dumnezeule! Slobozește-mă degrab, pe mine, robul Tău, ca văzură ochii mei mântuirea Ta!
Slavă milostivirii Tale celei multe și pogorârii Tale, Doamne, iubitorule de oameni!

Slavă smereniei Tale negrăite, Stăpâne!

(o alcătuire după cronici străvechi: Lăcașuri Ortodoxe® februarie 2018 - www.lacasuriortodoxe.ro )

Comentarii

Comentarii

Mai multe formate de scriere poți găsi dând click aici.
Cum trebuie să scrii: ca să vezi:
(text încadrat între steluțe) *italic înclinat* italic înclinat
(text precedat și urmat de câte 2 underline) __bold îngroșat__ bold îngroșat
(text între paranteze drepte, urmat imediat de adresa link, între paranteze rotunde) [TEXT](http://www...) (dacă dai click pe "TEXT", ești condus către adresa link) TEXT
(semnul exclamării, urmat imediat de descrierea imaginii între paranteze drepte, urmată imediat de adresa imaginii, între paranteze rotunde) ![DESCRIERE](http://www...) (imagine inclusa în text - vezi imaginea recomandată, scoasă de la adresa indicată)
(o steluță și un spațiu înaintea rândului) * element listă 1
* element listă 2
* element listă 3
  • element listă 1
  • element listă 2
  • element listă 3
(text precedat și urmat de câte 2 ~) ~~text tăiat~~ text tăiat
(text precedat de 2 #) ## subtitlu

subtitlu

Detalii despre site-ul: LONews
Favorit pentru
< 100
utilizatori rețea
Online
108
pe acest site
Marchează între favoritele tale siteul LONews
Creează-ți propria pagină de informare în acest domeniu, aici! Participă cu informația ta, care poate fi utilă celorlalți!
Creează și Promovează
Trimite
Powered by InterChat

π 0.11047 sec - PID: 21014