91
Astăzi, 5 februarie 2018, credincioșii ortodocsi o cinstesc, în mod aparte, pe Sfânta Muceniță Agata (din Sicilia/Palermo), continuând însă, până la încheierea praznicului (9 februarie - când în calendarele ortodoxe stă scris "odovanie") să cinstească Întâmpinarea Domnului - Hristos Dumnezeu, iubitorul de oameni aducându-Se în biserică (împlinind, prin aceasta, legea din Scriptură) iar Simeon, bătrânul, luându-L în brațe și strigând: 
   Acum slobozește-mă din stricăciune, la fericirea de acolo! Că Te-am vazut, astăzi, Stăpâne, iubitorule de oameni, îmbrăcat cu trup muritor, pe Tine, Cel Ce domnești peste viață și stăpânești peste moarte!
Astăzi, 5 februarie, Biserica cinstește neîntrerupt Întâmpinarea Domnului - Dumnezeu aratându-Se Lumină, spre descoperirea neamurilor, Soarele dreptății șezând pe nor ușor (pe mâinile Maicii Domnului), plinind legea cea din umbră (Legea cea Veche) și arătând începătura darului cel nou (Legea cea Nouă). Acesta, nedespărțindu-Se cu Dumnezeirea de sânurile Părintelui (Tatăl), S-a întrupat precum bine a voit, și fiind acum ținut în mâinile Fecioarei , Cel Ce ține toate cu mâna Sa S-a dat în mâinile lui Simeon, primitorul de Dumnezeu.

Astăzi, 5 februarie, o cinstim pe Sfânta Agata, mireasa lui Dumnezeu, care și-a păzit trupul nestricat, în frumusețile fecioriei, pentru Mirele ei Hristos, fiind înfrumusețată cu străluciri mucenicești. Astfel, a mers în cămara Mirelui său, Biserica săvârșind în toată lumea serbarea sa, mărind pe Mântuitorul Care a mărit-o pururea pe ea. A răspuns prin răbdare prea-mărită, în fața chinurilor la care i-a fost supus trupul, căutând cu ochii inimii către cele veșnice, la feciricea de acolo, la cununa cea neveștejită - pe care Hristos i-a și dăruit-o. 

Astăzi, 5 februarie 2018, tot focul se stinge tăcut, în fața celei ce a oprit (cu răgăciunile sale) năvălirea cea neoprită a focului - Sfânta Muceniță prea-lăudata Agata, cea cu numele bunătății (Agata, provenit din Agathos, însemnă "bun") - mântuind cetatea care cinstea cinstitele sale moaște (din acestea curgând râurile tămăduirilor, întru Duhul Dumnezeiesc). Chinuindu-se în această cetate, a smerit (a rușinat, înfrânt) pe vrăjmașul și a luat cununa biruinței.

Astăzi, 5 februarie, o cinstim pe Sfânta Mucenița Agata, la adormirea căreia s-a făcut minune străină precum la Moise (acesta, puind - ca tipăritor (puitor) - legi poporului, a primit în munte cele scrise pe lespezile de piatră - scripturi însemnate de Dumnezeu), căci aici, venind îngerul, a adus din cer, la mormântul ei, lespede scrisă cu cuvintele:
   "Cuget cuvios, de sine'și volnic la alegere (eliberat de sine), cinste de la Dumnezeu și mântuire patriei".
Astăzi, 5 februarie, Biserica cinstește fară întrerupere Întâmpinarea Domnului, pentru că, acum, s-a sfințit Sfânta Sfintelor [acea parte a Sanctuarului Templului din Ierusalim în care intra numai arhiereul și doar o dată pe an, la ziua înnoirii sau a Ispăşirii (dincolo de tindă și de „Sfânta” - unde intrau doar preoţii). În „Sfânta Sfintelor” a văzut și Zaharia îngerul, când a intrat să tămâieze] - căci, Preacurata (ca o raclă prea-luminata a lui Dumnezeu) aduce astăzi "expiațiunea" (ispășirea, răscumpărarea prin suferință, jertfă), ducându-L pe Hristos în biserică și punându-L în brațele lui Simeon cel cugetător de Dumnezeu... Pentru aceasta, cu toții îl fericim pe Simeon, cu bună-credință, și cu laude îl cinstim - căci s-a prea-mărit, primind cu cuviință dumnezeiască pe Hristos ("ca un cărbune aprins") și, curățindu-și buzele, L-a îmbrățișat, bucurându-se cu mulțumire și cerând slobozire. 
   Te lăudăm, Născătoare de Dumnezeu, cu cântări dumnezeiești, pe tine, "sânțită (sfințită) Maică, cea mai înaltă decât sântele (sfintele)"! - dănțuind înaintea feței tale, căci tu, Curată Fecioară, astăzi duci la biserică pe Împăratul și Domnul, pe Care L-ai avut în tine (trecând prin ușa închisă, precum s-a scris de demult), arătând lumii pe Făcătorul de lume și dătătorul legii. 

Astăzi, 5 februarie, Biserica cinstește fară întrerupere Întâmpinarea Domnului, căci ceata îngerească se spăimântează de minune, iar noi strigăm cu cântări, văzând pogorârea lui Dumnezeu - Cuvântul Cel născut din Maică pe pământ, Care Se aduce la biserică, Cel necuprins, pe Care Îl primește bătrânul bucurându-se și zicând:
   "Acum, slobozește-mă după cuvântul Tău, pe mine (cel pe care l-ai păzit)! - Cel ce ai binevoit, ca un Dumnezeu, să mântuiești neamul omenesc.
Astăzi, 5 februarie 2018, o cinstim pe Sfânta Muceniță Agata, care "poftind-o pe cea dintâi pricină a bunătăților" (pe Maica Domnului), s-a învrednicit a purta numele bunătății (=Agata), pronia cea negrăită (Dumnezeirea însăși, prin purtarea Sa de grijă pentru toate nevoile oamenilor și în toate situațiile și împrejurările din viața lor) cunoscând mai înainte bunătatea obiceiurilor sale. S-a ridicat curată, către vietuirea prea-luminată, defăimând cugetarea trupului și uitându-se neîncetat către Mirele său Cel iubit. O cinstim pe Sfânta dumnezeiasca și prea-mărita Agata, care s-a împodobit cu frumusețile fecioriei și cu sângele cinstitei mucenicii dumnezeiești - ca o mireasă a lui Hristos - încununându-se, astfel, cu "îndoite cununi" (cele două cununi: a fecioriei și a muceniciei).
   Născătoare de Dumnezeu Fecioară, acum, ceata fecioarelor (cuvioase și sfinte) se bucură de tine, că te-ai făcut lăcaș cuviincios lui Dumnezeu, Preacurată, mai desfătat și mai curat decât cerurile!
   Sfântă Muceniță Agata, tămăduiește înrăutățirea sufletului meu și împodobește-l! - ceea ce ești floarea și lauda cea luminată și prea-veselitoare a mucenițelor dumnezeiești.

Astăzi, 5 februarie, o cinstim pe Sfânta Muceniță Agata, cea care s-a luminat pe sine cu bunătăți roditoare și s-a numit muceniță, nebăgând în seamă cele vremelnice și iubind Împărăția lui Dumnezeu. L-a ales pe Hristos, mai bun si mai presus de toate cele veselitoare, "biruindu-se cu dragostea dumnezeiască" și călcând, "cu bună- îndrăzneală" și cu bărbăție, îngrozirile tiranilor. Biserica o numește, astăzi, lauda credinței și a Ortodoxiei; lauda cuviinței și a fecioriei; cea împodobita cu osârdia muceniciei; gând cuvios eliberat de sine; cu adevărat "cinste către Dumnezeu" și "mântuire patriei" (după cum a scris îngerul pe lespedea de la mormântul acesteia).
   Născătoare de Dumnezeu, Mireasă a lui Dumnezeu Curată, Prea-fericită, roagă pe Dumnezeu - pe Care L-ai născut - să se mântuiască de supărări și de primejdii, de patimi și de nevoi, cei ce te laudă pe tine!
   Doamne, Iisuse Hristoase, întărește-ne pe noi, Cel Ce ai omorât păcatul, prin Lemnul Crucii, "și sădește frica Ta" (frica de Tine) în inimile noastre! - cei ce Te lăudăm pe Tine.
   Sfântă Muceniță Agata, roagă-te lui Hristos, ca o mireasă, să ne dăruiască nouă mare milă!

Astăzi, 5 februarie, Biserica continuă să se bucure de Întâmpinarea Domnului, când Hristos (întrupat din Fecioară) a fost primit de sfințitul Simeon, iar Proorocița prea-mărită Ana cea nevinovată I-a adus mulțumire și laudă. Hristos a rasărit pe pământ, din Fecioară (și a luminat pe toți), iar prin aceasta semeția (mândria) vicleanului balaur (șarpele cu mai multe capete - ale patimilor) s-a rușinat și s-a înfruntat, căci fecioarele îi calcă lui trufia...
   Mărire Ție, Celui Ce așa ai bine-voit, Doamne Iisuse Hristoase, dătătorule de viață! 

Astăzi, 5 februarie, o cinstim pe Sfânta Muceniță Agata, care (nevoindu-se, dupa lege, cu curăție nespurcată), bucurându-se, a biruit duhurile viclenirii, înarmându-se cu darul lui Hristos și luând pe umeri crucea Lui. Cu purtarea de grijă a lui Hristos, S-a înfrumusețat cu înfrumusețările bune ale trupului și sufletului (căci "ambele părți s-au adunat a face binele" în ea). Îndreptându-se cu poruncile dumnezeiești ale Stăpânului Hristos, s-a dezlegat de legăturile poftelor trupești , ca un maslin prea-roditor. Dorind doar dulceața lui Hristos, a defăimat dulcețile "cele ce se târăsc jos, pe pământ", vărsând - cu toată dragostea - fulgerele (strălucirile) prea-luminoase ale lui Hristos.
   Bucură-te, Curată! - ceea ce ai născut pe Hristos Ziditorul tuturor. Bucură-te, ceea ce ne-ai răsărit nouă lumina! Bucură-te, ceea ce ai încăput pe Dumnezeu Cel neîncăput! Bucură-te, muntele cel prea-gras (prea-roditor, prea-mărit) al lui Hristos Dumnezeu, întru Care bine a voit să locuiască pentru mântuirea noastră! Bucură-te, Mireasă dumnezeiască!
   Sfântă prea-înțeleaptă Agata - ceea ce porți numele bunătății - fii mie părtinitoare și scapă-mă de cele rele și de supărări, de vifor și de scârbe și de sila vrăjmașului! - pentru ca, mântuindu-mă, să te laud ca pe o apărătoare bună. Bucură-te, Agata prea-lăudată!

Este 5 februarie, deci să se împodobească Biserica, astăzi, cu porfiră mărită (vopsită din sângele curat al muceniței Agata) cinstind-o pe această Sfântă frumoasă fecioară, care (prin cugetul său cel întărit - revărsându-se darul în buzele sale și îmbogățindu-se de cuvântul învățat de Dumnezeu) l-a înfruntat pe tiranul cel cugetător "în deșert" (cugetător fără rușine, care cugetă deșertăciuni, zadarnic și care zădărnicește) ce nădăjduia să o amăgească, dar a fost rușinat... S-a arătat, pe ea însăși, piatră de mult-preț, prea-mărită, veselindu-se curată...
   "Văd astăzi, aici, serbare feciorească și cămară nestricăcioasă, și mulțime de fecioare strălucite! Nuntă cinstită, cămara întru cele de sus ca un cer s-a împodobit (și patul lor neîntinat), și vrând să scriu cu laude frumusețea, nu sunt îndestulat! Că sunt vierme și mă târăsc pe jos... Deci, cum voi ajunge la cele înalte și cine îmi va da aripi - ca de porumbel - pentru ca, zburând, să ajung a cuvânta și a striga: Bucură-te, Agata, lauda Cataniei!
   Dumnezeule, scoate-mă din stricăciune! - chem adâncul milostiviri Tale (cel neurmat), eu fiind înconjurat în adâncul greșelilor.

Astăzi, 5 februarie, o cinstim pe Sfânta Muceniță prea-frumoasă Agata, cea din cetatea Ostrovului Sicheliei (Panormu), înfrumusețată și strălucită cu frumusețea trupului și a fecioriei și cu podoaba sufletului ("plină fiind de avere și de bunătăți trupești). A fost dusă, pe vremea împăratului Decie, în fața ighemonului (guvernatorului) Chintian, și mai întâi dată unei necredinciose numită Afrodisia, ca să o întoarcă de la credința lui Hristos. Rămânând neclintită în credință, și alegănd mai bine să moară cu moarte mucenicească, decât să se lepede de Hristos, a fost chinuită rău (maltratată trupește, prin foc și ascuțiș, dar vindecată minunat - prin arătarea, în temniță, a Sfântului Apostol Petru). O cinstim pe cea căreia - dându-și sufletul său lui Dumnezeu, pe când se afla în temniță - piatra de la mormânt i-a fost adusă de un înger... La acea vreme, pomenirea i se facea, mai ales, în biserica sa mucenicească din Tricoiho. O cinstim pe cea care (cu cuvântul înțelepciunii și al darului) grăind foarte mult luminat, a înspăimântat pe tirani, iar cu răbdarea chinurilor - ca si când răbda fară durere jăratecul focului - striga: 
   Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat!
Astăzi, 5 februarie, o cinstim pe Sfânta Muceniță Agata, cea care - prin întinerirea sa și refacerea minunată a trupului său torturat cu tăiș - a făcut ca vrăjmașul să fie cuprins de nebunie - "care se mira tare", căci tu, bucurându-te, strigai: 
   Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat!
Astăzi, o cinstim pe Sfânta Muceniță Agata - cea la care - pe când se afla ea în închisoare - a sosit luminat Ucenicul lui Hristos (Sfântul Apostol Petru), vindecându-i acesteia rănile cele cumplite, pe care le răbdase ca o muceniță nebiruită și fecioară a Mântuitorului veselindu-se și strigând:
   Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat!
   Născătoare de Dumnezeu, Preacurată Fecioară, bine ești cuvântată, ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu trup! - îți strigăm ție, cu mulțumire, căci Adam s-a omorât călcând porunca Atotțiitorului, iar tu (născând viața Cea veșnică) pe el l-ai mântuit de moarte.
   Sfântă Agata, roagă-te să se lumineze, cu mărirea ta cea nespusă, și să se îndestuleze de viața cea nepieritoare, cei ce te cinstesc pe tine! - căci tu te-ai învrednicit a locui întru veselie și întru bucurie în veci, (dorind chipul Lui, cel mai presus de cuvânt) zburând către Hristos și strigând: 
        "Voi alerga după Tine și voi locuit cu Tine în veci!" 
Astăzi, 5 februarie, o cinstim pe Sfânta Muceniță Agata, care, a stătut (împodobită ca o fiică a împăratului) întru cinstea lui Hristos, strigând și prea-înălțându-L pe El întru toți vecii! Acum, Hristos, răsplătind bărbăția muceniței Sale, a sălășluit-o în corturile cele cerești, ca pe o mireasă a Lui, prea-nevinovată, învrednicind-o să se bucure împreună cu îngerii și cu mucenicii.
   Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, vas al mirului cel cu mii de mirezme! - ceea ce, născând pe Hristos, Cel ce S-a făcut mir pentru noi, ai umplut lumea de bună-mireazmă, cu mirezme insuflate de Dumnezeu.
   Toate lucrurile, lăudați pe Domnul și-L prea-înălțați întru toți vecii!
   Sfântă Agata, cugetătoare de Dumnezeu, roagă-te, acum, să se mântuiască patria ta de furtună (moșia si moștenitorii tăi)! - precum mai înainte ai oprit navălirea focului - ca toți sa te mărim pe tine, neîncetat, cu laude!
   Sfântă Agata, muceniță curată, prea-cinstită, dă-mi ca Hristos, Judecătorul tuturor, să-mi fie milostiv, cu rugăciunile tale, și nu înceta să rogi pururea pe Cel milostiv, să-mi curățească mulțimea greșelilor! - ceea ce ești podoaba mucenicilor.
   Te mărim pe Tine, Doamne, pe Dumnezeu Cuvântul Cel din Dumnezeu, Care cu negrăită înțelepciune ai venit să înnoiești pe Adam cel căzut rău prin mâncare întru stricăciune (din pomul stricăciunii)! Căci Tu Te-ai întrupat negrăit din Fecioară, pentru noi credinciosii, care "cu un gând întru laude te mărim"!
   Sfântă Agata, Fecioară înfrumusețată, muceniță împodobită și frumusețe de comoară dumnezeiască, "fă pomenire pentru cei ce te cinstesc cu credință și savârșesc cu bucurie pomenirea ta sfântă! - că tu ești Agata cea cu nume mare, mireasă nestricată a lui Hristos.

Astăzi, 5 februarie, continuă cu bucurie cinstirea Întâmpinării Domnului, căci Domnul S-a adus la biserică de Maica Sa cea neispitită de bărbat - ca să plinească rânduiala cea nespusă. Pe Acesta, bătrânul Simeon, vazându-L și ținându-L cu frică și bucurie, a strigat cerând slobozire din viață și lăudând pe Maica lui Dumnezeu: 
   "Acum slobozește pe robul Tău Stăpâne, că ai venit Mântuitor lumii, lumina Tatălui Hristosul meu! Acum slobozește-mă, către viața cea adevărată! - că Te-am văzut pe Tine, Mântuitorul meu, Stăpâne, Cel Ce ești lumina lumii.
Astăzi, 5 februarie, continuă cu bucurie cinstirea Întâmpinării Domnului, căci și Ana cea prea-înțeleaptă și Cuvioasă "face acum mulțumire", ca o proorociță, Celui Ce S-a născut din Fecioară spre mântuirea oamenilor. Acestuia, slujitorii cei de sus se roagă cu cutremur, iar jos, acum, Simeon, luându-L în brațe trupește, a predicat - "cum că Dumnezeul Cel ceresc S-a unit cu oamenii" - și văzându-L om, pe Dumnezeul Cel ceresc (osebindu-Se de cele de pe pământ), cu bucurie a strigat: 
   Doamne, mărire Ție! - Celui Ce ai descoperit, celor din întuneric, lumina cea neînserată!
Slavă milostivirii Tale celei multe și pogorârii Tale, Doamne, iubitorule de oameni!
Slavă smereniei Tale negrăite, Stăpâne!
(o alcătuire după cronici străvechi: Lăcașuri Ortodoxe® ianuarie 2018 - www.lacasuriortodoxe.ro )

Comentarii

Comentarii

Mai multe formate de scriere poți găsi dând click aici.
Cum trebuie să scrii: ca să vezi:
(text încadrat între steluțe) *italic înclinat* italic înclinat
(text precedat și urmat de câte 2 underline) __bold îngroșat__ bold îngroșat
(text între paranteze drepte, urmat imediat de adresa link, între paranteze rotunde) [TEXT](http://www...) (dacă dai click pe "TEXT", ești condus către adresa link) TEXT
(semnul exclamării, urmat imediat de descrierea imaginii între paranteze drepte, urmată imediat de adresa imaginii, între paranteze rotunde) ![DESCRIERE](http://www...) (imagine inclusa în text - vezi imaginea recomandată, scoasă de la adresa indicată)
(o steluță și un spațiu înaintea rândului) * element listă 1
* element listă 2
* element listă 3
  • element listă 1
  • element listă 2
  • element listă 3
(text precedat și urmat de câte 2 ~) ~~text tăiat~~ text tăiat
(text precedat de 2 #) ## subtitlu

subtitlu

Detalii despre site-ul: LONews
Favorit pentru
< 100
utilizatori rețea
Online
82
pe acest site
Marchează între favoritele tale siteul LONews
Creează-ți propria pagină de informare în acest domeniu, aici! Participă cu informația ta, care poate fi utilă celorlalți!
Creează și Promovează
Trimite
Powered by InterChat

π 0.145 sec - PID: 18841