98
Astăzi, 3 februarie 2018, credincioșii ortodocși îi cinstesc, în mod deosebit, pe Sfântul și Dreptul Simeon, primitorul de Dumnezeu, și pe Sfânta Ana profetița (proorocița).

Astăzi, 3 februarie 2018, este cinstit Sfântul și Dreptul Simeon cel bătrân, care luându-L cu bucurie pe Mântuitorul nostru (Cel Ce S-a născut mai înainte de toți vecii) adus la biserică de Maica Sa Fecioară, a zis:
"Marginile lumii au văzut lumina măririi Tale! Acum slobozește pe robul Tău din cele de aici, bunule, cu pace, precum bine ai voit și ai zis ca un Dumnezeu, că Te-am văzut!"
Îl cinstim pe cel drept, desăvârșit și mărit, insuflat de Dumnezeu, care L-a primit pe mâinile sale pe Dumnezeu întrupat - Unul desăvârșit și venit să îndrepteze lumea.

Astăzi, 3 februarie, îl cinstim pe Sfântul și Dreptul Simeon - cel care fiind tânăr cu duhul, și bătrân cu trupul, a primit făgăduința de a nu cunoaște moartea, până când nu-L va vedea prunc întrupat pe Făcătorul și Dumnezeul tuturor (Cel Ce este mai înainte de veci). Îl cinstim pe Dreptul Simeon, cel mutat la lăcașurile dumnezeiești, cerând cu bucurie slobozire din trup, odată cu bucuria împlinirii făgăduinței către el.

Astăzi, 3 februarie, serbăm cu bucurie, după datorie, pomenirea Sfintei Ana, cea insuflată de Dumnezeu, care a strălucit cu profeția, și pomenirea Sfântului fericit Simeon, căruia Fecioara Precurată i-a zis, acum:
"Primește, Simeoane, în brațe, ca pe un prunc, pe Domnul măririi și Mântuitorul lumii!". Iar Simeon, văzându-L pe Dumnezeu arătat prunc pentru noi, S-a închinat Lui, primindu-L pe mâinile sale bătrânești...
   Mărim pe Iisus, iubitorul de oameni! - Care, făcându-Se prunc cu trupul, S-a adus în biserică de Maica Fecioară, plinind făgăduința legii Sale (El, dătătorul de lege). Mărire milostivirii Tale, Mântuitorule! Mărire împărăției Tale! Mărire rânduielii Tale! - unule iubitorule de oameni și Vistier al vecilor; Viața tuturor, Care (făcându-Te pentru mine sub lege) Te-ai adus la biserică; Cel Ce oarecând ai scris legea pe lespezi, în Sinai, ca să-i mântuiești pe toți, din robia cea de demult a legii...
   Doamne, Cel Ce ești tuturor înfricoșat și ții toată zidirea, Unule îndurate, descoperă-ne tuturor lumina Ta! - Cel ce bine ai voit a Te ține trupește în brațele lui Simeon.
   Sfinte Drepte Simeon, roagă-L pe Domnul Cel drept, să îi îndrepteze pe cei ce săvârșesc pomenirea ta! - preasfințite, cel ce te sălășluiești acum, cu bucurie, în lăcașurile drepților.

Astăzi, 3 februarie, îl cinstim pe Sfântul și Dreptul Simeon, cel "învechit în bătrânețe, dar înnoit cu credința"; pe preafericitul primitor de Dumnezeu, care L-a văzut ținut, de mâinile Fecioarei, pe Cel Ce ține marginile lumii cu Mâinile Sale și Care a înnoit lumea cea învechită ("de asuprirea luptătorului cel vechi") și "S-a îmbrăcat în trup, ca să facă fericiti pe cei ce erau ticăloși (neputincioși, sărmani, nenorociți sau nevrednici) mai înainte": Acum, Cel deplin S-a micșorat! Cel mai înainte de veci S-a început! Cuvântul S-a întărit, Ziditorul S-a zidit! Cel neîncăput, S-a întrupat în pântecele Născătoarei de Dumnezeu! Luându-l, pe Acesta, în cinstitele sale brațe, Sfântul Simeon se arată, acum, mai cinstit decât Moise...

Astăzi, 3 februarie, îl lăudăm pe Sfântul și Dreptul Simeon, grăitorul de Dumnezeu, care strigă acum lui Dumnezeu, să fie slobozit la viața cea nestricăcioasă. Îl cinstim pe cel înălțat cu fapte sfințite și arătat ca stâlp luminos prea-înalt al Sfântului Duh, sfințit prin purtarea pe brațe a Celui Ce a zidit cu mâinile Sale pe om.
   Strigăm și noi, minunatului nostru Dumnezeu - Cel Căruia Sfânta profetiță și mărita Ana îi aduce, acum, mărturisire și laudă: Sfânt ești, Doamne! Mărire Ție, Celui Ce bine ai voit așa!
   Născătoare de Dumnezeu, pe tine te lăudăm și, cu bună-credința, te fericim! - cea mai presus decât heruvimii și serafimii, care L-ai ținut în mâini pe Cel Ce le poartă pe toate în mâna Sa.

Astăzi, 3 februarie, îl cinstim pe Sfântul și Dreptul Simeon, cel ce s-a făcut pe sine biserică prea-sfântă a lui Dumnezeu (prin fapte dumnezeiești), cu curăția minții sale slujind ca un înger Atotțiitorului Dumnezeu și curățind de demult (cu jertfele legii) poporul lui Israel, arătând prea-luminat, de mai înainte, Sângele mântuirii. Iar acum, împlinindu-se făgăduința care i se făcuse, a cerut slobozire de la Dumnezeu, ca să vestească tuturor celor din iad, întruparea dumnezeiască. Cei din iad, văzându-l (plin de apele izvoarelor dumnezeiești) cum se ridică și se îndreaptă către ei - ei zăcând în întuneric - s-au umplut de răcorire dumnezeiască.

Astăzi, 3 februarie, toți lăudăm, dănțuind (duhovnicește), pe Simeon - primitorul de Dumnezeu - și pe Ana cea înțeleaptă, ca pe profeți ai lui Dumnezeu, care L-au văzut pe Dânsul făcut prunc pentru noi. Simeon a primit (adaos) zile mai multe pe care să le trăiască în viață, pentru că i se vestise (de la Duhul Sfânt) să nu vadă cumva moarte, până când nu-L va vedea și nu-L va lua pe Hristos în brațele sale. Adeverindu-se ceea ce Duhul Sfânt îi vestise, "după menirea lui, a luat sfârșitul vieții sale"... Iar Ana profetița (proorociță), fată a lui Fanuil, din neamul lui Asir, (după ce mai întâi locuise cu bărbatul ei 7 ani și murise acela) s-a aflat în biserică toată viața ei și, ținând cele plăcute lui Dumnezeu - zăbovind și cu rugăciunea și cu postul - s-a învrednicit a-L vedea pe Domnul, adus în biserică la vârsta de 40 de zile (după trup!), de către Preasfânta Lui Maică. Și, mulțumind ea lui Dumnezeu, a profețit despre Dânsul, zicând tuturor celor ce se aflau în biserică:
   "Acest prunc este Domnul, Cel Ce a întărit cerul și pământul! Acesta este Cel despre Care au profețit toți profeții!
Astăzi, îi cinstim pe aceștia doi - pe Dreptul Simeon și pe Proorocița Ana -  "însemnând și predicând înfricoșata și nepovestita pogorâre (aducere, coborâre, venire, provenire, poposire, descindere, dar și micire, "înjosire", umilire) și iubirea de oameni, pe care Dumnezeu le-a făcut cu noi"!  
   Născătoare de Dumnezeu, Stăpână, scoate-mă din cursele celui cu totul viclean - care caută întotdeauna să mă vâneze - și păzește-mă, întreg, sub acoperământul dumnezeiesc al aripilor tale!
   Iisuse, Împărate al puterilor, mântuiește-mă din stricăciune!
   Domnul părinților și Dumnezeule, bine ești cuvântat!

Acum, Bucuria celor necăjiți a venit, iar mântuirea lui Israel S-a arătat în Biserica Sa, ca un prunc! - Sfânta Fecioară aducându-L în biserică, preotului, pe Cel sfințit.

Astăzi, 3 februarie, îl cinstim (săvârșind cu bucurie sufletească a sa "cu totul serbată pomenire") pe Sfântul Simeon (preasfințitul tăinuitor de sfințenie) - cel care a dus jertfele legii, vestind de departe sângele Mielului Cel de mântuire, ce s-a vărsat pentru milostiovirea cea negrăită. Îl cinstim pe cel ce avea să fie auzit strigând (când și-a întins mâinile, primindu-L cu bucurie pe Hristos):
"Slobozește-mă Mântuitorule, Că Te-am văzut pe pământ purtând trup! - pe mine, robul Tău cel trudit cu Scriptura legii și gârbovit de bătrânețe, pentru milostivirea îndurărilor Tale!"
Astăzi, racla sa izvorâște tămâduiri credincioșilor, iar pomenirea lui este fericită, strălucind mai mult decât soarele și luminând sufletele tuturor, aducându-ne la lumina cunoștinței de Dumnezeu.
   Toate lucrurile, lăudati-L și-L preaînălțați pe Domnul întru toți vecii!
   Te lăudăm, după vrednicie, Sfinte Simeon, primitorule de Dumnezeu, că mâinile tale sunt cinstite cu adevărat, atingându-se de mâinile dumnezeiești ale Celui Ce Se atinge de munți și fumegă (după cântarea lui David)! Fericit ești tu, cu adevărat!

Astăzi, 3 februarie, o cinstim pe Ana cea prea-lăudată, care, strălucind cu darul profeției, văduvă fiind, L-a prea-mărit pe Dumnezeu Cel prea-înalt - Care a venit să împodobească lumea cea văduvită de dumnezeiasca mărire, ca pe o mireasă - și a arătat, tuturor celor ce erau de față, mântuirea dumnezeiască. O cinstim pe cea care acum luminează cu strălucire înțelegătoare (precum luminează soarele și luna partea de sub soare), pe înțeleapta Ana profetița, care stă alături de prea-măritul Simeon.
   Doamne, iubitorule de oameni - pentru rugăciunile prea-măritului Simeon și ale înțeleptei proorocițe Ana, mântuiește-ne de întunericul păcatelor!   
   Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, toți te mărim! - căci - aducând Eva înăuntru, prin boala neascultării, blestem - tu, prin odrasla purtării în pântece ai înflorit binecuvântare lumii! Întru tine, Născătoare de Dumnezeu, Cuvântul S-a făcut prunc (fără schimbare după Ipostas, împreunat cu trupul fără sămânță), acum aducându-L purtat în brațe, ca și stând pe un scaun de heruvimi (Maica Sfântă), lui Dumnezeu, iar Simeon, bucurându-se, la primit pe El.
   Mântuiește, Dumnezeule, sufletele noastre, căci astăzi ne adunăm cu toții, să Te lăudăm pe Tine, Făcătorul legii și Dumnezeu - de Care se cutremură mulțimea îngerilor - unul Făcătorul de bine și dătătorul de lege!

Slavă milostivirii Tale celei multe și pogorârii Tale, Doamne, iubitorule de oameni!
Slavă smereniei Tale negrăite, Stăpâne!
(o alcătuire după cronici străvechi: Lăcașuri Ortodoxe® ianuarie 2018 - www.lacasuriortodoxe.ro )

Comentarii

Comentarii

Mai multe formate de scriere poți găsi dând click aici.
Cum trebuie să scrii: ca să vezi:
(text încadrat între steluțe) *italic înclinat* italic înclinat
(text precedat și urmat de câte 2 underline) __bold îngroșat__ bold îngroșat
(text între paranteze drepte, urmat imediat de adresa link, între paranteze rotunde) [TEXT](http://www...) (dacă dai click pe "TEXT", ești condus către adresa link) TEXT
(semnul exclamării, urmat imediat de descrierea imaginii între paranteze drepte, urmată imediat de adresa imaginii, între paranteze rotunde) ![DESCRIERE](http://www...) (imagine inclusa în text - vezi imaginea recomandată, scoasă de la adresa indicată)
(o steluță și un spațiu înaintea rândului) * element listă 1
* element listă 2
* element listă 3
  • element listă 1
  • element listă 2
  • element listă 3
(text precedat și urmat de câte 2 ~) ~~text tăiat~~ text tăiat
(text precedat de 2 #) ## subtitlu

subtitlu

Detalii despre site-ul: LONews
Favorit pentru
< 100
utilizatori rețea
Online
152
pe acest site
Marchează între favoritele tale siteul LONews
Creează-ți propria pagină de informare în acest domeniu, aici! Participă cu informația ta, care poate fi utilă celorlalți!
Creează și Promovează
Trimite
Powered by InterChat

π 0.12485 sec - PID: 18147