118
După Legea lui Moise (Levitic 12, 2-8), femeia care năștea un prunc de parte bărbătească nu avea voie să intre în Templul Domnului timp de patruzeci de zile. La împlinirea acestora, mama venea cu fiul la Templu și aducea jertfă Domnului (un miel sau doi porumbei) pentru sacrificiul purificării. Preasfânta Fecioară, Maica Domnului, nu avea nevoie de purificare, deoarece a născut fără stricăciune pe Izvorul Curăției și Sfințeniei. Cu toate acestea, s-a supus Legii timpului, cu smerenie...

Astăzi, 2 februarie 2018, credincioșii ortodocși prăznuiesc Întâmpinarea Domnului nostru Iisus Hristos, când Simeon L-a luat în brațele sale pe Cuvântul - Cel nedescris și mai presus înființat - pe Cel purtat cu mărire pe scaunele cerești, strigând: "Acum, mă slobozește, după cuvântul Tău, Mântuitorule! - Cel Ce ești mântuirea și mângâierea credincioșilor. 

Astăzi, 2 februarie 2018, prăznuim Întâmpinarea Domnului nostru Iisus Hristos - când Simeon, văzându-L prunc pe Hristos - Cuvântul Cel mai înainte de veci, născut din Tatăl - a strigat: 
   "Stăpâne, mă înfricoșez și mă tem să Te iau cu mâinile mele în brațe! Acum, slobozește-mă cu pace, ca un mlilostiv! - Cel Ce m-ai căutat pe mine, robul Tău."
Astăzi, 2 februarie, ușa cerească se deschide, pentru că Dumnezeu Cuvântul - Cel Ce S-a născut din Tatăl fără de ani - S-a născut din Fecioară, ca un bun, luând de bună voie trup omenesc, ca să înnoiască firea omenească și să o așeze de-a dreapta Părintelui (Tatălui). Acum, Sfânta Maică (mai înaltă decât biserica) vine înăuntrul bisericii, arătând lumii pe Făcătorul lumii (și dătătorul de lege) ca prunc. Bătrânul Simeon Îl ia în brațele sale cele bătrâne, strigând cu bucurie, lăudând pe Maica lui Dumnezeu și cerând slobozire din viață: 
   "Acum, slobozește pe robul Tău, că Te-am văzut pe Tine, Mântuitorul sufletelor noastre!"
Astăzi, 2 februarie, Maica Domnului nostru, Preacurată, strigă către Simeon: "Primește Simeoane în brațe, ca pe un prunc, pe Domnul măririi și Mântuitorul lumii!". Biserica o laudă în cântări, zicând Născatoarei de Dumnezeu și Sfântului Simeon:
   Bucură-te, ceea ce ești cu dar dăruită, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din tine a răsărit soarele dreptății, Hristos Dumnezeul nostru, luminând pe cei din întuneric! 
   Veselește-te și tu, bătrânule drepte Simeon, cel ce ai primit în brațe pe Mântuitorul sufletelor noastre, Care ne-a dăruit nouă și înviere! Acesta este Cel Ce S-a născut din Fecioară! Acesta este Dumnezeu Cuvântul Cel din Dumnezeu! Acestuia să ne închinăm!

Astăzi, 2 februarie, bătrânul Simeon Îl primește pe Cel pe Care Moise L-a văzut mai înainte în nor, "puind (tipărind) Legea, în Sinai". Îl primește pe Cel Care S-a făcut prunc și S-a supus legii. Acesta este Cel Care S-a întrupat pentru noi și a mântuit pe om.
   Acestuia să ne închinăm!

Astăzi, 2 februarie 2018, veniți să întâmpinăm cu cântări dumnezeiești pe Hristos, și să-L Primim pe Dânsul! - pe Cel a cărui mântuire a vazut-o Simeon. Acesta este Cel pe Care David L-a vestit. Acesta este Cel Care a grăit prin profeți.
   Acestuia să ne închinăm!

Astăzi, 2 februarie, ușa cereasca se deschide, pentru că Hristos Se aduce, ca un prunc de 40 de zile, de bună voie, de către Fecioara Maică, în Biserica legii. El este Cuvântul Tatălui Cel fără de început - luând, însă, pentru noi, început sub ani, dar nedespărțindu-Se de Dumnezeirea Sa! Acesta este Cel pe Care, astăzi, bătrânul Simeon Îl primește în brațe, strigând: 
   "Ochii mei au văzut taina cea ascunsă din veac, Care S-a arătat lumină, în zilele acestea de apoi, risipind întunericul neamurilor necredincioase și dând mărire poporului ales al lui Israel! Slobozește pe robul Tău, Stăpâne, din legăturile acestui trup, la viața cea neîmbătrânitoare, minunată și fără de sfârșit! Că ochii mei au văzut mântuirea! Mărire Ție, Doamne! - Cel Ce ai venit în lume să mântuiești neamul omenesc și dai mare milă lumii."
Astăzi, 2 februarie, Dumnezeu Cel curat - Căruia slujitorii cei de sus I se roagă cu cutremur - Se aduce ca un prunc sfănt, "Lui'și Însuși" ca Dumnezeu, slobozindu-ne de blestemul legii și luminând sufletele noastre. Acum, nu în cer, ci jos, Simeon Îl ia în brațe trupește pe Hristos și predică, văzându-L om pe Dumnezeul Cel ceresc:    
   "Dumnezeirea S-a unit cu oamenii! Doamne, mărire Ție! - Cel Care ai milă bogată; Cel Ce le-ai descoperit, celor din întuneric, lumina cea adevărată."
   "Acum, m-am eliberat (liniștit), că L-am văzut pe Mântuitorul meu! Acum, slobozește pe robul Tău, Stăpâne, după Cuvântul Tău, în pace, Doamne!"
Astăzi, 2 februarie, bătrânul Simeon intră cu bucurie în biserică (bucurându-se cu duhul) să-L ia în brațe și să-L poarte întrupat, pe Cel Care este Cuvântul Cel mai înainte de veci al Tatălui - de a Cărui vedere s-a învrednicit (cu fața acoperită) Moise. Acum, Simeon descoperă lumina neamurilor: Crucea și Învierea; iar "Profetița Ana" (proorocița) Îl predica pe Mântuitorul și izbăvitorul lui Israel.
   Pentru Născătoarea de Dumnezeu, Hristoase Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi!

Astăzi, 2 februarie, să cercetăm cu toții Scripturile! (după cum a zis chiar Dumnezeul nostru în Evanghelii). Că, în ele Îl vom afla pe Dânsul: născut și înfășat, pus în iesle, hrănit cu lapte, primit cu tăiere-împrejur, purtat de Simeon (nu prin părere - iluzie sau închipuire - ori nălucire, ci în adevăr - real) - și arătându-Se lumii!. Să strigâm toți către Acesta:
   Mărire Ție, Dumnezeule, Cel Ce ești mai înainte de veci!

Astăzi, 2 februarie, Sionul își împodobește cămara sa, și-L primește pe Împăratul Hristos, iar noi îi strigăm cu toții:
   Închină-te Mariei, Sioane, că este ușa cea cerească, scaun de heruvimi! Fecioara este nor al luminii, purtând pe Împăratul Măririi (Cel ce a strâlucit mai înainte de veci din Tatăl, iar mai pe urmă din pântece fecioresc)! Ea poartă, acum, în mâini, pe Fiul Cel mai înainte de luceafăr (pe Cel ce este purtat în car de Heruvimi, lăudat cu cântări de Serafimi) - pe Care Simeon (Arhiereul cel bătrân și drept, căruia i se vestise că va vedea pe Hristos Domnul), luându-L în brațe, L-a predicat popoarelor ca pe Stâpânul vieții și al morții și Mântuitorul lumii, strigând cu bucurie:
"Acesta este Dumnezeu, cu Tatăl veșnic împreună, și Mântuitorul sufletelor noastre!". 
Astăzi, 2 februarie, bătrânul preot Simeon, purtând Viața (Hristos) pe brațele sale, cere dezlegare de viață, zicând: 
   "Stăpâne, acum mă slobozește, să vestesc lui Adam: L-am văzut prunc, pe Dumnezeul Cel neschimbat și mai înainte de veci, și Mântuitorul lumii!". 
Dreptul preot primește azi, de la Iosif, daruri cuvioase lui Dumnezeu: o pereche de turturele (adică: cinstita Biserică și poporul cel nou ales din păgâni) și doi pui de porumbel (Începătorul Legii Vechi și al Noii Legi). Și - acum luând sfârșit făgăduința către el - a binecuvântat pe Fecioara Maria Născatoarea (mai'nainte spunând semnele Pătimirii Celui născut dintr'ânsa) și a cerut slobozire de la El, strigând: 
   "Acum, mă slobozește Stăpâne, precum mai înainte Te-ai făgăduit mie; că Te-am văzut pe Tine, lumina Cea mai înainte de veci și Domnul Mântuitorul poporului cel numit cu numele Tău!". 
Astăzi, să cântăm Domnului, căci S-a prea-mărit cu mărire! Ceata îngerească la vederea minunii, iar noi, oamenii, strigâm în cântări, văzând pogorârea negrăită a lui Dumnezeu, Cel de Care se cutremură pământul, și pe Care, acum, Îl cuprind mâinile bătrânului care strigă: 
   "Acum slobozește Îndurate, veselind pe robul tău! Slobozește-mă, că Te-am văzut pe Tine, viața tuturor!"
Astăzi, 2 februarie... la Întâmpinarea Domnului, norii să picure apă! Ceruri, cele ce sunteți întinse cu înțelepciune, veseliți-vă! Bucură-te, pământule! - că Soarele (Hristos, ca un prunc), fiind purtat ușor pe nor (-ul luminii - Maica Fecioară), a venit în biserică, pe mâinile cele prea-curate. Acum, brațele cele slăbite de bătrânețe, ale lui Simeon, se "împuternicesc" - căpătând întărire - iar picioarele lui trudite se mișcă drept spre întâmpinarea lui Hristos, dănțuind împreună cu (îngerii) cei fără de trupuri:
   Să cântăm Domnului, căci cu mărire S-a prea-mărit! Doamne, întărește Biserica Ta, pe care ai câștigat-o cu sângele Tău scump! - căci Tu ești Întărirea celor ce cred în Tine.

Astăzi, 2 februarie, la Întâmpinarea Domnului, Se arată Cel unul-născut din Tatăl mai înainte de veci - născut prunc din Fecioară Preacurată - întinzând mâna, lui Adam, căci Dumnezeu Cuvântul făcându-se prunc, îl îndreaptă iar pe cel întâi-zidit [cel ce și-a făcut minte copilărească - naiv, nechibzuit, credul - căzând prin amăgire (a șarpelui)]. Ziditorul - făcându-Se ca un prunc, fără schimbare - a arătat "firea cea făcută din pământ, care iarăși s-a întors într'ânsul".

Astăzi, Biserica s-a umplut toată, ca să laude pe Hristos: Care acum Se arată ca un prunc purtat pe brațe - bunătatea Sa acoperind cerurile, căci, ieșind din Chivotul sfințirii Sale (din Preacurata Maică), se arată intrând în Biserica măririi Sale...

Astăzi, 2 februarie, la Întâmpinarea Domnului, Născătoarea de Dumnezeu strigă către Simeon (tăinuitorul celor negrăite), bucurându-l: 
   "Primește-L în brațe pe Hristos Cuvântul - Cel Ce S-a făcut prunc, Care S-a vestit ție de demult de la Duhul Sfânt - și strigă-I Lui: Doamne, toate s-au umplut de lauda Ta!"
   "Primește-L, bucurându-te, pe Hristos, mângâierea Israelului dumnezeiesc; pe Făcătorul legii și Stăpânul, Care a plinit rânduiala legii (astăzi fiind întâmpinat la Templu), strigându-I Lui: Doamne, toate s-au umplut de lauda Ta!".
Astăzi, 2 februarie, la Întâmpinarea Domnului, văzând pe Cuvântul ținut pe mâinile Maicii Sale, bătrânul Simeon îi strigă Fecioarei Maria (plecându-se și atingându-se dumnezeiește de tălpile celei ce n-a știut de nuntă): 
   "O! Bucură-te, Curată! Că ții, ca un scaun (tron), pe Dumnezeu, lumina cea neînserată, Care și pacea o stăpânește! - cunoscând "mărirea cea mai înainte arătată profetului Isaia, care striga: "Am văzut pe Dumnezeu întrupat, pe Cel Ce stăpânește pacea, și lumina cea neînserată!".
   "Curată, porți Foc și mă înfricoșez a lua în brațe pe Dumnezeu - lumina Cea neînserată, Care și pacea o stăpânește! Isaia s-a curățit, luând cărbunele de la Serafim, iar Maică, tu, ca un clește, mă luminezi cu mâinile, dându-mi pe Acela pe Care Îl porți Lumina cea neînserată, Care și pacea o stăpânește!.
Astăzi, 2 februarie, la Întâmpinarea Domnului, bătrânul Simeon strigă către Fiul lui Dumnezeu, văzând cu ochii săi mântuirea Care a venit popoarelor, de la Dumnezeu: 
   "Hristoase, Tu ești Domnul meu!" 
   "În Sion, Tu Te-ai pus piatră de împiedicare și de sminteală celor care nu se plecau, iar credincioșilor ai fost mângâiere neclintită! Acum, pentru milostivire, Tu Te-ai îmbrăcat cu neputința omenească, Cel Ce după adevăr ai purtat chipul Celui Ce Te-a născut mai înainte de veci! Acum, slobozește-l, cu pace, pe cel care se închină Ție, Fiului Cel de sus, Fiului Fecioarei lui Dumnezeu, Celui Ce S-a făcut prunc!"
Acum, strigăm și noi: 
   Hristoase, Dumnezeule, împacă lumea în războaie și întărește poporul Tău! - unule iubitorule de oameni, Cel Ce ai sfințit pântecele Fecioarei (cu nașterea Ta) și, precum se cădea, ai binecuvântat mâinile lui Simeon.

Astăzi, 2 februarie, să alergăm către Născătoarea de Dumnezeu, toți cei care vrem să-L vedem pe Fiul ei, Cel Ce S-a adus lui Simeon! Pe Acesta, văzându-L cei fără de trupuri, din ceruri, s-au înspăimântat, zicând: 
   "Ceea ce vedem acum este minunat și prea-mărit, necuprins și negrăit! Căci, Cel Ce a zidit pe Adam, Se aduce purtat ca un prunc. Cel neîncăput încape în brațele bătrânului! Cel Ce este în sânurile cele necuprinse ale Părintelui Său se cuprinde de bună voie cu trupul, nu cu dumnezeirea! - unul iubitorul de oameni.
Astăzi, 2 februarie, trecând 40 de zile de la Nașterea Domnului nostru (de la întruparea cea mântuitoare și fără împreunare bărbătească, din pururea Fecioara Maria) Acesta a fost adus în Biserică, de către Preasfânta lui Maică și de Dreptul Iosif, după obieciul Scripturii Legii Vechi. Tot azi, bătrânul Simeon, căruia îi era făgăduit de la Duhul Sfânt "să nu vadă moarte până ce nu va vedea pe Domnul Hristos", L-a luat în brațe și, mulțumind lui Dumnezeu, mărturisind, a strigat: "Acum, slobozește pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău!" - apoi, mutându-se, cu multă bucurie, de la cele pământești la cele cerești și nesfârșite. Iar prăznuirea aceasta se făcea, mai cu seamă, în cinstita Biserică a Preacuratei Stăpânei noastre Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioară Maria, care se află în Vlaherne...
   
Astăzi, 2 februarie, lăudăm cu toții pe Dumnezeu Cuvântul, cântând cu bună-credință:
   Bine este cuvântat, Dumnezeul părinților noștri! - căci Dumnezeu Cel Ce mântuiește neamul pământesc, vine până la iad, iar celor robiți le dă iertare. Orbilor le dă vedere, iar celor muți le dă strigare: Bine este cuvântat, Dumnezeul părinților noștri! Toate lucrurile Domnului, binecuvântați pe Domnul, și-L preaînălțați întru toți vecii! - căci, Acesta, viață fiind, va fi cădere pentru cei ce nu se pleacă (neplecați) și ridicare (înălțare) tuturor celor ce cântă astfel, cu credință. Îl mărim pe Cuvântul Cel mai înainte născut, pe Fiul Tatălui Cel fără de început, Cel întâi născut din Maică (fără ispită bărbătească)!
   Născătoare de Dumnezeu, acoperă, apără, păzește pe cei ce nădăjduiesc spre tine! - ceea ce ești nădejdea creștinilor. Fecioară bună, acoperă-ne și păzește-ne de toată nevoia și de scârbe! - ceea ce ești ajutătoarea lumii.

Astăzi, 2 februarie, în locul perechii de turturele și al celor doi pui de porumbel (ca jertfe pentru cei născuți de curănd), bătrânul dumnezeiesc Simeon și profetița (proorocița) Ana slujesc Celui născut din Fecioară, Fiului Cel născut din Tatăl, și Îl măresc... 

Astăzi, Sfântul și Dreptul Simeon Îi strigă Domnului: 
   "Acum, slobozește-mă de legătura trupului, în pace, precum ai zis! Că ochii mei văzură descoperirea neamurilor și mântuirea lui Israel!"
   "Acum, slobozește-mă la fericirea cea de acolo, că astăzi Te-am văzut pe Tine îmbrăcat cu trup muritor, Cel Ce domnești peste viață și stăpânești peste moarte!"
   "Slobozește-mă din stricăciune, că astăzi Te-am văzut! Mi-ai dat mie bucuria mântuirii Tale, Hristoase! Primește pe slujitorul Tău cel trudit în umbră, pe tăinuitorul de sfințenie: predicatorul darului Cel nou, care Te mărește cu laudă!"
Rugăciune către Domnul nostru Iisus Hristos: Hristoase, dăruiește-ne biruință asupra vrăjmașilor! - Împărate al tuturor credincioșilor Tăi robi și al împăraților. Hristoase, Împăratul tuturor, dă-mi lacrimi fierbinți, ca să plâng sufletul meu, pe care rău l-am pierdut!

   Lăudăm, cu bună-credință, Dumnezeirea Cea în trei Ipostasuri!
   Fecioară Marie, lumineză sufletul meu cel cumplit, întunecat de dulcețile vieții!

Astăzi, 2 februarie, profețind cu sfințită-cuviință, Sfânta Ana - cuvioasa și înțeleapta bătrână - L-a mărturisit pe Stăpânul, predicând-o și pe Născătoarea de Dumnezeu în biserică, tuturor celor care erau acolo de față, și mărind-o.
    Doamne Iisuse Hristoase, pe noi, cei ce Te lăudăm pe Tine și Te chemăm, mântuiește-ne de tirania patimilor și mântuiește sufletele noastre, ca un iubitor de oameni! - Cel ce bine ai voit, în ziua de astăzi, ca într-un car de Heruvimi, a Te așeza pe mâini bătrânești...

Slavă milostivirii Tale celei multe și pogorârii Tale, Doamne, iubitorule de oameni!
Slavă smereniei Tale negrăite, Stăpâne!
(o alcătuire după cronici străvechi: Lăcașuri Ortodoxe® ianuarie 2018 - www.lacasuriortodoxe.ro )

Comentarii

Comentarii

Mai multe formate de scriere poți găsi dând click aici.
Cum trebuie să scrii: ca să vezi:
(text încadrat între steluțe) *italic înclinat* italic înclinat
(text precedat și urmat de câte 2 underline) __bold îngroșat__ bold îngroșat
(text între paranteze drepte, urmat imediat de adresa link, între paranteze rotunde) [TEXT](http://www...) (dacă dai click pe "TEXT", ești condus către adresa link) TEXT
(semnul exclamării, urmat imediat de descrierea imaginii între paranteze drepte, urmată imediat de adresa imaginii, între paranteze rotunde) ![DESCRIERE](http://www...) (imagine inclusa în text - vezi imaginea recomandată, scoasă de la adresa indicată)
(o steluță și un spațiu înaintea rândului) * element listă 1
* element listă 2
* element listă 3
  • element listă 1
  • element listă 2
  • element listă 3
(text precedat și urmat de câte 2 ~) ~~text tăiat~~ text tăiat
(text precedat de 2 #) ## subtitlu

subtitlu

Detalii despre site-ul: LONews
Favorit pentru
< 100
utilizatori rețea
Online
142
pe acest site
Marchează între favoritele tale siteul LONews
Creează-ți propria pagină de informare în acest domeniu, aici! Participă cu informația ta, care poate fi utilă celorlalți!
Creează și Promovează
Trimite
Powered by InterChat

π 0.09814 sec - PID: 17971