54
După Legea lui Moise (Levitic 12, 2-8), femeia care năștea un prunc de parte bărbătească nu avea voie să intre în Templul Domnului timp de patruzeci de zile. La împlinirea acestora, mama venea cu fiul la Templu și aducea jertfă Domnului (un miel sau doi porumbei) pentru sacrificiul purificării. Preasfânta Fecioară, Maica Domnului, nu avea nevoie de purificare, deoarece a născut fără stricăciune pe Izvorul Curăției și Sfințeniei. Cu toate acestea, s-a supus Legii timpului, cu smerenie...

Astăzi, 1 februarie 2018, credincioșii ortodocși fac înainte-prăznuirea Întâmpinării Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, și îl cinstesc în mod deosebit pe Sfântul mucenic Trifon. Înainteprăznuirea este o perioadă de timp de dinaintea unei sărbători mari, Biserica anticipând sărbătoarea și reflectând-o deja în viața liturgică, în slujbele care se oficiază în perioada înainte-prăznuirii.

Astăzi, 1 februarie 2018, cinstita Biserică se gătește, să primească în ea pe Domnul - Cel Ce vine ca un prunc, având să lumineze duhovnicește, cu darurile, adunarea sa credincioasă și iubitoare de Dumnezeu, care Îi strigă:
   Cuvinte, Cel Ce Te-ai făcut prunc cu trupul, pentru mine, Tu ești mărirea și lauda și podoaba plinirii mele (desăvârșirii; împlinirii, prin planul de mântuire al lui Dumnezeu; întregirii și adeveririi)!
   Născătoare de Dumnezeu, neîncetat te mărim! - ceea ce ești cămara prea-luminoasă și cortul prea-cinstit; Biserica cea sfântă și desfătată, care a băgat pe Domnul înăuntrul cămărilor. El Se roagă pururea, să se mântuiească de stricăciune și de nevoi cei ce te măresc neîncetat pe tine...

Astăzi, 1 februarie 2018, (profetul) prea-sfințit Simeon se pregătește să fie chemat de credincioși, să intre în Biserică și să-L vadă pe Hristos - Domnul Măririi  - pe Care Moise L-a văzut, mai înainte, sub nor, când i-a dat Tablele Legii, în Sinai; Făcătorul Legii, Care a grăit prin profeți; pe Care David L-a vestit, mai înainte. Căci, Cel Ce cuprinde toate și zidește pruncii, acum, ca un prunc, este purtat în brațe! - Mare și înfricoșată și străină taină... Despre El, Simeon a profețit, zicând: Acesta spre cădere a zis (căderea necredincioșilor) și spre sculare este pus (scularea credincioșilor)!
   Presfințite Simeon! Intră în Biserică și-L primește în brațe pe Hristos și strigă: Acum, slobozește, Mântuitorule, de pe pământ, pe robul Tău! Preafințite Simeon, primește pe Domnul Măririi, precum ți s-a vestit ție de la Duhul Sfânt, că iată, a venit!
   Și mai cheamă, Preasfințite Simeon, și pe proorocița Ana (cea fără prihană si mărită), să preamărească împreună cu tine, cu frică, pe Făcătorul de bine, Cel Ce S-a născut prunc cu trupul! Că, iată, Fecioara cea fară de prihană întră în Biserică, purtând, Curata, în brațe, ca pe un pruc, pe Făcătorul și Stăpânul! 

Astăzi, 1 februarie 2018, în cinstim pe Sfântul prea-mărit mucenic Trifon, cel ce s-a făcut părtaș desfătării nepieritoare din ceruri, luptându-se vitejește și învingând luminat, făcându-se mărturisitor al adevărului. Luminându-se la chip (cu strălucirile luminii veșnice), a stricat (cu darul dumnezeiesc) înșelăciunea întunecoasă și i-a surpat (cu darul dumnezeiesc), pe stăpânitorii lumii întunericului. Lepădându-se de cele veselitoare ale vieții, întărindu-și sufletul (defăimând cele pământești, socotindu-le pe toate a fi nimic) și săvârșind vitejește martiriul, s-a învrednicit bucuriei și veseliei îngerești și a luat cununa biruinței.
   Sfinte mucenice Preafericite cinstite Trifon, roagă-te lui Hristos, să se dăruiască pace și mare milă sufletelor noastre! Roagă-te, acum, pentru sufletele noastre! Purtătorule de chinuri Trifon, nu înceta să-L rogi, pentru noi, pe Hristos Dumnezeul nostru, ca să se mântuiască sufletele noastre!

Astăzi, 1 februarie, ne pregătim să vedem cum Sfințita Fecioară Îl aduce preotului, în Biserică, pe Cel Sfințit, iar Simeon, întinzându-și mâinile, să Îl primească, bucurându-se, și să strige: 
   "Acum, slobozește pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, în pace Doamne!"

Astăzi, și ceata cerească a îngerilor se bucură și cântă, împreună cu noi, "cântare mai înainte de serbare" (de înainte-prăznuire), căci se pregătește și ea a privi spre pământ și a vedea, venind ca prunc, pe Cel mai întâi născut decât toată făptura, dus la Biserică, de Maica Sa - ceea ce nu știe de bărbat. Iar noi - alăturându-ne Preasfințitului Simeon (care Îl primește, strigând: Acum, slobozește pe robul Tău, Stăpâne!) și proorociței Ana (care Îi aduce mărturisire și cântare) - strigăm către dătătorul de viață, Domnul nostru:
   Mărire, Celui Ce așa bine ai voit! - Cel Ce Te-ai născut pe pământ; Cel Ce ești împreună cu Tatăl; Cel Ce Te-ai adus în Biserică fiind necuprins și Te-a luat pe mâini bătrânul Simeon bucurându-se, cerând dezlegare din viață și strigând: "Acum, mă dezleagă pe mine (cel cercetat de Tine), după Cuvântul Tău, Cel Ce bine ai voit a mântui, ca un Dumnezeu, neamul omenesc!".
   Cânt și eu, Ție, Doamne Dumnezeul meu, Cel Ce Te-ai făcut prunc cu trupul și Te-ai supus legii și ai mântuit pe om, pentru care Te-ai făcut Om! Cânt Ție, Domne Dumnezeul meu, că Te-ai născut din Maică Fecioara Curată și ai arătat-o pe aceasta nădejde sufletelor noastre!

Astăzi, 1 februarie 2018, îl cinstim pe Sfântul pururea-pomenitul mărit mucenic al lui Hristos, Trifon, care ascultând Cuvintele Cele dumnezeiești, le-a săvârșit în faptă, iubind sfințenia și îmbrățișând curăția. Îmbrăcat cu puterea Celui prea-înalt, a înfrânt puterea cea trufașă. Fiind îmbrăcat cu trup, a stins trufia vrăjmașului fără trup, predicând pe Dumnezeu Cuvântul întrupat.
   Sfinte mucenice Trifon, cu rugăciunile tale, mântuiește sufletul meu, de tulburarea patimilor! - căci, "numai cu arătarea ta fug duhurile cele viclene", fiind gonite de darul Sfântului Duh.
   Născătoare de Dumnezeu, Fecioară cu totul fără prihană, risipește-mi întunericul păcatului și luminează-mă cu lumina cea înțelegătoare! - ceea ce ai născut strălucirea măririi celei părintești.
 
Astăzi, 1 februarie 2018, toți credincioșii strigăm cu putere:
   Să se deschidă biserica, fiindcă vine acum Biserica lui Dumnezeu, să ne facă pe noi biserici Sfântului Duh! Primește, acum, Sfinte Simeon, pe Hristos - că a trecut, acum, umbra, iar în locol ei a venit adevărul, viind darul. Sfântă Ana, văduvă, cunoscută și înțeleaptă Cuvioasă, adu mărturisire acum lui Hristos, Celui Ce S-a făcut, pentru noi, prunc cu trupul!
   Pe Maica lui Dumnezeu Fecioara, o prea-mărim drept și o lăudăm! - că se roagă neîncetat pentru noi, către Domnul. Avându-te ajutătoare, nu mă voi rușina, Preacurată Maica lui Dumnezeu! Avându-te apărătoare vieții mele, mă voi mântui!
   Doamne, pe Tine Te laudă duhul meu, că Tu ești întărirea celor ce aleargă la Tine! Tu ești lumina celor întunecați!
   Să ne închinăm, ca unui adevărat Dumnezeu al nostru, Celui Care acum se face văzut cu trupul, născându-Se negrăit din Fecioară și dându-Se în mâinile bătrânului preot.

Astăzi, 1 februarie 2018, îl cinstim pe Sfântul fericit Trifon, care (desfătându-se cu durerile trupești) primind desfătare dumnezeiască în rai, după vrednicie, și luând cununa nemuririi de la Dumnezeu, izvorăște râuri de tămăduiri, celor ce aleargă cu dragoste la "acoperământul său" (ajutor, ocrotire, adăpost). 
   Mărire milostivirii Tale, Mântuitorule! Mărire împărăției Tale! Mărire rânduielii Tale, unule iubitorule de oameni! - Cel Ce ești vistieria vecilor și viața tuturor; Cel Care, pentru mine, Te-ai făcut prunc sub lege (Care ai însemnat în tăblițe legea - Tablele Legii - în Muntele Sinai, pentru a-i mântui pe toți din robia legii cea de demult).
   Mărire, puterii Tale, Doamne Hristoase! - strigăm neîncetat, căci bunătatea Ta a acoperit cerurile, și pământul s-a umplut de mărirea Ta.
   Maica lui Dumnezeu, roagă-te neîncetat, sa se mântuiască robii tăi! Maică Fecioară, păzește sufletul meu! - că toată nădejdea mea o pun la tine, ceea ce ai născut pe Dumnezeu Mântuitorul meu.
   Mările Ție, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu! - Cel Ce ai răsărit lumina, ai luminat zorile și ai arătat ziua.
   Născătoare de Dumnezeu Preacurată, roagă pe Fiul tau, să mântuiasca de nevoi și de toată asuprirea, pe cei ce te măresc pe tine!
   Hristoase Dumnezeule, scoate-mă și pe mine din adâncul greșelilor și mă mântuiește, unule iubitorule de oameni! - așa precum ai mântuit pe profetul Iona din chit.

Astăzi, 1 februarie 2018, înainte-prăznuind Întâmpinarea Domnului, Bierica îl amintește pe bătrânul Simeon, care "luând răspuns că nu va muri înainte de a-L vedea pe Stăpânul Hristos", acum Îl va purta în brațe și-L va arăta întregului popor al lui Israel.  
   Născătoare de Dumnezeu - Fericit pântece! - cum ai odrăslit o Mărire ca aceasta? Căci, Cel Ce S-a născut, este Dumnezeu, Fecioară! S-a născut lumina neamurilor: Mărirea și mântuirea!

Astăzi, 1 februarie, îl cinstim pe Sfântul fericit Trifon, cel care a cinstit chipul lui Dumnezeu Cel adevărat, iar chipurile înșelăciunii le-a stricat (întărindu-se cu credința lui Hristos). A uscat "stropiturile cele scârnave și spurcăciunile mirosului de jertfe ale nebuniilor idolești", adăpând (cu sângele său) toate odraslele Bisericii. Iar sângele mucenicilor Domnului miroase ca mirul și sângele pătimitorilor izvorăște tămăduiri; "țărâna trupului" (sfintele lor moaște) sfințește sufletele celor ce-i cintesc pe ei cu credință! Îl cinstim pe Sfântul mucenic nebiruit Trifon, care (cu întărirea Treimii) a stricat mulțimea dumnezeilor, făcându-se cinstit întru Hristos și biruindu-i (întru Dumnezeu Mântuitorul) pe tirani, luând cununa muceniciei și darul tămăduirilor dumnezeiești.
   Mântuitorule, curățește-mă! - că fărădelegile mele sunt multe. Te rog, ridică-mă din adâncul răutăților!

Astăzi, 1 februarie 2018, se pune ospăț sfințit înaintea adunării iubitorilor de prăznuire - care fac înainte-serbare a celor 40 de zile de la Nașterea din Fecioară a Domnului, luarea în brațe de către cinstitul bătrân (Simeon) - la Întămpinarea Domnului - și pomenirea cinstitului purtător de chinuri Trifon (cel ce s-a făcut biruitor, prin însuși Hristos). Se face, deci, pomenirea celui ce era din Frigia (Trifon), pe vremea împărăției lui Gordian, și care încă de foarte tânăr (de pe când era cunoscut ca ocupându-se cu păscutul gâștelor) s-a umplut de Duhul Sfânt, tămăduind toată slăbiciunea și gonind diavolii. Acesta a scăpat-o de duh rău pe fiica împăratului - duh pe care l-a și dezvăluit tuturor celor de față, ca pe un "câine negru care spunea faptele cele viclene". Pe vremea împăratului Deciu, a fost pârât mai marelui Anatolului, căci nu slujea diavolilor, și a fost adus în Nicea, unde a fost torturat și chinuit cu chinuri și munci grele, cărora le-a rezistat de mai multe ori, până când și-a dat, Domnului, duhul. Iar pe atunci cinstirea sa s-a făcut, mai ales, "în Biserica sfântă a Apostolilor, a Sfântului Ioan Teologul, aproape de sfânta Biserică cea mare"...
   Dumnezeul părintilor noștri, nu ne rușina pe noi (nu ne da la o parte), ci ne dăruiește nouă să strigăm Ție cu îndrăzneală: Dumnezeule, bine ești cuvântat! - Cel Ce Te-ai sălășluit în pântecele Fecioarei, iar acum șezi, ca pe scaunul de foc, în brațele lui Simeon. Despre cele ce urmau să fie, ne-a proorocit, nouă, Ana cea înțeleaptă, vestind cu taină, mai înainte, așteptarea neamurilor și mântuirea lui Israel.
   Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești acoperământul sufletelor noastre! - pământ nesemănat, care ai născut, din pântecele tău, fără sămânță bărbătească, pe Cuvântul întrupat.

Astăzi, 1 februarie, Sfântul mucenic Trifon, purtând cunună (căci Stăpânul tuturor încununează pe mărturisitorul Pătimirilor Sale, așezându-l în lăcașurile cele cerești), dănțuiește (dansul încununării), veselindu-se împreună cu cetele mucenicilor și cântănd: Dumnezeul părintilor noștri, bine ești cuvântat!
   Născătoare de Dumnezeu Preacurată, nu înceta să te rogi să se mântuiască cei ce cântă: Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat! - căci L-ai purtat ca tânăr-prunc pe Dumnezeul Cel mai înainte de toți vecii, Care S-a întrupat din tine. 
   Toate lucrurile, lăudați pe Domnul! - pe Cel Ce S-a făcut prunc asemenea nouă, Care S-a supus sub lege, ca să mântuiască pe toți de legea cea scrisă. Lăudați pe Dumnezeu Cel mai înainte de veci, Care a binevoit, pentru noi, să Se facă prunc și să Se primească pe mâinile bătrânului Simeon (care, văzându-L, a strigat: "Acum, dezleagă-mă Stăpâne, din această viață trecătoare, la viața cea întru Duhul!").
   Toate făpturile, lăudați-L pe Domnul, pe Împăratul Hristos, pe Care L-a născut nouă Fecioara Maria (și după naștere a rămas Fecioară Curată)!

Astăzi, 1 februarie, îl cinstim pe Sfântul mucenic prea-înțelept Trifon, care a stat împotriva păcatului, chinuindu-se desăvârșit "pâna la tăiere și la ardere, până la vărsarea sângelui și până la moarte". S-a luptat cu cei rău-credincioși, care îl sileau cu amar spre "rătăcirea cea înșelătoare și împotrivitoare de Dumnezeu". Cu curgerea sângelui său, a rușinat ne-dumnezeirea cea tiranică și "a stins vrăjmășia cea diavolească către Dumnezeu", vestind cu vrednicie cuvioasă și curată pe un Dumnezeu în Treime, cinstindu-L și strigând (câștigând viața cea ascunsă întru Hristos): Preoți, bine-cuvântați, popoare prea-înălțați-L pe Hristos, întru toti vecii!
   Preacurată, te fericim - urmând cuvintelor tale! - ceea ce ești fericită; care ai născut cu trup pe cel adevărat fericit, pe Stăpânul Cel Ce locuiește în lumina ne-apusă și este aducător și dătător de lumină.
   Mântuitorul nostru, Hristoase, mărim toți iubirea Ta de oameni! - Cel Ce ești mărirea robilor tăi, cununa credincioșilor; Cel Care ai mărit pomenirea celei ce Te-a născut pe Tine; Cel ce a scris în table legea Scripturilor, iar acum Se îmbrățișează, ca un prunc, cu mâinile bătrânului, și ne-a așezat nouă legea sfântă a Evangheliei.
   Sfinte Simeon, primitorule de Dumnezeu - tu însuți văzător al Domnului - cel ce ești sfârșitul legii și începutul darurilor, fă pomenire și de noi, cei ce cinstim (lăudăm, mărim) mutarea ta cinstită!
   Bucură-te, prea-cinstită Curată, lauda fecioriei și bucuria lumii, Marie Maica și slujitoarea Mântuitorului Hristos! Roagă-L pe Acesta, pentru sufletele noastre!

Astăzi, 1 februarie, îl cinstim pe Sfântul mucenic înțelept fericit Trifon, căci așteptările sale sunt mai presus decât cele ce se văd, nădejdea sa fiind plină de tămăduiri nemuritoare, plină de veselie, plină de bucurie și de lumină nespusă - pentru aceasta, vrednic fiind a se ferici. Pe cel ce, păscând gâștele în lunci, s-a săturat de mâncare prea-mărită și dumnezeiască - fiind împreună-locuitor cu îngerii - luând de la Dumnezeu darul de tămăduiri, spre vindecarea neputințelor și bolilor omenești. S-a făcut, pe el, a doua lumină, apropiindu-se de lumina Cea dintâi, Hristos, luminându-se cu strălucirile ce s-au dat de la Dânsul.
   Sfinte mucenice Trifon, purtătorule de chinuri, cere la Dumnezeu mântuire pentru cei ce te cinstim pe tine! - căci te-ai arătat neînspăimântat la chinuri și, după cum o arată numele tău (tryphe = dulceață, delicatețe) ai căștigat desfătarea dumnezeiască, de care acum te îndestulezi și te îndulcești cu adevărat.
   Născătoare de Dumnezeu, omoară cugetul trupului meu și înviază sufletul meu, cu lucrarea vieții Cea adevărată (Care S-a născut din tine cu trup, pentru nespusa milostivire) și dăruiește mântuire celor ce te laudă! Maica lui Dumnezeu, Fecioară cea neispitită de nuntă, pe tine te prea-mărim neîncetat! - cea care ai născut, mai presus de minte, prin cuvânt, pe Dumnezeu Cel adevărat; ceea ce ești mai înaltă decât prea-curatele puteri.

Astăzi, 1 februarie, înainte-prăznuim Întămpinarea Domnului, căci Cel ce ține împreună toată făptura, cu voia Sa, ca un prunc S-a ținut de Maică și S-a adus la Biserică dupa lege, iar preotul L-a primit (pe Ziditorul cerului și al pământului) zicând (cu Duhul Sfânt): Acum, liberează pe robul Tău, în pace! Astăzi, Ziditorul Cerului și al Pământului, în brațe se poartă... 
   Deschideti-vă uși cerești, că Hristos se aduce în Biserică, lui Dumnezeu Tatăl, de Maica Lui Fecioară, ca un prunc!
   Sfinte Simeon cel bătrân, primește pe Domnul măririi, precum ți s-a vestit ție, că iată: a venit!

Slavă milostivirii Tale celei multe și pogorârii Tale, Doamne, iubitorule de oameni!
Slavă smereniei Tale negrăite, Stăpâne!
(o alcătuire după cronici străvechi: Lăcașuri Ortodoxe® ianuarie 2018 - www.lacasuriortodoxe.ro )

Comentarii

Comentarii

Mai multe formate de scriere poți găsi dând click aici.
Cum trebuie să scrii: ca să vezi:
(text încadrat între steluțe) *italic înclinat* italic înclinat
(text precedat și urmat de câte 2 underline) __bold îngroșat__ bold îngroșat
(text între paranteze drepte, urmat imediat de adresa link, între paranteze rotunde) [TEXT](http://www...) (dacă dai click pe "TEXT", ești condus către adresa link) TEXT
(semnul exclamării, urmat imediat de descrierea imaginii între paranteze drepte, urmată imediat de adresa imaginii, între paranteze rotunde) ![DESCRIERE](http://www...) (imagine inclusa în text - vezi imaginea recomandată, scoasă de la adresa indicată)
(o steluță și un spațiu înaintea rândului) * element listă 1
* element listă 2
* element listă 3
  • element listă 1
  • element listă 2
  • element listă 3
(text precedat și urmat de câte 2 ~) ~~text tăiat~~ text tăiat
(text precedat de 2 #) ## subtitlu

subtitlu

Detalii despre site-ul: LONews
Favorit pentru
< 100
utilizatori rețea
Online
99
pe acest site
Marchează între favoritele tale siteul LONews
Creează-ți propria pagină de informare în acest domeniu, aici! Participă cu informația ta, care poate fi utilă celorlalți!
Creează și Promovează
Trimite
Powered by InterChat

π 0.13289 sec - PID: 21042