97
Astăzi, 31 ianuarie 2018, credincioșii ortodocși îi cinstesc pe Sfinții mucenici făcători de minuni, doctori fără de arginți, trimiși de Dumnezeu: Chir și Ioan - pătimitori viteji.
   Sfinților Mucenici Chir și Ioan, îndreptați și abaterile cugetului meu, care mă asupresc (mă tiranizează), și vindecați patimile sufletului meu! - așa după cum ați învins semeția cea nedumnezeiască a tiranilor. Scăpați-mă de osânda cea viitoare, rugându-vă Mântuitorului!
   Apărați-mă, sfinților, de viforul care mă cuprinde, și de furtuna întristărilor, care vine asupra mea; de durerile trupului, ușurând toată durerea sufletului, care îmi vine de la cei văzuți și de la cei nevăzuți! - ca să fericesc, cu credință și cu dragoste, doimea voastră cinstită (pe amândoi împreună), care v-ați străduit (trudit, silit, supus la cazne) pentru Treime.
   Sfinților, cei ce v-ați făcut pe voi înșivă lăcașuri prea-frumoase lui Dumnezeu, năzuiesc și eu spre lăcașul vostru, pe care îl arătați izvor de tămăduiri: scăpați-mă de toată boala, liniștind ticălosul meu suflet, care este tulburat de bântuielile vrăjmașului și robit răutății!
  
Astăzi, 31 ianuarie 2018, ne-a răsărit nouă doimea de mucenici făcători de minuni - Sfinții Chir și Ioan - tămăduind durerile noastre trupești și sufletești. Unul dintre aceștia, Chir, a viețuit în sihăstrie, iubind râvna întocmai îngerilor, și, prin sângele muceniciei, s-a unit cu Hristos; iar celălalt, Ioan, intrând în răndul ostașilor, se numără acum în cetele oștilor cerești. Astăzi, îi cinstim și îi încununăm cu laude, iar ei, rugându-se pentru sufletele noastre, împart tămăduiri celor ce săvârșesc, cu credință, pomenirea lor.
   Născătoare de Dumnezeu, Preacurată, te slăvesc și cad către tine: arată-mă roditor, prin mijlocirea ta, Fiului tău, și scapă-mă de focul cel nestins! - căci eu sunt pomul cel neroditor (care nu rodesc roadă de mântuire) și mă tem de tăiere, ca nu cumva să mă arunce în foc.

Astăzi, 31 ianuarie, îi cinstim pe Sfinții preafericiți Chir și Ioan, cei pe care Biserica îi numește "plugarii Darului", și ale căror minuni ne-au fost dăruite, ca un zid nebiruit, de către Hristos, Dumnezeul nostru. În inimile lor curate, S-a sălășluit Darul Treimii, arătându-se pe ei "izgonitori înfricoșați ai duhurilor necurate" și tămăduitori, nu doar ai neputințelor descoperite, ci și ai celor ascunse.
   Sfinților Chir și Ioan - cei ce dați "din destul, celor ce cer" (arătându-vă, în multe chipuri, tuturor, doctori prea-luminați) - rugați-vă pentru sufletele noastre!
   Maica Dumnezeului nostru, nu înceta pururea a te ruga (prin rugăciunea ta cea cu priveghere) să se mântuiască robii tăi, de toate primejdiile! - căci, după Dumnezeu, pe tine te avem, toți credincioșii, adăpostire, sprijineală (ajutor, ocrotire, stâlp susținător, apărătoare, protectoare, ștergar și mahramă împodobitoare) și scăpare tare creștinilor. Tu, văzându-L pe Hristos (strugurele Cel prea-copt pe Care L-ai purtat în pântece nelucrat) răstignit pe lemnul Crucii, tânguindu-te, te văitai și strigai: "Fiule prea-dulce! Izvorăște întru noi must, prin care să se ridice toată beția patimilor, Făcătorule de bine! - cu rugăciunile mele, ceea ce Te-am născut, ca un milostiv, Cuvinte!"
   Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Sfinților tăi mucenici Chir și Ioan, risipește sfaturile păgânilor și întărește sceptrele împărăției (toiag în semnul puterii supreme; demnitate, putere, mărire, autoritate de suveran; domnie, conducere), ca un bun și iubitor de oameni.
   Sfinților preafericiți Chir și Ioan, prin rugăciunile voastre cele neîncetate, tămăduiți patimile noastre! - voi, cei ce aveți îndrăzneală către Dumnezeu Cel iubitor de oameni.

Astăzi, 31 ianuarie, îi cinstim pe Sfântul Chir-fericitul și pe cel ce a pătimit împreună cu el în osteneli, Ioan-măritul, care astăzi se îndulcesc de desfătarea cea mai aleasă, în ceruri. Îi cinstim pe prea-fericitul Sfânt Chir, cel ce s-a 'încins" la oștirea duhovnicească" (ca sihastru), și pe prea-lăudatul Sfânt Ioan, care a părăsit oștirea pământească, amândoi arătând biruință (de la Hristos) în lupta împotriva diavolilor. Prealăudații mucenici, cu trupul cel neputincios, întărindu-se prin pătimirile lui Hristos, au biruit pe ucigașul de oameni.
   Bucură-te, Maica lui Dumnezeu! - căci, numai tu te-ai făcut, celor de pe pământ, pricinuitoare (născătoare; prilej) bunătăților.
   Doamne, Tu ești puterea mea și scăparea și întărirea!

Astăzi, 31 ianuarie, îi cinstim pe Sfinții pătimitori Chir și Ioan, care călcând la pământ dulcețile râvnitoare la cele de jos, s-au ridicat mărit, prin Dar, către înălțimea dumnezeiască a muceniciei, ca niște luminători ai lumii. Îndulcindu-se cu dragostea Treimii și întărindu-se de Dânsa, "cu unirea cea mai bună", s-au arătat voci (lire, harpe, glasuri, organe) ale lui Dumnezeu.
   Sfinților pătimitori Chir și Ioan - rugându-vă Dumnezeului tuturor - apărați-ne pe noi de întunericul păcatelor și de boli!
   Născătoare de Dumnezeu, mă rog: miluiește-mă, că păcatele mele îmi covârșesc capul, și mă tem, Stăpână, de munci (de suferințe, cazne, chinuri, încercări și frământări), și mă cutremur. Fă rugăciune către Fiul tău, Preacurată, ca să mă mântuiesc de acestea!
   Te laud pe Tine, Doamne, Iisuse Hristoase, îndelung-răbdătorule! Doamne, slavă puterii tale!

Astăzi, 31 ianuarie, îi cinstim pe Sfinții mucenici doctori fără de arginți Chir și Ioan, zicând: Mucenicilor nebiruiți!... Cât este de cinstit lăcașul vostru cel de tămăduiri! Că el izgonește boala cea rea a duhurilor viclene și le dă, tuturor celor ce pătimesc, Dar tămăduitor de rele!
   Bucură-te, Stăpână! - strigăm ție, cu glasuri neîncetate și cu credință. Căci ai născut, Fecioară, fără ispită de nuntă, iar după naștere te-ai arătat iarăși Fecioară. Pe tine, Mireasă dumnezeiască, te punem înainte armă nebiruită asupra vrăjmașilor! - cea pe care te-am câștigat întărire și nădejdea mântuirii noastre.
   Doamne, Te laud pe Tine cu credință! - căci Tu "ai venit lumina mea în lume", lumina cea sfântă, Care îi întorci din întunericul necunoștinței pe cei ce Te laudă cu credință.

Astăzi, 31 ianuarie, îi cinstim pe Sfinții mucenici Chir și Ioan, care au îndemnat cu vitejie pe fecioare, făcându-le să-L iubească doar pe Dumnezeu, cu cuget neîngrozit. Prin mucenicie, s-au ridicat, astfel, la lauda cea nemuritoare: mucenița Atanasia, împreună cu Eudoxia și cu Teodota și dumnezeiasca Teoctista (odraslele, fiicele ei!). Iar aceștia (Chir și Ioan) au ales mai bine a se jertfi pentru Hristos (Cel Ce S-a jertfit pentru noi, "ca o oaie, pentru milostivire") - decât a jertfi vrăjmașului și a alege pe tiranul viclean. Îi cinstim, astăzi, pe cei doi sfinți întăriți cu Duhul dumnezeiesc, ai căror asupritori simțeau durerile pe trupul lor, atunci când tot ei îi supuneau la chinuri. Iar sfinții, mărtusindu-L pe Hristos ca Domn și Împărat a toată făptura, au stat împotriva celor fără de lege, până la sânge.
   Sfinților doctori fără de arginți Chir (cel înțelepțit de Dumnezeu) și Ioan (cel pururea slăvit), cu meșteșugul cel nevăzut al leacului (doctorie, remediu dar și sfat vindecător), tăiați toate patimile noastre! - căci voi sunteti doctori dumnezeiești, luând Dar de minuni (din Harul dumnezeiesc) și făcând minuni neîncetat!

Astăzi, 31 ianuarie, îi cinstim pe Sfinții mucenici Chir și Ioan, care s-au făgăduit pe ei înșiși lui Dumnezeu, suferind pentru Dânsul toată ispita celor rele și murind de bună-voie, ca mucenici viteji, iar după moarte izvorând, tuturor celor osândiți, daruri dumnezeiești.
   Sfinților doctori fără de arginți Chir și Ioan, strig cu credință către voi, eu, ticălosul, cel dintâi osândit - că la trup și la suflet sunt bolnav de multe răni: Tămăduiți-mă! Căci voi sunteți doctori dumnezeiești!

Astăzi, 31 ianuarie 2018, îi cinstim pe cei doi sfinți care au trăit în vremea prigoanei asupra creștinilor, din timpul împăratului Dioclețian: pe Chir din Alexandria, și pe Ioan din Edesa. Îi cinstim pe Chir, cel ce a ajuns în sânul Arabiei și s-a făcut călugăr, și pe Ioan care, ajuns la Ierusalim, auzind despre minunile pe care le făcea Chir (tămăduind tot felul de boli și neputințe) s-a dus în Alexandria, iar de acolo i s-a alăturat acestuia. Îi cinstim pe cei ce le-au îmbărbătat și îndemnat pe Atanasia - care tocmai fusese prinsă, acolo, pentru credința sa în Hristos - și pe cele trei fiice ale acesteia (Teodota, Teoctista și Eudoxia), temându-se ca acestea să nu cedeze cumva în fața muncilor (chinurilor) la care erau supuse. Pentru aceasta, și Chir și Ioan au fost supuși altor cazne (fiind uciși împreună cu ele), aprinzându-se mai mult în mărturisirea lui Hristos, căci cunoscând mucenicii cugetele vrăjmașului, neluând seama la tot felul de chinuri și de amăgiri (încununându-se cu rabdarea durerilor, ca slujitori ai Treimii), strigau: Doamne, bine ești cuvântat, în Biserica slavei Tale!
   Născătoare de Dumnezeu, bucură-te! - ceea ce ești lăcaș dumnezeiesc sfințit al Celui prea-înalt. Că, prin tine, s-a dat bucuria, celor ce strigă: Stăpână, binecuvântată ești tu între femei, Preacurată!

Astăzi, 31 ianuarie 2018, îi cinstim pe acești sfinți mucenici nebiruiți prin zidire, care au arătat pe Cel Ce este Ziditor a toată lumea, strigând (chiar dacă cei fără de lege chemau cumplit la tăgăduirea lui Dumnezeu, Cel adevărat din fire): Toate lucrurile Domnului, binecuvântați pe Domnul! Iar tiranii, înnebunind și turbând de înșelăciunea celor cugetători de cele pământești, îi împingeau (prin moarte) spre viață (pe cei ce au viețuirea nestricată întru înălțime). Moaștele mucenicilor au arătat fulgere de minuni, în lume: dezvăluind înșelăciunea nălucirii ticălosului și dăruind tămăduire celor ce cu bună-credință strigau: Toate lucrurile Domnului, binecuvântați pe Domnul! 
   Născătoare de Dumnezeu, Cuvântul Tatălui cel neîntrupat (fiind mai înainte fără de maică), S-a întrupat pe urmă din tine Preacurată, arătându-Se fără de tată, și vrând să mântuiască, pentru milostivire, pe toți cei ce cântă: Toate lucrurile Domnului, binecuvântați pe Domnul!
   Să strigăm și noi, acum: Toate lucrurile Domnului, binecuvântați pe Domnul!

Astăzi, 31 ianuarie 2018, îi cinstim pe Sfinții nebiruiți Chir și Ioan, a căror tovărășie s-a arătat ascultătoare până la moarte față de poruncile dumnezeiești ale Stăpânului. În mâinile Ziditorului și-au dat sufletele lor... Iar pomenirea acestor sfinți, se face mai cu seamă, la muceniceasca lor casă, "pe locul ce se numește al lui Forachie"... Îi slăvim, după vrednicie! - căci, acum: doi luminători "strălucesc luminile minunilor" - scoțând, dintr-un izvor purtător de lumină, tămăduiri bolnavilor, din Darul cel nestricăcios. 

Astăzi, 31 ianuarie 2018, cinstim doimea nebiruiților mucenici, care a binecuvântat bărbătește unimea ființei dumnezeiești în trei Ipostasuri, iar pe Cuvântul Cel întrupat L-a propovăduit un Hristos în două firi. Îi cinstim pe Sfinții Mucenici Chir și Ioan, care s-au arătat, în lume, mai mari ai celor fără de arginți și stele dumnezeiești, purtători de Dumnezeu, ca niște apărători ai adevărului; având strălucirea Treimii pe temeliile credinței; flori care dau mirosul cel adevărat al cunoștinței lui Dumnezeu.
   Hristoase, milostivește-Te spre mine, când vei veni cu slavă să judeci lumea! Risipește negura patimilor mele, cu rugăciunile celei ce Te-a născut, și cu ale cinstiților Tăi mucenici, ca un bun și mult-milostiv!
   Născătoare de Dumnezeu, veselindu-ne, te mărim! - căci Hristos, piatra cea netăiată de mână, cea din marginea unghiului, S-a tăiat din tine - muntele cel netăiat Fecioară - adunând firile cele osebite (Dumnezeu și Om).
   Sfinților Mucenici doctori fără de arginți Chir și Ioan, cinstim pomenirea voastră cea purtătoare de lumină! - căci, voi, luând îndurare de la Dumnezeu, tămăduiți tăinuit patimile sufletești și trupești. Minunaților luminători Chir și Ioan, tămăduiți bolile noastre cele sufletești și trupești! - cei ce ați luat, de la Domnul, Darul tămăduirilor.
   Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, pe tine toți păcătoșii te avem părtinitoare! Fă-ni-L nouă, tu, pe Fiul tău, bine a se arata blând, Maică de Dumnezeu dăruită!
   
Astăzi, 31 ianuarie 2018, pe Sfinții Chir și Ioan, toți să-i cinstim cu cântări, ca pe cei ce se roagă neîncetat pentru noi iubitorului de oameni Dumnezeu. Pe cei ce sunt: doctori vindecători ai bolnavilor, luminători neapuși, apărători - prin credință - ai mărturisirii, "fericiți dimpreună părtași", care au luat cununile biruinței. Acum, frumoasele fecioare ale lui Hristos dănțuiesc (în hora încununării cu cunune) dimpreună cu cei doi mucenici dumnezeiești, cugetători de Dumnezeu - fiind părtașe ale slavei și strălucirii lor, mărind dimpreună cu dânșii pe Cel Ce le întărea pe ele. Cu toții se roagă, totdeauna, să se mântuiască, de stricăciune și de primejdii, toți credincioșii care săvârșesc pomenirea lor cea cinstită.
   Preafericiților Sfinți Chiril (slăvite!) și Ioan (înțelepte!), rugați neîncetat pe Mântuitorul, pentru noi!

Astăzi, 31 ianuarie 2018, toți credincioșii să-i cinstim pe Sfinții Chir și Ioan, cu cântări vrednice de laudă - pe cei frați întru Duhul, iar după trup cugetători de frăție! Împreună cu dânșii, și pe viteaza Atanasia și pe odraslele ei: Teodota, Eudoxia și Teoctista, pătimitoare și bune fecioare, care se roagă lui Hristos pentru sufletele noastre.
   Eu, ticălosul, nu ascund cumplitele mele răutăți! Că, le am (toate) câte le urăște Dumnezeu, spurcându-mi sufletul, trupul și gândul: prin cugete cu lucruri necuviincioase; cu cuvinte urâte; grăind de rău cu limba pe cei ce păcătuiesc; lucrând eu cele mai rele. Născătoare de Dumnezeu, dă-mi îndreptare a acestora toate! Pentru ca, trezindu-mă din cumplita mea obișnuire, să cad și să plâng, în rămășița (restul, cealaltă vreme a) vieții mele, pentru cele ce am făcut rău.
   Mai marilor fără de arginți, Sfinți Chir și Ioan, primind Darul dumnezeiesc de vindecări, tămăduiți fără de plată bolile sufletești și trupești! Căci, Hristos v-a arătat strălucitori prea-adevărați a toată lumea, Acesta dând, prin voi, după vrednicie, sănătate credincioșilor! Sfinților Chir și Ioan, rugați-vă lui Hristos, să izbăvească sufletele noastre!
   Născătoare de Dumnezeu - ceea ce ești năstrapa (potir) de aur a manei, rugul cel nears și masă, scaun și sfeșnic de aur care are luminare, munte netăiat, raclă a sfințeniei și ușă dumnezeiască, noi, împreună cu proorocii, te lăudăm!...

Slavă milostivirii Tale celei multe și pogorârii Tale, Doamne, iubitorule de oameni!
Slavă smereniei Tale negrăite, Stăpâne!
(o alcătuire după cronici străvechi: Lăcașuri Ortodoxe® ianuarie 2018 - www.lacasuriortodoxe.ro )

Comentarii

Comentarii

Mai multe formate de scriere poți găsi dând click aici.
Cum trebuie să scrii: ca să vezi:
(text încadrat între steluțe) *italic înclinat* italic înclinat
(text precedat și urmat de câte 2 underline) __bold îngroșat__ bold îngroșat
(text între paranteze drepte, urmat imediat de adresa link, între paranteze rotunde) [TEXT](http://www...) (dacă dai click pe "TEXT", ești condus către adresa link) TEXT
(semnul exclamării, urmat imediat de descrierea imaginii între paranteze drepte, urmată imediat de adresa imaginii, între paranteze rotunde) ![DESCRIERE](http://www...) (imagine inclusa în text - vezi imaginea recomandată, scoasă de la adresa indicată)
(o steluță și un spațiu înaintea rândului) * element listă 1
* element listă 2
* element listă 3
  • element listă 1
  • element listă 2
  • element listă 3
(text precedat și urmat de câte 2 ~) ~~text tăiat~~ text tăiat
(text precedat de 2 #) ## subtitlu

subtitlu

Detalii despre site-ul: LONews
Favorit pentru
< 100
utilizatori rețea
Online
114
pe acest site
Marchează între favoritele tale siteul LONews
Creează-ți propria pagină de informare în acest domeniu, aici! Participă cu informația ta, care poate fi utilă celorlalți!
Creează și Promovează
Trimite
Powered by InterChat

π 0.18151 sec - PID: 21042