157
Astăzi, 30 ianuarie 2018, credincioșii ortodocși îl cinstesc pe Sfântul Sfințit Mucenic Ipolit, Papă al Romei, și pe cei dintre Sfinții Părintii noștri, dascălii întregii lumi și marii Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur. Îi cinstim pe cei numiți: vocile (organe) Darului și Duhului, alăutele (cobze) Duhului, trâmbițele bine-vestitoare ale propovăduirii și ale adevărului, tunetele înfricoșate și vrednice de auzit (care au glăsuit de sus și au arătat întregii lumi slava lui Dumnezeu)

Astăzi este prăznuit - împreună cu Sfinții Ierarhi Grigorie cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur - Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, cel care, suindu-se la înălțimea dragostei lui Hristos, a văzut și descoperit tainele cele nespuse și dumnezeiești, pe care le-a arătat popoarelor, ca un propovăduitor înțelept al bunei-credințe. 
   Sfinte Cuvioase Ierarhe Vasile cel Mare, roagă-te, să se izbăvească de stricăciune și de nevoi, cei ce urmează învățăturile tale!

Astăzi este prăznuit - împreună cu Sfinții Ierarhi Vasile cel Mare și Ioan Gură de Aur - Sfântul Grigorie cuvântătorul de Dumnezeu, care cu înțelepciunea cuvintelor sale a dezlegat "legăturile eresurilor", strângându-i laolaltă pe credincioșii drept-măritoarei credințe, cei cu bună-înțelegere și care Îl laudă pe Hristos.
   Sfinte Ierarhe Grigorie, roagă-L pe Hristos, să izbăvească de stricăciune și de nevoie, pe cei ce primesc cu credință învățăturile tale cele grăitoare de Dumnezeu!

Astăzi este prăznuit - împreună cu Sfinții Ierarhi Vasile cel Mare și Sfântul Grigorie cuvântătorul de Dumnezeu - Sfântul Ioan Gură de Aur (Hrisostom), pe care Hristos l-a întărit, ca pe o temelie nesurpată a Bisericii Sale. Acest grăitor de Dumnezeu a păzit Biserica, neclintită și nebiruită de asupririle vrăjmașilor.
   Sfinte Părinte Cuvioase Ierarhe Ioan Gură de Aur, roagă-te să se mântuiască, de patimile cele stricătoare de suflet, cei însetați de cuvintele și de noianul cunoștințelor tale.

Astăzi, 30 ianuarie 2018, toți credincioșii laudă, împreună, cele trei flori mirositoare și preafrumoase ale grădinii nestricăcioase: pe marele Ioan, pe cuvântătorul dumnezeiesc de Dumnezeu, Grigorie, și pe Vasile cel "cu minte înaltă" - pe care Treimea i-a ales, ca fiind raze ale Soarelui cel înțelegător Care luminează pământul cu strălucirile Sale dumnezeiești. Știm că, prin Apostoli și învățători, Darul a biruit, credința s-a întărit, toate s-au umplut de cunoștința lui Dumnezeu, iar noi ne-am îmbogățit cu mântuirea.
   Sfinților trei Ierarhi - Vasile cel Mare, Grigorie cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur - nu tăceți, ci strigați pentru noi, către Domnul! - cei ce sunteti oamenii lui Dumnezeu, slugi credincioase, slujitorii Domnului, bărbații doririlor (ai năzunințelor, ai râvnei, ai dorințelor, ai iubirii, așteptați cu nerăbdare, așteptati cu dor, cărora se fac urări cu afecțiune deosebită), vase ale alegerii, stâlpii și întăririle Bisericii (apărători; prin care crește tăria, mărimea și puterea; adeverire și confirmare; dovedire și probare; edificare și definitivare; care conferă unei acțiuni o putere legală; care fortifică și consolidează, întăresc cetatea: așa cum binecuvântarea părinților întărește casele fiilor), tăinuitori cerești și învățători omenești, moștenitori ai Împărăției...
   Născătoare de Dumnezeu, Stăpână, roagă-te, cu sfintii Ierarhi și cu toți sfinții, să se miluiască sufletele noastre! - ceea ce ești vița cea adevărată care ai odrăslit rodul vieții.

Astăzi, 30 ianuarie 2018, îi laudăm pe Sfinții trei Ierarhi - cei trei prea-înalți următori ai Treimii și împreună-slujitori - pe toți, împreună, într-o singură adunare a diferitelor lor daruri: Vasile-minte dumnezeiască, Grigorie-glas dumnezeiesc și Ioan-luminător a toată lumea - ca pe niște slugi drepte și credincioase, lucrători buni ai viei lui Hristos. Au purtat greutatea zilei, au înmulțit talantul primit, fără a-i lăsa, pe cei ce le-au urmat lor, să se invidieze (pizmuiască) între ei. 
   Sfinților trei Ierarhi învățători: Vasile cel Mare, Grigorie cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur, rugați-vă Făcătorului Dumnezeu, pentru noi! - căci ușile cerești vi s-au deschis și ați intrat întru bucuria Acestuia.
   Născătoare de Dumnezeu, Preacurată, cere Har și Dar, spre folos pentru noi, de la Dumnezeu! - căci nimeni din cei ce aleargă la tine nu iese rușinat (dat la o parte, făcut de ocară, umilit).
   Sfinților trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur, rugați-vă Stăpânului tuturor, Dumnezeu, să dăruiască pace lumii și mare milă sufletelor noastre! - cei ce ați fost învățători ai lumii, întocmai în deprinderi cu Apostolii.

Astăzi, 30 ianuarie 2018, celor 12 Apostoli li se adaugă alți trei: Sfinții Ierarhi Ioan, Vasile și Grigorie - pe care îi laudăm, împreună după vrednicie, ca fiind cei trei propovăduitori ai Marii Treimi, apărători ai Acesteia și păzitori ai bunei-credințe. Îi cinstim, după vrednicie, pe cei asemănați cu râurile Edenului (Rai) - care izvorăsc apă vie, adăpând fața pământului cu curgeri dumnezeiești de viață. Ei sunt stihiile cele mari (care stau la baza tuturor lucrurilor; manifestări cu o forță irezistibilă; conștiință, gândire) care au alcătuit credința (ca o făptură). Au adunat și au cuprins - prin "așezământurile lor dumnezeiești" (testamente, legăminte, regulamente; dar și lăcașuri; unitate; și instituție creată pentru o activitate de interes obștesc) - împreună, la dreapta credință, toate marginile (grupuri și cete izolate), pe toți cei despărțiți.
    Sfinților trei Ierarhi învățători: Vasile cel Mare, Grigorie cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur, rugați-vă către Domnul, să dăruiască lumii pace pururea-întărită, iar nouă - cei ce urmăm învățăturile voastre - să ne dăruiască iertare de păcate! - căci aveți îndrăzneală către Domnul.

Astăzi, 30 ianuarie 2018, îi lăudăm cu cântări, pe cei trei Ierarhi Sfinți, apărătorii ortodocșilor și surpătorii ereticului Arie. Îi lăudăm pe Sfinții Ierarhi Vasile - cel mare, "treapta credinței", de trei ori fericit; pe prea-înțeleptul Grigorie - cel dumnezeiesc și suflător de foc, gândul cel dumnezeiesc și priveghetor; și pe prea-auritul și prea-cinstitul Ioan, cu gura sa de aur (izvorâtor de aur, care ne-a vărsat râuri aurite de învățături). Ei sunt luminători prea-luminați și cinstiți, primitori ai Darului Duhului, fulgerele propovăduirii, trâmbițele tunetului dumnezeiesc și de taină, ale Duhului, care au cântat, în mijlocul Bisericii - Treimii (Cea Una și neschimbată), Dumnezeirii și ființei cântare teologică bine-alcătuită.
   Sfinților trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur, rugați-vă totdeauna Domnului, să miluiască sufletele noastre!
   Născătoare de Dumnezeu, Preasfântă Fecioară, Curată, roagă pe Hristos Dumnezeu, să se mântuiască sufletele noastre! - ceea ce ești cu totul fericită; căci pe tine te fericim și lăudăm prea-curata ta naștere.

Astăzi, 30 ianuarie 2018, noi, toți slujitorii Treimii cerești, laudăm cu credință "treimea cea pământească" a Ierarhilor dumnezeiești, ca pe o gură a lui Hristos: Grigorie, numit cuvântător de Dumnezeu; Vasile, numit cu numele împărăției; și Ioan, numit cu numele Darului. Îi cinstim ca pe adâncuri ale înțelepciunii Duhului; ape ale Oceanului (Dumnezeu), mărgăritare strălucite, luminători pământești, cârmele Bisericii, pomii care rodesc minunat, ispravnicii Darului (dregători care duc la îndeplinire o poruncă domnească, sau care conduc, ca reprezentanți ai domnului, un ținut; staroste; cârmuitor; epitrop); cărbunii cei aprinși din Focul care depășeste toate puterile, Căruia nu-i rezistă nimeni, cu Care s-au pus împreună, făcându-se luminători lumii și putere de viață săracilor. De la aceștia și noi ne luminăm, căci au propovăduit cu buna-credință pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt
   Sfinților trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur, rugați-vă Treimii, neîncetat, pentru sufletele noastre! - căci de la Dânsa sunteți, fără mijlocire, străluciți. Bucurați-vă, voi! - treime înțelepțită de Dumnezeu, a Treimii.

Astăzi, 30 ianuarie, îi lăudăm cu credință pe Sfinții trei Ierarhi: pe marele Vasile, pe dumnezeiescul Grigorie și pe Ioan Gură de aur - treime numită "praștia cea întreit împletită a lui David", funia roșie de mătase a lui Solomon, biciul cel împletit în trei al Cuvântului. Aceștia, l-au surpat pe Goliat cel netrupesc (pe cel rău), surpându-l cu Piatra cea din capul unghiului (Hristos), aducând credința întru unire și îngrădind-o cu sângele cel roșu al lui Hristos. Prin cuvintele Domnului, i-au gonit pe începătorii eresurilor (care negustoresc, exploatează și speculează cele dumnezeiești) departe de îngrăditurile turmei dumnezeiești a lui Hristos. Darul lui Dumnezeu S-a arătat, astăzi, tuturor oamenilor, învățându-ne prin învățături, ca să ne "împodobim obiceiurile, iar deprinderile să le facem mai bune", și să ne luminăm mintea, cu raza cunoștinței de Dumnezeu.
   Sfinților trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur, rugați-vă Domnului, să miluiască sufletele noastre! Voi, până acum întăriți credința...
   Treime Sfântă - Doamna tuturor - păzește această turmă a Ta, în pace, întărită și fără întristare, și o izbăvește, ca Un iubitor de oameni Dumnezeu! Treime Sfântă - și Căreia ne închinăm - slavă rânduielii Tale înțelepte! - că le-ai dăruit, oamenilor trei mari luminători, ca să le dea strălucire cu raza voilor Tale mântuitoare și dumnezeiești, lumea luminându-se cu slava Ta și silindu-se a merge la împărăția Ta fericită. Tu, Prea-îndurate Doamne, ascultă și rugăciunile lor pentru noi, și mântuiește sufletele noastre, ca Un iubitor de oameni! - Te rugăm noi, cei pe care Tu îi îndemni să asculte aceste învățături dumnezeiești.

Astăzi, 30 ianuarie 2018, ne adunăm în biserici toți iubitorii acestui praznic și îi lăudăm cu credință "cu laude de cântări", pe Sfinții trei Ierarhi ai lui Hristos - lauda Părinților, turnurile credinței, păzitorii credincioșilor.
   Bucură-te, înțelepte Sfinte Vasile, luminătorul Bisericii și stâlpul cel neclintit! Bucură-te, prea-mare Arhiereu și teolog Sfinte Grigorie, minte cerească! Bucură-te, Sfinte Ioane Gură de Aur, cel cu totul de aur, luminat învățător al pocăinței! Părinților sfinți, de trei ori fericiți, nu încetați pururea să vă rugați pentru cei ce săvârșesc, cu credință și cu dragoste, pomenirea voastră cea prea-sfințită și dumnezeiască!
   
Iubitorilor ai acestui praznic, veniți cu toții, să ne adunăm și să lăudăm, cu cântări de laude, pe una (singura) Născătoare de Dumnezeu, zicând:
   Bucură-te, Fecioară, Curată Maică, sfeșnice cu aur strălucitor și ușă cerească! Bucură-te, cortul sfințeniei, care ai încăput pe Dumnezeu în pântecele tău! Bucură-te, ceea ce ești fără asemănare și mai presus decât toate cetele cerești! Stăpână, Maică fără bărbat, nu înceta să păzești pe robii tăi - cei ce te laudă pe tine pururea, cu credință și cu dragoste, și se închină nașterii tale fără de sămânță! - ceea ce ești podoaba fecioarelor și bucuria îngerilor.
      Bucură-te, treime de Arhierei! Bucurați-vă, cei ce sunteți turnuri mari ale Bisericii, stâlpii bunei-credințe, întărirea credincioșilor, căderea ereticilor! Bucurați-vă, cei ce ați "păscut, cu dumnezeiești învățături, pe poporul lui Hristos", și l-ați crescut cu multe feluri de bunătăți! Bucurați-vă, propovăduitorii cei luminați ai Darului, care ați pus "așezământuri de lege, plinirii lui Hristos"!
   Sfinților trei Ierarhi, rugați-L pe Hristos, să trimită mare milă sufletelor noastre! - cei ce sunteți îndreptători la cele de sus și intrările raiului.
   Bucură-te, treime de Arhierei, mântuirea lumii! Bucurați-vă, cei ce sunteți îngeri pământești, umblătorilor pe Cer, bucuria oamenilor și învățătorii lumii! Bucurați-vă, apărătorii Cuvântului, doctorii cei prea-iscusiți ai bolilor sufletești și trupești! Bucurați-vă, râuri ale Duhului - cele curgătoare pururea, care ați adăpat, cu cuvintele, toată fața pământului! 
   Sfinților trei Ierarhi, rugați-L pe Hristos, să trimită mare milă sufletelor noastre! - cei ce sunteți trepte grăitoare de Dumnezeu; voi, cei dumnezeiești și cu cuvinte de aur.
    Bucură-te, treime de Arhierei! Bucurați-vă, cei ce sunteți soarele cerului cel pământesc, razele și luminile cele de la lumina cea strălucitoare întreit, vederea celor întunecați, florile cu bun miros mai frumoase decât cele ale raiului, tăblițele Duhului, lespezile scrise de Dumnezeu, cei ce izvorâți laptele mântuirii, podoaba înțelepciunii!
   Sfinților trei Ierarhi, rugați-L pe Hristos să dea, sufletelor noastre, mare milă!

Astăzi, 30 ianuarie 2018, împreună, cu toții, trâmbițăm cu trâmbița de cântări, săltăm în prăznuire, dănțuim bucurându-ne, făcând prăznuire prea-cinstită învățătorilor noștri: Sfinții trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur.
Împărați și domni, alergați să lăudați cu cântări pe Arhiereii care au izvorât trei râuri prea-mari de învățături ale Duhului. Păstori și învățători, alergați să-i lăudați pe sfinții tăinuitori cei întreiți ai Sfintei Treimi! Iubitorilor de înțelepciune, alergați să-i lăudați pe cei înțelepți! Preoților, alergați să-i lăudați pe păstori! Cei păcătoși, alergați să-i lăudați pe folositorii voștri! Cei ce sunteți săraci, alergați să-i lăudați pe îmbogățitorii voștri! Cei ce vă aflați în necazuri, alergați să-i lăudați pe mângâietorii voștri! Cei ce călătoriți, alergați să-i lăudați pe cei împreună-călători și ocrotitori pe mare! Să zicem, cu toții - noi, cei ce-i întâmpinăm cu căldură, lăudându-i pretutindeni pe Ierarhii noștri dumnezeiești:
   Preasfinți învățători, sârguiți-vă să-i scoateți pe credincioși din smintelile lumii, și ne scăpați pe noi de muncile de veci!

Astăzi, 30 ianuarie 2018, împreună, cu toții, trâmbițăm cu trâmbiță de cântări, căci Împărăteasa a toate, privind de sus, îi încununează cu binecuvântări pe cei ce o încununează pe ea. Împărați și domni, alergați și o lăudați pe Împărăteasa, întru cântări, căci a născut pe Împăratul Cel Care a binevoit, mai întâi, cu iubirea de oameni, să-i izbăvească pe cei ținuți de moarte. Păstori și învățători, alergați să o lăudăm pe Preacurata Maică a Păstorului Cel bun! - ceea ce este sfeșnicul cu raze de aur, norul purtător de lumină, mai presus decât heruvimii, racla cea însuflețită, scaunul Stăpânului în chipul focului, năstrapa de aur primitoare de mană, tabla purtătoare de viață a Cuvântului; scaparea tuturor creștinilor.
   Născătoare de Dumnezeu, învrednicește-ne pe noi, cei smeriți, Împărăției cerurilor! - că nimic nu este cu neputință mijlocirii tale. Tu ești Palatul Cuvântului și te lăudăm cu cântări cuvântătoare de Dumnezeu!
   Sfinților trei Ierarhi Vasile, Grigorie și Ioan, rugați-vă pururea Treimii, pentru noi!

Astăzi, 30 ianuarie 2018, Îl slăvim pe Dumnezeu și îl lăudăm, cu cântări mucenicești, pe Sfântul Părinte Preasfințit Mucenic Ipolit - cel ce luminează curat (cu Dar luminat de Dumnezeu)! I s-a dat, de la Hristos, turma cea cuvântătoare - păstorind mieii cuvântători și adăpându-i cu lapte cuvântător insuflat de la Dumnezeu - punându-și sufletul înaintea acesteia, ca un miel, pătimind vitejește și jertfindu-se mai înaintea oilor: fiind hirotonit din porunca lui Dumnezeu, a fost pecetluit și s-a împodobit cu dublă (îndoită) cunună - a preoției și a muceniciei (pentru buna credință, făcându-se povățuitor al cetei mucenicilor). A biruit, prin Duhul, cugetul cel rău și îndărătnic al ereticilor, făcându-se ales sfințit mucenic, pentru dragostea Stăpânului Dumnezeu.
   Bucură-te, Maică neispitită de bărbat, Fecioara Curată! Slavă nașterii tale, Stăpână! - strigăm și noi, asemenea îngerilor.
 
Astăzi, 30 ianuarie 2018, îl lăudăm cu cântări mucenicești pe Sfântul Părinte Preasfințit Mucenic Ipolit, mucenic între preoți și Ierarh între mucenici, luminat de lucirea strădaniei Arhieriei sale... A înfrânt, cu Darul dumnezeiesc, basmele grecești și rătăcirea și fărădelegea evreilor, ca un ales între mucenici. În Biserica celor cuvioși, a jertfit jertfă de laudă Mântuitorului (ca preot), ca mijlocitor lui Dumnezeu și oamenilor, aducând mai apoi ca prinos, cu osârdie, sufletul său, prin sângele muceniciei. A luat de la Dumnezeu mulțimea darurilor, prin Duhul, grăind dumnezeiește și luminând cugetele credincioșilor, cu fulgerele cuvintelor lui dumnezeiești. Astăzi, toți, cu bucurie, săvârșim pomenirea sa sfințită și dumnezeiască, cinstindu-l cu credință, căci, din dragoste fierbinte, a suferit cu tărie chinurile muceniciei, strigând cu îndrăzneală și bucurându-se: Prealăudate Doamne, Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat! 
   Sfințite Mucenice Ipolit, luminează-i, cu strălucirile tale cele mucenicești și sfințite, pe cei ce săvârșesc pomenirea ta și cântă: Doamne, Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat!
   Născătoare de Dumnezeu, pe tine, noi credincioșii, te lăudăm, strigând și noi: Prealăudate Doamne, Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat! - căci ai primit în pântece, fără stricăciune și mai preus de fire, pe Dumnezeu Cel neschimbat, Care a venit la oameni pentru milostivire. 
   Pe Hristos, preoți binecuvântați și-L prea-înălțați întru toți vecii! Tineri, lăudați-L, popoare prea-înălțați-L întru toți vecii!
   Pe Născătoarea de Dumnezeu, care a zămislit negrăit și fără sămânță bucuria lumii (pe Hristos), preoți bine o cuvântați, popoare o prea-înălțați întru toți vecii!
   Tineri, pe Hristos Dumnezeu lăudați-L, preoți binecuvântați-L, popoare prea-înălțați-L întru toți vecii!
   Născătoare de Dumnezeu, pe tine te slăvim! - pentru arătarea nașterii tale cea nestricată, Dumnezeu arătându-se purtător de trup pe pământ și petrecând cu oamenii.
   Sfinte Preafericite Mucenice Ipolit, veselește inimile celor ce te laudă! - căci pe tine, după vrednicie, toți te fericim, ca pe un sfințit mucenic prea-lăudat, care ai luminat cu îndoită lumină Biserica lui Hristos și ai izvorât acesteia izvorul învățăturilor.

Astăzi, 30 ianuarie 2018, îl lăudăm cu cântări mucenicești pe Sfântul Părinte Mucenic Ipolit, grăitorul de Dumnezeu, care ne-a învățat să ne închinăm unui Dumnezeu în Treime - Ziditorul tuturor făpturilor văzute și nevăzute - și care s-a împodobit cu diademă mucenicească. Îl cinstim pe cel ce a strălucit îngerește, cu strălucirile fecioriei. Cu scrieri cinstite, a descoperit cuvintele dumnezeiești ale proorocilor, arătându-ne "cele ce se cuprind acolo".
   Bucură-te, Sfinte Preafericite Mucenice Ipolit! - cel împodobit cu cununa mărturisirii dumnezeiești, împletind podoaba preoției cu sângiuirile tale mucenicești. Acum, luminat și frumos cu totul, stai înaintea Împăratului și Stăpânului și Făcătorului.
   Sfinte Mucenice Ipolit, cu rugăciunile tale cele bine-primite, mântuiește-ne de nevoi și de primejdii, de supărări și de ispite cumplite, de patimi și de greșeli, pe cei ce te cinstim pe tine cu credință! - că ai, acum, îndrăzneală către Mântuitorul Hristos.
   Născătoare de Dumnezeu, Preacurată, cu toiagul folosinței tale, gonește patimile cele de fiare ale ticălosului meu suflet, îndreptându-mă de aici cu pace către viață, și mă numără cu turma ta cea sfântă, a oilor tale alese!

Astăzi, 30 ianuarie 2018, îl lăudăm pe Sfântul Ierarh Vasile - alături de Sfinții Grigorie și Ioan - ca pe o podoabă împărătească a Bisericii lui Hristos; comoara neîmpuținată a învățăturilor, care ne-a învățat să cinstim Sfânta Treime Cea unită în ființă și despărțită în Ipostasuri (ipostază, înfățișare, chip). Toți trei au uscat eresurile tuturor celor rău-credincioși și au stins tulburările cele ca văpaia, ale hulitorilor.
   Sfinților trei Ierarhi Vasile, Grigorie și Ioan, rugați-vă, ca niște Ierarhi ai lui Hristos, să ne mântuiască pe noi! - că sunteți luminători prea-luminați ai Bisericii lui Hristos, părinți înțelepțiți de Dumnezeu. 
   Născătoare de Dumnezeu, Maica lui Hristos Dumnezeu, Marie, izbăvește de toată primejdia și de toată nevoia, pe cei care aleargă cu credință și dragoste la acoperământul tău! - că tu ești singura Mireasă dumnezeiască, neștiind de nuntă, folositoare a credincioșilor. 

Astăzi, 30 ianuarie 2018, îl lăudăm pe Sfântul Preacuvios Părinte Ierarh Grigorie - împreună cu Sfăntul Vasile și cu Sfântul Ioan - ca pe un cuvântător de Dumnezeu, stâlp al Bisericii și avuție nefurată a bunei-credințe, care și-a luminat, cu nepătimirea, viața, descoperind dogmele Treimii.
   Sfinte Ierarhe Grigorie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să ne dăruiască mare milă!
   
Astăzi, 30 ianuarie, îi cinstim pe cei trei Ierarhi - Vasile, Grigorie și Ioan - care au zburat, înțelepți, ca niște albine în grădina Scripturilor, adunând din florile cele mai alese și punând - împreună - înaintea tuturor credincioșilor, mierea învățăturilor lor, spre îndulcire. Iar tot cel ce se îndulcește, strigă cu veselie: "Fiți folositori iarăși și după moarte, celor ce vă laudă, preafericiților!".
   Născătoare de Dumnezeu, Preacurată, te chem pe tine cu căldură - eu, nepriceputul, fiind învăluit cu valurile întreite ale patimilor. Nu mă trece cu vederea pe mine, ticălosul, că pier! - ceea ce ai născut adâncul milei. În afară de tine, altă nădejde nu am! Te rog, să nu râdă și să nu se bucure de mine dușmanii mei! - cel ce nădăjduiesc în tine. Pentru că tu poți toate ce le voiești, fiind Maica Dumnezeului tuturor.

Astăzi, 30 ianuarie 2018, toți credincioșii îl cinstim, după datorie, pe Sfântul Părinte Ierarh Ioan Gura de Aur - alături de Sfinții Vasile și Grigorie - ca pe cel ce ne-a povățuit la pocăință și a răbdat multe ispite, fiind numit: "grădina cuvintelor Scripturilor insuflate de Dumnezeu".
   Sfinte Ierarhe Ioan Gură de Aur, roagă-te Domnului, să se mântuiască sufletele noastre!

Astăzi, 30 ianuarie, Biserica îi prăznuiește pe cei trei învățători cuvioși - Vasile, Grigorie și Ioan - care au întărit-o cu învățăturile lor dumnezeiești. În buzele lor s-a vărsat Dar. Acum, toate "limbile ritoricești, măiestriile și meșteșugirile și toată puterea cuvântului spre un temeiu să se pornească și pe cei ce au cinstit, cu răsplătire să-i cinstească!". Acești trei cugetători de cele cerești, nu au căutat să căștige nimic pe pământ, pentru ei înșiși, ci s-au arătat păzitori și folositori obștii, învrednicindu-se, astfel, și laudelor de obște.
   Născătoare de Dumnezeu, nădăjduiesc spre tine: izbăvește-mă din nevoi! - că tu ești ajutătoarea tuturor, aparătoare nebiruită a celor necăjiți și caldă sprijinitoare a celor ce nădăjduiesc spre tine. Îi cântăm cântare, lui Hristos, că S-a preamărit!
   Născătoare de Dumneze, mântuiește-mă de nevoile cele cumplite, de bolile sufletului și ale trupului, și de greșeli! - că te mărturisesc pe tine, Curată și Preacinstită. Roagă-L pe Hristos - Care S-a întrupat din preacuratele și cinstitele tale sângiuiri - să ne izbăvească din greșeli și de boală amară! - pe noi, cei ce te lăudăm pe tine Preacurată. Toți te slăvim, uniți și într-un singur glas! - pe tine, cea cu totul fără de prihană și cu totul iubitoare de cinstea firii noastre!
   Întărește-ne pe noi întru Tine, Doamne - Care prin lemnul Crucii ai omorât păcatul - și sădește în inimile noastre frica Ta! - cei ce Te lăudăm pe Tine.
   Născătoare de Dumnezeu, cu rugăciunile tale, Curată, fă-L milostiv pe Dumnezeu, robilor tăi! - celor ce aleargă la acoperământul tău și se închină, cu credință, nașterii tale. Fecioară, prealăudată, mântuiește-mă din patimi și din nevoi! - ascultă graiurile sufletului meu, pe care ți le aduc din adâncul inimii. Îndreptează toată viața mea, Fecioară, și mântuiește-mă de ispite si de primejdii cumplite! - ceea ce ești nădejdea și folosința mea. Roagă-te, să se mântuiască din nevoi și de rătăcire, cei ce te laudă pe tine! - fiind Născătoare de Dumnezeu, cea care ai purtat în brațe înțelepciunea lui Dumnezeu.

Astăzi, 30 ianuarie 2018, se fericește cel luminat prin viață și fapte, prin cuvânt și învățături, Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, mult-lăudatul teolog. Astăzi, Sfântul Vasile îndeamnă la adunare... Sfântul Ioan Gură de Aur (sarea pământului, care îndulcește pământul) strigă de asemenea, astăzi, aducând roadele nemuririi, ca un pom al vieții: "cei ce nu vreți să muriți, veniți să vă îndulciți!". Astăzi, se laudă îndreptătorii obiceiurilor și chivernisitorii sufletelor: pe Sfântul Vasile, Duhul l-a umplut de știință; Sfântul Grigorie a avut una din limbile de foc, suflând cu foc cuvintele înalte; iar gura lui Hristos a grăit în Sfântul Ioan. 

Astăzi, 30 ianuarie, înțelepciunea veacului de acum se arată deșartă, supunându-se ca o roabă și slujind propovăduirii celor trei sfinți Ierarhi - Vasile, Grigorie și Ioan - fiindcă Darul înțelepciunii îi arată, pe învățători, ritori. Fiind învățăți din înțelepciunea cea de jos, au câștigat îndreptarea de la cea dumnezeiască - pe aceea (ei fiind preaînțelepți) supunând-o, ca pe o roabă, acesteia... Hristos Și-a făcut lăcaș Lui în sufletele sfinților purtători de Dumnezeu, iar prin gurile lor - Cel Ce S-a sălășluit în pântecele Fecioarei Curate - ne spune nouă tainele Maicii Sale. Au luat înțelepciune de la Dumnezeu - arătându-se ca fiind alți trei Apostoli ai lui Hristos, așezând (cu cuvântul cunoștinței) învățăturile pe care le-au alcătuit mai înainte pescarii (Apostolii, cu cuvinte netâlcuite) întru cunoștință, cu puterea Duhului. "Căci, așa se cădea credinței noastre, celei drepte, să aibă alcătuire!". 

Iubitorilor de înțelepciune, toți cei ce vă mirați de cuvinte! Dacă îi iubiți pe cei înțelepți, atunci înțelepțiți-vă și învățați a grăi, învățănd de la privirea la cele de sus și la adeverirea lucrării.

Astăzi, 30 ianuarie, pe prea-înțeleptul Gură de Aur, pe marele Vasile, împreună cu teologul luminător Grigorie, îi lăudăm într-un glas, noi, cei ce ne îndulcim de bunătățile și cuvintele lor, strigând către aceștia, din inimă:
   Prea-mari trei Ierarhi, rugați-vă lui Hristos Dumnezeu, să dăruiască iertare de greșeli, celor ce prăznuiesc cu dragoste pomenirea voastră sfântă!
   Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, cu totul fără prihană, întâmpină cu rugăciunea ta călduroasă sufletul meu cel smerit, și-l mântuiește! - căci este înecat, acum, în viforul ispitelor (ca o corabie fără cârmaci), îngreunat de sarcina păcatelor și silit să cadă în fundul iadului. Dăruiește-i limanul tău cel cu bună-liniște, ca să strig cu credință către tine: Roagă-te Fiului tău și Dumnezeu, să-mi dăruiască iertare de greșeli! - că pe tine te am nădejde, eu, netrebnicul robul tau.
   Te preaslăvesc pe Tine, Doamne, Unule iubitorule de oameni! - că am auzit auzul rânduielii Tale.
   Născătoare de Dumnezeu, Stăpână, dăruiește-mi dezlegare de vătămările sufletului și de bolile trupului! - ceea ce ai născut pe Dumnezeu. Scapă-mă de asuprire, de vifor și de primejdii, Maica lui Dumnezeu, prin rugăciunile tale! - ceea ce ești singura prealăudată. Fecioară, întărește-mă întru nădejde și în credință! - pe mine, cel vânturat de gânduri și de valurile întreite ale vieții. Scoate-mă, Fecioară, la limanul tău, îndreptându-mă! - că sunt învăluit de valurile lumești.
   Născătoare de Dumnezeu! Ploaia cea târzie (Care mai pe urmă S-a făcut timpurie) - Făcătorul apelor și al veacurilor - a picat în pântecele tău (ceea ce ești cu totul fară de prihană), răcorind la vremea sa pe cei lipsiți...

Astăzi, 30 ianuarie, îl cinstim pe Sfântul Ierarh Vasile - stâlpul de foc care a povățuit poporul credincios, arzând pe vrăjmașii credinței, ca apărător al Bisericii. Îl cinstim pe Sfântul Ierarh Grigorie, al cărui cuvânt a fost desfătare limbii și dulceață auzului, mană de viață, roua dulceții, miere din piatră, pâine îngerească cerească - săturându-i și umplându-i de dulceață pe toți cei ce se împărtășesc ei. Îl cinstim pe Sfântul Ierarh Hrisostom - care adapă fața-bună a pământului, din gura sa de aur, ca un izvor de desfătare, veselind și îngrășând toată cetatea lui Hristos (râul Darurilor duhovnicești umplându-se, deci, până la vărsare).
   Doamne, Dătătorule de Lumină și Făcătorul veacurilor, povățuiește-ne întru lumina poruncilor Tale! - că nu știm alt Dumnezeu, afară de Tine.
      Născătoare de Dumnezeu, scapă-ne pururea de toată silnicia vrăjmașilor - pe noi, cei ce te știm pe tine, Curată, avându-te armă nebiruită împotriva a multe feluri de ispite. Roagă-L pe Hristos, pentru robii tăi! - ceea ce ai născut plinirea legii, pe Unul născut Fiul tău, Ce S-a întrupat din tine. Fă-L milostiv, nouă, cu rugăciunile tale, pe Făcătorul tuturor!- ceea ce L-ai purtat în brațe. Te rugăm, noi, cei ce din inimă, acum, scăpăm la tine: îndură-te, mântuiește-ne! - te rog, eu, ticălosul, din strâmtorare și din sufletul meu cel dureros, tu fiind ceea ce ai născut pe "Cuvântul pricinuitorul îndurărilor".

Astăzi, 30 ianuarie, toată Biserica, într-un glas, cântă lui Dumnezeu, iubitorul de oameni Care a dăruit, sfinților Săi, izvorul neîmpuținat al darurilor, pentru ca ei să bea din destul, adăpând lumea. Dragostea cerească i-a înălțat pe sfinți, de pe pământ, mai presus de ceruri...
   "Ce-mi trebuiește aurul? De ce folos îmi este bogăția? Și slava și boieria, care se risipesc ca fumul în văzduh? Toate să piară, toate să le spulbere vântul. Mie, bogație una mult-dorită, îmi este treimea învățătorilor, cea împodobit vorbitoare".
   
Astăzi, 30 ianuarie, "curge râul cu mursă (must de fructe și de flori; amestec de miere și lapte) și cu băutură dumnezeiască"; celor flămânzi le curge mâncare nemuritoare, iar celor însetați băutură nestricăcioasă, apă vie în veci, care îi ține vii pe cei ce o beau: "Săturați-vă, toți, de viața cea mult curgătoare!".

Astăzi, 30 ianuarie, îi lăudăm cu glasuri de mulțumire, pe știutorii înțelepți ai lucrurilor dumnezeiești și omenești - Sfinții trei Ierarhi Vasile, Grigorie și Ioan - care ni L-au făcut cunoscut pe Ziditorul a toate, Treimea în unime, arătând trei osebiri în Treime: "ne-nașterea Tatălui, nașterea Fiului și ieșirea a singur Duhului". Căci, "Cuvântul era întru început la Tatăl (împreună fără început), și Duhul lui Dumnezeu; iar Dumnezeu era împreună-veșnic, o singură Dumnezeire, prin Sine de o ființă și întocmai în fire". Iar fiecare dintre noi, acum, zicem: "Împreunez și despart cele ce sunt cu împreunare despărțite. Una (Treimea nedespărțită) o am în minte, și trei (Ipostasuri) cunosc. Iar pe cei trei învățători purtători de Dumnezeu îi primesc; care așa m-au învățat pe mine să cred!". Îi cinstim, pe acești trei tămăduitori dumnezeiești ai sufletelor, care au îndulcit (cu învățături înțelepte, cu meșteșugirile și darurile cuvintelor) amărăciunea și iuțimea leacurilor cele spre mântuire. Îndulciți-vă, toți iubitorii de bine, și veselindu-vă să vă mântuiți! 
   Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă! Chem adâncul cel neurmat al milostivirii Tale, Doamne! - eu fiind înconjurat întru adâncul greșelilor.
   Născătoare de Dumnezeu, te chem pe tine, Stăpână, fii îndreptătoare sufletului meu! - eu, cel ce înot prin noianul cel mult-îngrijorat al vieții. Te știu pe tine liman de mântuire, căci, răutatea avea tărie asupra noastră, dar nu până în sfărșit, că a slăbit după ce ai născut, Fecioară, pe Hristos Dumnezeu, Cel puternic întru tărie, Care a luat slăbiciunea trupului, iar pe cel puternic întru răutate l-a omorât. Firea cea muritoare a întrecut-o pe cea nemuritoare, căci tu, Fecioară Nobilă-Doamnă (cea plină de noblețe) covârșindu-i pe îngerii fără de trupuri, ai născut pe Împăratul îngerilor - Dumnezeu (spre Care lor nu le este cu putință să privească).
   Maică, pururea-Fecioară, tu, care ai născut pe Dumnezeu, dă-mi veșmântul bucuriei! - căci m-am îmbrăcat în haina nebuniei mele, pătimind rău. Prin lene, am căzut, eu, ticălosul, din viața cea sfințită. Ridică-mă, binecuvântată Preacurată, îndreptează-mă la porunca Fiului tău și învrednicește-mă milostivirilor dumnezeiești! - ceea ce ai născut pe Cuvântul Cel milostiv, Care, cu sângele Său, i-a mântuit pe oameni din stricăciune.
 
Astăzi, 30 ianuarie, credincioșii aud, toți: "Casei acesteia, s-a făcut prea-luminată mântuire", căci cinstindu-i pe doi și pe trei adunați în numele lui Hristos (acum, pe Sfinții trei Ierarhi), Hristos este aici, de față, în mijlocul lor". Îi cinstim astăzi pe aceia pentru care sărbătoarea de acum s-a pus, din cauza certei iscate în Constantinopol (pe vremea împăratului Alexie Comnin), între oamenii cei mai de cinste și îmbunătățiți: că unii cinsteau mai mult pe Sfântul Vasile (că era înalt la cuvânt; asemenea îngerilor la fapte; și nici prea-lesne iertător); iar alții cinsteau pe Sfântul Ioan Gură de Aur cel dumnezeiesc (că era mai deschis în învățătură, cu cuvinte dulci și gândire adâncă); iar alții pe Sfântul Grigorie (că era învățat, și pentru frumusețea și cuviința cuvintelor sale) - încât, punând fiecare pe unul dintre sfinți mai presus de ceilalți, se grupaseră și se numeau pe ei: unii "vasiliteni", alții "ioaniteni", iar alții "grigoriteni".

Îi cinstim, astăzi, 30 ianuarie 2018, pe cei trei Ierarhi, care s-au arătat aievea (nu în vis) Arhiereului Ioan, ce păstorea atunci cetatea Evhaitenilor, zicănd: "Noi, precum vezi, la Dumnezeu una suntem, și nicio împotrivire sau vrajbă între noi nu este! Ci, fiecare în vremea sa, porniți fiind de Duhul Sfânt, am scris învățăturile ce sunt spre mântuirea oamenilor, iar ceea am învățat am dat!". Îi cinstim pe cei care, înainte de a se ridica (după cum părea) străluciți la ceruri, au cerut arhiereului să pună un singur praznic, într-o singură zi, pentru toți trei, și să dea de știre, adeverind ajutorul sfinţilor, care au zis: "că și noi vom ajuta, împreună, la mântuirea celor ce ne fac pomenirea". Iar acesta, fiind îmbunătățit și vestit, a gândit că - fiind prăznuiți toţi trei în această lună, separat: Sfântul Vasile pe 1 ianuarie, Sfântul Grigorie pe 25 inauarie și Sfântul Ioan Gură de Aur pe 27 ianuarie (pentru aducerea sfintelor sale moaște) - ar fi potrivită unirea lor într-un singur praznic, spre sfârșitul acelei luni, adică pe 30 ianuarie.

Astăzi, 30 ianuarie, credincioșii îl cinstesc pe Sfântul Sfințit Mucenic Ipolit, Papă al Romei (de pe vremea împărăției lui Claudie), care a fost chinuit și ucis de tiran, pentru apărarea credincioșilor pe care necredinciosul îi omora. Îl cistim, astăzi, pe Sfântul Ipolit, care n-a suferit să vadă tăcut chinurile la care era supus magistrul Chensurin - cel ce Îl cinstea în ascuns pe Hristos. Chensurin, cel iubit, altfel, de împărat, aruncat în închisoare, înviase un om, atrăgând astfel la Hristos pe toți ostașii aflați de față. Din porunca tiranului, toți au fost uciși, alături de fericita Hrisi și de slujitorul Savain (care slujeau sfinților, ștergeau sângiuirile lor și-i mângâiau). Îl cinstim pe apărătorul acestora, Sfântul Papă Ipolit, care a mers și el, mai apoi, pe calea muceniciei, cu râvnă dumnezeiască, mustrându-l pe tiran și opunându-se acestuia, luând apărarea sfinților creștini.
    Născătoare de Dumnezeu, Stăpână, roagă-L pe Hristos să se mântuiasca toți cei ce strigă cu credință: Bine ești cuvântat, Dumnezeul părinților noștri! Te rugăm, să dăruiești adâncul milostivirii tale, tuturor celor ce nădăjduiesc spre tine și strigă Fiului, cu credință: Bine ești cuvântat, Dumnezeul părinților noștri! Fecioară, cu strălucirea ta, dezleagă-mi negura păcatelor și luminează-mă, pe mine cel ce strig (așa cum cei trei Ierarhi - glasurile lui Dumnezeu, tunând minunat de sus- ne-au poruncit să strigăm împreună cu ei): Bine ești cuvântat, Dumnezeul părinților noștri! Fecioară, alerg către tine, și îți cer ca, iarăși, să mă îmbrac, prin tine, cu haina curăției! - căci, cu lenea, eu, ticălosul, am înnegrit frumoasa haină a poruncilor de mântuire, în care m-am îmbrăcat prin Botez.

Astăzi, 30 ianuarie, grindina (aruncată din gurile celor trei Ierarhi) sfărâmă învățăturile putrede ale grăitorilor de deșertăciune. Aceștia au cercetat bine adâncurile Duhului și, de acolo au alcătuit cunoștințele despre Dumnezeu, cele cuvioase lui Dumnezeu, învățându-ne să cântăm: Popoare, preaînălțați-L pe Dumnezeu în veci! Pe Domnul, lăudați-L și-L preaînălțați întru toți vecii!
   Fecioară, vindecă-mă, îmbrăcându-mă cu lumina nepătimirii! - căci îmi slăbește mintea, acum căzând în adâncurile necinstirii, fiind cuprins cu felurite rele. Preacurată, lăudăm nașterea ta și o prea-înălțăm întru toți vecii! - căci ne izvorăști nouă, credincioșilor, izvor pururea de tămăduiri. Îl preaînălțăm pe Cuvântul Tatălui, în veci! - pe Cel Ce S-a născut din tine, Fecioară!
   Cunoaștem (cu bună-credință) și slăvim O fire întocmai cinstită, O unime și Treime, puternică fără de măsură, Care pe toate le chivernisește cu judecăți prea-înalte! - căci așa ne-au rânduit acești trei Ierarhi, purtători de Dumnezeu, să mărim. 
   Ne închinâm Treimii și O înălțăm, împreună cu ei, în veci! Îl mărim, în laude, pe Dumnezeu Cuvântul, Cel din Dumnezeu, Care a venit cu negrăită înțelepciune să înnoiască pe Adam cel căzut în stricăciune. Pentru noi, credincioșii, S-a întrupat (negrăit) din Sfânta Fecioară! Pentru noi, au fost întruparea și cinstitele Sale pătimiri!
   Născătoare de Dumnezeu, Fecioară fericită de Dumnezeu, mântuiește-mă, Maica Vieții adevărate, și te roagă, Preacurată, să se sature de desfatărea cea de-a pururea, cei ce te măresc cu credință și cu dragoste!
   Născătoare de Dumnezeu, Maica vieții, luminează întunericul sufletului meu, cu strălucirile fără de materie ale luminii tale, și învrednicește-i, pe cei ce te măresc, să se izbăvească de focul cel veșnic! - căci ești ușa luminii dumnezeiești și pe tine te-a arătat, nouă, izvor de Daruri, celor ce ne închinăm, cu credință, nașterii tale cea negrăită.
   Sfinților prea-lăudați trei Ierarhi, cereți, ca noi, cei ce locuim pe pământ, să gândim cele de sus și să le facem! - căci, acum, locuiţi prea-curat în ceruri, acolo unde a fost viața voastră încă de pe când purtați trup, nespurcat.
   Mărim pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfăntul Duh, Domnul!

Astăzi, 30 ianuarie, îi cinstim și lăudăm pe Sfinții trei Ierarhi - Vasile, Grigorie și Ioan (vasele luminii, fulgere revărsătoare de raze) - niciunul dintre aceștia nefiind primul, ci împărtășindu-și biruința, unul altuia, bucurându-se - îndrăzneala pizmuirii neîncăpând între dânșii - cea care strică unirea gândului. Îi lăudăm pe cei trei învățători despărțiți cu trupurille, dar împreunați cu Duhul; pe tăinuitorii și propovăduitorii cerești ai dreptei-credințe; pe surpătorii păgânătății; pe mântuitorii și îndreptătorii cu cuvântul și cu fapta; pe păstorii care au urmat, prin credință, lui Hristos; pe îngerii cei pământești și oamenii cei cerești; pe cei ce sunt cinstitele lăcașuri ale Duhului.
Iar noi, bând din aceste trei izvoare a căror apă ne îndulcește sufletele - Vasile, Grigorie și Ioan - cerșim iertare de greșeli și mare milă!
   Una Dumnezeire, Părinte, Fiule și Duhule, pentru rugăciunile Sfinților Vasile, Grigorie și ale lui Ioan, și ale Născătoarei de Dumnezeu, să nu mă desparți pe mine de slava Ta!

Astăzi, 30 ianuarie 2018, sufletele pământenilor se înalță de la cele pământești, făcându-se cerești, întru pomenirea sfinților! Că se deschid ușile cerești, iar nouă ni se arată cele ale Stăpânului! Cuvintele propovăduiesc cuvinte, gurile laudă minuni, iar noi strigăm către Mântuitorul:
   Slavă Ție, Hristoase Dumnezeule că, prin aceștia, s-a făcut pace credincioșilor!

Slavă milostivirii Tale celei multe și pogorârii Tale, Doamne, iubitorule de oameni!
Slavă smereniei Tale negrăite, Stăpâne!
(o alcătuire după cronici străvechi: Lăcașuri Ortodoxe® ianuarie 2018 - www.lacasuriortodoxe.ro )

Comentarii

Comentarii

Mai multe formate de scriere poți găsi dând click aici.
Cum trebuie să scrii: ca să vezi:
(text încadrat între steluțe) *italic înclinat* italic înclinat
(text precedat și urmat de câte 2 underline) __bold îngroșat__ bold îngroșat
(text între paranteze drepte, urmat imediat de adresa link, între paranteze rotunde) [TEXT](http://www...) (dacă dai click pe "TEXT", ești condus către adresa link) TEXT
(semnul exclamării, urmat imediat de descrierea imaginii între paranteze drepte, urmată imediat de adresa imaginii, între paranteze rotunde) ![DESCRIERE](http://www...) (imagine inclusa în text - vezi imaginea recomandată, scoasă de la adresa indicată)
(o steluță și un spațiu înaintea rândului) * element listă 1
* element listă 2
* element listă 3
  • element listă 1
  • element listă 2
  • element listă 3
(text precedat și urmat de câte 2 ~) ~~text tăiat~~ text tăiat
(text precedat de 2 #) ## subtitlu

subtitlu

Detalii despre site-ul: LONews
Favorit pentru
< 100
utilizatori rețea
Online
115
pe acest site
Marchează între favoritele tale siteul LONews
Creează-ți propria pagină de informare în acest domeniu, aici! Participă cu informația ta, care poate fi utilă celorlalți!
Creează și Promovează
Trimite
Powered by InterChat

π 0.136 sec - PID: 21042