112
Astăzi, 29 ianuarie 2018, credincioșii ortodocși cinstesc Aducerea moaștelor Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul (purtătorul de Dumnezeu) - următor prea-ales al cuvântătorilor de Dumnezeu, luminând cu strălucirile propovăduirii dumnezeiești - de la Răsărit și pâna la Apus (unde a și apus din lume). Ca un prea-înțelept, a răsărit, însă, la Dumnezeu, încununat cu lumina Darului...

Astăzi, 29 ianuarie 2018, toți cei ce îl cinstesc cu credință pe Sfințitul Mucenic Ignatie, se umplu de veselie și de bucuria insuflată de Dumnezeu, având ca prilej de prăznuire Întoarcerea moaștelor Sfântului prea-înțelept purtător de Dumnezeu Ignatie. Acestea s-au dat acum, cu cinste, cetății sale - mai sfințite prin pătimire și mai strălucitoare prin Dar. Cu razele Duhului, a luminat ca soarele marginile pământului, apărând dreapta-credință, fierbinte, prin cuvintele lui și prin învățăturile pe care le-a scris.

Astăzi, 29 ianuarie 2018, cinstim aducerea (din Apus), a moaștelor Sfântului Mucenic Ignatie, care acum își întinde razele dinspre apus spre pământ, deși mai întâi, ca un luceafăr prea-luminos, strălucise dinspre Răsărit spre apusuri... 
   Sfinte Mucenice Ignatie, roagă-te să se mântuiască, din stricăciune și din primejdii, cei ce săvârșesc cu credință pomenirea ta cea pururea cinstită!

Astăzi, 29 ianuarie 2018, cinstim aducerea moaștelor Sfântului Mucenic Ignatie, pe care Hristos - Cel pe Care Și L-a dorit atât de mult - l-a primit în brațele Sale și căruia i-a dăruit plata lucrării de sfințenie a Evangheliei - acesta sfârșindu-se mucenicește prin sânge. Pentru aceasta, s-a făcut ca bobul de grâu "Lucrătorului de pământ, Celui fără de moarte", s-a măcinat prin colții fiarelor sălbatice (prin care și-a găsit mucenicia), arătându-I-se Acestuia ca pâine dulce.
   Sfinte Mucenice Ignatie, roagă-te pentru noi, fericite pătimitor!
   Preacurată Stăpână, mântuieşte-mă! Maica lui Hristos Dumnezeu, izbăvește-mă de viermele neadormit și de focul cel veșnic! - că numai pe tine te am folositoare și zid nesfărâmat, acoperământ, veselie și mângâiere dumnezeiască a sufletului meu.

Astăzi, 29 ianuarie 2018, diamantul își pierde strălucirea, în fața celui considerat cu suflet tare de diamant, ale cărui moaște sunt aduse acum, cu cinste: Sfântul Mucenic vrednic de fericire Ignatie Teoforul, care a grăit cu dor negrăit către Hristos Cel dorit:
"Nu este întru mine foc iubitor de uscăciune. Ci, mai ales apă vie şi grăitoare este înăuntrul meu, zicându-mi: 'Vino la Tatăl!'.
A ales fiarele sălbatice, care l-au despărțit de lume și l-au trimis la Hristos...
   Sfinte Mucenic Ignatie, roagă-l pe Hristos, să mântuiască sufletele noastre!
   Născătoare de Dumnezeu, Curată, sfântă Fecioară, roagă-te Celui născut din sângiurile tale curate, să ne mântuim noi! - ceea ce primeşti rugăciunile păcătoşilor şi nu treci cu vederea suspinurile celor scârbiţi.
   Ignatie, purtătorule de Dumnezeu, îndreptează către bunătate viața mea și luminează-mă cu lumina Darului (care locuiește în tine)! Risipește tulburarea patimilor, cu rugăciunile tale!

Astăzi, 29 ianuarie 2018, cinstim aducerea moaștelor Sfântului Mucenic Ignatie Purtătorul de Dumnezeu, care s-a arătat ca un pământ roditor, rodind însutit sămânța lui Hristos (Cel Ce adapă sufletele, cu ploaia Duhului). Dumnezeu, cunoscând cu puterea Sa înainte-văzătoare bunătatea sufletească a acestuia, l-a luminat cu razele strălucitoare dumnezeiești ale Duhului. A pornit de la Răsărit și a luminat, apoi, cu propovăduirea, până în întunecatul Apus...
   Sfinte Mucenice Ignatie, vindecă-mi gândul rănit de cumplitele patimi ale trupului! Vindecă-mi-l, Sfinte mucenice al lui Hristos, Ignatie, cel pururea pomenit!

Astăzi, 29 ianuarie 2018, cinstim aducerea moaștelor Sfântului Mucenic Ignatie, cel ce a alergat, cu dragoste, să sufere moarte pentru Hristos - Dătătorul de viață, pe Care L-a văzut omorât pentru el. Cu îndrăzneala păstorească, a rușinat vitejește semeția tiranică, trecând peste noianul înșelăciunii și ajungând catre limanul dumnezeiesc (fiind luminat de Duhul dumnezeiesc). A primit numele de Purtător de Dumnezeu, fiindcă s-a îmbrăcat întru Hristos în viețuire, îndemnându-i pe toți să primească tărie de mucenici, pentru dragostea cununilor.
   Doamne, Tu ești puterea mea, scăparea și întărirea! 
   Părinte Cuvioase Ignatie, roagă pe Hristos Dumnezeu, să ne dăruiască mare milă!
   Născătoare de Dumnezeu, Maică, roagă cu osârdie pe Hristos, să ne dăruiască nouă mare milă! Roagă, tu, pe Domnul Însuși - Care S-a făcut trup în pântecele tău (făra a se despărți de firea dumnezeiască) și te-a păzit pe tine, mai înainte și după naștere, Fecioară Preacurată.
   Doamne, slavă puterii Tale!

Astăzi, 29 ianuarie 2018, cinstim aducerea moaștelor Sfântului Mucenic Ignatie, cel care, fiind apucat de mâini de Hristos s-a sfințit; înfrumusețat cu "mohorâciunea sângiuirilor sale" și acum strălucind și cu ungerea preoției, strigă ca un Arhiereu:
Slavă puterii Tale, Doamne!
A scris legile Darului, ca niște lespezi scrise de Dumnezeu (Tablele Legii), risipind dogmele înțelepciunii elene, surpând înșelăciunea ca un sfințit tăinuitor. Îl cinstim, astăzi, pe cel încuviințat cu bărbăție, cu înțelepciune, cu lumina dreptății și a curăției, și împodoibit cu frumusețaa bunătăților.
   Preafericite Sfinte Părinte Ignatie, nu înceta a te ruga pentru cei ce-ți săvârșesc pomenirea arătându-te preot bine-primit - pentru ca aceștia să se mântuiască de supărări cumplite și de primejdie.

Astăzi, 29 ianuarie 2018, cinstim aducerea moaștelor Sfântului Mucenic Ignatie, cel pe care Dumnezeu Cel născut din Fecioară l-a aflat a fi vrednic de Darul Său încă din pruncie - așa după cum Dumnezeu l-a sfințit pe Ieremia din pântece, cunoscându-l (încă dinainte de a se naște) a fi vas sfântului Duh, cu Care umplându-l îndată (din tinerețe), l-a rânduit prooroc și propovăduitor, ca să propovăduiască tuturor venirea sa sfântă pe pământ. Îl cinstim pe cel care a fost diadoh (moștenitor) al Apostolilor, fiind al doilea Episcop al Antiohiei - ca fost ucenic al Sfântului Evanghelist Ioan cuvântătorul de Dumnezeu (asemenea lui Policarp, care era, în același timp cu acesta, Episcop de Smirna). Adus în fața împăratului Traian și fiind supus unor munci (chinuri) grele - pe care le-a înfrânt toate - a fost trimis la Roma, unde să fie dat fiarelor. Creștinii au luat sfintele și cinstitele sale rămăsițe de moaște și le-au adus, astăzi, de la Roma în Antiohia, fiind dăruite fraților - care și le doreau ca dar. Ele au fost așezate în pământ, cu toată cinstea, Biserica pomenind această întoarcere, cu bucurie...
   Doamne, bine ești cuvântat în Biserica slavei Tale!
 
Astăzi, 29 ianuarie 2018, cinstim aducerea moaștelor Sfântului Mucenic Ignatie - cel înfrumusețat cu mirul dumnezeiesc al preoției și împodobit cu sângele mucenicesc, și care s-a arătat luminos, hrănindu-i pe credincioși cu pâinea cerească și strigând:
Bine ești cuvântat, Dumnezeul și Domnul meu!
Astăzi, 29 ianuarie 2018, cinstim aducerea moaștelor Sfântului Mucenic Ignatie - care stând înaintea judecății (lumești), a cuvântat despre Dumnezeu - Treimea Cea nezidită - cu curăția gândului și cu luminarea cugetului, fără a se îngrozi de cruzimea scaunelor tiranice (căci puterea Celui preaînalt l-a îmbrăcat cu toată întrarmarea Crucii). Și, chiar striga:
   Toate făpturile, lăudați pe Domnul!
Astăzi, 29 ianuarie 2018, cinstim aducerea moaștelor Sfântului Mucenic Ignatie, cel care, îndreptându-și gândul (înțelepțește) cu dogmele dumnezeiești, a înecat, cu râurile înțelepciunii, pe tiranul cel fățarnic si părtinitor al înșelăciunii. A risipit întunericul nestatornic al nedumnezeirii, trimițând cărți luminoase, celor ce cântă împreună cu el:

Toate lucrurile, binecuvântați pe Domnul!

   Născatoare de Dumnezeu, bucură-te! - că prin tine S-a dat bucuria, celor ce strigă: Preacurată Stăpână, bine esti cuvântată, tu, între femei! - ceea ce ești lăcaș sfințit și dumnezeiesc al Dumnezeului Cel prea-înalt.

Astăzi, 29 ianuarie 2018, cinstim aducerea moaștelor Sfântului Mucenic Ignatie, cel care, acum - fiind așezat la liman luminos și prea-liniștit, scăpând de furtuna valurilor și de năvălirea fiarelor salbatice și ucigătoare - se îndulcește, luminându-se, întru desfătarea cea veșnică - împodobit cu cunună de multe feluri, fiind încuviințat de cele sfinte, ca unul în care s-au adunat lauda preoției și a muceniciei.
   Sfinte Mucenice Ignatie - având îndrâzneală către Stăpânul și Dumnezeu - roagă-L acum, să se mântuiască de supărări, cei ce săvârșesc cu credință pomenirea ta!
   Născătoare de Dumnezeu, veselindu-ne, te mărim! - ceea ce ești munte netăiat, din care S-a tăiat Hristos (piatra Cea netăiată de mână, din marginea unghiului).
   Sfinte Sfințite Mucenic Ignatie, Preafericite, Purtătorule de Dumnezeu, izbăvește de toată scârba și stricăciunea vrăjmașului, pe cei care prăznuiesc cu dragoste întoarcerea ta cea luminată! Dăruiește-le iertare de greșeli, ca unul ce ai luat putere de la Mântuitorul Hristos!

Astăzi, 29 ianuarie 2018, a sosit praznicul cel de peste ani! La care se propovăduiesc învățăturile cele de taină și vitejiile Sfântului Ignatie, împotrivirea lui până la sânge, pentru credință, și glasul acela fericit și pururea lăudat cu care a zis:
Grâu al lui Dumnezeu sunt și, prin dinții fiarelor, voiesc să mă macin!
   Sfinte Mucenice Ignatie Teoforul, roagă-L pe Hristos - ca un următor al Lui - să mântuiască sufletele noastre!
   Născătoare de Dumnezeu, Prea-laudată, tămăduiește sufletul meu care bolește cumplit de patimi prea-rele! - ceea ce ai născut pe Hristos, doctorul și Mântuitorul tuturor; Cel Ce vindecă toată slăbiciunea, Cel Ce a rănit cugetul cel rău al diavolului și Care, pe noi, ne-a izbăvit din moarte...
 
Slavă milostivirii Tale celei multe și pogorârii Tale, Doamne, iubitorule de oameni!
Slavă smereniei Tale negrăite, Stăpâne!
(o alcătuire după cronici străvechi: Lăcașuri Ortodoxe® ianuarie 2018 - www.lacasuriortodoxe.ro )

Comentarii

Comentarii

Mai multe formate de scriere poți găsi dând click aici.
Cum trebuie să scrii: ca să vezi:
(text încadrat între steluțe) *italic înclinat* italic înclinat
(text precedat și urmat de câte 2 underline) __bold îngroșat__ bold îngroșat
(text între paranteze drepte, urmat imediat de adresa link, între paranteze rotunde) [TEXT](http://www...) (dacă dai click pe "TEXT", ești condus către adresa link) TEXT
(semnul exclamării, urmat imediat de descrierea imaginii între paranteze drepte, urmată imediat de adresa imaginii, între paranteze rotunde) ![DESCRIERE](http://www...) (imagine inclusa în text - vezi imaginea recomandată, scoasă de la adresa indicată)
(o steluță și un spațiu înaintea rândului) * element listă 1
* element listă 2
* element listă 3
  • element listă 1
  • element listă 2
  • element listă 3
(text precedat și urmat de câte 2 ~) ~~text tăiat~~ text tăiat
(text precedat de 2 #) ## subtitlu

subtitlu

Detalii despre site-ul: LONews
Favorit pentru
< 100
utilizatori rețea
Online
155
pe acest site
Marchează între favoritele tale siteul LONews
Creează-ți propria pagină de informare în acest domeniu, aici! Participă cu informația ta, care poate fi utilă celorlalți!
Creează și Promovează
Trimite
Powered by InterChat

π 0.11412 sec - PID: 17971