83
Astăzi, 28 ianuarie 2018, credincioșii ortodocși îl cinstesc în mod deosebit pe Preacuviosul Părintele nostru Efrem Sirul - care a înflorit lumii cunoștința lui Dumnezeu, văzând frumusețile raiului și desfătându-se din destul în livezi nestricăcioase. Vestind tuturor venirea Mirelui Hristos - arătând în scris, cu râurile lacrimilor, venirea Judecătorului - ne-a învățat să ne aprindem făcliile sufletelor și să ne îmbrăcăm toți cu haine luminoase, pentru întâmpinarea Acestuia. Cu înfrânarea, și-a îngrădit trupul, omorându-și - prin rugăciuni și privegheri - mișcările patimilor. Iar astfel, umbrindu-l puterea Duhului, l-a arătat luminător al întregii lumi.

Astăzi, 28 ianuarie 2018, îl cinstim pe pururea-pomenitul Sfânt Cuvios Efrem Sirul, care a mers în pustiu, din iubire de liniște, îndepărtându-se cu înțelepciune de supărările vieții. Urcând către Dumnezeu cu fapta, a strălucit ca un luminător, în lume, izvorând oamenilor cuvinte de viață.
   Sfinte Cuvioase Părinte Efrem Sirul, nu înceta să ne întărești cu rugăciunile tale, ca să se mântuiască sufletele noastre din stricăciunea celui străin (cel rău - înstrăinat, îndepărtat și izgonit).
   Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, roagă-te lui Hristos, să se mântuiască sufletele noastre! - că am cunoscut că din tine S-a întrupat.

Astăzi, 28 ianuarie, ne adunăm toți, pentru a cinsti pomenirea Preafericitului pururea-pomenit Părinte Sfânt Cuvios Efrem Sirul, lucrătorul de lucruri prea-mărite. Acesta ne-a arătat nouă frica judecății, prin fapte și prin cuvinte - udându-și așternutul cu lacrimi și transformând pocăința în cugetare pentru viață, după cum spune proorocul. A strălucit luminat, lumină înţelegătoare, arătându-se soare și luminând toată plinirea credincioşilor, cu bunătăţi dătătoare de lumină şi cu frumusețile dogmelor. S-a făcut vas cinstit al Sfântului Duh - stingând văpaia patimilor, cu râurile lacrimilor - și a izvorât izvoare de învăţături.
   Sfinte Cuvioase Părinte Efrem Sirul, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, pentru sufletele noastre!
   Preasfântă Mireasă a lui Dumnezeu, mântuieşte-mă de osândă şi mântuieşte, cu rugăciunile tale, smeritul meu suflet, din cumplitele greşeli şi de moarte, şi dăruieşte-mi să aflu în ziua cercetării, îndreptarea pe care au dobândit cetele sfinților, curăţindu-mă, mai înainte de sfârşit, cu pocăinţa şi cu vărsarea lacrimilor!

   Sfinte Fericite Părinte Efrem Sirul, roagă-L pe Hristos Dumnezeu, să se mântuiască sufletele noastre! - cel ce ai izvorât, din buzele tale, răurile purtătoare de lumină ale apelor vieții, adăpând toată Biserica. Ai izvorât, lumii, râurile umilinţei, revărsând, cu cuvintele tale, învăţăturile cele dulci ale pocăinţei.

   Să-I cântăm, lui Dumnezeu, cântare de biruință!
   Sfinte Cuvioase Fericite Efrem Sirul, adapă cu ploaia cea veselitoare a rugăciunilor tale, sufletul meu care s-a uscat de uscăciunea patimilor, şi insuflă întru mine cuvânt, ca să laud pomenirea ta!

Astăzi, 28 ianuarie 2018, îl cinstim și-l lăudăm, toți credincioșii, pe Sfântul Cuvios Efrem Sirul, pe care Biserica îl numeste "alt Eufrat curgător de aur, care poezeşte" (înfrumusețează, atribuie calități excepționale, idealizează) toată făptura, cu curgerile dogmelor înţelepte, şi o adapă. El este comoara înţelepciunii tainelor lui Hristos, paharul cel dumnezeiesc al umilinţei. Pentru că Sfântul Efrem, după cum o arată și numele său (din numele ebraic "Efrayim", însemnând "roditor, rodnic, productiv, îmbelșugat"), veseleşte pururea inimile credincioşilor, cu cuvinte dumnezeiești, ca un lucrător şi tăinuitor al descoperirilor Domnului.
   Doamne, Dumnezeul meu, Bunule, nu este alt sfânt precum ești Tu, Cel Care ai înălțat oastea (fruntea) credincioşilor tăi, şi ne-ai întărit pe piatra mărturisirii tale".
   Pururea Curată Fecioară, roagă-te, Fiului tău şi Dumnezeu - împreună cu îngerii Lui - pentru ca Acesta să dea pace lumii, și sufletelor noastre mare milă! - că tu ești apărătoarea cea fierbinte şi nebiruită, cea dăruită de Dumnezeu (cu Dar de la Dumnezeu), nădejdea cea întărită şi neruşinată (nestricată), zid, acoperământ şi liman celor ce aleargă la tine. Noi, credincioşii, după datorie te lăudăm, bine te cuvântăm pururea, te mărim și te mărturisim ca fiind cu adevărat Născătoare de Dumnezeu! - căci, cu Crucea Fiului tău, toată înşelăciunea idolilor a încetat şi puterea diavolilor s-a călcat.

Astăzi, 28 ianuarie 2018, îl cinstim pe Sfântul fericit Cuvios Efrem Sirul, puterea cuvintelor sale întinzându-se în toată lumea, și gonind - cu lumina smereniei cea făcătoare de înălţime (înălțătoare) - "nevederea sufletelor". Domnul, văzând înălţimea cea lăudată a smereniei, i-a dăruit cuvânt făcător de înălţime, prin care înălțimile cele cumplite ale eresurilor s-au smerit. Și-a săvârșit fără prihană viața, spălându-se pe sine cu lacrimi şi anunțând tuturor, cu cuvinte inţelepţeşti, venirea Judecătorului - ca un descoperitor de cele dumnezeieşti, vrednic de minune. Iar întârindu-se cu Darul Atotţiitorului Părinte, a stat împotriva stăpânirilor celor diavolești şi le-a biruit...
   Hristos este puterea mea, Dumnezeu și Domnul...
   Sfinte Cuvioase Efrem Sirul, roagă-te pentru noi lui Dumnezeu! - cei ce te lăudăm cu ardoare.
   Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, te fericim! - ca pe un lăcaş dumnezeiesc, ca pe un munte sfânt, ca pe un izvor al nestricăciunii, ca pe una singura aleasă a Ziditorului nostru Dumnezeu.
   Doamne Iisuse Hristoase, Cuvinte al lui Dumnezeu, Bunule, mă rog să luminezi - cu strălucirea Ta dumnezeiască - sufletele celor ce se îndreaptă (pornesc, mânecă) dis-de-dimineață către tine cu dragoste! Ca să Te vadă pe Tine, adevăratul Dumnezeu, Care chemi din negura greșelilor.

Astăzi, 28 ianuarie 2018, îl cinstim pe Sfântul Cuvios Fericit Părinte Efrem Sirul, care cu curgerile lacrimilor sale a uscat cu totul noianul dulceţilor, iar cu izvorul învăţăturilor lui a înecat pârâurile eresurilor. Cugetul său, plecat (supus, ascultător, umil, respectuos, smerit) în fața lui Dumnezeu, s-a luminat, devenind cu totul dumnezeiesc și primind arătările cele fără materie - asemenea unei oglinzi a Duhului dumnezeiesc. S-a făcut lăcaş - cu adevărat încăpător Treimii - împodobit cu Darul, cu limpezirea bunătăţilor curate și cu "întregimea (deplinătatea, integritatea) învățăturilor". Având la temelie credința neîntreruptă, a rămas neclintit în fața viclenirilor vrăjmașului, cârmuindu-se și apărându-se cu puterea cea nebiruită. Ne-a învățat cunoștința dreptei-credințe, scriind - ca un condei degrab-scriitor - pe lespezile inimilor, legea Duhului. Iar cei ce plutesc în noianul lin al dogmelor sale, se mântuiesc de "întreitele valuri stricăcioase" de suflet - și ridicându-se cu credință - se mântuiesc de furtuna ereziilor. 
   Doamne, mult-milostive, alerg și strig către tine: scoate din stricăciune viața mea, că văd înălțându-se - de viforul ispitelor - marea vieții!

Astăzi, 28 ianuarie 2018, îl cinstim pe Sfântul Cuvios Fericit Părinte Efrem Sirul, care, ca un iubitor de tăcere, a plâns cu amar, "văzând ceasul întrebării (Judecata) pururea mai înainte". I-a ridicat spre pocăință pe cei leneși, fiind "lucrător învățător în fapte". A părăsit lumea, locuind în pustie, urmând Mergătorului-înainte. Iar vrăjmașul, văzându-l pe el viețuind ca un drept, a trimis o femeie fără rușine înaintea sa, cautând să surpe bărbația lui și să-i întineze curăția, prin această "armă de demult", ca să nu mai ridice - cu cuvintele și faptele - pe cei leneși, spre pocăință. Îl cinstim pe cel care a apărut din Răsărit, de neam sirian, în vremea marelui Teodosie, iubind din început viața călugărească. Darul de la Dumnezeu S-a vărsat asupra lui, acesta scriind multe "scripturi" pline de umilință ("Plânsurile Sfântului Efrem Sirul"), cu care avea să îndrepte pe mulți spre fapte bune, devenind model și pildă cuvioșilor ce i-au urmat, spre viețuire sihăstrească. Îl cinstim pe cel a cărui pomenire se face cu mare cinste, astăzi, mai ales în Biserica mucenicească a Sfintei Achilina, din apropierea târgului din Filoxen...
   Cu sfintele sale rugăciuni, Doamne milueşte-ne şi ne mântueşte pe noi! Amin.
   Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat!

Astăzi, 28 ianuarie 2018, se cinsteste pe pământ pomenirea cinstită și sfințită a pururea-pomenitului Sfânt Cuvios Efrem Sirul - iscusit tipăritor de lege al sihaștrilor, sfătuitor al celor împleticiți de tot felul de vrăjmaşi. S-a făcut voce potrivită a Duhului, răsunând totdeauna cu cuvântările sale şi cântând cântarea mântuitoare a pocăinţei, celor ce îl laudă. Cu lumina pocăinței, a împuținat întunericul fără de lumină al păcatului... Fiind înconjurat de râurile dogmelor dumnezeieşti, a ieșit asemenea unei ape din belșug curgătoare, ca din alt Eden, adăpând faţa pământului şi înecând neghinele necredinţei.
   Născătoare de Dumnezeu, cea plină de Dar, pururea binecuvântată, bucuria îngerului, strigăm ţie, cu credinţă! - că numai tu ai născut pe pământ bucuria.
   Doamne, Iisuse Hristoase, pe Tine Te prea-înălţăm întru toţi vecii! - Cel Ce ai izvorât, din văpaia cuvioșilor, rouă, iar jertfa dreptului ai ars-o cu apă, că pe toate le faci doar cu voirea.

Astăzi, 28 ianuarie 2018, îl cinstim pe Sfântul Cuvios Efrem Sirul, care rănindu-se de dragostea Atotţiitorului, și-a petrecut toată viața în plânsuri, strigând cu înspăimântare:
"Mântuitorule, slăbește valurile Darului tău, păstrându-l pe el din destul întru viaţa cea viitoare!".
Îl cinstim pe Sfântul Efrem cel minunat, cu viaţă fără prihană, împodobită şi luminată cu toate bunătăţile strălucite de Dumnezeu. Pe purtătorul de Dumnezeu - cel cu cuvântul dulce dătător de umilinţă şi plin de luminare, pentru cei ce aleargă la el. S-a făcut lăcaș Duhului, temelie nemișcată Bisericii, reazem sihaștrilor, pârâu pururea curgător al umilinţei dumnezeiești, vrednic de minuni.
   Născătoare de Dumnezeu, Preacurată, te fericim! Pe Hristos Domnul Îl mărim! - Care S-a arătat întrupat, prin tine, oamenilor - Cel spre Care nu cutează a căuta oștile îngerești.
   Sfinte Părinte Efrem, roagă-te lui Hristos, să se mântuiască lumea! - căci tu ai împodobit Cerul, ca un râu, izvorând pârâuri curgătoare de aur şi îndemnând popoarele către calea pocăinței.
   Prea-lăudată Născătoare de Dumnezeu, scapă de toată întristarea pe nevrednicii robii tăi! - ceea ce ești nădejdea celor deznădăjduiţi, scăparea creştinilor, bucuria celor scârbiţi.

Astăzi, 28 ianuarie 2018, îl cinstim pe Sfântul Cuvios Efrem Sirul, care a tăiat cu sabia limbile hulitorilor - înflorind ca un finic (palmier, curmal), după cum a zis David. Cu înfrânarea a uscat noianurile patimilor, ridicând arma Crucii. 
   Sfinte Cuvioase Părinte Efrem, roagă pe Hristos, neîncetat, pentru noi! - cei ce săvârșim pomenirea ta, cea pururea prăznuită.
   Născătoare de Dumnezeu, Preacurată, ție ne rugăm: grăbește de mântuiește pe robii tăi! - ceea ce ești folositoare asupriților, dătătoare de hrană flămânzilor, mângâiere străinilor, adăpostire celor învăluiți (copleșiti, înconjurați, împresurați), cercetare bolnavilor (ajutătoare), acoperământ și sprijineală celor neputincuioși (ajutor, ocrotire, stâlp și par de susținere, apărătoare, protectoare, ștergar și mahramă împodobitoare), toiag bătrâneților...

Slavă milostivirii Tale celei multe și pogorârii Tale, Doamne, iubitorule de oameni!
Slavă smereniei Tale negrăite, Stăpâne!
(o alcătuire după cronici străvechi: Lăcașuri Ortodoxe® ianuarie 2018 - www.lacasuriortodoxe.ro )

Comentarii

Comentarii

Mai multe formate de scriere poți găsi dând click aici.
Cum trebuie să scrii: ca să vezi:
(text încadrat între steluțe) *italic înclinat* italic înclinat
(text precedat și urmat de câte 2 underline) __bold îngroșat__ bold îngroșat
(text între paranteze drepte, urmat imediat de adresa link, între paranteze rotunde) [TEXT](http://www...) (dacă dai click pe "TEXT", ești condus către adresa link) TEXT
(semnul exclamării, urmat imediat de descrierea imaginii între paranteze drepte, urmată imediat de adresa imaginii, între paranteze rotunde) ![DESCRIERE](http://www...) (imagine inclusa în text - vezi imaginea recomandată, scoasă de la adresa indicată)
(o steluță și un spațiu înaintea rândului) * element listă 1
* element listă 2
* element listă 3
  • element listă 1
  • element listă 2
  • element listă 3
(text precedat și urmat de câte 2 ~) ~~text tăiat~~ text tăiat
(text precedat de 2 #) ## subtitlu

subtitlu

Detalii despre site-ul: LONews
Favorit pentru
< 100
utilizatori rețea
Online
98
pe acest site
Marchează între favoritele tale siteul LONews
Creează-ți propria pagină de informare în acest domeniu, aici! Participă cu informația ta, care poate fi utilă celorlalți!
Creează și Promovează
Trimite
Powered by InterChat

π 0.15157 sec - PID: 21014