81
Astăzi, 27 ianuarie 2018, credincioșii ortodocși cinstesc în mod deosebit aducerea moaștelor Sfântului Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului - trâmbița ferecată cu aur, glas insuflat de Dumnezeu, noian nesecat al dogmelor, întărirea Bisericii, mintea cerească împodobită cu aur, adâncul înțelepciunii, paharul cu totul de aur - care a vărsat din sine învățături curgătoare de miere, adăpând făptura... Acestuia, noi îi cântăm, acum!

Astăzi, 27 ianuarie, cântăm și cinstim, după vrednicie, aducerea moaștelor Sfântului Ioan cel cu cuvinte de aur (Hrisostom) - pe care, cu mare drag, Biserica l-a numit: steaua cea neapusă (care luminează cu razele învățăturii), învățătorul pocăinței; buretele de aur (care șterge umezeala deznădăjduirii rele și rourează inimile topite de păcate).

Astăzi, Îl cinstim și îl mărim, în cântări, pe cel cunoscut ca fiind înger ceresc, rândunea bine-grăitoare și mult-glăsuitoare, vistieria bunătăților, piatra nezdrobită, pilda credincioșilor; pe cel asemenea mucenicilor, întocmai-stătător cu sfinții îngeri; Pe cel asemenea Apostolilor, în deprinderi; făclia sfințită, sfeșnicul purtător de lumină...

Astăzi, 27 ianuarie 2018, să facem cu toții dănțuire sfințită [bucurie în alai de încununare / Isaia], fiindcă astăzi, vine din Comane, în cetatea împărătească, Sfântul Ioan Gură de Aur - cununa de aur a Bisericii lui Hristos, spre mărire împărătească. Acum, Cerul și îngerii dănțuiesc de întoarcerea celui alungat altădată din Constantinopol, adunările omenești veselindu-se, căci acest sfânt - ca un luminător strălucit de sus - îi aduce pe credincioși la Împărăția lui Dumnezeu, apropiindu-i de Împăratul tuturor. Sfântul Ioan Gură de Aur, cel prea-înțelept, suferind izgonire prea-cumplită, ne încălzește acum prin stelele minunilor, cu care e împodobit, purtând pe Hristos - Cel Ce stralucește mai mult decât soarele.
   Sfinte Hrisostom, cel dumnezeiesc și cu totul de aur, roagă-te lui Dumnezeu, să mântuiască și să lumineze sufletele noastre!
   Sfinte prea-luminate și prea-înțelepte Ioan Gură de Aur, purtătorule de lumină, roagă-te lui Hristos, să mântuiască și să lumineze sufletele noastre!

Astăzi, 27 ianuarie, cinstim aducerea moaștelor Sfântului Ioan Gură de Aur, care prin scara cuvintelor sale cinstite și dumnezeiești, urcând pe treptele dumnezeiești, i-a arătat (asemenea lui Iacov) pe îngerii dumnezeiești bucuroși de întoarcerea lui.
   Sfinte Ioan Gură de Aur - preafericit împreună-vorbitor cu îngerii fără materie - roagă-te, să se mântuiască sufletele noastre!

Astăzi, 27 ianuarie, cinstim aducerea moaștelor Sfântului Ioan Gură de Aur - pentru a cărui întoarcere în Constantinopol (după ce Dumnezeu a îndemnat la asta toată adunarea împărătească) s-a bucurat întreaga Biserică - nefiind cu cuviință ca mirele Bisericii, întărirea credinței, înălțarea înțeleptei smerenii, adâncul milosteniei și îndelugarea pocâinței să lase Constantinopolul și să locuiască în Comane.
   Sfinte Cuvioase Părinte Ioan Gură de Aur, te rugăm: cere pace și mare milă, pentru sufletele noastre!

Astăzi, 27 ianuarie, cinstim Aducerea moaștelor Sfântului Ioan Gură de Aur - cel care, vrăjmașii surpându-l, a fost ascuns sub acoperământul tăcerii. Pe cel a cărui dreptate este arătată acum, din înâlțime, de judecata neademenită și cinstită a lui Dumnezeu. Pe cel a cărui raclă se arată izvor dumnezeiesc de minuni, umplând de mireasmă sufletele celor ce-l cinstesc, cu curgerea tămăduirilor sale. S-a îmbogățit cu miresmele darurilor fără materie ale lui Hristos, dăruind mireasmă bună și pururea vie, celor ce aleargă cu credință la el.

Astăzi, 27 ianuarie, "viforul răutăților și noianul necazurilor se tăinuiesc" (dispar, se ascund), pentru rugăciunile celui ale cărui sfinte moaște sunt așezate într-un alt loc - Sfântul Ioan Gură de Aur, măsura de grâu care hrănește inimile credincioșilor - pe care Biserica îl numește "nou Iosif, arătat prin cinstitele sale moaște, nevenit din Egipt" - și care se mută acum din Comane.
   Sfinte Ioan Gură de Aur, te fericim și te lăudăm luminat. Ajută-ne, pe noi cei ce cinstim Aducerea sfintelor tale moaște, să ne mântuim de greșeli, de boli și de primejdii! 
   Doamne, Iisuse Hristoase, Te rugăm, dăruiește mare milă sufletelor noastre!
   Preasfințite Părinte Ioan Gură de Aur - prea-lăudat cuvios, de trei ori fericit - cere, cu rugăciunile tale, să se dăruiască nouă mare milă! - tu, păstorule bun care ți-ai pus sufletul pentru oi, ucenic al lui Hristos, Cel Ce este mai-marele păstorilor.
   Născătoare de Dumnezeu, roagă-te împreună cu Ierarhul Ioan și cu toți sfinții, să se miluiască sufletele noastre! Tu ești vița cea adevărată, care ai odrăslit rodul vieții.

Astăzi, 27 ianuarie, cinstim Aducerea moaștelor Sfântului Ioan Gură de Aur, care s-a dăruit pe sine să cânte Bisericii. Din gura sa, Darul a strălucit ca o lumină de foc: luminând lumea, iar aceasta câștigând astfel vistieriile neiubirii de argint și văzând înălțimea gândului smerit.
   Sfinte Ioan Gură de Aur, învățând și noi cuvintele tale, roagă pe Cuvântul Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre!
   Sfinte Păstorule Ioan Gură de Aur, vrednic de minune, scapă-i de ispite, cu rugăciunile tale, pe cei ce te cinstesc pe tine! Te rog, să mă mântuiești de întunericul cel veșnic și să mă învrednicești, cu rugăciunile tale, luminii mântuirii! - tu, cel ce ai gonit departe întunericul necunoștinței.
   Născătoare de Dumnezeu, Fecioară Maică, roagă-L pe Împăratul slavei - pe Care L-ai născut - să împace lumea și să mântuiască sufletele noastre! Ne închinăm ție și te slăvim!

Astăzi, 27 ianuarie, cinstim Aducerea moaștelor prea-înțeleptului Sfânt Ioan Gură de Aur, care i-a gonit de la turma lui Hristos pe cei ce faceau fărădelege, mustrându-i fără milă. Pentru aceasta a fost izgonit de ei, din ură, în depărtare, unde a și murit. Acum, în mare strălucire, acesta se întoarce în cetatea împărătească, oferind daruri dumnezeiești. Și-a luminat viața, semănând cu bună-credința cuvântul Domnului în oameni, sădind în ei, prin învățăturile sale înțelepte, obiceiurile bune, cunoscând prin aceasta îndulcirea slavei dumnezeiești.
   Îți mulțumim pururea, Născătoare de Dumnezeu, lăudând nașterea ta și strigând: Mântuiește-ne Fecioară prea-milostivă, ca o bună, și ne ferește pe noi de cei răi și de răspunsul cel înfricoșat în ceasul întrebării (judecății), ca să nu ne rușinăm (să nu ajungem de batjocură, să nu fim dați la o parte) noi, robii tăi!
 
Astăzi, 27 ianuarie, saltă întru Duhul adunările Arhiereilor, împreună cu noi, cinstind pomenirea Aducerii moaștelor Cuviosului Ierarh Gură de Aur - luminătorul Bisericii, trâmbița de aur, care a transformat în aur inimile credincioșilor, vestirea dogmelor sale ieșind după cum s-a proorocit.
   Bucură-te, prea-lăudată Născătoare de Dumnezeu!/ Bucură-te, scăparea blestemului cel de demult!/ Bucură-te, izvorul binecuvântării!/ Bucură-te, Maica vieții, stricarea iadului, omorârea morții!/ Bucură-te, dezlegarea întristării, încăperea bucuriei cea desfătată (largă, mare, deschisă, frumoasă)!/ Bucură-te, cea cu totul fără prihană!/ Bucură-te, căruța Cuvântului, cea cuvântătoare și însuflețită!/ Bucură-te căruța (carul) lui David, cea mult-numită, căruța cea înmulțită cu miile!/ Bucură-te, cea mai înaltă, fără de asemănare, decăt Heruvimii, care covârșești pe Serafimi! Bucură-te, ceea ce ești mai sfântă decât puterile netrupești! Bucură-te, Mireasă dumnezeiască! Bucură-te, ceea ce ești mai înaltă decât toată firea cea zidită!/ Bucură-te, polata lui Dumnezeu (palat domnesc sau împărătesc, cămară, curte domnească, princiară sau împărătească; sală, cameră mare într-un palat, stupină, ștreașină apărătoare)!/ Bucură-te scaun de foc!/ Bucură-te, făclie mult-luminoasă!/ Bucură-te, Stăpână numită cu mii de nume!/ Bucură-te, toiag crescut din rădăcina lui Iesei! Bucură-te, odrăslirea toiagului lui Aaron, care mai înainte te-a închipuit cu taină și adânc, căci pe Hristos ai înflorit, precum acela făcuse nuci (migdale)!

Astăzi, 27 ianuarie, cinstim Aducerea moaștelor Sfântului Părinte Ioan Gură de Aur - cel ce a deschis vistieria (cămară domnească, lăcașul în care se păstrează tezaurul, sursă pentru noi de bogăție) Duhului, pentru îmbogățirea sufletului, din care - cu cuvintele sale - a îmbogățit Biserica, a cărei haină sfințită (țesută de Hristos cu sânge) a împodobit-o cu cuvintele sale de aur. Acest Ierarh înțelept s-a arătat piatră nemișcată și stălp, temelie Bisericii lui Hristos - Cel Ce este piatra din capul unghiului, pe Care a zidit cuvintele sale cinstitoare de Dumnezeu, ca pe niște pietre. A poleit, cu învățăturile sale de aur, cununa Bisericii, și a împodobit bună-credința a ei, cu dogmele sale dumnezeiești. Pentru acestea, acum, după vrednicie, Biserica prăznuiește întoarcerea sa dumnezeiească. 
   Sfinte Ioan Gură de Aur, prin rugăciunile tale cele cu cuvinte strălucitoare, luminează-mi mintea, ca să laud pomenirea întoarcerii tale! - cel ce porți numele Darului dumnezeiesc (Ioan provine din Yochanan, care înseamnă: YAHWEH Domnul este plin de har); voce (organ, harpă) cu glas de aur, grăitoare de Dumnezeu. 

Astăzi, 27 ianuarie, cinstind Aducerea moaștelor Sfântului Părinte Ioan Gură de Aur, vedem cum, iarăși, acesta ne-a răsărit nouă, fiilor săi, din pământul sub care apusese (ca un soare apunând și ca o stea luminoasă pentru oameni) după legile firești - el, luminător al bunei-credințe. Prin întoarcerea sa, cu cântări de aur, tuturor le-a strălucit tamăduiri, aceștia părăsind întunericul patimilor.
   Doamne, Unule iubitorule de oameni, Cel Ce ai făcut cele deasupra sferei cerești și ai zidit Biserica, întărește-mă Tu, pe mine, întru dragostea Ta! Că Tu ești marginea doririlor și ești întărire credincioșilor!
   Bucură-te, Stăpână (Născatoare de Dumnezeu), arma cea prea-tare a credincioșilor!/ Bucură-te, folositoarea cea puternică!/ Bucură-te, sprijineală (ajutor, ocrotire, stâlp și par susținător, apărătoare, protectoare, ștergar și mahramă împodobitoare)! Bucură-te, chemarea lui Adam și a Evei, prin care au luat moștenirea bună cea de demult!/ Bucură-te, ceea ce ai deschis din nou raiul!/ Bucură-te, rugul cel nears!/ Bucură-te, căruța luminii!/ Bucură-te, norul soarelui!/ Bucură-te, scaunul Împăratului Cel prea-slăvit și vestit pretutindeni!/ Bucură-te, cetate însuflețită a lui Hristos, a Dumnezeului Cel viu!/ Bucură-te, ceea ce nu știi de nuntă!/ Bucură-te, holdă nearată și nelucrată, care ai lucrat pe Lucrătorul tuturor!/ Bucură-te, pământ care ai răsărit adevărul!

Astăzi, 27 ianuarie, ne umplem cu toții de mireasmă... Cinstim Aducerea moaștelor Sfântului Cuvios Părinte Ierarh Ioan Gură de Aur. Miresmele ostenelilor sale miros asemenea crinilor țarinii - "împărtășindu-se" multelor primejdii și necazurilor, și pământului. Roadele cuvintelor sale miros asemenea florilor, izvorând (duhovnicește) dulceața dumnezeiască a înțelepciunii. Acum, pe noi, ne umple de mireasmă, prin bunătățile lucrătoare...
   Mă închin Ție, Doamne Iisuse Hristoase, și în două firi și în două voi și în două lucrări! - că nemăsurat ai rămas, îmbrăcându-Te în trup, din Fecioara, pentru mine.

Astăzi, 27 ianuarie 2018, cinstim Aducerea moaștelor Sfântului Cuvios Părinte Ierarh Ioan Gură de Aur (Hrisostom) - făclia prea-luminată, ascunsă în închisorile izgonirii de către împărateasa cea orbită - pe care, acum, Hristos îl pune iarăși în sfeșnic prea-înalt. Întors, acum, la cei ce cinstesc cu credință pomenirea sa, izvorăște "ape de minuni" și varsă "râuri de tâmăduiri", asemenea întoarcerii unui Nil curgător cu aur (prin cuvinte și minuni). Să alergăm împreună, cu toții, și cu credință să luăm toți din destul, și de toate să ne săturăm!
   Născătoare de Dumnezeu, noi, robii tăi, îndrăznim cu credință a te lăuda și a te slăvi! - pe tine, pe care firea pământească nu te poate lăuda, dar pe care îngerii te laudă, fiind cea care ai născut cu trup pe Dumnezeu.

Astăzi, 27 ianuarie 2018, cinstim Aducerea moaștelor Sfântului Fericit Ioan Gură de Aur (Hrisostom) - cel care a cunoscut înțelepciunea cea de sus și a strălucit tuturor Darul cuvintelor de la Dumnezeu - ca aurul în topitoare - și a propovăduit Sfânta Treime ca pe o unime, săgetând, cu cuvintele sale, înșelăciunea iubirii de argint. Pentru aceasta, a mustrat-o cu râvnă pe împărateasă, ea izgonindu-l de la turma sa. 
   Sfinte Ioan Gură de Aur, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să dăruiască iertare de greșeli, celor ce prăznuiesc, cu dragoste, sfânta ta pomenire.
   Născatoare de Dumnezeu, Fecioară, ne adunăm toți cei ce ne-am mântuit cu nasterea ta, și urmând cuvintelor tale, pe tine te fericim după datorie și te rugăm: roagă-L pe Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de greșeli, celor ce te slăvesc cu credință, pe tine, Maica Lui! - căci tu, cea fără prihană, L-ai zămislit (mai presus de fire) pe Unul din Treime, și L-ai născut minunat (mai presus de cuvânt și de cuget), făcând firea omenească (cea izgonită de demult) părtașă firii dumnezeiești.
   Slavă puterii tale, Doamne, iubitorule de oameni! - strig acum către Tine, cu proorocul Avvacum. Tu ești tăria mea, Doamne! Tu ești și puterea mea! Tu - Dumnezeul meu! Tu - bucuria mea! - Cel Ce nu ai lăsat sânurile părintești, și ai cercetat sărăcia noastră.
   Născătoare de Dumnezeu, bucură-te! - răsăritule al razei părintești și a Soarelui Ce a răsărit - mai înainte de luceafăr! - din Tatăl. Bucură-te, Maică Fecioară! - nor ușor și însuflețit/ Bucură-te, binecuvântată! Bucură-te preaslăvită, cu totul fără prihană!/ Bucură-te. cădelnița de aur, Stăpână a "cărbunelui nesuferit și fără materie, cu care s-a ars înscrisul cel rupt al neascultării lui Adam"!/ Bucură-te. cea prin care s-au dat tuturor desfătarea și mângâierea! Bucură-te ceea ce ești slava oamenilor și cinstea și cununa îngerilor, și stema! - pământul și Cerul alcătuind, astfel, o Biserică bine-întocmită./ Bucură-te, ajutătoarea tuturor oamenilor!/ Bucură-te, patul cel cinstit, înconjurat cu 60 de puternici, pe care Solomon l-a însemnat mai înainte! Bucură-te Fecioară, raclă poleită cu aurul sfințeniei înțelegătoare!/ Bucură-te, clește dumnezeiesc!/ Bucură-te, rug purtător de foc!/ Bucură-te ușă, scară și pod!

Astăzi, 27 ianuarie 2018, cinstim Aducerea moaștelor Sfântului Fericit Ioan Gură de Aur (Hrisostom) - cel pe care Biserica îl aseamănă lui Avraam, jertifindu-și propria viață (precum Avrram pe Isaac) și aducând jertfă duhovnicească în "focul științei sufletești". Cel ce a râvnit, ca un purtător de Dumnezeu, lui Iacov, aratându-se pe el scara vieții lucrătoare, punând în inima sa gândirile dumnezeiești. Cel de trei ori fericit, ce se aseamănă lui Moise, ducând pe oameni la cunoștința credinței, cu toiagul cel de taină - cu limba (graiul său) - despărțind tot adâncul Scripturii.
   Bucură-te Nascătoare de Dumnezeu, vistieria mântuirii tuturor! Bucură-te, izvor de tamăduiri înțelegător!/ Bucură-te, munte sfânt, văzut mai înainte de prooroc!

Astăzi, 27 ianuarie 2018, veniți cu toții, iubitorilor de cuvinte, să-l cinstim, bucurându-ne, cu cuvinte sfințite, pe împodobitorul cel mare al cuvintelor, care s-a întors iarăși - pe Sfântul Ioan Gură de Aur (Hrisostom), care a defăimat cuvintele iubitoare de deșertăciune și bârfele, cu înțelepciunea cuvintelor sale. Ne-a îmbogățit cu bogăția învățăturilor, "înfrânănd mâna greu-îngreunată cu bogăția lăcomiei", vădind-o și după moarte, cu bogăția Darului dumnezeiesc. Viețuind îngerește întru neputința trupului, a biruit - sfărâmând arcul celor puternici și iuțimea tiranică - "având rugători pe cei care mai înainte erau gonitori".
   Doamne, Dumnezeule, te rog, întoarce-mă și îndreptează căile mele la lumina poruncilor Tale! - căci m-a acoperit întunericul, pe mine, ticălosul. Pentru ce m-ai lepădat, Cel Ce ești lumină neapusă?
   Născătoare de Dumnezeu, dăruiește-mi, la vremea ieșirii mele, să trec fără de grijă prin stăpânia diavolească și oastea tiranică din văzduh, ca să-ți strig cu bucurie: Bucură-te, Stăpână! Bucură-te, nădejdea cea cinstită a tuturor!/ Bucură-te, cea cu totul fără prihană!/ Bucură-te, Preacurată!/ Bucură-te, dulce-mirositoare, floarea curăției cea în chip de porfiră! (varietate de struguri și vin rosu -deschis; veșmânt făcut din purpură; haină confecționată din stofă plușată de preș vopsită roșu-închis spre violet, și purtată în trecut de regi, împărați sau domnitori; cameră a palatului imperial bizantin, lambrisată cu marmură roșie, unde împărătesele dădeau naștere copiilor lor; culoare roșu-închis spre violet; putere politică supremă a suveranului; stăpânire, conducere, guvernare)/ Bucură-te, trandafirul roșu al fecioriei!/ Bucură-te, mireasma lui Dumnezeu, cea bine mirositoare!/ Bucură-te, năstrapă (potir) de taină, din care a curs mirul cel cu bun miros!/ Bucură-te, fântână dumnezeiască, care ai izvorât apa cea vie!/ Bucură-te, viță nelucrată, Stăpână, care ai rodit strugulele vieții!/ Bucură-te, ușă neumblată, prin care a trecut Hristos Domnul, deschizând ușile raiului cu nașterea ta!/ Bucură-te, cea prin care se bucură Cerul, iar pământul dănțuiește - căci le-ai împreunat pe cele de sus cu cele de jos.

Astăzi, 27 ianuarie 2018, veniți cu totii să luați apa vieții! Cinstim Aducerea moaștelor Sfântului Ioan Gură de Aur (Hrisostom) - care și-a arătat Ierarhia mai luminată, împodobindu-și haina cea sfințită, cu ostenelile nevoințelor sale; sfintitorul de taine, cel ce a arătat nevoință vitejească, umblând prin izgoniri și cetăți nelocuite. A vestit ca un tunet - cu fulgerul cuvintelor sale - cunoștința cea mai presus de lume, iar ca un tăinuitor de cele negrăite, ne-a plouat nouă ploile învățăturilor. Cu întoarcerea sa, s-a arătat ca o primăvară, umplând de mireasmă mulțimile credincioșilor - în taină, din florile darurilor - și stricând iarna răutăților. Astăzi, s-a întors râul dumnezeiesc - izvorul darurilor! Veniți să luați, cu credință, apa vieții, veselindu-vă dumnezeiește!
   Născătoare de Dumnezeu, cea cu totul fără prihană, fă-mi mie milostiv pe Hristos Domnul - Cel Ce a ieșit din pântecele tau; pe Cuvântul Cel purtător de trup, pe care Simeon l-a ținut în biserică și l-a slăvit ca pe un făcător. Bucură-te, Stăpână, vas însuflețit, "roșala" cu care ai înroșit haina Împăratului tuturor, cea roșie în chipul porfirei - din sângiuirile tale prea-curate - și ai acoperit goliciunea lui Adam! Bucură-te, prea-lăudată! Toate glasurile strigă către tine, cu bucurie: Bucură-te! Fecioară, pâinea cea simțitoare întărește firește inimile oamenilor, iar numele tau cel sfânt și lăudat dă putere sufletelor creștinești... Bucură-te, sfeșnice în chipul aurului!/ Bucură-te, racla cea încăpătoare de Dumnezeu!/ Bucură-te, cort! Bucură-te, munte sfânt! Bucură-te, cetate însuflețită, a lui Dumnezeu Cel viu!/ Bucură-te, leagănul lui Hristos!/ Bucură-te, Biserica dumnezeiască mult-luminoasă! Bucură-te, floarea aleasă a firii!/ "Bucură-te, obște iubitoare de cinste neamului omenesc, și Dar de Dumnezeu dat!"/ Bucură-te ceea ce ai cinstit, cu nașterea ta, firea omenească cea necinstită! 
   Dumnezeule, scoate-mă din stricăciune! - mă rog și eu ca Iona, vărsând rugăciunea mea către Domnul, și Lui Îi voi spune scârbele mele, că sufletul meu s-a umplut de răutăți, iar viața mea s-a apropiat de iad.

Astăzi, 27 ianuarie 2018, cinstim Aducerea moaștelor Sfântului Înțelept Ioan Gură de Aur (Hrisostom) - care ne-a lăsat bogăție învățăturile cu totul de aur, strânse pentru noi ca vistierie din adâncul inimii sale, asemenea aurului strâns din metale. Acum, tot poporul prăznuiește pomenirea sa prea-sfântă, slăvind pe Domnul - Cel Care l-a ales pe el, chemându-l la lăcașurile veșnice. Astăzi, este cinstit cel care, chiar fiind și mort în mormânt, viază în lume, propovăduind pocăința, "scriind iertarea" și încredințănd-o celor ce se pocăiesc cu căldură (cu ardoare). Împărăteasa cea nebună, care îl defăima cumplit, l-a despărțit de Biserica lui Hristos, însă îndată și ea singură s-a despărțit (iar după moarte, acesta "făcându-i despărțire minunată"). Astăzi este cinstit cel care, glăsuind cu bună-întocmire, ca o voce a Duhului... "muncitoarea a asurzit ca o aspidă din cauza sunetului, și cu moarte foarte-ticăloasă i s-a răsplătit ei". Cel care a învățat pe împărați - fiindcă, neplecându-se mai întâi poruncilor lor, mai apoi s-a întors pentru rugăciunile acestora. Cunoscându-L pe Hristos, a gonit rătăcirea ereziilor (cele de amestecare sau despărțire) născute pe marginea celor două firi ale Acestuia...
   Să ne închinăm, ca unui Dumnezeu și Domn, Celui Ce a șezut în brațele Fecioarei și în sânurile Tatălui, Care S-a îmbrăcat în trup și a rămas neschimbat!

Astăzi, 27 ianuarie 2018, Biserica cea cinstită se veseleste în taină întru Întoarcerea cinstitelor moaște ale Sfântului Ioan Gură de Aur (Hrisostom), care, fiind ascunse ca niște aur de mult preț, dăruiesc Darul tămăduirilor, celor care îl laudă pe el neîncetat - pentru rugăciunile sale.
   Preasfinte Ioane Gură de Aur, tu însuți mă povățuiește și îndreptează cărările mele, dându-mi vreme de pocăință! - căci făclia faptelor mele este stinsă și mă cuprinde spaimă, acum, la întâmpinarea sfintelor tale moaște. Că tu ești propovăduitor dumnezeiesc al acesteia... Alină viforul patimilor mele cele de multe feluri și, scoțându-mă din cursele celui rău, la sfârșit să mă mântuiești. Pentru ca, fiind mântuit, să laud după vrednicie întoarcerea ta dumnezeiască, precum am îndrăznit, mai înainte, să măresc adormirea ta!

Astăzi, 27 ianuarie 2018, cinstim aducerea moaștelor celui dintre Sfinții Părinți, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului - care a înfruntat-o pe împărăteasa Eudoxia pentru nedreptățile acesteia, dar mai ales pentru modul tiranic în care a confiscat via văduvei Calitropia. Fiind izgonit de două ori, a fost chemat din nou la scaun, iar la urmă, a treia oară, a fost trimis în orașe pustii (Cucuso, Aravison, Pitius) fără cele de trebuință și prădate de isaurii vecini. S-a mutat în lăcașurile veșnice ale lui Dumnezeu - Care l-a chemat la El, prin mijlocirea Sfinților Apostoli Petru și Ioan - pe când se afla în Pitius. Sfintele sale moaște au fost îngropate la Comane, împreună cu moaștele Sfinților Vasilisc și Luchian (precum s-a descoperit de la aceștia, noaptea, în vis). Murind împăratul Arcadie și Eudoxia, și ajungând moștenitor fiul Teodosie cel mic - iar ucenicul și slujitorul Sfântului Ioan Gură de Aur, Proclu, ajungând patriarh de Constantinopol (deja fiind în al 4-lea an de patriarhat, la 33 de ani de la adormirea Sfântului Ioan Gură de Aur) - s-a trimis să fie aduse moaștele acestuia. Îl cinstim, astăzi, pe cel care, refuzând să se lase mutat, l-a făcut pe împarat să îi scrie o scrisoare... de iertare, pentru a se "dărui lor, ca unor fii iubiți de părintele lor".
   Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat!
   Stăpâna Fecioară, și Maică și Născătoare de Dumnezeu, bucură-te! - ceea ce numai tu, una, nu știi de bărbat, și una ești nestricată, care nu știi de nuntă./ Bucură-te, desfătarea îngerilor!/ Bucură-te, bucuria oamenilor!/ Bucură-te, Sioane, cetate însuflețită a Împăratului împăraților, Hristos! - căci, despre tine s-au grăit lucruri negrăite./ Bucură-te, Mireasă dumnezeiască!/ Bucură-te, scară prin care ne suim de pe pământ, la Cer, și din stricăciune, la viață!/ Bucură-te, Fecioară, rai sădit de Dumnezeu și grădină bine-mirositoare lucrată de Dumnezeu, înflorind floarea nemuririi!/ Bucură-te, dătătoare de bucurie! Bucură-te, izvorul vieții!/ Preacinstită Stăpână, izbăvește-mă de necinstea patimilor, ca să-ți strig cu bucurie: Bucură-te, izvorul sfințeniei!/ Bucură-te, vistieria a toată curăția!/ Bucură-te, lăcașul lui Dumnezeu!/ Bucură-te, încăperea lui Hristos!/ Bucură-te, ușă neumblată, prin care a trecut unul Dumnezeul nostru, Fiul năcându-se din tine - fără să se schimbe - cu naștere fară stricăciune și fără sămânță.

Astăzi, 27 ianuarie 2018, cinstim Aducerea moaștelor celui dintre Sfinții Părinți, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului - cel care a fost înstrăinat din cetatea împăratească, pentru apărarea văduvei străine, de către împărateasa... care s-a înstrăinat și ea de Darul dumnezeiesc, prin înstrăinarea sa de învățăturile prea-înțelepte ale acestuia. Biserica l-a primit ca pe o dorire de demult, astăzi prăznuind întoarcerea sa, luminată, în curțile ei.
   Binecuvântați pe făcătorul Dumnezeu, Părintele! Lăudați pe Cuvântul Cel Ce S-a pogorât și a prefăcut focul în rouă! Prea-înălțati pe Duhul Cel prea-sfânt, Care dă viață tuturor întru toți vecii!
   Născătoare de Dumnezeu, strig ție: Bucură-te! Cu toiagul cel de fier al sprijinirii tale celei tari, gonește patimile care cumplit mă înconjoară - ca pe câini ce latră, și ca pe niște fiare ce răcnesc, care înconjoară smeritul meu suflet! Bucură-te, ceea ce ești mai frumoasă între femei! - care te-ai înfrumusețat toată născând pe Hristos, Cel mai împodobit decât fiii omenești./ Bucurându-ne, strigăm ție: Bucură-te!/ Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, Curată, ceea ce ești plină de Dar!/ Bucură-te, ceea ce ești mai mărită și cinstită decât toată făptura!/ Bucură-te, ceea ce ești mai sfințită decât îngerii cei netrupești! 
   Sfinte Ierarhe Ioan Gură de Aur, nu înceta să te rogi, să se mântuiască turma ta! - sfințitorule al tainelor, tăinuitorule al celor de sus și apărătorule al Treimii.
   Sfinte Cuvioase Ierarhe Ioan Gură de Aur, nu înceta să te rogi Treimii - ca slujitor al Treimii și împreună-locuitor cu ceata îngerească - să mântuiască pe robii tăi!

Astăzi, 27 ianuarie 2018, cinstim Aducerea moaștelor celui dintre Sfinții Părinți, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur - care a hrănit Biserica, prin buna-credință - cea care îl hrănise pe el cu pâinea Darului dumnezeiesc - răsplătind Bisericii de șapte ori, și vărsându-i dulceața, ca niște băuturi tămăduitoare! Vestea învățăturilor sale a ajuns în tot pământul, iar porunca împărătesei, de a-l izgoni din loc, nu s-a arătat a fi decât amăgire, căci acesta, "ca un uriaș tare", strălucește, mergând peste tot, cu razele învățăturii sale.

Astăzi, 27 ianuarie 2018, adunarea credincioşilor întâmpină cu veselie pe cel mai ales dintre învăţători – pe Sfântul Ierarh Gură de Aur – care a venit şi este de faţă, împărțind tuturor Dar îndestulat, cu care ne săturăm, bucurându-ne, din destul. El este cel numit: apă curgătoare de aur; cel ce a propovăduit lumii Scriptura – marea cea neumblată – și a vărsat izvoarele dogmelor Bisericii, pe care le-a scos din izvorul cel nesecat al dogmelor.
   Pe Preacurata Născătoare de Dumnezeu, toate neamurile o fericim și credincioşii o mărim! - precum a zis, mai înainte, de la Duhul dumnezeiesc. Ție, celeia ce ai născut bucuria, îți strigăm: Bucură-te!/ Bucură-te, vistieria vieţii./ Bucură-te, izvor care ne izvorăşti miere sufletească!/ Bucură-te, Stăpână Curată, ceea ce ai îndreptat alunecarea strămoşului Adam, iar întristarea strămoaşei Eva ai întors-o în bucurie!/ Ție, îți strigăm, ceea ce eşti pricina bucuriei: Bucură-te! Bucură-te, bucuria credincioșilor!/ Bucură-te, veselia creştinilor!/ Bucură-te, Fecioară Curată, de Dumnezeu Născătoare. căci întru tine s-a sălăşluit fireşte bucuria cea pururea veşnică!/ Bucură-te, raiul desfătării!/ Bucură-te, izvorul nemuririi, cel cu curgeri de aur!/ Bucură-te, ceea ce izvorăşti băutura adevărată!
Ceea ce ești cu totul fara prihană, străbate inima mea cu săgeata dulce a dorului tău, și mă îndeamnă să strig ţie totdeauna, şi să cânt, bucurându-mă: Bucură-te, liman lin! Bucură-te, mare prea dulce şi neumblată, care ai înecat pe Faraon cel netrupesc!

Astăzi, 27 ianuarie 2018, cinstim - împreună cu oastea îngerilor, adunarea proorocilor şi ceata dumnezeiască a Apostolilor şi a mucenicilor - Aducerea moaștelor Preafericitului Sfânt Ioan Gură de Aur, căci acesta a avut întru sine, închipuită, viața tuturor. Acestea se veselesc minunat împreună cu noi, “împărtășindu-se praznicului”. Veniți, fraţilor, să ne săturăm de lumină! Să ne încălzim, să ne adăpăm inimile cu cântări, mărind toţî pe cel grăitor cu gura de aur!
  Preafericite Sfinte Părinte Ioan Gură de Aur, primește cântarea aceasta, pe care o aduce – ca pe cei doi bani (ai văduvei) - lipsitul şi ticălosul meu suflet văduvit cu ticăloşîe de toate bunătăţile, răsplătindu-mi mie cu Darul cel dătător de bogăţie!
   Bucură-te, cetatea care împărăţeşte peste toate cetățile (Constantinopol), primind astăzi trupul bunului păstor - mai marelui păstorilor! - Care, pe tine și întreaga lume, a îndreptat și a mântuit, iar prin cântările gurii sale de miere curgătoare te veselește. 
   Preafericite Sfinte Părinte Ioan Gură de Aur, te fericim pe tine, după datorie, și rămășița moaștelor tale o cinstim, ca pe un izvor de sfințenie! Biserica se bucură! - cea pe care ai împodobit-o cu aurul prea-înţeleptelor tale învăţături; pentru care te-ai împărtăşit necazurilor şi amarelor izgoniri, întru care te-ai învrednicit fericitului sfârşit, ca un viteaz nevoitor, biruind pe cel mult-viclean.

Astăzi, 27 ianuarie 2018, să se laude stâlpul cel de foc, râul cel plin de apele învățăturilor, mintea cea cerească, gura cuvântării de Dumnezeu, cea cu totul de aur, credincerul păcătoşilor [sfetnic,consilier intim; om de încredere; confident – om de credință; curtean care se bucura de încredere deosebită; slujbaș al Curții, subordonat cuparului, care avea în grijă pivnițele cu vinuri domnești; slujbaș care lua credința, gustând din bucatele și vinul de la masa domnitorului, ca să se încredințeze că nu sunt otrăvite; chezaș; ostatic]; propovăduitor dumnezeiesc al pocăinței, luminătorul cel prea-luminat, omul Ceresc, fericitul Gură de Aur,!

Astăzi, 27 ianuarie 2018, cetatea cea împărătească a Constantinopolului - primind moaștele Sfântului Ioan Gură de Aur, ca pe o podoabă împărătească - se cinstește cu acestea și, lăudându-se intru cuvintele tale, cheamă lumea la veselie şi la împărtăşirea dumnezeiască a darurilor tale îndestulate, strigând cu glas mare: 
   Iisuse prea-bunule, Tu eşti lauda robilor tăi!
   Părinte Sfinte Ioan Gură de Aur, roagă-te să mântuiască Hristos cugetele noastre! - ale celor ce te lăudăm pe tine. Că tu ai ieșit cu taină - ca un râu pornit de Dumnezeu, din Eden - spre patru începături (izvoare, zări – arătări, iviri; obârșii; origini; culmi, înălțimi, bucată de pămînt moștenită din tată în fiu; țarini), încunjurând prin cuvintele tale marginile pământului și adăpând pe toti credincioșii, cu învăţătura ta cu totul de aur.
   Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, păzeşte pe robii tăi, de toate primejdiile, ca să te mărim, nădejdea sufletelor noastre!
Slavă smereniei Tale negrăite, Stăpâne!
(o alcătuire după cronici străvechi: Lăcașuri Ortodoxe® ianuarie 2018 - www.lacasuriortodoxe.ro )

Comentarii

Comentarii

Mai multe formate de scriere poți găsi dând click aici.
Cum trebuie să scrii: ca să vezi:
(text încadrat între steluțe) *italic înclinat* italic înclinat
(text precedat și urmat de câte 2 underline) __bold îngroșat__ bold îngroșat
(text între paranteze drepte, urmat imediat de adresa link, între paranteze rotunde) [TEXT](http://www...) (dacă dai click pe "TEXT", ești condus către adresa link) TEXT
(semnul exclamării, urmat imediat de descrierea imaginii între paranteze drepte, urmată imediat de adresa imaginii, între paranteze rotunde) ![DESCRIERE](http://www...) (imagine inclusa în text - vezi imaginea recomandată, scoasă de la adresa indicată)
(o steluță și un spațiu înaintea rândului) * element listă 1
* element listă 2
* element listă 3
  • element listă 1
  • element listă 2
  • element listă 3
(text precedat și urmat de câte 2 ~) ~~text tăiat~~ text tăiat
(text precedat de 2 #) ## subtitlu

subtitlu

Detalii despre site-ul: LONews
Favorit pentru
< 100
utilizatori rețea
Online
161
pe acest site
Marchează între favoritele tale siteul LONews
Creează-ți propria pagină de informare în acest domeniu, aici! Participă cu informația ta, care poate fi utilă celorlalți!
Creează și Promovează
Trimite
Powered by InterChat

π 0.09599 sec - PID: 17971