87
Astăzi, 18 ianuarie 2018, credincioșii ortodocși îi cinstesc în mod deosebit pe Sfinții Ierarhi Atanasie și Chiril, Arhiepiscopii Alexandriei, grăitori de Dumnezeu, ale căror sfinte moaște se află, în aceste zile, spre închinare, în Biserica "Bucur Ciobanul", din București.

Astăzi, Sfântul Atanasie este lăudat și numit "lucrător de sfințenie" - pentru lupta pe care a dus-o împotriva învățăturii lui Arie, pentru prigonirile răbdate și nevoile suferite în apărarea turmei proprii în fața păgânătății învățăturii acestuia. Arie, eretic (sec. IV), teolog și preot, învăța că Fiul lui Dumnezeu nu ar fi fost din veșnicie, ci o ființă creată și subordonată lui Dumnezeu-Tatăl.

Astăzi, toți cei din întuneric ies luminați - cu strălucirile propovăduirii Sfântului Atanasie, care a gonit înșelăciunea. Pentru aceasta, Biserica îl numește păstor adevărat, temelie neclintită a Bisericii lui Hristos, apărător al credinței.

Astăzi, toate superstițiile, învățăturile și credințele greșite rămân fără nicio putere - arzând ca vreascurile, sub învățătura înflăcărată a Sfântului Chiril, cu care a împodobit Biserica. Pentru aceasta, Biserica îl numește lauda ortodocșilor, mai marele părinților și apărător al preasfântului Sinod.

Astăzi, lupii se ascund - îngroziți de toiagul învățăturilor Sfântului Chiril, care i-a gonit pe lupii vorbitori din Biserica lui Hristos.

Sfinte Chiril, roagă-L pe Hristos, să mântuiască de stricăciune și nevoi pe cei ce săvărșesc cu credință cinstita ta pomenire!

Astăzi, cei din Biserică, slăvindu-L pe Hristos-Mântuitorul, îi cinstesc și îi pomenesc cu cântări sfinte, pe acești începători ai ierarhilor, fruntea patriarhilor, luceferi ai lumii, arătători ai voii lui Hristos.

   Să-i lăudăm și noi, zicând: Bucură-te Părinte Atanasie, cel cu numele nemuririi [athanasios = nemuritor], care pe bârfitorul Arie, ca pe un lup l-ai izgonit din turma lui Hristos, cu toiagul izgonitor al dogmelor tale înțelepțite de Dumnezeu. / Bucură-te stea prealuminoasă, Preafericite Chirile, apărător al pururea-Fecioarei, care cu glas mare, în Sfântul Sinod din Efes, ai propovăduit pe Născătoarea de Dumnezeu, pierzând bârfelile lui Nestorie. / Bucurați-vă, izvoarele teologiei, râurile cele pururea curgătoare ale înțelepciunii lui Dumnezeu și fântâni ale dumnezeieștii cunoștințe. / Părinților preaînțelepți , de trei ori fericiți, nu încetați a vă ruga lui Hristos-Dumnezeu, pentru cei ce cu credință și dragoste săvârșesc pomenirea voastră pururea sfințită și cinstită!

Astăzi, cel mai aprig luptător împotriva ereticului Nestorie, Sfântul Ierarh Chiril, Patriarhul Alexandriei, este cinstit de credincioși. Ereticul Nestorie a fost un episcop (sec V), fost Patriarh al Constantinopolului timp de trei ani, cel care a născut nestorianismul - susținând că Iisus Hristos nu ar fi fost şi Dumnezeu, ci doar om, şi ca atare, Maica Domnului nu ar fi trebuit considerată Născătoare de Dumnezeu.
 
  Cine nu te va ferici pe tine, Preasfântă Fecioară? Sau cine nu va lăuda preacurată naşterea ta? Că, Cel ce a strălucit fără de ani din Tatăl, Fiul Unul Născut, din tine cea curată a ieşit, negrăit întrupându-se, Dumnezeu fiind din fire şi, cu firea, om făcându-se pentru noi - nefiind despărțit în două feţe, ci făcându-Se cunoscut în două firi neamestecate. Pe Acela, roagă-L Curată, cu totul Fericită, să miluiască sufletele noastre!
  Doamne, Milostive, dăruiește, celor ce se roagă Ție, prin mijlocirile dascălilor și ierarhilor Atanasie și Chiril, iertare de păcate și mare milă!
  Sfinților Atanasie și Chiril, prea-marilor ierarhi vrednici de laudă, astupați gurile celor rău-cugetători din vremurile noastre, izbăvindu-ne de smintelile lor!

  Te fericim, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, și te slăvim cetate neclintită, zid nebiruit, folositoarea cea tare și scăparea sufletelor noastre!

Astăzi, 18 ianuarie, îl cinstim pe Sfântul Atanasie, care s-a luptat pentru credinţă şi a stricat, cu puterea cuvintelor sale, învățătura rea a lui Arie. El a învățat poporul credincios, despre puterea Dumnezeirii, Cea cunoscută în trei firi, din Care toate cele gândite şi văzute s-au făcut prin bunătate.

   Bucură-te Sfinte Ierarhe Atanasie, îndreptător al faptelor bune, întemeierea patriarhilor, trâmbiţă bine glăsuitoare, minte cerească bine-pricepută și luminoasă, limbă prea-ascuţită, ochi luminos, arătarea dogmelor drepte. Păstorule prea-adevărate, sfeşnice prea-strălucite, secure care tai toate eresurile şi le arzi cu focul Duhului! Stâlp nemișcat și turn neclintit, care ai propopovăduit luminat puterea Treimii mai presus de fire, roag-o să dăruiască, sufletelor noastre, mare milă!

Astăzi, credincioșii Bisericii îl cinstesc pe Sfântul Atanasie, cel care L-a propăvăduit pe Fiul ca fiind de o ființă cu Tatăl - stând pe același scaun în Ceruri, bucurându-Se de o aceeași cinstire și într-un chip - și pe Dumnezeiescul Duh "după Dumnezeire întocmai în fire și nedespărțit".

   Sfinte Ierarhe Atanasie roagă-te pururea lui Dumnezeu, să dăruiască sufletelor noastre mare milă!

Ziua de astăzi este cea în care Nilul se bucură de cinstire [cel mai mare fluviu al lumii, Egipt - 6670 km lungime], pentru că Biserica îl numește pe Sfântul nemuririi, Atanasie, "Nil cel curgător de aur" care ajută la rodire, dând hrană dulce peste ani, prin cuvântarea sa preaînaltă despre Dumnezeu. Azi ne învață să ne închinăm stăpânirii nedespărțitei Treimi...

  Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, nu înceta să te rogi lui Hristos să mântuiască, din nevoi, sufletele noastre! - ceea ce ai zămislit, de la Dumnezeiescul Duh, fără de sămânță, pe Fiul lui Dumnezeu, Cel Ce este din Tatăl, fără mamă, mai înainte de veci. Pe El, pentru noi L-ai născut și, Prunc fiind, cu lapte L-ai hrănit.

Astăzi, ne adunăm cu toții, să îl cinstim pe Sfântul Atanasie, grăitorul de Dumnezeu, care ne-a arătat cele "trei ipostasuri [ipostaze, stări, fețe] întru unimea Dumnezeirii, în fire de o ființă și în fețe neamestecate.

  Să cântăm, Maicii Domnului: Bucură-te cea plină de Dar!

Astăzi, toți îi lăudăm pe Sfinții Atanasie și Chiril, slugi dumnezeiești ale cinstitei Treimi și apărători ai credinței, pentru că au înfrânt adunarea nepricepută a aereticilor.

Rugăciune către Maica Domnului: Marie, ceea ce ești cinstit lăcaș al Stăpânului, mântuirea credincioșilor și ajutătoare tare, ridică-ne pe noi, cei căzuți în prăpastia cumplitei deznădejdi, a greșelilor și a necazurilor!

Astăzi, Alexandria se bucură, pentru cinstirea celor ce au înfrumusețat-o - Sfinții Atanasie și Chiril - învățând întreaga lume despre credința cinstitei Treimi.

  Să cântăm Domnului, că S-a proslăvit!
  De Dumnezeu Născătoare, învrednicește-i pe toți Slavei veșnice!
  Preacurată Fecioară, pe mine, cel ce m-am întinat cu patimile, curățește-mă de spurcăciunea lor, cu râurile rugăciunilor tale! Înrourează-mi sufletul smerit, care se topește de înăbușeala păcatelor nenumărate, pentru ca eu, câștigând răcorire dumnezeiască, să te slăvesc Preacurată! Arată-te scăpare, mie, Preasfântă Stăpână, și mă mântuiește de tulburarea patimilor mele, care acum înconjoară cu scârbă smeritul meu suflet! Scapă-mă, Preacurată, că sunt robul tău! Povățuiește-mă spre limanul mântuirii, trăgându-mă afară din viscolele cumplite ale păcatelor care mă stăpânesc!

  Sfinte Atanasie, cerem ca, prin tine cel desăvârșit, să ni se dea și nouă iertare de păcate și Darul mântuirii!

         Marie, de Dumnezeu Născătoare, toți te cinstim, cea care ne ești, după Dumnezeu, folositoare!

Astăzi, Biserica îl cinstește pe Sfântul Ierarh Chiril, cel plin de Darul luminător al Duhului, păzitor al poruncilor lui Hristos, lăcaș adevărat al Preaînaltei Dumnezeiri, al Treimii. Apărând dreapta credință, cu râvnă și îndrăzneală, a înfrânt toate învățăturile ereticilor.

  M-am întărit, prin Tine, Dumnezeule! Nu este alt sfânt, nu este alt drept, decât Tu, Doamne!

  Stăpână, luminează-mă cu lumina feței tale, pe mine, cel acoperit cu multe păcate, și mă mântuiește, ca să strig Fiului tău: Sfânt ești, Doamne! Preacurată Stăpână, ridică-mă la înălțimea Cerului! Sunt cel căzut în adâncul dezmierdărilor lumești, așa încât ridică-mă și mă mântuiește de patimi, de scârbe și de întristări!

Astăzi, credincioșii ortodocși îl numesc pe Sfăntul Ierarh Atanasie, "tăinuitor de sfințenie", pentru că s-a arătat "biserică vrednică a lui Dumnezeu", în care S-a odihnit plinirea Treimii. Pe acesta, găsindu-l curățit de patimi, Darul Mângâietorului l-a pus să fie, lumii, luminător grăitor de Dumnezeu.

   Pe tine, Preacurată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, cu cântări te fericim!

Astăzi șerpii se tem, fiindcă mesteșugirile căpeteniei lor rele - cea cu multe capete, "balaurul cu minte tare", care se încredea în mintea numeroaselor sale capete - au fost distruse de Sfântul Ierarh Chiril, cu ușurința distrugerii unei pânze țesute de păianjen.

Astăzi, toate gândurile mândre, ce încearcă să se înalțe deasupra lui Hristos, se surpă! - prin curăția și priceperea Sfântului Chiril, cel ce s-a curățit de patimi, ferindu-se de dulceața trupească, vătămătoare și amăgitoare.

   Bucură-te, Preasfântă Născătoare, lăcașul în care Dumnezeu a binevoit să se sălășluiască!

Astăzi, toți spinii se tem de tăiere, pentru că spinii necredinței, tăiați de Sfântul Ierarh Atanasie, au făcut loc sădirii dreptei credințe din sămânța înmulțită de ploaia Duhului.

   Sfinte Ierarhe Atanasie și Sfinte Ierarhe Chiril, pe voi vă lăudăm!

Astăzi, hulitorii de Dumnezeu se tem de puterea Sfinților Ierarhi Atanasie și Chiril, care pe înșelătorii și hulitorii întrupării Mântuitorului - Arie, Evnomie și Savelie - i-au surpat în focul cel veșnic. Evnomie [Eunomie], originar din Cappadocia, Episcop de Cyzicus, a devenit eretic prin susținerea neo-arianismului (provenit de la Arie), eunomienii susținând că Dumnezeu Tatăl și Fiul - Iisus Hristos - ar fi complet disociați, făcând din Fiu un intermediar între Dumnezeu și lumea creată, care ar fi primit energie creatoare de la Tatăl. Savelie [Sabelie], la rândul său, a născut erezia numită sabelianism (modalism sau modalism monarhianist), afirmând că Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt ar fi reprezentat, de fapt, diferite moduri sau aspecte ale unui Dumnezeu (după cum apa are cele trei stări), şi nu ar fi trei Persoane distincte, erezia răspândindu-se în Roma, în secolul III.

   Sfinte Ierarhe Atanasie, pe tine te lăudăm și săvârșim dumnezeiasca ta pomenire!

Astăzi, înșelăciunea eresurilor se fărâmă, iar credința cea drept-măritoare luminează! - prin propovăduirea Sfântului Ierarh Chiril, binecredincios și grăitor de Dumnezeu, care ne cheamă să cinstim "o Treime întru o Dumnezeire. Cea într-o ființă cu firea și neamestecată cu fețele".
   
  Prealăudate Sfinte Ierarhe Chiril, cinstim pomenirea ta!

  Maică Fecioară, roagă-L pe Domnul, cu osârdie, să ne dăruiască mare milă! Căci, El - nedespărțindu-se de firea dumnezeiască - S-a făcut trup în pântecele tău și, întrupându-se, a rămas Dumnezeu, păzindu-te fără de prihană - înainte și după naștere - pe tine, Maică.

  Slavă puterii Tale, Doamne!
  Stăpână, Curată, Preasfântă Fecioară, vindecă rănile sufletului meu, scapă-mă de patimile aducătoare de moarte și ridică-mă la viața mântuirii, ceea ce ai născut viața! Precurată, fii ocârmuitoare mie, celui ce mă învăluiesc mereu în marea cugetelor lumești, și povățuiește-mă spre limanul mântuirii! 
  
  Slavă nașterii tale, Stăpână Fecioară! - strigăm și noi, ca îngerii care au văzut pe Fiul lui Dumnezeu, ieșit din pântecele tău.
  Mântuiește-mă, Maică Curată, din robia patimilor, și îndreptează-mă spre limanul legii!

Astăzi, îl cinstim pe Sfăntul Ierarh Atanasie - pe cel de-al 20-lea patriarh al Bisericii din Alexandria, numit de Biserică "al treisprezecelea Apostol", plin de suflarea de sus purtătoare de viață a Duhului lui Dumnezeu, asemenea Ucenicilor Apostoli, peste care a venit, cu cuviința dumnezeiască, pe când se aflau în foișor (Faptele Sfinţilor Apostoli 2, 1-4); pe cel ce a participat la Sinod și a propovăduit la Niceea Treimea Cea de o ființă, ajuns la cârma Bisericii...

Astăzi, toate limbile bărfitoare ale ereticilor tac, înfrânte și dezrădăcinate, pentru a crește sămânța cuvântului, pe care Sfântul Atanasie, cu înțelepciune, a udat-o. "Despărțirea" [Tatălui de Fiu, propovăduită de ereticul Arie], "cea înstrăinătoare", și "amestecarea" ereticului Savelie [a celor trei Persoane distincte, ale Preasfintei Treimi], răutățile prezentate ca cinste, hula ereticească și reaua cinstire, astăzi se mistuie, prin limba de foc a Sfântului Ierarh Atanasie.

Astăzi, credincioșii îl cinstesc pe Sfântul Părinte Chiril - Arhipăstor pus de Hristos Bisericii dumnezeiești, următor pe tron al Sfântului Apostol și Evanghelist Marcu, păstorind turma și hrănind sufletele prin cuvintele sale.

  Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu prealăudată! Născătoare de Dumnezeu, caută spre mine și mă mântuiește de cugetele netrebnice care împing spre patimi! Mântuiește-mă, Maica lui Dumnezeu, pe mine, cel atras de amăgirile dezmierdărilor lumești! Tu ești singura mea îndreptare! Luminează-mă, ca să se risipească întunericul păcatelor mele. Ești singura mea îndreptare! Întinde mâna ta, mie - celui căzut în noroiul păcatelor - și ridică-mă de unde zac! Arată-mă lăcaș al luminii! Ușa cea neumblată, deschide-mi calea pocăinței, povățuindu-mă către viața nemuritoare!

Astăzi, îl cinstim pe Sfântul Ierarh Atanasie, Părintele care a biruit eresurile pierzătoare izgonind din lume, cu dovezi înțelepte, felurita înșelăciune, și arătând în mod luminat credința dreptmăritoare. Îl cinstim pe cel ce a rușinat cu Scripturile eresul idolesc, îndreptându-i și intorcându-i, pe cei rătăciți, la adevăratul Dumnezeu. Biserica lui Hristos îl numără îl rândul Apostolilor, ca mare învățător ce a arătat cuvântul credinței.

   Preacurată, te rugăm: nu trece cu vederea purtarea de grijă pentru noi, cei de un neam! - pentru că noi, creștinii, te-am pus înaintea Stăpânului, ca rugătoare. 

Astăzi, Biserica îl cinstește pe Sfântul Ierarh Chiril, care a întors meșteșugirile rău-credincioșilor, surpând din temelie "despărțirea" urâtă a lui Arie și "amestecarea" spurcată a lui Savelie, cu bogăția cuvintelor sale - lăsate ca vistierie și pietre scumpe Bisericii lui Hristos.

   Icoana Sfântului tău chip, Curată, cu adevărat gonește diavolii, iar pe credincioși îi sfințește și mântuiește sufletele noastre...

   Stăpâne, întinde-mi brațul Tău cel înalt, căci păcatele m-au înconjurat și se sfârșește duhul meu, iar ca pe Petru, mântuiește-mă!

   Preacurată, dăruiește scăpare de greșeli robului tău! Cu credință, cer ajutorul tău: scoate-mă de la judecata ce va fi!
   Preacurată, voi striga către tine, ziua și noaptea, și mă voi mântui! Prin mijlocirea ta, voi trece peste zidul desfătărilor și voi scăpa de bântuiala diavolilor!
   Născătoare de Dumnezeu, îți strig ție, fiind cuprins de necurății și văzând înapoia mea moartea, ajută-mi! Sunt cu totul ticălos și mereu m-am spurcat! Preacurată, te rog, omoară zburdările cugetelor viclene, care mereu chinuiesc smeritul meu suflet, și mă inviază! Preasfântă Fecioară, bucuria îngerilor, umple de bucurie cugetul meu mâhnit și cufundat cu lenea!

Astăzi, îl cinstim pe Preafericitul Sfânt Ierarh Chiril, cel ce a dat putere ortodocșilor, care a surpat îndrăzneala hulitoare a lui Nestorie și de care s-a mustrat ereticul Apolinarie ca un nebun și fără de minte, pentru sămânța străină pe care o arunca asupra întrupării lui Hristos-Cuvântul. Apolinarie "cel Tânăr" (mort în 390) a fost episcop de Laodiceea, în Siria, teolog condamnat ca eretic de Biserică, dând naștere apolinarism-ului condamnat și el la sinoadele din Alexandria (362) și Constantinopol (381). Susținea că Hristos nu și-ar fi asumat natura umană în totalitate, negând existența unei minți raționale umane în natura umană a lui Hristos, înlocuind-o cu Logos-ul și mutilând astfel umanitatea deplină a Mântuitorului.

  Născătoare de Dumnezeu, Curată, cu rugăciunile tale, izbăvește-ne de cumplitele greșeli și ajută-ne să dobândim dumnezeiasca strălucire a Fiului lui Dumnezeu, Cel întrupat prin tine în mod negrăit!

  Ierarhilor preamari ai bunei credințe, vitejilor apărători ai Bisericii lui Hristos, păziți-i pe toți cei ce cântă: Mântuiește, Îndurate, pe toți cei ce Te cinstesc pe Tine cu credință!".

Astăzi, Biserica s-a făcut Cer, arătându-i pe acești doi mari și cuvioși luminători străluciți, care au luminat lumea: Preaînțeleptul Atanasie și Preadumnezeiescul Chiril.

  Mântuitorule, cu rugăciunile Sfinților Ierarhi Atanasie și Chiril, risipește toată negura vrăjmașilor și, cu înfricoșata Ta lumină, luminează mulțimea credincioșilor, ca să strige Ție: Mântuiește, Îndurate, pe cei ce Te cinstesc cu credință!
   Bine ești cuvântat, Dumnezeul Părinților noștri!

   Născătoare de Dumnezeu, izvorul ce izvorăști apa iertării, usucă curgerea păcatelor mele, dăruindu-mi izvor de lacrimi, ca să te slăvesc! Maică-Fecioară, liniștește inima mea care se clatină cu valurile lumești, povățuindu-mă către limanul mântuirii! Fecioară-Maică, te slăvesc, cu cuget binecredincios!

Astăzi, îl cinstim pe Sfântul Ierarh Atanasie, propovăduitor și învățător al celor sfinte, luminător al luminii întreite, vestitor al credinței ortodoxe până la marginile pământului, pentru care a fost prigonit de cel rău. A gonit învățăturile care erau străine de Biserica lui Hristos, a teologhisit Treimea în ipostasuri și unimea Dumnezeirii, cântând: Bine ești cuvântat, Dumnezeul Părinților noștri!

  Pe Maria cea Preacurată și Preasfântă, să o lăudăm și să o fericim, că prin dânsa ne izvorăște Harul darurilor mai presus de minte, ca din izvorul bunătății dumnezeiești!

Astăzi, îl cinstim pe Sfântul Ierarh Chiril, care a descoperit frumusețea cea ascunsă a Duhului, prin tâlcuiri prealuminate ale cărților greu de cuprins și insuflate de Darul Duhului, ale propovăduitorilor și proorocilor lui Dumnezeu. A arătat cele trei ipostasuri, "intru neamestecată împreunare dumnezeiască și întru netăiată despărțire, neschimbate întru o ființă și întru o Dumnezeire".

Binecuvântată ești între femei, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești cutotul f ar a prihană, Stăpână, lăcaș Dumnezeiesc sfințit al Celui Preaînalt! Bucură-te, că prin tine s-a dat bucuria!

Pe Domnul - Cel Ce S-a arătat - preoți, binecuvântați-L și-L preaînălțați întru toți vecii!

Rugăciune către Maica Domnului: Maica lui Dumnezeu, dă-mi mila ta cea bigată și scapă-mă de supărările patimilor, care viscolesc sufletul meu! Stăpână, tu ești singura mea nădejde! Maică Preacurată, Stăpâna lumii, fă-l milostiv pe Hristos tuturor pe Hristos, celor ce ne căim, căci către El alergăm și dorim să luăm iertare de păcate! Stăpână, binecuvântat este rodul pântecelui tău! Preacurată Maică a lui Dumnezeu, vindecându-mă cu nașterea ta, de omorârea trupească cea de demult (Facerea 2, 17), și lepădând blestemul, stricăciunea și moartea pricinuite de păcat, noi și oștile cele de sus te slăvim!

Astăzi, îl prăznuim pe Sfântul Ierarh Atanasie - numit "podoaba bineslăvită a arhiereilor", "stâlp al luminii", "întărirea Bisericii", "apărător al Treimii", "trâmbița de aur a teologiei", "scriitor de îndreptare a adevăratei vieți călugărești". Iar el, prăznuind alături de noi, aduce lui Hristos, în veci, preoți în slujire și popor credincios. A întrecut în cuvânt pe cei iscusiți, izgonind înșelăciunea, și i-a biruit prin modul său de viețuire și prin nevoințele vitejești, strălucind cu bunătate preaînaltă - pentru aceasta, a câștigat pomenire nepieritoare în veci. Treimea a propovăduit-o, strigând: "Tatălui să vă închinați, pe Fiul, Dumnezeu să Il numiți, pe Duhul să-L lăudați întru toți vecii!" - iar pentru aceasta a suferit dese izgoniri: din cei 45 de ani cât a fost Patriarh, 16 petrecându-i în exil, fiind alungat din Alexandria de peste 5 ori și readus pe scaunul episcopal, după cum oscila influența arianismului. A ajuns să fie numit: "Athanasius contra mundum" (Atanasie împotriva lumii)...

  Pe Domnul, tineri binecuvântați-L, preoți lăudați-L, popoare preaînălțați-L întru toți vecii!
 
Astăzi, îl prăznuim pe Sfântul Ierarh Chiril, pentru cuvintele sale creștinești, grăitoare de Dumnezeu - adevărate râuri pururea curgătoare, mai numeroase decât firele nisipului - ca pe unul în care s-a vărsat, precum un val al mării, izvorul înțelepciunii. A tâlcuit în mod luminat Noul și Vechiul Testament, arătându-se păstor și învățător înțelept al Bisericii. Acum, Biserica, având cuvintele sale drept moștenire duhovnicească și ancoră, strigă:
   Binecuvântați-L pe Domnul, toate lucrurile Domnului!

Astăzi, Sfântul Ierarh Chiril ne învață despre unirea cea de negrăit a Cuvântului prea-priceput, întrupat pentru noi, ferindu-ne de învățăturile greșite (cea a despărțirii, a lui Arie, și cea a "amestecării", a lui Savelie), și strigând:
Binecuvântați-L pe Domnul, toate lucrurile Domnului!

   Rugăciune către Maica Domnului: Marie, Stăpâna tuturor, cu puiterea ta cea tare, scapă sufletul meu ticălos și stăpânit de patimi trupești cumplite și de greșeli spurcate, dăruiește-i iertare de păcate și mărirea ta cea nestricată! Pe tine, care ai zămislit în pântece focul fără de ardere al Dumnezeirii, Moise te-a văzut în rug pe Muntele Sinai, Daniel te-a văzut munte netăiat, iar Isaia te-a numit toiag odrăslit din rădăcina lui David. Fecioară - ceea ce ai prea-multă îndurare și ai născut în mod negrăit pe Dumnezeu - mântuiește-mă cu milostivirea ta, că m-am apropiat de iad îndestulându-mă cu viața cea desfrânată!

   Iisuse Hristoase, Unule Împărate, mă tem de a doua Ta venire! Ți-am greșit fără măsură și nu mă îndrept prin pocăință! Întoarce-mă, Iisuse, Tu, și mă mântuiește, ca Unul Ce ești Bun, prin rugăciunile bineprimite ale celei ce Te-a născut pe Tine!

Marie, Născătoare de Dumnezeu, roagă-L neîncetat pe Hristos pentru robii tăi, căci Cel Ce locuiește în înălțime te-a făcut mai desfătată decât Cerurile, locuind în pântecele tău! Te vom ferici pururea, Marie, Preacurată Fecioară, căci ai născut pe Dumnezeu, Cel cu adevărat fericit! Preacurată adapă-mă, că tu ești izvor de tămăduiri, iar eu sunt cuprins de zăduful patimilor lumești! 

Astăzi, îl cinstim pe Sfântul Ierarh Atanasie, pentru că pomenirea lui nu s-a stins prin mormântul pricinuitor al uitării. Având insuflare de sus, din Cer, viața sa a strălucit tuturor, ca un fulger, iar glăsuirea sa, ca un tunet, și astfel, acum, celor ce îl laudă, le trimite de sus - cu lumina cea întreit-luminătoare și întreit-strălucitoare - răsplătiri în chipul razelor de soare, ca printr-o oglindă luminoasă, covârșind cererea, mai presus de vrednicia lor.

  Rugăciune către Maica Domnului: Fecioară, Preacurată, ceea că ai născut pe Mântuitorul, învrednicește-mă să dobândesc mântuire! Cu rugăciunile tale, dezleagă legăturile greșelilor mele, că toate câte voiești le faci, ceea ce ai purtat în brațe pe Împăratul tuturor - Cel cu bunătatea neasemănată!

Astăzi, îl proslăvim pe Sfântul Ierarh Chiril, care a surpat toată nedumnezeirea fară de cap a lui Nestorie și "despărțirea" și "amestecarea" firilor, și a înălțat cunoașterea lui Hristos și a Maicii Sale dumnezeiești. A teologhisit Treimea Cea de o ființă și pe Dumnezeu-Fiul întrupat - prin puterea înțelegerii și luminarea Darului - aratându-se aparător al Născătoarei de Dumnezeu. Acum, cu rugăciunile sale, acesta înalță oastea ortodocșilor și o luminează.

  Sfinte Ierarhe Chiril, pururea-mărite Părinte, privește de sus spre noi, cu milostivire - spre cei care te slăvim!

Rugăciune catre Maica Domnului: Născătoare de Dumnezeu, Fecioară ceea ce te-ai născut - prin sfatul Celui Ce a făcut toate cu voia - din cea stearpă (neroditoare), fă inima mea, cea neroditoare, să rodească fapte bune dumnezeiești!

Astăzi, sunt cinstiți Arhiereii Domnului, preaînțelepți tăinuitori și apărători ai Preaînaltei Treimi Dumnezeiești: Sfântul Ierarh Atanasie - fericitul, și Chiril - arătătorul de Dumnezeu, surpători ai lui Arie, Savelie și Nestorie și ai întregii înșelăciuni a eresurilor păgâne.

  Noi, gânditorii de Dumnezeu, să o lăudăm pe cea Curată și Fecioară, din care Dumnezeu S-a întrupat fără schimbare și mai presus de fire, îndumnezeind lumea cu întruparea Sa cea negrăită!

Acum, toată Biserica se împodobește cu strălucirea cuvintelor dumnezeiești ale Sfântului Cuvios Atanasie, se înfrumusețează cu podoabe de bună-credință, cinstind pomenirea acestui luminat și mare propovăduitor și apărător al Treimii. Ca un păstor adevărat și ca o temelie neclintită a Bisericii lui Hristos, i-a luminat pe cei din întuneric cu strălucirile propovăduirii, gonind toată înșelăciunea și pătimind tare pentru credință.

   Sfinte Ierarhe Atanasie, adunându-ne laolaltă și bucurându-ne, te cinstim cu cântări!

Acum, toată Biserica se împodobește cu dogmele înțelepciunii Sfântului Ierarh Chiril, cinstindu-l cu glas mare pe cel care, cu dogmele sale de foc, a ars eresurile ca pe vreascuri, iar adunarea necredincioșilor a scufundat-o în adâncuri.

  Pe Sfinții Ierarhi Atanasie și Chiril, să-i lăudăm! 

Sfinții Ierarhi Atanasie și Chiril, pe care Biserica îi numește "lauda cea mare a Arhiereilor", au distrus cu puterea Duhului adunările ereticilor, au arătat biruitoare Ortodoxia în întreaga lume, mărturisind cu bună-credință taina Treimii - "prin osebirea fețelor" și "împreunarea în Una" fără amestecare - grăind despre Dumnezeu asemenea Heruvimilor. Ei se roagă pururea pentru sufletele noastre...

Astăzi, Biserica este chemată la ospăț, prin trâmbița cea mare a adevărului: mult-pătimitorul Sfânt Ierarh Atanasie. Toți credincioșii să mergem la prăznuirea acestui păstor bun, cinstind cu cântări ostenelile sale sfințite, pentru ca, prin rugăciunile sale, să luâm milă mare de la Hristos-Dumnezeu!

  Stăpână, ceea ce ești nădejdea și folositoarea mea, ridică Preacurată mâinile tale către Fiul tău, și roagă-L cu îndrăzneală, ca pe un făcător de bine, să ne miluiască pe noi în ziua judecătii!


Slavă smereniei Tale negrăite, Stăpâne!
(o alcătuire după cronici străvechi: Lăcașuri Ortodoxe® ianuarie 2018 - www.lacasuriortodoxe.ro )

Comentarii

Comentarii

Mai multe formate de scriere poți găsi dând click aici.
Cum trebuie să scrii: ca să vezi:
(text încadrat între steluțe) *italic înclinat* italic înclinat
(text precedat și urmat de câte 2 underline) __bold îngroșat__ bold îngroșat
(text între paranteze drepte, urmat imediat de adresa link, între paranteze rotunde) [TEXT](http://www...) (dacă dai click pe "TEXT", ești condus către adresa link) TEXT
(semnul exclamării, urmat imediat de descrierea imaginii între paranteze drepte, urmată imediat de adresa imaginii, între paranteze rotunde) ![DESCRIERE](http://www...) (imagine inclusa în text - vezi imaginea recomandată, scoasă de la adresa indicată)
(o steluță și un spațiu înaintea rândului) * element listă 1
* element listă 2
* element listă 3
  • element listă 1
  • element listă 2
  • element listă 3
(text precedat și urmat de câte 2 ~) ~~text tăiat~~ text tăiat
(text precedat de 2 #) ## subtitlu

subtitlu

Detalii despre site-ul: LONews
Favorit pentru
< 100
utilizatori rețea
Online
129
pe acest site
Marchează între favoritele tale siteul LONews
Creează-ți propria pagină de informare în acest domeniu, aici! Participă cu informația ta, care poate fi utilă celorlalți!
Creează și Promovează
Trimite
Powered by InterChat

π 0.08977 sec - PID: 18147