107
 • Astăzi, 17 ianuarie 2018, ortodocșii îl cinstesc în mod aparte pe Preacuviosul pustnic și de Dumnezeu purtătorul Părinte Antonie cel Mare, vas sfințit încă din pruncie de Dumnezeu și lăcaș al Preasfântului Duh, înger pe pământ și, în Ceruri, omul lui Dumnezeu, lauda pustnicilor, Biserica Domnului.
 • Astăzi, viclenirile celui rău se arată mai slabe decât pânzele de păianjen, prin Darul Sfântului Antonie cel Mare! A răbdat ispite și s-a zăvorât singur, din dragoste pentru Hristos, biruind prin puterea Crucii.
 • Astăzi, cetele cerești se veselesc și strigă: Slavă Celui Ce te-a întărit, Antonie!
 • Astăzi, toți cei ce săvârșesc cu dragoste pomenirea Sfântului Antonie cel Mare, se bucură cu el și sunt pomeniți de el! Pe Sfântul Antonie cel Mare, Biserica îl numește "un alt înțelept Ilie" (pentru că și-a făcut - având aceeași râvnă cu Ilie, în purtare - ucenici mari, după cum Ilie l-a făcut pe Elisei), "un alt Moise" (pentru că, retras în pustiu, intrând în norul cunoașterii, L-a văzut pe Dumnezeu și a învățat poporul - adunarea sihaștrilor), sau "următor al Sfântului Ioan Botezătorul", fiindcă asemenea acestuia a locuit în pustie și s-a rugat pentru lume.

Slavă Dumnezeului nostru, Cel Ce te-a întărit, Sfinte Părinte Antonie!
Preacurată, roagă-L pe Dumnezeu, Ziditorul nostru, să mântuiască sufletele noastre!
Sfinte Preacuvioase Antonie cel Mare, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre!

 • Astăzi, arcurile și săgețile diavolilor se fărâmă, iar răutatea și pândirea lor iese la iveală! Sfântul Antonie cel Mare i-a luminat pe toți cu învățăturile sale dumnezeiești. Este luminător al călugărilor, model de viețuire și prim pustnic (care a trăit retras în pustietăți și în munți). I-a vindecat pe cei bolnavi, i-a hrănit pe cei flămânzi, i-a adăpat pe cei însetați. Era văzător al patimilor sufletești și dăruia sfaturi înțelepte.
Sfinte Preacuvioase Antonie cel Mare, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să mântuiască și să lumineze sufletele noastre! Pe cei ce cinstesc pomenirea ta, mântuiește-i din greșeli și din cumplitele nevoi!

 • Astăzi, călugării, cu toții, iau seama la modelul lor, povățuiți de Sfântul Preacuvios Antonie cel Mare: să păzească fecioria și să se înfrâneze, cu mintea să-și stăpânească patimile, trupul să devina rob al sufletului, să povățuiască pe cei ce călătoreasc și să-i îndrepte pe toți spre fapta bună.
Sfinte Preacuvioase Antonie, văzând curat Preasfânta Treime, roagă-te pentru cei care, cu dragoste, te cinstesc!
Preasfântă Fecioară, Preacurată, cu totul fericită, roagă-L pe Hristos să miluiască sufletele noastre!

 • Astăzi se tămăduiesc neputințele patimilor, celor ce strigă cu credință: Bucură-te steaua răsăritului, ca aurul strălucitoare, și al călugărilor luminătorule / Bucură-te prelăudate, bogăția cea preabună a pustiului și reazemul neclintit al Bisericii / Bucură-te îndreptătorul cel mare al celor ce rătăcesc / Bucură-te lauda noastră și bucuria luminoasă a lumii!
Sfinte Părinte Antonie, luminează gândurile noastre, cu dumnezeiasca ta lumină! Împreună cu îngerii cu care te afli în Ceruri, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre!

Din învățățura rostită chiar de către Sfântul Antonie cel Mare: "Iubiți pe Dumnezeu și veți afla Dar veșnic! Să nu cinstiți nimic altceva decât dragostea Lui, pentru ca, atunci când va veni întru slava Lui, să aflați odihnă cu toți sfinții!".
Pentru rugăciunile Preacuviosului Părinte Antonie cel Mare, Hristoase păzește și mântuiește sufletele noastre!
Te fericim Născătoare de Dumnezeu Fecioară și te mărim după datorie, ceea ce ești nemișcată și zid nesurpat, folositoarea cea tare și scăparea sufletelor noastre!

 • Astăzi, să cântăm Sfântului Antonie cel Mare, care, tăind rădăcinile poftelor, întărindu-se și nevoindu-se cu fapta bună, a arătat, prin aceasta, lucrarea și nebiruita putere a Crucii Mântuitorului. Primise darul, ca toate cele ce urma să fie, să le poata spune dinainte... Bucură-te cel ce ai fost conducător și ajutător nebiruit al sihaștrilor! Roagă-L pe Hristos mult să miluiască sufletele noastre! Bucură-te cel ce locuiești împreună cu cetele îngerești în cele de sus, Antonie! 
Sfinte Antonie cel Mare, roagă-L pe Hristos, mult să miluiască sufletele noastre!

 • Astăzi, mulțimile călugărilor îl cinstesc pe Sfântul Antonie cel Mare, ca pe un Părinte îndreptător! Prin el, ei au aflat calea cea bună. Sfinte Antonie cel Mare, cu îngerii, cu care vorbești, și cu cuvioșii, cu care locuiești, roagă-te Domnului, să miluiască sufletele noastre!
- Rugăciune către Maica Domnului: Fecioară nenuntită, care L-ai zămislit pe Dumnezeu cu trup, în chip de negrăit, Maica Dumnezeului Cel Praînalt, primește rugăciunile robilor tăi, ceea ce ești cu totul fără de prihană. Tu, care dăruiești tuturor curățire de greșeli, primind acum rugăciunile noastre, roagâ-te să ne mântuim cu toții!

- Rugăciune către Sfântul Antonie cel Mare: Cel ce ai fost ales între călugări, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de greșeli, celor ce prăznuiesc cu dragoste sfânta ta pomenire.

- Rugăciune către Maica Domnului: Te rog, Preasfântă Fecioară, să mă curățești de greșeli. Stăpână, Fecioară curată, atunci când voi vrea să stau înaintea feței Ziditorului meu, să-mi dăruiești ajutorul tău! Pentru că, Preacurată, poți câte voiești.

 • Astăzi, Sfântul sihastru Antonie cel Mare se roagă Domnului, să miluiască sufletele noastre -cei ce îl cinstim! 
Maicii Domnnului, să cântăm: Bucură-te ușa Domnului, cea neumblată, pe care mai înainte te-au propovăduit toți drepții și proorocul Daniel, munte netăiat, și David, dulcele cântăreț. Împreună cu Moise și cu Apostolii, rug și năstrapă și toiag, nor, ușă, scaun și munte mare ni te-au arătat!

 • Astăzi, gâlcevile lumești sunt date deoparte! Sfinte Antonie cel Mare, de Dumnezeu purtătorule, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de greșeli celor ce prăznuiesc cu dragoste sfânta ta pomenire!

Cuvioase Părinte Antonie cel Mare, având îndrăznire către Dumnezeu, cere pace pentru sufletele noastre! Roagă-te ca sufletul meu cel întunecat să se lumineze cu luminarea Darului, ca să te laud pe tine!

 • Astăzi, întărâtarea celor răi, gurile deschise ale fiarelor și durerile rănilor se sfărâmă!
De Dumnezeu Născătoare, ceea ce ești cu totul fără de prihană, roagă-L pe Cel ce S-a născut din tine - Cuvântul împreună cu Tatăl fără de început și de o ființă cu Duhul - având îndrâznire ca o Maică a lui Dumnezeu, să izbăvească din nevoi pe cei ce te măresc pe tine!
Să cântăm Domnului, căci cu slavă S-a preaslăvit!

 • Astăzi, la ziua de cinstire a Sfântului Antonie cel Mare - numit "lauda sihaștrilor" și "bucuria călugărilor" - căpeteniile și stăpâniile întunericului s-au înfrânt!
- Rugăciune către Maica Domnului: Povățuiește spre viață, Curată, mintea mea, ceea ce ai sfărâmat porțile morții, cu Cel născut al tău! 

Întărește Doamne Biserica Ta, pe care ai câștigat-o cu scump Sângele Tău!
De Dumnezeu purtătorule, Antonie, roagă-te lui Hristos, Dumnezeu, să dăruiască iertare de greșeli celor ce prăznuiesc sfânta ta pomenire!

- Rugăciune către Maica Domnului: Ceea ce ești Mireasă a Făcătorului - cu totul fără prihană - ca Maică a Mântuitorului - care nu știi de bărbat - ceea ce ești lăcaș Mângâietorului - grăbește de mă izbăvește de lucrarea cea rea. Pe mine, cel ce m-am făcut lăcaș spurcat al fărădelegii și batjocurei, fă-mă lăcaș minunat prin fapta bună. Curată, gonește, cu rugăciunile tale, negura patimilor și mă învrednicește împărtășirii celei de sus și luminii celei neînserate!

 • Astăzi, Dumnezeu împarte daruri în înălțime, cu mâna cea preabogată, celor ce cântă cu credință: Slavă puterii tale, iubitorule de oameni!
- Rugăciune către Maica Domnmului: Pe Dumnezeu, Cel Ce S-a întrupat din tine, Care neschimbat a rămas și de o ființa fiind, roagă-L să dăruiască iertare de greșeli și mântuire sufletelor celor ce te laudă cu credință! Pe tine te fericim, cei ce te avem zid de păzire, care ne lăudăm cu mărirea ta! Căci tu, Preacurată, izvorăști bucurie și veselie sufletelor noastre!

Stăpâne, auzind glasul de rugăciune din suflet și cu durere, scapă-mă de rele, că ești Mântuitorul nostru! Adevărată Maică a lui Dumnezeu, mântuiește pe robii tăi cei ce te mânie, căci ai câștigat îndrâzneală către Stăpânul!

 • Astăzi, ne mântuim de toate nevoile, de ispite și de primejdii - avându-l pe Sfântul Antonie cel Mare rugător tare către Dumnezeu, părtaș purtărilor de grijă, folositor, ajutător și mijlocitor; cel ce a dus o viață fără gâlceavă, s-a lepădat de grijile agoniselii de averi, de slugi și chiar de dragostea surorii sale. Singur, a locuit în pustiu, a vorbit cu Dumnezeu și a primit Darul cunoașterii. Trimite-ne și nouă, celor ce te lăudăm pe tine, Sfinte Antonie cel Mare - Părinte al Părinților - Darul cunoașterii!
 • Astăzi, îl cinstim pe Sfântul Antonie cel Mare, de neam egiptean, care a învățat de la strămoși credința în Hristos, trăind pe vremea lui Dioclețian și Maximian, până în vremea Sfântului Împărat Constantin. S-a dăruit vieții monahale, ajungând model prin viețuirea sa. Ajunsese până acolo, încât se depărta de cele trupești și reușea să vadă suișurile sufletelor și pe diavolii care-l înfruntau. A trăit 105 ani (conform vieții sale, pe care a notat-o Atanasie cel Mare, Episcopul Alexandriei.
 • Astăzi, Dumnezeu se arată în strălucire, celor ce cântă: Dumnezeul părinților, Cel preaîndumnezeit și preaproslăvit! Binecuvântat ești, Dumnezeul părinților noștri!
 • Astăzi, îl cinstim pe gonitorul duhurilor celor viclene și învățătorul călugărilor, Sfântul Antonie cel Mare, în care s-a sălășluit Darul Preasfântului Duh.

Pe Maria cea preacurată și preasfântă să o lăudăm și să o fericim, că prin dânsa ne izvorăște, mai presus de minte, Darul darurilor, ca din izvorul bunătății dumnezeiești!
Binecuvântat ești, Dumnezeul părinților noștri! Toată zidirea cea înființată să laude pe Domnul și să-L preaînalțe întru toți vecii!

 • Astăzi, Sfântul Preacuvios Antonie cel Mare s-a arătat pe pământ, ca un înger în fața lui Dumnezeu - priveghind în rugăciune, întărindu-se bine cu posturile, răbdând ispitele - și strigând: Tineri, binecuvântați! Preoți, lăudați! Noroade, preaînălțați-l pe El, întru toți vecii! Iar, cu el, astăzi, strigă toată adunarea sihaștrilor...
- Rugăciune către Maica Domnului: Preacurată, de Dumnezeu Născătoare, curățește rănile sufletului meu și rănile mele cele din păcat Spălă-mi-le, cu izvoarele cele din coasta Celui născut al tău, și curățește-le, cu păraiele din ea! Căci, către tine strig, la tine năzuiesc și pe tine te chem, cea plină de Dar...

Toate lucrurile, binecuvântați pe Domnul, și-L preaînălțați întru toți vecii!
Doamne preasfinte al sfinților, Fiule al Fecioarei, împreună cu ceea ce te-a născut, Te slăvim! Cuvinte al lui Dumnezeu, Dumnezeule al dumnezeilor, cu totul ești dorire, cu totul ești dulceață!

Preacurată, ca pe o Născătoare de Dumnezeu te slăvim! Preacurată, Cuvântul lui Dumnezeu în pântecul tău s-a dat firii celei slabe, drept toiag de tărie, ridicând-o din alunecarea în iad, în care se afla!

 • Astăzi, a sosit prăznuirea Sfântului Preacuvios Părinte Antonie cel Mare, plină de bucurie, plină de veselie duhovnicească, plină de Duhul Sfânt, plină de mireazmă și de luminare!
 • Astăzi ne bucurăm, câștigându-l pe Sfântul Preacuvios Antonie cel Mare drept canon (îndreptător) și legiuitor al sihăstriei (stabilind regulile acesteia), mai marele călugărilor, începătorul, îndreptătorul, luminătorul și învățătorul lor!
- Rugăciune către Sfăntul Preacuvios Antonie cel Mare: Părinte, nu înceta, să rogi pe Mântuitorul, să dăruiască - celor ce pomenesc cu bună cucernicie sfănta ta pomenire - iertare de greșeli, împărțirea darurilor, folosință dumnezeiască, măntuirea și scăparea veșnică a sufletelor!

Pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cu inima și cu gura te mărturisim și te slăvim! Pe Cuvântul Cel mai înainte născut, pe Fiul Tatălui Cel fără de început, Cel întâi născut din Maică - fără ispită bărbătească - Îl slăvim!

 • Astăzi, este cinstit Sfântul Preacuvios Antonie cel Mare, numit de Biserică, "viteaz și voievod ales" al călugărilor, podoaba sihaștrilor, lauda Părinților.
- Rugăciune către Maica Domnului: Fecioară, de Dumnezeu Născătoare, nădejdea cea bună a lumii, oprește valurile patimilor și scoate-ne la limanul voirii lui Dumnezeu! Noi, cei cuprinși de necazuri și învăluiți de valurile vieții, cerem, Stăpână, ajutorul tău cel nebiruit...
Sfinte Preacuvioase Părinte Antonie cel Mare, lauda sihaștrilor, roagă-L neîncetat pe Hristos să ne miluiască!

 • Astăzi, se surpă navălirile potrivnicului, cele cu lovituri și sunet, prin rugăciunile Preacuviosului Sfânt Părinte Antonie cel Mare, povățuitorul pustiului! Pe tine, toți, te cinstim și te fericim, sihastre al lui Hristos!
 • Astăzi, se face bucurie celor ce umblă cu cuviință prin pustietăți neumblate! 

Preafericite Antonie, lauda călugărilor, roagă-te neîncetat Mântuitorului, să ne izbăvească! Părinte al părinților, luminează sufletele noastre, cei ce te cinstim pe tine, cel luminat de vorba și unirea în minte cu Hristos!

De Dumnezeu purtătorule Antonie, roagă-te Mântuitorului tuturor, să împace lumea și să izbăvească sufletele noastre!
Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, primește rugăciunile robilor tăi, și ne izbăvește din toată nevoia și necazul!

Slavă smereniei Tale negrăite, Stăpâne!
(o alcătuire după cronici strâvechi: Lăcașuri Ortodoxe® ianuarie 2018 - www.lacasuriortodoxe.ro )

Comentarii

Comentarii

Mai multe formate de scriere poți găsi dând click aici.
Cum trebuie să scrii: ca să vezi:
(text încadrat între steluțe) *italic înclinat* italic înclinat
(text precedat și urmat de câte 2 underline) __bold îngroșat__ bold îngroșat
(text între paranteze drepte, urmat imediat de adresa link, între paranteze rotunde) [TEXT](http://www...) (dacă dai click pe "TEXT", ești condus către adresa link) TEXT
(semnul exclamării, urmat imediat de descrierea imaginii între paranteze drepte, urmată imediat de adresa imaginii, între paranteze rotunde) ![DESCRIERE](http://www...) (imagine inclusa în text - vezi imaginea recomandată, scoasă de la adresa indicată)
(o steluță și un spațiu înaintea rândului) * element listă 1
* element listă 2
* element listă 3
 • element listă 1
 • element listă 2
 • element listă 3
(text precedat și urmat de câte 2 ~) ~~text tăiat~~ text tăiat
(text precedat de 2 #) ## subtitlu

subtitlu

Detalii despre site-ul: LONews
Favorit pentru
< 100
utilizatori rețea
Online
100
pe acest site
Marchează între favoritele tale siteul LONews
Creează-ți propria pagină de informare în acest domeniu, aici! Participă cu informația ta, care poate fi utilă celorlalți!
Creează și Promovează
Trimite
Powered by InterChat

π 0.09589 sec - PID: 17713