91
Astăzi, 16 ianuarie 2018, pentru ortodocși este ziua închinării cinstitului lanț al Sfântului Apostol Petru (cel ce a mers pe ape, prin prisosința dragostei Celui ce a umblat peste ele învățându-l), cu care a fost legat în temniță la Roma, cât a fost închis, osândit de tetrarhul Irod (Faptele Apostolilor) la moarte, dându-l pe mâna poporului ucigător de Dumnezeu, și pe care l-a purtat pentru Hristos, propovăduindu-L.

Astăzi, sărutăm acest lanț și îl cinstim. Îngerul intrând, l-a lovit în coastă pe Petru și l-a scăpat de legături și de pază (4 a câte 4 căpetenii - ne spune Iosif), Hristos scăpându-l de la moarte, prin mâna îngerului (Iosif). Credincioșii se închină cu credință în fața chinurilor sale, lanțurile transformându-se astfel în aur care împodobește Biserica Răsăriteană a lui Hristos (Iosif).

Astăzi, 16 ianuarie, lanțurile, împărtășindu-se din trupul lui Petru și atingându-se de Darul său, sfințesc pe toți cei ce se închină în fața lor (Iosif). Ostașii au adormit, venind îngerul, iar lanțurile au căzut de pe mâinile sfântului. Cel a înviat-o pe Tavita, pe străjeri i-a adormit ca pe morți, iar de legături s-a scuturat, prin ușile de fier încuiate a trecut... Cel ce pe fermecătorii mincinoși i-a ucis, șchiopi și slăbănogi a vindecat și cu umbrirea sa a tămăduit... Cel ce, pe Tabor, fiind cu Fiul lui Dumnezeu, a auzit glasul Tatălui, care I L-a arătat pe Hristos... Piatra și temelia Bisericii, acela ce urma să fie răstignit cu capul în jos, pe cruce. Lanțul acestuia a fost păzit cu strășnicie de credincioși, când de unii când de alții, ajungând astfel la Constantinopol și fiind așezat în Biserica Sfântului Petru...

Astăzi, înșelăciunea a fost legată cu lanțurile! 
                
Să cântăm: Bucură-te apărătorul cel fierbinte al credinței / Care ai mărturisit pe Hristos Fiul lui Dumnezeu cu mare îndrăzneală și gând încălzitor. / Bucură-te bucuria lumii și descuietorul Împărăției cerurilor. / Dăruiește Dar celor ce te cinstesc cu dragoste și sărută cu poftă cinstitul tău lanț / Cel ce stai înaintea scaunului lui Hristos, Dumnezeul și Împăratul tuturor, rugându-te pentru noi, cei căzuți. (de la Vizantie)
Să ne rugăm Maicii Domnului: Născătoare de Dumnezeu, tu ești vița cea adevărată, care ai odrăslit rodul vieții. Ție ne rugăm: Roagă-te, Stăpână, cu Sfântul Apostol Petru și cu toți sfinții, să miluiască sufletele noastre!
Astăzi, 16 ianuarie, se dezleagă legăturile patimilor și ale greșelilor!

Astăzi, se dezleagă cele rele, cu Darul pururea lucrător, de la Petru, care sfințește!

Rugăciune către Sfântul Apostol Petru: Fiind cel care porți cheile împărăției, vrednic să faci minuni, deschide-ne nouă, Sfinte Apostole Petru, intrarea mântuirii! Bucurie dăruindu-ne, să dezlegi vinovățiile greșelilor nedezlegate! Cu rugăciunile lui Hristos, mântuiește sufletele noastre! 
Rugăciune către Maica Domnului: Ochiul inimii mele îl întind către tine, Stăpână, nu trece cu vederea amărâta mea suspinare. În ceasul când Fiul tău va judeca lumea, să-mi fii acoperământ și ajutătoare!
Rugăciune către Sfântul Apostol Petru: Cu ale tale rugăciuni către Dumnezeu, dăruiește-ne mare milă! Rupe legăturile păcatului nostru Apostole, că ne închinăm cu credință dumnezeiescului tău lanț, îndură-te și deschide-ne, ca un milostiv, împărăția cea de sus!
Rugăciune către Maica Domnului: Cu curăția Duhului, mă curățește, ca să te măresc pe tine!
Rugăciune către Sfântul Apostol Petru: Cel ce te-ai făcut biserică Preasfintei Treimi, sfințește-i, luminează-i, împlinește cererile și dezleagă-i de smintelile ce vin de la cel rău asupra celor ce se roagă la Hristos, Apostole Petru, pe cei ce te cinstesc cu credința în sfântă casa ta. Purtând lanțurile ca un făcător de rele, ai stricat facerile de rău ale vrăjmașului, așa încât roagă-te să ne mântuim și noi de ele!
Rugăciune către Maica Domnului: Cea mai înaltă decât heruvimii și serafimii, mai desfătată decât Cerul și pământul și mai presus decât toată făptura văzută și nevazută, pe Cel pe Care desfătările Cerurilor nu-l încap încăpând în pântecele tău, Curată, roagă-L, pe Hristos, să mântuiască pe robii tăi!
Astăzi, 16 ianuarie, lanțul Sfântului Apostol Petru se face doctorie pentru multe boli!
Strică, Apostole - cel ce ai luat puterea de la Mântuitorul, de a lega și dezlega greșelile - legăturile păcatului meu, care mă împing la stricăciune. Potolește, Apostole prealăudat, pornirile vrăjmașilor și strică smintelile Bisericii, unind-o, cel ce pentru ea te-ai legat. Mântuiește Apostole, din robie, pe cei ce se închină lanțului tău, și ne păzește spre cereștile lăcașuri pregătite nouă ca un păstor și învățător.
Rugăciune către Maica Domnului: pe mine, cel îngreunat de apăsarea multor păcate, ușurează-mă acum Preacurată, întărindu-mă, să port jugul prea ușor al lui Hristos.
Ca un Dumnezeu, scoate din adânc viața mea, mult milostive!
Astăzi, 16 ianuarie, puterile cerești și Apostolii se bucură împreună cu cei de pe pământ, văzând dezlegarea lui Petru!

Astăzi, îngerii se bucură, iar tabăra celor răi se tânguiește!

Rugăciune către Maica Domnului: Am intrat în iarna pierzării și râurile greșelilor mele, cele fără de măsură, m-au tulburat. Milostivește-te spre mine, Stăpână, și du-mă la limanul dumnezeiesc!
Rugăciune către Sfântul Petru: Întărește-ne, ucenice al lui Hristos! Roagă-L pe Stăpânul făpturii, preafericite, să trimită curățire, pace și milă, celor ce te măresc pe tine ca pe un adevărat ucenic al Lui.
Scapă-mă din stricăciune, Iisuse, Împărate al Puterilor - strig asemenea proroocului Iona din chit!
Pe mine, cel ars cu multe greșeli, Cu roua rugăciunii tale, mântuiește-mă, Stăpână, așa cum minunea Nașterii tale a arătat minunea haldeească prin care tinerii au fost nevătămați!
Pe Domnul, lucrurile lăudați-L și-L prea înălțați întru toți vecii!

Sfinte Apostole Petru, mântuiește-i din legăturile păcatului, pe toți cei ce se închină lanțurilor tale! Tulburările diavolilor risipește-le, iarna păcatului potolește-o, bolile cu primejdie, necazurile, năvălirile barbarilor gonește-le de la cei ce cinstesc lanțurile tale!
Atăzi, 16 ianuarie, cel ce se atinge de lanțuri se umple de sfințenie și cântă, cu dumnezeiască veselie: Toate făpturile binecuvântați și lăudați pe Domnul! Bucură-te Preafericită, Născătoare de Dumnezeu, Curată pururea Fecioară! 

Pe slugile tale care se închină cu credință legăturilor tale, veselește-i și-i sfințește, Sfinte Apostole Petru, învrednicește-i să prăznuiască luminat! Sfărâmă puterea vrăjmașilor ce se luptă cu noi, Apostole Petruși supune-i pe mai marii lor, în catușe de fier, binecredincioșilor! Adu biruință cetății tale, în care se cinstește acum lanțul preacuratelor tale mâini!
Preaînalte Părinte, Fiule și Mângâietorule, Treime cinstită, ajută-le în războaie binecredincioșilor, cu rugăciunile lui Petruî, iar cetatea ta păstreaz-o neclintită și în pace!
Bucură-te Maica lui Dumnezeu, mântuirea oamenilor, hrana săracilor! Bucură-te pedepsirea diavolilor! Bucură-te curățirea greșelilor noastre! - cântăm cu bucurie și cântăm Nașterea ta, prin cuvântul îngerului ce a venit la tine.
Celor ce te cinstesc cu credință și sărută cinstitul tău lanț, Sfinte Apostole Petru, deschide-le intrările Împărăției, ca un dumnezeiesc descuietor al ei. Cere curățire, iertare de greșeli și desfătarea Împărăției Cerului, Sfinte Apostole Petru, pentru noi, cei ce cu dragoste sărutăm lanțul cu care ai fost legat!
Povățuiește-mă la lumină, pe mine cel întunecat cu toate ispitele vrăjmașului, Fecioară care ai fost lăcaș al luminii, ca să te măresc Preacurată! Pe tine toți te mărim, de Dumnezeu Născătoare, pentru Nașterea ta nestricată, Dumnezeu arătându-se purtător de trup pe pământ și cu oamenii petrecând!
Pe mine ticălosul, cel ce sunt legat cu lanțurile patimilor, dezleagă-mă preafericite, Sfinte Apostole Petru, așa cum odinioară îngerul lui Dumnezeu ți-a dezlegat lanțurile, scoțându-te cu mărire din temnița în care ai fost închis, mai mare al Apostolilor!
Slavă se cuvine, cinste și închinăciune Treimei Celei neapropiate și dumnezeiești!

Astăzi, 16 ianuarie 2018, cinstind ostenelile Sfântului Apostol Petru și închinându-ne cu credință lanțului său, lăudăm pe Hristos dătătorul de viață și făcătorul de bine al sufletelor noastre!

Sfinte Apostole Petru, după cum din adâncul nedumnezeierii ai scos pe oameni, cu undița propovăduirii, așa ne scoate din întristare cu rugăciunile tale, pe noi care cu dragoste te cinstim! Deschide-ne nouă ușile Sfinte Apostole Petru, așa cum, cu rugăciunile tale ca și cu dumnezeiești chei, ai deschis intrările cerești!
Preacurată, adoarme ispitele și liniștește valurile ticălosului meu suflet și mângâie inima mea necăjită, umple de Dar mintea mea, ca să te măresc pe tine!

Sfinte Apostole Petru, pe Cel Ce a zis către tine: Paște oile Mele; paște pe cei aleși ai Mei; paște mielușeii Mei, pe care Sângele Meu i-a răscumpărat spre mântuire!, roagă-L să ne dăruiasca mare milă!

De toate primejdiile păzește pe robii tăi, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să te slăvim pe tine, nădejdea sufletelor noastre!
Slavă smereniei Tale negrăite, Stăpâne!

(o alcătuire după cronici strâvechi: Lăcașuri Ortodoxe® 2018 - ( www.lacasuriortodoxe.ro )Comentarii

Comentarii

Mai multe formate de scriere poți găsi dând click aici.
Cum trebuie să scrii: ca să vezi:
(text încadrat între steluțe) *italic înclinat* italic înclinat
(text precedat și urmat de câte 2 underline) __bold îngroșat__ bold îngroșat
(text între paranteze drepte, urmat imediat de adresa link, între paranteze rotunde) [TEXT](http://www...) (dacă dai click pe "TEXT", ești condus către adresa link) TEXT
(semnul exclamării, urmat imediat de descrierea imaginii între paranteze drepte, urmată imediat de adresa imaginii, între paranteze rotunde) ![DESCRIERE](http://www...) (imagine inclusa în text - vezi imaginea recomandată, scoasă de la adresa indicată)
(o steluță și un spațiu înaintea rândului) * element listă 1
* element listă 2
* element listă 3
  • element listă 1
  • element listă 2
  • element listă 3
(text precedat și urmat de câte 2 ~) ~~text tăiat~~ text tăiat
(text precedat de 2 #) ## subtitlu

subtitlu

Detalii despre site-ul: LONews
Favorit pentru
< 100
utilizatori rețea
Online
114
pe acest site
Marchează între favoritele tale siteul LONews
Creează-ți propria pagină de informare în acest domeniu, aici! Participă cu informația ta, care poate fi utilă celorlalți!
Creează și Promovează
Trimite
Powered by InterChat

π 0.14775 sec - PID: 21009